נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – הקמה, צירוף ופרישה

תוכן ענינים

פרק א': איגוד ערים

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת איגוד ערים

Go

2

סעיף 6

איגוד ערים   תאגיד

Go

2

סעיף 7

איגוד ערים   גוף מבוקר

Go

2

סעיף 8

מועצת איגוד ערים

Go

2

סעיף 8א

מנהל כללי

Go

2

סעיף 9

סמכויות איגוד ערים

Go

2

סעיף 10

ייחוד סמכויות ותפקידים

Go

2

סעיף 11

אומדן ותקציבים

Go

2

סעיף 11א

התקשרות בין איגוד ערים לרשות מקומית

Go

3

סעיף 12

הטלת מכסות על רשויות מקומיות

Go

3

סעיף 13

הלוואות

Go

3

סעיף 14

חוקי עזר

Go

3

סעיף 15

דברים שיש לפרשם בצו המקים

Go

3

סעיף 16

דברים שמותר לפרשם בצו המקים

Go

3

סעיף 16א

תיקון הצו המקים

Go

3

סעיף 16ב

הוראות אחידות

Go

3

סעיף 16ג

מינוי ועדת חקירה

Go

3

סעיף 16ד

דוח ועדת החקירה

Go

3

סעיף 16ה

מינוי ועדה קרואה

Go

4

סעיף 16ו

הרכב ועדה קרואה

Go

4

סעיף 16ז

סמכויות ועדה קרואה

Go

4

סעיף 16ח

גמול ליושב ראש הוועדה הקרואה

Go

4

סעיף 16ט

תקופת כהונה של ועדה קרואה

Go

4

סעיף 17א

פירוק איגוד ערים

Go

4

סעיף 17ב

הוראות בקשר עם פירוק

Go

4

סעיף 17ב1

איגוד ערים המסרב למלא חובה מסוימת

Go

4

סעיף 17ג

אצילת סמכויות

Go

4

סעיף 17ד

החלת הוראות מפקודת העיריות

Go

4

פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות

Go

5

סעיף 17ד1

איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות

Go

5

סעיף 17ד2

עריכת מכרז בעבור רשויות מקומיות

Go

5

פרק ב': איגוד ערים למים או לביוב

Go

5

סעיף 17ה

איגוד ערים למים או לביוב

Go

5

סעיף 17ו

התקנת מערכת ביוב ומתן שירותי ביוב

Go

5

סעיף 17ז

אישור תכניות

Go

5

פרק ג': הוראות שונות

Go

5

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

5

חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955*

פרק א': איגוד ערים

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 217 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בפרק זה –

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 217 (ה"ח 436)

1. בחוק זה בפרק זה

           "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;

           "איגוד ערים" – איגוד רשויות מקומיות סמוכות זו לזו, אף אם אינן גובלות זו בזו;

מיום 13.1.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 839 מיום 13.1.1977 עמ' 57 (ה"ח 1262, ה"ח 1266)

"איגוד ערים" – איגוד רשויות מקומיות סמוכות זו לזו, אף אם אינן גובלות זו בזו;

           "תחום האיגוד" – שטחן של כל הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד ערים, אלא אם הוגדר אחרת בצו המקים את האיגוד.

הקמת איגוד ערים

2.    (א)  שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי להקים, בצו שיפורסם ברשומות (בחוק זה – הצו המקים), איגוד ערים.

           (ב)  לא יעשה שר הפנים שימוש בסמכותו האמורה בסעיף קטן (א) אלא לאחר שציווה על עריכת חקירה בדבר הקמת איגוד ערים על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה אינו עובד המדינה (בסעיף זה – ועדת החקירה) ולאחר שעיין בתזכיר שהוגש על ידה; ועדת החקירה תיתן אפשרות לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, בין שהיא אמורה להיכלל ובין שאינה אמורה להיכלל בתחום האיגוד, להשמיע את טענותיה בפניה.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. נתמלא אחד התנאים האמורים להלן ונתמלאו הוראות סעיף 3 בדבר תכנית יזומה, יקים שר הפנים, בצו שפורסם ברשומות (להלן – הצו המקים), איגוד ערים:

(1) רשומות מקומיות הציעו להתאגד באיגוד ערים לאחר שהחליטו על כך ושר הפנים אישר את החלטתן, ורשות מקומית אחרת הנוגעת בדבר לא התנגדה לתכנית היזומה;

(2) שר הפנים הציע לרשויות מקומיות להתאגד באיגוד ערים, והרשויות שהוצע להן להתאגד הסכימו לכך, ורשות מקומית אחרת הנוגעת בדבר לא התנגדה לתכנית היזומה;

(3) הממשלה החליטה על הקמת איגוד ערים לאחר שאחת הרשויות המקומיות שהוצע להן להתאגד, או רשות מקומית אחרת הנוגעת בדבר, התנגדה לתכנית היזומה, או שהממשלה החליטה, מכל סיבה שהיא, לדון בתכנית היזומה.

3.       (בוטל).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

תכנית יזומה

3. (א) המציע שרשויות מקומיות יתאגדו באיגוד ערים יכין תכנית יזומה שתפרט את הדברים שיש חובה, לפי סעיף 15, לפרסמם בצו המקום.

(ב) שר הפנים יפרסם ברשומות הודעה על כל תכנית יזומה של איגוד ערים, ולכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, בין שהיא כלולה בתכנית ובין שאינה כלולה (להלן – רשות מקומית מעונינת), תינתן האפשרות לעיין בתכנית ובנספחיה ולא יינתן הצו המקים אלא כתום ארבעים יום מיום הפרסום.

(ג) כל רשות מקונמית מעונינת רשאית, תוך ארבעים יום מיום פרסום התכנית היזומה, להגיש התנגדות בכתב על הכללתה או על אי-הכללתה בתכנית או על פרט מפרטי התכנית.

4.       (בוטל).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

החלטת הממשלה

4. התנגדה רשות מקומית מעונינת כאמור בסעיף 3(ג), או שהממשלה החליטה לדון בתכנית היזומה כאמור בסעיף 2(3), תכריע הממשלה בנידון ושר הפנים לא יקים את האיגוד, אלא לאחר שהחליטה על כך הממשלה.

5.       (בוטל).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

מינוי ועדת חקירה

5. (א) שר הפנים או רשות מקומית מעונינת רשאים לדרוש שהממשלה לא תחליט החלטה לפי סעיף 4, אלא לאחר שתקבל דין וחשבון של ועדת חקירה שתמנה לחקור בכל התנגדות שהוגשה ובכל דבר אחר שהממשלה הכלילה בסמכויותיה.

(ב) הודעה על מינוי ועדת חקירה תפורסם ברשומות.

איגוד ערים   תאגיד

6.    איגוד ערים הוא תאגיד ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם ולהעבירם, לתבוע ולהיתבע ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו.

איגוד ערים   גוף מבוקר

7.    איגוד ערים יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 7 לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.

מועצת איגוד ערים

8.    (א)  איגוד ערים יתנהל על ידי מועצת איגוד ערים (להלן – המועצה).

           (ב)  כל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה על-ידי נציג אחד לפחות; משנקבעו רוב חברי המועצה, רשאית היא לפעול.

           (ב1)        הרשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה מקרב עובדי הרשות המקומית; ואולם רשאי שר הפנים להתיר לרשות מקומית הזכאית להיות מיוצגת במועצה על ידי נציג אחד בלבד, למנות את נציגה במועצה שלא מקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שלפחות מחצית מחברי המועצה יהיו מקרב עובדי הרשויות המקומיות שבתחום איגוד הערים.

           (ג)   הסמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיגוד היא בידי המועצה של אותה רשות מקומית; היא חייבת למנות נציג תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה, ורשאית בכל עת, על אף האמור בצו המקים, לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו, וכל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו.

           (ד)  חובת האמון שחבים חברי המועצה לאיגוד הערים, תהיה עדיפה על חובתם כלפי הרשות המקומית שמינתה אותם.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 36 (ה"ח 657)

8. (א) איגוד ערים יתנהל על ידי מועצת איגוד ערים (להלן – המועצה).

(ב) כל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה על ידי נציג אחד לפחות, והיא תקבענו; משנקבעו רוב חברי המועצה רשאית היא לפעול.

(ב) כל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה על-ידי נציג אחד לפחות; משנקבעו רוב חברי המועצה, רשאית היא לפעול.

(ג) הסמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיגוד היא בידי המועצה של אותה רשות מקומית; היא חייבת למנות נציג תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה, ורשאית בכל עת, על אף האמור בצו המקים, לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו, וכל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו.

מיום 1.1.2004

סעיף קטן 8(ב1) מיום 1.7.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

8. (א) איגוד ערים יתנהל על ידי מועצת איגוד ערים (להלן – המועצה).

(ב) כל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה על-ידי נציג אחד לפחות; משנקבעו רוב חברי המועצה, רשאית היא לפעול.

(ב1) הרשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה מקרב עובדי הרשות המקומית; ואולם רשאי שר הפנים להתיר לרשות מקומית הזכאית להיות מיוצגת במועצה על ידי נציג אחד בלבד, למנות את נציגה במועצה שלא מקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שלפחות מחצית מחברי המועצה יהיו מקרב עובדי הרשויות המקומיות שבתחום איגוד הערים.

(ג) הסמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיגוד היא בידי המועצה של אותה רשות מקומית; היא חייבת למנות נציג תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה, ורשאית בכל עת, על אף האמור בצו המקים, לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו, וכל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו.

(ד) חובת האמון שחבים חברי המועצה לאיגוד הערים, תהיה עדיפה על חובתם כלפי הרשות המקומית שמינתה אותם.

מנהל כללי

8א.     (א)  המועצה תמנה מנהל כללי לאיגוד ערים.

           (ב)  שר הפנים רשאי לפטור איגוד ערים מחובת מינוי מנהל כללי אם ראה שבנסיבות הענין אין הצדקה לעשות כן.

מיום 1.7.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 8א

סמכויות איגוד ערים

9.    אין להעניק לאיגוד ערים אלא סמכויות ותפקידים שהוענקו, או שמותר להעניק, על פי כל חיקוק לרשות מקומית שבתחומו, ובלבד –

(1)   שלא תוענק לאיגוד ערים הסמכות להטיל ארנונות;

(2)   ששר הפנים לא יעניק לאיגוד ערים סמכות או תפקיד שהוענק לרשות מקומית על פי חיקוק שביצועו בידי שר אחר, אלא לאחר התיעצות באותו שר;

(3)   שלא תוענק לאיגוד ערים הסמכות לבצע בתחום ישוב שיתופי, פעולות המנוגדות לתקנון אותו ישוב; בפסקה זו, ישוב שיתופי – ישוב הנמצא בתחום שיפוטה של מועצה אזורית ורוב תושביו, שהם בני 18 שנה ומעלה, מואגדים באגודה שיתופית להתישבות.

ייחוד סמכויות ותפקידים

10.   לאיגוד ערים יהיו כל הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחומו בענינים הקשורים לסמכויותיו ולתפקידיו, וכל אחת מהרשויות המקומיות האמורות תהיה משוחררת מחובותיה לגבי כל אחד מהענינים האמורים ולא יהיו נתונות לה הסמכויות והתפקידים שהיו בידה, על פי כל דין, בענינים אלה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בצו המקים.

מיום 1.7.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

מעמדה של רשות מקומית

10. הצו המקים את האיגוד אינו שולל מן הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד סמכויות ותפקידים שבידן ואינו פוטר אותן מחובות שעליהן, אלא במידה שנקבע כך במפורש בצו.

אומדן ותקציבים

11.     (א)  לא יחליט איגוד ערים על ביצוע מפעל מסויים אלא אם ערך לפני כן אומדן הכנסותיו והוצאותיו של המפעל והאומדן אושר על ידי שר הפנים.

           (ב)  איגוד ערים יערוך בכל שנה, במועד ובצורה שייקבעו בתקנות, הצעת תקציב המראה אומדן הכנסותיו והוצאותיו; הצעת התקציב תוגש לשר הפנים לאישור.

           (ג)   שר הפנים רשאי לסרב לאשר כל פרט שבהצעת התקציב; אולם לא יסרב שר הפנים לאשר פרט כאמור לפני שניתנה לאיגוד ערים הזדמנות להשמיע דברו.

           (ד)  התקציב שאושר כאמור יהיה תקציב האיגוד לאותה שנה ולא ישולם סכום מכספי האיגוד אלא על פי התקציב הזה ולא יתחייב האיגוד בשום התחייבות אלא לפיו או לפי החלטת האיגוד שנתקבלה כדין ואושרה על ידי שר הפנים.

           (ה)  הוראות סימן ב' בפרק 11 לפקודת העיריות יחולו על איגוד ערים, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח 2556)

הוספת סעיף קטן 11(ה)

התקשרות בין איגוד ערים לרשות מקומית

11א.   (א)  התקשרות בחוזה למכירת טובין מרשות מקומית החברה באיגוד ערים לאיגוד, לצורך מילוי תפקידיו, אינה טעונה מכרז, ובלבד שמועצת האיגוד ברוב חבריה החליטה על כך, לאחר שהונחה לפניה חוות דעת גזבר האיגוד שלפיה התמורה המשולמת בעבור הטובין אינה חורגת מהתמורה המקובלת לטובין כאמור.

           (ב)  שר הפנים רשאי לקבוע כללים לעניין סעיף קטן (א).

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 65 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 11א

הטלת מכסות על רשויות מקומיות

12.   בכפוף לכל הגבלה שבצו המקים, ובאישור שר הפנים, רשאי איגוד ערים להטיל על הרשויות המקומיות שבתחומו תשלומי כסף למימון תקציבו, לפי מכסות שיקבע.

הלוואות

13.   בכפוף לכל הגבלה שבצו המקים, ובאישור שר הפנים, רשאי איגוד ערים ללוות כספים לביצוע תפקידיו ולשעבד לשם כך את הכנסותיו ואת נכסיו, כולם או מקצתם; מטרת ההלוואה תפורש בהחלטת האיגוד ובאישור שר הפנים.

חוקי עזר

14.   איגוד ערים רשאי, באישור שר הפנים, להתקין חוקי עזר לביצוע תפקידיו של האיגוד או לשימוש בסמכויותיו; הוראות סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חוקי עזר כאמור, ובלבד שלא יטיל האיגוד אגרות והיטלים אלא לכיסוי הוצאות הקמתו של מפעל שהקמתו היא מתפקידי האיגוד, או לשם החזקתו של מפעל כאמור כל עוד ובמידה שהאיגוד מחזיק בו.

דברים שיש לפרשם בצו המקים

15.   הצו המקים יפרש –

(1)   הרשויות המקומיות המתאגדות;

(2)   תחום האיגוד;

(3)   תפקידיו וסמכויותיו של האיגוד;

(4)   מספר נציגיה של כל רשות מקומית במועצה;

(5)   תקופת כהונתה של המועצה ותקופת כהונתם של חבריה;

(6)   תפקידיהם וסמכויותיהם של המועצה וחבריה ושל מוסדות האיגוד האחרים;

(7)   דרכי הקניית רכוש והטלת חוב, במקום שמילוי תפקידיו של האיגוד מחייב, לרגל הקמתו, להקנות לאיגוד רכוש של רשות מקומית מתאגדת או להטיל עליו חוב מחובותיה, או גם זה וגם זה.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 36 (ה"ח 657)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. הצו המקים יפרש –

(1) תחומו של האיגוד, תפקידיו וסמכויותיו ודרכי הקניית רכוש והטלת חובות בקשר להקמת האיגוד;

(2) דרכי הרכבתה של המועצה, תקופת כהונתה, תקופת כהונתם של חבריה, תפקידיהם וסמכויותיהם של המועצה ושל חבריה וכן של מוסדות האיגוד האחרים, במידה שיהיו.

דברים שמותר לפרשם בצו המקים

16.   רשאי שר הפנים לקבוע בצו המקים הוראות בדבר –

(1)   תקופת קיומו של איגוד הערים;

(2)   דרכי הקמתן של ועדות המועצה;

(3)   דרכי הבירור של חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד;

(4)   דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ופרישתה ממנו, ובקשר לכך – הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד, הכל בכפוף להוראות סעיף 17, ובמידה שלא נקבעו הוראות כאמור בתקנות;

(5)   דרכי מינויים של עובדי האיגוד ופיטוריהם, תנאי עבודתם, תפקידיהם וסמכויותיהם;

(6)   (בוטלה);

(7)   שאר הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הצו וכל ענין הנידון בו.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 36 (ה"ח 657)

ביטול פסקה 16(6)

הנוסח הקודם:

(6) דרכי פירוקו של האיגוד;

תיקון הצו המקים

16א.   שר הפנים רשאי, בצו, לתקן את הוראות הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיפים 15 ו-16, לאחר שניתנה לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד או לרשויות המקומיות המיועדות לצירוף לאותו איגוד או לפרישה ממנו, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיהן; ואולם לא יפעיל שר הפנים את סמכותו לפי סעיף זה בענין מהענינים המפורטים בסעיף 15(1) עד (3) ובסעיף 16(1), אלא לאחר התייעצות עם שר האוצר.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 36 (ה"ח 657)

הוספת סעיף 16א

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

החלפת סעיף 16א

הנוסח הקודם:

16א. (א) שר הפנים רשאי, בהסכמת איגוד הערים, לתקן בצו את הוראות הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיף 15, ובלבד שהסכימו לכך כל הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד; לא הסכימו כולן, לא יתוקן הצו המקום אלא לאחר שהחליטה על כך הממשלה, והיא לא תחליט אלא לאחר שנתנה לרשויות המקומיות המתנגדות הזדמנות להגיש לה את נימוקיהן בדרך ובמועד שייקבעו.

(ב) שר הפנים רשאי, בהסכמת איגוד הערים, בצו לתקן את הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיף 16; אולם אם התנגדו לתיקון יותר ממחצית הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד, לא יתוקן הצו אלא לאחר שהחליטה על כך הממשלה.

הוראות אחידות

16ב.   (א)  שר הפנים רשאי לקבוע בצו הוראות לענין סעיף 15(5) עד (7) ולענין סעיף 16 שיחולו על כל איגוד ערים שיוקם לאחר התקנתן אם אין הוראה אחרת בצו המקים.

           (ב)  שר הפנים רשאי להחיל את ההוראות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (א) כולן או חלקן אף על איגוד ערים שהיה קיים ביום התקנתן, ובלבד שניתנה הודעה על כך שלושים יום מראש לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד וניתנה להן הזדמנות להשמיע את טענותיהן.

מיום 13.1.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ז מס' 839 מיום 13.1.1977 עמ' 57 (ה"ח 1262, ה"ח 1266)

הוספת סעיף 16ב

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

(ב) שר הפנים רשאי להחיל את ההוראות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (א) כולן או חלקן אף על איגוד ערים שהיה קיים ביום התקנתן, ובלבד שניתנה הודעה על כך שלושים יום מראש לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד והן לא הביעו התנגדות להחלה האמורה; הביעה רשות מקומית את התנגדותה, לא יחולו הוראות אלה אלא אם ניתנה לרשות המקומית המתנגדת הזדמנות להגיש לשר הפנים את נימוקיה בדרך ובמועד שייקבעו ושר הפנים דחה את ההתנגדות וניתנה להן הזדמנות להשמיע את טענותיהן.

מינוי ועדת חקירה

16ג.   (א)  שר הפנים רשאי למנות ועדת חקירה לבדיקת הצורך במינוי ועדה למילוי תפקידי מועצת איגוד ערים (להלן – ועדה קרואה), אם לדעתו קיים חשש שאיגוד הערים אינו ממלא או עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי.

           (ב)  מספר חברי ועדת החקירה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבין חבריה יהיו –

(1)   מי שאינו עובד המדינה, והוא יהיה היושב ראש, ואם מונה יותר מחבר אחד לפי פסקה זו, ימנה שר הפנים מביניהם את היושב ראש;

(2)   היועץ המשפטי של משרד הפנים או נציגו;

(3)   אדם בעל ניסיון או מומחיות בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 487 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ג

דוח ועדת החקירה

16ד.   דוח ועדת החקירה יתייחס בין השאר לעניינים אלה:

(1)  המצב הכספי והתפקודי של איגוד הערים והגורמים שהביאו לדעת הוועדה למצב זה;

(2)  אופן ניהול איגוד הערים בידי יושב ראש המועצה, המועצה וממלאי תפקידים בו בשנתיים שקדמו למינויה;

(3)  האמצעים שלדעת הוועדה ראוי לנקוט כדי שאיגוד הערים יוכל למלא את תפקידיו כנדרש, ולפעול על פי הוראות הדין וסדרי מנהל תקינים.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 487 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ד

מינוי ועדה קרואה

16ה.   ראה שר הפנים, על פי המלצת ועדת החקירה, שאיגוד הערים אינו ממלא או עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי מחמת אופן ניהולו על ידי יושב ראש המוצעה או המועצה, רשאי הוא להורות על פיזור המועצה ולמנות ועדה קרואה.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 487 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ה

הרכב ועדה קרואה

16ו.   (א)  הוועדה הקרואה תהיה בת חמישה חברים ובלבד שבין חבריה יהיו –

(1)   יושב ראש שימנה שר הפנים;

(2)   לפחות שני נציגים שאינם עובדי המדינה בעלי ניסיון או מומחיות בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

           (ב)  כשיר לכהן כחבר הוועדה הקרואה מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – תואר אקדמי);

(2)   הוא בעל ניסיון של שבע שנים בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים למנות לוועדה הקרואה אדם אף אם לא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף קטן (ב)(1), ובלבד שהוא בעל ניסיון של עשר שנים בתחום כאמור בסעיף קטן (ב)(2).

           (ד)  לא ימנה שר הפנים לוועדה הקרואה –

(1)   מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר הוועדה הקרואה או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(2)   מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו ובין חברותו בוועדה הקרואה.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 487 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ו

סמכויות ועדה קרואה

16ז.   לוועדה הקרואה וליושב ראש הוועדה יהיו כל הסמכויות והתפקידים הנתונים למועצת איגוד הערים או ליושב ראש המועצה לפי כל דין.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 488 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ז

גמול ליושב ראש הוועדה הקרואה

16ח.  יושב ראש הוועדה הקרואה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפותו בישיבות הוועדה הקרואה מקופת איגוד הערים, באישור שר הפנים ובשיעור שיקבע.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 488 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ח

תקופת כהונה של ועדה קרואה

16ט.  תקופת הכהונה של ועדה קרואה תהא ארבע שנים; שר הפנים, רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקצר את תקופת הכהונה בתקופה שלא תעלה על שנתיים, מטעמים מיוחדים או להאריכה בתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 488 (ה"ח 335)

הוספת סעיף 16ט

17.   (בוטל).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

צירוף רשות מקומית לאיגוד ערים

17. ביקשה רשות מקומית להצטרף לאיגוד ערים קיים ולא הסכימה רשות מקומית שבתחום האיגוד לצירופה, או לא הסכים שר הפנים, יחולו סעיפים 4 ו-5 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

פירוק איגוד ערים

17א.   (א)  שר הפנים רשאי, בצו, לפרק איגוד ערים אם החליטה על כך מועצת האיגוד ברוב חבריה או אם ועדת חקירה, שמינה שר הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים, המליצה על הפירוק, לאחר שמצאה שאין האיגוד ממלא את תפקידיו כראוי.

           (ב)  רוב חבריה של ועדת חקירה כאמור יהיו משאינם עובדי המדינה ולא יהיה בה חבר מועצת האיגוד או חבר במועצה של רשות מקומית המאוגדת באיגוד.

           (ג)   לא יוציא שר הפנים צו לפירוק איגוד ערים לפי סעיף קטן (א) לגבי איגוד ערים שהוקם לאחר יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) או שהרכב הרשויות המקומיות שבתחומו השתנה לאחר המועד האמור, אלא בהתייעצות עם שר האוצר.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 37 (ה"ח 657)

הוספת סעיף 17א

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

הוספת סעיף קטן 17א(ג)

הוראות בקשר עם פירוק

17ב.   (א)  בצו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים לכלול הוראות בדבר הקניית רכוש האיגוד לרשויות מקומיות שבתחומו ובדבר תיאום חשבונות וחלוקת חובות וזכויות ביניהן, וכן שאר הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הפירוק.

           (ב)  בצו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים גם למנות אדם או רשות לבצע את הפירוק; עשה כן, יקבע בצו את דרכי הערעור על החלטת המפרק.

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 37 (ה"ח 657)

הוספת סעיף 17ב

איגוד ערים המסרב למלא חובה מסוימת

17ב1. (א)  סבר שר הפנים שאיגוד ערים נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו או שהוענקו לו לפי הורואת חוק זה, לרבות הגשת הצעת תקציב לאישור שר הפנים לפי הוראות סעיף 11, או לפי כל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מאיגוד הערים, בצו, למלא את החובה או לבצע את העבודה, בתוך התקופה שיקבע בצו.

           (ב)  לא מילא איגוד הערים אחר הוראות הצו כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה הקבועה בו, רשאי השר למנות אדם מתאים למילוי החובה או לביצוע העבודה; מינה השר אדם מתאים, רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת איגוד הערים.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 126 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 17ב1

אצילת סמכויות

17ג.   שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי הסעיפים 11 עד 13, פרט לסמכותו להתקין תקנות לפי סעיף 11(ב).

מיום 8.4.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 37 (ה"ח 657)

הוספת סעיף 17ג

מיום 10.4.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 488 (ה"ח 335)

17ג. שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי הסעיפים 11 עד 13 חוק זה, פרט לסמכותו להתקין תקנות לפי סעיף 11(ב) ולסמכויותיו לפי סעיפים 16ג עד 16ז, 16ט ו-17א.

החלת הוראות מפקודת העיריות

17ד.   הוראות סעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 191, 192, 203, 210 ו-213 לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה) ו-170ג3 לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, על איגוד ערים.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 127 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 17ד

פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 66 (ה"ח 1083)

הוספת פרק א'1

איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות

17ד1. הוראות חוק זה יחולו גם על איגוד ערים שהוא אשכול רשויות מקומיות, המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו (בפרק זה – אשכול), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  בכפוף להוראות סעיף 2, לא יוקם אשכול אלא לבקשת הרשויות המקומיות האמורות להיכלל בתחומו;

(2)  (א)   נוסף על תפקידיו וסמכויותיו של אשכול שנקבעו בצו המקים לפי סעיף 15(3), ובכפוף להוראות שנקבעו בו, רשות מקומית החברה באשכול רשאית, על פי הצעת ראש הרשות המקומית שאושרה בידי מועצת הרשות המקומית, לאצול לאשכול מסמכותה על פי כל חיקוק או להטיל עליו תפקיד שהוטל עליה על פי כל חיקוק;

(ב)   אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו טעונה החלטה של מועצת האשכול ברוב חבריה, לאחר שהשתכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע ביכולתו של האשכול למלא את התפקידים והסמכויות שנקבעו בצו המקים; רשות מקומית החברה באשכול והרואה את עצמה נפגעת מהחלטת המועצה לפי פסקת משנה זו רשאית להגיש לשר הפנים ערר מנומק בכתב על ההחלטה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה; הוגש ערר כאמור, רשאי שר הפנים לבטל את ההחלטה או לאשרה, בשינויים או בתנאים;

(ג)    הודעה על אצילת סמכות או הטלת תפקיד לפי פסקה זו תפורסם באתר האינטרנט של האשכול ובאתר האינטרנט של הרשות המקומות והיא תיכנס לתוקף בתום 7 ימים מיום קבלת ההחלטה כאמור בסעיף קטן (ב), ואם הוגש ערר כאמור באותו סעיף קטן – ביום החלטת שר הפנים בערר;

(ד)   על סמכויות שנאצלו ותפקידים שהוטלו לפי פסקה זו לא יחולו הוראות סעיף 10;

(3)  על האף האמור בסעיף 16א, לא יפעיל שר הפנים את סמכותו באותו סעיף בעניינים אלה:

(א)   צירוף רשות מקומית לאשכול, אלא בהסכמת מועצת האשכול ומועצת הרשות המקומית המיועדת לצירוף, זולת אם ראה מטעמים המצדיקים זאת להפעיל את סמכותו בהעדר הסכמת מועצת האשכול כאמור; לא תובא הצעה לצירוף כאמור לאישור מועצת רשות מקומית, אלא על ידי ראש הרשות;

(ב)   פרישת רשות מקומית מאשכול, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)    מועצת הרשות המקומית המיועדת לפרישה ביקשה זאת; ביקשה מועצת הרשות המקומית כאמור – חייב שר הפנים לשנות את הצו המקים בהתאם;

(2)    מועצת האשכול, ברוב של שני שלישים מחבריה, ביקשה זאת, ושר הפנים שוכנע כי הרשות המקומית המיועדת לפרישה פוגעת בניהולו התקין של האשכול;

(ג)    התפקידים והסמכויות של אשכול הקבועים בצו המקים לפי סעיף 15(3), אלא בהסכמת מועצת האשכול;

(ד)   הסדרים בקשר לצירופה של רשות מקומית לאשכול ופרישתה ממנו, כאמור בסעיף 16(4), אלא לפי הצעת הרשות המקומית הנוגעת בדבר ומועצת האשכול; ואולם ל הושגה הסכמה בין הרשות המקומית לבין מועצת האשכול לעניין הסדרים כאמור – יקבע שר הפנים את ההסדרים ואת המועדים למימושם.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 66 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 17ד1

עריכת מכרז בעבור רשויות מקומיות

17ד2. (א)  נוסף על התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף 15(3), או שהוענקו לו לפי סעיף 17ד1(2), רשאי אשכול לערוך ולפרסם מכרז להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות המקומיות החברות בו יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי תפקידיהן.

           (ב)  על מכרז לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול, והיקף ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

           (ג)   רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז שפורסם לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהיקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא יעלה על ההיקף שצוין במסמכי המכרז.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 67 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 17ד2

פרק ב': איגוד ערים למים או לביוב

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 217 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק ב'

איגוד ערים למים או לביוב

17ה.   (א)  בפרק זה –

           "איגוד ערים למים או לביוב" – איגוד ערים, שתפקידיו וסמכויותיו הם, בין השאר, בתחומים הקשורים למשק המים או ביוב;

           "חוק המים" – חוק המים, התשי"ט-1959;

           "חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

           "מועצת רשות המים והביוב" – מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

           "מנהל רשות המים והביוב" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

           "מערכת ביוב" ו"שירותי ביוב" – כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב;

           "רשות המים והביוב" – הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים;

           "שפכים" – מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין.

           (ב)  הוראות חוק זה יחולו לעניין איגוד ערים למים או לביוב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי חוק זה, למעט הסמכויות לפי סעיף 13 ולרבות הסמכויות לפי הסעיפים בפקודת העיריות המוחלים על איגוד ערים למים או לביוב לפי סעיף 17ד, יהיו נתונות, לעניין איגוד ערים למים או לביוב, למועצת רשות המים והביוב;

(2)   על אף הוראות סעיף 2, החל ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009) לא יוקם איגוד ערים למים או לביוב, ולא תצורף לאיגוד כאמור רשות מקומית, למעט רשות מקומית שהיא מועצה אזורית;

(3)   סעיף 12 – לא יחול;

(4)   הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף 13 יהיו נתונות למנהל רשות המים והביוב;

(5)   הסמכות להתקין חוקי עזר, לפי סעיף 14, לא תחול לעניין הטלת אגרות והיטלים;

(6)   בסעיף 16ג(ב)(2), במקום "משרד הפנים" יקראו "רשות המים והביוב";

(7)   סעיף 17ג – לא יחול.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 217 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ה

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 47 (ה"ח 951)

17ה. (א) בסעיף זה בפרק זה

"איגוד ערים למים או לביוב" – איגוד ערים, שתפקידיו וסמכויותיו הם, בין השאר, בתחומים הקשורים למשק המים או ביוב;

"חוק המים" – חוק המים, התשי"ט-1959;

"חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

"מועצת רשות המים והביוב" – מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

"מנהל רשות המים והביוב" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

"מערכת ביוב" ו"שירותי ביוב" – כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב;

"רשות המים והביוב" – הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים;

"שפכים" – מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין.

התקנת מערכת ביוב ומתן שירותי ביוב

17ו.   (א)  מנהל רשות המים והביוב, באישור מועצת רשות המים והביוב, רשאי להורות לאיגוד ערים למים או לביוב, לשם ניצול מיטבי של תשתיות מים וביוב, השגת יעילות כלכלית, מניעת פגיעה סביבתית או בריאותית או לשם הסרת חסמי פיתוח, לעשות אחד או יותר מאלה:

(1)   להתקין מערכת ביוב בתחומו, לשדרגה או להרחיבה לשם אספקת שירותי ביוב בעבור צרכנים שנמצאים בתחומו או לשם אספקת שירותי ביוב בעבור ספק שירותי ביוב אחר;

(2)   לספק שירותי ביוב באמצעות מערכת הביוב שלו לספק שירותי ביוב אחר;

(3)   להעביר דרך מערכת הביוב שלו שפכים בעבור ספק שירותי ביוב אחר.

           (ב)  לא תאשר מועצת רשות המים והביוב הוראה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1)   מועצת רשות המים והביוב שוכנעה שמתן הוראה או תנאיה לא יפגעו פגיעה משמעותית באיגוד הערים, ברשות מקומית שבתחומו או בצרכניו, ובשים לב ליכולתו של האיגוד למלא את חובותיו לפי כל דין וליכולתו הכלכלית וההנדסית לבצע את ההוראה;

(2)   מנהל רשות המים והביוב הודיע לאיגוד הערים ולספק שירותי הביוב האחר על כוונתו להביא לאישורה של מועצת רשות המים והביוב הוראה לפי סעיף זה, וניתנה להם הזדמנות סבירה להגיע להסכמה באותו עניין, לרבות לעניין התנאים והתמורה לכך, ובלבד שהסכמה כאמור תובא לאישור מועצת רשות המים והביוב;

(3)   ניתנה לאיגוד הערים ולספק שירותי הביוב האחר הזדמנות להשמיע את טענותיהם, לרבות לעניין התנאים והתמורה לביצוע הפעולות.

           (ג)   בהוראה לפי סעיף קטן (א) ייקבעו התנאים והתמורה לביצועה, ויכול שתינתן לתקופה קצובה, והכול בהתאם לכללים לפי סעיף קטן (ד).

           (ד)  מועצת רשות המים והביוב תקבע כללים בדבר אופן קביעת התנאים והתמורה לביצוע פעולות בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (א), ככל שמועצת רשות המים והביוב לא קבעה בכללים אחרים לפי כל דין הסדרים בעניינים אלה.

           (ה)  איגוד ערים שניתנה לו הוראה לפי סעיף זה וספק שירותי הביוב האחר, רשאים לערור עליה, בתוך 30 ימים מיום שניתנה, לפני בית הדין לענייני מים כמשמעותו בחוק המים.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 48 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 17ו

אישור תכניות

17ז.   מנהל רשות המים והביוב רשאי לדרוש מאיגוד ערים למים או לביוב להגיש לאישורו, באופן ובמועד שידרוש, תכניות אב לביוב, ותכנית פיתוח שנתית או רב-שנתית, שלמה או בחלקים; מנהל רשות המים והביוב רשאי לאשר את התכניות בשינויים או בתנאים, ואולם טען איגוד הערים כי יש באמור משום פגיעה משמעותית בו, רשאי הוא לפנות למועצת רשות המים והביוב בבקשה שתבחן מחדש את החלטת המנהל.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 49 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 17ז

פרק ג': הוראות שונות

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 218 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק ג'

ביצוע ותקנות

18.   (א)  שר הפנים[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, למעט לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף 17ה(א), להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר –

(1)   דרכי פירוקו של איגוד ערים;

(2)   דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים ופרישתה ממנו, בין עם הקמת האיגוד ובין לאחר מכן, ובקשר לכך – הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד;

(3)   תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה;

(4)   דרכי מינוים, תפקידיהם ותנאי העסקתם של עובדי איגוד ערים, ולענין המנהל הכללי – גם תנאי כשירות ופסלות לכהונה, ותקופת כהונה.

           (ב)  מועצת רשות המים והביוב, כהגדרתה בסעיף 17ה(א), רשאית לקבוע כללים לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף האמור, לרבות כללים בדבר –

(1)   העניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4); כללים כאמור יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים;

(2)   אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של שירותים בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו, והבטחתם ברציפות ולאורך זמן; נקבעו כללים לפי פסקה זו, יבצע איגוד ערים למים או לביוב כל פעולה שאותה הוא רשאי לבצע לפי כל דין בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, בכפוף לכללים האמורים;

(3)   חישוב עלות ותעריפים לתשלומים בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו; הוראות סעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב יחולו לעניין קביעת כללים לפי פסקה זו, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 127 (ה"ח 64)

(2) דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים ופרישתה ממנו, בין עם הקמת האיגוד ובין לאחר מכן, ובקשר לכך – הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד, הכל בכפוף להוראות סעיף 17;

(3) תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה;

(4) דרכי מינוים, תפקידיהם ותנאי העסקתם של עובדי איגוד ערים, ולענין המנהל הכללי – גם תנאי כשירות ופסלות לכהונה, ותקופת כהונה.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 218 (ה"ח 436)

18. (א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, למעט לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף 17ה(א), להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר –

(1) דרכי פירוקו של איגוד ערים;

(2) דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים ופרישתה ממנו, בין עם הקמת האיגוד ובין לאחר מכן, ובקשר לכך – הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד;

(3) תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה;

(4) דרכי מינוים, תפקידיהם ותנאי העסקתם של עובדי איגוד ערים, ולענין המנהל הכללי – גם תנאי כשירות ופסלות לכהונה, ותקופת כהונה.

(ב) מועצת רשות המים והביוב, כהגדרתה בסעיף 17ה(א), רשאית לקבוע כללים לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף האמור, לרבות כללים בדבר –

(1) העניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4); כללים כאמור יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים;

(2) אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של שירותים בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו, והבטחתם ברציפות ולאורך זמן; נקבעו כללים לפי פסקה זו, יבצע איגוד ערים למים או לביוב כל פעולה שאותה הוא רשאי לבצע לפי כל דין בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, בכפוף לכללים האמורים;

(3) חישוב עלות ותעריפים לתשלומים בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו; הוראות סעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב יחולו לעניין קביעת כללים לפי פסקה זו, בשינויים המחויבים.

     יצחק בן-צבי                 משה שרת                  ישראל רוקח

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                         שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשט"ו מס' 176 מיום 13.3.1955 עמ' 48 (ה"ח תשי"ד מס' 215 עמ' 285).

תוקן ס"ח תשכ"ו מס' 476 מיום 8.4.1966 עמ' 36 (ה"ח תשכ"ה מס' 657 עמ' 250) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ז מס' 839 מיום 13.1.1977 עמ' 57 (ה"ח תשל"ז מס' 1262 עמ' 14, ה"ח תשל"ז מס' 1266 עמ' 30) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 12) – תיקון מס' 3 בסעיף 24 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996; $$$ תחילתו ביום 1.1.1997. ###

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 4 בסעיף 78 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004; $$$ תחילתו ביום 1.1.2004 אך ר' סעיף 85.

85. (א) תקנות לפי סעיף 143א כנוסחן בסעיף 74(4)(ג) ותקנות לפי סעיף 38א כנוסחן בסעיף 75(4)(ג) יותקנו בתוך 75 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ב) תחילתן של הוראות סעיף 269 לפקודת העיריות, כנוסחן בסעיף 74(21) לחוק זה, ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).

 (ג) תחילתן של הוראות סעיפים 8(ב1) ו-8א לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, כנוסחם בסעיף 78(3)(א) ו-(4) לחוק זה, בתום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה  - יום התחילה).

 (ד) תחילתן של הוראות סעיף 10 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, כנוסחו בסעיף 78(5) לחוק זה, בתום שישה חודשים מיום התחילה ואולם רשאי שר הפנים, אם ראה צורך בכך, להאריך תקופה זו לגבי איגוד ערים מסוים, בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים. ###

ס"ח תשס"ח מס' 2149 מיום 10.4.2008 עמ' 487 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 42) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 217 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 6 בסעיף 71 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; $$$ תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיף 72 לענין הוראות מעבר.

72. (א) בסעיף זה, "איגוד ערים למים או לביוב", "מועצת רשות המים והביוב" – כהגדרתם בסעיף 17ה(א) לחוק איגודי ערים, כנוסחו בסעיף 71(3) לחוק זה.

 (ב) התעריפים שנקבעו לעניין זה לפי כל דין ושהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה (להלן – התעריפים הקיימים), ימשיכו לחול כל עוד לא נקבעו כללים לעניין הישוב עלות ותעריפים לתשלומים בעד ביצוע פעולות של איגוד ערים למים או לביוב, לפי הוראות סעיף 18(ב)(3) לחוק איגודי ערים, כנוסחו בסעיף 71(4)(ב) לחוק זה; ואולם רשאית מועצת רשות המים והביוב, כל עוד לא קבעה תעריפים לפי הסעיף האמור ולאחר ששוכנעה כי יש הצדקה לכך, לשנות לגבי איגוד ערים למים או לביוב את התעריפים הקיימים, על פי העקרונות לקביעת כללים לפי סעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, או לעדכנם לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי מדד אחר שייראה לה הולם.

 (ג) הוראות סעיפים 17ה ו-18 לחוק איגודי ערים, כנוסחם בסעיף 71(3) ו-(4) לחוק זה, למעט הוראות סעיף 17ה(ב)(5) וההוראות לפי סעיף 18(ב)(2) ו-(3) לחוק איגודי ערים, כנוסחם בסעיף האמור, לא יחולו לעניין איגוד ערים למים או לביוב, שערב תחילתו של חוק זה היו נתונים לו תפקידים וסמכויות גם בתחום שאינו קשור לתחום משק המים או הביוב – כל עוד נתונים לו תפקידים וסמכויות גם התחום כאמור או עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה, לפי המוקדם (בסעיף קטן זה – תקופת הביניים); ואולם לא תצורף בתקופת הביניים רשות מקומית לאיגוד כאמור. ###

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 47 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 7 בסעיף 8 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 65 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 8 בסעיף 5 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

[1] ר' העברת רוב הסמכויות הנוגעות לאיגוד ערים לכבאות לשר לביטחון הפנים: י"פ תשע"א מס' 6206 מיום 28.2.2011 עמ' 2771.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות