נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), תשס"ח-2008

מסים – מס הכנסה – מס הכנסה שלילי

ביטוח – ביטוח לאומי

מסים – מס הכנסה – שיעורים

עבודה – עידוד תעסוקה – הגדלת שיעור ההשתתפות

תוכן ענינים

סעיף 1

סוגי מידע

Go

2

סעיף 1א

העברת מידע יזומה

Go

2

סעיף 3

מחיקת המידע

Go

2

סעיף 5

הוראת שעה

Go

2


תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), תשס"ח-2008*

מיום 11.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה), תשס"ח-2008

מיום 31.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7879 מיום 31.10.2017 עמ' 171

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (מענק עבודה) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), תשס"ח-2008

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סוגי מידע

1.       (א)  המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:

(1)   רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;

(2)   רשימת אבות מקבלי קצבת ילדים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ב' לפרק ד' לחוק הביטוח הלאומי, שאינם נשואים;

(3)   רשימת מקבלי גמלה או תשלום להורה עצמאי כהגדרתם בסעיף 6ג(ב) לחוק (להלן – גמלה או תשלום להורה עצמאי).

          (ב)  מידע כאמור בפסקאות שבתקנת משנה (א) המפורטות להלן יכלול את המפורט לצדן:

(1)   לעניין פסקה (1) – סכום ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום;

(2)   לעניין פסקה (3) – השנה והחודשים שבהם הזכאי קיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, ואת הסכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותם חודשים לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו בעד אותו חודש לולא החוק האמור (להלן – ההפרש החודשי).

          (ג)   מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ-72 שעות ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל, והכל באמצעות תקשורת בין מחשבים.

          (ד)  בתקנה זו, "זכאי" – מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק.

מיום 11.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416

1. (א) המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:

(1) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ד' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

(3) רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;

(4) רשימת מקבלי דמי לידה המשתלמים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

(ב) מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את פרטי זהותם של מקבלי הגמלה או ההכנסה, סכום הגמלה או ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום, הכל לפי העניין.

(ג) מידע כאמור בתקנה זו יועבר לרשות המסים בישראל מאת המוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ-72 שעות ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל, והכל באמצעות תקשורת בין מחשבים.

(ד) בתקנה זו, "זכאי" – מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק.

מיום 18.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7182 מיום 18.11.2012 עמ' 199

הוספת פסקה 1(א)(5)

מיום 31.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7879 מיום 31.10.2017 עמ' 171

(א) המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:

(1) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ד' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(2) רשימת מקבלי הגמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי;

(3) רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;

(4) רשימת מקבלי דמי לידה המשתלמים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) רשימת מקבלי גמלה לשמירת היריון המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

(א) המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל אחד מסוגי המידע שלהלן המתייחס לזכאי:

(1) רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד;

(2) רשימת אבות מקבלי קצבת ילדים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ב' לפרק ד' לחוק הביטוח הלאומי, שאינם נשואים;

(3) רשימת מקבלי גמלה או תשלום להורה עצמאי כהגדרתם בסעיף 6ג(ב) לחוק (להלן – גמלה או תשלום להורה עצמאי).

(ב) מידע כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את סכום הגמלה או ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום, הכל לפי העניין.

(ב) מידע כאמור בפסקאות שבתקנת משנה (א) המפורטות להלן יכלול את המפורט לצדן:

(1) לעניין פסקה (1) – סכום ההכנסה ששולמה, פרטי היחיד משלם ההכנסה והתקופה שלגביה שולם התשלום;

(2) לעניין פסקה (3) – השנה והחודשים שבהם הזכאי קיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, ואת הסכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותם חודשים לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו בעד אותו חודש לולא החוק האמור (להלן – ההפרש החודשי).

העברת מידע יזומה

1א.     (א)  המנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, מידע כמפורט בתקנת משנה (ב) לגבי שנת המס הקודמת לשנה שבה מועבר המידע, בלבד; מידע כאמור יימסר רק אם הוא נדרש למטרות המנויות בתקנת משנה (ה), ובמידה שנדרש.

          (ב)  סוג המידע שהמנהל רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הוא אחד מאלה:

(1)   רשימה של שמם ומספר זהותם של אבות מקבלי קצבת ילדים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי סימן ב' לפרק ד' לחוק הביטוח הלאומי, שאינם נשואים;

(2)   רשימה של שמם ומספר זהותם של מי שקיבלו גמלה או תשלום להורה עצמאי, את פירוט החודשים שבעדם קיבלו את הגמלה או התשלום כאמור, ואת סכום ההפרש החודשי.

          (ג)   מידע לפי תקנה זו, יוכל המנהל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פעמיים בשנה בלבד, ביום 30 באפריל וביום 30 באוקטובר של שנת המס שבה מועבר המידע, והכול באמצעות תקשורת בין מחשבים.

          (ד)  מידע שיקבל המנהל ממוסד לביטוח לאומי לפי תקנה זו יישמר במאגר מידע כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, שהוא מאגר ייעודי, בנפרד מכל מאגר מידע אחר, אשר המנהל לא יכול לעיין בו (בתקנה זו – מאגר המידע), והמידע יימחק ממאגר המידע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה מועבר המידע.

          (ה)  לא יועבר מידע ממאגר המידע אלא למטרות המפורטות להלן בלבד:

(1)   לשם בדיקה של זכאותו למענק לפי החוק של מי שביקש לברר את זכאותו למענק;

(2)   לשם פנייה אל מי שישנה אפשרות שיקבל מענק לפי החוק אם יגיש לצורך כך תביעה כדי ליידעו באפשרות כאמור; פנייה לפי פסקה זו תיעשה באופן ממוחשב באמצעות תוכנה שפיתח המנהל לצורך כך.

מיום 31.10.2017

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7879 מיום 31.10.2017 עמ' 172

הוספת תקנה 1א

2.       (בוטלה).

מיום 11.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

מועד העברת המידע

2. מידע כאמור בתקנה 1 יועבר לרשות המסים בישראל עד יום 30 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס שבשלה שולמה הגמלה או ההכנסה, לפי העניין.

מחיקת המידע

3.       מידע לגבי זכאים שהועבר למוסד לביטוח לאומי מאת רשות המסים בישראל יימחק ממאגר הנתונים של המוסד בתום 30 ימים מיום העברת המידע האמור בתקנה 1, לרשום המסים.

מיום 11.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

מחיקת המידע

3. מידע כאמור בתקנה 1(א)(3), לגבי עובד במשק ביתו הפרטי של יחיד, שלא הגיש תביעה עד לתום התקופה הנקובה בסעיף 7(א)(1) לחוק, יימחק ממאגר הנתונים של רשות המסים בישראל בתום 30 ימים מתום התקופה האמורה.

4.       (בוטלה).

מיום 3.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 998

4. (א) תוקפן של תקנות אלה

(1) מיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), והן יחולו על גמלאות או הכנסות כאמור בתקנה 1, לפי העניין, ששולמו לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009;

(2) מיום תחילתן של תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012, עד יום כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012), והן יחולו על גמלאות או הכנסות כאמור בתקנה 1, לפי העניין, ששולמו לגבי שנת המס 2010 וכן על רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של היחיד בשנת 2010.

(ב) על אף האמור בתקנה 2, לגבי גמלה או הכנסה כאמור בתקנה 1, ששולמה לגבי שנת המס 2007, המידע האמור יועבר לרשות המסים בישראל עד ליום כ"ט בתמוז התשס"ח (1 באוגוסט 2008) ולגבי גמלה או הכנסה כאמור בתקנה 1, שולמה לגבי שנת המס 2010, וכן לגבי רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד בשנת 2010, המידע האמור יועברו לרשות המסים בישראל עד יום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012).

מיום 11.7.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

תוקף, תחולה והוראת מעבר

4. (א) תוקפן של תקנות אלה –

(1) מיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), והן יחולו על גמלאות או הכנסות כאמור בתקנה 1, לפי העניין, ששולמו לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009;

(2) מיום תחילתן של תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012, עד יום כ"ג בניסן התשע"ב (15 באפריל 2012), והן יחולו על גמלאות או הכנסות כאמור בתקנה 1, לפי העניין, ששולמו לגבי שנת המס 2010 וכן על רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של היחיד בשנת 2010.

(ב) על אף האמור בתקנה 2, לגבי גמלה או הכנסה כאמור בתקנה 1, ששולמה לגבי שנת המס 2007, המידע האמור יועבר לרשות המסים בישראל עד ליום כ"ט בתמוז התשס"ח (1 באוגוסט 2008) ולגבי גמלה או הכנסה כאמור בתקנה 1, שולמה לגבי שנת המס 2010, וכן לגבי רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של יחיד בשנת 2010, המידע האמור יועברו לרשות המסים בישראל עד יום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012).

הוראת שעה

5.       בשנות המס 2008 ו-2009 יקראו את תקנה 1(א) כאילו בסופן של פסקאות משנה (1) עד (3) שבה נאמר "שכתובת מגוריהם, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה".

י"ד בתמוז התשס"ח (15 ביולי 2008)                         רוני בר-און

                                                                                                   שר האוצר

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ח מס' 6697 מיום 30.7.2008 עמ' 1157.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 998 – תק' תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1416 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; ר' סעיף 6 לענין תחולה.

6. תקנות אלה יחולו על גמלה או הכנסה, לפי העניין, כאמור בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה, ששולמו לגבי שנות המס 2011 ואילך וכן על רשימת העובדים במשק ביתו הפרטי של היחיד בשנת 2011 ואילך.

ק"ת תשע"ג מס' 7182 מיום 18.11.2012 עמ' 198 – תק' תשע"ג-2012; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תקנות אלה יחולו על גמלה לשמירת הריון כאמור בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה, ששולמה לגבי שנת המס 2011 ואילך.

ק"ת תשע"ח מס' 7879 מיום 31.10.2017 עמ' 171 – תק' תשע"ח-2017; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

4. תקנות אלה יחולו על מידע הנדרש למנהל לפי תקנות אלה לצורך ביצוע תפקידו בתשלום מענק החל ביום תחילתן של תקנות אלה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות