נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המכינות הקדם-צבאיות, תשס"ח-2008

 

 

בטחון – צה"ל – מכינה קדם צבאית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הכרה במכינה  קדם צבאית

Go

2

סעיף 3

תקציב

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2

 


חוק המכינות הקדם-צבאיות, תשס"ח-2008*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (בחוק זה – חוק שירות ביטחון);

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "מיועד להתנדבות לשירות ביטחון" – אזרח ישראלי או תושב ישראל שוועדה רפואית קבעה כי הוא נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות לפי חוק שירות ביטחון ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי אותו חוק;

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 829 (ה"ח 771)

הוספת הגדרת "מיועד להתנדבות לשירות ביטחון"

          "מיועד לשירות ביטחון" – מיועד לשירות ביטחון, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו הסדיר נדחה, לפי אותו חוק, עקב לימודיו במכינה קדם-צבאית;

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          "מכינה קדם-צבאית" – מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון, ליוצאי צבא ולמיועדים להתנדבות לשירות ביטחון, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית;

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 829 (ה"ח 771)

"מכינה קדם-צבאית" – מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי צבא ליוצאי צבא ולמיועדים להתנדבות לשירות ביטחון, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית;

          "מכינה קדם-צבאית מוכרת" – מכינה קדם-צבאית שהוכרה לפי הוראות חוק זה.

הכרה במכינה  קדם-צבאית (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

2.       (א)  המנהל הכללי של משרד ההתיישבות או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם-צבאית לפי הוראות שקבע שר ההתיישבות, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לעניין דרך ההכרה במכינה קדם-צבאית ולעניין התנאים להכרה כאמור.

          (ב)  הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של המכינה הקדם-צבאית, ליכולתה הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בה, לתכנית החינוכית-לימודית שתונהג בה ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותה.

מיום 15.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2878 מיום 15.12.2020 עמ' 140 (ה"ח 1376)

(א) המנהל הכללי של משרד החינוך משרד ההתיישבות או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר במכינה קדם-צבאית לפי הוראות שקבע שר החינוך שר ההתיישבות, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לעניין דרך ההכרה במכינה קדם-צבאית ולעניין התנאים להכרה כאמור.

תקציב הודעה תש"ף-2020 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3.       (א)  השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,779 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר ההתיישבות.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ב)  תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות לפי סעיף קטן (א), ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד ההתיישבות ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון, בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ-33 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; מספר החניכים בכלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה.

(תיקון מס' 1) תשע"ח-2018

          (ג)   לעניין סעיף זה, "חניך" – יוצא צבא, מיועד לשירות ביטחון או מיועד להתנדבות לשירות ביטחון הלומדים במכינה קדם-צבאית.

מיום 1.9.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6298 מיום 26.9.2011 עמ' 6732

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 23,500 24,743 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6543 מיום 5.2.2013 עמ' 2618

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 24,743 25,080 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

י"פ תשע"ד מס' 6688 מיום 5.11.2013 עמ' 1069

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,080 25,628 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2014

הודעה תשע"ה-2014

י"פ תשע"ה מס' 6890 מיום 2.10.2014 עמ' 34

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,628 25,703 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

י"פ תשע"ו מס' 7146 מיום 17.11.2015 עמ' 1181

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,703 25,653 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2016

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2660

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,653 25,474 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 829 (ה"ח 771)

הוספת סעיף קטן 3(ג)

 

מיום 2.9.2018

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8155 מיום 17.3.2019 עמ' 8723

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,474 25,650 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 1.9.2019

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8738 מיום 11.3.2020 עמ' 4917

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,650 25,779 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך.

 

מיום 15.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2878 מיום 15.12.2020 עמ' 140 (ה"ח 1376)

(א) השתתפות אוצר המדינה, בכל שנה, בתקציבה של מכינה קדם-צבאית מוכרת תהיה מכפלת הסכום של 25,779 שקלים חדשים במספר החניכים באותה מכינה; הסכום האמור יעודכן באופן ובמועדים שיקבע שר החינוך שר ההתיישבות.

(ב) תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבן של כלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות לפי סעיף קטן (א), ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, מחציתו בסעיף תקציב משרד החינוך משרד ההתיישבות ומחציתו בסעיף תקציב משרד הביטחון, בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ-33 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; מספר החניכים בכלל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות שיובא בחשבון לעניין השתתפות אוצר המדינה כאמור לא יעלה ביותר מ-15% מדי שנה לעומת השנה שקדמה לה.

תחילה

4.       תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2009.

 

 

                                      אהוד אולמרט                                        יולי תמיר

                                                 ראש הממשלה                                                    שרת החינוך

           שמעון פרס                                         דליה איציק

              נשיא המדינה                                                יושבת ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"ח מס' 2182 מיום 12.8.2008 עמ' 890 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 244 עמ' 380).

תוקן י"פ תשע"א מס' 6298 מיום 26.9.2011 עמ' 6732 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.9.2011.

י"פ תשע"ג מס' 6543 מיום 5.2.2013 עמ' 2618 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.9.2012.

י"פ תשע"ד מס' 6688 מיום 5.11.2013 עמ' 1069 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.9.2013.

י"פ תשע"ה מס' 6890 מיום 2.10.2014 עמ' 34 – הודעה תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.9.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7146 מיום 17.11.2015 עמ' 1181 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.9.2015.

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2660 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.9.2016.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 829 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 771 עמ' 144) – תיקון מס' 1.

י"פ תשע"ט מס' 8155 מיום 17.3.2019 עמ' 8723 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 2.9.2018.

י"פ תש"ף מס' 8738 מיום 11.3.2020 עמ' 4917 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.9.2019.

ס"ח תשפ"א מס' 2878 מיום 15.12.2020 עמ' 140 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1376 עמ' 94) – תיקון מס' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות