Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965

 

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רואי חשבון

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רואי חשבון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

התנהגות שאינה הולמת

Go

2

סעיף 2

פרסומת מותרת

Go

3

 

תוספת

Go

4

 


תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-17 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ולאחר התייעצות עם מועצת רואי חשבון, הנני קובע לאמור:

הגדרות תק' תשס"א-2001

1.    בתקנות אלה –

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 683

הוספת תקנה 1

          "אמצעי תקשורת אלקטרוניים" – למעט אתר האינטרנט של רואה החשבון;

          "דיוור ישיר" – פניה לאדם מסוים, לבית עסק שלו או לביתו המועברת בפקסימילה, בדרך ממוחשבת, בחלוקה ידנית או באמצעי אחר, למעט חלוקה אקראית של דבר דפוס, המופץ מטעמו של רואה החשבון, ברשות הרבים;

          "לקוח" – לרבות לקוח פוטנציאלי;

          "פרסומת" – למעט מסירת מידע במענה לפנייתו של אדם מסוים, הנועד לשימושו ולא לשם הפצתו לאחרים;

          "פרסום ברשות הרבים" – לרבות בשלטי חוצות, בכרזות אוויר או באמצעי דומה ולמעט בעיתונים או בדיוור ישיר;

          "שירותים נלווים" – תחומי עיסוק נוספים שרואי חשבון רשאים לעסוק בהם, נוסף על עיסוקם בראיית החשבון כמשמעותה בחוק.

התנהגות שאינה הולמת תק' תשס"א-2001

1א.     המעשים והמחדלים של רואה חשבון המנויים להלן יש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע של ראיית חשבון:

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 683

1 1א. המעשים והמחדלים של רואה חשבון המנויים להלן יש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע של ראיית חשבון:

(1)  מתן שירות מקצועי שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים, או שלא לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים במקצוע, או שלא לפי מיטב שיקול הדעת;

(2)  מעשה או מחדל הפוגע באי-תלותו כרואה חשבון;

(3)  גילוי, שלא בהסכמת הלקוח, של דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח ויש לו קשר עניני לשירות המקצועי הניתן לאותו לקוח, זולת אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש למילוי תפקידו;

(4)  מתן דו"ח או חוות דעת שלא על סמך בדיקתו האישית שלו, או של שותפו, או של פקידו, או של רואה חשבון אחר, או של אדם הרשאי לעסוק בראיית חשבון במדינת-חוץ;

(5)  עיסוק בראיית חשבון בשותפות עם אדם שאינו רואה חשבון;

ת"ט תשכ"ה-1965

(6)  עיסוק בראיית חשבון שלא בשמו או בשם פירמה של רואי חשבון; לענין פסקה זו, רואים כשם פירמה של רואי חשבון – שם המורכב משמות השותפים, או משמו של אחד או יותר מהם, בתוספת הכינוי "ושות'" או בלעדיו, או שם המורכב, כולו או בחלקו, משמות שותפי הפירמה לשעבר;

מיום 19.8.1965

ת"ט תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2599

(6) עיסוק בראיית חשבון שלא בשמו או בשם פירמה של רואי חשבון; לענין פסקה זו, רואים כשם פירמה של רואי חשבון - שם המורכב משמות השותפים, או משמו של אחר או יותר מהם או משמו של אחד או יותר מהם, בתוספת הכינוי "ושות'" או בלעדיו, או שם המורכב, כולו או בחלקו, משמות שותפי הפירמה לשעבר;

תק' תשל"א-1971 תק' תשל"ב-1972 (הוראת שעה) תשס"ג-2003

(6א) עיסוק כשמאי מקרקעין על-ידי רואה חשבון או ציון תואר של שמאי מקרקעין או תואר אחר כיוצא בזה ביחד עם התואר רואה חשבון, בין בנייר הפירמה שלו, כאמור בפסקה (6), ובין בשלט של משרדו, במדריך מקצועי או רשימות מקצועיות, לרבות ספר טלפון, בהודעות על הרצאות מקצועיות ובפרסומים מקצועיים, ואולם רואה חשבון שביום י"ט באדר תשל"א (16 במרס 1971) עסק גם כשמאי מקרקעין יהא רשאי להמשיך ולעסוק גם כשמאי מקרקעין ובלבד שלא יעסוק באותו ענין או בשביל אותו לקוח כרואה חשבון וכשמאי מקרקעין גם יחד ושלא יציין תואר של שמאי מקרקעין ביחד עם התואר של רואה חשבון כאמור בפסקה זו;

מיום 25.3.1971

תק' תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2677 מיום 25.3.1971 עמ' 670

הוספת פסקה 1א(6א)

 

מיום 10.2.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2806 מיום 10.2.1972 עמ' 630

(6א) עיסוק כשמאי מקרקעין על-ידי רואה חשבון או ציון תואר של שמאי מקרקעין או תואר אחר כיוצא בזה ביחד עם התואר רואה חשבון, בין בנייר הפירמה שלו, כאמור בפסקה (6), ובין בשלט של משרדו, במדריך מקצועי או רשימות מקצועיות, לרבות ספר טלפון, בהודעות על הרצאות מקצועיות ובפרסומים מקצועיים, ואולם רואה חשבון שביום י"ט באדר תשל"א (16 במרס 1971) עסק גם כשמאי מקרקעין יהא רשאי להמשיך ולעסוק גם כשמאי מקרקעין ובלבד שלא יעסוק באותו ענין או בשביל אותו לקוח כרואה חשבון וכשמאי מקרקעין גם יחד ושלא יציין תואר של שמאי מקרקעין ביחד עם התואר של רואה חשבון כאמור בפסקה זו.

 

בתקופות הביקורת בשנים 2003 עד 2008

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6225 מיום 6.2.2003 עמ' 489

הוראת שעה (תיקון מס' 1)

ק"ת תשס"ה מס' 6368 מיום 8.2.2005 עמ' 406

הוראת שעה (תיקון מס' 2)

ק"ת תשס"ו מס' 6510 מיום 16.8.2006 עמ' 1097

הוראת שעה (תיקון מס' 3)

ק"ת תשס"ח מס' 6654 מיום 10.3.2008 עמ' 614

מחיקת פסקה 1א(6א)

(7)  מתן הרשאה למי שאינו רואה חשבון, ואינו פקידו, לפעול בשמו, או מתן הרשאה למי שאינו רואה חשבון לחתום בשמו על מסמכים הטעונים חתימה של רואה חשבון; לענין פסקה זו, המונח "שמו", לרבות שם הפירמה שלו כאמור בפסקה (6);

(8)  העסקת אדם שרשיונו בוטל על פי החלטת המועצה לפי סעיף 12 לחוק, והעסקת אדם בתקופה שתוקף רשיונו הופסק כאמור;

תק' תש"ל-1970

(9)  (א)   שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית;

(ב)   לא יראו בקשת רואה חשבון לועדה למינוי רואי חשבון בחברות ממשלתיות, שמינה שר האוצר, להמליץ על מינויו כרואה חשבון של חברה ממשלתית, כשידול לקוח לענין פסקה זו, ובלבד שהבקשה אינה מתייחסת לחברה ממשלתית מסויימת;

מיום 19.3.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2535 מיום 19.3.1970 עמ' 1214

החלפת פסקה 1א(9)

הנוסח הקודם:

(9) שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית;

(10) מתן תשלום או טובת הנאה אחרת, או הבטחתם, במישרין או בעקיפין, בעד השגת עבודה מקצועית;

(11) שיתוף אדם שאינו רואה חשבון בהכנסותיו ממקצועו, לרבות אדם שאינו רשאי לעסוק בראיית חשבון במדינת-חוץ, ולמעט קודמו של רואה החשבון ויורשו של קודמו ושל שותפו; לענין פסקה זו, לא יראו כשיתוף בהכנסות תשלום דמי מוניטין לרואה חשבון אחר או לבאים מכוחו;

(12) מתן שירות ללקוחו של רואה חשבון אחר בענין שהאחר כבר החל לטפל בו, וללא הסכמת האחר, זולת אם סירב לתת הסכמתו ללא נימוק סביר; כנימוק סביר יראו לענין זה, בין השאר, אם הלקוח דרש מרואה החשבון המסרב לנהוג בניגוד לחובתו כרואה חשבון, או בניגוד לכל דין, או לקבוע שכרו למטה מן הסביר והמקובל במקצוע;

תק' תשס"א-2001

(13) (א)   עשיית פרסומת לעצמו, למעט פרסומת מותרת כמפורט בתקנה 2, ואי נקיטת אמצעים סבירים למניעת פרסומת שאינה מותרת כאמור, בידי אחרים;

(ב)   פסקה זו תחול על פרסומת של רואה חשבון, לרבות תאגיד רואי חשבון, שמצוין בה אחד מאלה –

(1)   דבר היותו רואה חשבון;

(2)   עיסוקו בראיית חשבון, במישרין או בעקיפין, בין שצוין דבר היותו רואה חשבון ובין שלא;

מיום 23.6.1966

ת"ט תשכ"ו-1966

ק"ת תשכ"ו מס' 1896 מיום 23.6.1966 עמ' 2312

(13) עשיית פרסומת לעצמו כעוסק במקצוע ואי-נקיטת אמצעים סבירים כדי למנוע פרסומת ע"י אחרים, למעט: משלוח מכתבים חוזרים בענינים מקצועיים ללקוחות ולעומדים עמו במגע מקצועי; קביעת שלט סמול למשרדו, או למשרדו הקודם, בגודל ובנוסח המקובל; פרסום פרטים אישיים בדפוס פרסום פרטים אישיים בדפוס רגיל במדריכים וברשימות שהרשום בהם מקובל על הכל; ציון תוארו בהודעות על הרצאותיו המקצועיות ובפרסומים מקצועיים.

 

מיום 12.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 720

החלפת פסקה 1א(13)

הנוסח הקודם:

(13) עשיית פרסומת לעצמו כעוסק במקצוע ואי-נקיטת אמצעים סבירים כדי למנוע פרסומת ע"י אחרים, למעט: משלוח מכתבים חוזרים בענינים מקצועיים ללקוחות ולעומדים עמו במגע מקצועי; קביעת שלט סמול למשרדו, או למשרדו הקודם, בגודל ובנוסח המקובל; פרסום פרטים אישיים בדפוס רגיל במדריכים וברשימות שהרשום בהם מקובל על הכל; ציון תוארו בהודעות על הרצאותיו המקצועיות ובפרסומים מקצועיים.

 

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 683

החלפת פסקה 1א(13)

הנוסח הקודם:

(13) (א) עשיית פרסומת לעצמו כעוסק בראיית חשבון למעט פרסומת מותרת כמפורט בתוספת ואי נקיטת אמצעים סבירים למניעת פרסומת שלו בידי אחרים;

(ב) הוראות פסקת משנה (א) יחולו גם על רואה חשבון או תאגיד של רואי חשבון, לפי הענין, הנותן שירותים שבתחום עיסוקו של רואה חשבון בשם דומה או הכולל את שמו של רואה החשבון בשמו של התאגיד, והוא הדין ברואה חשבון המחזיק בעצמו או בידי קרובו, במישרין או בעקיפין, ב-50 אחוזים או יותר ממניות תאגיד הנותן שירותים שבתחום עיסוקו כאמור;

(ג) בפסקה זו, "שירותים שבתחום עיסוקו של רואה חשבון" – השירותים המקצועיים שנותן רואה חשבון דרך שירות לכל, כפי שקבע ופרסם ועד לשכת רואי חשבון בישראל בחוזר 27/65 מיום כ"ו באלול התשכ"ה (23 בספטמבר 1965).

(14) קביעת שכר, או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן;

תק' תשע"ה-2015

(15) מתן שירות עסקי ללקוח, מקום שבו, רואה החשבון מעריך, לפי סעיף 2(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014, שרמת הסיכון להלבנת הון או למימון טרור היא גבוהה; בפסקה זו, "שירות עסקי" – כהגדרתו בסעיף 8ב(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

מיום 2.9.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7547 מיום 25.8.2015 עמ' 1850

הוספת פסקה 1א(15)

פרסומת מותרת  תק' תשס"א-2001

2.    (א)  רואה חשבון –

(1)   רשאי לפרסם מידע עובדתי הנוגע לעיסוקו, ובלבד שלא יכלול מידע שיש בו:

(א)   דברי שבח או הערכה לעצמו, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של השוואה לאחר;

(ב)   מצג שווא;

(ג)    עובדות מטעות;

(2)   לא יכלול בפרסומת המותרת על פי פסקה (1), פרטים אלה:

(א)   שמות לקוחותיו בעבר ובהווה;

(ב)   שכר הטרחה שהוא גובה או הבסיס לחישובו;

(ג)    תפקיד ציבורי שהוא ממלא על פי דין;

(ד)   תוצאות שהשיג בעבור לקוחותיו בענינים מקצועיים;

(3)   לא יפרסם את עצמו בכל דרך שיש בה כדי לפגוע בכבוד המקצוע או כדי להטריד לקוחות או ליצור אצלם רושם שגוי, הטעיה או תרמית בדבר יכולתו להשיג תוצאות כאלה ואחרות בענינים מקצועיים.

          (ב)  בכפוף להוראות תקנת משנה (א), רשאי רואה חשבון לציין גם פרטים אלה:

(1)   ניסיונו המקצועי בראיית חשבון;

(2)   ניסיונו והתמחותו בשירותים נלווים, במובחן מניסיונו בראיית חשבון;

(3)   תארים אקדמיים שהוא רכש;

(4)   תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו, ובלבד שהדבר לא נאסר על פי אותו דין או על פי החוק;

(5)   כשירות לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל;

(6)   מספר שנות ותק בעיסוקו בראיית חשבון;

(7)   פירוט רואי חשבון שהינם שותפיו או עובדיו, לרבות הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (6) לגבי כל אחד מהם;

(8)   פרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשורת עם המשרד וכל שינוי בהם;

(9)   שמות שותפים שיצאו לגמלאות, ושמות שותפים שנפטרו, תוך ציון העובדה כי השותף יצא לגמלאות או נפטר.

          (ג)   רואה חשבון אינו רשאי לפרסם פרסומת לפי תקנה זו, בדרך של פרסום ברשות הרבים או באמצעי תקשורת אלקטרוניים, ואולם, רשאי הוא לקבוע שלט בגודל ובנוסח המקובלים במקצוע, סמוך למשרדו או למשרדו הקודם.

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 683

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

השם

(2) לתקנות אלה ייקרא "תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965".

 

תק' תשס"א-2001

תוספת

(בוטלה)

מיום 12.3.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 720

הוספת התוספת

 

מיום 29.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 684

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

(תקנה 1(13)(א))

פרסומת מותרת

1. משלוח מכתבים וחוזרים בענינים מקצועיים ללקוחות ולעומדים במגע מקצועי עם רואה החשבון; קביעת שלט, בגודל ובנוסח המקובלים במקצוע, סמוך למשרדו, או למשרדו הקודם; פרסום פרטים אישיים בדפוס במדריכים וברשימות שהרישום בהם מקובל במקצוע.

2. בפרסום מקצועי – שם, תואר, שם המשרד ושם השותפות שבה הוא שותף.

3. בחוות דעת של רואה חשבון בקשר לדו"חות כספיים – שם, תואר, שם המשרד וכתובת וכן מס' טלפון.

4. בפתיחת משרד, או בהתרחש אירוע המשנה את שם הפירמה, או בסגירת משרד או שותפות, בשינוי כתובת, מספר טלפון או פקסימליה של המשרד – הודעה בגלויית דואר או פרסום במודעות בעתונות עד לגודל 4 אינץ'×3 טורים בסמוך לאירוע.

5. בחיפוש עובדים – פרסום עד לגודל 4 אינץ'×3 טורים, בציון שם הפירמה, כתובת, מספר טלפון ופקסימליה.

 

 

ט"ו בסיון תשכ"ה (15 ביוני 1965)                           דב יוסף

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1738 מיום 24.6.1965 עמ' 2240.

ת"ט *** ק"ת תשכ"ה מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2599. ###

ת"ט *** ק"ת תשכ"ו מס' 1896 מיום 23.6.1966 עמ' 2312. ###

תוקנו ק"ת תש"ל מס' 2535 מיום 19.3.1970 עמ' 1214 – תק' תש"ל-1970.

ק"ת תשל"א מס' 2677 מיום 25.3.1971 עמ' 670 – תק' תשל"א-1971.

ק"ת תשל"ב מס' 2806 מיום 10.2.1972 עמ' 630 – תק' תשל"ב-1972.

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 720 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 682 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6225 מיום 6.2.2003 עמ' 489 – הוראת שעה בתקנה 8 לתקנות רואי חשבון (ניגוד ענינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), תשס"ג-2003; $$$ תוקפה בתקופות הביקורת בשנים 2003 עד 2008. ### תוקנה *** ק"ת תשס"ה מס' 6368 מיום 8.2.2005 עמ' 406 – הוראת שעה (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005. ק"ת תשס"ו מס' 6510 מיום 16.8.2006 עמ' 1097 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ו-2006. ק"ת תשס"ח מס' 6654 מיום 10.3.2008 עמ' 614 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008. ###

ק"ת תשע"ה מס' 7547 מיום 25.8.2015 עמ' 1850 – תק' תשע"ה-2015; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ח באלול התשע"ה (2 בספטמבר 2015) והן יחולו על שירות עסקי שניתן ביום התחילה או לאחריו, ואולם לעניין שירות עסקי שהחל לפני יום התחילה וביום התחילה טרם הסתיים יחולו תקנות אלה רק ביום כ"ט באב התשע"ו (2 בספטמבר 2016).