נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1996

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – סניגוריה ציבורית

עונשין ומשפט פלילי – סניגוריה ציבורית

תוכן ענינים

סעיף 1

בקשה למינוי סניגור ציבורי

Go

2

סעיף 2

הודעה על החלטת הסניגור המחוזי

Go

2

סעיף 3

ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי

Go

2

סעיף 4

מינוי סניגור לפי בקשת בית המשפט

Go

2

סעיף 4א

נאשם חסר אמצעים הצפוי למאסר בפועל

Go

3

סעיף 5

מינוי סניגור ציבורי

Go

3

סעיף 6

ייפוי כוח

Go

3

סעיף 7

תשלום הוצאות

Go

3

סעיף 7א

עדכון סכומים

Go

3

סעיף 8

הפסקת ייצוג

Go

4

סעיף 9

החזר הוצאות

Go

4

סעיף 10

ביטול מינוי

Go

4

סעיף 11

ניהול פנקס הסניגורים הציבוריים

Go

4

סעיף 12

תחילה

Go

4

 

הודעה על החלטת בית המשפט בדבר מינוי סניגור ציבורי

Go

5

 


תקנות הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1996*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 19(ב), 22 ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בקשה למינוי סניגור ציבורי תק' תשנ"ח-1998

1.    (א)  מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) לחוק או בתקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - המבקש), יגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי נגדו, לפי טופס 1 בתוספת.

           (ב)  הבקשה למינוי סניגור ציבורי של עצור תועבר ללשכת הסניגוריה הציבורית, באמצעות הממונה על החקירה, בהקדם האפשרי.

תק' תשנ"ח-1998

           (ג)   עצור שהובא לבית משפט להליך של מעצר או שחרור בערובה, וטרם הגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי, כאמור בתקנת משנה (א) או שהבקשה טרם הועברה ללשכת הסניגוריה הציבורית לפי תקנת משנה (ב), רשאי להגיש את בקשתו כאמור באמצעות נציג הסניגוריה הציבורית שבבית המשפט.

מיום 1.11.1998 במחוז תל אביב והמרכז

מיום 1.1.1999 במחוזות ירושלים ובאר שבע

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5916 מיום 6.8.1998 עמ' 1088

1. (א) מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) לחוק או בתקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - המבקש), יגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי נגדו, לפי טופס 1 בתוספת.

(ב) הבקשה למינוי סניגור ציבורי של עצור תועבר ללשכת הסניגוריה הציבורית, באמצעות הממונה על החקירה, בהקדם האפשרי.

(ג) עצור שהובא לבית משפט להליך של מעצר או שחרור בערובה, וטרם הגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי, כאמור בתקנת משנה (א) או שהבקשה טרם הועברה ללשכת הסניגוריה הציבורית לפי תקנת משנה (ב), רשאי להגיש את בקשתו כאמור באמצעות נציג הסניגוריה הציבורית שבבית המשפט.

הודעה על החלטת הסניגור המחוזי

2.    (א)  החליט הסניגור המחוזי להיענות לבקשה כאמור בתקנה 1 (להלן - הבקשה), יודיע על כך למבקש בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה לייצגו.

           (ב)  החליט הסניגור הציבורי המחוזי לדחות את הבקשה, יודיע למבקש על כך בכתב, בציון סיבת הדחיה וכי זכותו לערור על החלטתו בפני הסניגור הציבורי הארצי, תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

           (ג)   הסניגור הציבורי המחוזי רשאי למנות באופן זמני, סניגור ציבורי למי שביקש מינוי סניגור מהטעם שהוא מחוסר אמצעים, קודם שהשלים את בדיקת זכאותו, אם הוא סבור שהענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לייצוג.

           (ד)  הודעה לפי תקנה זו תימסר למבקש ביד או תישלח לו בדואר רשום.

ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי

3.    (א)  ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי תקנה 2(ב) יוגש בכתב לפי טופס 2 בתוספת.

           (ב)  הסניגור הציבורי הארצי רשאי להחליט בערר על סמך האמור בטופס הערר.

           (ג)   ההחלטה בערר תינתן בכתב, יפורטו בה נימוקיה והיא תומצא לעורר תוך 7 ימים.

מינוי סניגור לפי בקשת בית המשפט תק' תשנ"ח-1998

4.    (א)  הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג ובית המשפט סבר כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(1) עד (3) לחוק או הוראות תקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק, או החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א)(5), (6), (8) או (ב) לחוק, ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי לפי טופס 3 בתוספת.

           (ב)  הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג וסבר בית המשפט כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(4) או (7) לחוק, יבקש בית המשפט מהסניגור המחוזי לערוך בדיקה לשם קביעת זכאותו של האדם לפי האמור בטופס 3 בתוספת.

           (ג)   מינה הסניגור הציבורי המחוזי לאדם סניגור לפי תקנה זו, יודיע לאדם על כך בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה.

מיום 1.11.1998 במחוז תל אביב והמרכז

מיום 1.1.1999 במחוזות ירושלים ובאר שבע

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5916 מיום 6.8.1998 עמ' 1088

(א) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג ובית המשפט סבר כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(1) עד (3) לחוק או הוראות תקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק, או החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א)(5), (6), (8) או (ב) לחוק, ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי לפי טופס 3 בתוספת.

נאשם חסר אמצעים הצפוי למאסר בפועל תק' תשס"ה-2005

4א.     סבר תובע כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם שאינו מיוצג עונש מאסר בפועל אם יורשע, והיה לתובע יסוד להניח שהנאשם אינו מיוצג בשל היותו חסר אמצעים, יודיע על כך התובע לבית המשפט בתחילת המשפט, כדי שבית המשפט יוכל לבחון אם נתקיימו התנאים למינוי סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק; סבר התובע כאמור לאחר תחילת המשפט, יודיע על כך לבית המשפט בהזדמנות הראשונה.

מיום 2.1.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6366 מיום 1.2.2005 עמ' 382

הוספת תקנה 4א

מינוי סניגור ציבורי

5.    (א)  מונה עורך דין לשמש סניגור ציבורי לאדם, יודיע הסניגור הציבורי המחוזי על כך, בכתב, לעורך הדין.

           (ב)  מי שמונה לסניגור ציבורי לאדם ייצור עמו קשר בהקדם האפשרי.

ייפוי כוח

6.    דין בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי תקנה 1 או של החלטה על מינוי סניגור כאמור לפי תקנה 4, כדין ייפוי כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי.

תשלום הוצאות הודעה תשפ"א-2020

7.    הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לאשר הוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג המשפטי בענינים אלה:

(1)  שכר בטלה של עדים ודמי לינה בסכומים שלא יעלו על הקבוע בתקנה 10(1) ו-(2) לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974;

תק' תשס"ט-2009

(2)  שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א)   לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 236 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,178 שקלים חדשים לתיק;

(ב)   לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,574 שקלים חדשים;

(ג)    לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 788 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,247 שקלים חדשים;

(ד)   תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה)   תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

תק' תשס"ט-2009

(3)  שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 179 שקלים חדשים לשעה;

(4)  הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 85 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

תק' תשס"ט-2009

(5)  הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 563 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

תק' תשס"ט-2009

(6)  תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 179 שקלים חדשים לשעת עבודה.

מיום 30.3.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6769 מיום 30.3.2009 עמ' 802

(2) שכרם של עדים מומחים, לרבות רופאים, כאמור להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד - סכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 750 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1000 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן חוות דעת בכתב ומתן עדות עליה בבית משפט - בסכום שלא יעלה על 1500 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% על הסכומים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 210 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,050 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,400 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 700 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,000 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 125 160 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 75 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 350 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן אישר הסניגור הציבורי המחוזי סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים.

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 500 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 160 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 623

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 210 218 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,050 1,089 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,400 1,453 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 700 727 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,000 2,075 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 160 166 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 75 78 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 500 519 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 160 166 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 495

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 218 223 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,089 1,114 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,453 1,486 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 727 744 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,075 2,122 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 166 170 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 78 80 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 519 531 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 166 170 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7094 מיום 23.2.2012 עמ' 831

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 223 229 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,114 1,142 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,486 1,524 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 744 763 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,122 2,176 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 170 174 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 80 82 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 531 545 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 170 174 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 595

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 229 232 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,142 1,158 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,524 1,546 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 763 774 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,176 2,207 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 174 177 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 82 83 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 545 553 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 174 177 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 759

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 232 236 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,158 1,180 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,546 1,576 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 774 789 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,207 2,249 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 177 180 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 83 85 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 553 564 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 177 180 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1717

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 236 234 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,180 1,168 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,576 1,560 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 789 781 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,249 2,227 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 180 178 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 85 84 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 564 558 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 180 178 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 686

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 234 233 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,168 1,164 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,560 1,555 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 781 779 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,227 2,220 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 178 177 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 84 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 558 556 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 178 177 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 824

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 233 234 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,164 1,167 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,555 1,560 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 779 781 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,220 2,227 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 177 178 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 84 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 556 558 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 177 178 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 360

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 234 237 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,167 1,185 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,560 1,583 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 781 793 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,227 2,260 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 178 180 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 84 86 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 558 566 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 178 180 שקלים חדשים לשעת עבודה.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1229

(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

(א) לצורך ייעוץ בלבד – סכום שלא יעלה על 237 236 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,185 1,178 שקלים חדשים לתיק;

(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב – סכום שלא יעלה על 1,583 1,574 שקלים חדשים;

(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 793 788 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,260 2,247 שקלים חדשים;

(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי – עוד תוספת שלא תעלה על 50%;

(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 180 179 שקלים חדשים לשעה;

(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 86 85 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;

(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 566 563 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים;

(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) – סכום שלא יעלה על 180 179 שקלים חדשים לשעת עבודה.

עדכון סכומים תק' תשס"ט-2009

7א.     (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 7 יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

           (ד)  המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 7(2) עד (6) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

מיום 30.3.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6769 מיום 30.3.2009 עמ' 802

הוספת תקנה 7א

הפסקת ייצוג

8.    (א)  ראה הסניגור הציבורי המחוזי כי חדלה להתקיים במבקש הזכאות לייצוג, כי מינוי הסניגור הציבורי הושג שלא כדין, כי האדם שמונה לו סניגור מסרב לשתף פעולה עם סניגור ציבורי או כי יש ביניהם חילוקי דעות הפוגעים באפשרות לתת ייצוג נאות, רשאי הוא לפנות לבית המשפט שבו מתנהל ההליך נגד המבקש, כדי לבקש את רשות בית המשפט להפסקת הייצוג בידי הסניגוריה הציבורית.

           (ב)  דיון בבקשה לפי סעיף קטן (א) יהיה בנוכחות האדם שמבקשים להפסיק את הייצוג בידי הסניגוריה הציבורית ובנוכחות הסניגור הציבורי.

החזר הוצאות

9.    החליט בית המשפט להפסיק את ייצוגו של אדם בידי הסניגוריה הציבורית, רשאי הוא לחייבו להחזיר לסניגוריה הציבורית את ההוצאות שהוצאו בענינו, לפי תקנות אלה, לרבות שכר טרחה ששולם לפי תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), תשנ"ו-1996.

ביטול מינוי

10.   (א)  מצא הסניגור הציבורי המחוזי כי סניגור ציבורי שמונה לאדם אינו מסוגל להמשיך בייצוג או כי אינו מייצג כהלכה את האדם, רשאי הוא לפנות לבית המשפט שבו מתנהל ההליך כנגד האדם בבקשה לבטל את המינוי.

           (ב)  הסניגור הציבורי המחוזי לא יפנה לבית המשפט כאמור בתקנת משנה (א) בטרם נתן לסניגור הזדמנות להשמיע את טענותיו.

           (ג)   אישר בית המשפט את ביטול המינוי, ימנה הסניגור הציבורי המחוזי עורך דין אחר כסניגור ציבורי לאותו אדם.

           (ד)  בוטל מינוי לפי תקנה זו, ימסור עורך הדין שמינויו בוטל לסניגור הציבורי המחוזי או למי שהוא קבע, את כל המסמכים והמוצגים הנוגעים לענין שנמסר לטיפולו.

ניהול פנקס הסניגורים הציבוריים

11.   (א)  בכל לשכת סניגוריה ציבורית ינוהל פנקס שבו יירשמו כל אלה:

(1)   שמו ומענו של סניגור ציבורי שאינו עובד הלשכה שמונה;

(2)   תאריך המינוי;

(3)   מספר תיק בית המשפט שבו מונה;

(4)   מספר תיק הסניגוריה הציבורית.

           (ב)  הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות של לשכת הסניגוריה הציבורית.

תחילה

12.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון תשנ"ו (16 ביוני 1996).

 

תוספת

טופס 1

(תקנה 1)

]בקשה למינוי סניגור ציבורי[

 

    

טופס 2

(תקנה 3)

]ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי בענין מינוי סניגור ציבורי [

 

טופס 3

(תקנה 4)

הודעה על החלטת בית המשפט בדבר מינוי סניגור ציבורי

(תקנה 4 לתקנות הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו-1996)

אל: לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית

ב-

בבית משפט

ב-

תיק פלילי/

ערעור פלילי/

בקשה מס'/

 

בענין

נגד

 

1.           ביום  הובא לפני בית המשפט הנ"ל החשוד/העצור/ הנאשם* שפרטיו מפורטים להלן:

             

              שם משפחה                                שם פרטימס' זהות

              ............................                     ....................... ....................................................

             

              תאריך לידה                                 כתובתמס' טלפון

בבית/בעבודה

              ............................                     ........................ ...................................................

             

2.           לפרט את העבירה(ות) המיוחסת(ות) לו:

3.           עילות המינוי: (נא לסמן ב-X את העילה המתאימה מבין העילות המפורטות להלן):

תק' תשנ"ח-1998

              (א)    בית המשפט סבור כי באדם שפרטיו לעיל נתקיימו התנאים לפי החוק למינוי חובה, כמפורט להלן ולפיכך יש למנות לו סניגור ציבורי;

תק' תשנ"ח-1998

 

ח        הוא קטין שהובא לפני בית המשפט בשל אחד מאלה:

(1)      חהליך של מעצר/שחרור בערובה;

                                 (2)      חהוגש נגדו כתב אישום, למעט אישום שהוגש לפני שופט תעבורה בעבירה שאינה פשע;

                                 (3)      חהוא חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], תשמ"ב–1982;

 

ח נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי;

 

ח נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(3) לחוק סדר הדין הפלילי;

 

ח מתקיים בענינו דיון למתן צו לפי סעיף 17/16/15* לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א–1991;

 

*מחק את המיותר

 

 

 

ח הוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי;

              (ב)    בית המשפט סבור כי הוא עשוי לענות על התנאים הקבועים ב-

 

ח סעיף 18(א)(4) לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו– 1995;

 

ח סעיף 18(א)(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו– 1995;

ולפיכך יש לערוך בדיקה לקביעת זכאותו לייצוג מהטעם שהוא מחוסר אמצעים.

              (ג)     בית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור ציבורי בהתאם להוראות -

 

ח סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;

 

ח סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;

 

ח סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;

 

ח סעיף 18(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו–1995 (העדר יכולת לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג).

4.           הדיון הקרוב בענינו של הנ"ל קבוע ליום

              מהות הדיון

5.           הוא מוחזק במעצר/במאסר* ב (נא לרשום את מקום הכליאה אם הוא ידוע).

      

  תאריך           חתימת בית המשפט 

 

*מחק את המיותר

 

 

ד' בסיון תשנ"ו (22 במאי 1996)                                  דוד ליבאי

                                                                                                      שר המשפטים

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * ק"ת תשנ"ו מס' 5759 מיום 9.6.1996 עמ' 972.

תוקנו ק"ת תשנ"ח מס' 5916 מיום 6.8.1998 עמ' 1088 – תק' תשנ"ח-1998; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

4. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בחשון התשנ"ט (1 בנובמבר 1998) במחוז תל אביב והמרכז וביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) במחוזות ירושלים ובאר שבע.

ק"ת תשס"ה מס' 6366 מיום 1.2.2005 עמ' 382 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 2.1.2005.

ק"ת תשס"ט מס' 6769 מיום 30.3.2009 עמ' 802 – תק' תשס"ט-2009.

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 623 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 495 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7094 מיום 23.2.2012 עמ' 831 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 595 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 759 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7697 מיום 2.8.2016 עמ' 1717 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 686 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 824 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 360 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1229 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות