להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000

 

 

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות  – עובדים זרים

עבודה – עובדים – תנאי עבודה

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שיעור ניכוי בעד החזר הוצאות

Go

2

סעיף 3

ניכוי בעד הוצאות נלוות

Go

3

סעיף 4

עדכון

Go

3

סעיף 5

סך כל הניכויים

Go

3

סעיף 6

תנאי בחוזה עבודה

Go

3

 

תק' תשע"ז-2017


תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים),
תש"ס-2000
*

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7843 מיום 30.7.2017 עמ' 1396

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ג(ד), 1ה(ב), 1ז ו-6ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אזור המגורים" - כמפורט בתקנה 2, בהתאם לסיווג אזורי המגורים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - הלשכה);

           "החזר הוצאות" - החזר הוצאות שהוציא המעביד או שהתחייב בהן בפועל בשל מגורים הולמים לעובד זר כאמור בתקנה 2;

           "הוצאות נלוות" - הוצאות בגין שימוש במגורים, לענין מים, חשמל וארנונה;

           "מפקח" - כמשמעותו בסעיף 6 לחוק;

תק' תשס"ב-2001

           "עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

מיום 1.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 66

תק' (תיקון) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 67

"עובד בסיעוד" - עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

שיעור ניכוי בעד החזר הוצאות הודעה תשפ"א-2021

2.    (א)  הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

               טור א'                                                      טור ב'

           אזור מגורים                                    סכום בשקלים חדשים

           ירושלים                                    426.4

           תל אביב                                    484.85

           חיפה                                        323.26

           מרכז                                         323.26

           דרום                                         287.37

           צפון                                         264.41

           (ב)  היו המגורים בבעלות המעביד, ינכה משכר עובד זר סכום שלא יעלה על מחצית הסכום הנקוב בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

תק' תשע"ז-2017

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 240.22 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6146 מיום 16.1.2002 עמ' 342

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 300.15 310.65

תל אביב 341.55 353.50

חיפה 227.7 235.70

מרכז 227.7 235.70

דרום 202.4 209.50

צפון 186.3 192.80

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 429

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 310.65 342.80

תל אביב 353.50 390.10

חיפה 235.70 260.10

מרכז 235.70 260.10

דרום 209.50 231.20

צפון 192.80 212.75

 

מיום 1.1.2004

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 360

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 342.80 322.40

תל אביב 390.10 366.88

חיפה 260.10 244.62

מרכז 260.10 244.62

דרום 231.20 217.44

צפון 212.75 200.10

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 325

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 322.40 318.99

תל אביב 366.88 363.00

חיפה 244.62 242.03

מרכז 244.62 242.03

דרום 217.44 215.14

צפון 200.10 197.98

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 589

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 318.99 326.82

תל אביב 363.00 371.91

חיפה 242.03 247.97

מרכז 242.03 247.97

דרום 215.14 220.42

צפון 197.98 202.83

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 595

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 326.82 310.48

תל אביב 371.91 353.31

חיפה 247.97 235.57

מרכז 247.97 235.57

דרום 220.42 209.40

צפון 202.83 192.69

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6647 מיום 13.2.2008 עמ' 512

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 310.48 301.42

תל אביב 353.31 343.00

חיפה 235.57 228.70

מרכז 235.57 228.70

דרום 209.40 203.29

צפון 192.69 187.07

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1033

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 301.42 318.36

תל אביב 343.00 362.28

חיפה 228.70 241.55

מרכז 228.70 241.55

דרום 203.29 214.72

צפון 187.07 197.58

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 807

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 318.36 340.60

תל אביב 362.28 387.58

חיפה 241.55 258.42

מרכז 241.55 258.42

דרום 214.72 229.72

צפון 197.58 211.38

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 537

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 340.60 354.09

תל אביב 387.58 402.93

חיפה 258.42 268.66

מרכז 258.42 268.66

דרום 229.72 238.82

צפון 211.38 219.75

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 725

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 354.09 368.33

תל אביב 402.93 419.13

חיפה 268.66 279.46

מרכז 268.66 279.46

דרום 238.82 248.42

צפון 219.75 228.59

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 607

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 368.33 379.46

תל אביב 419.13 431.79

חיפה 279.46 287.90

מרכז 279.46 287.90

דרום 248.42 255.93

צפון 228.59 235.49

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 926

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 379.46 386.92

תל אביב 431.79 440.30

חיפה 287.90 293.56

מרכז 287.90 293.56

דרום 255.93 260.96

צפון 235.49 240.12

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7493 מיום 19.2.2015 עמ' 948

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 386.92 393.68

תל אביב 440.30 447.99

חיפה 293.56 298.69

מרכז 293.56 298.69

דרום 260.96 265.52

צפון 240.12 244.31

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7780 מיום 22.2.2017 עמ' 749

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 393.68 405.05

תל אביב 447.99 460.58

חיפה 298.69 307.08

מרכז 298.69 307.08

דרום 265.52 272.98

צפון 244.31 251.17

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7843 מיום 30.7.2017 עמ' 1396

הוספת סעיף קטן 2(ג)

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 883

2. (א) הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 405.05 411.56

תל אביב 460.58 467.98

חיפה 307.08 312.01

מרכז 307.08 312.01

דרום 272.98 277.37

צפון 251.17 255.21

(ב) היו המגורים בבעלות המעביד, ינכה משכר עובד זר סכום שלא יעלה על מחצית הסכום הנקוב בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 228.20 231.87 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8160 מיום 30.1.2019 עמ' 1951

2. (א) הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 411.56 418.01

תל אביב 467.98 475.31

חיפה 312.01 316.9

מרכז 312.01 316.9

דרום 277.37 281.72

צפון 255.21 259.21

(ב) היו המגורים בבעלות המעביד, ינכה משכר עובד זר סכום שלא יעלה על מחצית הסכום הנקוב בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 231.87 235.5 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8389 מיום 16.3.2020 עמ' 769

2. (א) הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 418.01 423.91

תל אביב 475.31 482.02

חיפה 316.9 321.37

מרכז 316.9 321.37

דרום 281.72 285.69

צפון 259.21 262.87

(ב) היו המגורים בבעלות המעביד, ינכה משכר עובד זר סכום שלא יעלה על מחצית הסכום הנקוב בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 235.5 238.82 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9179 מיום 14.2.2021 עמ' 2007

2. (א) הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א' טור ב'

אזור מגורים סכום בשקלים חדשים

ירושלים 423.91 426.4

תל אביב 482.02 484.85

חיפה 321.37 323.26

מרכז 321.37 323.26

דרום 285.69 287.37

צפון 262.87 264.41

(ב) היו המגורים בבעלות המעביד, ינכה משכר עובד זר סכום שלא יעלה על מחצית הסכום הנקוב בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעביד כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), הסכום המרבי שרשאי מעסיק בענף החקלאות לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 238.82 240.22 שקלים חדשים.

ניכוי בעד הוצאות נלוות הודעה תשפ"א-2021

3.    (א)  נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 93.09 שקלים חדשים.

           (ב)  הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 79.99 שקלים חדשים.

תק' תשע"ז-2017

           (ג)   הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 307.06 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6146 מיום 16.1.2002 עמ' 342

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 70 70.70 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 60 60.60 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 429

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 70.70 75.40 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 60.60 64.65 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2004

הודעה תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 360

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 75.40 73.94 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 64.65 63.40 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 325

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 73.94 74.60 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 63.40 63.97 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 589

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 74.60 76.60 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 63.97 65.68 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 595

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 76.60 76.38 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 65.68 65.49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6647 מיום 13.2.2008 עמ' 512

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 76.38 78.51 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 65.49 67.49 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1033

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 78.51 82.05 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 67.49 70.54 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 807

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 82.05 85.18 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 70.54 73.23 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 538

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 85.18 87.12 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 73.23 74.90 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 725

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 87.12 89.34 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 74.90 76.81 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 607

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 89.34 90.63 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 76.81 77.92 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 926

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 90.63 92.36 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 77.92 79.41 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7493 מיום 19.2.2015 עמ' 948

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 92.36 92.27 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 79.41 79.33 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7780 מיום 22.2.2017 עמ' 750

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 92.27 91.99 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 79.33 79.04 שקלים חדשים.

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7843 מיום 30.7.2017 עמ' 1396

הוספת סעיף קטן 3(ג)

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 884

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 91.99 92.27 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 79.04 79.28 שקלים חדשים.

(ג) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 300.10 301 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8160 מיום 30.1.2019 עמ' 1951

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 92.27 93.37 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 79.28 80.23 שקלים חדשים.

(ג) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 301 304.6 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8389 מיום 16.3.2020 עמ' 770

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 93.37 93.65 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 80.23 80.47 שקלים חדשים.

(ג) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 304.6 308.9 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9179 מיום 14.2.2021 עמ' 2007

3. (א) נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של 93.65 93.09 שקלים חדשים.

(ב) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא 80.47 79.99 שקלים חדשים.

(ג) הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה (א) שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, הוא 308.9 307.06 שקלים חדשים.

עדכון

4.    (א)  הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו-3 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

           "מדד" – כל אחד מאלה:

(1)   לענין תקנה 2 – מדד שכר הדירה שמפרסמת הלשכה;

(2)   לענין תקנה 3 – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יולי 2000.

           (ב)  השר יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים המעודכנים כאמור.

סך כל הניכויים תק' תשס"ב-2001

5.    סך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה יחד עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס"ב-2001 (להלן – תקנות דמי ביטוח רפואי), ולפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן – חוק הגנת השכר), לא יעלה על 25% משכרו החודשי של עובד זר.

מיום 1.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 66

תק' (תיקון) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 67

5. סך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה יחד עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס"ב-2001 (להלן - תקנות דמי ביטוח רפואי), ולפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן – חוק הגנת השכר), לא יעלה על 25% משכרו החודשי של עובד זר.

תנאי בחוזה עבודה תק' תשס"ב-2001

6.    (א)  לא תיכלל בחוזה עבודה שעובד זר צד לו, הוראה המאפשרת לנכות לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, סכום העולה על ההפרש שבין 25% משכר העבודה לבין הסכום שנוכה לפי תקנות אלה ולפי תקנות דמי ביטוח רפואי.

           (ב)  תנאי כאמור בתקנת משנה (א) שנכלל בחוזה עבודה, בטל לענין ניכויים שעולים על ההפרש האמור בה.

מיום 1.11.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 66

תק' (תיקון) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 67

(א) לא תיכלל בחוזה עבודה שעובד זר צד לו, הוראה המאפשרת לנכות לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, סכום העולה על ההפרש שבין 25% משכר העבודה לבין הסכום שנוכה לפי תקנות אלה ולפי תקנות דמי ביטוח רפואי.

 

 

ז' בתמוז תש"ס (10 ביולי 2000)                              אליהו ישי

                                                                                           שר העבודה והרווחה

 

 

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 774.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 66 – תק' תשס"ב-2001. תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 67 – תק' (תיקון) תשס"ג-2002; תחילתן ביום 18.10.2002

ק"ת תשס"ב מס' 6146 מיום 16.1.2002 עמ' 342 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 429 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6301 מיום 31.3.2004 עמ' 360 – הודעה תשס"ד-2004; תחילתה ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 325 – הודעה תשס"ה-2005; תחילתה ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 589 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6566 מיום 15.2.2007 עמ' 595 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6647 מיום 13.2.2008 עמ' 512 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1033 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 807 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 537 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 724 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 607 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 925 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7493 מיום 19.2.2015 עמ' 948 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7780 מיום 22.2.2017 עמ' 749 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7843 מיום 30.7.2017 עמ' 1396 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.8.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 883 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8160 מיום 30.1.2019 עמ' 1951 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8389 מיום 16.3.2020 עמ' 769 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9179 מיום 14.2.2021 עמ' 2007 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות