נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רואי חשבון

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רואי חשבון

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': מועצת רואי חשבון

Go

3

סעיף 2

מועצת רואי חשבון

Go

3

סעיף 2א

תפקידי המועצה

Go

4

סעיף 3

סדר הדיונים במועצה

Go

4

סעיף 3א

תוקף פעולות

Go

4

 

פרק ג': רישוי

Go

4

סעיף 4

רשיון רואה חשבון

Go

4

סעיף 4א

מרשם בעלי רישיונות

Go

4

סעיף 5

אגרה שנתית

Go

5

סעיף 6

התעסקות בלתי מוסמכת

Go

5

 

פרק ד': התאגדות רואי חשבון

Go

5

סעיף 6א

סייגים לעיסוק בחברה

Go

5

סעיף 6ב

הגבלת שיתוף בהכנסות

Go

5

סעיף 6ג

איסור השתתפות בתקופת התליה

Go

6

סעיף 6ד

אחריות החברה בנזיקין

Go

6

סעיף 6ה

מסמכי החברה

Go

6

סעיף 6ו

שמירת אחריות ודינים

Go

6

סעיף 6ז

הגבלות על תאגיד

Go

6

 

פרק ה': עונשין

Go

6

סעיף 7

עבירות

Go

6

 

פרק ו': הוראות מיוחדות לעניין עובדי המדינה והגבלה על תביעת שכר בעד ראיית חשבון

Go

6

סעיף 8

עובדי מדינה

Go

6

סעיף 9

אין שכר בעד התעסקות בלתי מוסמכת

Go

6

 

פרק ז': אתיקה מקצועית ומשמעת

Go

6

סעיף 10

עיסוק אחר

Go

6

סעיף 11

אתיקה מקצועית

Go

6

סעיף 11א

חוות דעת מקדימה

Go

7

סעיף 12

עבירות משמעת

Go

7

סעיף 12א

ועדת המשמעת

Go

7

סעיף 12ב

סייגים למינוי של חבר ועדת משמעת

Go

8

סעיף 12ג

תקופת כהונה

Go

8

סעיף 12ד

הפסקת כהונה

Go

8

סעיף 12ה

סמכות לסיים דיון

Go

8

סעיף 12ו

אי תלות של חבר ועדת המשמעת

Go

8

סעיף 12ז

גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה

Go

8

סעיף 12ח

חוקר ותפקידיו

Go

9

סעיף 12ט

תובע ותפקידיו

Go

9

סעיף 12י

זכות עיון

Go

9

סעיף 12יא

מידע למתלונן

Go

10

סעיף 12יב

הדיון בוועדת המשמעת

Go

10

סעיף 12יג

זכות טיעון לנקבל

Go

10

סעיף 12יד

סדרי עבודת ועדת משמעת

Go

10

סעיף 12טו

מותב חסר

Go

10

סעיף 12טז

מותב קטוע

Go

10

סעיף 12יז

פסלות חבר ועדת המשמעת

Go

11

סעיף 12יח

סמכויות עזר של ועדת המשמעת

Go

11

סעיף 12יט

אמצעי משמעת

Go

11

סעיף 12כ

אמצעי משמעת  על תנאי

Go

11

סעיף 12כא

דיון או החלטה בעניין אי תלות

Go

12

סעיף 12כב

החלטות אחרות של ועדת המשמעת

Go

12

סעיף 12כג

ביצוע חיובים כספיים

Go

12

סעיף 12כד

ערעור על החלטת ועדת המשמעת

Go

13

סעיף 12כה

עיכוב ביצוע של החלטת ועדת המשמעת

Go

13

סעיף 12כו

פרסום החלטות ועדת המשמעת והעמדתן לעיון הציבור

Go

13

סעיף 12כז

התליה עד לסיום ההליכים

Go

13

סעיף 12כח

סדרי דין ודיני ראיות

Go

14

סעיף 12כט

דיון משמעתי ודיון פלילי

Go

14

סעיף 12ל

תחולת השיפוט המשמעתי על מי שחדל להיות רואה חשבון ועל מי שרישיונו הותלה

Go

14

סעיף 12לא

משמעת מתמחים

Go

14

סעיף 12לב

הפרה של משרד רואי חשבון

Go

15

סעיף 13

פרסום

Go

15

סעיף 14

ערעור

Go

15

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

16

סעיף 15

ביטול

Go

16

סעיף 16

הוראות מעבר

Go

16

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

16

 


חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955*

פרק א': הגדרות

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

           "משרד רואי חשבון" – חברת רואי חשבון או שותפות רואי חשבון;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "משרד רואי חשבון"

           "מתמחה" – מתמחה בראיית חשבון;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "מתמחה"

           "ראיית חשבון" – פירושו – בדיקתם, בקורתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות;

           "רואה חשבון" – מי שבידו רשיון שניתן לפי חוק זה;

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח 1608)

החלפת הגדרת "רואה חשבון"

הנוסח הקודם:

"רואה חשבון" פירושו – אדם העוסק בראיית חשבון דרך שירות לכל, בשכר.

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

"רואה חשבון" – מי שבידו רשיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה;

 

           "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "שליטה"

           "השר" – שר המשפטים;

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "השר"

           "תובע" – כמשמעותו בסעיף 12ט(א).

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת הגדרת "תובע"

פרק ב': מועצת רואי חשבון

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ב'

מועצת רואי חשבון

2.    (א)  תוקם מועצת רואי חשבון (להלן – המועצה), ואלה חבריה:

(1)   יושב ראש שמינה השר;

(2)   נציג שר האוצר;

(3)   (נמחק);

(4)   רשם החברות;

(5)   רשם האגודות השיתופיות;

(6)   המפקח על הבנקים או עובד בנק ישראל שמינה המפקח;

(7)   יושב ראש רשות ניירות ערך או חבר או עובד של רשות זו שמינה יושב ראש הרשות;

(8)   ששה רואי חשבון שמינה השר לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל; הם יתמנו לשלוש שנים;

(9)   חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוהה, שהשר מינה אותו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;

(10)  בעל השכלה משפטית גבוהה, כמשמעותו בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, שמינה השר לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל.

           (ב)  השר רשאי למנות ליושב ראש המועצה ממלא מקום מבין חבריה.

מיום 7.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 622 מיום 7.4.1971 עמ' 110 (ה"ח 894)

(6) ארבעה רואי חשבון שנתמנו על ידי שר המשפטים לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל;

 

מיום 17.11.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 875 מיום 17.11.1977 עמ' 22 (ה"ח 1257)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מועצה לראיית חשבון

2. (א) תוקם מועצת רואי חשבון (להלן - המועצה), ואלה חבריה:

(1) היועץ המשפטי לממשלה, או מי שנתמנה על ידיו למטרה זו מדי פעם בפעם, יושב ראש;

(2) הרשם הכללי, ובהיעדו – רשם החברות;

(3) נציג שר האוצר;

(4) נציג מבקר המדינה;

(5) רשם האגודות השיתופיות;

(6) ארבעה רואי חשבון שנתמנו על ידי שר המשפטים לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל;

(ב) רואי החשבון שיתמנו חברי מועצה יתמנו לשלוש שנים.

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח 1608)

הוספת פסקאות 2(א)(9), 2(א)(10)

 

מיום 27.1.1994

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח 2220)

מחיקת פסקה 2(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) נציג מבקר המדינה;

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

2. (א) תוקם מועצת רואי חשבון (להלן – המועצה), ואלה חבריה:

(1) יושב ראש שמינה שר המשפטים השר;

(2) נציג שר האוצר;

(3) (נמחק);

(4) רשם החברות;

(5) רשם האגודות השיתופיות;

(6) המפקח על הבנקים או עובד בנק ישראל שמינה המפקח;

(7) יושב ראש רשות ניירות ערך או חבר או עובד של רשות זו שמינה יושב ראש הרשות;

(8) ששה רואי חשבון שמינה שר המשפטים השר לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל; הם יתמנו לשלוש שנים;

(9) חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוהה, ששר המשפטים שהשר מינה אותו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;

(10) בעל השכלה משפטית גבוהה, כמשמעותו בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, שמינה שר המשפטים השר לאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל.

(ב) שר המשפטים השר רשאי למנות ליושב ראש המועצה ממלא מקום מבין חבריה.

תפקידי המועצה

2א.     ואלה תפקידי המועצה:

(1)  לרשום רואי חשבון במרשם כמשמעותו בסעיף 4א ולתת להם רישיון;

(2)  לפקח על הכשרת רואי חשבון ולערוך בחינות הסמכה לקבלת רישיון רואי חשבון;

(3)  לרשום מתמחים ולפקח על התמחותם;

(4)  להכיר במקומות התמחות בראיית חשבון;

(5)  לפקח ולשמור על טוהר העיסוק וכבודו;

(6)  למלא תפקידים אחרים שהוטלו עליה לפי חוק זה.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת סעיף 2א

סדר הדיונים במועצה

3.    (א)  רוב חברי המועצה כשבתוכם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבות.

           (ב)  המועצה תקבע בעצמה סדרי דיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה ובתקנות.

           (ג)   המועצה רשאית למנות ועדות משנה לעניינים שונים, ולאצול להן מסמכויותיה, ואולם החלטותיהן של ועדות משנה יובאו לאישור המועצה; בוועדת משנה יכול שיכהנו חברים שאינם מקרב חברי המועצה.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח 1128)

הוספת סעיף קטן 3(ג)

תוקף פעולות

3א.     קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 641 (ה"ח 1128)

הוספת סעיף 3א

פרק ג': רישוי

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 641 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ג'

רשיון רואה חשבון

4.    (א)  המועצה תתן רשיון רואה חשבון לאדם שנתמלאו בו כל התנאים האלה:

(1)   הוא בגיר;

(2)   עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה, או בבחינות שלא נפטר מהן – אם פטרתו המועצה ממקצתן – או שהוכיח למועצה את הכשרתו בראיית חשבון;

(3)   התמחה בראיית חשבון שנתיים לפחות, בין בישראל ובין מחוצה לה.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית, לאחר שנתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לסרב לתת רישיון רואה חשבון למבקש שמתקיימים בו התנאים המנויים באותו סעיף קטן, אם מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש רואה חשבון;

(2)   קיימות עובדות אחרות שבשלהן אין לתת לו רישיון רואה חשבון.

           (ג)   האגרות שישולמו בעד הרשיון, וכן תכניות הבחינות, סדריהן ושאר פרטיהן והאגרות ששולמו בעדן, ייקבעו בתקנות.

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 4(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) הוא בן 23 ומעלה;

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 641 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף קטן 4(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מצאה המועצה שאין המבקש ראוי מבחינת אופיו לשמש רואה חשבון, רשאית היא לסרב למתן הרשיון אף אם נתמלאו בו כל התנאים האמורים.

מרשם בעלי רישיונות

4א.     המועצה תנהל מרשם שבו תרשום את כל בעלי רישיון רואה חשבון לפי חוק זה; המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה; יושב ראש המועצה יורה על אופן הרישום במרשם ופרטי הרישום שייכללו בו.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 641 (ה"ח 1128)

הוספת סעיף 4א

אגרה שנתית

5.    (א)  בעל רישיון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – המועד הקובע), אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות, אלא אם כן הודיע בכתב למועצה עד המועד הקובע כי לא ישמש רואה חשבון באותה שנה; לא שולמה האגרה כאמור, ייווספו לה תוספות אלה:

(1)   שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 5%;

(2)   שולמה האגרה אחרי 31 במרס – 25%;

(3)   שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, נוסף על תשלום תוספת האגרה כאמור בפסקה (2), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה שנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומי בפועל.

           (ב)  לא שילם בעל רישיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), תשלח לו המועצה הודעה על חובתו לשלם את האגרה, בצירוף תוספת האגרה והפרשי ההצמדה כאמור בסעיף קטן (א); בעל רישיון שקיבל הודעה כאמור, ישלם את הסכום הנקוב בהודעה בתוך 45 ימים מיום קבלתה; לא שילם בעל רישיון את הסכום בתוך התקופה האמורה, בלא הצדק סביר, יראו אותו כמי שהפר את הוראות חוק זה לעניין סעיף 12(2).

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לפגוע בסמכות לגבות חוב בשל אגרה שנתית כאמור בסעיף קטן (א) לפי כל דין.

           (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רואה חשבון אינו נדרש לשלם אגרה שנתית בעד השנה שבה ניתן לו הרישיון.

           (ה)  השר רשאי לקבוע בתקנות שיעורים שונים של אגרה שנתית לרואי חשבון שמתקיימים בהם מאפיינים שקבע, ובכלל זה מאפיינים הנוגעים למועד קבלת הרישיון, היותם רואי חשבון שכירים והיותם מעל גיל שקבע.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח 1608)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

 

מיום 21.11.1993

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 24 (ה"ח 2194)

(א) בעל הרשיון הרוצה לשמש רואה חשבון בשנה פלונית של הלוח העברי, ישלם תוך חודש תשרי של אותה שנה אגרה שנתית שתקבע בתקנות; לא שילם את האגרה האמורה תוך חודש תשרי, לא יהיה רשאי לשמש רואה חשבון באותה שנה, כל עוד לא שילם כפל האגרה האמורה.

(א) בעל רשיון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

(1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס - 10%;

(2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר - 50%;

(3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%;

(4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה שנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(א1) לא שילם בעל רשיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש ראש חשבון כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).

 

מיום 13.5.2018

סעיף קטן 5(ב) מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 641 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

אגרה שנתית

5. (א) בעל רשיון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יווספו לה תוספות אלה:

(1) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס – 10%;

(2) שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר – 50%;

(3) שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר – 100%;

(4) שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה שנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.

(א1) לא שילם בעל רשיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש ראש חשבון כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה השנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).

(ב) בעל רשיון רשאי לשמש רואה חשבון, בלי תשלום האגרה השנתית, עד סוף השנה שבה ניתן לו הרשיון.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעורים שונים של אגרה שנתית לרואי חשבון שכירים ולרואי חשבון בגיל שבעים או יותר.

התעסקות בלתי מוסמכת

6.    (א)  לא יעסוק אדם בראיית חשבון אלא אם יש בידו רשיון לפי חוק זה.

           (ב)  לא יתחזה אדם כרואה חשבון, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא רואה חשבון, ולא יחתום רואה חשבון, אלא אם יש בידו רשיון לפי חוק זה.

           (ג)   לא ישמש אדם רואה חשבון ולא יעשה פעולה של ראיית חשבון אם אותו שירות או אותה פעולה נתייחדו בחיקוק לרואה חשבון, אלא אם יש בידו רשיון לפי חוק זה.

           (ד)  אין סעיף זה בא לגרוע מהוראות חיקוק אחר.

           (ה)  לעניין חוק זה, לא יראו אדם שרישיון רואה החשבון שלו הותלה כבעל רישיון.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

6. (א) לא יעסוק אדם בראיית חשבון אלא אם יש בידו רשיון בעל תוקף לפי חוק זה.

(ב) לא יתחזה אדם כרואה חשבון העוסק בראיית חשבון, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא רואה חשבון העוסק בראיית חשבון, ולא יחתום רואה חשבון, אלא אם יש בידו רשיון בעל תוקף לפי חוק זה.

(ג) לא ישמש אדם רואה חשבון ולא יעשה פעולה של ראיית חשבון אם אותו שירות או אותה פעולה נתייחדו בחיקוק לרואה חשבון, אלא אם יש בידו רשיון בעל תוקף לפי חוק זה.

(ד) אין סעיף זה בא לגרוע מהוראות חיקוק אחר.

(ה) לעניין חוק זה, לא יראו אדם שרישיון רואה החשבון שלו הותלה כבעל רישיון.

פרק ד': התאגדות רואי חשבון

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ד'

סייגים לעיסוק בחברה

6א.     (א)  רואה חשבון לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי חשבון אלא אם נתקיימו אלה:

 

(1)   החברה רשומה בישראל לפי חוק החברות, ולפי מסמכי היסוד שלה אין הגבלה על אחריות בעלי המניות בה;

(2)   מטרות החברה, לפי מסמכי היסוד שלה, הן האגדם של רואי חשבון, פעולות לוואי לראיית חשבון, פעולות ניהול החברה ונכסיה ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה;

(3)   כל חברי החברה ומנהליה הם רואי חשבון.

           (ב)  לא יעסוק רואה חשבון במקצועו כחבר ביותר מחברת רואי חשבון אחת.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

(א) רואה חשבון לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת רואי חשבון אלא אם נתקיימו אלה:

(1) החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות ואין לה כל הגבלה על ערבות חבריה לפי חוק החברות, ולפי מסמכי היסוד שלה אין הגבלה על אחריות בעלי המניות בה;

(2) מטרות החברה, לפי תזכירה לפי מסמכי היסוד שלה, הן האגדם של רואי חשבון, פעולות לוואי לראיית חשבון, פעולות ניהול החברה ונכסיה ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה, ונקבע בתזכיר ההתאגדות כי לא יהיו לחברה הסמכויות המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות;

(3) כל חברי החברה ומנהליה הם רואי חשבון.

הגבלת שיתוף בהכנסות

6ב.     (א)  חברת רואי חשבון לא תשתף בהכנסותיה, על אף האמור במסמכי היסוד שלה או בכל מסמך אחר, מי שאינו רואה חשבון, אולם רשאית היא לשתף בהכנסותיה את בן הזוג, הצאצאים וההורים של חבר, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו רואה חשבון או של רואה חשבון שהחברה רכשה את עסקו.

           (ב)  נפטר חבר או בוטל רשיונו ולא הועבר חלקו בחברה, ירכשוהו חברי החברה תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים שייקבעו בתקנות.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

6ב. (א) חברת רואי חשבון לא תשתף בהכנסותיה, על אף האמור בתזכירה, בתקנותיה או במסמך אחר במסמכי היסוד שלה או בכל מסמך אחר, מי שאינו רואה חשבון, אולם רשאית היא לשתף בהכנסותיה את בן הזוג, הצאצאים וההורים של חבר, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו רואה חשבון או של רואה חשבון שהחברה רכשה את עסקו.

(ב) נפטר חבר או נשלל ממנו בוטל רשיונו ולא הועבר חלקו בחברה, ירכשוהו חברי החברה תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים שייקבעו בתקנות.

איסור השתתפות בתקופת התליה

6ג.      (א)  חבר בחברת רואי חשבון שרישיונו הותלה, לא יהיה זכאי לקבל בתקופת ההתליה כל תשלום מהחברה חוץ מתשלומים בעד שירות שניתן לפני ההתליה ולא כל חלק מרווחי החברה שהרוויחה בתקופת ההתליה, והחברה לא תשלם לו, או לאחר על פי הוראותיו או בשל זכויות החברות שלו, דבר שאינו זכאי לקבל לפי סעיף קטן זה.

           (ב)  חבר בחברת רואי חשבון שרישיונו הותלה, לא יפעיל כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה, כמנהל או כפקיד החברה, בתקופת ההתליה, והחברה לא תפעל על פי הוראה כאמור.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

איסור השתתפות בתקופת הפסקה התליה

6ג. (א) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופסק שרישיונו הותלה, לא יהיה זכאי לקבל בתקופת ההפסקה בתקופת ההתליה כל תשלום מהחברה חוץ מתשלומים בעד שירות שניתן לפני ההפסקה לפני ההתליה ולא כל חלק מרווחי החברה שהרוויחה במשך ההפסקה בתקופת ההתליה, והחברה לא תשלם לו, או לאחר על פי הוראותיו או בשל זכויות החברות שלו, דבר שאינו זכאי לקבל לפי סעיף קטן זה.

(ב) חבר בחברת רואי חשבון שתוקף רשיונו הופסק שרישיונו הותלה, לא יפעיל כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה, כמנהל או כפקיד החברה, במשך ההפסקה בתקופת ההתליה, והחברה לא תפעל על פי הוראה כאמור.

אחריות החברה בנזיקין

6ד.     לענין פקודת הנזיקין [נוסח חדש] רואים חברת רואי חשבון כאחראית בנזיקין לכל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריה כרואי חשבון.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ד

מסמכי החברה

6ה.     כל מסמך היוצא מטעם חברת רואי חשבון בפעולה של ראיית חשבון ייחתם ביד רואה חשבון.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ה

שמירת אחריות ודינים

6ו.      (א)  אין בקיומה של חברת רואי חשבון ובהיות רואה חשבון חבר בה כדי לגרוע –

(1)   מאחריותו האישית של רואה החשבון כפי שהיתה קיימת לולא החברה או חברותו בה;

(2)   מתחולת הוראות חוק זה על רואה חשבון.

           (ב)  רואה חשבון או שותפות של רואי חשבון הממשיכים לעסוק במקצוע במסגרת חברת רואי חשבון, לא יראו בכך הפסקת התעסקות במקצוע לענין כל דין.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ו

הגבלות על תאגיד

6ז.      (א)  לא ישמש רואה חשבון אלא יחיד, שותפות שכל השותפים בה הם רואי חשבון, או חברת רואי חשבון.

           (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לפגוע בהוראות פקודת האגודות השיתופיות בענין ביקורת חשבונות בידי ברית פיקוח.

מיום 10.8.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח 1145)

הוספת סעיף 6ז

פרק ה': עונשין

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ה'

עבירות

7.    העובר על הוראה מהוראות סעיף 6, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או שני הענשים כאחד.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

7. העובר על הוראה מהוראות סעיף 6, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס אלף לירות כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין או שני הענשים כאחד.

פרק ו': הוראות מיוחדות לעניין עובדי המדינה והגבלה על תביעת שכר בעד ראיית חשבון

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ו'

עובדי מדינה

8.    אין חוק זה בא למנוע עובד המדינה מלעסוק בראיית חשבון בתוקף תפקידו אף אם אין בידו רשיון לפי חוק זה, או למנוע רואה חשבון שיש בידו רשיון לפי חוק זה למלא כל תפקיד המוטל עליו כעובד המדינה.

אין שכר בעד התעסקות בלתי מוסמכת

9.    מי שאין בידו רשיון לפי חוק זה, אינו רשאי לתבוע שכר בעד ראיית חשבון, למעט שכר בעבור שירות שנתן בתקופה שבה היה בידו רישיון כאמור.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

9. מי שאין בידו רשיון בעל תוקף לפי חוק זה, אינו רשאי לתבוע שכר בעד ראיית חשבון, למעט שכר בעבור שירות שנתן בתקופה שבה היה בידו רישיון כאמור.

 

פרק ז': אתיקה מקצועית ומשמעת

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 642 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ז'

עיסוק אחר

10.   (א)  רואה חשבון לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כרואה חשבון לבין העיסוק האחר או עלולה להיפגע אי-תלותו כרואה חשבון.

           (ב)  בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יקבע השר, בהתייעצות עם המועצה ולשכת רואי חשבון בישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים או עלולה להיפגע אי-תלות רואה החשבון, כאמור בסעיף קטן (א).

           (ג)   (בוטל).

מיום 15.7.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח 2982)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

התעסקויות אסורות

10. רואה חשבון העוסק במסחר או בתיווך מסחרי, אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 643 (ה"ח 1128)

(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יקבע שר המשפטים השר, בהתייעצות עם המועצה ולשכת רואי חשבון בישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים או עלולה להיפגע אי-תלות רואה החשבון, כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) רואה חשבון שעבר על הוראות סעיף זה ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

אתיקה מקצועית

11.   (א)  שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובלשכת רואי חשבון בישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות –

(1)   דרך פעולתו של רואה חשבון, ובכלל זה דרך מתן חוות דעת, ותקנים לבקורת חשבונות ונוהלי בקורת;

(2)   כללי אתיקה מקצועית ודברים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע;

(3)   כללים לעניין חובותיהם וזכויותיהם של רואי חשבון, לרבות משרד רואי חשבון, ומתמחים בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים.

           (ב)  הקווים המנחים שנקבעו לפי סעיף 13(1) ו-(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], רואים אותם גם כחובה שהוטלה בתקנות לפי סעיף קטן (א)(1) על רואה חשבון העוסק בבקורת גוף מבוקר כמשמעותו בחוק האמור, והוא חייב, לענין אותו עיסוק, למלא אחריהם בנוסף לחובות שהוטלו עליו בתקנות האמורות.

           (ג)   (בוטל).

           (ד)  אין בתקנות שהותקנו לפי סעיף זה כדי למעט מחובותיו ומאחריותו של רואה חשבון לפי כל דין אחר.

מיום 7.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 622 מיום 7.4.1971 עמ' 110 (ה"ח 894)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. שר המשפטים רשאי לקבוע, בתקנות, לאחר התיעצות עם המועצה, דברים אחרים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע; ורואה חשבון שעשה מעשה בניגוד לתקנות אלה, אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

 

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 643 (ה"ח 1128)

התנהגות שאינה הולמת את המקצוע אתיקה מקצועית

11. (א) שר המשפטים השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובלשכת רואי חשבון בישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות –

(1) דרך פעולתו של רואה חשבון, ובכלל זה דרך מתן חוות דעת, ותקנים לבקורת חשבונות ונוהלי בקורת;

(2) דברים, בנוסף על האמור בסעיף 10, שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

(2) כללי אתיקה מקצועית ודברים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע;

(3) כללים לעניין חובותיהם וזכויותיהם של רואי חשבון, לרבות משרד רואי חשבון, ומתמחים בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים.

(ב) הקווים המנחים שנקבעו לפי סעיף 13(1) ו-(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], רואים אותם גם כחובה שהוטלה בתקנות לפי סעיף קטן (א)(1) על רואה חשבון העוסק בבקורת גוף מבוקר כמשמעותו בחוק האמור, והוא חייב, לענין אותו עיסוק, למלא אחריהם בנוסף לחובות שהוטלו עליו בתקנות האמורות.

(ג) רואה חשבון שפעל בניגוד לתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (א) או בניגוד לקווים המנחים כאמור בסעיף קטן (ב) יאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

(ד) אין בתקנות שהותקנו לפי סעיף זה כדי למעט מחובותיו ומאחריותו של רואה חשבון לפי כל דין אחר.

חוות דעת מקדימה

11א.   (א)  המועצה רשאית, מיוזמתה או לפי פנייה של רואה חשבון או מתמחה, לתת חוות דעת מקדימה בעניינים אלה (בסעיף זה – חוות דעת מקדימה):

(1)   ניגוד עניינים או אי-תלות של רואה חשבון, בהתאם להוראות לפי סעיף 10;

(2)   דרך פעולתו של רואה חשבון, בהתאם להוראות לפי סעיף 11(א)(1);

(3)   כללי אתיקה מקצועית, לרבות דברים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בהתאם להוראות לפי סעיף 11(א)(2);

(4)   כללים לעניין חובותיהם וזכויותיהם של רואי חשבון ומתמחים, בהתאם להוראות לפי סעיף 11(א)(3).

           (ב)  רואה חשבון או מתמחה רשאי לפנות למועצה בבקשה לקבלת חוות דעת מקדימה, באמצעות היועץ המשפטי של המועצה; לשם העברת הפנייה למועצה, ישמיט ממנה היועץ המשפטי של המועצה, ככל האפשר, פרטים שיש בהם כדי לזהות את הפונה או צדדים שלישיים הנוגעים בדבר.

           (ג)   מי שפעל בהתאם לחוות דעת מקדימה לא יראו אותו, לעניין אותה פעולה, כמי שעבר עבירת משמעת, אלא אם כן פעולתו כאמור לא היתה סבירה בנסיבות העניין.

           (ד)  יושב ראש המועצה יורה בדבר דרכי הפרסום של חוות דעת מקדימות שנתנה המועצה לפי הוראות סעיף זה.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 643 (ה"ח 1128)

הוספת סעיף 11א

עבירות משמעת

12.   רואה חשבון שעשה אחד מאלה עבר עבירת משמעת:

(1)  התנהג בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע;

(2)  הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית או הוראה אחרת מההוראות לפי חוק זה, או הפר הוראת דין אחר המטילה עליו איסור או חובה בקשר לביצוע תפקידו;

(3)  השיג את רישיונו במצג שווא;

(4)  גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה בעת עיסוקו במקצוע;

(5)  הורשע בפסק דין סופי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בראיית חשבון;

(6)  לא נקט אמצעים לתיקון פגיעה באי-תלות שעליהם הורתה ועדת המשמעת לפי הוראות סעיף 12כא.

מיום 17.11.1977

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 875 מיום 17.11.1977 עמ' 22 (ה"ח 1257)

הוספת סעיף קטן 12(ג)

 

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 644 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

חקירה בהתנהגות רואי חשבון

12. (א) המועצה תחקור, בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך מבין חבריה, כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין שנקבעה בחוק זה או בתקנות ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון; ובלבד שתינתן הזדמנות לרואה החשבון הנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.

(ב) לאחר חקירה כאמור, רשאית המועצה, אם תראה לעשות כך למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:

(1) התראה ברואה החשבון;

(2) נזיפה ברואה החשבון;

(3) הפסקת תוקף הרשיון לתקופה שתקבע;

(4) ביטול הרשיון.

(ג) חבר המועצה שנתמנה לפי סעיף קטן (א) יוכל, באישור המועצה להשלים חקירה שהתחיל בה אף לאחר שתמה תקופת כהונתו כחבר המועצה.

ועדת המשמעת

12א.   (א)  השר ימנה ועדת משמעת שתפקידה לדון ולהחליט בעבירות משמעת (בחוק זה – ועדת משמעת).

           (ב)  ועדת המשמעת תהיה בת שלושה חברים והם:

(1)   מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי בעל ידע בתחום החשבונאות, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)   רואה חשבון שהוא עובד המדינה, שעסק בראיית חשבון שבע שנים לפחות, שימונה לאחר התייעצות עם המועצה;

(3)   רואה חשבון שאינו עובד המדינה, שעסק בראיית חשבון בשירות לכל שבע שנים לפחות, שמתוכן עסק חמש שנים לפחות בפעולות ביקורת דוחות כספיים ובדוחות מס, שימונה לאחר התייעצות עם המועצה; בפסקה זו, "פעולת ביקורת" – כהגדרתה בסעיף 154(א) לחוק החברות.

           (ג)   חבר המועצה לא יכהן כחבר ועדת המשמעת.

           (ד)  השר ימנה ממלאי מקום לחברי ועדת המשמעת לפי הוראות סעיף זה.

           (ה)  הודעות על מינוי חברי ועדת המשמעת ועל מינוי ממלא מקום לחבר ועדת המשמעת יפורסמו ברשומות.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 644 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12א

סייגים למינוי של חבר ועדת משמעת

12ב.   לא ימונה לחבר ועדת המשמעת מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)  הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדת המשמעת או שבית המשפט קבע לגביו שביצע עבירה כאמור;

(2)  הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור בפסקה (1), וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין;

(3)  הוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת המשמעת לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; לעניין זה –

"עניין אישי", של חבר ועדת המשמעת – לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שהוא או קרובו הם בעלי שליטה בו;

"קרוב", של חבר ועדת המשמעת – בן זוג, הורה, הורה הורה, אח או אחות, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור;

"בעל שליטה" – כל אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף או כל מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 644 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ב

תקופת כהונה

12ג.   חבר ועדת המשמעת יתמנה לתקופה של ארבע שנים, ורשאי השר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן, לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות, לשוב ולמנותו ללא יותר משתי תקופות כהונה נוספות.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 645 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ג

הפסקת כהונה

12ד.   (א)  חבר ועדת המשמעת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   הוא התפטר מחברותו בוועדה במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   הוא מונה לחבר המועצה.

           (ב)  התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר ועדת המשמעת מכהונתו, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)   חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למינויו כאמור בסעיף 12א(ב);

(3)   התקיים בו סייג מהסייגים המנויים בסעיף 12ב;

(4)   מתקיימות נסיבות מיוחדות שיפורטו שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת המשמעת.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 645 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ד

סמכות לסיים דיון

12ה.   חבר ועדת המשמעת שהחל בדיון ותקופת כהונתו כחבר הוועדה הסתיימה לפי הוראות סעיף 12ג או נפסקה לפי הוראות סעיף 12ד(א)(1) או (ב)(2), יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו בתוך שישה חודשים מיום שהסתיימה או נפסקה כהונתו, אלא אם כן ראה השר כי יש הצדקה לקיצור התקופה.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 645 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ה

אי תלות של חבר ועדת המשמעת

12ו.   במילוי תפקידו אין על חבר ועדת המשמעת מרות זולת מרותו של הדין.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 646 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ו

 

גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה

12ז.   חבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה זכאי לגמול בעבור השתתפותו בדיוניה של ועדת המשמעת, בסכומים ולפי תנאים שקבע השר בהסכמת שר האוצר.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 646 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ז

 

חוקר ותפקידיו

12ח.   (א)  תלונה על עבירת משמעת של רואה חשבון תוגש למועצה ותתברר בידי עובד המדינה, שהוא רואה חשבון או בעל השכלה אקדמית בחשבונאות, שהשר הסמיכו לכך (בחוק זה – חוקר); לעניין זה, "בעל השכלה אקדמית בחשבונאות" – מי שסיים את חוק לימודיו בחוג לחשבונאות במוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

           (ב)  חוקר יפעל לפי הנחיות התובע ויגיש לו את ממצאי בירורו ואת תוצאותיו.

           (ג)   לשם ביצוע סמכויותיו לפי חוק זה יהיו לחוקר הסמכויות לפלי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול, בשינויים המחויבים, על חקרה שערך החוקר.

           (ד)  לחוקר כאמור בסעיף קטן (א) יוסמך רק מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)   משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן (ג), כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

           (ה)  חוקר לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף קטן (ג) אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)   יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של החוקר, שאותה יציג על פי דרישה.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 646 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ח

תובע ותפקידיו

12ט.   (א)  התובע לפני ועדת המשמעת יהיה עורך דין, עובד המדינה, שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך.

           (ב)  ראה תובע, בין על יסוד תלונה שהתבררה בידי חוקר לפי הוראות סעיף 12ח ובין בכל דרך אחרת, כי יש ראיות לכאורה לכך שרואה חשבון עבר עבירת משמעת, יגיש נגדו קובלנה לוועדת המשמעת, אלא אם כן סבר שאין בהגשתה עניין לציבור.

           (ג)   הגיש תובע קובלנה כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על הגשתה למי שהוגשה נגדו (בחוק זה – הנקבל).

           (ד)  היה התובע סבור שיש צורך בכך, ינחה את החוקר לבצע בירור נוסף.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 646 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ט

זכות עיון

12י.    (א)  הוגשה קובלנה, רשאים הנקבל וסנגורו לעיין בכל זמן סביר בחומר הבירור שבידי התובע הנוגע לקובלנה (בסעיף זה – חומר הבירור), ולהעתיקו.

           (ב)  לא יגיש תובע לוועדת המשמעת כראיה את חומר הבירור, אם לא ניתנה לנקבל או לסנגורו הזדמנות סבירה לעיין בו ולהעתיקו, אלא אם כן הם ויתרו על כך בכתב.

           (ג)   נקבל רשאי לבקש מוועדת משמעת להורות לתובע להתיר לו עיון בחומר שלטענתו הוא חומר בירור שלא הועמד לעיונו.

           (ד)  בקשה כאמור בסעיף קטן (ג) תידון לפני יושב ראש ועדת המשמעת בשבתו כדן יחיד.

           (ה)  בעת הדיון בבקשה כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי יושב ראש ועדת המשמעת לעיין בחומר שבמחלוקת, אם ראה צורך בכך.

           (ו)   על החלטת יושב ראש ועדת המשמעת לפי סעיף קטן (ד) ניתן לערער בתוך 15 ימים לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, שידון בערעור בדן יחיד.

           (ז)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות), או כדי לאפשר עיון בחומר הבירור, שאי-גילויו מותר או שגילויו אסור לפי כל דין.

           (ח)  השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין דרכי העיון וההעתקה של חומר הבירור, סדרי הדיון בבקשת נקבל להתיר לו עיון בחומר שלא הועמד לעיונו או בערעור על החלטת יושב ראש ועדת המשמעת בבקשה כאמור.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 647 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12י

מידע למתלונן

12יא.  (א)  מתלונן זכאי לקבל מידע על השלב שבו נמצא בירור התלונה שהגיש או הקובלנה הקשורה אליה; ואולם לא ייכלל במידע לפי סעיף קטן זה מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי שיקול דעתו של התובע, כדי לפגוע בבדיקת התלונה או בפרטיותו או בשלומו של אדם.

           (ב)  החליט תובע שלא להגיש קובלנה על עבירת משמעת על יסוד תלונתו של אדם, יודיע על כך למתלונן בהחלטה מנומקת.

           (ג)   הוגשה קובלנה על עבירת משמעת על יסוד תלונתו של אדם, יודיע התובע למתלונן על הגשתה; החליטה ועדת המשמעת בקובלנה, יודיע התובע למתלונן על ההחלטה; התובע ימציא העתק מהחלטת ועדת המשמעת למתלונן, אלא אם כן החליטה ועדת המשמעת אחרת, מטעמים שיירשמו.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 647 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יא

הדיון בוועדת המשמעת

12יב.  (א)  דיון משמעתי יתנהל בנוכחות התובע והנקבל, אך ועדת המשמעת רשאית לנהל דיון שלא בנוכחות הנקבל, באחד מאלה:

(1)   סניגורו של הנקבל התייצב במקומו;

(2)   הנקבל נעדר מהישיבה בלא סיבה מספקת, לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלא סיבה מספקת תהיה הוועדה רשאית לדון בעניינו שלא בפניו.

           (ב)  ועדת המשמעת תדון בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורתה לקיים את הדיון, כולו או חלקו, בפומבי; ביקש הנקבל כי הדיון יתקיים בפומבי, תקיימו ועדת המשמעת בפומבי, אלא אם כן הורתה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקיים את הדיון, כולו או חלקו, בדלתיים סגורות.

           (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1)   הדיון בעבירת משמעת כאמור בסעיף 12(5) יתקיים בפומבי, אלא אם כן פסק הדין כאמור באותו סעיף, כולו או חלקו, נאסר לפרסום;

(2)   המתלונן זכאי להיות נוכח בדיון המתקיים בדלתיים סגורות בקובלנה שהוגשה על יסוד תלונתו, וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח עמו בדיון, אלא אם כן החליטה ועדת המשמעת, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר את נוכחותם בדיון, כולו או חלקו;

(3)   ועדת המשמעת רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאפשר לאדם אחר שאינו המתלונן, התובע או הנקבל להיות נוכח בדיון.

           (ד)  על דיון בדלתיים סגורות ועל דיון בפומבי לפי סעיף זה, יחולו ההוראות לעניין איסור פרסום לפי סעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), בשינויים המחויבים.

           (ה)  על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף קטן (ב) רשאים לערער הנקבל והתובע כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לפי סעיף 12כד.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 648 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יב

זכות טיעון לנקבל

12יג.  בדיון לפני ועדת המשמעת תינתן לנקבל הזדמנות להשמיע את טענותיו, להביא ראיות, להעיד עדים ולחקור כל עד שהתייצב לפני ועדת המשמעת.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 648 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יג

סדרי עבודת ועדת משמעת

12יד.  (א)  המניין החוקי בישיבות ועדת המשמעת הוא כל חבריה.

           (ב)  החלטות ועדת המשמעת יתקבלו ברוב קולות חבריה.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 648 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יד

מותב חסר

12טו. (א)  על אף האמור בסעיף 12יד(א), נעדר חבר ועדת המשמעת שאינו יושב ראש הוועדה, מישיבה, יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני חברי הוועדה הנוכחים, אם הסכימו לכך הצדדים, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה לדחות את הדיון.

           (ב)  דיון שנערך במותב חסר כאמור בסעיף קטן (א), לא יסתיים אלא לפני ועדת המשמעת בהרכבה המלא.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 649 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12טו

מותב קטוע

12טז. (א)  נבצר מחבר ועדת המשמעת שאינו יושב ראש הוועדה לסיים את הדיון, יימשך הדיון עד לסיומו לפני חברי הוועדה האחרים (בסעיף זה – מותב קטוע) אם הסכימו לכך הצדדים, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה על צירוף חבר אחר במקומו מקרב ממלאי המקום כאמור בסעיף 12א(ד) שמתקיימים בו אותם תנאי כשירות.

           (ב)  צורף חבר אחר כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת המשמעת להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיעה בהרכבה הקודם, אם סברה שלא ייגרם עיוות דין, וזאת לאחר שנתנה לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם; החליטה הוועדה להמשיך בדיון, רשאית היא לנהוג בראיות שגבתה הוועדה בהרכבה הקודם כאילו גבתה אותן בעצמה, או לחזור ולגבותן, כולן או חלקן.

           (ג)   החלטה במותב קטוע שנחלקו בו הדעות תתקבל על פי דעתו של יושב ראש ועדת המשמעת.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 649 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12טז

פסלות חבר ועדת המשמעת

12יז.  (א)  תובע או נקבל רשאים לבקש שחבר ועדת המשמעת יפסול את עצמו מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בבירור הקובלנה.

           (ב)  לא תישמע בקשה כאמור בסעיף קטן (א) אלא בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעו לתובע או לנקבל הנסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי כאמור באותו סעיף קטן.

           (ג)   נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת המשמעת, תחליט בה ועדת המשמעת לאלתר ולפני שתיתן כל החלטה אחרת.

           (ד)  על החלטת ועדת המשמעת בעניין פסלות רשאים תובע או נקבל לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, בתוך 15 ימים מיום המצאת ההחלטה; הוגש ערעור כאמור תפסיק ועדת המשמעת לדון בקובלנה עד למתן החלטה בערעור.

           (ה)  נמנע מחבר ועדת המשמעת להמשיך להשתתף בדיון בשל החלטה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ד), יחולו הוראות סעיף 12טז.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 649 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יז

סמכויות עזר של ועדת המשמעת

12יח.  (א)  ועדת המשמעת רשאית, ביוזמתה או לבקשת בעל דין –

(1)   לזמן אדם לבוא לפניה כדי להעיד או להציג דבר;

(2)   להזהיר או להשביע עד, בהתאם לחוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדין וביטול שבועה), התש"ם-1980;

(3)   לבקש מבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה לתת צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות, לשם גביית עדות;

(4)   לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוסמנו לפי סעיף זה, כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

           (ב)  דרשה ועדת המשמעת מאדם להעיד או להציג דבר כאמור בסעיף קטן (א)(1) והוא סירב לעשות כן בלא הצדק המניח את דעת הוועדה, רשאית היא לצוות על הבאתו לפניה בזמן שתקבע בצו, ובלבד שהזהירה אותו כי בכוונתה לעשות כן; על צו הבאה לפי סעיף קטן זה יחולו ההוראות לפי סעיף 73א לחוק בתי המשפט, בשינויים המחויבים.

           (ג)   הסמכות להחליט בעניינים לפי סעיף זה הנוגעים לקובלנה מסוימת נתונה ליושב ראש ועדת המשמעת, שעה שהוועדה אינה יושבת בדין.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 649 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יח

אמצעי משמעת

12יט.  (א)  מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מהאמצעים האלה (בחוק זה – אמצעי משמעת):

(1)   התראה;

(2)   נזיפה;

(3)   קנס בסכום שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין;

(4)   התליית רישיון לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים;

(5)   ביטול הרישיון.

           (ב)  לא היתה דעת רוב לעניין סוג אמצעי המשמעת או מידתו, תצורף הדעה המחמירה יותר לדעה המקילה הקרובה אליה; נחלקו הדעות לגבי החומרה של סוג אמצעי המשמעת או מידתו, תכריע דעת יושב ראש הוועדה.

           (ג)   מי שרישיונו בוטל לפי הוראות סעיף קטן (א)(5), לא יגיש בקשה לרישיון לפני שחלפו שבע שנים מיום ביטול הרישיון.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 650 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12יט

אמצעי משמעת  על תנאי

12כ.   (א)  החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת של קנס או התליית רישיון לפי הוראות סעיף 12יט(א)(3) או (4), רשאית היא להורות שאמצעי המשמעת האמור יהיה, כולו או חלקו, על-תנאי.

           (ב)  החליטה ועדת המשמעת כאמור בסעיף קטן (א), לא יופעל התנאי אלא אם כן עבר הנקבל, בתוך התקופה שנקבעה בהחלטת ועדת המשמעת, שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים (בסעיף זה – תקופת התנאי) אחת מעבירות המשמעת שנקבעו בהחלטתה (בסעיף זה – עבירה נוספת), וועדת המשמעת מצאה, בתוך תקופת התנאי או לאחריה, שהנקבל עבר עבירה נוספת כאמור.

           (ג)   תקופת התנאי תימנה מיום מתן החלטת ועדת המשמעת בדבר נקיטת אמצעי משמעת על-תנאי נגד נקבל, אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת.

           (ד)  החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת בשל עבירה נוספת, לא יינקט אמצעי משמעת זה על-תנאי.

           (ה)  נקבל שנקבע לגביו אמצעי משמעת על-תנאי, וועדת המשמעת החליטה לנקוט נגדו אמצעי משמעת בשל עבירה נוספת, תורה ועדת המשמעת על הפעלת אמצעי המשמעת על-תנאי, אלא אם כן החליטה להאריך את תקופת התנאי לפי הוראות סעיף קטן (ו); ועדת המשמעת רשאית להורות שהפעלת אמצעי המשמעת על-תנאי תהיה בכפוף לתוצאות הערעור על נקיטת אמצעי המשמעת בשל העבירה הנוספת.

           (ו)   החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל כאמור בסעיף קטן (ה) אמצעי משמעת בשל עבירה נוספת, רשאית היא, במקום להפעיל את אמצעי המשמעת על-תנאי, להאריך את תקופת התנאי או לחדשה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים; האריכה ועדת המשמעת את תקופת התנאי לתקופה נוספת, לפני תום תקופת התנאי הראשונה, תחל התקופה הנוספת בתום תקופת התנאי הראשונה; חידשה ועדת המשמעת את תקופת התנאי לאחר שתמנה תקופת התנאי הראשונה, תחל תקופת התנאי הנוספת מיום מתן ההחלטה, והכול אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 650 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כ

דיון או החלטה בעניין אי תלות

12כא. (א)  מצאה ועדת המשמעת, בדיון בעניינו של נקבל, כי מנסיבות המקרה עולה שנפגעה אי-תלותו של הנקבל, בניגוד להוראות לפי סעיף 10, תציין זאת בהחלטתה ורשאית היא להורות על האמצעים שעל הנקבל, רואה חשבון שהוא המעסיק של הנקבל או נושא משרה במשרד רואי החשבון שבו מועסק הנקבל, לנקוט לשם תיקון הפגיעה; לעניין זה, "נושא משרה", במשרד רואי חשבון – שותף או מנהל פעיל במשרד רואי חשבון, בעל שליטה או דירקטור בחברת רואי חשבון או גורם אחראי במשרד רואי חשבון; לעניין הגדרה זו, "גורם אחראי במשרד רואי חשבון" – לרבות רואה חשבון האחראי על צוות של רואי חשבון או על צוות של רואי חשבון או על תחום פעילות מסוים, במשרד רואי חשבון.

           (ב)  בטרם תורה ועדת המשמעת על אמצעים שעל רואה חשבון שאינו הנקבל לנקוט לפי סעיף קטן (א), תשמע הוועדה את רואה החשבון האמור.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 651 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כא

החלטות אחרות של ועדת המשמעת

12כב. ועדת המשמעת רשאית, נוסף על האמור בסעיפים 12יט עד 12כא –

(1)  לחייב את הנקבל בתשלום הוצאות ההליכים למדינה או למתלונן שעל בסיס תלונתו הוגשה הקובלנה, בסכום שתורה ושלא יעלה על סכום או שיעור שקבע השר, אם קבע, אם שוכנעה שניהל את ההגנה שלו באופן טרדני או קנטרני;

(2)  לחייב את המתלונן בתשלום הוצאות ההליכים למדינה או לנקבל בסכום שתורה ולא יעלה על סכום או שיעור שקבע השר, אם קבע, אם זוכה הנקבל והוועדה מצאה שהתלונה הוגשה לשם קנטור או בלא יסוד;

(3)  לחייב את המדינה בתשלום הוצאות ההגנה לנקבל, אם זוכה הנקבל והוועדה מצאה שלא היה יסוד להגשת הקובלנה או שמתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 651 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כב

ביצוע חיובים כספיים

12כג. (א)  חיוב של נקבל בתשלום הוצאות לפי סעיף 12כב(1), וחיוב מתלונן בתשלום הוצאות לפי סעיף 12כב(2) ניתנים להוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בעניין אזרחי, ואולם חיוב כאמור לטובת המדינה ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

           (ב)  חיוב המדינה בתשלום הוצאות לפי סעיף 12כב(3), יבוצע בדרך שמבצעים פסק דין של בית משפט בעניין אזרחי נגד המדינה.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 652 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כג

ערעור על החלטת ועדת המשמעת

12כד. (א)  על החלטה של ועדת המשמעת המסיימת את הדיון בקובלנה רשאים התובע והנקבל לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה, ואם ניתנה ההחלטה שלא במעמד הצדדים – בתוך 45 ימים מיום המצאתה.

           (ב)  החלטה של ועדת המשמעת המחייבת מתלונן בתשלום הוצאות לפי סעיף 12כב(2), ניתנה לערעור כמו פסק דין של בית משפט שלום בעניין אזרחי.

           (ג)   פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור לפי סעיף זה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה לכך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך, או אם ניתנה רשות לכך בגוף פסק הדין.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 652 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כד

עיכוב ביצוע של החלטת ועדת המשמעת

12כה. (א)  אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצוע החלטת ועדת המשמעת שעליה הוגש הערעור, אלא אם כן החליטה ועדת המשמעת אחרת, ואם הוגש ערעור – אם החליט בית המשפט שלערעור אחרת.

           (ב)  על החלטה של ועדת המשמעת לפי סעיף זה רשאים הנקבל והתובע לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לפי הוראות סעיף 12כד.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 652 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כה

פרסום החלטות ועדת המשמעת והעמדתן לעיון הציבור

12כו.  (א)  החליטה ועדת משמעת על התליה או ביטול של רישיון לפי הוראות סעיף 12יט(א)(4) או (5), תפרסם את דבר ההתליה או הביטול, לפי העניין, בציון שמו של הנקבל, ואם הוגש ערעור על החלטה כאמור – גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

           (ב)  מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת –

(1)   תעמיד את החלטתה בציון שם הנקבל לעיון הציבור, ואולם רשאית היא להעמיד את החלטתה לעיון הציבור בלא ציון שם הנקבל ופרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותו (בסעיף זה – פרטים מזהים), לאחר ששמעה את התובע ואת הנקבל ושקלה בין השאר את הפגיעה בפרטיותו של הנקבל או של צד שלישי, ואת הצורך באזהרת הציבור;

(2)   רשאית היא, לאחר ששמעה את נציג מעסיקו של הנקבל, ובשים לב לנסיבות המקרה, להעמיד את החלטתה לעיון הציבור גם בציון שם מעסיקו בעת ביצוע העבירה; לעניין זה, "מעסיק" – משרד רואי החשבון שבו הנקבל הועסק או היה שותף או חבר וכן כל מעסיק, אחר, שאינו משרד רואי חשבון, שהעסיק את הנקבל.

           (ג)   החליטה ועדת המשמעת שלא להטיל על הנקבל אמצעי משמעת, תעמיד את החלטתה לעיון הציבור בלא ציון פרטים מזהים של הנקבל, ואולם לבקשת הנקבל תפרסם הוועדה את החלטתה בציון פרטיו המזהים.

           (ד)  החלטות ועדת המשמעת כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יועמדו לעיון הציבור כל עוד ניתן לערער עליהן, ואם הוגש ערעור – כל עוד לא תמו ההליכים בערעור, אלא אם כן החליט בית המשפט שלערעור אחרת.

           (ה)  על החלטת ועדת המשמעת לפי סעיף זה רשאים הנקבל והתובע לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לפי הוראות סעיף 12כד.

           (ו)   החלטות ועדת המשמעת יפורסמו ויועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה; השר רשאי לקבוע דרכי פרסום נוספות ולקבוע הוראות לעניין דרכי העיון בהחלטות ועדת המשמעת, התקופה שבה יועמדו לעיון ואמצעים שיינקטו כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון באינטרנט בפרטים המזהים בתום התקופה כאמור.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 653 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כו

התליה עד לסיום ההליכים

12כז.  (א)  הוגשה קובלנה נגד רואה חשבון, והיה לוועדת המשמעת יסוד סביר לחשד שהנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא, אם ראתה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבות זאת ולאחר שנתנה לרואה החשבון הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, להתלות זמנית את רישיונו או להגבילו לתחומי עיסוק מסוימים.

           (ב)  הוגש כתב אישום או הוגשה קובלנה בשל עבירה לפי דין משמעתי אחר נגד רואה חשבון, רשאית המועצה, אם ראתה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבות זאת, בהתחשב במהותה, בחומרתה או בנסיבותיה של עבירה כאמור, ולאחר שנתנה לרואה החשבון הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, להתלות זמנית את רישיונו או להגבילו לתחומי עיסוק מסוימים.

           (ג)   התליית רישיון או הגבלתו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) תעמוד בתוקפה עד למתן פסק דין סופי בהליך הפלילי או החלטה סופית בהליך המשמעתי, והכול אלא אם כן הורתה המועצה על מועד מוקדם יותר להפסקת ההתליה.

           (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאית המועצה, ביוזמתה או לבקשת התובע, ולאחר שנתנה לרואה החשבון הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות זמנית את רישיונו של רואה חשבון או להגבילו לתחומי עיסוק מסוימים אף לפני שהוגשה נגדו קובלנה לפי חוק זה או לפי דין משמעתי אחר, או לפני שהוגש נגדו כתב אישום, אם סברה כי יש חשש ממשי לביצוע עבירת משמעת ויש בהמשך עיסוקו של רואה החשבון במקצועו כדי ליצור סיכון משמעותי לציבור.

           (ה)  (1)   התליית רישיון או הגבלה לפי הוראות סעיף קטן (ד) תעמוד בתוקפה לתקופה שתורה המועצה ושלא תעלה על שלושה חודשים ממועד החלטת המועצה על ההתליה או ההגבלה כאמור, ואולם המועצה רשאית, בתום התקופה כאמור, אם מצאה כי חומרת העניין מחייבת זאת או כי הדבר נדרש לשם הגנה על הציבור, להורות על הארכת תקופת ההתליה או ההגבלה כאמור בתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההתליה או ההגבלה הכוללת לא תעלה על 12 חודשים מהמועד שבו הותלה הרישיון או הוגבל, לראשונה;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), הוחלט שלא להגיש קובלנה או כתב אישום בעבירה שבשלה הותלה הרישיון או הוגבל – יפקע תוקף ההתליה או ההגבלה;

(3)   הוחלט על הגשת קובלנה או כתב אישום בעבירה שבשלה הותלה הרישיון או הוגבל – תעמוד ההתליה או ההגבלה בתוקפה עד לקבלת החלטה בידי ועדת המשמעת או המועצה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין.

           (ו)   השר יקבע בתקנות הוראות לעניין פרסום דבר ההתליה או ההגבלה לפי סעיף זה, ובכלל זה לעניין תקופת הפרסום, שלא תעלה על תקופת ההתליה או ההגבלה כאמור.

           (ז)   הותלה רישיונו של רואה חשבון לפי סעיף זה, והחליטה ועדת המשמעת להתלות את רישיונו לתקופה קצובה לפי הוראות סעיף 12יט(א)(4), תבוא תקופת ההתליה לפי סעיף זה במניין תקופת ההתליה שהטילה ועדת המשמעת כאמור.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 653 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כז

סדרי דין ודיני ראיות

12כח. (א)  השר רשאי לקבוע את סדרי הדין לפני ועדת המשמעת ובערעור לבית המשפט, לרבות הדרך להגשת הערעור; כל עוד לא הותקנו תקנות כאמור או בעניין שלא נקבעה לגביו הוראה בתקנות, תפעל הוועדה בדרך הנראית לה צודקת ומועילה ביותר.

           (ב)  הסמכות להחליט בעניינים שבסדרי דין הנוגעים לקובלנה מסוימת, נתונה ליושב ראש ועדת המשמעת, שעה שהוועדה אינה יושבת בדין.

           (ג)   ועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות, פרט לדינים בדבר ראיות חסויות, אלא אם כן קבע השר כי יחולו על ועדת המשמעת חלק מדיני הראיות כפי שיקבע.

           (ד)  הממצאים והמסקנות בהכרעת הדין שבפסק דין חלוט במשפט פלילי המרשיע את הנקבל, יראו אותם כמוכחים בהליך המשמעתי נגד אותו נקבל.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 655 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כח

דיון משמעתי ודיון פלילי

12כט. (א)  ענישה או זיכוי בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים על פי דין אחר, אינם מונעים נקיטת הליכים על פי חוק זה נגד רואה חשבון בשל אותו מעשה או מחדל, ונקיטת אמצעי משמעת או זיכוי על ידי ועדת המשמעת בשל אותו מעשה או מחדל אינם מונעים נקיטת הליכים פליליים או הליכים משמעתיים על פי דין אחר נגדו.

           (ב)  נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד רואה חשבון בשל מעשה או מחדל המהווה גם עילה לדיון לפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד שתתקבל החלטה בידי הגורם המוסמך לכך שלא להעמיד את רואה החשבון לדין פלילי או עד למתן פסק דין סופי בהליך הפלילי, לפי העניין.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 655 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12כט

תחולת השיפוט המשמעתי על מי שחדל להיות רואה חשבון ועל מי שרישיונו הותלה

12ל.   (א)  רואה חשבון שרישיונו בוטל ימשיך להיות נתון לשיפוט לפני ועדת המשמעת לגבי מה שאירע לפני הביטול; לעניין זה, יראו גם רישיון שבוטל לבקשתו של רואה החשבון כרישיון שבוטל.

           (ב)  רואה חשבון שרישיונו הותלה ימשיך להיות נתון בתקופת ההתליה לשיפוט משמעתי לפני ועדת המשמעתי לגבי מה שאירע לפני ההתליה או במהלכה.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 655 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12ל

משמעת מתמחים

12לא. (א)  בתקופת התמחותו ועד לקבלת רישיון רואה חשבון כפוף מתמחה לכללי האתיקה המקצועית ולשיפוט המשמעתי לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים כמפורט בסעיף קטן (ב), וכן יחולו עליו, בשינויים המחויבים, הוראות אחרות לפי חוק זה החלות על רואי חשבון.

           (ב)  על אף האמור בסעיף 12יט(א), ועדת המשמעת רשאית, בשל עבירת משמעת, לנקוט נגד מתמחה אחד או יותר מאמצעי המשמעת כאמור בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף, או לפסול אותו מלקבל רישיון לתקופה שלא תעלה על שבע שנים.

           (ג)   מצאה ועדת המשמעת כי יש בעבירת המשמעת שעבר המתמחה משום הפרת חובותיו כמתמחה או פגיעה בטוהר הבחינות, תורה לתובע, נוסף על כל אמצעי משמעת אחר שהחליטה לנקוט לפי הוראות סעיף קטן (ב), לפנות למועצה שתהיה רשאית להורות על ביטול ההתמחות, כולה או חלקה, או על ביטול בחינה, לפי העניין.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 655 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12לא

הפרה של משרד רואי חשבון

12לב. (א)  ראה תובע, בין על יסוד תלונה שהתבררה בידי חוקר כאמור בסעיף קטן (ב), ובין בכל דרך אחרת, כי יש ראיות לכאורה לכך שמתקיימת לגבי משרד רואי חשבון אחת מהנסיבות המפורטות להלן (בסעיף זה – הפרה), יגיש נגדו קובלנה לוועדת המשמעת, אלא אם כן סבר שאין בהגשתה עניין לציבור, ויודיע על הגשת הקובלנה למשרד שנגדו הוגשה:

(1)   המשרד הפר הוראת דין המטילה על משרד רואי חשבון חובה הקשורה לעיסוק בראיית חשבון;

(2)   המשרד הורשע בפסק דין סופי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש לה השלכה על העיסוק בראיית חשבון.

           (ב)  תלונות על הפרות של משרד רואי חשבון יתבררו בידי חוקר, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12ח.

           (ג)   על בירור של תלונה או קובלנה נגד משרד רואי חשבון לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 12י עד 12יח, 12כב עד 12כו, 12כח ו-12כט, בשינויים המחויבים.

           (ד)  מצאה ועדת המשמעת כי משרד רואי חשבון שהוגשה נגדו קובלנה ביצע הפרה, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעי המשמעת האלה:

(1)   התראה;

(2)   נזיפה;

(3)   קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

(4)   אם ההפרה נוגעת לאימון מתמחים ובשלה משרד רואי החשבון אינו מקום ראוי להתמחות – איסור על אימון מתמחים חדשים בידי רואי חשבון המועסקים במשרד, כולם או חלקם, לתקופה שתקבע ועדת המשמעת; לעניין זה, "מתמחה חדש" – מתמחה שבמועד מתן ההחלטה הסופית בקובלנה נגד משרד רואי החשבון טרם התחיל את ההתמחות אצל רואה חשבון באותו משרד.

           (ה)  ועדת המשמעת רשאית להורות שאמצעי שהחליטה להטיל לפי הוראות סעיף קטן (ד)(3) או (4) יהיה, כולו או חלקו, על-תנאי ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12כ, בשינויים המחויבים.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 656 (ה"ח 1128)

החלפת סעיף 12לב

פרסום

13.   המועצה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה שהחליטה לפי סעיף 12, ובלבד שאם החליטה המועצה על התראה ברואה החשבון או שלא להטיל עליו כל סנקציה, לא יפורסם שמו של רואה החשבון.

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 657 (ה"ח 1128)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

פרסום

13. המועצה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה שהחליטה לפי סעיף 12, ובלבד שאם החליטה המועצה על התראה ברואה החשבון או שלא להטיל עליו כל סנקציה, לא יפורסם שמו של רואה החשבון.

ערעור

14.   (א)  (בוטל).

           (ב)  החליטה המועצה שרואה חשבון אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין אם הטילה עליו אחת הסנקציות האמורות בסעיף 12 ובין אם לאו, זכאי רואה החשבון לערער על החלטתה.

           (ג)   היועץ המשפטי לממשלה רשאי לערער על החלטה שהחליטה המועצה לאחר חקירה לפי סעיף 12.

           (ד)  ערעור לפי סעיף זה יהיה לפני בית המשפט המחוזי ויוגש תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה.

           (ה)  לא תבוצע ולא תפורסם החלטת המועצה תוך הזמן שבו מותר להגיש ערעור; הוגש ערעור, לא תבוצע ההחלטה ולא תפורסם כל עוד הערעור תלוי ועומד.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח 77)

(א) סירבה המועצה לתת רשיון, זכאי מבקש הרשיון לערער על החלטתה.

(ב) החליטה המועצה שרואה חשבון אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין אם הטילה עליו אחת הסנקציות האמורות בסעיף 12 ובין אם לאו, זכאי רואה החשבון לערער על החלטתה.

(ג) פרקליט המדינה זכאי היועץ המשפטי לממשלה רשאי לערער על החלטה שהחליטה המועצה לאחר חקירה לפי סעיף 12.

(ד) ערעור לפי סעיף זה יהיה לפני בית המשפט העליון המחוזי ויוגש תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה.

 

מיום 13.5.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 657 (ה"ח 1128)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

ערעור

14. (א) (בוטל).

(ב) החליטה המועצה שרואה חשבון אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין אם הטילה עליו אחת הסנקציות האמורות בסעיף 12 ובין אם לאו, זכאי רואה החשבון לערער על החלטתה.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לערער על החלטה שהחליטה המועצה לאחר חקירה לפי סעיף 12.

(ד) ערעור לפי סעיף זה יהיה לפני בית המשפט המחוזי ויוגש תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה.

(ה) לא תבוצע ולא תפורסם החלטת המועצה תוך הזמן שבו מותר להגיש ערעור; הוגש ערעור, לא תבוצע ההחלטה ולא תפורסם כל עוד הערעור תלוי ועומד.

פרק ח': הוראות שונות

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 657 (ה"ח 1128)

הוספת כותרת פרק ח'

ביטול

15.   הסעיפים הקטנים (4), (4א) ו-(7) של סעיף 105 לפקודת החברות – בטלים.

הוראות מעבר

16.   תעודה שניתנה לפי סעיף 105(4) לפקודת החברות ושהיתה בתקפה ערב יום תחילתו של חוק זה, תעמוד בתקפה כאילו ניתנה לפי חוק זה.

ביצוע ותקנות

17.   השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 13.5.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 657 (ה"ח 1128)

17. שר המשפטים השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

 

                                                            משה שרת                        פנחס רוזן

                                                                             ראש הממשלה                           שר המשפטים

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשט"ו מס' 173 מיום 10.2.1955 עמ' 26 (ה"ח תשי"ג מס' 149 עמ' 98).

תוקן ס"ח תשל"א מס' 622 מיום 7.4.1971 עמ' 110 (ה"ח תש"ל מס' 894 עמ' 244) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשל"ח מס' 875 מיום 17.11.1977 עמ' 22 (ה"ח תשל"ו מס' 1257 עמ' 362) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ח מס' 908 מיום 10.8.1978 עמ' 199 (ה"ח תשל"ח מס' 1145 עמ' 19) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשמ"ח מס' 1261 מיום 27.7.1988 עמ' 212 (ה"ח תשמ"ג מס' 1608 עמ' 42) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשנ"ד מס' 1440 מיום 21.11.1993 עמ' 24 (ה"ח תשנ"ג מס' 2178 עמ' 143) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

2. אגרה ששולמה לשנת התש"ד, יראו כאילו שולמה לכל שנת 1994.

ס"ח תשנ"ד מס' 1448 מיום 27.1.1994 עמ' 62 (ה"ח תשנ"ד מס' 2220 עמ' 106) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 96 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; ר' סעיף 14(1) לענין תחילה.

14. (1) סעיף 10 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, כנוסחו בסעיף 2(2) לחוק זה.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 745 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 8 בסעיף 15 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשע"ח מס' 2716 מיום 13.5.2018 עמ' 640 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1128 עמ' 1044) – תיקון מס' 9; ר' סעיפים 29, 30 לענין תחילה והוראת מעבר.

29. תחילתם של סעיפים 5(ב) ו-12 עד 12לב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, וביטולם של סעיפים 13 ו-14 לחוק העיקרי כאמור בחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה (להלן – יום התחילה).

30. על אף האמור בסעיפים 12 עד 12לב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, התחילה מועצת רואי חשבון או מי שמינתה לכך מבין חבריה, לפני יום התחילה, לחקור מקרה שהובא לידיעתה, כאמור בסעיף 12(א) לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד האמור, ימשיכו לחול, לעניין אותו מקרה, הוראות סעיפים 12 עד 14 לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד האמור.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות