נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש"ם-1980

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט – צלילה ספורטיבית

ביטוח – עסקי ביטוח – חובת ביטוח – ביטוח תאונות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת ביטוח

סעיף 2

2

Go

הדרישות לגבי ביטוח

סעיף 3


תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), תש"ם-1980*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א)(2) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "צולל" - אדם המבצע צלילה ספורטיבית;

           "פוליסה" - לרבות כתב כיסוי וכתב כיסוי זמני.

חובת ביטוח

2.    לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם יש לו פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הרשות המוסמכת.

הדרישות לגבי ביטוח

3.    חובת הביטוח לפי תקנה 2 תיחשב כממולאת, אם הפוליסה שהוצאה לצולל בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, מבטחת אותו מפני כל חבות שהוא עלול לחוב בשל חילוץ, פינוי, אשפוז וטיפול רפואי שנגרמו לו עקב תאונת צלילה.

ל' בשבט תש"ם (17 בפברואר 1980)                      זבולון המר

                                                                                          שר החינוך והתרבות* פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4100 מיום 13.3.1980 עמ' 1163.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות