נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת העדה הדתית (המרה)

רשויות ומשפט מנהלי – עדות דתיות

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות

תוכן ענינים

2

Go

השם הקצר

סעיף 1

2

Go

הפרוצדורה עם המרת עדה בעדה

סעיף 2

2

Go

הגבלות בנידון המרת דתם של אנשים פחותים מבני שמונה עשרה שנה

סעיף 3

2

Go

המרת עדה לא תפגע בהתחייבויות קודמות

סעיף 4


פקודת העדה הדתית (המרה)*

חא"י, פרק קכ"ז[1]

מס' 43 לש' 1927

פקודה הקובעת הוראות בענין מסירת הודעה על המרת עדה דתית

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת העדה הדתית (המרה).

הפרוצדורה עם המרת עדה בעדה מס' 15 לש' 1947

2.    (1)  אדם שהמיר את עדתו הדתית ורוצה כי תינתן נפקות חוקית לאותה המרה, יקבל מאת ראש העדה הדתית שאליה נספח, או מאת האדם שמינהו או הכיר בו ראשה של אותה העדה הדתית כראשו המקומי של סניף אותה העדה הדתית בשטח שבו הוא יושב, תעודת אישור, המעידה שנתקבל אל אותה העדה הדתית, ויודיע את העובדה לממונה על המחוז במחוז שבו הוא יושב.

           (2)  כשתנוח דעתו של הממונה על המחוז בדבר זהותו של המבקש ומשתוראה לו תעודת האישור המוזכרת בסעיף קטן (1), ירשום את דבר המרת העדה ויתן למבקש תעודת אישור על אותו רישום.

           (3)  הממונה על המחוז ישלח העתק של תעודת האישור על אותו רישום לראשה של העדה הדתית שאליה נספח המבקש, וכן לראשה של העדה הדתית שעמה היה המבקש נמנה קודם לכן.

מיום 16.12.1927

מס' 15 לשנת 1947

ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947 תוס' 1 עמ' 121

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

הפרוצידורה כשממירים עדה בעדה

2. (1) מי שהמיר את עדתו הדתית ורוצה שינתן תוקף חוקי להמרתו זאת, חייב לקבל תעודה מאת ראש העדה הדתית שאליה נספח, המעידה שנתקבל לתוך אותה העדה, ולהודיע את העובדא למושל המחוז אשר במחוז מגוריו.

(2) משנוכח מושל המחוז כי המבקש הוא הוא שהמיר את עדתו ולכשיראה לו זה תעודה כאמור לעיל מאת ראש העדה הדתית שאליה נספח המבקש, ירשום את דבר המרת העדה ויתן למבקש תעודה על רישום כזה.

(3) מושל המחוז ישלח העתקה אחת מתעודת הרישום לראש הדתי של העדה שאליה נספח המבקש, והעתקה אחת לראש הדתי של העדה שהמבקש היה נמנה עליה קודם לכן.

הגבלות בנידון המרת דתם של אנשים פחותים מבני שמונה עשרה שנה

3.    (1)  מי שהמיר את עדתו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה אין תוקף להמרתו אלא אם כן נתקבלה הסכמתו של אחד מהורי האדם או הסכמת אפוטרופסו והודיעו על הסכמה זאת לממונה על המחוז.

           (2)  אם קיים ספק בנוגע לגילו של האדם, תהא ההחלטה בענין זה מסורה לממונה על המחוז שבמחוז מגוריו של המבקש, לאחר שיימלך בדעת הרשות הדתית המקומית של אותה העדה שהמבקש רוצה לעזבה.

המרת עדה לא תפגע בהתחייבויות קודמות

4.    (1)  דבר המרת העדה שנרשם כחוק על פי פקודה זו לא יפגע בשום התחייבות שהיתה חלה על המומר לפני שהממונה על המחוז רשם את דבר המרתו.

           (2)  למרות כל המרת עדה, יוסיף השיפוט בעניני נישואין, גירושין ומזונות להיות ביד אותו בית משפט ששפט בענינים אלה לפני ההמרה, אלא אם כן נעשו גם הבעל וגם אשתו חברים לעדה דתית אחרת.* פורסמה חא"י, כרך ב', עמ' (ע) 1269, (א) 1294.

תוקנה ע"ר מס' 1588 מיום 14.6.1947, תוס' 1, עמ' (ע) 121, (א) 147 (מס' 15 לש' 1947); תחילתו ביום 16.12.1927.

בסעיף 2(2) לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (תיקון), 1940, הוכרז, כדי לסלק ספקות, כי למרות כל דבר הכלול בדבר המלך על ארץ-ישראל, 1922, או בכל תיקון מתיקוניו, גם הפקודה הזאת, בין היתר, חוקקה כחוק: ר' ע"ר מס' 1093 מיום 1.5.1941, תוס' 2, עמ' (ע) 561, (א) 666.

[1] סמכויות הנציב העליון עפ"י פקודה זו הועברו לשר הדתות: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22. הסמכות לענין המרות דת שאינן גיור הועברה לשר המשפטים: י"פ תשס"ה מס' 5413 מיום 30.6.2005 עמ' 3280. סמכויות ראש הממשלה בנושאי גיור הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336. סמכויות השר לשירותי דת בנושאי גיור הועברו לראש הממשלה: י"פ תשע"ה מס' 7084 מיום 2.8.2015 עמ' 7608.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות