להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס"ב-2001

 

 

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות  – עובדים זרים

עבודה – עובדים – תנאי עבודה

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

שיעורי הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי

Go

2

סעיף 2א

עדכון סכום הניכוי המרבי

Go

2

סעיף 3

סך כל הניכויים

Go

2

סעיף 4

תנאי בחוזה עבודה

Go

3

סעיף 5

מסירת מידע

Go

3

 

תק' תשע"ו-2016


תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי),
תשס"ב-2001
*

מיום 2.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1086

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס"ב-2001

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ג(ד), 1ד(ג), 1ז ו-6ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "עובד בסיעוד" – עובד זר המועסק בידי יחיד במתן טיפול סיעודי.

שיעורי הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי

2.    השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 1ד לחוק, לא יעלה –

(1)  בעובד זר שאינו עובד סיעוד – על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;

(2)  בעובד סיעוד – על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;

תק' תשע"ו-2016 הודעה תשפ"ב-2022

 ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 127.72 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 146.55 שקלים חדשים.

מיום 18.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 68

2. השיעור המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 1ד לחוק, לא יעלה –

(1) בעובד זר שאינו עובד סיעוד – על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;

(2) בעובד סיעוד – על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 100 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 430

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 100 שקלים חדשים 100.45 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 588

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 100.45 שקלים חדשים 103.14 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6647 מיום 13.2.2008 עמ' 513

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 103.14 שקלים חדשים 106.02 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1034

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 106.02 שקלים חדשים 110.80 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 808

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 110.80 שקלים חדשים 115.03 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6966 מיום 19.1.2011 עמ' 534

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 115.03 שקלים חדשים 117.65 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 725

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 117.65 שקלים חדשים 120.65 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 608

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 120.65 שקלים חדשים 122.39 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 926

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 122.39 124.73 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7780 מיום 22.2.2017 עמ' 750

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 124.73 123.24 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2017

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1086

החלפת הסיפה

הנוסח הקודם:

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי תקנה זו לא יעלה על 123.24 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2017 עד יום 30.9.2019

תק' תשע"ו-2016 הוראת שעה

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1086

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 123.24 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 143.53 134.23 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 884

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 123.24 123.61 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 134.23 134.63 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8160 מיום 30.1.2019 עמ' 1952

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 123.61 125.09 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 134.63 136.24 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8389 מיום 16.3.2020 עמ' 770

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 125.09 125.47 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 143.53 143.97 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9179 מיום 14.2.2021 עמ' 2008

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 125.47 124.72 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 143.97 143.11 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9980 מיום 8.2.2022 עמ' 1961

ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר שאינו עובד סיעוד לא יעלה על 124.72 127.72 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד לא יעלה על 143.11 146.55 שקלים חדשים.

עדכון סכום הניכוי המרבי תק' תשס"ג-2002

2א.     (א)  הסכום הנקוב בתקנה 2 ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב-1 בינואר 2003 – המדד שפורסם בחודש יולי 2002.

           (ב)  השר יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כאמור.

מיום 18.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 68

הוספת תקנה 2א

סך כל הניכויים

3.    סך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה, יחד עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000 (להלן - תקנות ניכוי בעד מגורים), ולפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן - חוק הגנת השכר), לא יעלה על 25% משכרו החודשי של עובד זר.

תנאי בחוזה עבודה

4.    (א)  לא תיכלל בחוזה עבודה שעובד זר צד לו, הוראה המאפשרת לנכות לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, סכום העולה על ההפרש שבין 25% משכר העבודה לבין הסכום שנוכה לפי תקנות אלה ולפי תקנות ניכוי בעד מגורים.

           (ב)  תנאי כאמור בתקנת משנה (א) שנכלל בחוזה עבודה, בטל לענין ניכויים שעולים על ההפרש האמור.

מסירת מידע

5.    מעביד חייב לצרף לחוזה העבודה לפי סעיף 1ג לחוק העתק מפוליסת הביטוח הרפואי שהסדיר לו המעביד לפי סעיף 1ד לחוק, בשפה שהעובד הזר מבין.

תק' תשס"ג-2002

6.    (בוטלה).

מיום 18.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 68

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

6. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"א בחשון התשס"ג (17 באוקטובר 2002).

 

 

כ"ט בתשרי תשס"ב (16 באוקטובר 2001)              שלמה בניזרי

                                                                                           שר העבודה והרווחה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6130 מיום 1.11.2001 עמ' 66.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 68 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן ביום 18.10.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6221 מיום 16.1.2003 עמ' 430 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 588 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6647 מיום 13.2.2008 עמ' 513 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 מע' 1034 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6867 מיום 11.2.2010 עמ' 808 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6966 מיום 19.1.2011 עמ' 534 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 725 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 608 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7351 מיום 9.3.2014 עמ' 926 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7652 מיום 2.5.2016 עמ' 1086 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנות 3, 4 לענין תחילה והוראת שעה.

3. תחילתה של תקנה 2 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה, ב-1 בחודש שלאחר 16 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה).

ק"ת תשע"ז מס' 7780 מיום 22.2.2017 עמ' 750 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7934 מיום 21.1.2018 עמ' 884 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8160 מיום 30.1.2019 עמ' 1952 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8389 מיום 16.3.2020 עמ' 770 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9179 מיום 14.2.2021 עמ' 2008 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9980 מיום 8.2.2022 עמ' 1961 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות