נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה),
תשנ"ח-1998

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

רשויות ומשפט מנהלי – עבירות מינהליות – קנס מינהלי

תוכן ענינים

2

Go

עבירות מינהליות

סעיף 1

2

Go

קנס מינהלי קצוב

סעיף 2


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שעות עבודה ומנוחה),
תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עבירות מינהליות

1.    עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 9 ו-9א לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, היא עבירה מינהלית.

קנס מינהלי קצוב

2.    (א)  לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1, יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים.

           (ב)  הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת, יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   בתקנה זו, "עבירה מינהלית חוזרת" - כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, תשמ"ו-1986.

י"ז באלול תשנ"ח (8 באוגוסט 1998)                       צחי הנגבי

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5928 מיום 20.9.1998 עמ' 1352.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות