נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992

רשויות ומשפט מנהלי – שירות הציבור – טוהר מידות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציון תלונה מבוססת

סעיף 2

2

Go

דיווח על תלונות ועל ממצאים

סעיף 3

2

Go

תעודת הוקרה

סעיף 4

2

Go

המלצה

סעיף 5

2

Go

פרסום

סעיף 6

2

Go

ביצוע

סעיף 7


חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992*

הגדרות (תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

1.    בחוק זה –

           "גוף בודק" – גוף המוסמך על פי דין לבדוק או לחקור תלונה כאמור בסעיף 2;

           "עובד ציבור" – כמשמעותו בחוק העונשין, תשל"ז-1977, לרבות עובד של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 391 (ה"ח 147)

1. בחוק זה, בחוק זה –

"גוף בודק" – גוף המוסמך על פי דין לבדוק או לחקור תלונה כאמור בסעיף 2;

"עובד ציבור" – כמשמעותו בחוק העונשין, תשל"ז-1977, לרבות עובד של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

ציון תלונה מבוססת (תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

2.       (א) עובד הציבור שהתלונן לפני הממונה עליו במישרין או בעקיפין, לפני המבקר הפנימי במקום עבודתו או לפני גוף בודק, בתום לב ועל פי נהלים תקינים, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו, ונמצאה תלונתו מבוססת, יצוינו ממצאי הבדיקה או תוצאותיה בכתב על ידי מי שלפניו הוגשה התלונה, ותימסר למתלונן תעודה על כך (להלן – תעודת ממצאים).

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הועברה תלונה כאמור בסעיף קטן (א) לגוף אחר המוסמך על פי דין להחליט על נקיטת הליכים פליליים או משמעתיים בענין התלונה, תימסר תעודת הממצאים על ידי מי שעומד בראש גוף זה.

           (ג)   העומד בראש גוף שלפניו התלונן עובד ציבור או שהועברה אליו תלונת עובד ציבור לפי חוק זה, או מי שהוא הסמיך לכך, יודיע, בכתב, למתלונן, עם הגשת התלונה, על זכותו לקבל תעודת ממצאים אם תלונתו תימצא מבוססת; הגיש העובד תלונה לפני הממונה עליו, יודיע לו הממונה, בכתב, אם העביר את התלונה לבדיקתו של גוף בודק.

           (ד)  העתק מכל תעודת ממצאים שנמסרה, יועבר למבקר הפנימי של הגוף שאליו נוגעת התלונה, אם היה כזה.

           (ה)  תוכן תעודת ממצאים שנמסרה למתלונן לפי סעיף זה, לא ישמש ראיה בהליך משפטי.

מיום 19.5.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח 2267)

2. עובד הציבור שהתלונן בפני גוף בודק בתום לב ועל פי נהלים תקינים, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו, ונמצאה תלונתו מוצדקת, יצוינו ממצאי הבדיקה בכתב על ידי הגוף הבודק ועל ידי מי שעומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה, ותימסר למתלונן תעודה על כך; בסעיף זה, "גוף בודק" – מי שעומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה או היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה וכל גוף המוסמך על פי דין לבדוק את התלונה.

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 391 (ה"ח 147)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

ציון תלונה מוצדקת

2. עובד הציבור שהתלונן בפני גוף בודק בתום לב ועל פי נהלים תקינים, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו, ונמצאה תלונתו מוצדקת, יצוינו ממצאי הבדיקה בכתב על ידי הגוף הבודק ועל ידי מי שעומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה, ותימסר למתלונן תעודה על כך; בסעיף זה, "גוף בודק" – מי שעומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה או היועץ המשפטי לממשלה, וכל גוף המוסמך על פי דין לבדוק את התלונה.

דיווח על תלונות ועל ממצאים (תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

3.       (א) לא יאוחר מל' בתשרי, מדי שנה, ימסור מי שעומד בראש גוף שהוגשו או הועברו לו תלונות כאמור בסעיף 2, דיווח לנציב תלונות הציבור על אלה:

(1)   התלונות שהוגשו או הועברו לו לפי חוק זה ונושאיהן, אלא אם כן הגילוי עלול להביא לשיבוש הליכי הבדיקה או החקירה;

(2)   תעודות ממצאים שמסר, בצירוף העתקיהן; בדיווח כאמור יצוינו שמות המתלוננים, אלא אם כן הודיעו שאינם מעוניינים בכך, ויצוין בו באילו מהתעודות יש מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע).

           (ב)  נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת, בט"ו בשבט, מדי שנה, דין וחשבון הכולל ריכוז של הדיווחים שנמסרו לו לפי סעיף קטן (א); ואולם לא ייכלל בדין וחשבון מידע המפורט בתעודת ממצאים שנמסרה למתלונן, אם הוא הודיע שאינו מעוניין בכך, או מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע.

מיום 19.5.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח 2267)

3. תלונה מוצדקת לענין חוק זה היא תלונה שבית משפט, מבקר המדינה, המבקר הפנימי או הממונה על המתלונן במקום עבודתו, או היועץ המשפטי לממשלה, הגיעו למסקנה שהיתה מוצדקת.

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 391 (ה"ח 147)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

תלונה מוצדקת

3. תלונה מוצדקת לענין חוק זה היא תלונה שבית משפט, המבקר הפנימי או הממונה על המתלונן במקום עבודתו, או היועץ המשפטילממשלה, הגיעו למסקנה שהיתה מוצדקת.

תעודת הוקרה (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 4)  תשע"ב-2011

4.    ראה נשיא המדינה שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הוא להעניק למי שתלונתו נמצאה מבוססת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל; בתעודה יצוינו פרטי התלונה וממצאי הבדיקה.

מיום 30.9.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 246 (ה"ח 2669)

4. ראה נשיא המדינה, או ראה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא המדינה, שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הוא להעניק למי שתלונתו נמצאה מוצדקת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל; בתעודה יצוינו פרטי התלונה וממצאי הבדיקה.

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 392 (ה"ח 147)

4. ראה נשיא המדינה, או ראה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא המדינה, שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הוא להעניק למי שתלונתו נמצאה מוצדקת מבוססת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל; בתעודה יצוינו פרטי התלונה וממצאי הבדיקה.

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 38 (ה"ח 396)

4. ראה נשיא המדינה, או ראה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא המדינה, שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הוא להעניק למי שתלונתו נמצאה מבוססת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל; בתעודה יצוינו פרטי התלונה וממצאי הבדיקה.

המלצה (תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

5.       (א)  כל אזרח בישראל רשאי להמליץ, בדרך שתיקבע בתקנות, על הענקת תעודת הוקרה.

(תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

           (ב)  שר המשפטים יפרסם, מדי שנה, קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת תעודת הוקרה; הקריאה תתפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות.

(תיקון מס' 3)  תשס"ז-2007

           (ג)   שר המשפטים יפנה, מדי שנה, לנציב תלונות הציבור, נציב שירות המדינה, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים הפנימיים בגופים שעליהם חל חוק זה, בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות הוקרה; שר המשפטים רשאי לפנות בבקשה כאמור גם לעומדים בראש גופים בודקים נוספים, ולעומדים בראש ארגונים שעניינם שמירה על טוהר המידות בשירות הציבור.

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 392 (ה"ח 147)

5. (א) כל אזרח בישראל רשאי להמליץ, בדרך שתיקבע בתקנות, על הענקת תעודת הוקרה.

(ב) שר המשפטים יפרסם, מדי שנה, קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת תעודת הוקרה; הקריאה תתפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות.

(ג) שר המשפטים יפנה, מדי שנה, לנציב תלונות הציבור, נציב שירות המדינה, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים הפנימיים בגופים שעליהם חל חוק זה, בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות הוקרה; שר המשפטים רשאי לפנות בבקשה כאמור גם לעומדים בראש גופים בודקים נוספים, ולעומדים בראש ארגונים שעניינם שמירה על טוהר המידות בשירות הציבור.

פרסום

6.    על מתן תעודת הוקרה תינתן הודעה פומבית כפי שייקבע בתקנות.

ביצוע (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 4)  תשע"ב-2011

7.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ובאישור עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות –

(1)   דרכי ציון ממצאי הבדיקה כאמור בסעיף 2, ופרטים שייכללו בתעודה האמורה באותו סעיף;

(2)   טקס חלוקתן של תעודות ההוקרה;

(3)   דרכי הגשת המלצה על מתן תעודת הוקרה.

מיום 19.5.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח 2267)

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ועם מבקר המדינה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות –

מיום 30.9.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 246 (ה"ח 2669)

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ועם יושב ראש הכנסת, ובאישור עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות –

מיום 6.12.2011

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 38 (ה"ח 396)

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם נשיא המדינה ועם יושב ראש הכנסת, ובאישור עדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות –

                          יצחק שמיר                            דן מרידור

                                 ראש הממשלה                                  שר המשפטים

           חיים הרצוג                           דב שילנסקי

               נשיא המדינה                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1389 מיום 19.3.1992 עמ' 134 (ה"ח תשנ"ב מס' 2114 עמ' 221).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1464 מיום 19.5.1994 עמ' 144 (ה"ח תשנ"ד מס' 2267 עמ' 419) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1670 מיום 30.6.1998 עמ' 246 (ה"ח תשנ"ח מס' 2669 עמ' 162) – תיקון מס' 2; תחילתו 3 חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 391 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 147 עמ' 160) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ב מס' 2323 מיום 6.12.2011 עמ' 38 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 396 עמ' 206) – תיקון מס' 4.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות