נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המדגמים

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – מדגמים

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

6

 

פירוש

Go

6

סעיף 2

פירוש

Go

6

 

אגרות

Go

6

סעיף 3

אגרות

Go

6

סעיף 3א

הצמדה למדד

Go

7

 

טפסים

Go

7

סעיף 4

טפסים

Go

7

 

מערכות של דברי תוצרת

Go

7

סעיף 5

מערכות של דברי תוצרת

Go

7

 

סיוגן של סחורות

Go

7

סעיף 6

סיוגן של סחורות

Go

7

 

מסמכים

Go

7

סעיף 6א

הגשת מסמכים

Go

7

סעיף 7

מסמכים המוגשים בנייר

Go

7

סעיף 7א

הגשת מסמכים באתר ההגשה

Go

8

סעיף 7ב

דרישת הזדהות

Go

8

סעיף 7ג

קליטת מסמכים

Go

9

סעיף 7ד

הגשה בעת תקלה

Go

9

סעיף 9

מסירת מסמכים

Go

9

 

הכתובת

Go

10

סעיף 10

כתובת למסירת הודעות

Go

10

 

סוכנים

Go

10

סעיף 12

סוכנות

Go

10

 

בקשה לרישום

Go

10

סעיף 14

טופס הבקשה

Go

10

סעיף 15

סוג

Go

11

סעיף 16

בקשה למדגם

Go

11

סעיף 17

הודעה על החידוש שבדבר

Go

11

סעיף 18

בקשה עפ"י סעיף 31

Go

11

סעיף 19

ציור

Go

11

סעיף 20

ציורים למערכת

Go

11

סעיף 21

מהות הציורים

Go

11

סעיף 22

הנחיות לעניין שרטוטים וצילומים

Go

11

סעיף 23

צילומים שרטוטים וציורים שאינם ברורים

Go

11

סעיף 24

מילים, אותיות או ספרות במדגמים

Go

11

סעיף 25

חזרה על הדוגמה

Go

11

סעיף 26

דוגמאות של מדגמים

Go

11

סעיף 27

ציורים של אנשים חיים או אנשים שמתו לא מכבר

Go

11

 

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

Go

12

סעיף 28

הודעה על ליקויים

Go

12

סעיף 29

החלטת הרשם

Go

12

 

אי-השלמה

Go

12

סעיף 31

כשבקשה אינה מושלמת במשך שנים עשר חודש

Go

12

סעיף 32

מות המבקש לפני הרישום

Go

12

 

הארכת תקופת זכות המדגם

Go

12

סעיף 33

הארכת תקופת זכות המדגם למעלה מחמש שנים

Go

12

סעיף 34

תשלום אגרות מראש

Go

12

 

העברות וכו'

Go

12

סעיף 35

בקשה משותפת לרישום העברה וכו'

Go

12

סעיף 36

בקשה לרישום העברה ע"י הבעל האחרון

Go

12

סעיף 37

פרטים בבקשה

Go

12

סעיף 38

העתקים למשרד

Go

12

סעיף 39

הראית תעודת רישום

Go

12

סעיף 40

רישום בפנקס

Go

12

סעיף 41

מחיקת שם

Go

13

סעיף 42

שינוי שם

Go

13

 

שינוי כתובת

Go

13

סעיף 43

שינוי הכתובת בפנקס

Go

13

 

תיקון טעויות סופר

Go

13

סעיף 44

תיקון ע"י המבקש

Go

13

סעיף 45

תיקון ע"י הבעלים

Go

13

 

ביטול עפ"י סעיף 42

Go

13

סעיף 46

ביטול מדגם

Go

13

סעיף 47

ביטול ע"י הנאמן בפשיטת רגל וכו'

Go

13

 

סמכות הכרעה

Go

13

סעיף 48

שמיעת טענות

Go

13

סעיף 49

בקשה לשמיעת טענות

Go

13

סעיף 50

הודעה על שמיעת טענות

Go

13

סעיף 51

הודעת ההחלטה

Go

13

 

הסמכות לוותר על ראיות

Go

13

סעיף 52

ויתור על ראיות

Go

13

 

תיקונים

Go

14

 

הארכת המועד

Go

14

סעיף 54

הארכת המועד

Go

14

 

תעודה מאת הרשם

Go

14

סעיף 55

תעודה לשימוש בהליך משפטי ולמטרה אחרת

Go

14

 

פנקס מדגמים ועיון במדגמים רשומים

Go

14

סעיף 57

רישום מדגם

Go

14

סעיף 57א

הודעה על רישום מדגם

Go

14

סעיף 57ב

פרסום באתר האינטרנט, שמירת המידע והעמדתו לרשות הציבור

Go

14

סעיף 58

העיון במדגמים רשומים

Go

14

סעיף 59

ביטול הרישום של מדגמים עפ"י  סעיף 36

Go

14

סעיף 60

הודעה שכנגד

Go

15

סעיף 61

ראיותיו של בעל הבקשה

Go

15

סעיף 62

ראיות הבעלים וראיות לסתור

Go

15

סעיף 62א

תקופות לגבי תושבי חוץ

Go

15

סעיף 63

חתימת הראיות

Go

15

סעיף 64

בירור

Go

15

סעיף 65

הוצאות בקשה שאין חולקים עליה

Go

15

סעיף 66

תצהיר

Go

15

סעיף 67

מתן הצהרה

Go

15

סעיף 68

חותמת הפקיד המקבל את התצהיר משמשת הוכחה לעצמה

Go

16

 

בקשות לבית המשפט וצווי בית המשפט

Go

16

סעיף 69

הודעה לרשם על בקשה לתקן פטנט

Go

16

סעיף 70

צו בית המשפט

Go

16

סעיף 71

פרסום צו בית המשפט

Go

16

סעיף 71א

סדרי הדין בערעור

Go

16

 

מדגמים יוצאים מכלל ההגנה הנתונה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911

Go

16

סעיף 72

מדגמים יוצאים מכלל ההגנה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911

Go

16

 

תוספת ראשונה

Go

16

 

תוספת שנייה

Go

17

 

תוספת שלישית

Go

17

 


תקנות המדגמים*

(עפ"י סעיף 56)

מיום 5.1.1925

השם הקצר

1.       תקנות אלה תיקראנה תקנות המדגמים.

פירוש

פירוש

2.       בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –

           "סוכן" פירושו סוכן הדר בישראל או שמקום עסקו בישראל ואשר כוחו יפה לשמש סוכן כדי הנחת דעתו של הרשם;

תק' תשע"ז-2016

           "הוגש" (נמחקה);

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

מחיקת הגדרת "הוגש"

הנוסח הקודם:

"הוגש" פירושו הונח במשרדו של הרשם או נשלח אליו ע"י הדואר במכתב נושא בולים;

תק' תשע"ז-2016

           "משרד" פירושו משרד הרשם הרשות;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

"משרד" פירושו משרד הרשם ברשות;

           "הפקודה" פירושה פקודת הפטנטים והמדגמים;

           "דוגמה" פירושה דבר תוצרת או חומר שמדגם מיוחד לו;

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

           "חוק הפטנטים" – חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1445

הוספת הגדרת "חוק הפטנטים"

תק' תשע"ז-2016

           "אתר האינטרנט" – כמשמעותו בסעיף 166א לחוק הפטנטים;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "אתר האינטרנט"

תק' תשע"ז-2016

           "אתר ההגשה" – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההגשה האלקטרונית לרשות;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "אתר ההגשה"

תק' תשע"ז-2016

           "הגשה בנייר" – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "הגשה בנייר"

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

           "הזדהות אלקטרונית" – הזדהות ברמת ודאות גבוהה, תוך שימוש באמצעי אלקטרוני;

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2883

הוספת הגדרת "הזדהות אלקטרונית"

תק' תשע"ז-2016

           "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "חומר מחשב"

תק' תשע"ז-2016

           "טופס הגשה אלקטרונית" – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות כפי שהוא מופיע במועד ההגשה באתר ההגשה;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "טופס הגשה אלקטרונית"

תק' תשע"ז-2016

           "פקודת הראיות" – פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "פקודת הראיות"

תק' תשע"ז-2016

           "הרשות" – רשות הפטנטים שהוקמה לפי סעיף 156 לחוק הפטנטים;

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "הרשות"

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

           "תעודה אלקטרונית" – (נמחקה);

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "תעודה אלקטרונית"

 

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2883

מחיקת הגדרת "תעודה אלקטרונית"

הנוסח הקודם:

"תעודה אלקטרונית" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

 

תק' תשע"ז-2016

           "תצהיר" – אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 66:

(1)   תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות;

(2)   תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו ניתנו.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

הוספת הגדרת "תצהיר"

אגרות

אגרות תק' תשמ"ח-1988

3.       (א)  האגרות המגיעות עפ"י הפקודה, במידה שזו נוגעת למדגמים, יהיו האגרות המפורטות בתוספת הראשונה.

תק' תשע"ז-2016

           (ב)  האגרות לפי תקנות אלה ישולמו בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה, ואולם בהגשה כאמור בתקנה 7א לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.

תק' תשע"ז-2016

           (ג)   שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד, יפרט בהודעה לפי תקנת משנה (ב) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.

תק' תשע"ז-2016

           (ד)  לעניין האגרות המנויות בתוספת הראשונה, יראו את מועד קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (ב) ברשות יחד עם אישור על ביצוע התשלום, אם נדרש להגישו, כמועד ביצוע התשלום.

מיום 22.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501

3. (א) האגרות המגיעות עפ"י הפקודה, במידה שזו נוגעת למדגמים, יהיו האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה, ולעולם משלמים אותם אם לפני עשית הדבר שבגינו הם חלים או בשעת מעשה.

(ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238

(ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

(ב) האגרות לפי תקנות אלה ישולמו בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה, ואולם בהגשה כאמור בתקנה 7א לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.

(ג) שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד, יפרט בהודעה לפי תקנת משנה (ב) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.

(ד) לעניין האגרות המנויות בתוספת הראשונה, יראו את מועד קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (ב) ברשות יחד עם אישור על ביצוע התשלום, אם נדרש להגישו, כמועד ביצוע התשלום.

הצמדה למדד תק' תשנ"ז-1997 תק' (מס' 2)  תשע"א-2011

3א.     (א)  הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

           (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –

(1)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.

תק' (מס' 2)  תשע"א-2011

           (ג)   רשם הפטנטים והמדגמים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

מיום 2.3.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5814 מיום 27.2.1997 עמ' 442

הוספת תקנה 3א

 

מיום 30.6.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1091

3א. (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –

(1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.

(ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר רשם הפטנטים והמדגמים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

טפסים

טפסים תק' תשע"ז-2016

4.       (1)  הטפסים הנזכרים בתקנות אלה הם הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וכן טופס הגשה אלקטרונית; והטפסים הללו ישמשו לכל המקרים שהטפסים יפים להם ואפשר לשנותם כאשר יורה הרשם כדי להתאימם למקרים אחרים.

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

           (2)  כל הבקשות לרשם תהיינה ערוכות בכתב.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1445

(2) כל הבקשות לרשם תהיינה ערוכות בכתב, וכל מקום שלא נקבע להן טופס מיוחד עליהן להתאים ככל האפשר לטופס מס' 7.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 239

(1) הטפסים הנזכרים בתקנות אלה הם הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וכן טופס הגשה אלקטרונית; והטפסים הללו ישמשו לכל המקרים שהטפסים יפים להם ואפשר לשנותם כאשר יורה הרשם כדי להתאימם למקרים אחרים.

מערכות של דברי תוצרת

מערכות של דברי תוצרת

5.       (1)  "מערכת" פירושה מספר של דברי תוצרת מאותו אופי כללי שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד, כשכולם נושאים אותו מדגם, בין בשינויים ובין בלא שינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותם או כדי לפגוע פגיעה של ממש בזהותם.

           (2)  כשיש כל ספק שהוא אם אי אלו דברי תוצרת מסויימים מהווים מערכת או אינם מהווים מערכת, תוחלט השאלה ע"י הרשם.

סיוגן של סחורות

סיוגן של סחורות תק' תשפ"א-2020

6.       (1)  לצורך רישום מדגמים ותקנות אלה, מסייגים סחורות באופן הקבוע בתוספת השלישית לתקנות העיצובים, התשע"ט-2019.

           (2)  כשמתעורר כל ספק שהוא בנוגע לסוג אשר איזו סחורה מיוחדת שייכת אליו, תוחלט השאלה ע"י הרשם.

מיום 1.1.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9044 מיום 31.12.2020 עמ' 1314

(1) לצורך רישום מדגמים ותקנות אלה, מסייגים סחורות באופן הקבוע בתוספת השלישית לתקנות אלה בתוספת השלישית לתקנות העיצובים, התשע"ט-2019.

מסמכים

הגשת מסמכים תק' תשע"ז-2016

6א.     (א)  בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים לרשות, יוגשו בנייר כאמור בתקנה 7 או באתר ההגשה כאמור בתקנות 7א עד 7ד, בכפוף לתקנת משנה (ב).

           (ב)[1] על אף האמור בתקנת משנה (א), אדם שהוא אדם מן המפורטים להלן, יגיש בקשות, הודעות ומסמכים באתר ההגשה בלבד:

(1)   מבקש שהוא תאגיד;

(2)   בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, שההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו.

מיום 29.12.2016

תקנת משנה 6א(ב) מיום 7.6.2017

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 239

הוספת תקנה 6א

מסמכים המוגשים בנייר תק' תשע"ז-2016

7.       (א)  בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם, המוגשים בנייר לרשות –

(1)   יודפסו בצבע בלתי ניתן להימחות;

(2)   יהיו על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 סנטימטרים, גובה – 29.7 סנטימטרים);

(3)   יהיו בעלי שוליים של 5 סנטימטרים לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 סנטימטרים לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 סנטימטרים לפחות בסוף כל שורה;

(4)   יודפסו בצדו האחד של הגיליון בלבד;

(5)   ימוספרו, אם הם כוללים יותר מגיליון אחד;

(6)   יכללו ציון של מספר המדגם או של מספר בקשת המדגם שאליהם מתייחס המסמך;

(7)   יהיו בנושא אחד בלבד;

(8)   היה המסמך ציור, יצוין בראש כל גיליון שלו אם הוא חליפו של מסמך שהוגש לפני כן.

           (ב)  לצד הגשת בקשה, הודעה או מסמך בנייר בבקשה לביטול רישום של מדגם לפי סעיף 36 לפקודה או בבקשה להשמיע טענות כאמור בתקנה 49 בנוגע להודעה על ליקויים לפי תקנה 28 או אגב הליך לפי תקנה 48, יוגש עותק שלהם גם על גבי התקן לאחסון חומר מחשב, בהתאם להוראות תקנת משנה (ג).

           (ג)   בהגשת בקשה, הודעה ומסמך אחר, על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב הנעשית לצד הגשה בנייר לפי תקנת משנה (ב) –

(1)   יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק הפטנטים, בשינויים המחויבים;

(2)   יראו כמועד הגשת ההודעה, הבקשה או המסמך כאמור את מועד הגשתם בנייר או את מועד הגשתם על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם;

(3)   על הבקשה, ההודעה או המסמך המוגשים בנייר לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(4).

           (ד)  בהגשה בנייר של מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ לא תחול תקנת משנה (א).

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1446

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

מידתם וכו' של מסמכים

7. בכפוף לכל הוראה אחרת שיתן הרשם, כל הבקשות, ההודעות, המסמכים שמופיעים בהם ציורים, וכל שאר מסמכים שעפ"י הפקודה או תקנות אלה דרוש להגישם למשרד הרשם, צריכים להיות על נייר קשה, וחוץ אם נקבע אחרת צריכים הם להיות כתובים בצד אחד של הגליון בלבד; מידת הגליון צריכה להיות שלושה עשר אינטשים אורך, ושמונה אינטשים רוחב (בקירוב), ובשולי הגליון משמאל יש להשאיר ריווח של שני אינטשים בערך.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 239

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

צורת מסמכים

7. בכפוף לכל הוראה אחרת שיתן הרשם, כל הבקשות, ההודעות, המסמכים שמופיעים בהם ציורים, וכל שאר מסמכים שלפי הפקודה או תקנות אלה דרוש להגישם למשרד הרשם, יהיו –

(1) מודפסים בצבע בלתי ניתן להימחות;

(2) על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 סנטימטרים, גובה – 29.7 סנטימטרים);

(3) בעלי שוליים של 5 סנטימטרים לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 סנטימטרים לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 סנטימטרים לפחות בסוף כל שורה;

(4) מודפסים בצדו האחד של הגיליון בלבד.

הגשת מסמכים באתר ההגשה תק' תשע"ז-2016

7א.     (א)  בקשה לרישום מדגם המוגשת באתר ההגשה, תוגש לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית ויצורפו אליו קבצים הכוללים את הציורים וכן, לפי העניין, ייפוי כוח לפי תקנה 12(2).

           (ב)  בקשה, הודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להגישם לרשם, ניתן להגישם באתר ההגשה.

           (ג)   על בקשות, הודעות ומסמכים אחרים המוגשים באתר ההגשה לפי תקנות אלה, יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק הפטנטים, בשינויים המחויבים.

           (ד)  במסמך המוגש באתר ההגשה, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים, אם קיים, לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך.

           (ה)  מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן באמצעות תוכנה המאפשרית ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך, כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF (Portable Document Format) טקסטואלי; מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי, ניתן להגיש גם בפורמט PDF שאינו טקסטואלי.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 240

הוספת תקנה 7א

דרישת הזדהות תק' תשע"ז-2016 תק' (מס' 3)  תשפ"א-2021

7ב.     (א)  המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנה 7א, יזדהה באמצעות הזדהות אלקטרונית.

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מגיש בקשה, הודעה או מסמך מן המנויים להלן:

(1)   בקשה לרישום מדגם לפי סעיף 30 לפקודה;

(2)   בקשה לפי סעיף 33 לפקודה;

(3)   בקשה לביטול רישום מדגם לפי סעיף 36 לפקודה;

(4)   בקשה לתיקון טעות סופר במדגם לפי סעיף 42 לפקודה, המוגשת בידי מי שאינו בעל המדגם;

(5)   בקשה לקבלת עותק כאמור בסעיף 35(2) לפקודה ובקשה לקבלת העתק מאושר לפי סעיף 40 לפקודה;

(6)   תשלומי אגרות שלא צורף להן מסמך נוסף.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 240

הוספת תקנה 7ב

 

מיום 19.7.2021

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2883

(א) המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנה 7א, יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית הזדהות אלקטרונית.

קליטת מסמכים תק' תשע"ז-2016

7ג.      (א)  בהגשת בקשה, הודעה או מסמך אחר באתר ההגשה, יראו אותם כמוגשים במועד שבו נקלטו באתר ההגשה בהתאם להודעה על קליטתם שתשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המגיש למטרה זו בעת ההגשה; הדחתה קליטתם של בקשה, הודעה או מסמך כאמור, תשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני האמורה הודעה על דחייתם בציון סיבת הדחייה.

           (ב)  בהגשת מסמך באתר ההגשה, המסמך לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלת ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה לא תתאפשר הגשתו.

           (ג)   בקשה לרישום מדגם המוגשת באתר ההגשה, שלא צוין בה שם המבקש, שלא שולמה בעדה אגרה או שלא צורף אליה ציור, לא תיקלט באתר ההגשה ולא תישלח לגביה כל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ואולם יוצג באתר ההגשה חיווי אוטומטי כי לא מולאו פרטים אלה.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 241

הוספת תקנה 7ג

הגשה בעת תקלה תק' תשע"ז-2016

7ד.     (א)  אם צפויה תקלה או אם יש תקלה באתר ההגשה, יפרסם הרשם הודעה באתר האינטרנט שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה אם הוא ידוע לרשם; לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הרשם באתר האינטרנט הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין (להלן – הודעה נוספת).

           (ב)  פרסם הרשם הודעה כאמור, לרבות הודעה נוספת, יחולו הוראות אלה על מגיש בקשה, הודעה או מסמך (בתקנה זו – מסמך):

(1)   לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך (להלן – המועד האחרון) – על אף האמור בתקנה 6א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 7, מיום תחילת התקלה לפי ההודעה עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה בפועל או שני ימי עסקים לאחר יום פרסום הודעה או הודעה נוספת על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;

(2)   לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – על אף האמור בתקנה 6א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 7 או באתר ההגשה, עד שני ימי עסקים לאחר המועד האחרון, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכת מועד כאמור בפרט 9 לתוספת הראשונה.

           (ג)   אין בהודעה נוספת כדי לפגוע בתוקפה של הגשה שנעשתה לפי תקנת משנה (ב) על סמך הודעה קודמת.

           (ד)  לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה במועד האחרון, בין משום שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה באתר ההגשה ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ב)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפורט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי-ההגשה במועד.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 241

הוספת תקנה 7ד

תק' תשע"ז-2016

8.       (בוטלה).

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

חתימת המסמכים

8. (1) מסמך שהוגש ע"י פירמה או שותפות יוכל להיות חתום בשם הפירמה או מטעם הפירמה או השותפות ע"י חבר אחד או חברים אחדים של הפירמה או השותפות.

(2) מסמך שהוגש ע"י חברה או אגודה שיתופית יוכל להיות חתום ע"י מנהל או ע"י המזכיר או ע"י פקיד ראשי אחר של החברה או האגודה.

מסירת מסמכים תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

9.       (א)  כל בקשה, הודעה, או מסמך אחר שמותר או דרוש להגישם או למסרם לאדם לפי הפקודה או תקנות אלה, מותר לשלחם בדואר, וכל מסמך שנשלח כך דינו כאילו נמסר בשעה שהמכתב הכולל אותו נמסר לדואר במכתב ממוען לפי הכתובת למסירת הודעות כאמור בסעיף 10(א); וכשיבואו להוכיח את דבר משלוחו או מסירתו די אם יוכיחו כי המכתב נשלח לפי הכתובת האמורה והושם בדואר.

           (ב)  הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני כאמור בתקנה 10(ב), יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של הרשות המכוילת לפי כללים מקובלים, זולת אם הוכח אחרת.

מיום 1.7.2014

תקנת משנה 9(ב) מיום 1.12.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1446

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

מסירת מסמכים

9. כל בקשה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שמותר או דרוש להגישם או למסרם לאדם עפ"י הפקודה או תקנות אלה, מותר לשלחם ע"י הדואר במכתב נושא בולים, וכל מסמך שנשלח כך דינו כאילו נמסר בשעה שהמכתב הכולל אותו היה נמסר לפי מהלך הדואר הרגיל. וכשיבואו להוכיח את דבר משלוחו או מסירתו יהא די אם יוכיחו כי המכתב נשלח עפ"י הכתובת הנכונה והושם בדואר.

הכתובת

כתובת למסירת הודעות תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

10.     (א)  המגיש מסמך לרשם יצרף כתובת דואר מלאה בישראל למסירת הודעות, הכוללת את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, וכן מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר; כתובת זו תירשם בפנקס.

תק' תשע"ז-2016

           (ב)  נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המגיש מסמך לרשם ימסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מסמכים; הרשם לא יעביר בדרך זו העתק מאושר של הבקשה למדגם, תעודת רישום או העתק מאושר שלה, ומגיש בקשה כאמור בתקנה 59 לא יעביר בדרך זו את העתק הבקשה לפי תקנה 59(3).

           (ג)   המגיש מסמך לרשם ולא מסר כתובת למסירת הודעות, אין הרשם צריך לשלוח לו כל הודעה שהוא נדרש לשלחה לפי תקנות אלה.

תק' תשע"ז-2016

           (ד)  כתובת למסירת הודעות כאמור בתקנת משנה (א), יראוה כמען לעניין כל חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות אלה, אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב), רשאים הרשם ומי שהגיש בקשה כאמור בתקנה 59 למסור לנמען מסמכים באמצעותה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).

תק' תשע"ז-2016

           (ה)  נתן אדם ייפוי כוח לסוכן לפי תקנה 12(2), יראו את מענו של הסוכן כמען למסירת מסמכים למייפה הכוח, כל עוד ייפוי הכוח בתוקפו וכל עוד מייפה הכוח או הסוכן לא הודיעו לרשם אחרת; הוראות תקנה זו יחולו גם על מען הסוכן או מען אחר שנמסר, ורשאי הסוכן להודיע על כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות למדגם וההליכים שמבקשיהם מיוצגים בהם על ידו.

מיום 1.7.2014

תקנת משנה 10(ב) מיום 1.12.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1446

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

הכתובת

10. אם חייב אדם עפ"י הפקודה או תקנות אלה למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת הנמסרת להיות מלאה ככל האפשר, כדי לאפשר לו לכל אדם למצוא על נקלה את מקום העסקים של האדם שכתובתו נמסרה.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המגיש מסמך לרשם ימסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשם מסמכים; הרשם לא יעביר בדרך זו העתק מאושר של הבקשה למדגם, תעודת רישום או העתק מאושר שלה, או הודעה לפי תקנה 59(3) ומגיש בקשה כאמור בתקנה 59 לא יעביר בדרך זו את העתק הבקשה לפי תקנה 59(3).

(ג) המגיש מסמך לרשם ולא מסר כתובת למסירת הודעות, אין הרשם צריך לשלוח לו כל הודעה שהוא נדרש לשלחה לפי תקנות אלה.

(ד) כתובת למסירת הודעות כאמור בתקנת משנה (א), יראוה כמען לעניין כל חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות אלה, אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב), רשאים הרשם ומי שהגיש בקשה כאמור בתקנה 59 למסור לנמען מסמכים באמצעותה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).

(ה) נתן אדם ייפוי כוח לסוכן לפי תקנה 12(2), יראו את מענו של הסוכן כמען למסירת מסמכים למייפה הכוח, כל עוד ייפוי הכוח בתוקפו וכל עוד מייפה הכוח או הסוכן לא הודיעו לרשם אחרת; הוראות תקנה זו יחולו גם על מען הסוכן או מען אחר שנמסר, ורשאי הסוכן להודיע על כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות למדגם וההליכים שמבקשיהם מיוצגים בהם על ידו.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

11.   (בוטלה).

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

כתובת למסירת מסמכים

11. (1) בעל רשום של מדגם הדר בחוץ-לארץ, רשאי למסור לרשם כתובת למסירת הודעות בישראל, וכתובת זו תירשם בפנקס; כתובת זו למסירת הודעות תהא כתובתו של אדם שמלאו את ידו לכך, כדי הנחת דעתו של הרשם.

(2) ההודעות והמסמכים שעפ"י תקנות אלה דרוש לשלחן לבעל הרשום דינם כאילו נשלחו כהלכה אם נשלחו לבעל הרשום עפ"י הכתובת הרשומה שלו, אם אותה כתובת היא בארץ, ואילו אם דר הבעל הרשום בחו"ל דינם כאילו נשלחו כהלכה אם נשלחו לכתובת שלו למסירת הודעות הרשומה בפנקס, אם רשומה כתובת כזאת.

(3) בעל רשום הדר בחו"ל ולא מסר כתובת למסירת הודעות, אין הרשם צריך לשלוח לו כל הודעה שהוא נדרש לשלחה עפ"י תקנות אלה.

(4) בעל רשום הדר בחו"ל, חייב למסור לרשם כתובת למסירת הודעות בארץ, ועד שלא יעשה זאת, אין הרשם צריך לבחון את בקשתו.

(5) כשמוסרים כתובת כזאת למסירת הודעות, רושמים אותה בפנקס, עם רישומו של המדגם, ככתובתו של בעל המדגם למסירת הודעות.

סוכנים

סוכנות

12.   (1)  בקשה לרישום וכל שאר חליפת המכתבים בין מבקש לבין הרשם ובין הבעל הרשום של מדגם לבין הרשם או אדם אחר מותר להגישם ע"י סוכן.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

           (2)  כל מבקש או בעל רשאי למנות סוכן שייצג אותו בענין המדגם בחתמו ובשלחו לרשם יפוי כוח בכתב לכך.

           (3)  בעל רשום של מדגם שמינה סוכן, הרי אם נמסר לסוכן כל מסמך בענין אותו מדגם ייחשב הדבר כאילו נמסר המסמך לאדם שמינה אותו, וכל המכתבים וההודעות שצריך לשלחם לאותו אדם בענין אותו מדגם דינם כאילו נשלחו לאותו סוכן.

           (4)  אין הרשם מחוייב להכיר כסוכן כזה כל אדם שמחמת שנמצא אשם בהתנהגות שיש בה כדי להטיל דופי בסוכן פטנטים נמחק שמו מפנקס סוכני הפטנטים המתנהל עפ"י הוראות הפקודה ועדיין לא חזרו ורשמוהו בפנקס, או כל אדם שהוכח במידה המניחה את דעתו של הרשם כי נתחייב על עבירה כזאת, או כי אשם בהתנהגות רעה במידה שהיתה מצריכה למחוק את שמו מפנקס סוכני הפטנטים, אילו היה רשום בו, וכל חברה אשר אילו היתה יחיד, רשאי היה הרשם לסרב להכירו כסוכן וכן כל חברה או פירמה שמנהליהן או מנהל העסקים שלהן או אחד משותפיהן הוא אדם שהרשם רשאי היה שלא להכיר בו כבסוכן.

           (5)  הרשות לרשם לדרוש בכל מקרה מסויים, אם יראה צורך בכך, שהמבקש עצמו, או אדם אחר, יחתום או יופיע בעצמו.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

(2) כל מבקש או בעל רשאי למנות סוכן שייצג אותו בענין המדגם בחתמו ובשלחו לרשם יפוי כוח בכתב לכך בטופס מס' 1 או בטופס אחר שהרשם ימצאנו מספיק לכך.

בקשה לרישום

תק' תשע"ז-2016

13.     (בוטלה).

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

חתימת המבקש

13. בקשה לרישום מדגם תהא חתומה ע"י מבקש הרישום או ע"י סוכנו.

טופס הבקשה תק' תשע"ז-2016

14.     בקשה לרישום מדגם תוגש למשרד ותהא ערוכה בטופס שבתוספת השנייה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

14. בקשה לרישום מדגם תוגש למשרד ותהא ערוכה בטופס מדגמים מס' 2 בטופס שבתוספת השנייה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

סוג

15.   בקשה צריכה לציין באיזה סוג יירשם המדגם, וכשרוצים לרשום אותו מדגם ביותר מסוג אחד יש להגיש בקשה לכל סוג וסוג: במקרה זה יינתן מספר מיוחד לכל בקשה והבקשה תיחשב כבקשה מיוחדת ונבדלת, חוץ מבקשה שהוגשה עפ"י הוראות סעיף 31 של הפקודה.

בקשה למדגם

16.   כל בקשה צריכה לציין את דבר התוצרת או דברי התוצרת שהמדגם יחול עליהם, וכשהרשם ידרוש צריך המבקש לציין גם לאיזו מטרה ישמש דבר התוצרת שהמדגם מיוחד לו והחומר או החומר העיקרי שהוא עשוי הימנו.

הודעה על החידוש שבדבר

17.   המבקש רשאי לרשום בבקשה ולצד כל ציור וציור הערה קצרה על החידוש שהוא תובע למדגם, ואם נדרש בכך ע"י הרשם מחובתו לעשות זאת.

בקשה עפ"י סעיף 31

18.   הוגשה בקשה עפ"י סעיף 31 לפקודה לרישום מדגם שכבר נרשם בסוג אחד או בסוגים אחדים, צריכה הבקשה לכלול את מספר הרישום שכבר נעשה או את מספר הרישומים שכבר נעשו.

ציור תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014 תק' תשע"ז-2016

19.     בקשר לבקשה לרישום מדגם שייחדו לדבר תוצרת אחד, יש להמציא ציור אחד, מהמדגם, בצורה שתניח את דעתו של הרשם.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

19. בקשר לבקשה לרישום מדגם שייחדו לדבר תוצרת אחד, יש להמציא שלושה שני ציורים שווים זה לזה בדיוק, מהמדגם, בצורה שתניח את דעתו של הרשם, או שלוש שתי דוגמאות.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

19. בקשר לבקשה לרישום מדגם שייחדו לדבר תוצרת אחד, יש להמציא שני ציורים שווים זה לזה בדיוק ציור אחד, מהמדגם, בצורה שתניח את דעתו של הרשם, או שתי דוגמאות.

ציורים למערכת תק' תשע"ז-2016

20.     כשייחדו מדגם למערכת, הרי הציור הנלווה לבקשה צריך להראות את הסידורים השונים שעל פיהם רוצים לייחד את המדגם לדברי התוצרת השונים שבמערכת.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

20. כשייחדו מדגם למערכת, הרי כל אחד מן הציורים הנלווים הציור הנלווה לבקשה צריך להראות את הסידורים השונים שעל פיהם רוצים לייחד את המדגם לדברי התוצרת השונים שבמערכת.

מהות הציורים תק' תשע"ז-2016

21.     (1)  בהגשה בנייר של בקשה, הודעה או מסמך אחר כל ציור של מדגם בין שייחדוהו לדבר תוצרת אחד ובין שייחדוהו למערכת שלמה של דברי תוצרת, יהא על נייר מן המידה הקבועה ולא על קרטון, ויופיע על צד אחד של הנייר בלבד.

           (2)  התבנית או התבניות תהיינה רשומות על הגליון בצורה מאונכת מראשו של הגליון לסופו.

           (3)  כשישנה יותר מתבנית אחת, צריך לרשמן עד כמה שאפשר על גליון אחד, וכל אחת תצויין כ"מראה פרספקטיבי", או "מראה החזית" או כ"מראה מן הצד".

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 242

(1) בהגשה בנייר של בקשה, הודעה או מסמך אחר כל ציור של מדגם בין שייחדוהו לדבר תוצרת אחד ובין שייחדוהו למערכת שלמה של דברי תוצרת, יהא על נייר מן המידה הקבועה ולא על קרטון, ויופיע על צד אחד של הנייר בלבד.

הנחיות לעניין שרטוטים וצילומים תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014 תק' תשע"ז-2016

22.     כשמגישים שרטוטים או צילומים בנייר צריך להגישם כאמור בתקנה 7, בלא הדבקות.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת תקנה 22

הנוסח הקודם:

שרטוטים וכו' יהיו בדיו

22. כשמגישים שרטוטים או העתקות שמש צריך להגישם בדיו ואם הם רשומים על נייר בד או נייר להעתקות שמש, צריך להדביקם על נייר מן המידה הקבועה.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

22. כשמגישים שרטוטים או צילומים בנייר צריך להגישם כאמור בתקנה 7, בלא הדבקות.

 

 

צילומים שרטוטים וציורים שאינם ברורים תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

23.   סבר הרשם כי הצילומים, השרטוטים או הציורים אינם ברורים, רשאי הוא לדרוש מהמבקש כי ימציא לו צילומים, שרטוטים או ציורים ברורים.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת תקנה 23

הנוסח הקודם:

ציורים מיוחדים

23. כשהרשם סבור כי אין הדוגמאות נוחות להדבקה בפנקסים, חובה להמציא לו ציורים במקומן של אלה.

 

מילים, אותיות או ספרות במדגמים תק' תשע"ז-2016

24.     כשיש מילים, אותיות או ספרות שאינן מגופו של המדגם, מסירים אותן מן הציורים או הדוגמאות, וכשהן מגופו של המדגם, הרשות בידי הרשם לדרוש שתוכנס בהן הערה שמוותרים על זכות השימוש היחידה בהן.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

מלים וכו' במדגמים

24. כשישנן מלים, אותיות או ספרות שאינם מגופו של המדגם, מסירים אותם מן הציורים או הדוגמאות, וכשהן מגופו של המדגם, הרשות בידי הרשם לדרוש שתוכנס בהם הערה שמוותרים על זכות השימוש היחידה בהם.

חזרה על הדוגמה

25.   כל ציור של מדגם, שאינו אלא חזרה מן הדוגמה שעל השטח צריך להראות בו את הדוגמה השלמה וחלק מספיק מן החזרה באורך וברוחב, ומידתו צריכה להיות לא פחות משבעה אינטשים אורך וחמישה אינטשים רוחב.

דוגמאות של מדגמים

26.   כשמגשים ציורים, הרשות בידי הרשם לדרוש בכל עת דוגמאות או ציורים נוספים.

ציורים של אנשים חיים או אנשים שמתו לא מכבר

27.   (1)  כשמופיעים במדגם שמותיהם של אנשים חיים, יש להמציא לרשם, אם דרש זאת, את הסכמתם של אותם אנשים, בטרם ירשום את המדגם.

           (2)  אם היו אלה אנשים שמתו לא מכבר, הרשות בידי הרשם לדרוש את הסכמתם של נציגיהם החוקיים בטרם ירשום את המדגם ששמותיהם או ציוריהם מופיעים בו.

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

הודעה על ליקויים תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

28.   מצא הרשם בבקשה, לאחר בחינתה, ליקויים המצדיקים לסרב לבקשה לרישום מדגם, ישלח למבקש את פירוט אותם ליקויים בכתב ויורה למבקש להשיב עליה בתוך 3 חודשים; לא השיב המבקש על פניית הרשם במשך שלושה חודשים, או לא ביקש להשמיע את טענותיו כאמור בתקנה 49, דינו כאילו הסתלק מן הבקשה.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

התנגדויות

28. אם הופיעה איזו התנגדות לאחר שהרשם עיין בבקשה, שולחים למבקש את פרשת ההתנגדויות הללו בכתב, ואם לא ביקש במשך חודש ימים להשמיע את טענותיו, דינו כאילו הסתלק מן הבקשה.

החלטת הרשם תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

29.   החלטת הרשם לאחר שמיעת הטענות כאמור בתקנה 49 תישלח למבקש בכתב, בליווי נימוקי ההחלטה.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

החלטת הרשם

29. החלטת הרשם לאחר שמיעת הטענות כאמור תישלח למבקש בכתב, ואם התנגד הלה להחלטה וירצה לערער עליה, עליו לפנות במשך חודש ימים אל הרשם ולדרוש מאתו לפרש בכתב את נימוקי החלטתו ואת החומר שהשתמש בו בהגיעו לאותה החלטה.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

30.   (בוטלה).

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

ביטול תקנה 30

הנוסח הקודם:

תאריך לערעור

30. משקיבל הרשם בקשה ישלח לבעל הבקשה הודעה בכתב, ולצורך הערעור ייחשב תאריך החלטת הרשם כתאריך המשלוח של אותה הודעה.

אי-השלמה

כשבקשה אינה מושלמת במשך שנים עשר חודש

31.   (1)  אם לא הושלמה בקשה לרישום מדגם במשך שנים עשר חודש מתאריך הבקשה באשמת המבקש, יתן הרשם הודעה בכתב למבקש על אי השלמה זו, ואם היה המבקש סוכן, תישלח ההודעה אליו.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

           (2)  אם לאחר ארבעה עשר יום מן היום שבו נשלחה אותה הודעה לא הושלמה אותה בקשה, דינה של הבקשה כדין בקשה שהסתלקו הימנה, חוץ אם ביקש המבקש מהרשם ליתן לו ארכה של לא יותר משלושה חדשים כדי שיוכל להשלים בה את הבקשה לרישום.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

(2) אם לאחר ארבעה עשר יום מן היום שבו נשלחה אותה הודעה לא הושלמה אותה בקשה, דינה של הבקשה כדין בקשה שהסתלקו הימנה, חוץ אם ביקש המבקש בטופס מדגמים מס' 7 מהרשם ליתן לו ארכה של לא יותר משלושה חדשים כדי שיוכל להשלים בה את הבקשה לרישום.

מות המבקש לפני הרישום

32.   מי שביקש לרשום מדגם ומת לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס המדגם שבגינו הוגשה הבקשה, רשאי הרשם לאחר שנתברר לו דבר מותו של המבקש, לרשום בפנקס את שמו, כתובתו ונתינותו של האיש שהמדגם שייך לו, תחת אשר ירשום את שמו של המבקש שמת, לאחר שתוכח בעלות זו כדי הנחת דעתו של הרשם.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

הארכת תקופת זכות המדגם

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת כותרת

הנוסח הקודם:

הארכת תקופת זכות יוצרים

הארכת תקופת זכות המדגם למעלה מחמש שנים תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

33.   על בעל מדגם רשום הרוצה לבקש שיאריכו את תקופת זכות המדגם למעלה מתקופת חמש השנים הראשונה או השנייה, להגיש בקשה לרשם, לפני תום תקופת חמש השנים החולפת.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1447

החלפת תקנה 33

הנוסח הקודם:

הארכת תקופת זכות היוצרים למעלה מחמש שנים

33. (1) בעל מדגם רשום הרוצה לבקש שיאריכו את תקופת זכות היוצרים למעלה מתקופת חמש השנים הראשונה או השניה, עליו להגיש בקשה על כך בטופס המדגמים מס' 13, לפני תום תקופת חמש השנים החולפת.

(2) בקשה להארכת זמן, לא יותר משלושה חדשים, לתשלום כל אגרה עפ"י תקנה זו תוגש בטופס מדגמים מס' 7.

 

תשלום אגרות מראש תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

34.   בעל מדגם רשום רשאי לשלם מראש את האגרות הקבועות לקבלת הארכת מועד זכות המדגם, כולן או מקצתן, לפי השיעורים הקבועים בתוספת הראשונה.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

תשלום אגרות למפרע

34. בעל כל מדגם רשום רשאי לשלם למפרע את האגרות הקבועות לקבלת הארכת מועד זכות היוצרים, כולם או מקצתם.

העברות וכו'

בקשה משותפת לרישום העברה וכו' תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

35.   מי שנעשה זכאי לזכות במדגם רשום מכוח העברה. מסירה או פעולה חוקית אחרת או מהיותו מקבל משכנתה, בעל רשיון או שנעשה בצורה אחרת זכאי לטובת הנאה במדגם, הרשות בידו להגיש בקשה לרשם יחד עם הבעל הרשום ולבקש שירשמו את זכותו.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

35. מי שנעשה זכאי לזכות יוצרים במדגם רשום מכוח העברה. מסירה או פעולה חוקית אחרת או מהיותו מקבל משכנתה, בעל רשיון או שנעשה בצורה אחרת זכאי לטובת הנאה במדגם, הרשות בידו להגיש בקשה לרשם יחד עם הבעל הרשום בטופס מדגמים מס' 4 ולבקש שירשמו את זכותו.

בקשה לרישום העברה ע"י הבעל האחרון תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

36.   מי שנעשה בעל זכות במדגם או בכל טובת הנאה בו, בצורה הנזכרת בתקנה 35, ולא הוגשה בקשה משותפת כאמור שם, יגיש בקשה לרשום את זכותו.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

36. מי שנעשה בעל זכות יוצרים במדגם או בכל טובת הנאה בו, בצורה הנזכרת בתקנה 35, ולא הוגשה בקשה משותפת כאמור שם, יגיש בקשה לרשום את זכותו בטופס מדגמים מס' 4 כשהוא מתוקן בצורה מתאימה.

 

פרטים בבקשה

37.   בקשה עפ"י תקנה 35 או תקנה 36 תכיל את שמו, כתובתו ונתינותו של האיש התובע זכות, בצירוף פרטים מלאים על המסמך, אם ישנו מסמך, שמכוחו הוא תובע, וצריך להגיש את המסמך לרשם לעיון.

העתקים למשרד

38.   לעולם רשאי הרשם לדרוש העתק מאושר של מסמך שהוגש לעיון בתורת הוכחה על זכותו.

הראית תעודת רישום

39.   אם יראה הרשם צורך בכך הרשות בידו לדרוש שיראו לו את תעודת הרישום המקורית בקשר עם בקשה לפי תקנה 35 או 36.

רישום בפנקס

40.   משנחה דעתו של הרשם בדבר זכותו שלה מבקש, יצווה לרשמו כבעלים או כבעל משכנתה או בעל רשיון או כאדם הזכאי בדרך אחרת בטובת הנאה במדגם וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם, בענין המסמך, אם היה מסמך, שמכוחו נרכשה הזכות.

מחיקת שם תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

41.   נרשם שמו של אדם בפנקס כבעל משכנתה או כבעל רשיון, הרשות בידו לבקש כי תירשם בפנקס הערה האומרת כי חדל לטעון על עצמו שהוא בעל משכנתה או בעל רשיון, הכל לפי הענין.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

41. נרשם שמו של אדם בפנקס כבעל משכנתה או כבעל רשיון, הרשות בידו בהגישו טופס מדגמים מס' 7 לבקש כי תירשם בפנקס הערה האומרת כי חדל לטעון על עצמו שהוא בעל משכנתה או בעל רשיון, הכל לפי הענין.

שינוי שם תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

42.   בעל רשום של מדגם ששינה את שמו, עליו להגיש בקשה לרשום את שינוי השם שלו.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

42. בעל רשום של מדגם ששינה את שמו, עליו להגיש בקשה, בטופס מדגמים מס' 7, לרשום את שינוי השם שלו.

שינוי כתובת

שינוי הכתובת בפנקס תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

43.   כל בעל רשום של מדגם המשנה את כתובתו או את הכתובת שלו למסירת הודעות, עליו להגיש מיד בקשה לרשם והרשם יתקן את הפנקס בהתאם.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

43. כל בעל רשום של מדגם המשנה את כתובתו או את הכתובת שלו למסירת הודעות, עליו להגיש מיד בקשה לרשם בטופס מדגמים מס' 7 והרשם יתקן את הפנקס לפי זה בהתאם.

תיקון טעויות סופר

תיקון ע"י המבקש תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

44.   מבקש הרוצה לתקן טעות סופר בבקשתו, יגיש בקשה לרשם.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

44. מבקש הרוצה לתקן טעות סופר בבקשתו, יגיש טופס מדגמים מס' 7 בקשה לרשם.

 

תיקון ע"י הבעלים תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

45.   בעל רשום של מדגם הרוצה לתקן טעות סופר עפ"י סעיף 42 של הפקודה, עליו להגיש בקשה לרשם.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

45. בעל רשום של מדגם הרוצה לתקן טעות סופר עפ"י סעיף 42 של הפקודה, עליו להגיש טופס מדגמים מס' 7 בקשה לרשם.

ביטול עפ"י סעיף 42(ב)

ביטול מדגם תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

46.   בעל רשום של מדגם הרוצה לבטל את רישומו עליו להגיש בקשה לרשם.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

46. בעל רשום של מדגם הרוצה לבטל את רישומו עליו להגיש טופס מדגמים מס' 7 בקשה לרשם.

 

ביטול ע"י הנאמן בפשיטת רגל וכו'

47.   כמו כן יוכל הביטול להיעשות ע"י הנאמן מטעם הבעל הרשום בפשיטת רגל. וכשהבעל הרשום הוא חברה בפירוק, ע"י המפרק, וכן בכל מקרה אחר שבו מוגשת בקשה ע"י אדם שהרשם יוכל להחליט עליו כי הוא זכאי לפעול בשמו של הבעל הרשום.

סמכות הכרעה

שמיעת טענות

48.   בטרם ישתמש הרשם בכל סמכות הכרעה הניתנת לרשם עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, הפוגעת לרעה בכל אדם, ישמע הרשם, אם נדרש בכך, את טענותיו של האיש שייפגע לרעה מתוך השימוש בסמכות זו.

בקשה לשמיעת טענות תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

49.   בקשה לשמיעת טענות תוגש בתוך שלושה חודשים למן היום שבו נתעוררה השאלה שבה נדרש הרשם בסמכות ההכרעה.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

49. בקשה לשמיעת טענות תוגש בתוך חודש ימים שלושה חודשים למן היום שבו נתעוררה השאלה שבה נדרש הרשם בסמכות ההכרעה.

הודעה על שמיעת טענות

50.     (1)  בקבלו בקשה כזאת יתן הרשם למבקש הודעה של עשרה ימים מראש הקובעת את הזמן שבו יוכל להשמיע את טענותיו, אם הוא עצמו ואם ע"י סוכנו.

תק' תשע"ז-2016

           (2)  נשלחה הודעת הרשם בדואר, יודיע המבקש לרשם בתוך חמישה ימים מן היום שבו תהא הודעה זו נמסרת לפי המהלך הרגיל של הדואר, אם יש בדעתו להשמיע את טענותיו או לא.

תק' תשע"ז-2016

           (3)  נשלחה הודעת הרשם בדואר אלקטרוני, יודיע המבקש לרשם בתוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה בהתאם לתקנה 9(ב), אם יש בדעתו להשמיע את טענותיו.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

(2) במשך נשלחה הודעת הרשם בדואר, יודיע המבקש לרשם בתוך חמישה ימים מן היום שבו תהא הודעה זו נמסרת לפי המהלך הרגיל של הדואר, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש בדעתו להשמיע את טענותיו או לא.

(3) נשלחה הודעת הרשם בדואר אלקטרוני, יודיע המבקש לרשם בתוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה בהתאם לתקנה 9(ב), אם יש בדעתו להשמיע את טענותיו.

הודעת ההחלטה

51.   הודעה על החלטתו של הרשם בענין השימוש בסמכות ההכרעה לעיל, תימסר לנוגע בדבר.

הסמכות לוותר על ראיות

ויתור על ראיות תק' תשע"ז-2016

52.     אם עפ"י תקנות אלה נדרש אדם לעשות כל מעשה או דבר, או לחתום על מסמך או ליתן תצהיר מטעם עצמו או מטעם אדם אחר, או להראות כל מסמך לרשם או להשאירו במשרדו והוכיחו לרשם כדי הנחת דעתו כי מסיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות את המעשה או הדבר או לחתום על אותו מסמך או ליתן אותו תצהיר, או כי אי אפשר להראות או להניח אותו מסמך או אותה עדות, מותר לו לרשם לוותר על המעשה או הדבר או המסמך או התצהיר או העדות לאחר שימציאו לו אותן ההוכחות האחרות שידרוש ובכפוף לאותם תנאים שימצא לנכון לקבוע לכך.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

52. אם עפ"י תקנות אלה נדרש אדם לעשות כל מעשה או דבר, או לחתום על מסמך או ליתן הצהרה תצהיר מטעם עצמו או מטעם אדם אחר, או להראות כל מסמך לרשם או להשאירו במשרדו והוכיחו לרשם כדי הנחת דעתו כי מסיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות את המעשה או הדבר או לחתום על אותו מסמך או ליתן אותה הצהרה אותו תצהיר, או כי אי אפשר להראות או להניח אותו מסמך או אותה עדות, מותר לו לרשם לוותר על המעשה או הדבר או המסמך או ההצהרה התצהיר או העדות לאחר שימציאו לו אותן ההוכחות האחרות שידרוש ובכפוף לאותם תנאים שימצא לנכון לקבוע לכך.

תיקונים

תיקון מסמך

53.   מותר לתקן כל מסמך או שרטוט או ציור אחר של מדגם וכל פגם בפרוצדורה אשר לדעת הרשם אפשר להימנע מהם בלא לגרום רעה לאינטרסים של כל אדם, אם יישר הדבר בעיני הרשם ובתנאים אשר יורה.

הארכת המועד

הארכת המועד

54.   הזמן שנקבע בתקנות אלה לעשות כל מעשה או כל צעד מותר לרשם להאריכו, אם יראה צורך בכך, ובתתו הודעה לצדדים האחרים ובאותם תנאים שיאבה להורות, ומותר ליתן הארכה זו אפילו אם עבר המועד לעשיית המעשה או הצעד.

תעודה מאת הרשם

תעודה לשימוש בהליך משפטי ולמטרה אחרת תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

55.   אם דרושה תעודה לכל הליך משפטי, או למטרה מיוחדת אחרת בענין רישום, או דבר שהרשם מותר לו לפי הפקודה והתקנות האלה לעשותו, הרשות בידי הרשם, לאחר שתוגש לו בקשה, ליתן את התעודה, וצריך לפרט בה את המטרה שלשמה ניתנה כאמור לעיל.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

55. אם דרושה תעודה לכל הליך משפטי, או למטרה מיוחדת אחרת בענין רישום, או דבר שהרשם מותר לו לפי הפקודה והתקנות האלה לעשותו, הרשות בידי הרשם, לאחר שיוגש לו טופס מדגמים מס' 7 שתוגש לו בקשה, ליתן את התעודה, וצריך לפרט בה את המטרה שלשמה ניתנה כאמור לעיל.

תק' (מס' 3)  תשי"ב-1952

56.   (בוטלה).

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

ביטול תקנה 56

הנוסח הקודם:

סימון דברי תוצרת

56. בטרם ימסרו כל דבר תוצרת שייחדו לו מדגם רשום, יצוה בעל המדגם לסמן כל דבר תוצרת במלת "רשום" וכן במספר המופיע בתעודת הרשם; אלא שדרישות הפקודה והתקנות האלה בענין סימנים של דברי תוצרת שייחדו להם סימני אמצאה רשומים אין צורך לקיימן לגבי סחורות כתנה, לאפוקי ממחטות.

פנקס מדגמים ועיון במדגמים רשומים

רישום מדגם

57.   נתקבל מדגם, יירשמו בפנקס, נוסף על הפרטים הקבועים בפקודה, גם עוד פרטים אחרים שהרשם יראה צורך בהם.

הודעה על רישום מדגם תק' תשכ"ו-1966 תק' תשע"א-2011 תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

57א.   הרשם יפרסם באתר האינטרנט הודעה הכוללת את שמו של בעל מדגם, את מספרו, סוגו ותאריך רישומו של מדגם שנרשם ואת יעודו של החפץ שלגביו הוא נרשם; בתקנה זו "אתר האינטרנט" – כמשמעותו בסעיף 166א לחוק הפטנטים.

מיום 2.7.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1888 מיום 2.6.1966 עמ' 2088

הוספת תקנה 57א

 

מיום 1.1.2007

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6971 מיום 31.1.2011 עמ' 612

57א. הרשם יפרסם ברשומות באתר האינטרנט, על חשבון המבקש, הודעה הכוללת את שמו של בעל מדגם, את מספרו, סוגו ותאריך רישומו של מדגם שנרשם ואת יעודו של החפץ שלגביו הוא נרשם.

 

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

57א. הרשם יפרסם באתר האינטרנט, על חשבון המבקש, הודעה הכוללת את שמו של בעל מדגם, את מספרו, סוגו ותאריך רישומו של מדגם שנרשם ואת יעודו של החפץ שלגביו הוא נרשם; בתקנה זו "אתר האינטרנט" – כמשמעותו בסעיף 166א לחוק הפטנטים.

 

פרסום באתר האינטרנט, שמירת המידע והעמדתו לרשות הציבור תק' תשע"א-2011 תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

57ב.   (א)  (נמחקה).

 

 

 

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

           (ב)  מידע שפורסם כאמור בתקנה 57א יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד ש-

(1)   המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה;

(2)   המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;

(3)   ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ערב הפרסום, תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים.

תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014

           (ג)   מידע שפורסם כאמור בתקנה 57א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית רשות הפטנטים; בתקנה זו, "ספריית רשות הפטנטים" – כמשמעותה בחוק הפטנטים.

מיום 1.1.2007

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6971 מיום 31.1.2011 עמ' 612

הוספת תקנה 57ב

 

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

57ב. (א) הודעות כאמור בתקנה 57א יפורסמו באתר האינטרנט של הרשם, שכתובתו http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/Yoman.

(ב) מידע שפורסם כאמור בתקנת משנה (א) בתקנה 57א יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד ש-

(1) המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה;

(2) המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;

(3) ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ערב הפרסום, תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים.

(ג) מידע שפורסם כאמור בתקנת משנה (א) יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית לשכת הפטנטים.

(ג) מידע שפורסם כאמור בתקנה 57א יועמד לעיון הציבור בפורמט אלקטרוני בספריית רשות הפטנטים; בתקנה זו, "ספריית רשות הפטנטים" – כמשמעותה בחוק הפטנטים.

העיון במדגמים רשומים

58.   התקופה עפ"י סעיף 35 של הפקודה שבה לא ימציאו לעיון מדגמים תהא שנתיים מיום רישומם הראשון, פרט למקרים הזכורים באותו סעיף.

ביטול הרישום של מדגמים עפ"י סעיף 36 תק' (מס' 2)  תשע"ד-2014 תק' תשע"ז-2016

59.     (1)  בקשה לביטול הרישום של מדגם עפ"י סעיף 36 של הפקודה תוגש לרשם.

 

 

תק' תשע"ז-2016

           (2)  (בוטלה).

תק' תשע"ז-2016

           (3)  העתק הבקשה יועבר לבעל הרשום על ידי מגיש הבקשה לביטול הרישום באמצעות הדואר.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

(1) בקשה לביטול הרישום של מדגם עפ"י סעיף 36 של הפקודה תוגש בטופס מדגמים מס' 5 לרשם.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

59. (1) בקשה לביטול הרישום של מדגם עפ"י סעיף 36 של הפקודה תוגש לרשם ויפורטו בה טענותיו של המבקש.

(2) לבקשה זו צריך לצרף העתק הימנה והודעה בשני העתקים המציינת בפרוטרוט את טענותיו והתקנה שהוא מבקש.

(3) העתקים של הבקשה, והודעת הטענות יועברו לבעל הרשום ע"י הרשם.

(3) העתק הבקשה יועבר לבעל הרשום על ידי מגיש הבקשה לביטול הרישום באמצעות הדואר.

הודעה שכנגד תק' (מס' 3) תשי"ב-1952 תק' תשע"ז-2016

60.     (א)  אם רוצה הבעל הרשום להתנגד לבקשה, עליו להגיש למשרד, במשך חודש ימים מיום קבלו את ההעתק או במשך זמן נוסף ככל אשר הרשם יקבע, הודעה שכנגד ובה יציין בפרוטרוט את הנימוקים שעל יסודם יתנגד לבקשה ומשהגיש הודעה זו ימסור למבקש העתק הימנה.

תק' תשע"ז-2016

           (ב)  שלח הבעל הרשום את העתק ההודעה שכנגד כאמור בתקנת משנה (א) (להלן – המסמך) בדואר אלקטרוני, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

60. אם רוצה הבעל הרשום להתנגד לבקשה, עליו להגיש למשרד, במשך ארבעה עשר יום חודש ימים מיום קבלו את ההעתקים או במשך זמן נוסף ככל אשר הרשם יקבע, הודעה שכנגד ובה יציין בפרוטרוט את הנימוקים שעל יסודם יתנגד לבקשה ומשהגיש הודעה זו ימסור למבקש העתק הימנה.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

60. (א) אם רוצה הבעל הרשום להתנגד לבקשה, עליו להגיש למשרד, במשך חודש ימים מיום קבלו את ההעתקים ההעתק או במשך זמן נוסף ככל אשר הרשם יקבע, הודעה שכנגד ובה יציין בפרוטרוט את הנימוקים שעל יסודם יתנגד לבקשה ומשהגיש הודעה זו ימסור למבקש העתק הימנה.

(ב) שלח הבעל הרשום את העתק ההודעה שכנגד כאמור בתקנת משנה (א) (להלן – המסמך) בדואר אלקטרוני, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור.

ראיותיו של בעל הבקשה תק' תשע"ז-2016

61.     בתוך חודש ימים מיום מסירת העתק ההודעה שכנגד כאמור בתקנה 60, או בתוך זמן נוסף שהרשם יקבע, יגיש המבקש את ראיותיו לרשם באמצעות תצהיר, ובאותה שעה ימסור לבעל הרשום את העתקן; נמסר העתק הראיות כאמור בדואר אלקטרוני, יחולו הוראות תקנה 60(ב) בשינויים המחויבים.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

61. בתוך ארבעה עשר יום חודש ימים מיום מסירת ההעתק דלעיל או בתוך זמן נוסף שהרשם יקבע, ישאיר המבקש הוכחות במשרד הרשם בדרך הצהרה בשבועה לחיזוק בקשתו, ובאותה שעה ימסור לבעל הרשם העתק הימנה.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

החלפת תקנה 61

הנוסח הקודם:

הוכחותיו של בעל הבקשה

61. בתוך חודש ימים מיום מסירת ההעתק דלעיל או בתוך זמן נוסף שהרשם יקבע, ישאיר המבקש הוכחות במשרד הרשם בדרך הצהרה בשבועה לחיזוק בקשתו, ובאותה שעה ימסור לבעל הרשם העתק הימנה.

ראיות הבעלים וראיות לסתור תק' (מס' 3)  תשי"ב-1952 תק' תשע"ז-2016

62.     (1)  במשך חודש ימים מיום מסירת ההעתק או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, רשאי הבעלים להגיש במשרד את ראיותיו, ומשהגיש ראיות אלה ימסור למבקש העתק מהן.

 

תק' תשע"ז-2016

           (2)  במשך חודש ימים מיום המסירה האמורה לעיל או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, על המבקש להגיש למשרד את ראיותיו בתשובה, ומשהניחן ימסור לבעל העתק מהן.

תק' תשע"ז-2016

           (3)  ראיות אלה שנזכרו לאחרונה צריכות להצטמצם בענינים שהם ממין התשובה בלבד.

תק' תשע"ז-2016

           (4)  נמסר העתק כאמור בתקנות משנה (1) או (2) בדואר אלקטרוני, יחולו הוראות תקנת משנה 60(ב) בשינויים המחויבים.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

(1) במשך ארבעה עשר יום חודש ימים מיום מסירת ההעתק או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, רשאי הבעלים להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך, ומשהניח הצהרות אלה ימסור למבקש העתק מהן.

(2) במשך ארבעה עשר יום חודש ימים מיום המסירה האמורה לעיל או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, על המבקש להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך, ומשהניחן ימסור לבעל העתק מהן.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 243

הוכחות הבעלים והוכחות לסתור ראיות הבעלים וראיות לסתור

62. (1) במשך חודש ימים מיום מסירת ההעתק או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, רשאי הבעלים להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך, ומשהניח הצהרות להגיש במשרד את ראיותיו, ומשהגיש ראיות אלה ימסור למבקש העתק מהן.

(2) במשך חודש ימים מיום המסירה האמורה לעיל או במשך זמן נוסף שהרשם יקבע, על המבקש להניח במשרד הצהרות בשבועה כתשובה לכך להגיש למשרד את ראיותיו בתשובה, ומשהניחן ימסור לבעל העתק מהן.

(3) הצהרות ראיות אלה שנזכרו לאחרונה צריכות להצטמצם בענינים שהם ממין התשובה בלבד.

(4) נמסר העתק כאמור בתקנות משנה (1) או (2) בדואר אלקטרוני, יחולו הוראות תקנת משנה 60(ב) בשינויים המחויבים.

תקופות לגבי תושבי חוץ תק' (מס' 3) תשי"ב-1952 תק' תשע"ז-2016

62א.   היה הבעל או המבקש תושב חוץ, יהיו לגביו התקופות הנזכרות בתקנות 60 עד 62 – שני חודשים.

 

 

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

הוספת תקנה 62א

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 244

62א. היה הבעל או המבקש תושב חוץ, יהיו לגביו התקופות הנזכרות שהם ממין התשובה בלבד בתקנות 60 עד 62 – שני חודשים.

חתימת הראיות תק' תשע"ז-2016

63.     אין להגיש כל ראיות נוספות אלא ברשות הרשם או עפ"י דרישתו.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 244

חתימת ההוכחות חתימת הראיות

63. אין להניח להגיש כל הוכחות ראיות נוספות אלא ברשות הרשם או עפ"י דרישתו.

בירור תק' תשע"ז-2016

64.     (1)  משתמה הראיה או בעת אחרת שהרשם ימצא לראוי לקבוע, יקבע הרשם זמן לבירור הענין, וימסור לצדדים הודעה לפחות עשרה ימים מראש על קביעת מועד זו, והיה אם יחליט לגבות עדות בעל פה, במקום ראיה ע"י תצהיר, או נוסף על כך או להתיר לחקור בחקירה שכנגד כל מוסר תצהיר, רשאי הוא לדרוש את נוכחותו של כל מצהיר או אדם אחר שהוא רואה צורך בעדותו.

           (2)  צד שאינו רוצה להשמיע טענות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי לרשם.

תק' תשכ"ו-1966 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשע"ז-2016

           (3)  צד הרוצה להשמיע טענות עליו להודיע את הרשם בכך. מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו יצרף להודעה אישור על ביצוע תשלום האגרה כאמור בתקנה 3(ב).

מיום 2.7.1966

תק' תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1888 מיום 2.6.1966 עמ' 2088

(3) צד הרוצה להשמיע טענות עליו להודיע את הרשם בכך. מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו ישלם, בעת הגשת ההודעה, את האגרה הקבועה.

 

מיום 22.3.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 502

(3) צד הרוצה להשמיע טענות עליו להודיע את הרשם בכך. מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו ישלם, בעת הגשת ההודעה, את האגרה הקבועה יצרף להודעה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 244

64. (1) משתמה הראיה או בעת אחרת שהרשם ימצא לראוי לקבוע, יקבע הרשם זמן לבירור הענין, וימסור לצדדים הודעה לפחות עשרה ימים מראש על קביעת מועד זו, והיה אם יחליט לגבות עדות בעל פה, במקום ראיה ע"י הצהרה תצהיר, או נוסף על כך או להתיר לחקור בחקירה שכנגד כל מוסר הצהרה תצהיר, רשאי הוא לדרוש את נוכחותו של כל מצהיר או אדם אחר שהוא רואה צורך בעדותו.

(2) צד שאינו רוצה להשמיע טענות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי לרשם.

(3) צד הרוצה להשמיע טענות עליו להודיע את הרשם בכך. מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו יצרף להודעה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה אישור על ביצוע תשלום האגרה כאמור בתקנה 3(ב).

הוצאות בקשה שאין חולקים עליה

65.   כשאין הבעל חולק על בקשה לביטול רישומו של מדגם, הרי כשיבוא הרשם להחליט אם לפסוק לו למבקש הוצאות משפט, עליו לעיין באם אפשר היה להימנע מן הפעולה המשפטית אילו נתן המבקש הודעה סבירה לבעל הרשום לפני שנרשמה הבקשה.

תצהיר תק' תשע"ז-2016

66.     (1)  תצהיר יהיה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.

           (2)  בכל תצהיר יצוינו שמו, תוארו וכתובתו של המצהיר.

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 244

החלפת תקנה 66

הנוסח הקודם:

טופס וכו' של הצהרה בשבועה

66. (1) ההצהרה בשבועה הדרושה עפ"י תקנות אלה או המשמשת בכל פעולה משפטית עפ"י תקנות אלה רושמים בראשה את שם הענין או הענינים שהיא מתיחסת להם, ועורכים אותה בגוף ראשון, מחלקים אותה לפסקאות המסומנות במספרים בזה אחר זה, וכל פסקה תצטמצם עד כמה שאפשר בנושא אחד.

(2) כל הצהרה בשבועה תציין את תוארו ומקום מגוריו של המצהיר, את שמו וכתובתו של המניח אותה, ובשמו של מי הונחה.

מתן הצהרה תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

67.     הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשת בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה –

(1)  בישראל – בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;

(2)  בחוץ לארץ – בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה.

מיום 7.8.1952

תק' (מס' 3) תשי"ב-1952

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269

החלפת תקנה 67

הנוסח הקודם:

כיצד נותנין הצהרה ובפני מי נותנין אותה

67. עורכין ומוסרין הצהרה בשבועה כדלקמן:

(א) בישראל – בפני כל נוטריון או שופט שלום.

(ב) בממלכה המאוחדת – בפני כל שופט שלום או כל פקיד המורשה מטעם החוק להשביע אנשים בכל פעולה משפטית.

(ג) בכל חלק אחר של הדומיניונים של הוד מלכותו – בפני כל בית משפט, שופט, שופט שלום, או כל פקיד המורשה מטעם החוק להשביע אנשים לצורך פעולה משפטית.

(ד) אם ניתנה מחוץ לדומיניונים של הוד מלכותו – בפני ציר בריטי או אדם המכהן בתפקידים של ציר בריטי, או בפני קונסול או סגן קונסול בריטי או המכהן בתפקידים אלה, או נוטריון או שופט, או שופט שלום.

 

מיום 29.12.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 244

ביטול תקנה 67

הנוסח הקודם:

מתן הצהרה

67. הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשת בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה –

(1) בישראל – בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;

(2) בחוץ לארץ – בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה.

חותמת הפקיד המקבל את התצהיר משמשת הוכחה לעצמה תק' תשע"ז-2016

68.     כל מסמך שנראה מתוכו כי נקבעו או נטבעו בו חותמו או חתימתו של אדם שהורשה על פי תקנות אלה לקבל תצהיר, לאות כי אותו תצהיר ניתן ונחתם בפניו, הרשות בידי הרשם לקבלו בלא צורך בהוכחת אמיתות החותם או החתימה או בהוכחת מעמדו הרשמי של אותו אדם או בהוכחת אמיתותה של ההרשאה שבידו לקבל תצהיר.

בקשות לבית המשפט וצווי בית המשפט

הודעה לרשם על בקשה לתקן פטנט

69.   יש למסור לרשם הודעה של ארבעה ימים תמימים על כל בקשה לבית המשפט עפ"י סעיף 44 של הפקודה, לתיקון פנקס המדגמים.

צו בית המשפט תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

70.   (1)  נתן בית המשפט צו עפ"י הפקודה, הרי מי שהצו ניתן לזכותו או אם יש יותר מאחד, אחד מהם שהרשם יסכים לקבלו, ימסור לרשם העתק משרדי מאותו צו.

           (2)  אם יש צורך בכך יתקן הרשם לאח"כ את הפנקס או ישנה אותו.

מיום 1.7.2014

תק' (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1448

(1) נתן בית המשפט צו עפ"י הפקודה, הרי מי שהצו ניתן לזכותו או אם יש יותר מאחד, אחד מהם שהרשם יסכים לקבלו, ימסור לרשם העתק משרדי מאותו צו בצירוף טופס מדגמים מס' 6, אם נדרש בכך.

פרסום צו בית המשפט

71.   כל מקום שניתן צו ע"י בית המשפט עפ"י פקודה זו, הרי אם סבור הרשם שיש לפרסם את תוצאות הצו ברבים, רשאי הוא לפרסם הודעה על כך ברשומות.

סדרי הדין בערעור תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

71א.   סדרי הדין בערעור על החלטת הרשם לפי סעיף 51 לפקודה או לפי תקנות אלה יהיו לפי פרק י"ז בחלק ב' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ואולם לעניין תקנות אלה, יקראו בכל מקום בפרק י"ז שבו כתוב "שישים ימים" כאילו כתוב "חודש ימים".

מיום 14.3.2021

תק' (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9269 מיום 14.3.2021 עמ' 2632

הוספת תקנה 71א

מדגמים יוצאים מכלל ההגנה הנתונה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911

מדגמים יוצאים מכלל ההגנה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911

72.   מדגם ייחשב כמודל או דוגמה להכפלה עפ"י תהליך תעשייתי כמשמעותו בסעיף 22 מחוק זכות יוצרים, 1911, שהוטל על ישראל בדבר המלך במועצה מיום 21 במרץ 1924, במקרים הבאים: -

(א)   כשהמדגם מועתק או מכוון להיות מועתק ביותר מחמישים דברי תוצרת יחידים, חוץ אם דברי תוצרת אלה מהווים כולם יחד מערכת אחת יחידה, כמוגדר בתקנה 5;

(ב)   כשעומדים לייחד את המדגם –

(1)    לווילונות נייר מודפס;

(2)    לשטיחים, מחצלאות או שעווניות המיוצרים או נמכרים לפי האורך או לפי החתיכה;

(3)    לסחורות טכסטיל במפורד או לסחורות טכסטיל המיוצרות או נמכרות לפי האורך או לפי החתיכה;

(4)    לרקמה שאינה מלאכת יד.

 

תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

1.        בתוספת זו –

           "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

           "מבקש מיוחד" – מבקש שהוא אחד מאלה:

(1)   מי שאינו חברה ואינו שותפות;

(2)   חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים;

(3)   מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4)   מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

                                                                                                                                                 בשקלים חדשים

1.        (א)  עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה, ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד מדגם מסוים בקשה ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום                                                                                        408

(ב)  עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג אחד לפי תקנה 5; ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד מדגם מסוים בקשה ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום                                                                                        612

2.        עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31(2) ו-33(2) – לכל חודש או חלק ממנו  70

3.        (א)  עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס לרבות רישום שעבוד, עיקול או רישיון וכן ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 42 עד 44 לפקודה ותקנות 40,41, 45 ו-46 62

(ב)  עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו-43   62

4.        עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 36 ו-42(ב) לפקודה  797

5.        בעד הארכת תקופת ההגנה –

           (א)  לפי סעיף 33(2) לפקודה                                                                  445

           (ב)  לפי סעיף 33(3) לפקודה                                                                  883

6.        בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו-40 לפקודה ותקנה 55                                                                      49

7.        בעד צילום העתקות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2) לפקודה, לכל עמוד     0.5

8.        (א)  עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64, בעד כל עניין               248

           (ב)  עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48                   157

9.        עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל חודש או חלק ממנו              70

10.      בעד העתק סרוק של תיק רישום                                                               20

רבדים לתוספת הראשונה

 

תק' תשע"ז-2016

תוספת שנייה

(תקנה 14)

[בקשה לרישום מדגם]

 

תק' תשפ"א-2020

תוספת שלישית

(נמחקה)

מיום 27.5.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3841 מיום 27.4.1978 עמ' 1185

החלפת התוספת השלישית

הנוסח הקודם:

סיווג סחורות

סוג 1. סחורות העשויות כולן או בעיקרן מתכת וכן תכשיטים.

סוג 2. ספרים וכל מיני חמרי-כריכה.

סוג 3. סחורות העשויות כולן או בעיקרן מעץ, עצם, שן הפיל, פפיה משה (papier mache'), או שאר חומרים מוצקים שאינם כלולים בסוגים אחרים. 

סוג 4. סחורות העשויות כולן או בעיקרן מזכוכית, כלי יוצר, כלי חרסינה או חרס שרוף או מלט.

סוג 5. סחורות העשויות כולן או בעיקרן מניר, קרטון או ניר-קש, (זולת סחורות בסוג 2, ווילונות של ניר).

סוג 6. סחורות העשויות כולן או בעיקרן עור, שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 7. וילונות ניר.

סוג 8. שטיחים ומרבדים וכיסוי רצפות מכל מיני חמרים.

סוג 9. רקמה.

סוג 10. מגפים ונעלים.

סוג 11. כובעי גברות ודברי תלבושת, זולת מגפים ונעלים.

סוג 12. סחורות שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 13. תבניות מודפסות או ארוגות בסחורות טקסטיל, זולת משבצות ופסים.

סוג 14. תבניות מודפסות או ארוגות בממחטות ובסוודרים, זולת משבצות או פסים.

סוג 15. תבניות מודפסות או ארוגות בסחורות טקסטיל או בממחטות או סוודרים שהם משובצים או מעשה פסים.

 

מיום 13.6.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7237 מיום 14.4.2013 עמ' 904

החלפת התוספת השלישית

הנוסח הקודם:

תוספת שלישית

(תקנה 6)

סיווג סחורות

סוג 1. מצרכי מזון:

1. מוצרי מאפה, עוגיות, אטריות, מקרוני ומוצרי חיטה אחרים, שוקולד, ממתקים, גלידות;

2. פירות וירקות;

3. גבינות, חמאה, תחליפי חמאה, תוצרת חלב אחרת;

4. בשר הנמכר באטליז (לרבות מוצרי חזיר), דג.

סוג 2. פריטי ביגוד והלבשה:

1. לבוש תחתון, לבנים, מחוכים, חזיות, לבוש לילה;

2. לבוש חיצוני;

3. כיסויי ראש;

4. הנעלה, גרביים ופזמקאות;

5. עניבות, מטפחות, צעיפים וממחטות;

6. כפפות;

7. אביזרי הלבשה וביגוד.

סוג 3. חפצי נסיעה, תיבות, שימשיות, חפצים אישיים, שאינם מסווגים במקום אחר:

1. מזוודות, תיקים, ילקוטים, ארנקים ופריטים דומים;

2. תיבות שעוצבו במיוחד לתכולתן;

3. מטריות, שמשיות, מקלות לטיול;

4. מניפות.

סוג 4. מברשות:

1. מברשות ומטאטאים לניקוי;

2. מברשות טואלט, מברשות להברשת בגדים;

3. מברשות למכונות;

4. מכחולים, מברשות בישול.

סוג 5. פריטי אריגים, חומר יריעות מלאכותי או טבעי;

1. פריטי חוטים;

2. תחרים;

3. ריקמה;

4. סרטים, אמרות וקישוטים דקורטיביים אחרים;

5. אריגי טקסטיל;

6. חומר יריעות מלאכותי או טבעי.

סוג 6. ריהוט:

1. מיטות ומושבים;

2. (פנוי)

3. שולחנות וריהוט דומה;

4. רהיטי איחסון;

5. ריהוט מורכב;

6. ריהוט אחר וחלקי ריהוט;

7. מראות ומסגרות;

8. קולבים לבגדים;

9. מזרונים וכריות;

10. וילונות ותריסים פנימיים;

11. שטיחים, מרבדים, מחצלות;

12. שטיחי קיר;

13. שמיכות וחמרי כיסוי אחרים, כלי בית וכלי שולחן מבד.

סוג 7. חפצי משק בית, שלא סווגו במקום אחר:

1. חרסינה, כלי זכוכית, צלחות וכלים אחרים בעלי אופי דומה;

2. מתקנים, כלים ומיכלים לבישול;

3. סכינים, מזלגות, כפות;

4. מכשירים וכלים להכנת מזון ומשקה;

5. מגהצים, ציוד המיועד לכביסה, לניקוי ולייבוש;

6. כלי שולחן אחרים;

7. כלי קיבול ביתיים אחרים;

8. אבזרי אח.

סוג 8. כלי עבודה ומכשירים:

1. כלי עבודה ואמצעים לקידוח, לטחינה או לחפירה;

2. פטישים, וכלי עבודה ומכשירים דומים אחרים;

3. כלי עבודה לחיתוך;

4. מברגים, וכלי עבודה ומכשירים דומים אחרים;

5. כלי עבודה ומכשירים אחרים;

6. ידיות וצירים;

7. התקנים לנעילה ולסגירה;

8. התקנים להידוק, לתמיכה או להרכבה, שלא סווגו בקבוצות אחרות;

9. אבזרי מתכת להרכבת דלתות, חלונות, רהיטים ופריטים  דומים.

סוג 9. אריזות ומכלים להובלתם או לניטולם של טובין:

1. בקבוקים, קנקנים, קדרות, בקבוקים מרושתים בקש או במתכת ומכלים המצויידים בהתקני חלוקה מנועיים;

2. פחיות, מכלים גליליים וחביות לאחסון;

3. קופסאות, תיבות, מיכלים, פחיות (לשימורים);

4. סלים;

5. שקיות, שקים, סלי קניות, שפופרות וכמוסות;

6. חבלים וחומרי הדוק;

7. אמצעי סגירה והתקנים מוספים.

סוג 10. שעוני קיר, ושעוני יד והתקנים ומכשירי מדידה אחרים לבדיקה ולאיתות:

1. שעוני קיר ושעונים מעוררים;

2. שעוני יד ושעוני כיס;

3. מכשירים אחרים למדידת זמן;

4. מתקנים, מכשירי מדידה והתקנים אחרים;

5. התקנים ומתקנים לבקרה, לבטיחות ולבדיקה;

6. התקנים ומתקנים לאיתות;

7. תיבות, חוגות, ידיות וכל החלקים והאבזרים האחרים של מכשירים למדידה, לבדיקה ולאיתות.

סוג 11. פריטי קישוט:

1. תכשיטים;

2. חפצי קישוט לשולחן, לאח ולקיר, צנצנות לפרחים ועציצים;

3. מדליונים ותגים;

4. פרחים, פירות וצמחים מלאכותיים;

5. דגלים וקישוטים חגיגיים.

סוג 12. כלי תחבורה והרמה:

1. כלי רכב הנגררים על ידי חיות;

2. עגלות יד, מריצות;

3. קטרים, ציוד מיטלטל של רכבת, וכלי רכב אחרים הנעים על מסילות;

4. רכבלים, מעליות כסא, מעליות סקי;

5. מעליות ומנופים להטענה ולהובלה;

6. כלי שיט;

7. כלי תעופה וחלל;

8. מכוניות, אוטובוסים ומשאיות;

9. טרקטורים;

10. גוררים, לרבות קרונות לדירה ולחניון (קמפינג);

11. אופנים ואופנועים;

12. עגלות ילדים, כסאות גלגלים לנכים, אלונקות;

13. כלי רכב למטרות מיוחדות;

14. כלי רכב אחרים;

15. צמיגים לכלי רכב;

16. חלקים אחרים, ציוד ואבזרים לכלי רכב שלא פורטו במקום אחר.

סוג 13. ציוד לייצור, לחלוקה או להשנאה של חשמל:

1. גנרטורים ומנועים;

2. שנאי כח, מיישרי זרם, סוללות ומצברים;

3. ציוד לחלוקה או לבקרה של כוח חשמלי.

סוג 14. ציוד להקלטה, לתקשורת ולשליפת מידע:

1. ציוד להקלטה או לשחזור של קולות ותמונות;

2. ציוד להקלטה, לשחזור או לשליפת מידע;

3. ציוד לתקשורת ומגברי רדיו.

סוג 15. מכונות שלא פורטו במקום אחר:

1. מנועים (שאינם חשמליים);

2. משאבות ומדחסים;

3. מכונות חקלאיות;

4. מכונות לבניה;

5. מכונות כביסה, מכונות ניקוי וייבוש;

6. מכונות בענף הטקסטיל, מכונות תפירה, סריגה וריקמה;

7. מכונות והתקנים לקירור;

8. מכונות להכנת מזון ומשקה;

9. מכונות לעבוד חומרים, לשפשוף וליציקה.

סוג 16. מכשירים לצילום, להסרטה ומכשירים אופטיים:

1. מצלמות לצילום ומצלמות הסרטה;

2. זרקורים;

3. מכשירים להעתקה ולהגדלה;

4. מכשירים וציוד לפיתוח;

5. אבזרים;

6. מוצרים אופטיים;

סוג 17. כלי נגינה:

1. כלי מקלדת;

2. כלי נשיפה;

3. כלי מיתר;

4. כלי הקשה;

5. כלים מכניים.

סוג 18. מכונות להדפסה ומכונות משרדיות:

1. מכונות כתיבה וחישוב;

2. מכונות הדפסה;

3. אותיות דפוס ומשטחן העליון;

4. מכונות לכריכת ספרים, מכונות לכריכת רכב, מכונות חיתוך ומכונות גזיזה (לכריכת ספרים).

סוג 19. צורכי משרד וציוד משרדי, ציוד לאומנים ולהוראה:

1. נייר כתיבה;

2. ציוד משרדי;

3. לוחות שנה;

4. ספרים וחפצים בעלי חזות חיצונית דומה;

5. כרטיסים להתכתבות ולהודעות;

6. חומרים ומכשירים לכתיבה ביד, לציור, לצביעה, לפיסול, לחריטה ולטכניקות אומנותיות אחרות;

7. ציוד הוראה;

8. דברי דפוס אחרים.

סוג 20. ציוד למכירות ולפרסום, סימנים:

1. מכונות מכירה אוטומטית;

2. ציוד לתצוגה ולמכירות;

3. סימנים, שלטים והתקני פרסומת.

סוג 21. משחקים, צעצועים אוהלים וחפצי ספורט:

1. משחקים וצעצועים;

2. מתקנים וציוד להתעמלות ולספורט;

3. פריטי בידור ושעשוע אחרים;

4. אוהלים ואבזריהם.

סוג 22. נשק, פריטי זיקוקין די-נור, ציוד לציד, לדיג ולהדברת מזיקים:

1. כלי יריה;

2. נשק אחר;

3. תחמושת, טילים, ופריטי זיקוקין די-נור;

4. מטרות ואביזרים;

5. ציוד לציד ולדיג;

6. מלכודות, פריטים להדברת מזיקים.

סוג 23. ציוד להעברת נוזלים, ציוד סניטרי, ציוד להסקה, איוורור ומיזוג אויר, דלק מוצק:

1. ציוד להעברת נוזלים;

2. מתקנים סניטריים;

3. ציוד להסקה;

4. ציוד לאיוורור ולמיזוג אויר;

5. דלק מוצק.

סוג 24. ציוד רפואי ומעבדתי:

1. מתקנים וציוד קבועים לרופאים, לבתי חולים ולמעבדות;

2. מכשירים רפואיים, מכשירים וכלי עבודה לשימוש מעבדה;

3. פריטים תותביים;

4. חומרים לחבישת פצעים, ולטיפול רפואי.

סוג 25. יחידות לבניה ומרכיבי מבנה:

1. חומרי בניה;

2. יחידות בניה טרומיות ומורכבות;

3. בתים, מוסכים, ובנינים אחרים.

סוג 26. מתקני תאורה:

1. פמוטים לנר יחיד או ליותר מכך;

2. לפידים, פנסי יד, פנסים לתליה;

3. מתקנים לתאורה ציבורית;

4. גופי תאורה חשמליים או שאינם חשמליים;

5. מנורות, מנורות תקניות, נברשות, מתקני תאורה על קירות ולתקרות, אהילים, רפלקטורים, נורות זרקורים לשימוש ובהקרנת סרטים;

6. מתקני תאורה לכלי רכב.

סוג 27. טבק וחפצי עישון:

1. טבק, סיגרים וסיגריות;

2. מקטרות, מחזיקי סיגרים וסיגריות;

3. מאפרות;

4. גפרורים;

5. מציתים;

6. נרתיקי סיגרים וסיגריות, קופסאות ושקיות טבק.

סוג 28. תכשירים פרמצבטיים וקוסמטיים, פריטי טואלט ומכשירים:

1. תכשירים פרמצבטיים;

2. תכשירים קוסמטיים;

3. פריטי טואלט וציוד למכון יופי;

4. פאות נוכריות וחלקי שער מלאכותיים.

סוג 29. מתקנים וציוד להגנה מפני שריפה, למניעת תאונות ולהצלה:

1. התקנים וציוד להגנה מפני שריפה;

2. התקנים וציוד למניעת תאונות ולהצלה שלא מפורטים במקום אחר.

סוג 30. טיפול בבעלי חיים:

1. לבוש לבעלי חיים;

2. דירים, כלובים, מלונות ומתקני מחסה אחרים;

3. כלי האכלה והשקייה;

4. כלי רתימה לרכיבה;

5. שוטים ומקלות;

6. משכבים וקנים;

7. מוטות והתקנים נוספים אחרים לכלובים;

8. מציינים, מסמנים וכבלים;

9. עמודים לקשירה.

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8130 מיום 26.12.2018 עמ' 1587

סוג 3 – טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים, שאינם מפורטים במקום אחר

03-01 תיבות נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי יד, מחזיקי מפתחות, נרתיקים המעוצבים במיוחד בעבור תכולתם, ארנקים ופריטים דומים;

03-02 [ריק]

03-03 מטריות, שמשיות, צלונים ומקלות הליכה;

03-04 מניפות;

03-05 התקנים לנשיאה והליכה עם תינוקות וילדים;

03-99 שונות.

 

סוג 7 – טובין למשק בית, שאינם מפורטים במקום אחר

07-01 חרסינה, כלי זכוכית, כלי שולחן ועוד פריטים שטיבם דומה;

07-02 כלים ומכלים לבישול;

07-03 סכינים, מזלגות וכפות לשולחן;

07-03 סכו"ם שולחן;

07-04 כלים ומכשירים המופעלים ביד להכנת מזון ומשקה;

07-05 מגהצים וציוד לכביסה, ניקיון או ייבוש;

07-06 כלי שולחן אחרים;

07-07 כלי קיבול ביתיים אחרים;

07-08 כלים לאח;

07-09 מעמדים ומחזיקים למכשירים ביתיים וכלי מטבח;

07-10 התקנים לקירור ולהקפאה ומכלים איזותרמיים (לשימור חום);

07-99 שונות.

סוג 8 – מכשירים וכלי עבודה

08-01 כלים ומכשירים לקידוח, טחינה או חפירה;

08-02 פטישים וכלים ומכשירים דומים;

08-03 כלים ומכשירים לחיתוך;

08-04 מברגים וכלים ומכשירים דומים;

08-05 כלים ומכשירים אחרים;

08-06 ידיות, גולות וצירים;

08-07 התקנים לנעילה או לסגירה;

08-08 התקנים להידוק, תמיכה או הרכבה שאינם כלולים בסוגים אחרים;

08-09 אבזרי מתכת והתקני מתכת לדלתות, חלונות ורהיטים, ופריטים  דומים;

08-10 כנים לאופניים ולאופנועים;

08-11 אבזור לווילונות;

08-99 שונות.

סוג 9 – מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם

09-01 בקבוקים, קנקנים, נאדים וכלי קיבול בעלי אמצעי מזיגה שונים;

09-02 פחים, פחיות, וחביות לאחסון;

09-03 קופסאות, נרתיקים, מכולות, פחים או פחיות (לשימורים);

09-04 סלים, ארגזים וסלסילות;

09-05 שקיות, שקיקים, שפופרות וכמוסות;

09-06 חבלים וחומרי קשירה;

09-07 אמצעים וחיבורים לסגירה;

09-08 משטחים ופלטפורמות למלגזות;

09-09 כלי קיבול לפסולת ואשפה ומעמדים שלהם;

09-10 ידיות ומוצרי אחיזה להובלה או לטיפול באריזות ומכלים;

09-99 שונות.

סוג 10 – שעונים, שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים, מכישירי בדיקה ואיתות

10-01 שעוני קיר ושעונים מעוררים;

10-02 שעונים ושעוני יד;

10-03 מכשירים אחרים למדידת זמן;

10-04 מכשירים, מנגנונים והתקנים אחרים למדידה;

10-05 מכשירים, מנגנונים והתקנים לבדיקה, אבטחה או ניסוי;

10-06 מנגנונים והתקנים לאיתות;

10-07 כיסויים, נרתיקים, חוגות, מחוגים וכל החלקים והאבזרים האחרים של מכשירים למדידה, בדיקה ואיתות;

10-99 שונות.

סוג 11 – פריטי קישוט

11-01 תכשיטים;

11-02 אבזרי נוי, קישוטי שולחן, אח וקיר, אגרטלים לפרחים ועציצים;

11-03 מדליות ותגים;

11-04 פרחים, פירות וצמחים מלאכותיים;

11-05 דגלים, קישוטים לחגים;

11-99 שונות.

סוג 12 – אמצעי הובלה או הנפה

12-01 כלי רכב הנגררים על ידי בעלי חיים;

12-02 עגלות יד, מריצות;

12-03 קטרים וכלי רכב הנעים על מסילות ברזל וכל כלי רכב אחר הנע על מסילה;

12-04 קרוניות רכבל, מעליות כיסא ומעליות סקי;

12-05 מעליות ואמצעי הנפה להעמסה או להסעה;

12-06 ספינות ואניות;

12-07 כלי טיס וכלי רכב לחלל;

12-08 מכוניות, אוטובוסים ומשאיות;

12-09 טרקטורים;

12-10 גוררים ונגררים לכביש;

12-11 אופניים ואופנועים;

12-12 עגלות ילדים, כיסאות לנכים, אלונקות;

12-13 כלי רכב מיוחדים;

12-14 כלי רכב אחרים;

12-15 צמיגים ושרשראות נגד החלקה לכלי רכב;

12-16 חלקים, ציוד ואבזרים לכלי רכב, שאינם כלולים בסוגים או בתת-סוגים אחרים;

12-17 רכיבי תשתית רכבות;

12-99 שונות.

סוג 13 – ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל

13-01 מחוללים ומנועים;

13-02 שנאים, מישרי זרם, מצברים וצוברים;

13-03 ציוד להעברת אנרגיה חשמלית או לבקרתה;

13-04 ציוד סולרי;

13-99 שונות.

סוג 14 – ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע

14-01 ציוד להקלטה או לשכפול של קולות או תמונות;

14-02 ציוד לעיבוד נתונים וכן מנגנונים והתקנים לציוד היקפי;

14-03 ציוד תקשורת, מיתקני שלט-רחוק אלחוטיים ומגברים לרדיו;

14-04 תצוגות מסך ואייקונים;

14-05 התקנים להקלטה ולאחסון נתונים;

14-06 מחזיקים, מעמדים ותומכים לציוד אלקטרוני שלא נכללו בסוגים אחרים;

14-99 שונות.

סוג 15 – מכונות, שאינן מפורטות במקום אחר

15-01 מנועים;

15-02 משאבות ומדחסים;

15-03 מכונות חקלאיות;

15-04 מכונות לבניין ולכרייה;

15-05 מכונות כביסה, ניקוי וייבוש;

15-06 מכונות לטקסטיל, מכונות תפירה, סריגה ורקמה, כולל חלקים בלתי נפרדים מהן;

15-07 מכונות ומנגנונים לקירור;

15-08 [ריק]

15-09 כלי מכונות, מכונות קרצוף ויציקה;

15-10 מכונות למילוי או לאריזה;

15-99 שונות.

 

סוג 23 – ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק

23-01 ציוד להעברת נוזלים;

23-02 כלים סניטריים;

23-03 ציוד להסקה;

23-04 ציוד לאוורור ולמיזוג אוויר;

23-05 דלק מוצק;

23-06 כלים סניטריים להיגיינה אישית;

23-07 ציוד בעבור הטלת שתן וצואה;

23-08 אבזרים וציוד סניטרי שאינם נכללים בסוגים או בתתי-סוגים אחרים;

23-99 שונות.

 

סוג 27 – טבק ואספקה למעשנים

27-01 טבק, סיגרים וסיגריות;

27-02 מחזיקי מקטרות, סיגרים וסיגריות;

27-03 מאפרות;

27-04 גפרורים;

27-05 מצתים;

27-06 נרתיקי סיגרים, נרתיקי סיגריות וצנצנות ונרתיקים לטבק;

27-07 סיגריות אלקטרוניות;

27-99 שונות.

סוג 28 – מוצרי רוקחות וקוסמטיקה, פריטים ומנגנונים לטיפוח

28-01 מוצרי רוקחות;

28-02 מוצרי קוסמטיקה;

28-03 פריטי טיפוח וציוד למכוני יופי;

28-04 פיאות נוכריות, תוספות שיער מלאכותיות;

28-04 פיאות נוכריות ופריטי יופי מלאכותיים;

28-05 מטהרי אוויר;

28-99 שונות.

סוג 29 – התקנים וציוד נגד מפגעי אש, למניעת תאונות ולחילוץ

29-01 התקנים וציוד נגד מפגעי אש;

29-02 התקנים וציוד למניעת תאונות ולחילוץ, שאינם מפורטים במקום אחר;

29-99 שונות.

סוג 30 – פריטים לטיפול בבעלי חיים

30-01 מלבושים לבעלי חיים;

30-02 מכלאות, כלובים, מלונות ומחסות דומים;

30-03 מיתקני הזנה והשקיה;

30-04 אבזרי רתימה ואיכוף לרכיבה;

30-05 שוטים ומלמדים;

30-06 מיטות וקינים וריהוט לבעלי חיים;

30-07 עמדות קינון ואבזרים אחרים לכלוב;

30-08 סמנים, סימנים וכבלים;

30-09 עמודי קשירה;

30-10 פריטים לטיפוח בעלי חיים;

30-11 אשפה והתקנים להסרת צואה של בעלי חיים;

30-12 צעצועים לבעלי חיים;

30-99 שונות.

 

מיום 1.1.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9044 מיום 31.12.2020 עמ' 1314

מחיקת תוספת שלישית

הנוסח הקודם:

תוספת שלישית

(תקנה 6)

סוג סחורות

סוג 1 – מצרכי מזון

01-01 מוצרי מאפה, עוגיות, מאפים, פסטה ומוצרי דגנים אחרים, שוקולדים, ממתקים, גלידות;

01-02 פירות וירקות;

01-03 גבינות, חמאה ותחליפי חמאה, מוצרי חלב אחרים;

01-04 בשר (כולל מוצרי חזיר), דגים;

01-05 [ריק]

01-06 מזון בעלי חיים;

01-99 שונות.

 

סוג 2 – פריטי הלבשה וסדקית

02-01 הלבשה תחתונה, לבנים, מחוכים, חזיות, לבוש לילה;

02-02 ביגוד;

02-03 כיסויי ראש;

02-04 מוצרי הנעלה, גרביים וגרביונים;

02-05 עניבות, צעיפים, מטפחות צוואר וממחטות;

02-06 כפפות;

02-07 סדקית ואבזרי לבוש;

02-99 שונות.

 

סוג 3 – טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים, שאינם מפורטים במקום אחר

03-01 תיבות נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי יד, מחזיקי מפתחות, נרתיקים המעוצבים במיוחד בעבור תכולתם, ארנקים ופריטים דומים;

03-02 [ריק]

03-03 מטריות, שמשיות, צלונים ומקלות הליכה;

03-04 מניפות;

03-05 התקנים לנשיאה והליכה עם תינוקות וילדים;

03-99 שונות.

 

סוג 4 – מברשות

04-01 מברשות ומטאטאים לניקיון;

04-02 מברשות טיפוח, מברשות בגדים, מברשות נעליים;

04-03 מברשות למכונות;

04-04 מכחולים, מברשות לשימוש בבישול;

04-99 שונות.

 

סוג 5 – פריטי טקסטיל, חומר יריעות מלאכותי וטבעי

05-01 פריטים לטוויה;

05-02 תחרה;

05-03 רקמה;

05-04 סרטים, אמרות ועיטורים דקורטיביים אחרים;

05-05 אריגי טקסטיל;

05-06 חומר יריעות מלאכותי או טבעי;

05-99 שונות.

 

סוג 6 – ריהוט

06-01 מושבים;

06-02 מיטות;

06-03 שולחנות וריהוט דומה;

06-04 רהיטים לאחסון;

06-05 רהיטים מורכבים;

06-06 רהיטים אחרים וחלקי רהיטים;

06-07 מראות ומסגרות;

06-08 קולבים;

06-09 מזרנים וכריות;

06-10 וילונות ותריסים פנימיים;

06-11 שטיחים, מחצלות ומרבדים;

06-12 שטיחי קיר;

06-13 שמיכות וחומרי כיסוי אחרים, טקסטיל לבית ומפות;

06-99 שונות.

 

סוג 7 – טובין למשק בית, שאינם מפורטים במקום אחר

07-01 חרסינה, כלי זכוכית, כלי שולחן ועוד פריטים שטיבם דומה;

07-02 כלים ומכלים לבישול;

07-03 סכו"ם שולחן;

07-04 כלים ומכשירים המופעלים ביד להכנת מזון ומשקה;

07-05 מגהצים וציוד לכביסה, ניקיון או ייבוש;

07-06 כלי שולחן אחרים;

07-07 כלי קיבול ביתיים אחרים;

07-08 כלים לאח;

07-09 מעמדים ומחזיקים למכשירים ביתיים וכלי מטבח;

07-10 התקנים לקירור ולהקפאה ומכלים איזותרמיים (לשימור חום);

07-99 שונות.

 

סוג 8 – מכשירים וכלי עבודה

08-01 כלים ומכשירים לקידוח, טחינה או חפירה;

08-02 פטישים וכלים ומכשירים דומים;

08-03 כלים ומכשירים לחיתוך;

08-04 מברגים וכלים ומכשירים דומים;

08-05 כלים ומכשירים אחרים;

08-06 ידיות, גולות וצירים;

08-07 התקנים לנעילה או לסגירה;

08-08 התקנים להידוק, תמיכה או הרכבה שאינם כלולים בסוגים אחרים;

08-09 אבזרי מתכת והתקני מתכת לדלתות, חלונות ורהיטים, ופריטים  דומים;

08-10 כנים לאופניים ולאופנועים;

08-11 אבזור לווילונות;

08-99 שונות.

 

סוג 9 – מארזים וכלי קיבול להובלת טובין או לטיפול בהם

09-01 בקבוקים, קנקנים, נאדים וכלי קיבול בעלי אמצעי מזיגה שונים;

09-02 פחים, פחיות, וחביות לאחסון;

09-03 קופסאות, נרתיקים, מכולות, פחים או פחיות (לשימורים);

09-04 סלים, ארגזים וסלסילות;

09-05 שקיות, שקיקים, שפופרות וכמוסות;

09-06 חבלים וחומרי קשירה;

09-07 אמצעים וחיבורים לסגירה;

09-08 משטחים ופלטפורמות למלגזות;

09-09 כלי קיבול לפסולת ואשפה ומעמדים שלהם;

09-10 ידיות ומוצרי אחיזה להובלה או לטיפול באריזות ומכלים;

09-99 שונות.

 

סוג 10 – שעונים, שעוני יד ומכשירי מדידה אחרים, מכישירי בדיקה ואיתות

10-01 שעוני קיר ושעונים מעוררים;

10-02 שעונים ושעוני יד;

10-03 מכשירים אחרים למדידת זמן;

10-04 מכשירים, מנגנונים והתקנים אחרים למדידה;

10-05 מכשירים, מנגנונים והתקנים לבדיקה, אבטחה או ניסוי;

10-06 מנגנונים והתקנים לאיתות;

10-07 כיסויים, נרתיקים, חוגות, מחוגים וכל החלקים והאבזרים האחרים של מכשירים למדידה, בדיקה ואיתות;

10-99 שונות.

 

סוג 11 – פריטי קישוט

11-01 תכשיטים;

11-02 אבזרי נוי, קישוטי שולחן, אח וקיר, אגרטלים לפרחים ועציצים;

11-03 מדליות ותגים;

11-04 פרחים, פירות וצמחים מלאכותיים;

11-05 דגלים, קישוטים לחגים;

11-99 שונות.

 

סוג 12 – אמצעי הובלה או הנפה

12-01 כלי רכב הנגררים על ידי בעלי חיים;

12-02 עגלות יד, מריצות;

12-03 קטרים וכלי רכב הנעים על מסילות ברזל וכל כלי רכב אחר הנע על מסילה;

12-04 קרוניות רכבל, מעליות כיסא ומעליות סקי;

12-05 מעליות ואמצעי הנפה להעמסה או להסעה;

12-06 ספינות ואניות;

12-07 כלי טיס וכלי רכב לחלל;

12-08 מכוניות, אוטובוסים ומשאיות;

12-09 טרקטורים;

12-10 גוררים ונגררים לכביש;

12-11 אופניים ואופנועים;

12-12 עגלות ילדים, כיסאות לנכים, אלונקות;

12-13 כלי רכב מיוחדים;

12-14 כלי רכב אחרים;

12-15 צמיגים ושרשראות נגד החלקה לכלי רכב;

12-16 חלקים, ציוד ואבזרים לכלי רכב, שאינם כלולים בסוגים או בתת-סוגים אחרים;

12-17 רכיבי תשתית רכבות;

12-99 שונות.

 

סוג 13 – ציוד לייצור, הפצה או השנאה של חשמל

13-01 מחוללים ומנועים;

13-02 שנאים, מישרי זרם, מצברים וצוברים;

13-03 ציוד להעברת אנרגיה חשמלית או לבקרתה;

13-04 ציוד סולרי;

13-99 שונות.

 

סוג 14 – ציוד הקלטה, תקשורת או אחזור מידע

14-01 ציוד להקלטה או לשכפול של קולות או תמונות;

14-02 ציוד לעיבוד נתונים וכן מנגנונים והתקנים לציוד היקפי;

14-03 ציוד תקשורת, מיתקני שלט-רחוק אלחוטיים ומגברים לרדיו;

14-04 תצוגות מסך ואייקונים;

14-05 התקנים להקלטה ולאחסון נתונים;

14-06 מחזיקים, מעמדים ותומכים לציוד אלקטרוני שלא נכללו בסוגים אחרים;

14-99 שונות.

 

סוג 15 – מכונות, שאינן מפורטות במקום אחר

15-01 מנועים;

15-02 משאבות ומדחסים;

15-03 מכונות חקלאיות;

15-04 מכונות לבניין ולכרייה;

15-05 מכונות כביסה, ניקוי וייבוש;

15-06 מכונות לטקסטיל, מכונות תפירה, סריגה ורקמה, כולל חלקים בלתי נפרדים מהן;

15-07 מכונות ומנגנונים לקירור;

15-08 [ריק]

15-09 כלי מכונות, מכונות קרצוף ויציקה;

15-10 מכונות למילוי או לאריזה;

15-99 שונות.

 

סוג 16 – מנגנונים לצילום, להסרטה או לאופטיקה

16-01 מצלמות ומסרטות;

16-02 מקרנים ומערכות צפייה;

16-03 מנגנונים להעתקה ולהגדלה;

16-04 מנגנונים וציוד לפיתוח;

16-05 אבזרים;

16-06 פריטים אופטיים;

16-99 שונות.

 

סוג 17 – כלי נגינה

17-01 כלי מקלדת;

17-02 כלי נשיפה;

17-03 כלי מיתר;

17-04 כלי הקשה;

17-05 כלים מכניים;

17-99 שונות.

 

סוג 18 – מכונות הדפסה ומכונות משרדיות

18-01 מכונות כתיבה ומכונות חישוב;

18-02 מכונות הדפסה;

18-03 אותיות וגופנים;

18-04 מכונות לכריכת ספרים, מכונות הידוק למדפסות, גיליוטינות ומספריים (לכריכת ספרים);

18-99 שונות.

 

סוג 19 – מכשירי כתיבה וציוד משרדי, חומרים לאמנות ולהוראה

19-01 נייר כתיבה, כרטיסים לתכתובת ולהודעות;

19-02 ציוד משרדי;

19-03 לוחות שנה;

19-04 ספרים וחפצים אחרים שמראם החיצוני דומה;

19-05 [ריק]

19-06 חומרים ומכשירים לכתיבה ביד, לשרטוט, לציור, לפיסול, לחריטה ולטכניקות אמנותיות אחרות;

19-07 חומרי הוראה;

19-08 דברי דפוס אחרים;

19-99 שונות.

 

סוג 20 – ציוד למכירות ולפרסום, שלטים

20-01 מכונות מכירה אוטומטיות;

20-02 ציוד לתצוגה ולמכירות;

20-03 שלטים, לוחות מודעות והתקני פרסום;

20-99 שונות.

 

סוג 21 – משחקים, צעצועים, אוהלים וציוד ספורט

21-01 משחקים וצעצועים;

21-02 מנגנונים וציוד להתעמלות ולספורט;

21-03 פריטים אחרים לשעשוע ולבידור;

21-04 אוהלים ואבזריהם;

21-99 שונות.

 

סוג 22 – כלי נשק, פריטים פירוטכניים, פריטים לציד, דיג והדברת מזיקים

22-01 כלי ירייה;

22-02 כלי נשק אחרים;

22-03 תחמושת, רקטות ופריטים פירוטכניים;

22-04 מטרות ואבזרים;

22-05 ציוד לציד ולדיג;

22-06 מלכודות, פריטים להדברת מזיקים;

22-99 שונות.

 

סוג 23 – ציוד להעברת נוזלים, ציוד לסניטציה, להסקה, לאוורור ולמיזוג אוויר, דלק מוצק

23-01 ציוד להעברת נוזלים;

23-02 כלים סניטריים;

23-03 ציוד להסקה;

23-04 ציוד לאוורור ולמיזוג אוויר;

23-05 דלק מוצק;

23-06 כלים סניטריים להיגיינה אישית;

23-07 ציוד בעבור הטלת שתן וצואה;

23-08 אבזרים וציוד סניטרי שאינם נכללים בסוגים או בתתי-סוגים אחרים;

23-99 שונות.

 

סוג 24 – ציוד רפואי וציוד מעבדה

24-01 מנגנונים וציוד לרופאים, בתי חולים ומעבדות;

24-02 מכשירים רפואיים, מכשירים וכלים לשימוש מעבדה;

24-03 תותבים;

24-04 חומרים לחבישת פצעים, לסיעוד ולטיפול רפואי;

24-99 שונות.

 

סוג 25 – יחידות בניין ורכיבי בנייה

25-01 חומרי בניין;

25-02 חלקי בניין מיוצרים מראש או מורכבים מראש;

25-03 בתים, מוסכים ובניינים אחרים;

25-04 מדרגות, סולמות ופיגומים;

25-99 שונות.

 

סוג 26 – מנגנוני תאורה

26-01 פמוטים ופמוטים מרובי זרועות;

26-02 לפידים, מנורות ופנסים ידניים;

26-03 אבזרי תאורה ציבוריים;

26-04 גופי תאורה, חשמליים או שאינם חשמליים;

26-05 נורות, מנורות, נברשות, אבזרי קיר ותקרה, אהילים, מחזירי אור, נורות הקרנה למצלמות ולמסרטות;

26-06 התקני תאורה לכלי רכב;

26-99 שונות.

 

סוג 27 – טבק ואספקה למעשנים

27-01 טבק, סיגרים וסיגריות;

27-02 מחזיקי מקטרות, סיגרים וסיגריות;

27-03 מאפרות;

27-04 גפרורים;

27-05 מצתים;

27-06 נרתיקי סיגרים, נרתיקי סיגריות וצנצנות ונרתיקים לטבק;

27-07 סיגריות אלקטרוניות;

27-99 שונות.

 

סוג 28 – מוצרי רוקחות וקוסמטיקה, פריטים ומנגנונים לטיפוח

28-01 מוצרי רוקחות;

28-02 מוצרי קוסמטיקה;

28-03 פריטי טיפוח וציוד למכוני יופי;

28-04 פיאות נוכריות ופריטי יופי מלאכותיים;

28-05 מטהרי אוויר;

28-99 שונות.

 

סוג 29 – התקנים וציוד נגד מפגעי אש, למניעת תאונות ולחילוץ

29-01 התקנים וציוד נגד מפגעי אש;

29-02 התקנים וציוד למניעת תאונות ולחילוץ, שאינם מפורטים במקום אחר;

29-99 שונות.

 

סוג 30 – פריטים לטיפול בבעלי חיים

30-01 מלבושים לבעלי חיים;

30-02 מכלאות, כלובים, מלונות ומחסות דומים;

30-03 מיתקני הזנה והשקיה;

30-04 אבזרי רתימה ואיכוף לרכיבה;

30-05 שוטים ומלמדים;

30-06 מיטות וקינים וריהוט לבעלי חיים;

30-07 עמדות קינון ואבזרים אחרים לכלוב;

30-08 סמנים, סימנים וכבלים;

30-09 עמודי קשירה;

30-10 פריטים לטיפוח בעלי חיים;

30-11 אשפה והתקנים להסרת צואה של בעלי חיים;

30-12 צעצועים לבעלי חיים;

30-99 שונות.

 

סוג 31 – מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר

31-00 מכונות וכלים להכנת מזון או משקה, שאינם מפורטים במקום אחר.

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו חא"י, כרך ג', עמ' (ע) 1957, (א) 1910.

תוקנו ק"ת תשי"ב מס' 266 מיום 2.5.1952 עמ' 804 – תק' תשי"ב-1952; תחילתן ביום 1.6.1952.

ק"ת תשי"ב מס' 288 מיום 24.7.1952 עמ' 1208 – תק' (מס' 2) תשי"ב-1952.

ק"ת תשי"ב מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1269 – תק' (מס' 3) תשי"ב-1952.

ק"ת תשי"ט מס' 934 מיום 13.8.1959 עמ' 1812 – תק' תשי"ט-1959; תחילתן ביום 19.8.1959.

ק"ת תש"ך מס' 1021 מיום 30.6.1960 עמ' 1331 – תק' תש"ך-1960.

ק"ת תשכ"ג מס' 1444 מיום 3.5.1963 עמ' 1424 – תק' תשכ"ג-1963; תחילתן 14 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשכ"ו מס' 1888 מיום 2.6.1966 עמ' 2088 – תק' תשכ"ו-1966; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ה מס' 3361 מיום 26.6.1975 עמ' 2083 – תק' תשל"ה-1975; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ז מס' 3608 מיום 28.10.1976 עמ' 219 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ח מס' 3841 מיום 27.4.1978 עמ' 1185 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ם מס' 4098 מיום 6.3.1980 עמ' 1128 – תק' תש"ם-1980; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 34 – הודעה תשמ"א-1980; תחילתה ביום 1.10.1980 (ת"ט ק"ת תשמ"א מס' 4273 מיום 22.9.1981 עמ' 1558).

ק"ת תשמ"א מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1496 – הודעה (מס' 2) תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.10.1981.

ק"ת תשמ"ג מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 18 – הודעה תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982.

ק"ת תשמ"ד מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 178 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2560 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 713 – תק' תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1273 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ששים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ח מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 501 – תק' תשמ"ח-1988; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 991 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 279 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.1.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 988 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 2.7.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 158 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990.

ק"ת תש"ן מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 721 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 300 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 967 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 498 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1163 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 171 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה מיום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ג מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 959 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה מיום 1.7.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 270 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה מיום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1108 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה מיום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 429 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה מיום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1541 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה מיום 1.7.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 255 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה מיום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1160 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 221 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה מיום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5814 מיום 27.2.1997 עמ' 442 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 2.3.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 854 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 125 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 962 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 224 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 975 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.7.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 154 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 2.1.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 294 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1193 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 15.8.2002.

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 243 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 925 – הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 222 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1088 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6735 מיום 31.12.2008 עמ' 273 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.1.2009 (ת"ט ק"ת תשס"ט מס' 6760 מיום 1.3.2009 עמ' 580).

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1169 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 397 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1356 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6966 מיום 19.1.2011 עמ' 531 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6971 מיום 31.1.2011 עמ' 612 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.1.2007.

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1091 – תק' (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתן ביום 30.6.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 497 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 391 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7237 מיום 14.4.2013 עמ' 904 – תק' תשע"ג-2013; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), ובקשות שיוגשו למן יום התחילה יסווגו לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים בתקנות אלה; ואולם –

 (1) אין בתקנות אלה כדי להרחיב או לצמצם את היקף ההגנה האמור בסעיף 37 לפקודה לגבי מדגמים שהיו רשומים ערב יום התחילה;

 (2) בעל זכות מדגם אשר הגיש בקשה לרישומו ובקשתו טרם התקבלה, רשאי לתקן את בקשתו כדי שהמדגם יסווג לפי הסוגים והתת-סוגים המפורטים בתקנות אלה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות הרשם לפי סעיף 30(2) לפקודה.

ק"ת תשע"ד מס' 7323 מיום 1.1.2014 עמ' 421 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1444 – תק' תשע"ד-2014; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

2. תחילתן של תקנות אלה, למעט פרט 10 בתוספת זו, ב-1 לחודש שלאחר פרסומן; פרט 10 בתוספת זו תחילתו ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014) ורשאי שר המשפטים, בצו, לדחות את תחילתו של פרט זה.

ק"ת תשע"ד מס' 7390 מיום 30.6.2014 עמ' 1445 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2014; $$$ ר' תקנה 33 לענין תחילה.

33. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות המפורטות בתקנת משנה (ב), ב-1 בחודש שלאחר פרסומן.

 (ב) תחילתן של תקנה 9(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה ותקנה 10(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, ביום ט' בכסלו התשע"ה (1 בדצמבר 2014).

ק"ת תשע"ה מס' 7474 מיום 5.1.2015 עמ' 631 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 624 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7738 מיום 7.12.2016 עמ' 238 – תק' תשע"ז-2016; ר' תקנה 30 לענין תחילה.

30. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בכסלו התשע"ז (29 בדצמבר 2016) (להלן – יום התחילה).

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתה של תקנה 6א(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה – שישה חודשים מיום התחילה.

ק"ת תשע"ז מס' 7759 מיום 5.1.2017 עמ' 511 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7927 מיום 11.1.2018 עמ' 816 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8130 מיום 26.12.2018 עמ' 1587 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8147 מיום 9.1.2019 עמ' 1799 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 219 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 976 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9044 מיום 31.12.2020 עמ' 1314 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9269 מיום 14.3.2021 עמ' 2632 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2021; תחולתן על הליכים שנפתחו מיום הפרסום.

ק"ת תשפ"א מס' 9305 מיום 6.4.2021 עמ' 2883 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2021; תחילתן ביום 19.7.2021 ור' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום י' באב התשפ"א (19 ביולי 2021) (להלן – יום התחילה), והן יחולו על כל המסמכים שנדרשת הזדהות בעת הגשתם לפי התקנות העיקריות, המוגשים לרשות מיום התחילה ואילך.

ק"ת תשפ"ב מס' 9831 מיום 26.12.2021 עמ' 1328 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

[1] תחילת תוקפה של תקנת משנה 6א(ב) ביום 7.6.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות