נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': תנאים לקיום אירוע ספורט

Go

3

סעיף 2

תנאים לקיום אירוע ספורט

Go

3

סעיף 3

אי קיום אירוע ספורט בשל אי מילוי תנאים

Go

3

פרק ג': בעלי תפקידים באירוע ספורט

Go

3

סעיף 4

מינוי מנהל אירוע ספורט

Go

3

סעיף 5

מנהל אירוע ספורט   תפקידים וסמכויות

Go

4

סעיף 6

מינוי מנהל בטיחות ותפקידיו

Go

4

סעיף 7

מינוי מנהל ביטחון

Go

4

סעיף 8

פטור ממינוי מנהל ביטחון

Go

4

סעיף 9

מנהל ביטחון   תפקידים וסמכויות

Go

4

סעיף 10

מינוי סדרנים לאירועי ספורט

Go

4

סעיף 11

סמכויות סדרן לאירועי ספורט

Go

5

פרק ד': אכיפה ועונשין

Go

5

סעיף 12

סמכות הרחקה לשוטר

Go

5

סעיף 13

סמכות הרחקה לקצין משטרה

Go

5

סעיף 13א

סמכות הרחקה בהפרה חוזרת

Go

5

סעיף 14

איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט

Go

5

סעיף 15

איסור התבטאות גזענית

Go

6

סעיף 16

איסור כניסה לשדה המשחק

Go

6

סעיף 16א

תקיפה באירוע ספורט

Go

6

סעיף 17

בקשה למתן צו הרחקה או הגבלה

Go

6

סעיף 18

צו הרחקה או הגבלה

Go

6

סעיף 19

הרחקה או הגבלה לאחר הרשעה

Go

6

סעיף 20

סדרי דין

Go

6

פרק ה': המועצה

Go

6

סעיף 21

מועצה למניעת אלימות בפורט ותפקידיה

Go

6

סעיף 22

מינוי חברי המועצה

Go

7

סעיף 23

תקופה הכהונה

Go

7

סעיף 24

פקיעת כהונה

Go

7

סעיף 25

העברה מכהונה

Go

7

סעיף 26

תוקף פעולות

Go

7

סעיף 27

ניגוד עניינים

Go

7

סעיף 28

סדרי עבודת המועצה

Go

8

סעיף 29

גמול ליושב ראש המועצה

Go

8

סעיף 30

תקציב המועצה

Go

8

פרק ו': הוראות שונות

Go

8

סעיף 31

כללי התנהגות באירוע ספורט

Go

8

סעיף 32

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השניה

Go

8

סעיף 33

שמירת דינים

Go

8

סעיף 34

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 35

תיקון חוק הבטיחות במקומות ציבוריים   מס' 4

Go

8

סעיף 36

תיקון חוק רישוי עסקים   מס' 25

Go

8

סעיף 37

תחילה

Go

8

סעיף 38

הוראת מעבר

Go

9

סעיף 39

צו ראשון לפי חוק רישוי עסקים

Go

9

תוספת ראשונה

Go

9

תוספת שנייה

Go

9

תוספת שלישית

Go

9


חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "אחראי לאירוע ספורט" – אחראי בטיחות כמשמעותו בסעיף 4 לחוק הבטיחות, ובאין אחראי בטיחות כאמור – בעל רישיון עסק או מבקש רישיון עסק לאירוע ספורט לפי חוק רישוי עסקים;

          "אירוע ספורט" – אסיפה, כהגדרתה בחוק הבטיחות, המתקיימת בזירת פעילות ספורט, לשם צפייה בפעילות ספורט, למעט אסיפה כאמור שמארגנים משרד החינוך או התאחדות הספורט בבתי ספר שמספר המשתתפים והצופים בה, בין בפועל ובין במשוער, אינו עולה על 1,000;

          "אירוע ספורט מוסדר" – אירוע ספורט המתקיים באחת ממסגרות אלה:

(1)   תחרויות המאורגנות על ידי התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, או על ידי התאחדות, כהגדרתה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, לרבות תחרויות ליגה וגביע;

(2)   תחרויות המאורגנות על ידי התאחדויות בין-לאומיות שגופים כאמור בפסקה (1) מסונפים אליהן;

(3)   תחרויות ליגה שמארגן ארגון ספורט, המיועדות לקבוצות ספורט ממקומות עבודה שונים;

          "בית משפט" – בית משפט שלום;

          "בעל תפקיד" – ממונה בטיחות באירוע ספורט, מנהל אירוע ספורט או מנהל ביטחון;

          "הנחיות הבטיחות" – תקנות לפי סעיף 11א לחוק רישוי עסקים וכן תנאים מוקדמים, תנאים ברישיון ותנאים נוספים ברישיון שהתנה שר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 7 לאותו חוק, והכל לגבי עסק שהוא מיתקן ספורט;

          "זירת פעילות ספורט" – מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו;

          "חוק הבטיחות" – חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962;

          "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

          "חוק הספורט" – חוק הספורט, התשמ"ח-1988;

          "חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

          "לימוד חובה" ו"מוסד חינוך מוכר" – כמשמעותם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

          "המועצה" – המועצה למניעת אלימות בספורט שהוקמה לפי סעיף 22;

          "ממונה בטיחות באירוע בטיחות" – מי שאחראי למילוי הוראות כל דין בנושא הבטיחות באירוע ספורט לפי הנחיות הבטיחות, והוא מנהל בטיחות שמונה לפי הוראות סעיף 6, ובאין מנהל בטיחות כאמור – מנהל אירוע הספורט, ובאין מנהל אירוע ספורט – האחראי לאירוע הספורט;

          "מנהל אירוע ספורט" – מי שמונה לשמש אחראי לניהול ולארגון של אירוע ספורט, והוא בעל כישורים והכשרה מתאימים, לפי סעיף 4;

          "מנהל ביטחון" – מי שמונה לשמש אחראי לעניין שמירה על הסדר הציבורי, שלום הציבור וביטחונו באירוע ספורט, והוא בעל כישורים והכשרה מתאימים, לפי סעיף 7;

          "מקום שבו מתקיים אירוע ספורט" – זירת פעילות ספורט וכן האזור שבו נמצא הקהל באירוע ספורט, או שמיועד לו, והכל במועד קיום אירוע הספורט או בתכוף לו;

          "סדרן לאירועי ספורט" – מי שהשר לביטחון הפנים הסמיכו ומונה כסדרן לאירועי ספורט לפי הוראות סעיף 10;

          "ספורט" או "פעילות ספורט", "עונת ספורט", "אגודת ספורט", ו""התאחדות" ו"איגוד"" – כהגדרתם בחוק הספורט;

          "עבירה הקשורה לספורט" – עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, וכן ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור, שנעברה בקשר לאירוע ספורט, במהלך אירוע ספורט או בסמוך לו, או כאשר מבצע העבירה או מי שהעבירה נעברה כלפיו היה בדרכו לאירוע ספורט או ממנו;

          "השר" – שר המדע התרבות והספורט.

פרק ב': תנאים לקיום אירוע ספורט

תנאים לקיום אירוע ספורט

2.       (א) לא יקוים אירוע ספורט אלא אם כן ניתן לקיומו רישיון עסק או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים (בחוק זה – רישיון עסק), והתקיימו תנאי הרישיון כאמור; רישיון עסק שניתן לפי חוק רישוי עסקים לעסק המשמש גם לקיום אירוע ספורט, יראו אותו כאילו הותנה גם בהוראות לפי חוק זה.

          (ב)  לא יקוים אירוע ספורט שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות מאתיים, אלא אם כן מונו סדרני לאירועי ספורט.

          (ג)   לא יקוים אירוע ספורט מוסדר בענפי הספורט המפורטים בתוספת השנייה, שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא בין מאתיים לאלף, אלא אם כן מונה מנהל אירוע ספורט.

          (ד)  לא יקוים אירוע ספורט שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות אלף, אלא בהתקיים כל אלה:

(1)   מונה מנהל אירוע ספורט;

(2)   ככל שנדרש לפי הנחיות הבטיחות ותנאי רישיון העסק מינוי מנהל בטיחות כאמור בסעיף 6 – מונה מנהל בטיחות;

(3)   מונה מנהל ביטחון, אלא אם כן ניתן פטור למינוי לפי סעיף 8.

אי-קיום אירוע ספורט בשל אי-מילוי תנאים

3.       בלי לגרוע מסמכות קצין משטרה לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הבטיחות, נוכח מנהל אירוע ספורט, בסמוך לפני תחילת אירוע הספורט, כי לא התקיימו הוראות לפי חוק זה או לפי חוק הבטיחות, תנאי הרישיון, הנחיות הבטיחות או הוראות המשטרה לפי כל דין, ידווח על כך לקצין משטרה כמשמעותו בסעיפים האמורים וייתן את המלצותיו בדבר אי-קיום אירוע הספורט.

פרק ג': בעלי תפקידים באירוע ספורט

מינוי מנהל אירוע ספורט

4.       (א) אחראי לאירוע ספורט ימנה מנהל אירוע ספורט, ככל שהדבר נדרש לפי הוראות סעיף 2; השר או מי שהוא מינה לעניין זה, רשאי להסמיך אדם כמנהל אירוע ספורט, אם התקיימו בו כל אלה:

(1)   מלאו לו 21 שנה;

(2)   הוא שולט בשפה העברית;

(3)   הוא הוסמך כסדרן לאירועי ספורט;

(4)   הוא בעל ניסיון מוכח בארגון אירועי ספורט או אירועי תרבות ובידור שמספר הצופים בהם עולה על 200;

(5)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה[1] והשר לביטחון הפנים; הסכמת השר לביטחון הפנים בעניינים הנוגעים להכשרה בנושאי שלום הציבור וביטחונו, תינתן גם בעניינים המנויים בסעיף 8(7)(ב)(1) עד (3) לחוק הסמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005;

(6)   משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;

(7)   הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.

          (ב)  השר, בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה והשר לביטחון הפנים, רשאי לקבוע הכשרה נוספת שיידרש לעבור מי שהוסמך כמנהל אירוע ספורט, במועדים ובהיקף שקבע.

          (ג)   לא התקיים במנהל אירוע ספורט אחד התנאים האמורים לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), או חדל להתקיים בו תנאי כאמור, רשאי השר או מי שהוא מינה לעניין זה, לבטל את הסמכתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

מנהל אירוע ספורט – תפקידים וסמכויות

5.       (א) מנהל אירוע ספורט יפעל, בכפוף להוראות המשטרה לפי כל דין, למילוי הוראות לפי חוק זה ולקיום תנאי רישיון העסק שניתן לקיום אירוע הספורט, יהיה נוכח במקום שבו מתקיים אירוע הספורט, לפני תחילתו אירוע הספורט, בשעת קיומו ועד בסמוך לאחר סיומו, ויהיה אחראי, בין השאר, לכל אלה:

(1)   קיום הסדר הציבורי, שלום הציבור וביטחונו ובטיחות אירוע הספורט, לפני תחילתו, בשעת קיומו ועד בסמוך לאחר סיומו, וניהולו התקין;

(2)   מינוי מנהל ביטחון ומנהל בטיחות, ככל שנדרש לפי חוק זה ולפי הנחיות הבטיחות;

(3)   פיקוח על מילוי תפקידיהם של מנהל הביטחון ושל מנהל הבטיחות לפי חוק זה ותנאי רישיון העסק שניתן לקיום אירוע הספורט, או מילוי תפקידיהם של בעלי התפקידים האמורים אם לא מונו או בהעדרם, לפי העניין;

(4)   קיום הוראות לפי כל דין של גוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (בחוק זה – גוף הצלה).

          (ב)  לשם מילוי תפקידו יהיו למנהל אירוע ספורט כל הסמכויות הנתונות לסדרן לאירועי ספורט.

מינוי מנהל בטיחות ותפקידיו

6.       (א) אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט, לפי העניין, ימנה מנהל בטיחות, ככל שהדבר נדרש לפי סעיף 2 ולפי הנחיות הבטיחות ותנאי רישיון העסק.

          (ב)  לא ימונה מנהל בטיחות כאמור אלא אם כן משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי.

          (ג)   ממונה בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מיתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות.

מינוי מנהל ביטחון

7.       (א) בכפוף להוראות סעיף 3, אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט, לפי העניין, ימנה מנהל ביטחון, ככל שהדבר נדרש לפי הוראות סעיף 2; השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לעניין זה, רשאי להסמיך אדם כמנהל ביטחון, אם התקיימו בו כל אלה:

(1)   מלאו לו 21 שנה;

(2)   הוא שולט בשפה העברית;

(3)   הוא הוסמך כסדרן לאירועי ספורט;

(4)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים; הסכמת השר לביטחון הפנים תינתן גם בעניינים המנויים בסעיף 8(7)(ב)(1) עד (3) לחוק הסמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005;

(5)   משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;

(6)   הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.

          (ב)  השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים, רשאי לקבוע הכשרה נוספת שיידרש לעבור מי שהוסמך כמנהל ביטחון, במועדים ובהיקף שקבע.

          (ג)   לא התקיים במנהל ביטחון אחד התנאים האמורים לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), או חדל להתקיים בו תנאי כאמור, רשאי השר או מי שהוא מינה לעניין זה, לבטל את הסמכתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

          (ד)  תוקפה של הסמכה לפי סעיף זה יהיה לשלוש שנים מיום הינתנה; השר רשאי להאריך את תוקפה של ההסמכה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים, ובלבד שהשתתף בהכשרה נוספת כאמור בסעיף קטן (ב), ושימש בתפקיד מנהל ביטחון בשני אירועי ספורט לפחות בכל אחת משנים אלה.

פטור ממינוי מנהל ביטחון

8.       מפקד יחידת המשטרה שבתחומה נערך אירוע ספורט או קצין משטרה שהוא הסמיך לכך, רשאי, לבקשת אחראי לאירוע ספורט או מנהל אירוע ספורט, לפטור מחובת מינוי מנהל ביטחון לאירוע הספורט נושא הבקשה; ניתן פטור כאמור, ימלא מנהל אירוע הספורט את תפקידי מנהל הביטחון לפי סעיף 9, באותו אירוע ספורט.

מנהל ביטחון – תפקידים וסמכויות

9.       (א) מנהל ביטחון יפעל, בכפוף להוראות המשטרה לפי כל דין, לשמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור וביטחונו וינקוט את כל האמצעים הדרושים לשם כך, יהיה נוכח במקום שבו מתקיים אירוע הספורט, לפני תחילתו של אירוע הספורט, בשעת קיומו ועד בסמוך לאחר סיומו, ויהיה אחראי, בין השאר, לכל אלה:

(1)   מילוי הוראות כל דין, וכן לקיום תנאי הרישיון או ההיתר הזמני לעניין שמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור וביטחונו;

(2)   הגשת תכנית היערכות לאישורו של מפקד יחידת המשטרה שבתחומה נערך האירוע או קצין משטרה שהוא הסמיך לכך, ופעולה על פיה; בסעיף זה, "תכנית היערכות" – מסמך המפרט את ההיערכות לשמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור וביטחונו באירוע הספורט, לרבות מספר הסדרנים לאירועי ספורט שיוצבו בו, מקום הצבתם ואמצעים נוספים שיינקטו לשם כך;

(3)   מינוי סדרנים לאירועי ספורט, במספר ובתנאים לפי חוק זה ובהתאם לתכנית היערכות שאושרה לפי הוראות פסקה (2);

(4)   הדרכת הסדרנים לאירועי ספורט, הצבתם במקום אירוע הספורט ופיקוח על מילוי תפקידיהם לפי חוק זה, לרבות באמצעות מתן הוראות לסדרנים לביצוע פעולות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור וביטחונו במהלך אירוע הספורט, ובכלל זה הוראות לעניין הטיפול במי שמפריע לסדר הציבורי, לשלום הציבור או לביטחונו.

          (ב)  לשם מילוי תפקידו יהיו למנהל הביטחון כל הסמכויות הנתונות לסדרן לאירועי ספורט.

מינוי סדרנים לאירועי ספורט

10.    (א) אחראי לאירוע ספורט או מנהל ביטחון, לפי העניין, ימנה, סדרנים לאירועי ספורט לשם שמירה על הסדר הציבורי וביטחון הציבור באירוע ספורט, ככל שהדבר נדרש לפי הוראות סעיף 2.

          (ב)  השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לעניין זה, רשאי להסמיך אדם כסדרן לאירועי ספורט, אם התקיימו בו כל אלה:

(1)   מלאו לו 21 שנה;

(2)   הוא שולט בשפה העברית;

(3)   עמד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 8 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, הוסמך כמאבטח לפי סעיף 7 לחוק האמור וקיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שאישר המפקח הכללי של המשטרה (בחוק זה – המפכ"ל) או מי שהוא הסמיך לעניין זה; אישור כאמור יינתן גם בעניינים המנויים בסעיף 8(7)(ב)(1) עד (3) לחוק האמור;

(4)   משטרת ישראל אישרה כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של שמירה על שלום הציבור או ביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;

(5)   הוא סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך.

סמכויות סדרן לאירועי ספורט

11.    (א) סדרן לאירועי ספורט רשאי לקרוא לסדר כל אדם המפריע לסדר הציבורי, לשלום הציבור או לביטחונו, באירוע הספורט, ולאחר התראה רשאי הוא לדרוש ממנו לעזוב את המקום אם לא ציית המפריע להתראה; לא עזב המפריע את המקום, רשאי סדרן לאירועי ספורט להוציאו מהמקום לאחר שקיבל לכך את אישור מנהל הביטחון, ובאין מנהל ביטחון – מנהל אירוע ספורט, ובאין מנהל אירוע ספורט, האחראי לאירוע הספורט, או מי אחד מהם, לפי העניין, הסמיך לכך.

          (ב)  היה לסדרן לאירועי ספורט חשש סביר שמפריע שניתנה לו התראה לפי סעיף קטן (א) יבצע עבירת אלימות או עבירה לפי חוק זה, רשאי הוא לעכבו עד לבואו של שוטר או להביאו לפני שוטר, ואם סירב לכך המפריע – רשאי הוא להשתמש לשם כך בכוח סביר, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום למפריע חבלה.

          (ג)   על עיכוב בידי סדרן לאירועי ספורט לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיפים 73(א), 73(ב) רישה ו-74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.

          (ד)  לסדרן לאירועי ספורט יהיו הסמכויות הנתונות למאבטח בהתאם לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

פרק ד': אכיפה ועונשין

סמכות הרחקה לשוטר

12.    (א) כדי להבטיח את הסדר הציבורי באירוע ספורט מוסמך שוטר, נוסף על סמכויותיו על פי כל דין, לתת הוראות לכל אדם המפריע לסדר הציבורי או מתנהג באופן אלים, או לכל אדם שיש לשוטר חשד לגביו שיפריע לסדר הציבורי או שיתנהג באופן אלים, או לכל אדם שיש לשוטר חשד לגביו שיפריע לסדר הציבורי או שיתנהג באופן אלים במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לרבות במקום הכניסה אליו, במקום היציאה ממנו או סמוך לאותו מקום, ואותו אדם חייב להישמע להוראות אלה.

          (ב)  לא נשמע אדם להוראות שנתן לו שוטר לפי הוראות סעיף קטן (א), מוסמך השוטר להרחיקו מהמקום כאמור בסעיף קטן (א) ולא להתיר את כניסתו לאותו מקום, ורשאי הוא להשתמש לשם כך בכוח סביר.

סמכות הרחקה לקצין משטרה

13.    (א) (1) הורחק אדם על ידי שוטר בהתאם להוראות סעיף 12(ב) או על ידי סדרן לאירועי ספורט בהתאם להוראות סעיף 11, והתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 17(1) או (2), רשאי השוטר או הסדרן לאירועי ספורט, לפי העניין, ליתן לו זימון להתייצב בפני קצין משטרה בתוך 72 שעות, במועד שיקבע;

(2)   בזימון לפי פסקה (1) יובהו תוכנן של הוראות סעיף קטן (ג), וכן יפורטו בו מקום ומספר טלפון לקבלת תוכן החלטתו של קצין המשטרה לפי סעיף זה; בזימון יצוינו פרטי מי שזומן לשם יצירת קשר עמו במידת הצורך.

          (ב)  קצין משטרה, לאחר ששמע את טענותיו של אדם כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להורות על הרחקה או הגבלה, כמפורט בסעיף 18(א), בשינויים המחויבים, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים, או עד למתן צו הרחקה או הגבלה, כאמור בסעיף 18(א), על ידי בית המשפט; הורה קצין משטרה כאמור, יחולו הוראות סעיף 18(ב), בשינויים המחויבים, בתקופה שקבע.

          (ג)   לא התייצב האדם לפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי קצין המשטרה להורות על הרחקתו לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים, בהעדרו, ומאותו מועד יראו את האדם כמי שהודע לו שהורחק לתקופה האמורה; מניין הימים כאמור יחל במועד מתן ההחלטה על ידי קצין המשטרה.

          (ד)  מי שקצין המשטרה הורה לגביו כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג) רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את החלטת קצין המשטרה, ובית המשפט, לאחר ששמע תובע לפי סעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, או שוטר שהוסמך לכך על ידי המפכ"ל (להלן – תובע), רשאי לבטל את החלטת קצין המשטרה, בתנאים או בלא תנאים, אם שוכנע כי אין בכך כדי לפגוע בביטחון הציבור או בסדר הציבורי.

          (ה)  בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

סמכות הרחקה בהפרה חוזרת (תיקון מס' 1) תשע"ה-2014

13א.  (א) הורה קצין משטרה על הרחקה או הגבלה של אדם כאמור בסעיף 13(ב) או (ג) (בסעיף זה – הוראת קצין משטרה), יהיה רשאי שוטר להרחיק אדם ממקום כאמור בסעיף 12, וסדרן לאירועי ספורט – להוציא אדם ממקום כאמור בסעיף 11, בהתקיים אחת מאלה:

(1)   האדם הפר הוראת קצין משטרה או את תנאיה בתקופה שלגביה ניתנה לו ההוראה;

(2)   בתוך 180 ימים מהיום שבו ניתנה לאדם הוראת קצין משטרה התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 17(1).

          (ב)  על הרחקת אדם או הוצאתו בידי שוטר או סדרן לאירועי ספורט, לפי העניין, לפי הוראות סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 13, בשינויים האלה:

(1)   אם האדם הפר צו הרחקה או הגבלה או תנאי מתנאיו או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי ספורט – רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או הגבלות לתקופה נוספת שלא תעלה על 60 ימים;

(2)   אם האדם התנהג באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד סביר שעבר עבירה הקשורה לספורט – רשאי קצין משטרה להורות על הרחקתו או הגבלתו לתקופה נוספת שלא תעלה על 90 ימים.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 125 (ה"ח 588)

הוספת סעיף 13א

איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט

14.    (א) בסעיף זה, "חפץ אסור" – כל אחד מאלה:

(1)   כלי יריה – כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש"ט-1949;

(2)   חומר נפץ – כהגדרתו בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954;

(3)   סכין ואולר – כהגדרתם בסעיף 184 לחוק העונשין, וכל נשק קר אחר;

(4)   חומר מסוכן – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(5)   מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים;

(6)   חפץ שהחזקתו או השימוש בו מהווים עבירה;

(7)   חפץ שקבע השר לביטחון הפנים בתוספת השלישית;

(8)   כל חפץ, לרבות בעל חיים, שלדעת קצין משטרה שהוסמך לכך על ידי המפכ"ל (בסעיף זה – הקצין המוסמך), יש בו או בשימוש בו כדי לפגוע בשלום הציבור, בבטיחות או בסדר במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, והודעה על כך הוצגה באופן נראה לעין במקום הכניסה לאירוע או שהודע על כך בסדרך סבירה אחרת במקום האירוע (בסעיף זה – חפץ אסור מוכרז).

          (ב)  השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע, בצו, בתוספת השלישית, חפץ אסור נוסף על רשימת החפצים האסורים המוגדרים בסעיף קטן (א)(1) עד (6).

          (ג)   המכניס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט חפץ אסור כהגדרתו בסעיף קטן (א)(1) עד (6), דינו – מאסר חמש שנים.

          (ד)  המכניס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט חפץ המפורט בתוספת השלישית או חפץ אסור מוכרז, דינו – מאסר שנתיים.

          (ה)  הקצין המוסמך רשאי להתיר את הכנסתו של חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט; התיר כאמור, והוצגה הודעה על התרת החפץ האסור באופן נראה לעין במקום הכניסה לאירוע, או הודע על כך בדרך סבירה אחרת במקום האירוע, לא יחולו לגבי אותו חפץ אסור הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי העניין.

איסור התבטאות גזענית

15.    המתבטא התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט, דינו – מאסר שנתיים; בחוק זה, "התבטאות גזענית" – קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת אולמוצא לאומי-אתני.

איסור כניסה לשדה המשחק

16.    הנכנס לשדה המשחק בזמן אירוע ספורט מוסדר בלא היתר ממנהל אירוע הספורט, ובאין מנהל אירוע ספורט – מהאחראי לאירוע הספורט, מסדרן לאירועי ספורט או משוטר, דינו – מאסר שנה; בסעיף זה, "שדה המשחק" – המקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט.

תקיפה באירוע ספורט (תיקון מס' 1) תשע"ה-2014

16א.  התוקף אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו – מאסר שלוש שנים; לעניין זה, "תקיפה" – כמשמעותה בסעיף 378 לחוק העונשין.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 125 (ה"ח 588)

הוספת סעיף 16א

בקשה למתן צו הרחקה או הגבלה

17.    לבקשת תובע, רשאי בית המשפט לתת לאדם צו הרחקה או הגבלה כאמור בסעיף 18, אם ראה כי התקיים אחד מאלה:

(1)  האדם התנהג באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד סביר שעבר עבירה הקשורה לספורט, או לא ציית להוראות שוטר או סדרן לאירועי ספורט;

(תיקון מס' 1) תשע"ה-2014

(2)  התנהגותו של האדם במהלך אירוע ספורט נותנת בסיס סביר לחשש כי הוא עלול להתנהג בעתיד באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט או להתבטא התבטאות גזענית או שהוא שיעור או תחת השפעת סם מסוכן או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם מסוכן" ו"חומר מסכן" – כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 125 (ה"ח 588)

(2) התנהגותו של האדם במהלך אירוע ספורט נותנת בסיס סביר לחשש כי הוא עלול להתנהג בעתיד באופן אלים או תוך הפרת הסדר הציבורי באירוע ספורט או להתבטא התבטאות גזענית או שהוא שיעור או תחת השפעת סם מסוכן או חומר מסכן, או שיש חשד שהוא שיכור או תחת השפעה כאמור; לעניין זה, "סם מסוכן" ו"חומר מסכן" – כהגדרתם בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013.

צו הרחקה או הגבלה

18.    (א) בית משפט רשאי לתת צווים (בחוק זה – צו הרחקה או הגבלה), כמפורט להלן:

(1)   צו האוסר על אדם לעשות את אלה, כולם או מקצתם:

(א)   להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, באירוע ספורט מסוים;

(ב)   להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים;

(ג)    להימצא בתחום מרחק מסוים שייקבע ממקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לעניין אירוע ספורט מסוים או בתקופה שלגביה ניתן צו לפי פסקת משנה (ב);

(2)   צו הקובע הגבלות או תנאים –

(א)   לכניסתו של אדם לאירוע ספורט מסוים;

(ב)   לכניסתו של אדם לאירוע ספורט לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים;

(ג)    להימצאותו של אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

          (ב)  ניתן צו הרחקה או הגבלה לפי סעיף קטן (א), יתייצב האדם שלגביו ניתן הצו בתחנת משטרה כשעה לפני פתיחת אירוע הספורט או אירועי הספורט שלגביהם ניתן הצו, וישהה בה עד שעה לאחר סיומם, הכל כפי שיקבע בית המשפט, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, בהתחשב, בין השאר, בתקופת שנקבעה בצו הרחקה או הגבלה.

          (ג)   צו הרחקה או הגבלה יכול שיכיל גם דרישה לערובה לקיומו, הוראות להתנהגות נאותה באירועי ספורט בעתיד והוראות בדבר סידורים מיוחדים הנדרשים להבטחת קיומו של הצו.

          (ד)  בצו יפורטו תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ג), לרבות תקופת תוקפה שלא תעלה על שנה נוספת שתחילתה אחרי מועד מתן הצו, וכן הוראות לחילוטה.

          (ה)  בית המשפט רשאי, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, להאריך את תקופת תוקפה של ערובה כאמור בסעיף קטן (ד), לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שיפוג תוקפה של הערובה.

הרחקה או הגבלה לאחר הרשעה

19.    הורשע אדם בעבירה הקשורה לספורט, ייתן בית המשפט שהרשיעו צו להרחקתו לפי סעיף 18(א)(1) לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו; בסעיף זה, "הורשע" – לרבות מי שנקבע שביצע את העבירה.

סדרי דין

20.    (א) צו הרחקה או הגבלה או צו להארכת תוקפה של ערובה לפי סעיף 18, יינתן במעמד שני הצדדים, ואולם רשאי בית המשפט לתת צו כאמור במעמד צד אחד אם הוזמן המשיב כדין ולא התייצב לדיון.

          (ב)  ניתן צו כאמור בסעיף קטן (א) שלא במעמד המשיב, רשאי בית המשפט, לבקשתו של המשיב, לחזור ולדון בבקשה למתן הצו בנוכחות שני הצדדים, אם שוכנע כי נבצר ממנו להתייצב מסיבה מוצדקת או אם הוא סבור כי הדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

פרק ה': המועצה

מועצה למניעת אלימות בפורט ותפקידיה

21.    מוקמת בזה מועצה למניעת אלימות בספורט, ואלה תפקידיה:

(1)  להציע דרכים לשיתוף פעולה, לשם מניעת אלימות בספורט, בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, המשטרה, גופי הצלה, התאחדויות ואיגודים, וכן גופים אחרים הפועלים בתחום הספורט, ולפעול לקידום שיתוף פעולה זה;

(2)  לגבש תכניות לפעולה ולטיפול בנושא האלימות בספורט, ובכלל זה להציע חקיקה והוראות משמעת בנושא זה;

(3)  לעודד פעולות הסברה לשם העמקת המודעות הציבורית לנושא מניעת האלימות בספורט;

(4)  להמליץ לשר על כללי התנהגות באירוע ספורט למניעת האלימות בספורט;

(5)  להציע למערכת החינוך תכניות ללימודים עיוניים ומעשיים בנושא החינוך למניעת האלימות בספורט, במוסדות החינוך;

(6)  לקיים קשרים עם גופים בארץ ובחוץ לארץ הפועלים בתחום מניעת האלימות בספורט;

(7)  לרכז מידע, ליזום עריכה של מחקרים וסקרים ולפרסמם ולפתח ידע בתחום פעולתה של המועצה, בכפוף להוראות כל דין;

(8)  למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי כל דין.

מינוי חברי המועצה

22.    (א) השר ימנה את חברי המועצה, ואלה הם:

(1)   שופט בדימוס, שימונה לאחר התייעצות עם שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   ראש מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט (להלן – מינהל הספורט), והוא יהיה ממלא מקום היושב ראש;

(3)   עובד בכיר במינהל הספורט;

(4)   עובד בכיר במשרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה;

(5)   עובד בכיר במשרד לביטחון הפנים, לפי המלצת השר לביטחון הפנים;

(6)   עובד בכיר במשרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;

(7)   עובד בכיר במשרד המשפטים, לפי המלצת שר המשפטים;

(8)   עובד בכיר במשרד הפנים, לפי המלצת שר הפנים;

(9)   קצין בכיר במשטרת ישראל כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, לפי המלצת המפכ"ל;

(תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

(10)  (נמחקה);

(11)  יושב ראש ההתאחדות לכדורגל בישראל או ממלא מקומו;

(12)  יושב ראש איגוד הכדורסל בישראל או ממלא מקומו;

(13)  חבר הנהלת הוועד האולימפי;

(14)  נציג שחקני העבר, ששיחק בנבחרת ישראל שנתיים לפחות;

(15)  מנהל אירוע ספורט באצטדיון שבו מתקיימים אירועי ספורט שמספר הצופים בהם הוא לפחות 10,000;

(16)  נציג ציבור בעל מעמד בשדה העשייה והמחקר, בתחום מניעת האלימות והגזענות.

          (ב)  לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה.

          (ג)   נציגי אוהדים מקרב הקבוצות השונות ונציגים של ארגוני שחקנים שונים יוזמנו לדיוני המועצה וישתתפו בהם כמשקיפים.

          (ד)  חברי המועצה שהם עובדי משרד ממשלתי או נציגי גופים יהיו בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לתפקידי המועצה.

          (ה)  לצורך מילוי תפקידיה, רשאית המועצה למנות ועדות משנה מבין חבריה ורשאית היא לצרף לוועדות אלה גם מי שאינו נמנה עם חבריה, ובלבד שיושב ראש כל ועדת משנה יהיה חבר המועצה ולפחות חמישית מחבריה יהיו חברי המועצה.

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 522 (ה"ח 1196)

מחיקת פסקה 22(א)(10)

הנוסח הקודם:

(10) יושב ראש המועצה כהגדרתה בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, או חבר אחר במועצה כאמור שהוא מינה לעניין זה;

תקופה הכהונה

23.    חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות כאמור.

פקיעת כהונה

24.    חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)  הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)  חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 22(א), שמכוחו מונה;

(3)  הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 22(ב).

העברה מכהונה

25.    השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)  נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)  הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה;

(3)  הוא אינו ממלא כראוי את תפקידו.

תוקף פעולות

26.    קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

ניגוד עניינים

27.    (א) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו ובין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.

          (ב)  התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או מטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

          (ג)   לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

          (ד)  בסעיף זה –

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

          "קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.

סדרי עבודת המועצה

28.    (א) המועצה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.

          (ב)  יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.

          (ג)   המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או לפיו.

גמול ליושב ראש המועצה

29.    יושב ראש המועצה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה, כפי שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר.

תקציב המועצה

30.    תקציב המועצה ייקבע בתחום הפעולה – ספורט, במסגרת סעיף תקציב משרד המדע התרבות והספורט בחוק תקציב שנתי; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

פרק ו': הוראות שונות

כללי התנהגות באירוע ספורט

31.    השר יקבע כללי התנהגות באירוע ספורט; מי שמקיים אירוע ספורט מוסדר יפרסם כללים אלה במקום בולט, במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, בדרך שיקבע השר.

שינוי התוספת הראשונה והתוספת השניה

32.    (א) השר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם שר המשפטים ועם המועצה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.

          (ב)  השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר התעשיה המסחר והתעסוקה[2], רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.

שמירת דינים

33.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הבטיחות.

ביצוע ותקנות

34.    השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

תיקון חוק הבטיחות במקומות ציבוריים – מס' 4

35.    בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962 –

(1)  בסעיף 1 –

(א)   ההגדרה "בית משפט" – תימחק;

(ב)   במקום ההגדרה ""ספורט", "פעילות ספורט", "עונת ספורט" וכן "התאחדות", ו"איגוד"" יבוא:

""ספורט" או "פעילות ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט;";

(2)  בסעיף 2(א) –

(א)   בפסקה (3), בסופה יבוא "בחוק זה, "סדרן בטיחות" – למעט סדרן לאירועי ספורט, כהגדרתו בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008;";

(ב)   פסקה (6) – תימחק;

(3)  סעיפים 11א עד 11ד, והתוספת השנייה – בטלים;

(4)  בתוספת הראשונה, בכותרת, במקום "תוספת ראשונה" יבוא "תוספת".

תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 25

36.    בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 –

(1)  אחרי סעיף 2ז יבוא:

"מיתקני ספורט

2ח.   (א)   לא יינתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה למיתקן ספורט, אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת מי ששר התעשיה המסחר והתעסוקה הסמיכו לכך.

        (ב)   שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, יקבע, בצו, סוגים של מיתקני ספורט שעליהם תחול חובת אישור לפי סעיף זה.

(2)  בסעיף 11א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) שעניינן הוראות בנוגע למיתקני ספורט יותקנו לאחר התייעצות עם שר המדע התרבות והספורט, וייקבעו בהן, בין השאר, הוראות בעניין אירועי ספורט שנדרש למנות בהם מנהל בטיחות, תנאי כשירות והכשרה למנהל בטיחות, ופעולות ובדיקות שחובה על ממונה בטיחות לערוך לשם הבטחת בטיחותו של אירוע ספורט; בסעיף זה, "אירוע ספורט", "ממונה בטיחות", "מנהל בטיחות" – כהגדרתם בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008."

תחילה

37.    (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום הפרסום).

          (ב)  תחילתו של פרק ה' שישה חודשים מיום הפרסום; עד למועד האמור תמונה המועצה לפי סעיף 22.

          (ג)   תחילתו של סעיף 31 שנה מיום הפרסום.

          (ד)  תחילתו של פרק ג', למעט סעיפים 10 ו-11, שנתיים מיום הפרסום.

          (ה)  תחילתו של סעיף 10 ביום ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009).

הוראת מעבר

38.    מי שמונה עד תום שנה מיום הפרסום כסדרן בטיחות לפי חוק הבטיחות, יראו אותו כאילו הוסמך כסדרן לאירועי ספורט לפי חוק זה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום הפרסום או עד להסמכתו כסדרן לאירועי ספורט לפי סעיף 10 לחוק זה, לפי המוקדם.

צו ראשון לפי חוק רישוי עסקים

39.    צו ראשון לפי סעיף 2ח(ב) לחוק רישוי עסקים, כנוסחו בסעיף 36(1) לחוק זה, יותקן בתוך 18 חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

1.    עבירה על חוק העונשין, הקשורה באירוע ספורט לפי –

(1)  סימן א'1 בפרק ח';

(2)  סעיפים 151, 152, 156, 157, 159א, 161(1), (3) ו-(4) לסימנים ב' וג' בפרק ח';

(3)  סעיפים 185א, 186, 191 עד 194, 195 לסימן ט' בפרק ח';

(4)  סעיפים 215 ו-216 לסימן י"א בפרק ח';

(5)  סימן ג' בפרק ט';

(6)  פרק י"ד;

(7)  סימן ח' לפרק י' וכן סעיפים 329, 330, 332 עד 335, 413ה, 452, 454 ו-456.

2.    עבירה לפי סעיפים 13 או 14 לחוק הבטיחות, הקשורה באירוע ספורט.

3.    עבירה לפי חוק זה.

תוספת שנייה

(סעיף 2(ג))

ענפי ספורט

1.    כדורגל

2.    כדורסל

3.    כדוריד

4.    כדורעף

תוספת שלישית

(סעיף 14)

חפץ אסור שקבע השר לביטחון הפנים

                                      אהוד אולמרט                                     גאלב מג'אדלה

                                                 ראש הממשלה                                         שר המדע התרבות והספורט

           שמעון פרס                                         דליה איציק

              נשיא המדינה                                               יושבת ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2182 מיום 12.8.2008 עמ' 878 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 224 עמ' 266).

תוקן ס"ח תשע"ה מס' 2485 מיום 17.12.2014 עמ' 125 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 588 עמ' 71) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 522 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 2 בסעיף 16 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; ר' סעיף 17(ב) לענין הוראת מעבר.

17. (ב) מי שמונה לחבר המועצה למניעת אלימות בספורט לפי סעיף 22(א)(10) לחוק איסור אלימות בספורט, כנוסחו ערב יום הפרסום, יחדל לכהן בתפקידו ביום הפרסום.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

[2] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות