נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הפטנטים והמדגמים

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – פטנטים

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – מדגמים

תוכן ענינים

פקודה הקובעת הוראות למתן פטנטים חדשים ולרישום פטנטים ומדגמים בכלל ולמילוי דרישות האמנות הבינלאומיות הדנות ברכוש תעשייתי

Go

4

סעיף 1

השם הקצר

Go

4

חלק א' – הקדמה

Go

4

סעיף 2

פירוש

Go

4

סעיף 3

פנקס רישום פטנטים ומדגמים

Go

5

סעיף 3א

הטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות

Go

5

סעיף 3ב

תחולת הפקודה לעניין מדגמים

Go

5

חלק ב' – פטנטים

Go

5

הוראות כלליות

Go

5

סעיף 4

זכות של ממציא לקבל פטנט

Go

5

סעיף 5

בקשה למתן פטנטים

Go

6

סעיף 6

פירוט

Go

6

סעיף 7

הגנת ארעי

Go

6

סעיף 8

בדיקת הפירוט ותיקונו מס' 1 לש' 1937

Go

6

סעיף 9

בקשה לפטנטים בעלי ערך צבאי

Go

7

סעיף 10

פרסום הודעה על קבלת פירוט

Go

7

סעיף 11

התנגדות למתן פטנט

Go

7

סעיף 12

מתן הפטנט וחיתומו

Go

7

סעיף 13

תאריכו של פטנט

Go

8

סעיף 14

תקפו, היקפו וטופסו של פטנט

Go

8

סעיף 15

תקופת הפטנט

Go

8

סעיף 16

פטנט לתוספת אמצאה

Go

8

סעיף 17

החזרת פטנטים שעבר זמנם

Go

8

סעיף 18

תיקוני פירוט

Go

8

סעיף 19

תיקוני פירוט ע"י בית המשפט

Go

9

סעיף 20

הגבלה על גביית דמי נזק

Go

9

סעיף 20א

הצגת אמצאה אינה פוגעת בזכות על פטנט מס' 1 לש' 1937

Go

9

סעיף 21

רשיונות חובה וביטול פטנטים

Go

9

סעיף 22

ביטול פטנטים

Go

10

סעיף 23

משפט בשיתוף  חבר יועץ

Go

10

סעיף 24

צו מניעה

Go

10

סעיף 25

מס' 36 לש'  תש"ח 1948

Go

10

סעיף 26

הוראות בדבר פטנט שנתפרסם קודם זמנו

Go

11

סעיף 27

פטנט כשהבקשה מוגשת ע"י נציגו החוקי של ממציא שמת

Go

11

סעיף 28

פטנט שאבד או נשמד

Go

11

סעיף 29

פרסום הבקשה והפירוט ברשומות

Go

11

חלק ג' – מדגמים

Go

11

סעיף 30

בקשה לרישום מדגמים

Go

11

סעיף 31

רישום מדגם בסוגים חדשים

Go

11

סעיף 32

תעודת רישום

Go

11

סעיף 33

זכות המדגם לאחר הרישום

Go

11

סעיף 35

עיון במדגמים רשומים

Go

12

סעיף 36

ביטול רישום של מדגם

Go

12

סעיף 37

גניבת דעת מדגם רשום

Go

12

סעיף 37א

סעדים לעניין נכסים שהופקו תוך הפרת זכות מדגם

Go

12

סעיף 38

מס' 36 לש'  תש"ח 1948

Go

13

חלק ד' – הוראות כלליות

Go

13

סעיף 39

זכותה של הממשלה להשתמש בפטנטים

Go

13

סעיף 39א

שימוש במדגם לטובת המדינה

Go

13

סעיף 40

עיון בפנקסים והעתקת קטעים מהם

Go

13

סעיף 41

איסור הפירסום של פירוט, שרטוטים, וכו'

Go

13

סעיף 42

סמכותו של הרשם לתקן טעויות סופר

Go

13

סעיף 43

רישום העברות ומסירות בפנקסים

Go

13

סעיף 44

תיקון הפנקסים ע"י בית המשפט

Go

13

סעיף 45

השימוש בסמכות ההכרעה ע"י הרשם

Go

14

סעיף 46

הוצאות משפט

Go

14

סעיף 47

עדות בפני הרשם

Go

14

סעיף 48

תעודה מאת הרשם תשמש עדות

Go

14

סעיף 49

הצהרה של קטין, שוטה, וכו'

Go

14

סעיף 50

פנקס סוכני פטנטים

Go

14

סעיף 51

ערעורים

Go

14

סעיף 52

דין קדימה

Go

15

סעיף 52א

הוראות מיוחדות ביחס לספינות, אוירונים, ולכלי רכב מס' 1 לש' 1937

Go

15

סעיף 52ב

סייגים בנוגע לצווים שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואר, 1935 מס' 1 לש' 1937

Go

15

סעיף 53

פטנטים ומדגמים שנרשמו עפ"י המודעה הרשמית מס' 136 לש' 1919

Go

16

סעיף 54

פטנטים עותומנים

Go

16

סעיף 56

תקנות

Go

16

חלק ה' – הוראות מיוחדות לשעת חירום

Go

16


פקודת הפטנטים והמדגמים*

חא"י, פרק ק"ה[1],[2],[3]

מס' 33 לש' 1924

פקודה הקובעת הוראות למתן פטנטים חדשים ולרישום פטנטים ומדגמים בכלל ולמילוי דרישות האמנות הבינלאומיות הדנות ברכוש תעשייתי

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הפטנטים והמדגמים.

חלק א' – הקדמה

פירוש

2.    בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

          "אמצאה" פירושה תוצרת חדשה, סחורה חדשה או אופן חדש של שימוש באמצעי שנתגלה או נודע או שומש מכבר, לכל צורך חרושת או תעשיה;

          "בית משפט" פירושו בית משפט אשר לו שיפוט בדבר כפי שנקבע ע"י הוראותיה של פקודה זו או, מקום שלא נקבע בית משפט, בית המשפט העליון היושב כבית משפט לערעורים;

          "בית משפט מחוזי" פירושו בית המשפט המחוזי או בתי המשפט המחוזיים שנקבעו בצו מאת שר המשפטים כדי לשמש בשיפוט עפ"י פקודה זו;

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 79

החלפת הגדרת "בית משפט מחוזי"

הנוסח הקודם:

"בית משפט מחוזי" פירושו בית המשפט המחוזי של ירושלים;

          "בעל הפטנט" פירושו מי שרשום באותה שעה בפנקס הרישום כמקבל הפטנט או כבעליו;

          "בעל מדגם חדש או מקורי", -

(א)   כשיוצר המדגם מבצע את העבודה בשביל אדם אחר בשכר, פירושו האדם שהמדגם נעשה בשבילו;

(ב)   מקום שאיזה אדם רכש את המדגם או את הזכות להשתמש במדגם לגבי איזה חפץ, בין באופן בלעדי לו לבדו או באופן אחר –

פירושו – בכל הנוגע בדבר רכישת המדגם או הזכות, וכדי מידת רכישתם – האדם שרכש את המדגם או את הזכות כדלעיל;

(ג)    בכל מקרה אחר, פירושו יוצר המדגם; ומקום שעברה זכות הקנין במדגם או בזכות השימוש בו מידי הבעלים המקוריים לאיזה אדם אחר, כולל המונח אותו אדם אחר.

          "זכות מדגם" פירושה הזכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח 196)

"זכות יוצרים" "זכות מדגם" פירושה הזכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;

          "חפץ", כשמדובר בסימני אמצאה, פירושו כל חפץ של תעשיה וכל חומר, מלאכותי או טבעי, או מקצתו מלאכותי ומקצתו טבעי;

          "מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;

          "ממציא ומבקש" כולל, בכפוף להוראות פקודה זו, את נציגו החוקי של ממציא או מבקש שמת;

          "נציג חוקי" פירושו המבצע של צוואה או מנהל עזבון שנתמנה ע"י בית המשפט, וכשאין מבצע או מנהל עזבון, פירושו האיש או האנשים האחראים, עפ"י חוק הירושה הנוהג, לפרעון חובותיו של המת;

          "סוכן פטנטים" פירושו אדם, פירמה או חברה העוסקים לשם ריווח בעסק של הגשת בקשות לפטנטים והשגתם בישראל או במקומות אחרים;

          "פטנט" פירושו כתב זכות לאמצאה;

          "ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

הוספת הגדרת "ארגון הסחר העולמי"

          "מדינה חברה" - מדינה שהיא צד לאמנת פריס או חברה בארגון הסחר העולמי;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

הוספת הגדרת "מדינה חברה"

          "אמנת פריס" - אמנה בדבר הגנת הקנין התעשייתי שנחתמה בפריס בשנת 1883 ותיקוניה, ככל שישראל חייבת בהם.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

הוספת הגדרת "אמנת פריס"

פנקס רישום פטנטים ומדגמים

3.    (1)  יש לנהל עפ"י פקודה זו פנקס פטנטים ופנקס מדגמים, ופנקסים אלה יהיו שמורים בבתי המשפט בירושלים או במקום אחר שייקבע מזמן לזמן ע"י שר המשפטים, בצו[4].

          (2)  פנקס הפטנטים יכיל את שמותיהם ואת כתובותיהם של בעלי הפטנטים ושל האנשים הרשומים כבעלי פטנטים בהתאם להוראות הסעיפים 25 ו-54, והודעות בדבר העברתם של פטנטים, רשיונות לפטנטים, תיקונם של פטנטים וביטולם וענינים אחרים, ככל אשר ייקבע.

          (3)  פנקס המדגמים יכיל את שמותיהם וכתובותיהם של בעלי המדגמים, הודעות העברה בדבר העברתם של מדגמים, רשיונות למדגמים, ביטול רישומם של מדגמים ובדבר ענינים אחרים, ככל אשר ייקבע.

          (4)  שר המשפטים ימנה רשם פטנטים ומדגמים (הנקרא בפקודה זו "הרשם") ועל ידו יעזרו פקידים ומזכירים, ככל אשר יקבע הרשם מזמן לזמן, בהסכמת שר המשפטים.

          (5)  באין הוכחה המעידה את ההפך, ישמשו פנקס הפטנטים ופנקס המדגמים ראיה לכל הענינים שפקודה זו מחייבת או מתירה רישומם באותם פנקסים.

הטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות

3א.     (א)  השר רשאי להטיל על עובד המדינה שהוא עורך דין הכשיר להיות שופט מחוזי (להלן - פוסק בקנין רוחני), למלא כל תפקיד שיפוטי שעל הרשם למלא, או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות פקודה זו, למעט הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 56, ואם יוטל התפקיד על סגן רשם הפטנטים יראו אותו, לצורך מילוי תפקידו זה, פוסק בקנין רוחני.

          (ב)  פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א), ימלא את התפקיד לפי הוראות פקודה זו ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידו, הסמכויות הנתונות לרשם בפקודה זו.

          (ג)   כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקנין רוחני, שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א), דינה - לענין פקודה זו, כדין פעולה שנעשתה בידי הרשם.

מיום 23.11.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1756 מיום 23.11.2000 עמ' 8 (ה"ח 2875)

הוספת סעיף 3א

תחולת הפקודה לעניין מדגמים

3ב.     ההוראות לפי פקודה זו יחולו על מדגם שערב יום תחילתו של חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (בפקודה זו – חוק העיצובים) התקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)  המדגם פורסם בציבור;

(2)  הוגשה בקשה לרישום המדגם בפנקס המדגמים;

(3)  המדגם היה רשום בפנקס המדגמים.

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1197 (ה"ח 928)

הוספת סעיף 3ב

חלק ב' – פטנטים

הוראות כלליות

זכות של ממציא לקבל פטנט

4.    (1)  בכפוף לתנאים ולהוראות שבפקודה זו מכל הבחינות, הזכות לממציא האמיתי והראשון של כל אמצאה חדשה למתן פטנט, שיקנה לו את הזכות הבלעדית להשתמש באותה אמצאה, לנצלה, לעשותה, לעבדה, לייצרה, לספקה ולמכרה או לתת רשיונות בעבורה.

          (2)  כל הפטנטים הניתנים עפ"י פקודה זו ניתנים על אחריותו של המקבל ומבלי כל ערבות או אחריות מצד הממשלה הן בנוגע לחידוש שבאמצאה או לתועלתה או לסגולותיה והן בנוגע להתאמתה אל הפירוט.

בקשה למתן פטנטים

5.    (1)  כל ממציא אמיתי וראשון של אמצאה רשאי להגיש בקשה לפטנט, בין לבדו ובין ביחד עם איש אחר או אנשים אחרים, ויש להגישה לרשם הפטנטים בטופס הקבוע.

          (2)  הבקשה צריכה להכיל הצהרה ובה ייאמר כי יש לו למבקש אמצאה אשר הוא או – במקרה בקשה משותפת – לכל הפחות אחד המבקשים, טוען שהוא ממציאה האמיתי והראשון וכי רוצה הוא לקבל פטנט בעדה; יש לצרף אל הבקשה פירוט.

מיום 15.5.1948

מס' 36 לשנת תש"ח-1948

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948 תוס' א עמ' 91

(2) הבקשה צריכה להכיל הצהרה בשבועה ובה ייאמר כי יש לו למבקש אמצאה אשר הוא או – במקרה בקשה משותפת – לכל הפחות אחד המבקשים, טוען שהוא ממציאה האמיתי והראשון וכי רוצה הוא לקבל פטנט בעדה; יש לצרף אל הבקשה פירוט.

פירוט

6.    (1)  בפירוט צריך לתאר בפרוטרוט את טיב האמצאה ואופן השימוש בה, וצריך לפתוח בשם האמצאה ולסיים בהודעה ברורה בדבר האמצאה שדורשים זכויות בעבורה.

          (2)  הרשם רשאי לדרוש להגיש לו שרטוטים מתאימים, אם יחד עם הפירוט ואם בזמן מן הזמנים לפני קבלת הפירוט, ואם האמצאה היא כימית רשאי הוא לדרוש להגיש לו דוגמאות טיפוסיות, וכל שרטוט שהוגש לו ייחשב חלק מן הפירוט.

הגנת ארעי

7.    (1)  מיד לכשהוגשו הבקשה והפירוט חייב הרשם לברר אם הם בצורה הקבועה, ואם נחה דעתו בענין זה ושולמו האגרות שתיקבענה, יתן למבקש קבלה בכתב המאשרת את הגשת הבקשה והפירוט.

          (2)  ניתנה קבלה על הגשת בקשה, הרי במשך הזמן שבין תאריך הבקשה ובין תאריך חיתומו של הפטנט, מותר להשתמש באמצאה ולפרסמה מבלי לפגוע עי"כ בפטנט שיינתן לאמצאה, וקוראים להגנה זאת הגנת ארעי.

בדיקת הפירוט ותיקונו מס' 1 לש' 1937

8.    (1)  הרשם רשאי, בכל עת לפני קבלת הפירוט, לדרוש מאת המבקש לעשות תיקונים בבקשה או בפירוט ככל שיהא צורך בכך כדי שתתקיימנה על ידי כך הוראות הסעיפים 5 ו-6 לפקודה זו.

          (2)  אם נראה לרשם כי האמצאה שהמבקש תובע נתבעה או תוארה: -

(א)   בכל פירוט שהוגש קודם לכן או בכל פטנט שנרשם קודם לכן, או

(ב)   בכל פירוט או פטנט אשר להגנתם או לרישומם הוגשה בקשה הנותנת לכל אדם אחר זכות בכורה לפטנט או לרישום על פני המבקש בתוקף הוראות סעיף 52 לפקודה זו (בין שפירוטו של המבקש כבר נתקבל ובין שלא נתקבל, ובין שניתן לו כבר פטנט בעד אמצאתו, ובין שלא ניתן לו פטנט כזה),

יודיע הרשם את הדבר למבקש, ורשאי הוא לדרוש מאתו להכניס כל תיקון שיהא צורך בו, בתנאי שבשום פנים לא יהא הדבר מחובתו של הרשם, לערוך חקירה כדי לברר אם אמנם נתבעה או תוארה או נרשמה האמצאה הנתבעת כך.

          (3)  מקום שלא תוקנו בקשה או פירוט, הרי תאריכה של הבקשה יהא בתאריך התיקון אם יורה הרשם כך.

          (4)  אם נוכח הרשם כי האמצאה הנתבעת ע"י המבקש כבר נתבעה או תוארה:

(א)   בכל פירוט שהוגש קודם לכן או בכל פטנט שנרשם קודם לכן, או

(ב)   בכל פירוט או פטנט אשר להגנתם או לרישומם הוגשה בקשה הנותנת לכל אדם אחר זכות בכורה לפטנט או לרישום על פני המבקש, בתוקף הוראות סעיף 52 לפקודה זו (בין שפירוטו של המבקש כבר נתקבל ובין שלא נתקבל, ובין שניתן לו כבר פטנט בעד אמצאתו ובין שלא ניתן לו פטנט כזה),

הרי, חוץ אם תסולק ההתנגדות ע"י תיקונו של הפירוט כדי הנחת דעתו, יחליט הרשם אם בפירוטו של המבקש שיפורסם בצורת הודעה לקהל יש להסתמך על כל פירוט אחר, ואם כך הדבר, על איזה פירוט יש להסתמך, בתנאי שאם הוכח לרשם כי האמצאה הנתבעת נתבעה כולה ובמיוחד בכל פירוט שכבר הוגש קודם לכן, יסרב הרשם לקבל את הפירוט לאותה אמצאה.

          (5)  הרשם יסרב לקבל כל בקשה ופירוט לאמצאה שהשימוש בהם יהא לדעתו מתנגד לחוק, או למוסר או לסדרי הציבור.

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 80

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

בדיקת הפירוט וקבלת הבקשה או דחיתה

8. (1) יכול הרושם בכל עת לפני קבלו את הפירוט לדרוש מאת המבקש להכניס בבקשה או בפירוט אותם התקונים שיהא צורך בהם לשם קיום הוראות הסעיפים 5 ו-6.

(2) אם נראה לרושם כי האמצאה שתובעים אותה כבר תבעוה או כבר תיארוה בפירוט שהוגש אליו קודם לכן או בפטנט שנרשם קודם לכן, חייב הוא להודיע זאת למבקש ויכול הוא לדרוש לעשות כל אותם התיקונים שיהא צורך בהם:

בתנאי שלעולם לא תהא זו מחובתו של הרושם לערוך כל חקירה כדי לברר אם האמצאה הנתבעת כבר תבעוה, תיאורה או רשמוה.

(3) אם הכניסו תקונים בבקשה או בפירוט, רושמין את הבקשה בתאריך שבו נעשה התקון, אם יצוה כך הרושם.

(4) אם יתברר לרושם כי האמצאה הנתבעת כבר תבעוה או כבר תארוה בפירוט שהוגש אליו קודם לכן, הרי אם לא סולקה התנגדות לאחר תקון הפירוט כדי הנחת דעתו, עליו להחליט אם צריך להזכיר בפירוט את אחד הפירוטים הקודמים בדרך הודעה לצבור:

בתנאי שאם נתברר לרושם כי האמצאה הנתבעת כבר נתבעה כולה ובפירוש באחד הפירוטים, עליו לסרב לקבל את הפירוט.

(5) על הרושם לסרב לקבל כל בקשה ופירוט לאמצאה שהשמוש בה יהיה, לפי דעתו, נגד החוק או נגד המוסר או נגד סדרי הצבור.

בקשה לפטנטים בעלי ערך צבאי

9.    אם סבור הרשם כי האמצאה המתוארת בבקשה ובפירוט נוגעת למכשירי מלחמה או לכלי מלחמה או שהיא בעלת ערך צבאי, עליו להעביר את הבקשה אל שר המשפטים, ולאחר שיערוך שר המשפטים אותה חקירה אשר יראה צורך בה, יוכל, -

(א)   לצוות שלא יינתן פטנט, אם סבור הוא כי טובת הציבור מחייבת לבלי תת פטנט;

(ב)   לצוות לקבל את הבקשה, אלא לתת את הפטנט באותם התנאים, בדבר נתינת רשיונות לממשלה או בדבר זכות הקניה ע"י הממשלה, ככל אשר ימצא לראוי.

פרסום הודעה על קבלת פירוט

10.  (1)  קיבל הרשם פירוט, יודיע למבקש את דבר הקבלה.

          (2)  משנתקבל הפירוט, בין שנתקבל ע"י הרשם ובין שנתקבל לאחר ערעור על החלטת הרשם בהתאם לסעיף 51, יפרסם הרשם את דבר קבלת הפירוט, והבקשה והפירוט בצירוף השרטוטים, אם יש שרטוטים, יהיו גלויים לבקורת הקהל.

          (3)  לאחר קבלת הפירוט ועד לחיתום הפטנט על הפירוט או כעבור מועד החיתום, תהיינה למבקש אותן זכויות יתר וזכויות אחרות שהיו לו אילו נחתם הפטנט על האמצאה ביום קבלת הפירוט:

          בתנאי שלא יהא מבקש זכאי להגיש משפט על הפרת פטנט עד שלא ניתן לו פטנט על האמצאה.

התנגדות למתן פטנט

11.  (1)  בתוך שני חדשים מיום התפרסם דבר קבלת הפירוט, רשאי כל אדם להודיע לרשם את התנגדותו למתן הפטנט מפני אחד הנימוקים דלקמן –

(א)   שהשיג המבקש את האמצאה ממנו או מאחד האנשים שהוא נציגו החוקי;

(ב)   שתבעו את האמצאה בפירוט שהוגש לשם קבלת פטנט ישראלי ואשר תאריכו הוא או יהא קודם לתאריך הפטנט שמתנגדים לנתינתו;

(ג)    שפטנט לאמצאה הנתבעת כבר נרשם ע"י המתנגד בהתאם למודעה הרשמית מס' 136 מיום 30 בספטמבר, 1919;

(ד)   שהאמצאה ניתנה לשימוש הקהל ע"י פרסום במסמך כל-שהוא שפורסם בישראל קודם לבקשה;

(ה)   שהמתנגד הוא בעל פטנט עותומני לאמצאה הנתבעת וכי הפטנט ראוי לרישום בהתאם להוראות סעיף 55, וכי הוגשה בקשה לאותו רישום;

(ו)    שטיב האמצאה או האופן שבו תבוצע אינם מבוארים ומתוארים בפירוט די הצורך;

(ז)    אם היתה זו בקשה המוגשת עפ"י סעיף 52 - שהפירוט מתאר או תובע אמצאה אחרת ולא את זו שביקשו עליה הגנה במדינה נכריה, וכי אותה האמצאה היא נושא לבקשה שהוגשה ע"י המתנגד בימים שבין הגשת הבקשה במדינה נכריה ובין הגשת הבקשה בישראל.

          (2)  הגיש אדם הודעת התנגדות ימסור הרשם את ההודעה למבקש. וכעבור שני חדשים ולאחר שישמע את טענותיהם של בעל הבקשה ומתנגדו, אם רוצים הם להשמיע את טענותיהם יחליט הרשם בדבר.

מתן הפטנט וחיתומו

12.  (1)  לא הוגשה התנגדות, או הוגשה התנגדות והוחלט לתת פטנט, הרי לאחר תשלום המס הקבוע יינתן פטנט למבקש או - אם היתה הבקשה משותפת לאנשים אחדים - למבקשים, והרשם יצווה לחתום את הפטנט בחותם משרד הרישום של הפטנטים.

          (2)  חיתום הפטנט ייעשה בהקדם האפשרי, אבל לא לאחר שמונה עשר חודש מיום הבקשה;

          בתנאי שאם נתעכב החיתום מפאת ערעור או התנגדות אפשר לחתום את הפטנט בזמן שיצווה בית המשפט המחוזי או הרשם, הכל לפי הענין.

          (3)  מת מבקש לפני חיתום הפטנט, וניתן הפטנט לנציגו החוקי, אפשר לחתום את הפטנט בכל עת בתוך שנים עשר חודש לאחר מות המבקש.

          (4)  אם אי אפשר, מאיזו סיבה שהיא לחתום את הפטנט במועד הקצוב בסעיף זה אפשר להאריך את המועד לאחר תשלום האגרה שתיקבע לכך ולאחר שייקיימו את התנאים הקבועים.

תאריכו של פטנט

13.  תאריכו וחיתומו של פטנט יהיו כתאריך הבקשה חוץ אם הותנה בפירוש אחרת בפקודה זו:

          בתנאי שאין להגיש משפט בשל הפרה שנעשתה לפני קבלת הפירוט.

תקפו, היקפו וטופסו של פטנט

14.  (1)  פטנט שנחתם בחותם משרד הרישום של הפטנטים יהיה בר תוקף בכל רחבי ישראל: בתנאי שרשאי בעל פטנט לייחד את הפטנט שלו לאחד המקומות או החבלים של ישראל, ויהא לו אותו תוקף כאילו ניתן הפטנט בעיקרו על מנת שלא יחול אלא על אותו המקום או החבל בלבד.

          (2)  כל פטנט יהיה ערוך בטופס הקבוע ולא יהא ניתן אלא לאמצאה אחת בלבד, אלא שיכול הפירוט לכלול בו יותר מתביעה אחת, ואם הוגש משפט, לא יוכל איש לבוא ולהגיש התנגדות לפטנט מחמת שהפטנט ניתן ליותר מלהמצאה אחת.

תקופת הפטנט

15.  (1)  המועד הקצוב לכל פטנט שיש לו תוקף יהא שש עשרה שנה מתאריך הפטנט, חוץ אם נאמר בפירוש אחרת בפקודה זו.

          (2)  כוחו של פטנט יפוג, אם לא ישלם בעליו את האגרה הדרושה תוך הזמן הקבוע לכך:

          בתנאי שעל פי בקשת המבקש ולאחר תשלום האגרה הנוספת הדרושה, יאריך הרשם את הזמן כמבוקש בבקשה אך לא למעלה משלושה חדשים.

          (3)  הוגש משפט על הפרת פטנט שנעשתה לאחר שבעל הפטנט סירב לשלם את האגרה תוך המועד הקבוע ובטרם ניתנה לו ארכה לתשלום האגרה, רשאי בית המשפט אשר לפניו מובא המשפט, לסרב לפסוק לו דמי נזק בשל אותה הפרה, אם ימצא לראוי לעשות כן.

פטנט לתוספת אמצאה

16.  (1)  מי שביקש או קיבל פטנט לאמצאה וחזר וביקש פטנט נוסף על שכלול או שינוי מעשה באמצעותו, רשאי הוא, אם ימצא לראוי, לבקש בבקשתו לפטנט נוסף, כי המועד הקצוב לפטנט הנוסף יהא כמועד הפטנט המקורי, או למשך הזמן שנותר עד לסיום מועד הפטנט המקורי.

          (2)  אם הגיש אדם בקשה שיש בה משאלה כזאת, אפשר ליתן לו פטנט (הקרוי בפקודה זאת "פטנט לתוספת אמצאה") למשך המועד האמור לעיל.

          (3)  פטנט לתוספת אמצאה יהא כוחו יפה כל זמן שיפה כוחו של פטנט האמצאה המקורית ולא יותר מכן, ואין משלמים שום אגרה בעד חידוש פטנט לתוספת אמצאה:

          בתנאי שאם בוטל הפטנט לאמצאה המקורית, הרי אם יצווה כך בית המשפט או הרשם, יהא הפטנט לתוספת אמצאה כפטנט בפני עצמו, והאגרות שצריך לפרעון וימי הפרעון של האגרות יקבעו עפ"י התאריך שלו, ואולם זמן תקפו לא יעלה על הזמן שנותר לפטנט של האמצאה המקורית.

          (4)  מתן פטנט לתוספת אמצאה ייחשב הוכחה מכרעת כי האמצאה היא דבר הראוי לפטנט לתוספת אמצאה, ואין לחלוק על תקפו של הפטנט מתוך נימוק שהאמצאה צריכה היתה להיות ענין לפטנט בפני עצמו.

החזרת פטנטים שעבר זמנם

17.  (1)  פטנט שבוטל מחמת שבעליו לא שילם את האגרות הקבועות במועד הקבוע, יוכל בעל הפטנט להגיש לרשם בקשה באופן הקבוע ולבקש ממנו שיתן צו להשיב לו את הפטנט.

          (2)  כל בקשה כזאת צריכה להכיל הודעה בדבר הסיבות שגרמו לאי פרעון האגרות הדרושות.

          (3)  אם נראה מתוך ההודעה ההיא שאי-הפרעון לא נעשה בכוונה וכי לא היה איזה איחור יתר בהגשת הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה באופן הקבוע, וכל אדם רשאי למסור תוך זמן קבוע הודעת התנגדות למשרד הרישום של הפטנטים.

          (4)  ניתנה הודעה כזאת, חייב הרשם להודיע את הדבר למבקש.

          (5)  ככלות המועד הקבוע ידון הרשם בענין ויתן צו להחזיר את הפטנט או לדחות את הבקשה.

תיקוני פירוט

18.  (1)  רשאי מבקש או בעל פטנט להגיש בכל עת ובכל שעה בקשה בכתב למשרד רישום הפטנטים בה יבקש רשות לתקן את הפירוט, לרבות השרטוטים שהם חלק הימנו, בדרך ויתור, תיקון או ביאור, ויפרש את מהותו של התיקון המוצע ואת הטעמים שהמריצוהו לכך.

          (2)  את הבקשה להכנסת התיקונים המוצעים ואת טיב התיקונים יפרסמו באופן הקבוע, ובתוך חודש ימים מיום שנתפרסמה הבקשה לראשונה רשאי כל איש למסור למשרד רישום הפטנטים הודעת התנגדות לתיקונים.

          (3)  נמסרה הודעה כזאת, יודיע הרשם את דבר ההתנגדות למגיש הבקשה וידון בענין ויחליט בו.

          (4)  לא נמסרה הודעת התנגדות או נמסרה הודעת התנגדות ולא הופיע המתנגד, יחליט הרשם אם יש להתיר את התיקונים, ובאלו תנאים.

          (5)  לא יתירו שום תיקון שעל פיו יהא בפירוט משום תביעה לאמצאה רחבה יותר בעיקרה או שונה בעיקרה מן האמצאה שתבעוה בפירוט שלפני התיקון.

          (6)  רשות לתקן תהא עדות מכרעת על זכותו של הצד להכניס את התיקון המותר, פרט למקרה תרמית, והתיקון יפורסם לפי האופן הקבוע וייחשב כחלק מן הפירוט:

          בתנאי שתהא הזכות לבית המשפט, בבואו לפרש את הפירוטים המתוקנים, להסתמך על הפירוט שנתקבל ונתפרסם.

          (7)  סעיף זה לא יחול משהוגש משפט על הפרת הפטנט או כל זמן שמשפט נגד ביטול הפטנט תלוי ועומד בפני בית המשפט.

תיקוני פירוט ע"י בית המשפט

19.  בכל משפט המוגש על הפרת פטנט או משפט שהובא לפני בית משפט לביטול פטנט, רשאי בית המשפט לתת צו בו ירשה את בעל הפטנט לתקן את הפירוט שלו, כפי שבית המשפט ימצא לראוי לקבוע, ולפי התנאים שיקבע ביחס לתשלום הוצאות המשפט, לפרסום או לענינים אחרים:

          בתנאי שלא יורשה שום תיקון אשר על פיו יהא בפירוט המתוקן משום תביעה לאמצאה שונה בעיקרה מהאמצאה שנדרשה בפירוט לפני שהוכנסו בו התיקונים ואם הוגשה בקשה לתת צו כזה צריך להודיע את דבר הבקשה לרשם ותהא לו לרשם הזכות להופיע לפני בית המשפט ולטעון, ואם יצווה בית המשפט, יהא חייב להופיע לפניו.

הגבלה על גביית דמי נזק

20.  מקום שהתירו לתקן פירוט לפי פקודה זו והוגש משפט על השימוש באמצאה לפני מתן ההחלטה המתירה את התיקון, לא יפסוק בית המשפט כל דמי נזק, אלא אם הוכיח בעל הפטנט להנחת דעתו של בית המשפט כי תביעתו המקורית נערכה בתום לב ובמידה סבירה של מומחיות וידיעה.

הצגת אמצאה אינה פוגעת בזכות על פטנט מס' 1 לש' 1937

20א.  הצגתה של אמצאה בתערוכה תעשייתית או בין-לאומית, או פרסומו של תאור של אמצאה בזמן שהתערוכה מתקיימת בו, או השימוש באמצאה לצורך התערוכה במקום שבו מתקיימת התערוכה או השימוש באמצאה בימי התערוכה ע"י כל אדם במקום אחר, בלא שהממציא יסכים או ישתתף בכך, או קריאת הרצאה ע"י הממציא בפני אגודה מדעית או פרסומה של ההרצאה בקובץ הפרוטוקולים של האגודה, לא יפגעו בזכותו של הממציא לבקש ולקבל פטנט בעד האמצאה או בתקפו של כל פטנט שניתן על יסוד הבקשה, בתנאי כי: -

(א)   המציג, בטרם יציג את האמצאה, או האיש הקורא את ההרצאה או המרשה את הפרסום, יתן לרשם את המודעה הקבועה על כוונתו לעשות כן, וכן

(ב)   הבקשה לפטנט תוגש לפני יום פתיחת התערוכה או יום קריאת ההרצאה או פרסומה או תוך ששה חדשים מיום זה.

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 80

הוספת סעיף 20א

רשיונות חובה וביטול פטנטים

21.  (1)  רשאי כל אדם הנוגע בדבר להגיש בקשה לרשם ובה יטען שלא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור בקשר לאמצאה שניתן עליה פטנט ויבקש שיתנו רשיון חובה, ולא - לבטל את הפטנט.

          (2)  על הרשם לעיין בבקשה, ואם לא יבואו הצדדים לכלל הסכם ביניהם לבין עצמם, ונתברר לו שיש לה לבקשה על מה שתסמוך, יהא זה מחובתו להביא את הבקשה לפני בית המשפט המחוזי.

          (3)  הובאה בקשה כזאת ע"י הרשם לפני בית המשפט והוכח כדי הנחת דעתו של בית המשפט שלא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור בקשר עם האמצאה שניתן עליה פטנט, רשאי בית המשפט לצוות על בעל הפטנט לתת רשיונות באותם התנאים שיצדקו בעיני בית המשפט, ואם סבור בית המשפט שלא יהא במתן רשיונות סיפוק דרישותיו הסבירות של הציבור, רשאי הוא לתת צו לבטל את הפטנט:

ובלבד –

(1)   שאין להביא לפני בית המשפט בקשה לרשיון חובה לפני תום שלוש שנים מיום חיתום הפטנט;

(2)   שלא יינתן צו לביטול פטנט לפני תום שתי שנים מיום מתן רשיון החובה הראשון לשימוש באמצאה שעליה ניתן הפטנט;

(3)   שלא יינתן רשיון חובה או צו לביטול פטנט אם נתן בעל הפטנט נימוקים סבירים מדוע לא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור.

          (4)  כשדנים בבקשה עפ"י סעיף זה ייעשו בעל הפטנט וכל איש התובע זכויות בפטנט בין כבעל רשיון יחידי ובין באופן אחר, צדדים במשפט, וליועץ המשפטי לממשלה תהיה הזכות להשמיע את טענותיו.

          (5)  לצורך סעיף זה תיחשבנה דרישותיו הסבירות של הציבור כדרישות שלא סופקו –

(א)   אם אין בעל הפטנט מעבד די הצורך חפץ שיש לו פטנט עליו, ואינו מספקו במידה הדרושה ובתנאים סבירים ומחמת כך סובלת שלא כדין אחת המלאכות או אחת התעשיות בישראל או שאין מספיקים די הצורך את הביקוש לחפץ שיש עליו פטנט או לחפץ המיוצר ע"י התהליך שניתן לו פטנט;

 

(ב)   אם סובלת אחת המלאכות או התעשיות בישראל שלא כדין מחמת התנאים שהעמיד בעל הפטנט לקניית החפץ שיש לו פטנט עליו או לשימוש בו או לניצולו של תהליך הפטנט.

(ג)    אם בעל הפטנט אינו מייצר בישראל את המוצר, שעליו או על ההליכים לייצורו ניתן לו פטנט, והוא מסרב ליתן, בתנאים סבירים, רשיון ליצרן מקומי לייצר את המוצר או להשתמש בתהליך.

          (6)  צו בית המשפט המצווה לתת רשיון עפ"י סעיף זה יהא כוחו יפה כאילו נכלל ברשיון שנערך כהלכה בין הצדדים שבמשפט.

מיום 4.1.1961

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 16 (ה"ח 429)

(3) הובאה בקשה כזאת ע"י הרשם לפני בית המשפט והוכח כדי הנחת דעתו של בית המשפט שלא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור בקשר עם האמצאה שניתן עליה פטנט, רשאי בית המשפט לצוות על בעל הפטנט לתת רשיונות באותם התנאים שיצדקו בעיני בית המשפט, ואם סבור בית המשפט שלא יהא במתן רשיונות סיפוק דרישותיו הסבירות של הציבור, רשאי הוא לתת צו לבטל את הפטנט:

בתנאי שלא יתן בית המשפט צו עפ"י סעיף זה אלא אם עברו שלוש שנים מיום מתן הפטנט, וכן לא ינתן צו כזה אם נתן בעל הפטנט נימוקים המניחים את הדעת לאי סיפוק דרישות הצבור ההוגנות.

ובלבד –

(1) שאין להביא לפני בית המשפט בקשה לרשיון חובה לפני תום שלוש שנים מיום חיתום הפטנט;

(2) שלא יינתן צו לביטול פטנט לפני תום שתי שנים מיום מתן רשיון החובה הראשון לשימוש באמצאה שעליה ניתן הפטנט;

(3) שלא יינתן רשיון חובה או צו לביטול פטנט אם נתן בעל הפטנט נימוקים סבירים מדוע לא סופקו דרישותיו הסבירות של הציבור.

ביטול פטנטים

22.  (1)  פטנט ניתן לביטול ע"י הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי.

          (2)  בקשה לביטול פטנט רשאים להגישה –

(א)   היועץ המשפטי לממשלה; או

(ב)   כל אדם הטוען –

(1)   שהפטנט נתקבל מתוך מעשי תרמית מצד בעל הפטנט לגבי זכויותיו של המבקש או לגבי זכויותיו של אדם אחר שהוא תובע מטעמו או מכוחו;

(2)   שהוא או כל איש שהוא טוען מטעמו או מכוחו היה הממציא האמיתי של כל אמצאה הנכללת בתביעת בעל הפטנט; או

(3)   שכל איש אחר שהוא תובע מטעמו או מכוחו טובת הנאה בכל מסחר, עסק, או תעשיה, ייצר או ניצל או מכר בפומבי בישראל, עוד לפני יום הפטנט, דבר שבעל הפטנט טוען שהוא המציאו.

משפט בשיתוף  חבר יועץ

23.  (1)  בכל תביעה או הליך על הפרת פטנט או ביטולו רשאי בית המשפט, אם ימצא לראוי, לבקש את עזרתו של חבר-יועץ בעל הכשרה מיוחדת.

          (2)  אם ישולם שכר לחבר-יועץ עפ"י סעיף זה, ייקבע השכר ע"י בית המשפט וייפרע כפי שייקבע.

צו מניעה

24.  במשפט על הפרת פטנט יהא התובע זכאי לסעד בדרך צו מניעה ודמי נזק:

          בתנאי שלא יהא בעל הפטנט זכאי לגבות דמי נזק בגין הפרת פטנט שניתן אחרי תאריך תחילת פקודה זו מכל נתבע שיוכיח כי בשעת ההפרה לא ידע ממציאותו של הפטנט.

מס' 36 לש'  תש"ח 1948

25.  (בוטל).

מיום 15.5.1948

מס' 36 לשנת תש"ח-1948

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948 תוס' א עמ' 91

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

רישום פטנטים שניתנו בממלכה המאוחדת

25. (1) כל שקבל פטנט בממלכה המאוחדת וכל שקבל את זכויותיו מבעל הפטנט מכוח הנחלה, העברה או מכוח כל אמצעי חוקי אחר, יוכל לפנות בטופס הקבוע אל הרושם במשך שנה אחת מתאריך מתן הפטנט, בבקשה לרשום את הפטנט בפלשתינה (א"י).

(2) לכל בקשה כזאת יש לצרף שתי העתקות מקוימות של הפירוט או הפירוטים לרבות השרטוטים, אם יש שרטוטים, של הפטנט שניתן בממלכה המאוחדת ותעודה מאת המנהל הכללי של הפטנטים וסימני האמצאה וסימני המסחר של הממלכה המאוחדת, המוסרת פרטים מלאים על דבר מתן הפטנט על יסוד הפירוט או הפירוטים.

(3) הרושם יפרסם את הבקשה לתעודת רישום באותו האופן שיקבע ובמשך שני חדשים מיום הפרסום רשאי כל אדם למסור לרושם הודעת התנגדות להוצאת תעודת רישום על יסוד נימוק מן הנימוקים הנזכרים בסעיף 11.

(4) אם נמסרה הודעת התנגדות, ימסור הרושם את ההודעה למבקש וכעבור שני חדשים ולאחר שישמע את טענות המבקש והמתנגד, אם יש ברצונם להשמיע את טענותיהם, יחליט הרושם בענין.

(5) לא הוגשה התנגדות, או הוגשה התנגדות והוחלט לתת את תעודת הרישום, יצוה הרושם לתת את תעודת הרישום.

(6) מתן תעודת רישום יקנה לבעליה אותן זכויות היחיד שהיה נהנה מהן אילו ניתן לו פטנט לפי הוראות פקודה זו, ויחולו עליה כל אותם התנאים וההגבלות החלים על פטנט שניתן עפ"י פקודה זו.

(7) זכויות היחיד שרכשון כך תחולנה למן היום שבו ניתן הפטנט באנגליה, ואולם אין הן באות לקצץ או לפגוע במשהו בזכותו של כל אדם היושב ישיבת קבע בפלשתינה (א"י) או של סוכנו או יורשו בעסק, להוסיף וליצר או למכור כל דבר או להשתמש בכל דבר אם כבר החל בכך לפני התפרסם הודעת הפירוט ע"י משרד הפטנטים של הממלכה המאוחדת, ואם הוסיף אותו אדם ליצר אותו דבר או להשתמש בו או למכרו או למכור מכשירים שנולדו מאותו ייצור או שמוש או להשתמש בהם לא יהא בפעולותיו אלה כדי הפרת זכויות היחיד שמישהו נהנה מהן עפ"י תעודת הרישום.

הוראות בדבר פטנט שנתפרסם קודם זמנו

26.  פטנט לא ייחשב מחוסר תוקף מחמת זה בלבד שהאמצאה שבגינה ניתן הפטנט או חלק הימנה נתפרסמו לפני תאריך הפטנט, ובלבד שיוכיח בעל הפטנט לבית המשפט שהפרסום היה שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו וכי החומר שנתפרסם הושג או נתקבל ממנו, ואם נודע לו דבר הפרסום לפני שהגיש את הבקשה לפטנט, עליו גם להוכיח שמשנודע לו דבר הפרסום ביקש וקיבל בכל הזריזות הראויה הגנה לאמצאתו.

פטנט כשהבקשה מוגשת ע"י נציגו החוקי של ממציא שמת

27.  (1)  מי שטען שהוא ממציא אמצאה ומת בלא להגיש בקשה למתן פטנט לאמצאה, רשאי נציגו החוקי להגיש בקשה ואפשר ליתן לו פטנט.

          (2)  כל בקשה כזאת צריכה להכיל הצהרה מאת נציגו החוקי, האומרת כי הוא מאמין שהמת היה הממציא האמיתי והראשון של האמצאה.

פטנט שאבד או נשמד

28.  פטנט שאבד או נשמד או שלא הראו אותו מסיבה המניחה את דעת הרשם, רשאי הרשם בכל עת לטבוע חותם על העתק שני הימנו.

פרסום הבקשה והפירוט ברשומות

29.  רשאי הרשם לפרסם בכל עת ברשומות או בעתון אחר שייקבע לכך תאור ופרטים של כל אמצאה שניתן עליה פטנט ופרסום כזה יהא על חשבון בעל הפטנט.

חלק ג' – מדגמים

בקשה לרישום מדגמים

30.  (1)  הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, רשאי הרשם לרשום את המדגם עפ"י חלק זה.

          (2)  מותר לרשום אותו מדגם בסוגים אחדים, ואם יש ספק על אודות הסוג שיש לרשום בו את המדגם יחליט הרשם בענין.

          (3)  רשאי הרשם, אם ימצא לראוי, לסרב לרשום מדגם שהוגש אליו לרישום, וחובה עליו לסרב לרשום מדגם אם סבור הוא כי בשימושו יהא מתנגד לחוק, למוסר או לסדרי הציבור.

          (4)  בקשה שמחמת אשמתו, או רשלנותו של המבקש לא הושלמה עד כדי כך שתהא אפשרות לרשמה במועד הקבוע, תיחשב כאילו הסתלקו הימנה.

          (5)  אם נרשם מדגם יהא תאריך רישומו כתאריך הבקשה לרישום.

רישום מדגם בסוגים חדשים

31.  מדגם שנרשם בסוג אחד או בסוגים אחדים של סחורות ובעליו עורך בקשה לרשום אותו בעד סוג אחר או סוגים אחרים, לא יסרבו לבקשתו ולא יבוטל הרישום –

(א)   על שום שהמדגם אינו חדש או אינו מקורי, מחמת זה בלבד שכבר נרשם קודם לכן; או

(ב)   על שום שהמדגם נתפרסם קודם לכן בישראל, מחמת זה בלבד שייחדוהו לסחורה מסוג שנרשם בו מדגם קודם לכך:

          בתנאי שלא יהא בו ברישום המאוחר כדי להאריך את תקופת זכות המדגם למעלה מן התקופה הנובעת מן הרישום הקודם.

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח 196)

בתנאי שלא יהא בו ברישום המאוחר כדי להאריך את תקופת זכות היוצרים למדגם זכות המדגם למעלה מן התקופה הנובעת מן הרישום הקודם.

תעודת רישום

32.  (1)  עם רישומו של מדגם יתן הרשם לבעליו תעודת רישום.

          (2)  אם אבדה התעודה המקורית או בכל מקרה אחר שימצא הרשם לראוי, רשאי הוא ליתן העתק אחד או כמה העתקים מאותה התעודה.

זכות המדגם לאחר הרישום

33.  (1)  עם רישומו של מדגם תהא לבעליו הרשום זכות מדגם עליו למשך חמש שנים מיום הרישום, בכפוף להוראות פקודה זו.

          (2)  אם נתבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות חמש השנים הללו, להאריך את מועד זכות המדגם ושולמה האגרה הקבועה, יאריך הרשם את תקופת זכות המדגם לחמש שנים נוספות מיום תום חמש השנים הראשונות.

          (3)  אם נתבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות התקופה השניה של חמש שנים, להאריך את מועד זכות המדגם, רשאי הרשם בכפוף לכל תקנה עפ"י פקודה זאת ומששולמה האגרה הקבועה, להאריך את מועד זכות המדגם לתקופה שלישית של חמש שנים החל מיום כלות התקופה השניה של חמש שנים.

          (3א) אם התבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות התקופה השלישית של חמש שנים, להאריך את מועד זכות המדגם ושולמה האגרה הקבועה, יאריך הרשם את תקופת זכות המדגם לתקופה רביעית של שלוש שנים מיום תום התקופה השלישית; סכום האגרה בעד הארכת מועד זכות המדגם לפי סעיף קטן זה יהיה שווה לסכום האגרה שנקבעה לפי הוראות סעיף קטן (3).

          (4)  על אף הוראות סעיפים קטנים (2) עד (3א), לא ביקש בעל מדגם להאריך את מועד זכות המדגם ולא שילם את האגרה, במועד הקבוע כאמור בסעיפים קטנים (2) עד (3א), רשאי הוא, בתוך תקופה של שישה חודשים שתחילתה בתום התקופה הראשונה, השנייה או השלישית של חמש השנים, לפי הענין, לבקש להאריך את מועד זכות המדגם, כפוף לתשלום אגרה נוספת על האגרה הקבועה לפי סעיפים קטנים אלה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

הוספת סעיף קטן 33(4)

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח 196)

33. (1) עם רישומו של מדגם תהא לבעליו הרשום זכות יוצרים זכות מדגם עליו למשך חמש שנים מיום הרישום, בכפוף להוראות פקודה זו.

(2) אם נתבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות חמש השנים הללו, להאריך את מועד זכות היוצרים זכות המדגם ושולמה האגרה הקבועה, יאריך הרשם את תקופת זכות היוצרים זכות המדגם לחמש שנים נוספות מיום תום חמש השנים הראשונות.

(3) אם נתבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות התקופה השניה של חמש שנים, להאריך את מועד זכות היוצרים זכות המדגם, רשאי הרשם בכפוף לכל תקנה עפ"י פקודה זאת ומששולמה האגרה הקבועה, להאריך את מועד זכות היוצרים זכות המדגם לתקופה שלישית של חמש שנים החל מיום כלות התקופה השניה של חמש שנים.

(4) על אף הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(3), לא ביקש בעל מדגם להאריך את מועד זכות היוצרים זכות המדגם ולא שילם את האגרה, במועד הקבוע כאמור בסעיפים קטנים (2) או (3), רשאי הוא, בתוך תקופה של שישה חודשים שתחילתה בתום התקופה הראשונה או השניה של חמש השנים, לפי הענין, לבקש להאריך את מועד זכות היוצרים זכות המדגם, כפוף לתשלום אגרה נוספת על האגרה הקבועה לפי סעיפים קטנים אלה.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1198 (ה"ח 928)

זכות היוצרים המדגם לאחר הרישום

(3א) אם התבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות התקופה השלישית של חמש שנים, להאריך את מועד זכות המדגם ושולמה האגרה הקבועה, יאריך הרשם את תקופת זכות המדגם לתקופה רביעית של שלוש שנים מיום תום התקופה השלישית; סכום האגרה בעד הארכת מועד זכות המדגם לפי סעיף קטן זה יהיה שווה לסכום האגרה שנקבעה לפי הוראות סעיף קטן (3).

(4) על אף הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(3) עד (3א), לא ביקש בעל מדגם להאריך את מועד זכות המדגם ולא שילם את האגרה, במועד הקבוע כאמור בסעיפים קטנים (2) או (3) עד (3א), רשאי הוא, בתוך תקופה של שישה חודשים שתחילתה בתום התקופה הראשונה או השניה הראשונה, השנייה או השלישית של חמש השנים, לפי הענין, לבקש להאריך את מועד זכות המדגם, כפוף לתשלום אגרה נוספת על האגרה הקבועה לפי סעיפים קטנים אלה.

34.  (בוטל).

מיום 12.6.1952

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ב מס' 99 מיום 12.6.1952 עמ' 238 (ה"ח 94)

ביטול סעיף 34

הנוסח הקודם:

מה דרוש לעשות לפני שמוסרין סחורה שנמכרה

34. לפני שמוסרין לקונה סחורה סחורה מכורה שייחסוה לסימן אמצאה רשום חייב בעל המדגם לעשות את הדברים דלקמן –

(א) אם בשעת הגשת הבקשה לרישום לא המציא ציורים או דוגמאות מדוייקים, עליו להמציא לרושם את המספר הקבוע של ציורים ודוגמאות מדוייקים של המדגם ואם לא עשה זאת יכול הרושם למחוק את שמו מפנקס הרישום, ומאותה שעה תסתיים זכות היוצרים שלו על הסימן.

(ב) לדאוג לסימונה של כל סחורה בסימן הקבוע או במילים או במספרים הקבועים המציינים שהמדגם נרשם, ואם לא עשה זאת, לא תהא זכות לבעל הסימן לגבות כל קנס או דמי נזק מחמת הפרת זכות ההעתקה שלו בסימן, אלא אם יוכיח כי עשה את כל הדרוש כדי לסמן את הסחורה, או כי ההפרה נעשתה לאחר שהנאשם ידע או קבל הודעה ממציאותו של זכות יוצרים על הסימן.

עיון במדגמים רשומים

35.  (1)  במשך כל אותה התקופה שבה קיימת זכות מדגם במדגם או במשך תקופה קצרה מזו שתיקבע לכך, ובלבד שלא תהא פחות משנתיים מיום רישומו של המדגם, לא יהא מדגם פתוח לעיון אלא לבעליו או למי שהורשה מטעמו בכתב או למי שהורשה ע"י הרשם או ע"י בית המשפט:

          בתנאי שאם סירב הרשם לרשום מדגם מחמת שהוא מזדהה עם מדגם שנרשם קודם לכן, רשאי מבקש הרישום לעיין במדגם הרשום כך.

          (2)  משכלתה תקופת זכות המדגם או תקופה קצרה מזו כאמור לעיל, יהא המדגם פתוח לעיון, וכל אדם רשאי ליטול העתקות הימנו בשלמו את האגרה הקבועה.

          (3)  עפ"י סעיף זה אפשר לקבוע תקופות שונות לסוגי סחורות שונות.

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח 196)

(1) במשך כל אותה התקופה שבה קיימת זכות יוצרים זכות מדגם במדגם או במשך תקופה קצרה מזו שתיקבע לכך, ובלבד שלא תהא פחות משנתיים מיום רישומו של המדגם, לא יהא מדגם פתוח לעיון אלא לבעליו או למי שהורשה מטעמו בכתב או למי שהורשה ע"י הרשם או ע"י בית המשפט:

בתנאי שאם סירב הרשם לרשום מדגם מחמת שהוא מזדהה עם מדגם שנרשם קודם לכן, רשאי מבקש הרישום לעיין במדגם הרשום כך.

(2) משכלתה תקופת זכות היוצרים זכות המדגם או תקופה קצרה מזו כאמור לעיל, יהא המדגם פתוח לעיון, וכל אדם רשאי ליטול העתקות הימנו בשלמו את האגרה הקבועה.

ביטול רישום של מדגם

36.  כל אדם מעונין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו.

מיום 12.6.1952

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ב מס' 99 מיום 12.6.1952 עמ' 238 (ה"ח 94)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

בטול הרישום של מדגם

36. (1) בכל עת לאחר שנרשם מדגם יכול כל אדם הנוגע בדבר לבקש את הרושם לבטל את רישומו של מדגם מפני אחד הטעמים הבאים –

(א) מחמת שנתפרסם מדגם בישראל לפני יום הרישום;

(ב) מחמת שמשתמשים בו לתעשית אחת הסחורות בחו"ל ואין משתמשים בו בתעשיה בישראל באותה המדה המתאימה למצב הענינים.

(2) אם סבור הרושם כי עוד לא הגיעה העת להגשת הבקשה הזאת, הוא יכול לדחות את הבקשה: הוא גם יכול, תחת לבטל את המדגם, לצוות לתת רשיון חובה, או להביא את הבקשה בכל עת ובכל שעה לפני בית המשפט המחוזי לבירור משפטי.

גניבת דעת מדגם רשום

37.  (1)  כל עוד קיימת זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם, –

(א)   לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או

(ב)   לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום.

          (2)  כל העובר על סעיף זה יהא צפוי לשלם לבעל הרישום של המדגם סכום שלא יעלה על חמישים לירות כדמי נזק קצובים בעד כל עבירה ועבירה, ואם העדיף בעל סימן המדגם להביא משפט לגביית דמי נזק בשל אותה עבירה ולמען קבל צו מניעה לשם מניעת הישנות העבירה, יהא צפוי העבריין לשלם את דמי הנזק שיפסוק בית המשפט ולהיות כפוף לצו מניעה בהתאם לכך:

          בתנאי שהסכום הכולל שמותר לגבותו כדמי נזק קצובים בעד מדגם אחד לא יעלה על מאה לירות.

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח 196)

(1) כל עוד קיימת זכות יוצרים זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם, –

סעדים לעניין נכסים שהופקו תוך הפרת זכות מדגם

37א.  (א)  בסיום הדיון בתביעה בשל הפרת זכות מדגם, רשאי בית המשפט, לאחר ששקל בין השאר את חומרת ההפרה ואת עניינו של אדם אחר הנוגע בדבר שאינו צד לתביעה, להורות על –

(1)   עשיית פעולה לגבי הנכסים שהופקו תוך הפרת הזכות (בסעיף זה – נכסים מפרים) שמטרתה למנוע נזק מבעל הזכות במדגם, ובכלל זה העברת הבעלות באותם נכסים לידי התובע אם ביקש זאת, או השמדתם; ואולם הורה בית המשפט על העברת הבעלות כאמור, רשאי הוא, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש בנכסים המפרים, לחייבו בתשלום כפי שיקבע;

(2)   עשיית פעולה בנכסים ששימושם העיקרי והמרכזי היה לייצורם של נכסים מפרים שמטרתה למנוע את המשך ההפרה שבה דן בית המשפט או הפרה אחרת של זכות במדגם.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי נכס המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את הזכות כאמור, והכול בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1198 (ה"ח 928)

הוספת סעיף 37א

מס' 36 לש'  תש"ח 1948

38.  (בוטל).

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 81

(2) בקשה לרישום סימן אמצאה עפ"י סעיף זה תוגש לרושם, וצריך לצרף אליה שני ציורים מקוימים של סימן האמצאה ותעודה מאת המנהל הכללי של משרד הפטנטים בממלכה המאוחדת, המוסרת פרטים מלאים על רישום סימן האמצאה בממלכה המאוחדת והמציינת את התאריך שבו רשאי הצבור בתנאים נורמליים לבוא ולראות את סימן האמצאה.

מיום 15.5.1948

מס' 36 לשנת תש"ח-1948

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948 תוס' א עמ' 91

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

רישום סימני אמצאה שנרשמו בממלכה המאוחדת

38. (1) כל שהוא הבעל הרשום של סימן אמצאה שנרשם בממלכה המאוחדת עפ"י חוקי הפטנטים וסימני האמצאה, 1907 ו-1919 או עפ"י כל חוק המתקן את החוקים הנ"ל או שבא במקומם, וכל שקבל את זכותו מאותו בעל רשום בדרך העברה או בדרך מסירה או בדרך כל פעולה חוקית אחרת, יכול לפנות בתוך שלוש שנים מתאריך הרישום של סימן האמצאה בבקשה לרשום אותו סימן אמצאה בפלשתינה (א"י): אם היתה העברה או מסירה חלקית חייבים כל הצדדים הנוגעים בדבר להצטרף לבקשת הרישום.

(2) בקשה לרישום סימן אמצאה עפ"י סעיף זה תוגש לרושם, וצריך לצרף אליה שני ציורים של סימן האמצאה ותעודה מאת המנהל הכללי של משרד הפטנטים בממלכה המאוחדת, המוסרת פרטים מלאים על רישום סימן האמצאה בממלכה המאוחדת והמציינת את התאריך שבו רשאי הצבור בתנאים נורמליים לבוא ולראות את סימן האמצאה.

(3) משהוגשה אותה בקשה ביחד עם המסמכים הנזכרים בסעיף קטן (2), יתן הרושם תעודת רישום.

(4) תעודת רישום כזאת תקנה למבקש זכויות והנחות לפי כל התנאים שיקבעו עפ"י חוקי פלשתינה (א"י), כאילו ניתנה תעודת הרישום בממלכה המאוחדת בזכות להרחיבה לפלשתינה (א"י).

(5) זכויות והנחות שניתנו כאמור לעיל, יתחיל תקפן מתאריך הרישום ממלכה המאוחדת ויוסיפו להשאר בתקפם כל אותו הזמן שבו יש לרישום תוקף בממלכה המאוחדת, ולא יותר מכן:

בתנאי שאין נזקקין לשום משפט על הפרת קופירייט בסימן אמצאה מחמת השמוש בו לפני תאריך מתן תעודת הרישום בפלשתינה (א"י).

(6) על פי בקשת אדם הטוען שהאינטרסים שלו נפגעו לרעה ע"י מתן תעודת הרישום, תהא לבית המשפט הסמכות להכריז שזכויות היחיד שהקנתה התעודה לבעל סימן האמצאה לא נרכשו על יסוד נימוק מן הנימוקים שיש בהם כדי לבטל את הרישום בממלכה המאוחדת עפ"י החוק הנוהג באותה שעה בממלכה המאוחדת: בכלל נימוקים אלה יש לחשוב את פרסומו של סימן האמצאה בפלשתינה (א"י) קודם לתאריך רישומו בממלכה המאוחדת אך אין לחשוב בכלל נימוקים אלה את פרסומו של סימן האמצאה ע"י איזה אדם בפלשתינה (א"י), לאחר תאריך רישומו בממלכה המאוחדת ולפני תאריך מתן תעודת הרישום עפ"י סעיף קטן (3).

(7) כל ארכא של תקופת הקופירייט בממלכה המאוחדת לגבי סימן אמצאה שנרשם עפ"י סעיף זה, תמסר עליה הודעה לרושם, ולאחר שיקבל הרושם עדות מספקת על הארכא וישולם המס הקבוע, ירשום את הארכא בפנקס הקבוע.

חלק ד' – הוראות כלליות

זכותה של הממשלה להשתמש בפטנטים

39.  לפטנט יהא תוקף כלפי ממשלת ישראל כתוקף שיש לו כלפי כל אדם אחר:

          בתנאי שכל מחלקה ממשלתית תהא רשאית להשתמש בכל פטנט בתנאים שיוסכם עליהם בין בעל הפטנט ובין המחלקה בהסכמת שר האוצר של ממשלת ישראל, ואם לא באו אלה לכלל הסכם, ייקבעו התנאים על ידי נשיא בית המשפט העליון או ע"י בורר שיתמנה על ידו.

שימוש במדגם לטובת המדינה

39א.  (א)  השר רשאי להתיר שימוש במדגם על ידי משרדי הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה, בין שנרשם לפי פקודה זו ובין שלא נרשם אך מבקשים לרשמו, אם ראה שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים חיוניים.

          (ב)  השר רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למטרות המנויות בסעיף קטן (א), לתת היתר לפי הסעיף הקטן האמור גם לאדם הפועל על פי חוזה עם המדינה, כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוזה ולצורכי המדינה בלבד.

          (ג)   הוראות סעיפים 106, 108 עד 111 ו-113 עד 115 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, יחולו לעניין היתר שניתן לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

          (ד)  בסעיף זה, "השר" – השר שקבעה הממשלה.

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 568 (ה"ח 153)

הוספת סעיף 39א

עיון בפנקסים והעתקת קטעים מהם

40.  כל פנקס המתנהל עפ"י פקודה זו יהא פתוח לקהל לעיון בכל שעה נוחה, בכפוף להוראות פקודה זאת. והעתקים מאושרים מכל רישום בפנקס כזה, כשהן טבועים בחותם משרד רישום הפטנטים יינתנו לכל דורש לאחר תשלום האגרה הקבועה.

איסור הפירסום של פירוט, שרטוטים, וכו'

41.  (1)  אם הסתלק אדם מבקשה לפטנט או אם איזו בקשה לפטנט נעשתה בטלה, הרי כל הפירוטים והשרטוטים שצורפו לבקשה או הוגשו בקשר עמה, חוץ אם נאמר בפירוש אחרת בפקודה זו, לא יהיו בשום עת פתוחים לעיון הקהל ולא יתפרסמו ע"י הרשם.

          (2)  אם הסתלק אדם מבקשה למדגם או אם סרבו לבקשה, הרי הבקשה וכל שרטוט, צילום, העתקה, תבנית או דוגמה שהוגשו בקשר עם הבקשה, לא יהיו בשום עת פתוחים לעיון הקהל ולא יתפרסמו ע"י הרשם.

סמכותו של הרשם לתקן טעויות סופר

42.  עפ"י בקשה בכתב בצירוף האגרה הקבועה, רשאי הרשם –

(א)   לתקן כל טעות סופר שנפלה בבקשה לפטנט או בקשר עם הבקשה או בכל פטנט או בכל פירוט;

(ב)   לבטל את רישומו של מדגם, אם כולו ואם לגבי סחורה מסויימת שבקשר עמה נרשם המדגם;

(ג)    לתקן כל טעות סופר בציורו של מדגם או בשמו וכתובתו של בעליו של כל פטנט או מדגם או בכל ענין אחר שנרשם בפנקס הפטנטים או בפנקס המדגמים.

רישום העברות ומסירות בפנקסים

43.  (1)  נעשה אדם זכאי בפטנט או בזכות מדגם למדגם רשום או בכל טובת הנאה בהם, אם בדרך העברה, מסירה, רשיון או כל פעולה חוקית אחרת, עליו לפנות אל הרשם בבקשה לרשום את זכותו, ומשהוכחה הזכות להנחת דעתו של הרשם, ירשום אותו הרשם כבעליו של אותו פטנט או מדגם ויצווה לרשום בפנקס את דבר המסמך הנוגע לזכותו או היוצר את טובת ההנאה שלו.

          (2)  מי שרשום כבעל פטנט או מדגם תהא לו, בכפוף להוראות פקודה זאת ולכל זכות המופיעה בפנקס כמוקנה לכל אדם אחר, הסמכות להעביר לחלוטין את הפטנט או המדגם, ליתן רשיונות בנוגע אליהם או לטפל בהם בדרך אחרת, וליתן קבלות בנות תוקף בעד כל תמורה שקיבל בשל כל העברה, רשיון או טיפול כאלה.

          (3)  פרט לבקשות שהוגשו עפ"י סעיף 44, הרי כל מסמך או שטר שלא נרשמו בפנקס בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (1) ו-(2) לא יתקבלו בשום בית משפט כראיה המוכיחה זכות קנין על פטנט או זכות מדגם למדגם או כל טובת הנאה בהם, אלא אם ציווה בית המשפט אחרת.

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ג (ה"ח 196)

43. (1) נעשה אדם זכאי בפטנט או בזכות יוצרים בזכות מדגם למדגם רשום או בכל טובת הנאה בהם, אם בדרך העברה, מסירה, רשיון או כל פעולה חוקית אחרת, עליו לפנות אל הרשם בבקשה לרשום את זכותו, ומשהוכחה הזכות להנחת דעתו של הרשם, ירשום אותו הרשם כבעליו של אותו פטנט או מדגם ויצווה לרשום בפנקס את דבר המסמך הנוגע לזכותו או היוצר את טובת ההנאה שלו.

(2) מי שרשום כבעל פטנט או מדגם תהא לו, בכפוף להוראות פקודה זאת ולכל זכות המופיעה בפנקס כמוקנה לכל אדם אחר, הסמכות להעביר לחלוטין את הפטנט או המדגם, ליתן רשיונות בנוגע אליהם או לטפל בהם בדרך אחרת, וליתן קבלות בנות תוקף בעד כל תמורה שקיבל בשל כל העברה, רשיון או טיפול כאלה.

(3) פרט לבקשות שהוגשו עפ"י סעיף 44, הרי כל מסמך או שטר שלא נרשמו בפנקס בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (1) ו-(2) לא יתקבלו בשום בית משפט כראיה המוכיחה זכות קנין על פטנט או זכות יוצרים זכות מדגם למדגם או כל טובת הנאה בהם, אלא אם ציווה בית המשפט אחרת.

תיקון הפנקסים ע"י בית המשפט

44.  (1)  על פי בקשתו של כל אדם המוצא את עצמו מקופח מחמת שלא כללו איזו רשימה בפנקס הפטנטים או המדגמים, או מחמת שהשמיטו ממנו איזו רשימה, או מחמת שכללו רשימה בלא נימוק מספיק, או מחמת שאיזו רשימה נשארה בפנקס שלא כדין או מחמת טעות או פגם באחת הרשימות שבאחד הפנקסים הללו, רשאי בית המשפט המחוזי ליתן צו להכניס אותה רשימה בפנקס או למחוק אותה ממנו או לשנותה, ככל אשר ימצא לראוי.

          (2)  בכל הליך משפטי עפ"י סעיף זה רשאי בית המשפט להחליט בכל שאלה שיהא צורך להחליט עליה בקשר עם תיקונו של פנקס.

          (3)  ההודעה הקבועה על דבר כל בקשה עפ"י סעיף זה תימסר לרשם ותהא לו לרשם הזכות להופיע במשפט ולהשמיע את טענותיו בענין זה, ויהא חייב להופיע אם נצטווה בכך ע"י בית המשפט.

          (4)  כל צו בית משפט המתקן פנקס יצווה למסור לרשם הודעה על התיקון באופן הקבוע, ומשקיבל הרשם הודעה כזאת, יתקן את הפנקס לפיה.

השימוש בסמכות ההכרעה ע"י הרשם

45.  אם ניתנה לרשם סמכות הכרעה עפ"י פקודה זו, לא ישתמש באותה סמכות לרעתו של מבקש פטנט או[5] של מבקש רישום פטנט עותומני עפ"י סעיף 54 או של מבקש תיקון בפירוט או של מבקש רישום מדגם, אם לא נתן לו למבקש אפשרות להשמיע את טענותיו.

הוצאות משפט

46.  בכל הליך משפטי המובא לפני הרשם עפ"י פקודה זו תהא לו לרשם הסמכות לצוות לפסוק לאחד הצדדים במשפט את ההוצאות שימצאן סבירות ולהורות מי מן הצדדים ישלם את ההוצאות וכיצד תשולמנה.

עדות בפני הרשם

47.  (1)  בכפוף לכל תקנות שיתקינו עפ"י פקודה זו, הרי בכל הליך המשפטי בפני הרשם עפ"י פקודה זו תהא עדות ניתנת בהצהרה בשבועה, באין הוראות האומרות את ההיפך, אלא שמקום שמוצא הרשם כי מן הראוי לגבות עדות בעל פה במקום ראיה בכתב או נוסף עליה או להרשות לכל מוסר עדות להיחקר חקירה שכנגד, רשאי הוא לעשות כן.

          (2)  מקום שגבו חלק מן עדות בעל פה, תהיינה לרשם כל הסמכויות של שופט שלום בנידון כפיית עדים להופיע ובנידון כל ענינים כיוצא בהם.

תעודה מאת הרשם תשמש עדות

48.  תעודה בדבר איזו רשימה שמותר לו לרשם לרשמה או בדבר ענין או דבר שמותר לו לעשותו, ונראה מגופה של התעודה כי היא חתומה ע"י הרשם, תשמש הוכחה על רישומה של אותה רשימה ועל תכנה ועל עשייתו או אי עשייתו של הדבר או הענין, אלא אם כן הוכח היפוכו של דבר.

הצהרה של קטין, שוטה, וכו'

49.  אם היה אדם פסול להגיש הצהרה או לעשות איזה דבר שהוא מורשה או חייב לעשותו עפ"י פקודה זו מחמת שלא הגיע לגיל הבגרות או מחמת שהוא שוטה או מחמת כל פסלות אחרת, רשאי אפוטרופסו או אדם אחר המורשה מטעם החוק להגיש בשמו אותה הצהרה, או הצהרה שתהא מתאימה לענין עד כמה שהמסיבות תרשינה, ולעשות אותו דבר בשמו של האדם הנתון לפסלות.

פנקס סוכני פטנטים

50.  (1)  לא ישמש אדם כסוכן פטנטים ולא יתאר עצמו ולא יציג עצמו ככזה, אלא אם כן הוא רשום כסוכן פטנטים בפנקס סוכני הפטנטים.

          (2)  כל העובר על הוראות סעיף זה יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של עשרים לירות.

          (3)  שום דבר האמור בסעיף זה לא יתפרש כאילו הוא מונע אנשים שיש להם רשיונות לעסוק כעורכי דין בישראל מלהגיש מסמכים במשרד הרישום של הפטנטים ומדגמים או להופיע מטעם כל אדם בכל הליך משפטי או בבירור כל בקשה.

          (4)  פנקס סוכני הפטנטים יתנהל ע"י הרשם, ותהא לו לרשם הזכות להטיל אגרה בעד כל רישום, ככל אשר ייקבע.

ערעורים

51.  (1)  משפט על הפרת פטנטים וזכות מדגם למדגמים יהיה בגדר שיפוטו של בית המשפט המחוזי.

          (2)  ערעורים על החלטות הרשם באחד הענינים הבאים יובאו לפני בית המשפט המחוזי –

(א)   סירוב לקבל פירוש של פטנט;

(ב)[6]

(ג)    סירוב לרשום פטנט עותומני (סעיף 54);

(ד)   החלטה בנידון התנגדות למתן פטנט;

(ה)   דחיית בקשה להחזרת פטנט לקדמותו;

(ו)    צוויים בנוגע לתיקונם של פירוט או פטנטים;

(ז)    סירוב לרשום מדגם;

(ח)   צו על יסוד בקשה לביטולו של רישום מדגם.

          (3)  כל ערעור כזה יוגש ע"י הודעת ערעור שתימסר למשרד בית המשפט תוך חודש ימים מתאריך החלטתו של הרשם.

מיום 30.6.1938

מס' 19 לשנת 1938

ע"ר מס' 792 מיום 30.6.1938 תוס' 1 עמ' 34

החלפת פסקה 51(2)(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) דחיית התנגדות למתן פטנט;

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ג (ה"ח 196)

(1) משפט על הפרת פטנטים וזכות יוצרים וזכות מדגם למדגמים יהיה בגדר שיפוטו של בית המשפט המחוזי.

דין קדימה

52.  (א)  הגיש בעל מדגם בקשה לרישום מדגם על מדגם שכבר הגיש, הוא או מי שקדם לו בזכות הבעלות, בקשה לרישומו במדינה חברה אחת או יותר (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין סעיפים 30(1) ו-36 יראו את תאריך הבקשה הקודמת הראשונה כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

(1)   הבקשה בישראל הוגשה בתוך שישה חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת הראשונה;

(2)   דין הקדימה נדרש בישראל בתוך חודשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

(3)   הוגשו לרשם, במועד שקבע שר המשפטים, העתק הבקשה הקודמת והשרטוטים שנלוו אליו, מאושרים בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

(4)   המדגם המתואר בבקשה הקודמת והמדגם שהמבקש מבקש לרשום בישראל - דומים בעיקרם.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על בקשה לרישום מדגם המבוססת על בקשה קודמת לרישום דגם תועלת.

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 82

החלפת סעיף 52

הנוסח הקודם:

מתן פטנטים או רישום סימני אמצאה בהתאם לאמנה בין לאומית

52. (1) אם תהא פלשתינה (א"י) בכל עת שהיא צד להסכם בין לאומי להגנת גומלין של פטנטים או סימני אמצאה, הרי כל אדם שבקש הגנה לפטנט או לסימן אמצאה במדינה שהיא צד להסכם כזה, או בא כחו החוקי של אותו אדם או מקבל העברה שלו, יהא זכאי לקבל פטנט בעד אמצאתו או לרישום סימן האמצאה שלו עפ"י הפקודה הזאת ויהא לו דין קדימה על פני מבקשים אחרים ותאריך הפטנט או הרישום יהא כתאריך הפטנט או הרישום שבאותה מדינה:

בתנאי –

(א) שבקשה לפטנט תוגש בתוך שנים עשר חדש, ובקשה לסימן אמצאה – תוך ששה חדשים מתאריך הבקשה להגנה באותה מדינה;

(ב) ששום דבר האמור בסעיף זה לא יקנה לבעל הפטנט או לבעל סימן אמצאה את הזכות לקבל דמי נזק בשל הפרה שנעשתה לפני התאריך הממשי שבו נתקבלה בקשתו או שבו נרשם סימן האמצאה שלו בפלשתינה (א"י).

(2) הפטנט לאמצאה או רישומו של סימן אמצאה לא יהיו נפסלים על יסוד הנימוקים דלקמן –

(א) פטנט – מחמת זה בלבד שפרסמו את התיאור או שהשתמשו באמצאה, או

(ב) סימן אמצאה – מחמת זה בלבד שהציגוהו או השתמשו בו או פרסמו תיאור או העתק הימנו,

בפלשתינה (א"י) במשך התקופה המפורטת בסעיף זה כתקופה שאפשר להגיש בה בקשה בפלשתינה (א"י).

(3) בקשה למתן פטנט בקשה למתן פטנט או לרישום סימן אמצאה עפ"י סעיף זה, תוגש כדרך שמגישין בקשה רגילה עפ"י פקודה זו.

(4) בהתחשב עם הוראות פקודה זו לא תחשבנה זכויותיו של בעל פטנט כזכויות מופרות במקרים הבאים –

(א) כשמשתמשים בספינה נכרית באמצאה בעלת פטנט בגופה של הספינה או במכונותיה, במנופיה, במכשיריה או בשאר אבזריה, אם לא נכנסת הספינה לתוך מימי החוף של פלשתינה (א"י) אלא לזמן מה או באקראי והאמצאה משמשת רק לצרכיה של הספינה ממש;

(ב) כשמשתמשים באמצאה בעלת פטנט בבניתו או בהנעתו של אוירון נכרי או בבניתה או בהנעתה של מרכבת-יבשה נכרית או באבזריהם של אלה, אם לא באו האוירון או המרכבה לפלשתינה (א"י), אלא לזמן מה או באקראי.

(5) לצורך סעיף קטן (4) יחשבו ספינה ואוירון כספינה או אוירון של הארץ שבה הם רשומים ומרכבות-יבשת תחשבנה כמרכבות של הארץ שבה יושבים בעליהם ישיבת קבע.

(6) הוראות סעיף זה לא תחולנה אלא על אותה מדינה שהוכרזה בצו הנציב העליון במועצה כמדינה שחלות עליה הוראות אלה.

מיום 15.5.1948

מס' 36 לשנת תש"ח-1948

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948 תוס' א עמ' 91

ביטול סעיף קטן 52(5)

הנוסח הקודם:

הטלת הסעיפים הקטנים (1) (2) ו-(3) על הדומיניונים של הוד מלכותו

(5) מקום שנראה לנציב העליון כי הסמכות המחוקקת של איזה חלק של הדומיניונים של הוד מלכותו התקינה הוראות המניחות את הדעת להגנתם של אמצעות שניתן בעדן פטנט בפלשתינה (א"י) ושל סימני אמצאה שנרשמו בפלשתינה (א"י) מותר לו לנציב העליון להטיל בצו במועצה את הוראות הסעיפים הקטנים (1), (2) ו-(3) מסעיף זה על אותו חלק מן הדומיניונים של הוד מלכותו בשינויים ובהוספות שיפורשו באותו צו, אם יהיו שנויים והוספות.

מיום 12.6.1952

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ב מס' 99 מיום 12.6.1952 עמ' 238 (ה"ח 94)

החלפת סעיף 52

הנוסח הקודם:

מתן פטנטים או רישום מדגמים לפי אמנה בין לאומית

52. (1) אם יואיל הוד מלכותו בשמה של ממשלת ישראל לבוא לכלל הסכם עם ממשלת איזו מדינה נכרית להגנת גומלין של אמצאות או מדגמים, תהא הזכות לכל אדם שהגיש בקשה להגנת אמצאה או מדגם באותה מדינה, או בא כוחו החוקי או מקבל ההעברה שלו, לקבל פטנט על אמצאתו, או לרישום מדגם שלו עפ"י פקודה זו לפני מבקשים אחרים, ותאריך הפטנט או הרישום יהא תאריך הבקשה במדינה הנכריה.

בתנאי –

(א) שאם הבקשה מתיחסת לפטנט, יהא יופ תאריך הבקשה בתוך שנים עשר חודש מיום הבקשה להגנה במדינה נכריה, ואם הבקשה היא למדגם יהא תאריך הבקשה בתוך ששה חדשים מיום הבקשה להגנה, וכן

(ב) כי שום דבר האמור בסעיף זה לא יזכה את בעל הפטנט או בעל המדגם לגבות דמי נזק בעד מעשי הפרה שיחולו לפני עצם התאריך שבו נתקבל הפירוט שלו או שבו נרשם המדגם שלו בישראל.

(2) פטנט שניתן לאמצאה או תעודת רישום למדגם לא יהיו נפסלים במקרים הבאים:

(א) פטנט – רק מחמת שפורסם תאור האמצאה או שהשתמשו באמצאה;

(ב) מדגם – רק מחמת שהציגו את המדגם או שהשתמשו בו או שפרסמו תאור או תכנית הימנו בישראל, במשך התקופה המפורשת בסעיף זה כתקופה שבה מותר להגיש בה בקשה בישראל.

(3) את הבקשה למתן פטנט או לרישום מדגם עפ"י סעיף זה צריך להגיש באותו אופן שמגישין בקשה רגילה עפ"י פקודה זו.

(4) הוראות הסעיפים הקטנים (1) (2) ו-(3) מסעיף זה לא תחולנה על אותן מדינות נכריות שהנציב העליון הכריז בצו במועצה שהן חלות עליהן ורק כל אותו הזמן שהצו מוסיך להיות בר תוקף כלפי אותה מדינה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

החלפת סעיף 52

הנוסח הקודם:

בקשות בהתאם לאמנה הבינלאומית

52. (1) בסעיף זה "האמנה" פירושו – האמנה הבינלאומית להגנה על קנין תעשייתי משנת 1883 כפי שתוקנה בשנים 1911, 1925 ו-1934.

(2) מי שהגיש באחת הארצות החברות לאמנה בקשה למתן פטנט, לרישום דגם תועלת, או לרישום מדגם, וכן מי שבא תחתיו, רשאי לבקש מתן פטנט לאותה אמצאה, או רישום אותו מדגם, בישראל, בהתאם להוראות סעיף זה; ומשעשה כן, תהיה לבקשתו זכות קדימה לגבי כל בקשה אחרת שהוגשה אחרי תאריך הגשת הבקשה בחוץ לארץ כאמור.

(3) בקשה לפי סעיף קטן (2) יש להגישה:

(א) לגבי פטנט – תוך שנים עשר חודש מתאריך הגשת הבקשה הראשונה למתן פטנט או לרישום דגם תועלת לאותה אמצאה באחת הארצות החברות לאמנה;

(ב) לגבי מדגם – תוך ששה חדשים מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לרישום אותו מדגם באחת הארצות החברות לאמנה.

(4) בקשה למתן פטנט לפי סעיף קטן (2) מותר לבססה על שתי בקשות או על יותר שהוגשו באחת או באחדות מהארצות החברות לאמנה בתנאי שבקשות אלה מתייחסות לאותה אמצאה.

(5) לצורך הוראות הסעיפים 11(1)(ב), 11(1)(ד), 22(2)(ב)(3), 26, 30(1) ו-36 רואים את תאריך הבקשה בחוץ לארץ, כאמור בסעיף קטן (2), כתאריך הגשת הבקשה בישראל, בכל לפי הענין; במקרה שהבקשה מבוססת על שתי בקשות או על יותר שהוגשו בחוץ לארץ יחולו הוראות סעיף קטן זה לגבי כל חלק וחלק של האמצאה לפי תאריך הבקשה בחוץ לארץ המתייחסת לאותו חלק.

(6) הוגשה הבקשה למתן פטנט לפי סעיף קטן (2) על ידי אדם שאינו הממציא, רשאי מי שהוכיח להנחת דעתו של הרשם שהוא הממציא, לדרוש, לא יאוחר מתום שנה אחת לתאריך מתן הפטנט, ששמו יצויין בתעודת הפטנט ובפירוטו, אך ציון שם כאמור לא יקנה כל זכויות ולא יגרע מכל הזכויות הניתנות על ידי פטנט.

מיום 13.6.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 424 (ה"ח 2877)

(א) הגיש בעל מדגם בקשה לרישום מדגם על מדגם שכבר הגיש, הוא או מי שקדם לו בזכות הבעלות, בקשה לרישומו במדינה חברה אחת או יותר (להלן – בקשה קודמת), והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב במדינה כאמור, רשאי הוא לדרוש כי לענין סעיפים 30(1) ו-36 יראו את תאריך הבקשה הקודמת הראשונה כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה), אם נתמלאו כל אלה:

(1) הבקשה בישראל הוגשה בתוך שישה חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת הראשונה;

(2) דין הקדימה נדרש בישראל בתוך חודשיים לאחר הגשת הבקשה בישראל;

(3) הוגשו לרשם, במועד שקבע שר המשפטים, העתק הבקשה הקודמת והשרטוטים שנלוו אליו, מאושרים בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

(4) המדגם המתואר בבקשה הקודמת והמדגם שהמבקש מבקש לרשום בישראל - דומים בעיקרם.

הוראות מיוחדות ביחס לספינות, אוירונים, ולכלי רכב מס' 1 לש' 1937

52א.  (1)  בכפוף להוראות סעיף זה לא יראו זכותו של בעל פטנט כזכות שהופרה: -

(א)   מחמת השימוש באניה נכרית באמצאה שיש עליה פטנט בגופה של הספינה או במכונות או במכשירים או בשאר אביזרים שלה, אם שוהה הספינה שהות זמנית או בדרך מקרה במימי החוף הכלולים בתחומי שיפוטה של ישראל, ואין משתמשים באמצאה אלא לצרכיה הממשיים של הספינה גרידא;

(ב)   מחמת השימוש באמצאה שיש עליה פטנט בבניה או בהפעלה של אוירון או כלי רכב של ארצות נכריות או של אביזריהם, אם לא באו האוירון או כלי הרכב לישראל אלא באופן זמני או בדרך מקרה בלבד.

          (2)  סעיף זה לא יחול אלא על ספינות, אוירונים וכלי רכב של ארצות נכריות –

(א)   שהן חברות לאמנה כמשמעותה בסעיף 52; או

(ב)   שלגביהן קבע שר המשפטים, בצו שפורסם ברשומות, שלפי חוקיהן ניתנות זכויות דומות לספינות, לאוירונים ולכלי רכב ישראליים המגיעים לארצות אלה או למים טריטוריאליים שלהן.

          (3)  לצורך סעיף זה ספינות ואוירונים דינם כדין ספינות ואוירונים של הארץ אשר בה הם רשומים, וכלי רכב דינם כדין כלי רכב של הארץ אשר בה נוהגים בעליהם לשבת.

          (4)  (בוטל).

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 83

הוספת סעיף 52א

מיום 15.5.1948

מס' 36 לשנת תש"ח-1948

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948 תוס' א עמ' 91

ביטול סעיף קטן 52א(4)

הנוסח הקודם:

(4) רשאי הנציב העליון בצו במועצתו להטיל את הסעיף הזה על ספינות, אוירונים וכלי רכב של חלק מן הדומיניונים של הוד מלכותו באותו אופן שהוא מטילו על ספינות, אוירונים וכלי רכב של מדינה נכרית.

מיום 12.6.1952

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ב מס' 99 מיום 12.6.1952 עמ' 239 (ה"ח 94)

החלפת סעיף קטן 52א(2)

הנוסח הקודם:

(2) סעיף זה לא יחול אלא על ספינות, אוירונים וכלי רכב של מדינה נכרית ששר המשפטים הכריז עליה בצו במועצה כי חוקיה מקנים זכויות מקבילות ביחס לשמוש באמצאות בספינות, באוירונים ובכלי רכב של ישראל כשהם באים למדינה הנכרית או למימי החוף שלה.

סייגים בנוגע לצווים שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואר, 1935 מס' 1 לש' 1937

52ב.  כל הצווים מאת הנציב העליון במועצה שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואר, 1935, יהא להם תוקף כאילו ניתנו עפ"י סעיף 52 או עפ"י סעיף 52א לפקודה זו; וכל איזכור בכל צו מצווים אלה של סעיף 51 לפקודת הפטנטים וסימני האמצאה, 1924, יראו כאיזכור סעיף 52 או סעיף 52א לפקודה זו.

מיום 22.1.1937

מס' 1 לשנת 1937

ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937 תוס' 1 עמ' 84

הוספת סעיף 52ב

פטנטים ומדגמים שנרשמו עפ"י המודעה הרשמית מס' 136 לש' 1919

53.  פטנט או מדגם שהיו בתאריך תחילת פקודה זו רשומים עפ"י המודעה הרשמית מס' 136 מיום 30 בספטמבר, 1919, יהא להם, מתאריך תחילת פקודה זו, אותו תוקף כאילו ניתנו או נרשמו עפ"י פקודה זו ובכל הענינים יהיו כפופים להוראות פקודה זו:

          בתנאי שהתקופה שבה יהא תוקף למתן אותו פטנט או לרישומו של אותו סימן אמצאה לא תעלה על התקופה שבה היה תוקף למתן או לרישום עפ"י חוק הארץ שבה ניתן הפטנט או נרשם הסימן בראשונה.

פטנטים עותומנים

54.  למרות הוראות פקודה זו, הרי בעליו של פטנט עותומני שניתן עפ"י חוק הפטנטים העותומני לפני יום 1 בינואר 1918, רשאי, תוך שנים עשר חודש מתאריך תחילת פקודה זו, לרשום אותו פטנט במשרד הרישום של הפטנטים לאחר שיקיים את הוראות המודעה הרשמית מס' 136 מיום 30 בספטמבר 1919, וכל פטנט שנרשם כך ייחשב כאילו הוא בר תוקף ממש כאילו נרשם עפ"י המודעה הרשמית לפני היום שבו קיבלה פקודה זו תוקף.

55.  (בוטל).

מיום 30.6.1938

מס' 19 לשנת 1938

ע"ר מס' 792 מיום 30.6.1938 תוס' 1 עמ' 34

(6) שום דבר האמור בזה לא ימנע אדם המוצא את עצמו מקופח או שניזוק בשל מעשה שסעיף זה חל עליו מלהגיש תביעה משפטית לגביית דמי נזק להשגת סעד בדרך צו מניעה או דמי נזק בשל אותו היזק, בין שאותו אדם מסר ידיעות או נקט בפעולות, המביאות או מכוונות להביא לידי הגשת משפט פלילי נגד אדם שאפשר להביאו במשפט פלילי עפ"י סעיף זה בשל כל מעשה אשר בגללו הוגשה אותה תביעה משפטית, ובין שלא מסר אותן ידיעות או לא נקט באותן פעולות.

מיום 25.5.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ג (ה"ח 196)

(4) כל הכותב על איזה חפץ, לאחר שפקע כוחה של זכות יוצרים זכות מדגם למדגם, את המלה "רשום", או כל מלה או מלים שמשתמע מתוכן כי עדיין קיימת זכות יוצרים זכות מדגם למדגם, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של עשרים וחמש לירות.

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1198 (ה"ח 928)

ביטול סעיף 55

הנוסח הקודם:

עבירות

55. (1) כל הרושם רשימה כוזבת בפנקס המתנהל עפ"י פקודה זו או גורם לרשימתה וכל הכותב או גורם לכתיבת כתב המכוון בשקר להיות העתק של רשימה באותו פנקס, וכל המגיש כתב כזה כעדות כשהוא יודע כי אותה רשימה או אותו כתב הם כוזבים, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שנה אחת או לקנס של מאה לירות.

(2) כל הטוען בשקר כי חפץ הנמכר על ידו הוא חפץ שיש עליו פטנט או המתאר בשקר כל מדגם שיחדוהו לחפץ שנמכר על ידו כמדגם שנרשם, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של עשר לירות.

(3) כל המוכר חפץ שטבועה עליו או חקוקה עליו או שייחדו לו בדרך אחרת המלה "פטנט" או "רשום" או מלה אחרת האומרת או שמשתמע מתוכה כי החפץ הוא חפץ פטנט או כי המדגם שייחדו לו נרשם, דינו לצורך סעיף זה כאדם הטוען כי החפץ הוא חפץ-פטנט או כי המדגם שייחדו לחפץ הוא מדגם רשום.

(4) כל הכותב על איזה חפץ, לאחר שפקע כוחה של זכות מדגם למדגם, את המלה "רשום", או כל מלה או מלים שמשתמע מתוכן כי עדיין קיימת זכות מדגם למדגם, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס של עשרים וחמש לירות.

(5) בית המשפט המוסמך לדון בעבירה עפ"י סעיף זה יהא בית המשפט המחוזי אשר במקום שבו נעשתה העבירה או כל מעשה המהווה חלק הימנה, או בית המשפט המחוזי אשר במקום בו מתגורר הנאשם או אחד הנאשמים או מנהל בו עסקים.

(6) שום דבר האמור בזה לא ימנע אדם המוצא את עצמו מקופח או שניזוק בשל מעשה שסעיף זה חל עליו מלהגיש תביעה משפטית להשגת סעד בדרך צו מניעה או דמי נזק בשל אותו היזק, בין שאותו אדם מסר ידיעות או נקט בפעולות, המביאות או מכוונות להביא לידי הגשת משפט פלילי נגד אדם שאפשר להביאו במשפט פלילי עפ"י סעיף זה בשל כל מעשה אשר בגללו הוגשה אותה תביעה משפטית, ובין שלא מסר אותן ידיעות או לא נקט באותן פעולות.

תקנות

56.  (1)  רשאי הרשם באישורו של שר המשפטים ובכפוף להוראות פקודה זו, להתקין אותן תקנות ולעשות אותם מעשים שיראה צורך בהם לשם הענינים דלקמן –

(א)   להסדרת פעולות הרישום עפ"י פקודה זו;

(ב)   לסיוגן של סחורות לצרכי מדגמים;

(ג)    לעשייתם או לדרישתם של העתקים מפירוטים, משרטוטים ומשאר מסמכים;

(ד)   להסדרת פרסומם ומכירתם של העתקים מפירוטים, משרטוטים ומשאר מסמכים באותם המחירים ובאותו אופן שיישרו בעיניו;

(ה)   להסדרת הכנתם, הדפסתם, פרסומם ומכירתם של מפתחות-ענינים וקיצורם של פירוטים ושל שאר מסמכים במשרד הרישום של פטנטים והעיון בהם;

(ו)    להסדרת הנהלתו של פנקס סוכני פטנטים עפ"י פקודה זו;

(ז)    לקביעת האגרות שתשולמנה בעד מתן פטנט ובעד רישום מדגם וחידושו ובעד בקשות לכך ובעד ענינים אחרים בקשר עם פטנטים ומדגמים עפ"י פקודה זו.

          (2)  תקנות שהתקינון עפ"י סעיף זה יתפרסמו ברשומות.

מיום 30.6.1938

מס' 19 לשנת 1938

ע"ר מס' 792 מיום 30.6.1938 תוס' 1 עמ' 34

החלפת פסקה 56(1)(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) להסדרת הנהלתו של פנקס סוכני פטנטים עפ"י פקודה זו וביחוד כדי למחוק מאותו פנקס שמו של כל אדם, של כל שותף בפירמה או של מנהל חברה אשר הוכח להנחת דעת הרושם כי נתחייב בדינו על עברה שכרוכים בה תרמית או אי-יושר;

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח 2819)

(ז) לקביעת האגרות שתשולמנה בעד מתן פטנט ובעד רישום מדגם וחידושו ובעד בקשות לכך ובעד ענינים אחרים בקשר עם פטנטים ומדגמים עפ"י פקודה זו.

חלק ה' – הוראות מיוחדות לשעת חירום

(בוטל)

מיום 16.6.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 569 (ה"ח 153)

ביטול חלק ה'

לנוסח חלק ה' לפני ביטולו

57. עד 68. (בוטלו).

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה חא"י, כרך ב', עמ' (ע) 1653, (א) 1076.

תוקנה ע"ר מס' 660 מיום 22.1.1937, תוס' 1, עמ' (ע) 79, (א) 92 (מס' 1 לש' 1937).

ע"ר מס' 792 מיום 30.6.1938, תוס' 1, עמ' (ע) 34, (א) 41 (מס' 19 לש' 1938).

ע"ר מס' 25 מיום 1.10.1948, תוס' א', עמ' 91 בסעיף 7 לפקודת פטנטים, סימני אמצאה וסימני מסחר (התאמה) (מס' 36 לש' תש"ח-1948); תחילתו ביום 15.5.1948.

ס"ח תשי"א מס' 65 מיום 18.1.1951 עמ' 30 (ה"ח תשי"א מס' 57 עמ' 32) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשי"ב מס' 99 מיום 12.6.1952 עמ' 238 (ה"ח תשי"ב מס' 94 עמ' 28) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. בקשות שהוגשו על פי סעיף 52 לפקודת הפטנטים והמדגמים בין יום ו' בניסן תש"י (24 במארס 1950) ובין יום תחילת תקפו של חוק זה ושהיו תלויות ועומדות לפני רשם הפטנטים והמדגמים ביום תחילת תקפו יראו אותן כאילו הוגשו כחוק, אם נתקיימו בהן הוראות סעיף 52 כפי שניתנו בסעיף 1(ג) לחוק זה.

ס"ח תשכ"א מס' 323 מיום 4.1.1961 עמ' 16 (ה"ח תש"ך מס' 429 עמ' 143) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. חוק זה יחול גם על אמצאות שניתן עליהן פטנט לפני תחילתו של החוק.

ס"ח תשכ"ז מס' 510 מיום 17.8.1967 עמ' 173 (ה"ח תשכ"ה מס' 637 עמ' 98) – תיקון מס' 4 בפרק י"ד לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967; תחילתו ביום 1.4.1968 ומיום זה הפקודה לא תחול על פטנטים בכפוף להוראות מעבר בסעיף 195.

195. תחילתו של חוק זה היא ביום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968) ומאותו יום ואילך לא תחול עוד פקודת הפטנטים והמדגמים על מתן פטנטים, על אמצאות ועל תקפם; ואולם –

 (1) פטנט שניתן לפני תחילתו של חוק זה, תחול עליו הפקודה האמורה בכל הנוגע חכשירותו ולתקפו;

 (2) פטנט לפי בקשה שנשלחה לגביה הודעה לפי סעיף 10 לפקודה, יינתן בדרך הקבועה בפקודה ומשניתן תחול עליו פסקה (1);

 (3) דין פנקס שנוהל לפי הפקודה  בדין הפנקס המתנהל לפי חוק זה;

 (4) מי שנתמנה להיות רשם לפי הפקודה רואים אותו כאילו נתמנה רשם לפי חוק זה.

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 46 (ה"ח תשנ"ט מס' 2819 עמ' 525) – תיקון מס' 5 בסעיף 4 לחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"א מס' 1756 מיום 23.11.2000 עמ' 8 (ה"ח תש"ס מס' 2875 עמ' 390) – תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (הטלת סמכות הרשם על אחרים), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"ב מס' 1849 מיום 13.6.2002 עמ' 424 (ה"ח תש"ס מס' 2877 עמ' 397) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; ר' סעיף 5 לענין תחולה והוראת מעבר.

5. (א) חוק זה יחול, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), על בקשות לרישום פטנטים או להארכת תוקף של פטנט רשום לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, לרישום מדגמים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, ולרישום סימני מסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, שהוגשו החל ביום פרסומו של חוק זה.

 (ב) על בקשות כאמור בסעיף קטן (א) שהוגשו בתקופה שבין כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) עד יום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות חוק זה, לפי הענין, ובלבד שטרם נרשם הפטנט או המדגם או סימן המסחר על שם דורם אחר בפנקס המתנהל לפי החוקים האמורים, עד יום פרסומו של חוק זה.

 (ג) על בקשות כאמור בסעיף קטן (א) שהוגשו עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999) יחול הדין הקודם, לפי הענין.

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 196 עמ' 1116) – תיקון מס' 8 בסעיף 70 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007; תחילתו ששה חודשים מיום פרסומו. ת"ט ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 82.

ס"ח תשס"ח מס' 2157 מיום 16.6.2008 עמ' 568 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 153 עמ' 513) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1197 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928 עמ' 696) – תיקון מס' 10 בסעיף 113 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017; ר' סעיף 128 לענין תחילה.

128. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה).

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחילתם של סעיפים 33 ו-37א לפקודת הפטנטים והמדגמים וביטולו של סעיף 55 לפקודה האמורה, סעיפים 21א, 21ב(א) ו-23א לחוק הגנת כינויי מקור, וסעיף 12א לחוק להגנת מעגלים משולבים, כנוסחם בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום הפרסום);

[1] סמכויות הנציב העליון הועברו לשר המשפטים: ע"ר תש"ח מס' 5 מיום 16.6.1948 עמ' 22.

[2] המלים "סימן אמצאה" בשם הפקודה ובכל מקום אחר, פרט לשם הפקודה מס' 36 לש' תש"ח-1948, הוחלפו למלה "מדגם". כמו כן הוחלפה המלה "קופירייט" למלים "זכות יוצרים".

[3] ר' סעיף 195 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 בענין תחילה. $$$ תחילתו של חוק זה היא ביום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968) ומאותו יום ואילך לא תחול עוד פקודת הפטנטים והמדגמים על מתן פטנטים, על אמצאות ועל תקפם; ואולם –

(1) פטנט שניתן לפני תחילתו של חוק זה, תחול עליו הפקודה האמורה בכל הנוגע חכשירותו ולתקפו;

(2) פטנט לפי בקשה שנשלחה לגביה הודעה לפי סעיף 10 לפקודה, יינתן בדרך הקבועה בפקודה ומשניתן תחול עליו פסקה (1);

(3) דין פנקס שנוהל לפי הפקודה  בדין הפנקס המתנהל לפי חוק זה;

(4) מי שנתמנה להיות רשם לפי הפקודה רואים אותו כאילו נתמנה רשם לפי חוק זה. ###

[4] עפ"י צו הנציב העליון נקבע משרדו של רשם הפטנטים והמדגמים, ירושלים, כמקום שבו יתנהל פנקס הפטנטים ופנקס המדגמים: ע"ר מס' 1198 מיום 4.6.1942, תוס' 2, עמ' (ע) 796, (א) 943.

[5] הושמטו מלים המתייחסות לרישום פטנט שניתן בממלכה המאוחדת לאור ביטול סעיף 38 שדן בפטנטים כאלה.

[6] הפסקה הושמטה לאור ביטול סעיף 25, שהפסקה מתייחסת אליו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות