נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986

רבדים בחקיקה

ביטוח – פיצויים לנפגעי ת"ד

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נזיקין – פיצויים לנפגעי ת"ד

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תאונות דרכים – פיצויים לנפגעי ת"ד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה למינוי מומחה וצרופיה

Go

2

סעיף 3

תשובה לבקשה

Go

2

סעיף 4

הסכמה לענין הבקשה

Go

2

סעיף 5

המצאת העתקים ממסמך ובקשה

Go

2

סעיף 6

מועד הדיון בבקשה

Go

2

סעיף 7

מינוי מומחה בידי בית המשפט

Go

2

סעיף 8

המצאת מסמכים למומחה

Go

3

סעיף 9

סמכותו של מומחה וחובותיו

Go

3

סעיף 10

התנגדות לדרישת המומחה

Go

3

סעיף 11

בקשה לצוות על ביצוע

Go

3

סעיף 12

ביצוע הדרישה

Go

3

סעיף 13

מחיקת כתב טענות

Go

3

סעיף 14

הוראות בית המשפט למומחה

Go

3

סעיף 15

חוות דעת המומחה

Go

3

סעיף 16

שכר המומחה והוצאותיו

Go

3

סעיף 17

החלפת מומחה

Go

3

סעיף 18

הסכמה מראש למומחה

Go

4

סעיף 19

מומחה בראיות לסתור

Go

4

סעיף 20

סייג לתחולה

Go

4

סעיף 21

תחולת תקנות סדר הדין

Go

4

סעיף 22

ביטול

Go

4

סעיף 23

תחילה והוראות מעבר

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ה-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    (א)  בתקנות אלה –

           "טופס" - שנוסחו ניתן בתוספת;

           "מומחה" - רופא או מי שעוסק כמומחה בנושא רפואי, לרבות בנושא דרכי שיקומו של נפגע;

           "מסמך" - לרבות עותק צילומי מאושר של מסמך;

           "תקנות סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

           (ב)  ליתר המונחים בתקנות אלה תהא המשמעות שיש להם בחוק או בתקנות סדר הדין האזרחי, לפי הענין.

בקשה למינוי מומחה וצרופיה

2.    (א)  נפגע הטוען בכתב תביעתו לענין נכותו הרפואית שעליה לא חל סעיף 6ב לחוק, או לענין כל נושא רפואי שאינו נכות, לרבות דרכי שיקומו, יצרף לכתב התביעה –

(1)   בקשה למינוי מומחה, לפי טופס 1;

(2)   תצהיר שבו יתן תשובות לשאלות המפורטות בטופס 2;

(3)   כתב ויתור על סודיות רפואית לפי טופס 3;

(4)   העתק של סיכומי המחלה מתיק המוסד הרפואי שבו היה מאושפז.

           (ב)  לא אושפז הנפגע במוסד רפואי או שהוא טוען לנכות או לענין נושא רפואי אחר שאינם מתבטאים בסיכומי המחלה, יצרף לכתב התביעה מסמך שנערך לצורך טיפול רפואי בו ושיש בו ראיה לענין טענותיו.

תשובה לבקשה

3.    בעל דין המגיש כתב הגנה, יצרף אליו תשובה לבקשה למינוי מומחה, ערוכה לפי טופס 4, והוא רשאי גם לבקש מינוי מומחה בנושא שלגביו לא נתבקש מינוי מומחה כאמור; לא הגיש תשובה כאמור, יראו את בעל הדין כמסכים למינוי מומחה כמבוקש.

הסכמה לענין הבקשה

4.    בעלי הדין יהיו רשאים להודיע לבית המשפט כי הסכימו ביניהם בענין הנוגע לבקשה שהוגשה לפי תקנה 2 או 3, ואם נעשה ההסכם בכתב הוא יצורף להודעה.

המצאת העתקים ממסמך ובקשה

5.    בעל דין או מומחה הממציא מסמך או בקשה לפי תקנות אלה ימציא העתקים מהם לבית המשפט, למומחה ולכל בעלי הדין האחרים, לפי הענין.

מועד הדיון בבקשה

6.    (א)  בקשה למינוי מומחה לא תידון לפני תום ששים ימים מהמצאת כתב ההגנה, או האחרון שבכתבי ההגנה כשיש נתבעים אחדים או מהמצאת כתב תשובה לכתב ההגנה, לפי המאוחר.

           (ב)  הוגשה בקשה לסילוק התובענה על הסף, לא תידון הבקשה למינוי מומחה לפני מתן ההחלטה בבקשה לסילוק על הסף.

מינוי מומחה בידי בית המשפט

7.    (א)  בית המשפט או הרשם יחליט בבקשה למינוי מומחה לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בענין שטרם הוסכם עליו; החליט למנות מומחה או מומחים - תיערך ההחלטה לפי טופס 5.

           (ב)  בית המשפט או הרשם יורה לבעלי הדין או למי מהם, להפקיד סכומי כסף שיקבע בית המשפט או הרשם, כפיקדון להבטחת שכרו של מומחה.

           (ג)   לאחר הפקדת הפקדון ישלח בית המשפט אל המומחה הודעה על מינויו, לפי טופס 6.

מיום 1.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6800 מיום 2.8.2009 עמ' 1180

החלפת תקנת משנה 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תובע יפקיד בבית המשפט פקדון, בסכום שיקבע בית המשפט או הרשם, להבטחת שכרו של כל מומחה שהוא מבקש למנות לפי תקנה 2, אולם רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור את התובע מההפקדה האמורה.

המצאת מסמכים למומחה

8.    (א)  תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית.

           (ב)  תוך ארבעים וחמישה ימים מקבלת המסמכים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים כאמור בתקנת משנה (א) אשר הנפגע לא המציאם לו.

סמכותו של מומחה וחובותיו

9.    (א)  המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה.

           (ב)  המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואית.

התנגדות לדרישת המומחה

10.   (א)  מי שהומצאה לו דרישה להמצאת מסמכים לפי תקנה 9, רשאי להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מקבלתה, בקשה לביטולה; הוא הדין בנפגע שנדרש לעמוד לבדיקה אשר יש בה, לדעתו, כדי לפגוע בבריאותו או לסכנה.

           (ב)  הבקשה תפרט את נימוקי ההתנגדות ותהא נתמכת בתצהיר לשם אימות העובדות.

בקשה לצוות על ביצוע

11.   לא נענתה דרישתו של מומחה לפי תקנה 9 ולא הוגשה התנגדות לפי תקנה 10, יודיע המומחה על כך לבית המשפט ולבעלי הדין; בעל דין רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצוות על ביצוע הבדיקה או על המצאת המסמכים, לפי הענין.

ביצוע הדרישה

12.   החליט בית המשפט לדחות התנגדות או ציווה על ביצוע או על המצאת מסמכים כאמור, ישלח העתקים מההחלטה למי שצריך לבצעה ולמומחה; הפעולה תבוצע תוך שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה, זולת אם קבע בית המשפט מועד אחר.

מחיקת כתב טענות

13.   בעל דין שלא קיים הוראות תקנה 7(ב) או 8 או שלא נענה לדרישת המומחה לפי תקנה 9 או לצו בית המשפט לפי תקנה 12, או שהיענותו היתה בלתי מספקת, ללא הצדק סביר, רשאי בית המשפט או הרשם למחוק את כתב טענותיו.

מיום 1.9.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6800 מיום 2.8.2009 עמ' 1180

13. בעל דין שלא קיים הוראות תקנה 8 תקנה 7(ב) או 8 או שלא נענה לדרישת המומחה לפי תקנה 9 או לצו בית המשפט לפי תקנה 12, או שהיענותו היתה בלתי מספקת, ללא הצדק סביר, רשאי בית המשפט או הרשם למחוק את כתב טענותיו.

הוראות בית המשפט למומחה

14.   בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לתת הוראות למומחה על פי בקשתו או על פי בקשת בעל דין, ורשאי בית המשפט לעשות כן גם מיזמתו.

חוות דעת המומחה

15.   (א)  המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו, ערוכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, זולת אם הורה בית המשפט אחרת; לחוות הדעת יצרף המומחה בקשה לקביעת שכרו והוצאותיו.

           (ב)  בעל דין רשאי להציג למומחה שאלות בכתב להבהרת חוות דעתו, תוך שלושים ימים מקבלתה; המומחה ישיב על השאלות, בכתב, לבית-המשפט תוך חמישה עשר ימים מקבלתן, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

           (ג)   על פי בקשת בעל דין יזמן בית המשפט את המומחה לחקירה על חוות דעתו והבהרותיו, ובלבד שהבקשה הוגשה ארבעים וחמישה ימים לפני המועד שנקבע לתחילת שמיעת הראיות, או תוך שבעה ימים לאחר קבלת ההודעה על המועד האמור, לפי המאוחר.

שכר המומחה והוצאותיו

16.   (א)  בית המשפט יקבע למומחה את שכרו והוצאותיו ואת אופן תשלומם, ויטילם על בעלי הדין או על אחד מהם.

           (ב)  בית המשפט רשאי להטיל על בעלי הדין, או על אחד מהם, גם הוצאות בדיקות שנערכו לפי תקנה 9(א).

החלפת מומחה

17.   (א)  נבצר מהמומחה לפעול בהתאם למינויו או שלא עשה, תוך זמן סביר, אחת מהפעולות המוטלות עליו לפי תקנות אלה, רשאי בית-המשפט, לפי בקשת בעל דין ולאחר ששמע את טענות הצדדים למנות מומחה אחר תחתיו, החליט לעשות כן, יחליט גם בדבר שכרו של המומחה שהוחלף כאמור.

           (ב)  העתק בקשה לפי תקנת משנה (א) והודעה על מועד הדיון בה, יומצאו למומחה.

הסכמה מראש למומחה

18.   (א)  בעלי הדין רשאים להודיע לבית המשפט או לרשם כי הסכימו ביניהם, לפני הגשת התובענה, על מינוי מומחה או מומחים, ועל כך שחוות הדעת של המומחה או המומחים כאמור תהא מחייבת; נעשה ההסכם בכתב - יש לצרפו להודעה.

           (ב)  הוגשה לבית המשפט או לרשם חוות-דעת שנתן מומחה כאמור בתקנת משנה (א), יראוה כאילו הוגשה בידי מומחה אשר מונה לפי תקנה 7.

מומחה בראיות לסתור

19.   קבע בית-המשפט כי נסתרה קביעתה של דרגת נכות כאמור בסעיף 6ב לחוק והחליט למנות מומחה, יחולו הוראות תקנות אלה, בשינויים המחויבים, ובית-המשפט יקבע את המועדים לענין תקנות 2 ו-3.

סייג לתחולה

20.   תקנות אלה לא יחולו על תביעות לפי סעיפים 5 ו-9 לחוק.

תחולת תקנות סדר הדין

21.   על הליכים לפי תקנות אלה יחולו הורואת תקנות סדר הדין האזרחי, למעט פרק י"א בהן.

ביטול

22.   תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ה-1985 (להלן - תקנות תשמ"ה) - בטלות.

תחילה והוראות מעבר

23.   (א)  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בחשון תשמ"ז (1 בדצמבר 1986).

           (ב)  החליט בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו לאחר תחילתן של תקנות תשמ"ה ולפני תחילתן של תקנות אלה יחולו על הענין תקנות תשמ"ה.

           (ג)   הגיש בעל דין בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בהתאם לתקנות תשמ"ה, ובית המשפט טרם מינה את המומחה, יראו את הבקשה כאילו הוגשה על פי תקנות אלה והוראותיהן יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

           (ד)  הוגשה תובענה לפני תחילת תקנות תשמ"ה ובית המשפט החליט למנות מומחה מטעמו לאחר תחילתן של תקנות אלה - יחולו הוראות תקנות 5 ו-7 עד 18.

           (ה)  הוראות תקנה 19 יחולו גם על ענינים התלויים ועומדים ביום תחילתן של תקנות אלה לפני בית המשפט ושטרם הוגשה בהם חוות דעת רפואית כמשמעותה בתקנות סדר הדין האזרחי.

           (ו)   הוגשה תובענה לפני יום כ"ט בחשון תשמ"ז (1 בדצמבר 1986) ולא הומצא כתב ויתור על סודיות רפואית לפי טופס 3, ימציא הנתבע כתב ויתור כאמור תוך חמישה עשר ימים מיום שקיבל דרישה לכך מבעל דין או מיום שציווה על כך בית המשפט.

מיום 26.3.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5258 מיום 26.3.1990 עמ' 499

הוספת תקנת משנה 23(ו)

תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[בקשה למינוי מומחה]

טופס 2

(תקנה 2)

[מומחה רפואי - תצהיר]

טופס 3

(תקנה 2)

[כתב ויתור על סודיות רפואית]

טופס 4

(תקנה 3)

[תשובה לבקשה למינוי מומחה]

טופס 5

(תקנה 7)

[החלטה בדבר מינוי מומחה או מומחים]

טופס 6

(תקנה 7)

[הודעה בדבר מינוי מומחה רפואי]

ד' בחשון תשמ"ז (6 בנובמבר 1986)                      אברהם שריר

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 4982 מיום 20.11.1986 עמ' 126.

תוקנו ק"ת תש"ן מס' 5258 מיום 26.3.1990 עמ' 499 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשס"ט מס' 6800 מיום 2.8.2009 עמ' 1180 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות