חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – יועצי השקעות

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – יועצי השקעות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – ייעוץ השקעות

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': חובת רישוי

Go

8

סעיף 2

חובת רישוי

Go

8

סעיף 3

עיסוקים שאינם טעונים רשיון

Go

8

סעיף 3א

הצעה למתן שירותים

Go

10

סעיף 4

פעילות אסורה על בעל רשיון

Go

10

סעיף 4א

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

11

סעיף 5

בקשה לרשיון

Go

12

סעיף 6

החלטת הרשות בבקשה

Go

13

סעיף 7

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק

Go

13

סעיף 7א

פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק

Go

15

סעיף 8

תנאים למתן רשיון מנהל תיקים

Go

15

סעיף 8א

מתן רישיון במקרים מיוחדים

Go

16

סעיף 9

עיסוק בתאגיד בנקאי

Go

16

סעיף 10

ביטול רשיון או התלייתו

Go

17

 

פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות בידי עוסק זר

Go

18

 

סימן א': הגדרות

Go

18

סעיף 10א

הגדרות

Go

18

 

סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת תאגיד מורשה

Go

18

סעיף 10ב

מתן שירותים בידי עוסק זר, במסגרת תאגיד מורשה

Go

18

סעיף 10ג

תחולת הוראות של עוסק זר רשום

Go

18

סעיף 10ד

הסכם בין התאגיד המורשה ללקוחו

Go

18

סעיף 10ה

אחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר

Go

18

סעיף 10ו

חובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של העוסק הזר

Go

19

סעיף 10ז

הודעה לרשות וללקוחות על הפסקת פעילות

Go

19

 

סימן ג': מרשם העוסקים הזרים

Go

19

סעיף 10ח

רישום במרשם העוסקים הזרים

Go

19

סעיף 10ט

מחיקה ממרשם העוסקים הזרים

Go

19

 

פרק ג': חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים

Go

19

סעיף 11

חובות אמון

Go

19

סעיף 12

התאמת השירות לצורכי הלקוח

Go

19

סעיף 13

הסכם בכתב

Go

20

סעיף 14

גילוי נאות

Go

21

סעיף 15

ניגוד ענינים

Go

21

סעיף 16

איסור העדפה

Go

21

סעיף 16א

גילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק והשקעות

Go

21

סעיף 17

איסור תמריצים

Go

22

סעיף 17א

איסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים

Go

23

סעיף 17ב

הגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג

Go

23

סעיף 18

סיכונים מיוחדים

Go

23

סעיף 19

חובת סודיות

Go

23

סעיף 20

חובת זהירות

Go

24

סעיף 20א

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות

Go

24

סעיף 20ב

הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות

Go

24

סעיף 20ג

חובת בעל רישיון לקיים את התנאים לעניין ביטוח, הון עצמי, ערבות בנקאית, פיקדון וניירות ערך

Go

24

סעיף 20ד

איסור על עיסוקים נוספים

Go

24

סעיף 21

אחריות בעל רשיון יחיד

Go

24

 

פרק ד': כללים מיוחדים לדרכי פעולתו של מנהל תיקים

Go

24

סעיף 22

החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח

Go

24

סעיף 23

איסור שימוש בנכסי לקוח

Go

24

סעיף 24

שכר והוצאות

Go

24

 

פרק ד'1: ממשל תאגידי

Go

24

סעיף 24א

הגדרות

Go

24

סעיף 24ב

דירקטוריון

Go

25

סעיף 24ב1

מניעת ניגוד עניינים

Go

25

סעיף 24ג

יושב ראש הדירקטוריון

Go

25

סעיף 24ד

סמכות שר האוצר

Go

25

סעיף 24ה

ניהול ישיבות הדירקטוריון

Go

26

סעיף 24ו

תפקידי הדירקטוריון

Go

26

סעיף 24ז

איסור אצילה

Go

26

סעיף 24ח

ועדת ביקורת

Go

26

סעיף 24ט

מבקר פנימי

Go

27

סעיף 24י

סייג לתחולה

Go

27

סעיף 24יא

שינוי תוספת  ראשונה א'

Go

27

 

פרק ה': רישום ודיווח

Go

27

סעיף 25

רישום פעולות

Go

27

סעיף 26

דיווח ללקוח

Go

27

סעיף 27

דיווח לרשות

Go

28

סעיף 27א

דרכי הדיווח לרשות

Go

29

סעיף 27ב

העתק מאושר

Go

29

סעיף 27ג

דיווחים נוספים

Go

29

 

פרק ו': תפקידי הרשות וסמכויותיה

Go

29

סעיף 28

פיקוח הרשות על בעל רשיון

Go

29

סעיף 29

החלת סמכויות הרשות

Go

30

 

פרק ז': עבירות משמעת ושיפוט משמעתי

Go

30

 

פרק ז'1: הטלת עיצום כספי בידי הרשות

Go

30

סעיף 38א

עיצום כספי

Go

30

סעיף 38ב

סכום העיצום הכספי

Go

31

סעיף 38ג

סכומים מופחתים

Go

31

סעיף 38ד

הפרת הוראה זהה לגבי כמה לקוחות

Go

31

סעיף 38ה

שינוי התוספת השנייה והתוספת השלישית

Go

31

 

פרק ז'2: הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית

Go

31

סעיף 38ו

הגדרות

Go

31

סעיף 38ז

החלת הוראות לעניין בירור הפרה והליך אכיפה מינהלי

Go

31

סעיף 38ח

החלת הוראות לעניין עיצום כספי

Go

31

סעיף 38ט

אחריות מנהל כללי ושותף למעט שותף מוגבל

Go

32

סעיף 38י

איסור שיפוי וביטוח

Go

32

סעיף 38יא

רשימת מעשים או מחדלים שיש בהם כדי להעיד על פגם בזהירות

Go

32

סעיף 38יב

שינוי התוספת הרביעית

Go

32

 

פרק ח': עונשין

Go

32

סעיף 39

עונשין

Go

32

סעיף 40

אחריות מנהל תאגיד

Go

33

 

פרק ח'1: הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

33

סעיף 40ב

הגדרות

Go

33

סעיף 40ג

סמכות יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז להתקשר בהסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

Go

34

 

פרק ט': הוראות שונות

Go

34

סעיף 40ד

המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח

Go

34

סעיף 41

אגרות

Go

34

סעיף 41א

שינוי התוספת הראשונה

Go

34

סעיף 42

ביצוע ותקנות

Go

34

סעיף 43

תיקון חוק הבנקאות

Go

34

סעיף 44

תיקון חוק הבנקאות

Go

35

סעיף 45

תיקון פקודת הבנקאות   מס' 19

Go

35

סעיף 46

תיקון חוק השקעות משותפות

Go

35

סעיף 47

תחילה והוראות מעבר לסעיפים מסויימים

Go

35

סעיף 48

הוראות מעבר

Go

35

סעיף 49

פרסום ברשומות

Go

35

 

תוספת ראשונה

Go

36

 

תוספת ראשונה א'

Go

36

 

תוספת שנייה

Go

37

 

תוספת שלישית

Go

40

 

תוספת רביעית

Go

40

 

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005


חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995*

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

תיקון תשע"ו-2016

          "אגודת פיקדון ואשראי" – אגודה שיתופית בעלת רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2006;

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "אגודת פיקדון ואשראי"

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

          "בורסה מחוץ לישראל" – חברה שקיבלה אישור למנהל מערכת למסחר בניירות ערך בידי מי שרשאי לתיתו על פי דין, במדינה שבה היא פועלת;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

"בורסה מחוץ לישראל" – בורסה שקיבלה אישור חברה שקיבלה אישור למנהל מערכת למסחר בניירות ערך בידי מי שרשאי לתיתו על פי דין, במדינה שבה היא פועלת;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          "בנק מחוץ לישראל" – תאגיד שהתאגד במדינת חוץ ושהתקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טעון רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי);

(2)   הוא קיבל אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

הוספת הגדרת "בנק מחוץ לישראל"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "בעל רשיון" – בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק זה;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

"בעל רשיון" – בעל רשיון יועץ בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק זה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "גוף מוסדי" – חברה מנהלת,מנהל קרן ומבטח;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "גוף מוסדי"

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          "דו"ח מיידי" – (נמחקה);

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

מחיקת הגדרת "דו"ח מיידי"

הנוסח הקודם:

"דו"ח מיידי" – כמשמעותו בסעיף 36 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          "בעבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"הורשע בעבירה" – הורשע בעבירה לפי עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט בעבירה למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"הורשע בעבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"הורשע בעבירה עבירה" – עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, תשנ"א-1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון;

          "הרשות" – רשות ניירות ערך שהוקמה על פי חוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

          "התחייבות חיתומית" – (נמחקה);

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 498 (ה"ח 103)

"התחייבות חיתומית" – התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים בתשקיף, במידה שלא ירכוש אותם הציבור כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

מחיקת הגדרת "התחייבות חיתומית"

הנוסח הקודם:

"התחייבות חיתומית" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "זיקה", של אדם, לנכס פיננסי – כל אחד מאלה:

(1)   הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו;

(2)   אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5), שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו; לענין הגדרה זו, "אדם" – לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה, מי שמועסק בידי אחד מאלה, או מי שמעסיק אחד מאלה;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "זיקה"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "חבר בורסה" – כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חבר בורסה"

          "חברה" – כהגדרתה בפקודת החברות;

          "חוק הבנקאות (רישוי)" - חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

          "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

 

          "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994;

          "חוק העונשין" - חוק העונשין, תשל"ז-1977;

          "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על קופות גמל"

          "חתם" - מי שמתחייב בהתחייבות חיתומית;

          "יועץ השקעות" או "יועץ" - מי שעוסק בייעוץ השקעות;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "ייעוץ השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"ייעוץ השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "לקוח כשיר" – לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "לקוח כשיר"

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

"לקוח כשיר" – לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת הראשונה והתקיימו בו התנאים המנויים בה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "מבטח" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-2005;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "מבטח" ו"סוכן ביטוח"

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          "מוצר מובנה" – השקעה, בין בפיקדון ובין בדרך אחרת שהתשואה עליה או הסיכון הכרוך בה נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים באחד או יותר מאלה:

(1)   מדד או מספר מדדים;

(2)   מחיר של נייר ערך או של מספר ניירות ערך;

(3)   מחיר של סחורה או של מספר סחורות;

(4)   מחיר של אופציות או של חוזים עתידיים;

(5)   ריבית או הפרשים בין שערי ריבית שונים;

(6)   שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין שונים;

למעט השקעה המבטיחה, באופן בלתי מותנה, את תשלום הקרן בשינויים הנובעים מפסקאות (1) או (2) שלהלן, אם נקבעו בתנאי ההשקעה, וכן באופן בלתי מותנה את התשלום כאמור בפסקה (3) שלהלן, אם נקבע כזה, ובלבד שאם ניתנה ברירה בין שניים או יותר מהמנויים להלן יובטח תשלום לפי הגבוה מביניהם:

(1)   הפרשי מדד, שאינו מדד ניירות ערך;

(2)   הפרשי שערי מט"ח;

(3)   ריבית קבועה או משתנה;

שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע השקעות שעל אף האמור לעיל, נכללות בהגדרה זו או שאינן נכללות בה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

הוספת הגדרת "מוצר מובנה"

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          "מוצרי מדדים" – תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר או אופציות כיסוי, כמשמעותם בתקנון הבורסה, וכן מוצר מדד אחר כמשמעותו בתקנון הבורסה שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

הוספת הגדרת "מוצרי מדדים"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "מנהל קרן" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "מנהל קרן"

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

          "מערכת למסחר בניירות ערך" – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

הוספת הגדרת "מערכת למסחר בניירות ערך"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "משווק השקעות" או "משווק" – מי שעוסק בשיווק השקעות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "משווק השקעות" או "משווק"

          "מנהל תיקי השקעות" או "מנהל תיקים" - מי שעוסק בניהול תיקי השקעות;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          "מרשם העוסקים הזרים" – כמשמעותו לפי סימן ג' בפרק ב'1;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "מרשם העוסקים הזרים"

          "נאמנות עיוורת" - ניהול תיקי השקעות עבור לקוח אשר אינו רשאי ליתן הוראות או הנחיות בדבר ניירות ערך או נכסים פיננסיים שיירכשו, שיוחזקו או שיימכרו עבורו;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

החלפת הגדרת "נושא משרה"

הנוסח הקודם:

"נושא משרה" - כהגדרתו בפרק ד'1 לפקודת החברות;

          "ניהול תיקי השקעות" - ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, לחשבונם של אחרים;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          "ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה ומוצרי מדדים, לרבות ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, לרבות יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

"ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה ומוצרי מדדים, לרבות ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          "ניירות ערך חוץ" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"ניירות ערך חוץ" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, או מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010

          "נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

"נכסים פיננסיים" – פקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ, השקעות בקופות גמל ובתכניות חסכון, אופציות, חוזים עתידיים, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"נכסים פיננסיים" –השקעות בקופות גמל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 841 (ה"ח 175)

"נכסים פיננסיים" – השקעות בקופות גמל יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

 

 

          "עסקה" - עסקה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים;

          "פקודת החברות" - פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "שיווק השקעות" – מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה, "ייעוץ" – כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

החלפת הגדרות "קופת גמל" ו"תאגיד בנקאי" בהגדרת "שיווק השקעות"

הנוסח הקודם:

"קופת גמל" – קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, למעט קופת גמל המתנהלת בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;

"תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי);

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          "שירותים" – ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, כולם או חלקם;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

הוספת הגדרת "שירותים"

          "תאגיד מורשה" - תאגיד בעל רשיון לפי חוק זה;

          "תאגיד קשור", לתאגיד אחר - תאגיד שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא שולט בתאגיד האחר;

(2)   הוא נשלט בידי התאגיד האחר;

(3)   לאדם אחר יש שליטה בו ובתאגיד המורשה.

          "תכנית חסכון" - תכנית חסכון שקיבלה את אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          "תעודות סל" – (נמחקה);

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תעודות סל"

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת הגדרת "תעודות סל"

הנוסח הקודם:

"תעודות סל" – כמשמעותן בתקנון הבורסה;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תקנון הבורסה"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי"

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          "חברה מנהלת" ו"קרן השתלמות" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חברה מנהלת" ו"קרן השתלמות"

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

          "בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "התחייבות חיתומית", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

"בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

"בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי", "התחייבות חיתומית", "פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          "קרן להשקעות משותפות בנאמנות", "קרן פתוחה " ו"שוק מוסדר" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק השקעות משותפות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

"קרן להשקעות משותפות בנאמנות", "קרן פתוחה" "חוזה עתידי" ו"שוק מוסדר" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק השקעות משותפות;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          "אופציה" ו"חוזה עתידי" – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 504 (ה"ח 156)

החלפת הגדרת "אופציה", "חוזה עתידי", "מחיר מימוש" ו"נכס בסיס" בהגדרת "אופציה" ו"חוזה עתידי"

הנוסח הקודם:

"אופציה", "חוזה עתידי", "מחיר מימוש" ו"נכס בסיס" – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות; שר האוצר רשאי לקבוע את דרכי חישוב שווי נכס הבסיס;

          "שותפות" ו"שותף מוגבל" - כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

פרק ב': חובת רישוי

חובת רישוי (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 תיקון תשע"ו-2016

2.    (א)  לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ או כעובד באגודת פיקדון ואשראי.

          (ב)  לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ב1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

          (ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים, ולעניין זה יראו קרן חוץ, כהגדרתה בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, שמנהל הקרן משמש נציג שלה או של מנהל הקרן שלה, כקרן בניהולו; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ד)  אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) כדי למנוע –

(1)   ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק זה, לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(2)   ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

(3)   ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 842 (ה"ח 175)

2. (א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה או בשותפות שהיא תאגיד מורשה או כשותף בשותפות שהיא תאגיד מורשה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ.

(ב) לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד — הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות.

(ב1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק.

(ד) אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1) כדי למנוע —

(1) ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק זה, לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(2) ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות;

(3) ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 655 (ה"ח 504)

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק, ואם הוא מנהל קרן – יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים, ולעניין זה יראו קרן חוץ, כהגדרתה בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, שמנהל הקרן משמש נציג שלה או של מנהל הקרן שלה, כקרן בניהולו; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.

 

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

(א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ או כעובד באגודת פיקדון ואשראי.

עיסוקים שאינם טעונים רשיון

3.    (א)  עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4)   ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(5)   ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(6)   ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(7)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;

(8)   ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9)   ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10)  ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(11)  ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(12)  ייעוץ השקעות או שיווק השקעות לגבי נכס פיננסי או סוגים של נכסים פיננסיים כפי שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;

(תיקון מס' 21) תשע"ד-2014

(13) דירוג כהגדרתו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (א1) על אף הוראות פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1)   יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2)   יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (א2) על אף הוראות פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(1)   יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות – גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   יודיע ללקוח שלו הוא נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (א3) על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ג)   בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 12, 13, 14, 16, 18, 24 ו-25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם.

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

מחיקת פסקה 3(א)(2)

הנוסח הקודם:

 (2) ייעוץ השקעות המוגבל אך ורק להשקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ;

 

מיום 22.6.2005 (בכפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 505 (ה"ח 156)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) ביצוע עסקה על פי הוראה מטעם הלקוח ללא שיקול דעת;

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות לאחרים ובלבד בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(5) ייעוץ השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן זוג, הורה, בן או בת של אחד מאלה בן משפחה;

(8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(11) ייעוץ השקעות לתאגיד הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

(א1) על אף הוראות פסקה (א)(3), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א2) על אף הוראות פסקה (א)(11), מי שעוסק בייעוץ השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן ייעוץ קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(ג) בייעוץ השקעות לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן (א)(11) בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 13, 14, 16 ו-18.

 

מיום 22.6.2005 עד יום 22.6.2006

הוראת שעה תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 853 (ה"ח 175)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי וכן בידי תאגיד שאינו תושב ישראל שערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 עסק בניהול תיק ההשקעות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות בלי שהיה בידו רשיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, לפי הוראת סעיף 3(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 ולפי סעיף 13(ג)(1) לחוק השקעות משותפות, לגבי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות שהיו לקוחותיו ערב יום זה; לענין סעיף זה, "תאגיד שאינו תושב ישראל" – תאגיד שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מחוץ לישראל;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 370 (ה"ח 402)

3. (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק זה:

(1) (נמחקה);

(2) (נמחקה);

(3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי;

(4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת;

(5) ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין;

(6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד;

(7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה;

(8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים;

(9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור;

(10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור;

(11) ייעוץ השקעות לתאגיד הנמנה עם סוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.

(11) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר.

(א1) על אף הוראות פסקה (א)(3) פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון;

(2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א2) על אף הוראות פסקה (א)(11) פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה –

(1) יחול לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות – גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;

(2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן ייעוץ נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון – יציין גם את הנסיבות שבשלהן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק זה.

(א3) על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק זה, יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

(ג) בייעוץ השקעות לתאגיד כאמור בהוראת סעיף קטן (א)(11) בשיווק השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 13, 14, 16 ו-18 12, 13, 14, 16, 18, 24 ו-25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

הוספת פסקה 3(א)(12)

 

מיום 1.4.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ד מס' 2446 מיום 27.3.2014 עמ' 432 (ה"ח 786)

הוספת פסקה 3(א)(13)

הצעה למתן שירותים (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

3א.     לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק זה, או בידי מי שרשאי לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה" – בין במשירין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 3א

פעילות אסורה על בעל רשיון (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

4.    (א)  יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו.

          (ב)  יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.

          (ג)   האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1)   ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2)   ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף
15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א)   יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב)   על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג)    הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 25) תשע"ז-2017

(3)   יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כהגדרתה בחוק השקעות משותפות; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כאמור בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1)   בעל שליטה במנהל הקרן;

(2)   דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

(4)   השקעות בקרנות השתלמות;

(5)   ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(6)   ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(7)   מוצרי מדדים.

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 80 (ה"ח 2543)

החלפת פסקה 4(ג)(4)

הנוסח הקודם:

(4) פקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ, השקעות בקופות גמל או בתכניות חסכון;

 

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 506 (ה"ח 156)

(ג) האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1) ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(2) ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או שבו הוא נושא משרה או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף 15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א) יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1) בעל שליטה במנהל הקרן;

(2) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(4) השקעות בקופות גמל;

(5) ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(6) ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(7) תעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה – "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך".

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(7) תעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה – "תקנון הבורסה" – כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך".

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

4. (א) יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו.

(ב) יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו.

(ג) האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה:

(1) ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה;

(2) ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) – בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף 15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;

(2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה –

(א) יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך;

(ג) הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרישיון טרם קבלת הרישיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך – בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע מלייעץ או מלבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו;

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

(1) בעל שליטה במנהל הקרן;

(2) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור;

(3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

(4) השקעות בקופות גמל בקרנות השתלמות;

(5) ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור;

(6) ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה –

"ניירות ערך חוץ" – למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;

"שווי רשום למסחר" – הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו;

(7) תעודות סל.

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(7) תעודות סל מוצרי מדדים.

 

מיום 3.10.2018

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ז מס' 2654 מיום 3.8.2017 עמ' 1070 (ה"ח 1103)

(3) יחידות של קרן פתוחה; ואולם יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כהגדרתה בחוק השקעות משותפות; ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה או קרן סל כאמור בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה:

 

 

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי (תיקון מס' 19) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 27) תשע"ט-2019

4א.     (א)  בסעיף זה –

          "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (בחוק זה – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות);

          "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

          "רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

          "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

          (ב)  תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיר יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל תיקים כאמור; שר האוצר רשאי, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף ניהול התיקים.

          (ג)   המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות מנהל התיקים, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

          (ד)  שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, או החזיק אמצעי שליטה במנהל תיקים כאמור או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף זה, ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי יושב ראש הרשות לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 23ה(א) לחוק השקעות משותפות, בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 23ה(ד) ו-(ה) לחוק השקעות משותפות יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן יושב ראש הרשות הוראות לפי סעיף קטן זה ישלח הודעה על כך גם למנהל התיקים.

          (ה)  בלי לגרוע מסמכויות יושב ראש הרשות לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הוא, לשם ביצוע סעיף זה –

(1)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל תיקים, או ממי שמבקש רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי סעיף 5, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובא בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במנהל תיקים שהוא גוף פיננסי משמעותי, או ממי שמבקש רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות לפי סעיף 5, שיהיה גוף פיננסי משמעותי לאחר קבלת הרישיון, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש יושב ראש הרשות מידע לפי פסקה זו לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ה) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 130 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 251 (ה"ח 1221)

(א) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 (בחוק זה – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות);

"גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

"רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;

(3) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות.

בקשה לרשיון (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

5.    (א)  המבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות או בייעוץ השקעות יגיש בקשה לרשות לקבלת רשיון מתאים.

          (ב)  בבקשה לקבלת רשיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודו"חות כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות.

          (ג)   הרשות רשאית לדרוש מן המבקש פרטים, מסמכים או דו"חות נוספים, אם נראה לה כי הדבר דרוש, לצורך החלטה בבקשה.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(א) המבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות או בייעוץ השקעות יגיש בקשה לרשות לקבלת רשיון מתאים.

החלטת הרשות בבקשה

6.    סברה הרשות כי יש להיעתר לבקשה, תעניק רשיון למבקש; סברה הרשות כי יש להתנות תנאים ברשיון או כי אין להיעתר לבקשה, תודיע למבקש את נימוקיה ותתן לו הזדמנות להביא טענותיו בפניה, לפני מתן החלטתה.

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

7.    (א)  הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק

7. (א) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ד-2004

(1)   הוא בגיר;

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 7(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מלאו לו עשרים ואחת שנים;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

החלפת פסקה 7(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוא אזרח או תושב ישראל;

(3)   לא הורשע בעבירה;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(4)   עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(4) עמד בבחינות מקצועיות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

(5)   השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(6)   (נמחקה).

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת פסקה 7(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ב)  הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא שותפות, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ב) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא שותפות, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(1)   השותפים הם בעלי רשיון;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(2) השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(2) השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(3)   השותפות עומדת בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(4)   השותפות התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה, וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור.

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

הוספת פסקה 7(ב)(4)

תיקון תשע"ו-2016

          (ב1) הרשות תעניק רישיון יועץ, למבקש שהוא אגודת פיקדון ואשראי, אם ראתה שהתקיימו לגביה אלה:

(1)   האגודה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות הם עובדיה שהם בעלי רישיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים;

(2)   האגודה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(3)   לאגודה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שייקבע בתקנות;

(4)   לאגודה ביטוח, או ערבות בנקאית, או פיקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות.

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 152 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 7(ב1)

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג)   הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ג) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(1)   החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(1) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(1) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(2)   החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(2) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין;

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

(2) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(3)   לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שייקבע בתקנות;

(4)   לחברה ביטוח, או ערבות בנקאית, או פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות;

(5)   החברה אינה עוסקת בחיתום.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג1) הרשות לא תעניק רשיון יועץ למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון משווק או גוף מוסדי;

(2)   סוכן פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(3)   סוכן ביטוח;

(4)   מי ששולט או מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

ת"ט תשס"ו-2005

(5)   מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

(6)   נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ג1)

 

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

(5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג2) הרשות לא תעניק רשיון משווק למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1)   בעל רשיון יועץ;

(2)   תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי);

(3)   יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(4)   מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

(5)   מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6)   נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ג2)

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (ד)  הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון יועץ או רישיון משווק, לפי העניין, למבקש, אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש בעל רישיון יועץ או בעל רישיון משווק, לפי העניין, בשים לב לדרישות העיסוק, ואם הוא תאגיד – גם אם סברה כי קיימות נסיבות כאמור באחד מאלה:

(1)   בעל שליטה במבקש הרישיון;

(2)   נושא משרה במבקש הרישיון או בבעל השליטה במבקש הרישיון.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ למבקש מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש למבקש בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 239 (ה"ח 489)

החלפת סעיף קטן 7(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין, למבקש בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד1) (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 843 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 7(ד1)

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

ביטול סעיף קטן 7(ד1)

הנוסח הקודם:

(ד1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ה)  תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5), (ב)(3) ו-(ג)(3) ו-(4), יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(ה) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) עד (6) ו-(5), (ב)(3) ו-(ג)(3) ו-(4), יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

          (ו)   שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, או שניהם כאחד.

פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

7א.     יחיד בעל רשיון יועץ המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון משווק, וכן יחיד בעל רשיון משווק המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון יועץ, יהיו פטורים מחובת התמחות ומבחינות לפי סעיפים 7(א)(4) ו-(5), לצורך קבלת הרשיון המבוקש.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 7א

תנאים למתן רשיון מנהל תיקים

8.    (א)  הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה:

(תיקון מס' 5) תשס"ד-2004

(1)   הוא בגיר;

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 98 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 8(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מלאו לו עשרים ואחת שנים;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק זה וניתן לאכוף אותן לגביו;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 371 (ה"ח 402)

החלפת פסקה 8(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הוא אזרח או תושב ישראל;

(3)   לא הורשע בעבירה;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(4)   עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(4) עמד בבחינות מקצועיות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(5)   השלים התמחות במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(5) עסק כיועץ השקעות בהיותו בעל רשיון יועץ במשך שלוש שנים או השלים התמחות במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(6)   (נמחקה).

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

מחיקת פסקה 8(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח.

          (ב)  הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה:

(תיקון מס' 3)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 28) תשפ"ב-2021

(1)   החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה או במתן שירות מידע פיננסי כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

מיום 13.3.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1614 מיום 13.3.1997 עמ' 81 (ה"ח 2543)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

 

מיום 14.6.2022

תיקון מס' 28

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 329 (ה"ח 1443)

ת"ט תשפ"ב-2022

ס"ח תשפ"ב מס' 3007 מיום 13.7.2022 עמ' 1151

(1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה או במתן שירות מידע פיננסי כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" – לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

(2)   החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בניהול תיקים, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(2) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בניהול תיקים, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מנהל תיקים מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(3)   החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

(3) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין;

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

(3) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) – למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין וכן מי שחל עליו איסור לכהן בה כנושא משרה בשל אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל עליו לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק זה או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות – למשך התקופה שבה חל עליו האיסור כאמור;

(4)   לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שנקבע בתקנות;

(5)   לחברה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (ג)   הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון מנהל תיקים למבקש, אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש בעל רישיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות העיסוק, ואם הוא תאגיד – גם אם סברה כי קיימות נסיבות כאמור באחד מאלה:

(1)   בעל שליטה במבקש הרישיון;

(2)   נושא משרה במבקש הרישיון או בבעל השליטה במבקש הרישיון.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש למבקש, בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה והוראות סעיף 10(ו) יחולו בשינויים המחוייבים.;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

החלפת סעיף קטן 8(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש, בשל כל אחד מאלה:

(1) מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק זה;

(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ג1) (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 844 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 8(ג1)

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

ביטול סעיף קטן 8(ג1)

הנוסח הקודם:

(ג1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ג) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ד)  תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5) ו-(ב)(4) ו-(5) יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(ד) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) עד (6) ו-(5) ו-(ב)(4) ו-(5) יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

          (ה)  שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, כולן או חלקן או שניהם כאחד.

מתן רישיון במקרים מיוחדים (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

8א.     הרשות רשאית להעניק רישיון לפי חוק זה למבקש שהוא יחיד, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים שבסעיף 7(א)(4) או (5) או שבסעיף 8(א)(4) או (5), לפי הענין, אם שוכנעה כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 507 (ה"ח 156)

הוספת סעיף 8א

עיסוק בתאגיד בנקאי

9.    (א)  תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בניהול תיקים.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ב)  בנק, וכן תאגיד בנקאי אחר ככל שהדבר מותר לו לפי חוק הבנקאות (רישוי), רשאים לעסוק בייעוץ השקעות ללא צורך בקבלת רשיון לפי חוק זה, ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי); ואולם העוסקים בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, בייעוץ השקעות, יהיו מהמנויים להלן:

(1)   עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי שהם בעלי רישיון יועץ;

(2)   עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(4) או (11);

(3)   עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ב1) בנק ובנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי) רשאים לעסוק בשיווק השקעות, ובלבד שקיבלו רישיון לפי סעיף 7, ויחולו לגביהם הוראות החוק החלות על בעל רישיון משווק והעוסקים בשמם בשיווק השקעות יהיו מהמנויים להלן:

(1)   עובדי הבנק או בנק החוץ שהם בעלי רישיון משווק;

(2)   עובדי הבנק או בנק החוץ הרשאים לעסוק בשיווק השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11);

(3)   עוסקים זרים הרשאים לעסוק בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ב2) הרשות רשאית להורות לבנק או לבנק חוץ כאמור בסעיף קטן (ב1) כי יחולו לגביו הוראות החלות על תאגיד בנקאי לפי חוק זה, כולן או מקצתן, חלף הוראות אותו סעיף קטן, כולן או מקצתן.

 

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג)   הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) החלות על בעל רשיון יועץ יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

 

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11) רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג', למעט סעיף 16א(א)(1) שבו, והוראות סעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25(ב1).

          (ד)  לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד מורשה שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי, אם הוא מכהן כנושא משרה או כעובד בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור אחר שלו; לענין זה, "עובד" - עובד המועסק בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור שלו, לרבות עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום.

          (ה)  המפקח על הבנקים רשאי לפטור אדם מתחולת הוראות סעיף קטן (ד), כולן או חלקן, אם הונו העצמי של התאגיד הבנקאי שאליו קשור התאגיד המורשה נמוך מסכום שקבע המפקח ופורסם ברשומות.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ו)   על אף הוראות סעיף 2(ג), תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות, למעט כאמור בסעיף קטן (ג1).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(ג) הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

9. (א) תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בניהול תיקים.

(ב) בנק, וכן תאגיד בנקאי אחר ככל שהדבר מותר לו לפי חוק הבנקאות (רישוי), רשאים לעסוק בייעוץ השקעות ללא צורך בקבלת רשיון לפי חוק זה, ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי); אולם העוסקים בשמם בייעוץ השקעות יהיו כולם עובדיהם ובעלי רשיון יועץ; לענין זה – "בנק" – חברה שקיבלה רשיון בנק לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות (רישוי).

(ג) הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) החלות על בעל רשיון יועץ יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

(ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק.

(ד) לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד מורשה שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי, אם הוא מכהן כנושא משרה או כעובד בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור אחר שלו; לענין זה, "עובד" – עובד המועסק בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור שלו, לרבות עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום.

(ה) המפקח על הבנקים רשאי לפטור אדם מתחולת הוראות סעיף קטן (ד), כולן או חלקן, אם הונו העצמי של התאגיד הבנקאי שאליו קשור התאגיד המורשה נמוך מסכום שקבע המפקח ופורסם ברשומות.

(ו) על אף הוראות סעיף 2(ג), תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות, למעט כאמור בסעיף קטן (ג1).

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(ב) בנק, וכן תאגיד בנקאי אחר ככל שהדבר מותר לו לפי חוק הבנקאות (רישוי), רשאים לעסוק בייעוץ השקעות ללא צורך בקבלת רשיון לפי חוק זה, ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי); אולם העוסקים בשמם בייעוץ השקעות יהיו כולם עובדיהם ובעלי רשיון יועץ. ואולם העוסקים בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, בייעוץ השקעות, יהיו מהמנויים להלן:

(1) עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי שהם בעלי רישיון יועץ;

(2) עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(4) או (11);

(3) עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(ב1) בנק ובנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי) רשאים לעסוק בשיווק השקעות, ובלבד שקיבלו רישיון לפי סעיף 7, ויחולו לגביהם הוראות החוק החלות על בעל רישיון משווק והעוסקים בשמם בשיווק השקעות יהיו מהמנויים להלן:

(1) עובדי הבנק או בנק החוץ שהם בעלי רישיון משווק;

(2) עובדי הבנק או בנק החוץ הרשאים לעסוק בשיווק השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11);

(3) עוסקים זרים הרשאים לעסוק בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב.

(ב2) הרשות רשאית להורות לבנק או לבנק חוץ כאמור בסעיף קטן (ב1) כי יחולו לגביו הוראות החלות על תאגיד בנקאי לפי חוק זה, כולן או מקצתן, חלף הוראות אותו סעיף קטן, כולן או מקצתן.

(ג) הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) החלות על בעל רשיון יועץ יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב).

(ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11) רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25(ב1).

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

(ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11) רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב1) הוראות פרק ג', למעט סעיף 16א(א)(1) שבו, והוראות סעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25(ב1).

ביטול רשיון או התלייתו

10.  (א)  הרשות רשאית לבטל רשיון, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא בפניה טענותיו, אם נתקיים לגבי בעל הרשיון אחד מאלה:

(1)   הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב;

(2)   חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון;

(3)   הוא הפר תנאי מתנאי הרשיון;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(4)   בית משפט קבע כי הוא הפר הוראה לפי חוק זה או הוראות כל דין אחר הנוגע לניירות ערך;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

(5)   הוא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, או כפסול דין, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

(5) הוא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, או כפסול דין, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

(4) בית משפט או ועדת משמעת לפי חוק זה קבעו קבע כי הוא הפר הוראה לפי חוק זה או הוראות כל דין אחר הנוגע לניירות ערך;

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (א1) (1)   הרשות רשאית לבטל או להתלות רישיון של תאגיד מורשה, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להביא לפניה את טענותיו, אם מצאה כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי פסקה (4), המעידות על כך שאין הוא ראוי לשמש בעל רישיון (להלן – פגם במהימנות); נסיבות כאמור ייבחנו לגבי אלה:

(א)   בעל הרישיון;

(ב)   בעל שליטה בבעל הרישיון;

(ג)    נושא משרה בכל אחד מהמפורטים בפסקאות משנה (א) או (ב);

(2)   מותב רשאי לבטל או להתלות רישיון של יחיד בעל רישיון, אם התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי פסקה (4), המעידות על פגם במהימנותו של בעל הרישיון, ויחולו לעניין הליך ביטול או התליה של רישיון לפי פסקה זו הוראות סעיפים 52מה עד 52נא לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים; לעניין זה, "מותב" – מותב של הוועדה כהגדרתה בסעיף 38ו;

(3)   על אף הוראות פסקה (1), הרשות רשאית להורות כי המותב יחליט, במסגרת הליך כאמור בפסקה (2), גם לעניין ביטול או התליית הרישיון של תאגיד מורשה שבשמו פועל יחיד בעל רישיון, אם מצאה כי התקיימו נסיבות המנויות ברשימה לפי פסקה (4) המעידות הן על פגם במהימנותו של היחיד כאמור והן על פגם במהימהותו של התאגיד שבשמו פועל היחיד;

(4)   הרשות תקבע רשימה של נסיבות, שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של בעל רישיון, של נושא משרה בבעל רישיון או של בעל שליטה בבעל רישיון; רשימה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ותיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הפרסום, ואולם שינוי ברשימה לא יחול על הליך תלוי ועומד לפי סעיף זה; הודעה על פרסום הרשימה ועל כל שינוי שלה, ומועד תחילתם, תפורסם ברשומות.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 10(א1)

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 240 (ה"ח 489)

החלפת סעיף 10(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) הרשות רשאית לבטל רשיון, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא לפניה את טענותיו, אם קבעה ועדת המשמעת, בעקבות פניה של הרשות אליה, כי התקיימו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות לסרב להעניק רשיון, לפי הוראות סעיפים 7(ד)(2) או 8(ג)(2).

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ב)  יחיד בעל רשיון אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רשיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש; תאגיד מורשה אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רישיונו יבוטל.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 372 (ה"ח 402)

(ב) יחיד בעל רשיון אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רשיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש; תאגיד מורשה אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רישיונו יבוטל.

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (ג)   (בוטל).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(ג) הוגש נגד בעל רשיון כתב אישום לפיו הוא עלול להיות מורשע בעבירה בשל עבירה או הוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא טענותיו בפניה, להתלות את רשיונו עד לסיום ההליכים.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

ביטול סעיף קטן 10(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הוגש נגד בעל רשיון כתב אישום בשל עבירה או הוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא טענותיו בפניה, להתלות את רשיונו עד לסיום ההליכים.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ג1) יחיד בעל רישיון שאינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, תתלה הרשות את רישיונו עד לעריכת ביטוח כאמור.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

הוספת סעיף קטן 10(ג1)

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          (ד)  (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

(ד) מי שרשיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים בתקופת ההתליה.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

ביטול סעיף קטן 10(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) מי שרשיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים בתקופת ההתליה.

          (ה)  הודעה על ביטול רשיון או על התלייתו תפורסם, בין בידי הרשות ובין בידי בעל הרשיון, הכל כפי שתורה הרשות.

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2005

          (ו)   (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

ביטול סעיף קטן 10(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) מי שרשיונו בוטל או הותלה רשאי לערער על החלטת הרשות לפני בית משפט מחוזי תוך 30 ימים מיום שהובאה לידיעתו.

          (ז)   מי שרשיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה, רשאי לבקש מהרשות לחדש את הרשיון; על חידוש הרשיון יחולו הוראות סעיפים 7 ו-8, בשינויים המחוייבים.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות בידי עוסק זר

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 373 (ה"ח 402)

הוספת פרק ב'1

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

סימן א': הגדרות

 

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 373 (ה"ח 402)

הוספת סימן א'

הגדרות (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10א.  בפרק זה –

          "היתר זר" – היתר לעסוק במתן שירותים, במדינה זרה, לפי הדין באותה מדינה;

          "יחיד זר" – יחיד שאינו תושב ישראל, שהוא בעל היתר זר;

          "עוסק זר" – יחיד זר או תאגיד זר;

          "תאגיד זר" – תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   הוא התאגד מחוץ לישראל;

(2)   השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל; לעניין זה לא יראו כהחזקת ניירות ערך או רכישתם יחד עם אחרים – החזקה עם תושב ישראל;

(3)   הוא בעל היתר זר;

(4)   עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה, דרך כלל, מחוץ לישראל;

          "תאגיד מורשה" – לרבות בנק וכן תאגיד בנקאי אחר הרשאי לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי).

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 373 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10א

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת תאגיד מורשה

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 373 (ה"ח 402)

הוספת סימן ב'

מתן שירותים בידי עוסק זר, במסגרת תאגיד מורשה (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ב.  (א)  על אף הוראות סעיף 2, עוסק זר רשאי לעסוק במתן שירותים ללקוחות של תאגיד מורשה, גם בלא רישיון מתאים לפי חוק זה, בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובכפוף להוראות פרק זה:

(1)   העוסק הזר והתאגיד המורשה, התקשרו בהסכם בכתב, למתן השירותים כאמור;

(2)   ההיתר הזר שבידי העוסק הזר מתיר לו לעסוק, במדינה שבה ניתן ההיתר, במתן השירותים כאמור, ואם הוא תאגיד זר – גם המועסקים בשמו במתן השירותים האמורים, הם בעלי היתר זר כאמור;

(3)   התאגיד המורשה רשאי לתת את השירותים בעצמו, ללקוחותיו, לפי הוראות חוק זה;

(4)   העוסק הזר והתאגיד המורשה נרשמו במרשם העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ג'.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), היה התאגיד המורשה בנק זר, יחולו הוראות סעיפים 10ג, 10ה ו-10ו, גם כאשר השירות ניתן למי שאינם לקוחות התאגיד המורשה, ובלבד שהם לקוחות של בנק השולט בתאגיד המורשה או של בנק הנשלט על ידי התאגיד המורשה או על ידי הבנק השולט בו, במדינת החוץ, ויקראו סעיפים אלה כאילו, בכל מקום, במקום "לקוח התאגיד המורשה" נאמר "לקוח כאמור בסעיף 10ב(ב)"; בסעיף קטן זה, "בנק זר" – בנק במדינת חוץ בעל רישיון לפעול כבנק חוץ בישראל, לפי חוק הבנקאות (רישוי).

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 373 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ב

תחולת הוראות של עוסק זר רשום (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ג.   הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק ד' וסעיף 25, יחולו על עוסק זר שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 10ב (בסימן זה – עוסק זר רשום), בשינויים המחויבים, כאילו היה בעל רישיון.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 374 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ג

הסכם בין התאגיד המורשה ללקוחו (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ד.  בהסכם שבין התאגיד המורשה ללקוחו יציין התאגיד המורשה, במפורש, נוסף על האמור בסעיף 13, את השירותים שלגביהם התקשר בהסכם עם העוסק הזר הרשום כאמור בסעיף 10ב, שיינתנו בידי העוסק הזר לפי הוראות פרק זה, וכן את הנכסים הפיננסיים וניירות הערך, שלגביהם יינתנו השירותים כאמור.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 374 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ד

אחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ה.  בלי לגרוע מאחריות העוסק הזר, אחראי התאגיד המורשה באחריות אזרחית למעשיו של העוסק הזר שעמו התקשר לצורך מתן שירותים ללקוחותיו, ויחולו לעניין זה על התאגיד המורשה ההוראות לפי חוק זה, כאילו נתן את השירותים ללקוחותיו, בעצמו; לעניין זה, "מעשה" – לרבות מחדל.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 374 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ה

חובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של העוסק הזר (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ו.   (א)  תאגיד מורשה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרה של ההוראות המפורטות להלן, בידי העוסק הזר שעמו התקשר למתן שירותים ללקוחותיו:

(1)   הוראות סעיף 10ב;

(2)   הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק ד' וסעיף 25, כפי שהוחלו על העוסק הזר בסעיף 10ג.

          (ב)  הפר העוסק הזר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א), חזקה כי התאגיד המורשה הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור, ודינו – כמפורט להלן, לפי העניין, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה:

(1)   לעניין הפרת הוראות סעיף 10ב, כאמור בסעיף קטן (א)(1) – עונש כאמור בסעיף 39(א);

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

(2)   לעניין הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א)(2) – אמצעי אכיפה לפי פרק ז'2 או עונש לפי פרק ח', לפי העניין, שהיה ניתן להטיל על התאגיד המורשה אילו הפר את ההוראה בעצמו.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 374 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ו

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

(ב) הפר העוסק הזר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א), חזקה כי התאגיד המורשה הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור, ודינו – כמפורט להלן, לפי העניין, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה:

(1) לעניין הפרת הוראות סעיף 10ב, כאמור בסעיף קטן (א)(1) – עונש כאמור בסעיף 39(א);

(2) לעניין הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א)(2) – עונש לפי הוראות פרקים ז' או ח' אמצעי אכיפה לפי פרק ז'2 או עונש לפי פרק ח', לפי העניין, שהיה ניתן להטיל על התאגיד המורשה אילו הפר את ההוראה בעצמו.

הודעה לרשות וללקוחות על הפסקת פעילות (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ז.   חדל להתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 10ב, ימסור התאגיד המורשה, באופן מיידי, הודעה לרשות וללקוחותיו על הפסקת פעילותו של העוסק הזר, במסגרתו; על הודעה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 27(ו) ו-27א.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 374 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ז

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

סימן ג': מרשם העוסקים הזרים

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

הוספת סימן ג'

רישום במרשם העוסקים הזרים (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ח.  (א)  עוסק זר ותאגיד מורשה המבקשים להירשם במרשם העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ב', יגישו לרשות בקשה להירשם כאמור; בבקשה לפי סעיף קטן זה יכלול המבקש את כתובתו בישראל של העוסק הזר להמצאת כתבי בי-דין, ויצרף אליה מסמכים ואישורים המעידים על התקיימות התנאים הקבועים בסעיף 10ב, ובין השאר, את ההיתר הזר ואת הסכם ההתקשרות בין העוסק הזר לתאגיד המורשה.

          (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, הוראות לעניין ניהול מרשם העוסקים הזרים, ואופן הרישום בו, ובכלל זה את הפרטים שייכללו בבקשה לפי סעיף קטן (א) ואת האישורים והמסמכים שיצורפו אליה.

          (ג)   מצאה הרשות כי מתקיימים בעוסק זר או בתאגיד מורשה התנאים הקבועים בסעיף 10ב, תרשום אותו במרשם העוסקים הזרים; מרשם העוסקים הזרים יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

          (ד)  אין ברישומו של עוסק זר או תאגיד מורשה במרשם העוסקים הזרים משום אימות הפרטים המופיעים במרשם, או ראיה לכך שהעוסק הזר או התאגיד המורשה, לפי העניין, עומד בדרישות חוק זה.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ח

מחיקה ממרשם העוסקים הזרים (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

10ט.  מצאה הרשות כי חדל להתקיים לגבי עוסק זר או תאגיד מורשה, הרשום במרשם העוסקים הזרים, תנאי מן התנאים המנויים בסעיף 10ב, רשאית היא למחקו ממרשם העוסקים הזרים.

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 10ט

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

פרק ג': חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

פרק ג': חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים

חובות אמון

11.  (א)  בעל רשיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף עניניו האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ב)  אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש, בין בכתב, בין בעל-פה, בין ביחס לעסקה מסויימת ובין ביחס לסוגי עסקאות, כדי לפטור בעל רשיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(ב) אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש, בין בכתב, בין בעל-פה, בין ביחס לעסקה מסויימת ובין ביחס לסוגי עסקאות, כדי לפטור בעל רשיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

התאמת השירות לצורכי הלקוח (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

12.  בעל רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

12. בעל רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה.

הסכם בכתב

13.  (א)  בעל רשיון יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת מתן השירות.

          (ב)  ההסכם יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות ובכלל זה את הנושאים הבאים:

(1)   פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;

(2)   הצרכים וההנחיות של הלקוח כאמור בסעיף 12;

(3)   שכר והחזר הוצאות שיחוייב בהם הלקוח ודרך חישובם;

(4)   קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם בעל הרשיון;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

(5)   קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר אפשרות כאמור;

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

(5) קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר אפשרות כאמור;

(6)   הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על בעל הרשיון כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין;

(7)   לענין בעל רשיון חבר בורסה – הוראה כי ידוע ללקוח שההסכם כפוף לחובותיו של חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה לפי חוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(8)   (נמחקה).

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 250 (ה"ח 2652)

הוספת פסקה 13(ב)(8)

 

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

מחיקת פסקה 13(ב)(8)

הנוסח הקודם:

(8) אם בעל הרשיון פטור מבחינות כאמור בסעיף 48 – ציון מפורש של עובדה זו.

          (ג)   הסכם בין מנהל תיקים לבין לקוח יכלול גם את אלה:

(1)   ייפוי כוח המפרט את היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים, ובכלל זה ציון אופן ניהול תיק ההשקעות אם בנאמנות עיוורת או באופן אחר;

(2)   האפשרות לקבל אשראי עבור הלקוח ותנאיו או היעדר אפשרות כאמור;

(3)   הוראות לענין סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שייכללו בתיק ההשקעות ושיעורו של כל סוג ביחס לשווי התיק, או הוראה כי אלה ייקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים;

(4)   סמכות לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, וכן סמכות למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה, או אי מתן סמכות לרכישה או למכירה כאמור;

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

(5)   לענין מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ולענין מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות – הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף
16א(א).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

הוספת פסקה 13(ג)(5)

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג1) הסכם בין משווק לבין לקוח יכלול גם את הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 845 (ה"ח 175)

הוספת סעיף קטן 13(ג1)

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ד)  הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) יעודכנו בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם; לא הודיע הלקוח על שינוי בנוגע לפרטים לפי סעיף קטן (ב)(2), ייזום בעל הרישיון את עדכון הפרטים במועדים ובאופן שהורתה הרשות לפי סעיף קטן (ד1).

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

(ד) הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) יעודכנו בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, יזום בעל הרשיון את עדכון הפרטים לא הודיע הלקוח על שינוי בנוגע לפרטים לפי סעיף קטן (ב)(2), ייזום בעל הרישיון את עדכון הפרטים במועדים ובאופן שהורתה הרשות לפי סעיף קטן (ד1).

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ד1) הרשות תורה, בהוראות לפי סעיף 28(ב), על המועדים לעדכון פרטים כאמור בסעיף קטן (ד), אופן תיעודם ומשלוח התיעוד ללקוח; בקביעת המועדים כאמור תביא הרשות בחשבון, בין השאר, את אופי השירות שנותן בעל הרישיון ואופי הקשר בין בעל הרישיון ובין הלקוח.

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

הוספת סעיף קטן 13(ד1)

          (ה)  תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רשיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו או המסייגת את אחריותו - בטלה.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ו)   שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין אופן עריכת הסכם בין בעל רישיון ללקוח, צורתו של ההסכם ודרכי מסירתו ללקוח, וכן לענין נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, ורשאי הוא לקבוע סוגים של הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיפים קטנים (ב) או (ג).

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

הוספת סעיף קטן 13(ו)

גילוי נאות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

14.  (א)  יועץ השקעות או משווק השקעות יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו ולעסקה המוצעת.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ב)  מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע ענינים אשר ייחשבו מהותיים לייעוץ, לשיווק או לעסקה וכללים לענין אופן הגילוי הנאות.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 846 (ה"ח 175)

14. (א) יועץ השקעות או משווק השקעות יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לעסקה המוצעת או לייעוץ הניתן לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו ולעסקה המוצעת.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע ענינים אשר ייחשבו מהותיים לעסקה או לייעוץ לייעוץ, לשיווק או לעסקה וכללים לענין אופן הגילוי הנאות.

ניגוד ענינים (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

15.  (א)  נודע לבעל רשיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד המורשה שבו הוא עובד או שותף, לבין הלקוח, בין במתן שירות לאותו לקוח דרך כלל, ובין לגבי עסקה מסויימת, חייב בעל הרשיון להודיע ללקוח, בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון, על קיום ניגוד הענינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, זולת אם הסכים הלקוח לכך מראש בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון, ביחס לאותה עסקה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

          (ב)  מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(א) נודע לבעל רשיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד המורשה שבו הוא עובד או שותף, לבין הלקוח, בין במתן שירות לאותו לקוח דרך כלל, ובין לגבי עסקה מסויימת, חייב בעל הרשיון להודיע ללקוח, בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון, על קיום ניגוד הענינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, זולת אם הסכים הלקוח לכך מראש בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון, ביחס לאותה עסקה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

איסור העדפה

16.  (א)  במתן ייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות לא יעדיף בעל רשיון ניירות ערך או נכסים פננסיים שלו או של תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד או שותף, בשל הקשר האמור.

          (ב)  לא יזמין מנהל תיקים עבור לקוח, ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד משמשים חתם להצעתם, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל התיקים ידווח ללקוח על הזמנה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ג)   לא ירכוש מנהל תיקים עבור לקוח ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד שימש חתם להצעתם, כל עוד לא חלפו שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות החיתומית, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב, ביחס לעסקה מסויימת; חלפה תקופה ארוכה משלושה חודשים, אך טרם חלפו ששה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, רשאי מנהל תיקים לרכוש עבור לקוח ניירות ערך כאמור, אם הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל תיקים ידווח ללקוח על רכישה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה; בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" – המועד כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא ירכוש אותם – מועד השלמת המכירה לציבור במסגרתה רכש החתם את ניירות הערך האמורים;

(2)   אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף כדי למכור אותם לציבור – מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים.

          (ד)  רכישה כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תבוצע בבורסה או בשער שלא יעלה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

(ג) לא ירכוש מנהל תיקים עבור לקוח ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד שימש חתם להצעתם, כל עוד לא חלפו שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות החיתומית, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב, ביחס לעסקה מסויימת; חלפה תקופה ארוכה משלושה חודשים, אך טרם חלפו ששה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית, רשאי מנהל תיקים לרכוש עבור לקוח ניירות ערך כאמור, אם הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל תיקים ידווח ללקוח על רכישה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה; בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" – המועד כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא ירכוש אותם – מועד השלמת המכירה לציבור במסגרתה רכש החתם את ניירות הערך האמורים;

(2) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף כדי למכור אותם לציבור – מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים.

גילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק והשקעות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

16א.  (א)  בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף 14, יחולו לענין משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, גם הוראות אלה:

(1)   כל אחד מהם יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו ובכל מקום אחר שעליו הורה יושב ראש הרשות, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה יושב ראש הרשות, את דבר עיסוקו בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות או את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, לפי הענין, וכן את הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים שלהם;

(2)   כל אחד מהם יגלה ללקוח, בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו, את האמור בפסקה (1), את הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם נכסים פיננסיים; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (2) להגדרה זיקה, לרבות סוג טובת ההנאה, היקפה ואופן חישובה.

          (ב)  על אף הוראות סעיפים 11(א) ו-16(א), משווק, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, רשאים, במסגרת עיסוקם בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי הענין, להעדיף נכס פיננסי שיש להם זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין להם זיקה אליו, ובלבד שעמדו בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח, לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד ענינים בינו לבין הלקוח לענין סעיף 15.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד)  משווק השקעות בכלי התקשורת יכלול הודעה אם יש לו או אין לו עניין אישי בנושא, וכן הודעה ששיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 846 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

הוספת סעיף קטן 16א(ד)

איסור תמריצים (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

17.    (א)  בעל רשיון, או אחר מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, זולת שכר והחזר הוצאות מהלקוח כפי שנקבעו בהסכם לפי סעיף 13(ב)(3).

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי אלה:

(1)   ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון, בניירות ערך המונפקים על ידו או על ידי מי שנשלט בידו;

(2)   שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון משווק, בנכסים פיננסיים שיש לבעל הרשיון כאמור זיקה אליהם;

(3)   קבלת החזר עמלת קניה או מכירה בידי מנהל תיקים, מאת חבר בורסה, בשל ביצוע עסקה מסוימת או מכלול של עסקאות שהעסקה המסוימת היא חלק ממנו, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת ההחזר כאמור ולשיעורו;

ת"ט תשס"ו-2005 (תיקון מס' 22) תשע"ד-2014

(4)   קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל קרן או מנהל קרן חוץ כהגדרתו בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, בשל ביצוע עסקה, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף 82(ג) לחוק השקעות משותפות;

(5)   קבלת עמלה בידי יועץ השקעות ששולמה על ידי חברה מנהלת, לפי הוראות סעיף 32(ה)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל, בשל ביצוע עסקה בקרן השתלמות, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, וששיעור העמלה אינו תלוי בזהות החברה המנהלת שממנה היא מתקבלת;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(6)   (א)   קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח (אנליזה), במקרים ובנסיבות מיוחדים שתקבע הרשות, ובלבד שלעבודת הניתוח מצורף גילוי בדבר קבלת טובת ההנאה בעבורה; קביעה כאמור תיעשה באופן שיבטיח כי טובת ההנאה מתקבלת באופן שבו קטן החשש שקבלתה תשפיע על עבודת הניתוח, ורשאית הרשות לשקול, בין השאר, גם מקרים ונסיבות אלה:

(1)   עבודת הניתוח מתייחסת לניירות ערך או לנכסים פיננסיים, שקבלת החלטת השקעה בעניינם דורשת מומחיות מיוחדת;

(2)   עבודת הניתוח מתייחסת לתחום שבו היא עשויה לתרום לפיתוח המסחר בבורסה;

(ב)   בפסקה זו, "עבודת ניתוח" – מסמך הכולל ניתוח של ניירות ערך או נכסים פיננסיים, המספק מידע מנומק או מחיר יעד שעליו ניתן לבסס החלטה בדבר כדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים האמורים.

          (ג)   בעל רשיון יועץ או בעל רשיון שהוא תאגיד בנקאי העוסק בשיווק השקעות, לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, לפי הענין, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בזהות הגוף שניירות הערך נושא הייעוץ, השיווק או העסקה מונפקים על ידו, או בזהות הגוף שהוא בעל זיקה לנכסים הפיננסיים נושא הייעוץ, השיווק או העסקה.

          (ד)  חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ השקעות, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף שלגבי ניירות הערך המונפקים על ידו או לגבי הנכסים הפיננסיים שאליהם יש לו זיקה ניתן הייעוץ, ובלא תלות בתשלום של הלקוח לגוף כאמור.

          (ה)  בסעיף זה, "בעל רשיון" – לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, וכן נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק בידי אחד מאלה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

איסור מתן קבלת תמריצים

17. (א) לא יקבל בעל רישיון בעל רישיון או מי מטעמו, וכן אדם אחר בעבור בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי, בקשר עם מתן ייעוץ, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, זולת קבלת שכר והחזר הוצאות מטעם הלקוח, כפי שנקבע בהסכם לפי סעיף 13(ב)(3), אלא אם כן הסכים הלקוח אחרת מראש בכתב, תוך פירוט סוג טובת ההנאה; לענין זה, אין נפקא מינה אם טובת ההנאה מתייחסת לעסקה מסויימת בלבד או למכלול של עסקאות שהעסקה המסויימת היא חלק ממנו; מנהל תיקים ידווח ללקוח על קבלת טובת ההנאה תוך 30 ימים מקבלתה.

(ב) בסעיף זה, "בעל רישיון" – לרבות אדם השולט בבעל רישיון או הנשלט בידו, חברה בשליטת אדם כאמור, דירקטור של בעל רישיון ואדם המועסק על ידי בעל רישיון.

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 847 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

17. (א) לא יקבל בעל רישיון או מי מטעמו, וכן אדם אחר בעבור בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה כלשהי, בקשר עם מתן ייעוץ, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, זולת קבלת שכר והחזר הוצאות מטעם הלקוח, כפי שנקבע בהסכם לפי סעיף 13(ב)(3), אלא אם כן הסכים הלקוח אחרת מראש בכתב, תוך פירוט סוג טובת ההנאה; לענין זה, אין נפקא מינה אם טובת ההנאה מתייחסת לעסקה מסויימת בלבד או למכלול של עסקאות שהעסקה המסויימת היא חלק ממנו; מנהל תיקים ידווח ללקוח על קבלת טובת ההנאה תוך 30 ימים מקבלתה.

(ב) בסעיף זה, "בעל רישיון" – לרבות אדם השולט בבעל רישיון או הנשלט בידו, חברה בשליטת אדם כאמור, דירקטור של בעל רישיון ואדם המועסק על ידי בעל רישיון.

 

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 19

(4) קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל קרן, בשל ביצוע עסקה, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף 82(ב) 82(ג) לחוק השקעות משותפות;

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

הוספת פסקה 17(ב)(6)

 

מיום 30.10.2014

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ד מס' 2463 מיום 30.7.2014 עמ' 655 (ה"ח 504)

(4) קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל קרן או מנהל קרן חוץ כהגדרתו בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות, בשל ביצוע עסקה, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף 82(ג) לחוק השקעות משותפות;

איסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

17א.  יועץ השקעות, או מי שעוסק בשמו בייעוץ השקעות, לא ייתן ייעוץ ולא יבצע עסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי המחזיק בעשרה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ביועץ יש זיקה אליו; לענין זה, "גוף מוסדי" – לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 847 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

17א. יועץ השקעות, או מי שעוסק בשמו בייעוץ השקעות, לא ייתן ייעוץ ולא יבצע עסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי המחזיק בעשרה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ביועץ יש זיקה אליו; לענין זה, "גוף מוסדי" – לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.

 

הגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

17ב.  (א)  יועץ השקעות לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של יועץ ההשקעות, שאינו בתנאי שוק או שהוא עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות יועץ ההשקעות, רכושו או התחייבויותיו (בסעיף זה – הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של יושב ראש הרשות, ואם יועץ ההשקעות הוא תאגיד בנקאי – גם של המפקח על הבנקים.

          (ב)  קבלת תמורה בידי יועץ השקעות מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של יועץ השקעות לפי סעיפים 11 ו-15.

          (ג)   בסעיף זה, "גוף מוסדי" ו"יועץ השקעות" – לרבות תאגיד הקשור אליהם.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 847 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 17ב

(תיקון מס' 14)  תש"ע-2010

17ג.   (בוטל).

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 847 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 17ג

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

ביטול סעיף 17ג

הנוסח הקודם:

איסור הנפקת תעודות סל בידי יועץ השקעות

17ג. על אף האמור בכל דין, יועץ השקעות או תאגיד קשור אליו לא ינפיק תעודות סל.

סיכונים מיוחדים (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

18.  (א)  היתה עסקה כרוכה בסיכון מיוחד, יודיע יועץ השקעות או משווק השקעות, לפי הענין, ללקוח מהו הסיכון.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

(א) היתה עסקה כרוכה בסיכון מיוחד, יודיע יועץ השקעות או משווק השקעות, לפי הענין, ללקוח מהו הסיכון.

          (ב)  מנהל תיקים לא יבצע עבור לקוח עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד מבלי שהלקוח נתן אישורו מראש בכתב, לאותה עסקה או לעסקאות הכרוכות באותו סוג סיכון.

          (ג)   מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו בעסקאות המפורטות להלן, עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד:

(1)   עסקה בנייר ערך אשר בתשקיף צויין כי ההשקעה בו כרוכה בסיכון מיוחד, כל עוד לא חלפו שנתיים מתאריך התשקיף, זולת אם הסיכון אשר צויין כאמור אינו קיים עוד;

(2)   עסקה שכרוכה בה מכירה בחסר, כמשמעותה בסעיף 63 לחוק השקעות משותפות, והשאלת ניירות ערך לצורך ביצוע עסקה כאמור;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3)   עסקה בחוזה עתידי, באופציה או במוצר מובנה;

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(3) עסקה בחוזה עתידי עתידי, באופציה או במוצר מובנה;

(4)   עסקה אחרת שקבע לענין זה שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

חובת סודיות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

19.  (א)  בכפוף להוראות כל דין או הסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רשיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח או ביצע לחשבונו.

          (ב)  הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, יחולו על חובת הסודיות לפי סעיף זה, גם כשהנפגע הוא תאגיד.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

(א) בכפוף להוראות כל דין או הסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רשיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן ייעץ ללקוח עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח או ביצע לחשבונו.

חובת זהירות

20.  בעל רשיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

20א.  יועץ השקעות לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ השקעות בנוגע לנכסים פיננסיים שלגוף מוסדי מסוים יש זיקה אליהם.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 20א

הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

20ב.  משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הם מנהלים את עסקיהם או בפרסום מטעמם.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 20ב

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 375 (ה"ח 402)

20ב. משווק השקעות לא ישתמש מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו הם מנהלים את עסקיהם או בפרסום מטעמם.

 

חובת בעל רישיון לקיים את התנאים לעניין ביטוח, הון עצמי, ערבות בנקאית, פיקדון וניירות ערך (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

20ג.   (א)  תאגיד מורשה לא יעסוק בעיסוק נושא הרישיון, בעת שאינו עומד בתנאים ובסכומים שנקבעו לעניין ביטוח, הון עצמי, ערבות בנקאית, פיקדון או ניירות ערך, לפי סעיף 7(ב)(3) או (ג)(3) או (4) או לפי סעיף 8(ב)(4) או (5), לפי העניין.

          (ב)  יחיד בעל רישיון לא יעסוק בעיסוק נושא הרישיון, בעת שאינו עומד בתנאים, בסכומים ובשיעורים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לעניין ביטוח לכיסוי חבותו של בעל הרישיון בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח.

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

הוספת סעיף 20ג

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

החלפת סעיף 20ג

הנוסח הקודם:

חובת ביטוח

20ג. יחיד בעל רישיון יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

איסור על עיסוקים נוספים (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

20ד.  (א)  חברה בעלת רישיון לא תעסוק בחיתום.

          (ב)  חברה בעלת רישיון מנהל תיקים לא תעסוק בכל עיסוק נוסף, שאינו מן העיסוקים המנויים בסעיף 8(ב)(1).

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

הוספת סעיף 20ד

אחריות בעל רשיון יחיד

21.  אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רשיון יחיד הפועל בשם התאגיד.

פרק ד': כללים מיוחדים לדרכי פעולתו של מנהל תיקים

החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח

22.  מנהל תיקים –

(1)   יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של לקוחותיו בנפרד מאלה שלו;

(2)   יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, יקבל החלטה על ביצוע עסקה לגבי כל לקוח בנפרד וינהל רישומים לגבי כספים, ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, אולם רשאי מנהל תיקים לבצע את העסקאות עבור לקוחותיו בהוראה במרוכז;

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

(3)   ינהל עבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך ונכסים פיננסיים בתאגיד בנקאי, בבנק מחוץ לישראל, אצל חבר בורסה, או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לנהל בעבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים;

(4)   יבצע עסקאות עבור לקוחותיו בנפרד מאלה שהוא מבצע לחשבונו;

(5)   יזכה ויחייב אצלו את חשבונות הלקוח ביום ביצוע העסקה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

(3) ינהל עבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך ונכסים פיננסיים בבנק או אצל חבר בורסה בתאגיד בנקאי, בבנק מחוץ לישראל, אצל חבר בורסה, או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לנהל בעבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים;

איסור שימוש בנכסי לקוח

23.  (א)  לא ישתמש מנהל תיקים בכספים, בניירות ערך או בנכסים פיננסיים של לקוח, אלא לצורך ביצוע עסקאות עבור אותו לקוח ובהתאם להסכם שנערך עמו ולייפוי הכוח שקיבל ממנו.

          (ב)  לא יבצע מנהל תיקים עסקה עם לקוח ולא יפיק טובת הנאה מנכסי לקוח, אלא אם כן הסכים הלקוח מראש בכתב לאותה עסקה או לאותה טובת הנאה.

שכר והוצאות

24.  לא יתנה מנהל תיקים את שכרו ברווח שהפיק הלקוח מעסקה, או במספר העסקאות שבוצעו עבור הלקוח.

(תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

פרק ד'1: ממשל תאגידי

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 12 (ה"ח 387)

הוספת פרק ד'1

הגדרות (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24א.  בפרק זה –

          "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה: קופת גמל או חברה מנהלת, כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל, מבטח, תאגיד מורשה, מנהל קרן או חתם כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והכל למעט חברה השולטת בחברת ניהול תיקים גדולה וחברה בשליטת חברה כאמור;

          "דירקטור חיצוני" ו"קרוב" – כהגדרתם בחוק החברות;

          "חברת ניהול תיקים גדולה", "קבוצה" ו"שווי נכסים כולל" – כהגדרתם בתוספת ראשונה א'.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 12 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24א

דירקטוריון (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ב.  (א)  בדירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יכהנו חמישה דירקטורים לפחות; לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, דין חברת ניהול תיקים גדולה כדין חברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונמצאים בידי הציבור, ויחולו הוראות סעיפים 239 עד 249 לחוק החברות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה.

          (ב)  חברת ניהול תיקים גדולה תמנה את הדירקטורים החיצוניים לאחר שוועדת הביקורת בדקה ואישרה כי מתקיימים לגביהם תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף 240 לחוק החברות, ואולם בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מינוים של הדירקטורים החיצוניים הראשונים בחברה.

          (ג)   מספר הדירקטורים של חברת ניהול תיקים גדולה המכהנים גם כדירקטורים של גוף פיננסי אחר לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

          (ד)  דירקטור של חברת ניהול תיקים גדולה לא יכהן כדירקטור ביותר משני גופים פיננסיים נוספים בעת אחת אלא במקרים שהתיר שר האוצר בתקנות.

          (ה)  מספר הדירקטורים שהם עובדים של חברת ניהול תיקים גדולה או מועסקים על ידה לא יעלה על שליש ממספרם הכולל.

          (ו)   במינוי דירקטוריון חברת ניהול תיקים גדולה ייקבע הרכב הדירקטוריון באופן שיאפשר לדירקטוריון למלא את תפקידיו.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 13 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ב

מניעת ניגוד עניינים (תיקון מס' 19) תשע"ד-2013

24ב1. לא ימונה ולא יכהן כדירקטור, בחברת ניהול תיקים שהיא גוף פיננסי משמעותי, אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אדם הקשור לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי; יושב ראש הרשות רשאי לתת הוראות לעניין המשך כהונה של דירקטור במהלך הליכי מכירה כאמור בסעיף 4א(ד); בסעיף זה –

          "אדם הקשור לשולט" – קרובו או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט;

          "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי המנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

          "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר;

          "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 132 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 24ב1

יושב ראש הדירקטוריון (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ג.   (א)  דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

          (ב)  המנהל הכללי של חברת ניהול תיקים גדולה או מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, או קרובו של המנהל הכללי, לא יכהנו כיושב ראש הדירקטוריון.

          (ג)   לא יוקנו ליושב ראש הדירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה או לקרובו סמכויות המנהל הכללי או סמכויות הנתונות למי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; יושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר בחברה, למעט כחבר בוועדת דירקטוריון שאינה ועדת ביקורת כאמור בסעיף 24ח(ד).

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 13 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ג

סמכות שר האוצר (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ד.  שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לדירקטורים ולחברי ועדת שעל דירקטוריון חברת ניהול תיקים גדולה למנות לפי פרק זה, הוראות להבטחת יעילותם של מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית ופעילותם התקינה, לרבות הוראות לעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על המערך ועל התכנית כאמור ותנאי כשירותם, וכן הוראות להבטחת ניהול סיכונים יעיל.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 13 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ד

ניהול ישיבות הדירקטוריון (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

24ה.  (א)  ישיבות הדירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יתקיימו אחת לרבעון לפחות; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

          (ב)  רוב הדירקטורים יהיו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)   נכח בישיבה דירקטור חיצוני;

(2)   מספרם של דירקטורים המכהנים כדירקטורים של יותר מגוף פיננסי אחד, שנכחו בישיבה, לא יעלה על שליש מהנוכחים.

          (ג)   בישיבות הדירקטוריון ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו.

          (ד)  נעדר דירקטור חיצוני מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון, תפקע כהונתו.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 14 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ה

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 269 (ה"ח 816)

(א) ישיבות הדירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה יתקיימו אחת לשלושה חודשים לפחות אחת לרבעון לפחות; פרק הזמן בין ישיבה אחת לישיבה העוקבת לא יעלה על ארבעה חודשים.

תפקידי הדירקטוריון (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ו.   תפקידיו של דירקטוריון חברת ניהול תיקים גדולה יהיו, בין השאר:

(1)  למנות מנהל כללי, לפקח על תפקודו ולבחון את אופן ביצוע החלטות הדירקטוריון בידי המנהל הכללי;

(2)  לאשר את מערך הבקרה הפנימית ואת תכנית האכיפה הפנימית, ולוודא כי קיימים בידי החברה כלים שמאפשרים מעקב אחר יישום מדיניות ההשקעה בהתאם להוראות ולצורכי הלקוח;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(3)  למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת, לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת וכן לדון בליקויים בעלי חשיבות מהותית לפעילות החברה ובדרכים לתקנם;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(4)  לאשר את נוהלי העבודה שהחברה מחויבת לקבוע בהוראות לפי חוק זה ושהרשות קבעה שעל הדירקטוריון לאשרם;

(5)  לדון בעמידת החברה בתנאי הרישיון כקבוע בסעיף 8;

(6)  לדון בכל נושא בעל חשיבות מהותית לפעילות החברה או לפיקוח ובקרה עליה.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 14 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ו

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

(3) למנות מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת, וכן לאשר את תכנית העבודה שלו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת ולדון בממצאיו ובדרכים לתיקון הליקויים שמצא וכן לדון בליקויים בעלי חשיבות מהותית לפעילות החברה ובדרכים לתקנם;

(4) לאשר את נוהלי העבודה שהחברה מחויבת לקבוע בהוראות לפי חוק זה ושהרשות קבעה שעל הדירקטוריון לאשרם;

איסור אצילה (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

24ז.   (א)  דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פסקאות (1), (3) ו-(5) של סעיף 24ו.

 

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ב)  דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה רשאי לאצול את סמכותו לפי פסקה (2) של סעיף 24ו לוועדת הביקורת, ובלבד שיקבל מוועדת הביקורת עדכון על החלטה שקיבלה לפי הפסקה האמורה שהיא בעלת חשיבות מהותית לפעילות החברה, בסמוך לאחר קבלתה, וכן יקבל מוועדת הביקורת, פעם בשנה לפחות, סקירה בנושאים המנויים באותה פסקה.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 14 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ז

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

24ז. (א) דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לפי פסקאות (1) עד (5) פסקאות (1), (3) ו-(5) של סעיף 24ו.

(ב) דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה רשאי לאצול את סמכותו לפי פסקה (2) של סעיף 24ו לוועדת הביקורת, ובלבד שיקבל מוועדת הביקורת עדכון על החלטה שקיבלה לפי הפסקה האמורה שהיא בעלת חשיבות מהותית לפעילות החברה, בסמוך לאחר קבלתה, וכן יקבל מוועדת הביקורת, פעם בשנה לפחות, סקירה בנושאים המנויים באותה פסקה.

ועדת ביקורת (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ח.  (א)  דירקטוריון של חברת ניהול תיקים גדולה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת (בחוק זה – ועדת ביקורת).

          (ב)  תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו:

(1)   להציע לדירקטוריון מועמד לתפקיד מבקר פנימי בהתאם לסעיף 24ו(3), לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המבקר הפנימי ולהגיש לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

(2)   לעמוד על ליקויים בפעילותה של החברה באמצעות המבקר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, לקבוע דרכים לתיקון ליקויים כאמור שאינם בעלי חשיבות מהותית לפעילות החברה ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים שהם בעלי חשיבות מהותית לפעילותה;

(3)   לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו;

(4)   לאשר כי מתקיימים לגבי הדירקטורים החיצוניים תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף 240 לחוק החברות כאמור בסעיף 24ב(ב).

          (ג)   מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בוועדת הביקורת והם יהיו רוב חבריה; יושב ראש הוועדה יהיה דירקטור חיצוני.

          (ד)  יושב ראש דירקטוריון החברה וכל דירקטור שמועסק על ידי החברה או מספק לה שירותים דרך קבע, וכן בעל השליטה בחברה או קרובו, לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

          (ה)  המבקר הפנימי יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

          (ו)   המבקר הפנימי רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

          (ז)   אחת לשנה לפחות תקיים ועדת הביקורת ישיבה עם המבקר הפנימי בלבד.

          (ח)  ישיבות ועדת הביקורת יתקיימו אחת לשלושה חודשים לפחות.

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ט)  מניין חוקי בישיבת ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני, ואולם במקרים דחופים שבהם נבצר מדירקטור להשתתף בישיבת ועדת הביקורת וכתוצאה מכך לא מתקיים מניין חוקי בישיבת הוועדה, יהיה המניין החוקי באותה ישיבה שני חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני; בפרוטוקול ישיבה כאמור יינתן הסבר לדחיפות שבקיום הישיבה.

          (י)   בישיבות ועדת הביקורת ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות הנוכחים, עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו; הפרוטוקול יעמוד לעיונו של כל דירקטור של החברה.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 14 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ח

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

(ב) תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו:

(1) להציע לדירקטוריון מועמד לתפקיד מבקר פנימי בהתאם לסעיף 24ו(3), לדון בתכנית העבודה שהוצעה על ידי המבקר הפנימי ולהגיש לדירקטוריון את המלצותיה לגבי התכנית;

(2) לעמוד על ליקויים בפעילותה של החברה באמצעות המבקר הפנימי וגורמי בקרה ופיקוח אחרים, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם לקבוע דרכים לתיקון ליקויים כאמור שאינם בעלי חשיבות מהותית לפעילות החברה ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקון ליקויים שהם בעלי חשיבות מהותית לפעילותה;

(3) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו;

(4) לאשר כי מתקיימים לגבי הדירקטורים החיצוניים תנאי הכשירות שנקבעו בסעיף 240 לחוק החברות כאמור בסעיף 24ב(ב).

(ט) מניין חוקי בישיבת ועדת הביקורת הוא שלושה חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני, ואולם במקרים דחופים שבהם נבצר מדירקטור להשתתף בישיבת ועדת הביקורת וכתוצאה מכך לא מתקיים מניין חוקי בישיבת הוועדה, יהיה המניין החוקי באותה ישיבה שני חברים לפחות, ובהם דירקטור חיצוני; בפרוטוקול ישיבה כאמור יינתן הסבר לדחיפות שבקיום הישיבה.

מבקר פנימי (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24ט.  (א)  על המבקר הפנימי שימונה לפי סעיף 24ו(3) יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב), 8, 9, 10 ו-12 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, בשינויים המחויבים.

          (ב)  המבקר הפנימי יבדוק, בין השאר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על הוראות דין, על נוהל עסקים תקין ועל הנהלים שקבע הדירקטוריון של החברה לפי חוק זה.

          (ג)   המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולמנהל הכללי.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 15 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24ט

סייג לתחולה (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24י.   הוראות פרק זה לא יחולו על חברת ניהול תיקים גדולה בששת החודשים הראשונים מאז הפכה לחברת ניהול תיקים גדולה.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 16 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24י

שינוי תוספת  ראשונה א' (תיקון מס' 18) תשע"ב-2011

24יא. שר האוצר רשאי, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה א'.

מיום 16.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2320 מיום 16.11.2011 עמ' 16 (ה"ח 387)

הוספת סעיף 24יא

פרק ה': רישום ודיווח

רישום פעולות

25.  (א)  מנהל תיקים ינהל רישומים של כל עסקה שביצע עבור לקוח.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ב)  בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ שנתן ללקוח.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ב1) משווק השקעות ינהל רישומים של כל פעולת שיווק שעשה כלפי לקוח.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יחולו גם אם פעולת הייעוץ או השיווק לא הסתיימה בעסקה.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ד)  בעל רישיון ישמור רישומים כאמור בסעיף זה לתקופה של שבע שנים.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ה)  שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 508 (ה"ח 156)

25. (א) מנהל תיקים ינהל רישומים של כל עסקה שביצע עבור לקוח.

(ב) יועץ השקעות בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ שנתן ללקוח.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם אם פעולת הייעוץ לא הסתיימה בעסקה.

(ד) בעל רישיון ישמור רישומים כאמור בסעיף זה לתקופה של שבע שנים.

(ה) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

(ב1) משווק השקעות ינהל רישומים של כל פעולת שיווק שעשה כלפי לקוח.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם אם פעולת הייעוץ לא הסתיימה בעסקה.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יחולו גם אם פעולת הייעוץ או השיווק לא הסתיימה בעסקה.

דיווח ללקוח (תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

26.  (א)  מנהל תיקים ימציא ללקוח, אחת לשלושה חודשים לפחות, דין וחשבון מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו, על חשבונו הכספי ועל חיובו, במישרין או בעקיפין, בשל שכר והוצאות, לרבות בשל תשלום לאדם השולט במנהל התיקים או הנשלט בידו או לחברה בשליטת אדם כאמור, וכן יצרף את פירוט העסקאות שביצע עבור הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם, תוך הבלטת עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי, אם בוצעו כאלה.

          (ב)  דיווח ללקוח שעבורו פועל מנהל תיקים בנאמנות עיוורת ייעשה במתכונת, במועדים ובתנאים שפורטו בהסכם ביניהם; לקוח כאמור רשאי ליתן מראש בכתב את ההסכמות הדרושות לפי חוק זה, כולן או חלקן.

          (ג)   מנהל תיקים ימציא ללקוח פרטים נוספים בכל עת, על פי דרישתו, בין בנוגע למצב תיק ההשקעות שלו או חשבונו הכספי, ובין בנוגע לעסקה מסויימת, ואולם רשאי הוא שלא לעשות כן אם מצא שדרישת הלקוח אינה סבירה.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ג1) בעל רישיון יודיע ללקוח על כל שינוי בכתובת מקום עיסוקו בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד)  לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 509 (ה"ח 156)

26. (א) מנהל תיקים ימציא ללקוח, אחת לשלושה חודשים לפחות, דין וחשבון מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו, על חשבונו הכספי ועל חיוב בשל שכר והוצאות ועל חיובו, במישרין או בעקיפין, בשל שכר והוצאות, לרבות בשל תשלום לאדם השולט במנהל התיקים או הנשלט בידו או לחברה בשליטת אדם כאמור, וכן יצרף את פירוט העסקאות שביצע עבור הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם, תוך הבלטת עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי, אם בוצעו כאלה.

(ב) דיווח ללקוח שעבורו פועל מנהל תיקים בנאמנות עיוורת ייעשה במתכונת, במועדים ובתנאים שפורטו בהסכם ביניהם; לקוח כאמור רשאי ליתן מראש בכתב את ההסכמות הדרושות לפי חוק זה, כולן או חלקן.

(ג) מנהל תיקים ימציא ללקוח פרטים נוספים בכל עת, על פי דרישתו, בין בנוגע למצב תיק ההשקעות שלו או חשבונו הכספי, ובין בנוגע לעסקה מסויימת, ואולם רשאי הוא שלא לעשות כן אם מצא שדרישת הלקוח אינה סבירה.

(ג1) בעל רישיון יודיע ללקוח על כל שינוי בכתובת מקום עיסוקו בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת.

(ד) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר פרטים נוספים שיש לכלול בדין וחשבון ללקוח, ודו"חות נוספים שעל מנהל תיקים להמציא ללקוח, וכן בדבר מקרים שבהם יהיה מנהל תיקים פטור מחובת הדיווח לפי סעיף זה, לגבי פרטים שמקבל הלקוח ממקור אחר, הכל כפי שיקבע שר האוצר כאמור.

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 376 (ה"ח 402)

החלפת סעיף קטן 26(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר פרטים נוספים שיש לכלול בדין וחשבון ללקוח, ודו"חות נוספים שעל מנהל תיקים להמציא ללקוח, וכן בדבר מקרים שבהם יהיה מנהל תיקים פטור מחובת הדיווח לפי סעיף זה, לגבי פרטים שמקבל הלקוח ממקור אחר, הכל כפי שיקבע שר האוצר כאמור.

דיווח לרשות

27.  (א)  בעל רשיון יגיש לרשות אחת לשנה הודעה לענין קיום דרישות ביטוח והיקפו, ואם הוא תאגיד – גם אישור רואה חשבון לענין קיום דרישת ההון העצמי המזערי לפי חוק זה.

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011 ת"ט תשע"ב-2012

          (ג)   בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון, ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו, ולעניין בחינת המהימנות כאמור בסעיף 10(א1), יודיע בעל רישיון לרשות על התקיימות אחד מאלה, בארץ או בחו"ל:

(1)   הרשעה בעבירה;

(2)   הגשת כתב רישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה;

(3)   חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה או הפרה של הוראת דין כלכלי, בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4)   תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראה כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5)   תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6)   פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות;

          בסעיף קטן זה –

          "הוראת דין כלכלי", "עבירה" – כהגדרתן בסעיף 9א(ד) לחוק השקעות משותפות;

          "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

          (ג1) בעל רישיון ידווח לרשות על כתובת מקום עיסוקו כבעל רישיון ועל כל שינוי בה, בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ג2) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי ידווחו לרשות, בלא דיחוי, על העסקה חדשה של בעל רישיון או סיום העסקה של בעל רישיון שהועסק אצלם.

 

 

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ג3) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי יגישו לרשות ביום ה-21 בחודש ינואר בכל שנה, דין וחשבון שבו יפורטו שמות כל בעלי רישיון שהועסקו אצלם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדין וחשבון וכתובת הסניף שבו הם מועסקים, וכן שמות בעלי רישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדין וחשבון הקודם לפי סעיף קטן זה; בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יפורטו בנפרד בעלי רישיון יועץ או בעלי רישיון משווק, וכן בעלי רישיון מנהל תיקים.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד)  בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב לדווח כאמור בסעיף זה לרשות גם לפי דרישה מיוחדת שלה או של יושב ראש הרשות, וכן ידווח לפי דרישה כאמור על כל אירוע או ענין אשר מידע אודותיו חשוב ללקוח סביר הנזקק לשירותיו.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ה)  בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב למסור בכתב לרשות, לפי דרישה, שלה או של עובד שלה שהיא הסמיכה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 7) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ו)   הרשות רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בשני עתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה לדעתה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, דו"חות או הודעות שהוגשו לפי סעיף זה, והיא רשאית להורות לבעל הרישיון או לתאגיד הבנקאי לפרסם דוחות או הודעות כאמור באופן שתורה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ז)   לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה.

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 41 (ה"ח 121)

(ב) היה סך כל ניירות הערך של תאגיד מורשה מנהל תיקים, לרבות אלו הכלולים בתיקי לקוחותיו, חמישה אחוזים או יותר מהון מניות מונפק של תאגיד, או הקנו ניירות ערך כאמור כח הצבעה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד, ידווח על כך מנהל התיקים ללא דיחוי, לרשות, לבורסה ולרשם החברות לרשות ולבורסה, וכן ידווח כאמור אם חדל להתקיים בו האמור ברישה

(ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו.

(ד) בעל רשיון חייב לדווח כאמור בסעיף זה לרשות גם לפי דרישה מיוחדת שלה או של יושב ראש הרשות, וכן ידווח לפי דרישה כאמור על כל אירוע או ענין אשר מידע אודותיו חשוב ללקוח סביר הנזקק לשירותיו.

(ה) בעל רשיון חייב למסור בכתב לרשות, לפי דרישה, שלה או של עובד שלה שהיא הסמיכה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי סעיף זה.

(ו) הרשות רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בשני עתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה לדעתה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, דו"חות או הודעות שהוגשו לפי סעיף זה.

 

סעיפים 27(ג1), 27(ג2) ו-27(ז) מיום 22.6.2005

סעיף 27(ג3) מיום 21.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 509 (ה"ח 156)

הוספת סעיפים קטנים 27(ג1), 27(ג2), 27(ג3), 27(ז)

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 376 (ה"ח 402)

(ג2) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי ידווחו לרשות, בלא דיחוי, על סיום העסקתו של בעל רישיון שהועסק אצלם.

(ג3) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי יגישו לרשות ביום ה-15 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה, דין וחשבון שבו יפורטו שמות כל בעלי רישיון שהועסקו אצלם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדין וחשבון וכתובת הסניף שבו הם מועסקים, וכן שמות בעלי רישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדין וחשבון הקודם לפי סעיף קטן זה; בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יפורטו בנפרד בעלי רישיון יועץ ובעלי רישיון מנהל תיקים או בעלי רישיון משווק, וכן בעלי רישיון מנהל תיקים.

(ד) בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב לדווח כאמור בסעיף זה לרשות גם לפי דרישה מיוחדת שלה או של יושב ראש הרשות, וכן ידווח לפי דרישה כאמור על כל אירוע או ענין אשר מידע אודותיו חשוב ללקוח סביר הנזקק לשירותיו.

(ה) בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב למסור בכתב לרשות, לפי דרישה, שלה או של עובד שלה שהיא הסמיכה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי סעיף זה.

(ו) הרשות רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בשני עתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה לדעתה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, דו"חות או הודעות שהוגשו לפי סעיף זה, והיא רשאית להורות לבעל הרישיון או לתאגיד הבנקאי לפרסם דוחות או הודעות כאמור באופן שתורה.

(ז) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין אופן עריכתם, צורתם ומועדי הגשתם של דיווחים לפי סעיף זה, וכן לקבוע פרטים נוספים החשובים ללקוח סביר, שלגביהם ידווח בעל רישיון לרשות בדין וחשבון לפי סעיף זה או בדו"חות אחרים, הכל כפי שיקבע שר האוצר כאמור.

(ז) לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה.

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 410 (ה"ח 442)

(ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון, ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 241 (ה"ח 489)

(ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון, ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו., ולעניין בחינת המהימנות כאמור בסעיף 10(א1), יודיע בעל רישיון לרשות על התקיימות אחד מאלה, בארץ או בחו"ל:

(1) הרשעה בעבירה;

(2) הגשת כתב רישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה;

(3) חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה או הפרה של הוראת דין כלכלי, בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4) תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראה כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5) תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6) פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות;

בסעיף קטן זה –

  "הוראת דין כלכלי", "עבירה" – כהגדרתן בסעיף 9א(ה) לחוק השקעות משותפות;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות.

 

מיום 27.2.2011

ת"ט תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2342 מיום 5.3.2012 עמ' 192

(ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון, ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו, ולעניין בחינת המהימנות כאמור בסעיף 10(א1), יודיע בעל רישיון לרשות על התקיימות אחד מאלה, בארץ או בחו"ל:

(1) הרשעה בעבירה;

(2) הגשת כתב רישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה;

(3) חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה או הפרה של הוראת דין כלכלי, בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4) תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראה כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5) תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6) פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות;

בסעיף קטן זה –

  "הוראת דין כלכלי", "עבירה" – כהגדרתן בסעיף 9א(ה) 9א(ד) לחוק השקעות משותפות;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

(ב) היה סך כל ניירות הערך של תאגיד מורשה מנהל תיקים, לרבות אלו הכלולים בתיקי לקוחותיו, חמישה אחוזים או יותר מהון מניות מונפק של תאגיד, או הקנו ניירות ערך כאמור כח הצבעה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד, ידווח על כך מנהל התיקים ללא דיחוי, לרשות ולבורסה, וכן ידווח כאמור אם חדל להתקיים בו האמור ברישה.

(ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון, ואם הוא יחיד – גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו, ולעניין בחינת המהימנות כאמור בסעיף 10(א1), יודיע בעל רישיון לרשות על התקיימות אחד מאלה, בארץ או בחו"ל:

(1) הרשעה בעבירה;

(2) הגשת כתב רישום או התקיימות הליך משמעתי, בשל ביצוע עבירה;

(3) חקירה או בירור מינהלי בקשר עם ביצוע עבירה או הפרה של הוראת דין כלכלי, בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך בירור מינהלי, לפי העניין;

(4) תשלום חבות כספית כחלופה להליך פלילי, בקשר עם הפרת הוראת דין כלכלי, וכן קיומו של הליך מינהלי בשל הפרת הוראה כאמור, שתוצאתו האפשרית היא הטלת אמצעי אכיפה מינהלי;

(5) תשלום עיצום כספי או קבלת דרישה לתשלום כאמור, בשל הפרת הוראת דין כלכלי;

(6) פסק דין בתביעה אזרחית או תביעה אזרחית שהוגשה בשל הפרת הוראת דין כלכלי, לרבות בדרך של תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ובלבד שתביעה כאמור כללה טענת תרמית או רשלנות;

בסעיף קטן זה –

  "הוראת דין כלכלי", "עבירה" – כהגדרתן בסעיף 9א(ד) לחוק השקעות משותפות;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כהגדרתה בסעיף 260(א) לחוק החברות.

(ג1) בעל רישיון ידווח לרשות על כתובת מקום עיסוקו כבעל רישיון ועל כל שינוי בה, בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת.

(ג2) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי ידווחו לרשות, בלא דיחוי, על סיום העסקתו העסקה חדשה של בעל רישיון או סיום העסקה של בעל רישיון שהועסק אצלם.

(ג3) תאגיד מורשה, מנהל קרן ותאגיד בנקאי יגישו לרשות ביום ה-15 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר ביום ה-21 בחודש ינואר בכל שנה, דין וחשבון שבו יפורטו שמות כל בעלי רישיון שהועסקו אצלם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדין וחשבון וכתובת הסניף שבו הם מועסקים, וכן שמות בעלי רישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדין וחשבון הקודם לפי סעיף קטן זה; בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יפורטו בנפרד בעלי רישיון יועץ או בעלי רישיון משווק, וכן בעלי רישיון מנהל תיקים.

דרכי הדיווח לרשות (תיקון מס' 7) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 13)  תש"ע-2010

27א.  (א)  בקשה של תאגיד מורשה לביטול או להתליית רישיונו, לפי סעיף 10(ב), וכן דו"ח, הודעה, מידע, וכל מסמך אחר שתאגיד מורשה חייב להגישו לרשות או לבורסה לפי סעיפים 27 או 27ג, יוגשו לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך.

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ב)  (בוטל).

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 41 (ה"ח 121)

הוספת סעיף 27א

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 376 (ה"ח 402)

(א) בקשה של תאגיד מורשה לביטול או להתליית רישיונו, לפי סעיף 10(ב), וכן דו"ח, הודעה, מידע, וכל מסמך אחר שתאגיד מורשה חייב להגישו לרשות או לבורסה לפי סעיף 27 סעיפים 27 או 27ג, יוגשו לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך.

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

ביטול סעיף קטן 27א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) דו"ח שיש להגישו לפי סעיף 27(ב) לרשות וגם לבורסה, שהוגש לרשות כאמור בסעיף קטן (א), תעבירו הרשות לבורסה, ויראו את ההגשה לרשות גם כמילוי חובת ההגשה לבורסה.

העתק מאושר (תיקון מס' 7) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

27ב.  (א)  (בוטל).

 

 

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2014

          (ב)  העתק מאושר של מסמך שהוגש לרשות יתקבל בכל הליך משפטי כמקור ויהווה ראיה חלוטה לכך שהמסמך המקורי נמצא בידי הרשות.

מיום 14.3.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1965 מיום 15.12.2004 עמ' 41 (ה"ח 121)

הוספת סעיף 27ב

 

מיום 27.1.2014

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2429 מיום 27.1.2014 עמ' 270 (ה"ח 816)

עיון במסמך והעתק העתק מאושר

27ב. (א) דו"ח שהוגש לרשות לפי סעיף 27(ב) יהיה פתוח לעיון הציבור ברשות, וכל אדם יהיה רשאי לעיין בו ולקבל העתק מאושר מן הרשום בו, בין באמצעות הרשות ובין באמצעות אחרים שהרשות הסמיכה אותם לכך.

(ב) העתק מאושר של מסמך שהוגש לרשות יתקבל בכל הליך משפטי כמקור ויהווה ראיה חלוטה לכך שהמסמך המקורי נמצא בידי הרשות; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי פלט של מסמך שהוגש לרשות בדרך האמורה בסעיף 27א(א); לענין זה, "פלט" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

דיווחים נוספים (תיקון מס' 13) תש"ע-2010

27ג.   שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים אלה:

(1)  דוחות נוספים על אלה המנויים בחוק זה שבעל רישיון או תאגיד בנקאי חייב להגיש לרשות או ללקוח, הפרטים שיש לכלול בהם, מועדי עריכתם, הגשתם וצורתם; כמו כן רשאי הוא לקבוע חובת פרסום של דוחות כאמור לציבור ואת אופן פרסומם;

(2)  הפרטים שיש לכלול בדוחות שבעל רישיון, תאגיד בנקאי או מנהל קרן חייב להגיש לפי חוק זה, מועדי עריכתם, הגשתם וצורתם;

(3)  פטור לבעל רישיון, תאגיד בנקאי, מנהל קרן או סוגים שלהם, מחובת דיווח לפי חוק זה.

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 376 (ה"ח 402)

הוספת סעיף 27ג

פרק ו': תפקידי הרשות וסמכויותיה

פיקוח הרשות על בעל רשיון (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

28.    (א)  במילוי חובותיו לפי חוק זה יהיה בעל רשיון נתון לפיקוח הרשות.

 

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 26) תשע"ט-2018

          (ב)  הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

          (ג)   (1)   הוראות לפי סעיף קטן (ב) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2)   הוראות לפי סעיף קטן (ב), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ד)  (1)   הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), להסמיך גם את מי שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת על בעל רישיון, ולדרוש מסמכים וידיעות הנוגעים אליו, הדרושים לצורך מילוי תפקידה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(א)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי המועמד, כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(ב)   הוא קיבל הכשרה מתאימה או עמד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה יושב ראש הרשות;

(2)   מי שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא לצורך הביקורת, או ליושב ראש הרשות או לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 848 (ה"ח 175)

28. (א) במילוי חובותיו לפי חוק זה יהיה בעל רשיון נתון לפיקוח הרשות.

(ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון.

(ג) (1) הוראות לפי סעיף קטן (ב) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2) הוראות לפי סעיף קטן (ב), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן.

 

מיום 18.4.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 376 (ה"ח 402)

הוספת סעיף קטן 28(ד)

 

מיום 28.11.2018

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 63 (ה"ח 1112)

(ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון.

החלת סמכויות הרשות (תיקון מס' 16) תשע"א-2011

29.  (א)  בסעיף זה –

          "הפרה" – כל אחת מאלה:

(1)   הפרה כמשמעותה בסעיף 48א;

(2)   הפרה כהגדרתה בסעיף 38ו;

          "עבירה" – כל אחת מאלה:

(1)   עבירה לפי חוק זה;

(2)   עבירה לפי סעיפים 284, 290, 291, 415, 423, 424, 424א ו-425 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקה (1);

(3)   עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, שנעברה בקשר לעבירה לפי פסקאות (1) או (2);

(4)   עבירה לפי סעיפים 240, 242, 244, 245 או 246 לחוק העונשין, שנעברה בקשר לחקירה או להליך שיפוטי בשל עבירה לפי פסקאות (1) עד (3).

          (ב)  (1)   כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה, או אם היה יסוד סביר להניח כי בוצעה הפרה או התעורר חשד לביצוע עבירה, רשאי יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב –

(א)   לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך, הנוגעים לעסקי בעל רישיון או הנוגעים להפרה או לעבירה כאמור;

(ב)   להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שיש לו יסוד להניח כי מתקיימת בו פעילות של גורם מפוקח כהגדרתו בחוק ניירות ערך ושאינו משמש בית מגורים בלבד, ולדרוש למסור לו מסמכים כאמור בפסקת משנה (א); ואולם אין לתפוס מסמך כאמור אם אפשר להסתפק בהעתק ממנו;

(2)   הוראות סעיף 56א(ב) לחוק ניירות ערך יחולו לעניין החזרת מסמך שנמסר לרשות לפי פסקה (1).

(תיקון מס' 23) תשע"ו-2016

          (ג)   הוראות סעיפים 56א1 עד 56ה לחוק ניירות ערך יחולו בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 56ג2, במקום "פסקאות (3) או (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך"" יקראו "פסקאות (2) או (3) להגדרה "עבירה" כהגדרתה בחוק הייעוץ.

מיום 16.12.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ט מס' 2189 מיום 16.11.2008 עמ' 75 (ה"ח 169)

29. לענין חוק זה, רשאית הרשות להשתמש בסמכויותיה לפי סעיפים 56א, 56ב, 56ג 56א, 56א1, 56ב, 56ב1, 56ג, 56ג1 ו-56ה לחוק ניירות ערך, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 27.2.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2274 מיום 27.1.2011 עמ' 242 (ה"ח 489)

החלפת סעיף 29</