נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ד-1994

רשויות ומשפט מנהלי – שירות הציבור – טוהר מידות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

טופס מסירת תלונה

Go

2

סעיף 2

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי ממונה או מבקר פנימי

Go

2

סעיף 2א

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי גוף בודק

Go

3

סעיף 2ב

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי מבקר המדינה

Go

3

סעיף 4

הגשת המלצה

Go

3

סעיף 5

תעודת הוקרה

Go

3

סעיף 6

הענקת תעודת הוקרה ופרסום

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3

תוספת

Go

3


תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ד-1994*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו-7 לחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיא המדינה ועם מבקר המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשע"ב-2012

           "גוף בודק" – לרבות גוף המוסמך על פי דין להחליט על נקיטת הליכים פליליים או משמעתיים;

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

החלפת הגדרת "גוף בודק"

הנוסח הקודם:

"גוף בודק" - אחד מאלה: מי שעומד בראש גוף שבו היתה פגיעה, בית משפט, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, המבקר הפנימי או הממונה על המתלונן במקום עבודתו וכל גוף המוסמך על פי דין לבדוק את התלונה;

           "המלצה" - המלצה של אזרח ישראל, לפי סעיף 5 לחוק, על הענקת תעודת הוקרה;

תק' תשע"ב-2012

           "חוק מבקר המדינה" – חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב];

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

הוספת הגדרת "חוק מבקר המדינה"

תק' תשע"ב-2012

           "מתלונן" – עובד ציבור שהתלונן לפני הממונה עליו, במישרין או בעקיפין, לפני המבקר הפנימי במקום עבודתו או לפני גוף בודק, בתום לב ועל פי נהלים תקינים, על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו;

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

הוספת הגדרת "מתלונן"

תק' תשע"ב-2012

           "תלונה מבוססת" – כל אחת מאלה:

(1)   תלונה של מתלונן שבעקבותיה הורשע עובד ציבור בפסק דין פלילי חלוט או בפסק דין משמעתי חלוט, בביצוע מעשה שחיתות או מעשה אחר הגורם לפגיעה בטוהר המידות, או שנקבעה בו אשמת הנאשם בביצוע מעשה כאמור אף בלא הרשעה;

(2)   תלונה של מתלונן שבעקבותיה נפתחה חקירה בידי גוף בודק, ותיק החקירה נסגר בלא הגשת כתב אישום, ומי שטיפל מטעם הגוף הבודק בתיק החקירה האמור סבר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה שהביאה לפתיחת תיק החקירה היה בסיס;

(3)   תלונה של מתלונן שבעקבותיה תוקן הליקוי נושא התלונה;

(4)   תלונה שמבקר המדינה מצא אותה מוצדקת לפי הוראות חוק מבקר המדינה;

(5)   הממונה הישיר על המתלונן, המבקר הפנימי במקום עבודתו או גוף בודק, לפי העניין, קבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה היה בסיס, אף אם לא ננקטו בעקבותיה הליכים משמעתיים או פליליים או אם לא תוקן בעקבותיה הליקוי נושא התלונה;

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

החלפת הגדרת "ממצאי בדיקה" בהגדרת "תלונה מבוססת"

הנוסח הקודם:

"ממצאי בדיקה" - הממצאים של גוף בודק שבדק תלונה שהוגשה בידי עובד הציבור על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות במקום עבודתו, ושבהם נקבע שהתלונה מוצדקת;

           "תעודת הוקרה" - תעודה על תרומה לטוהר המידות, המוענקת לזכאי, לפי סעיף 4 לחוק, בידי נשיא המדינה;

תק' תשע"ב-2012

           "תעודת ממצאים" - תעודה לפי סעיף 2 לחוק על ממצאי בדיקה, הניתנת למי שתלונתו נמצאה מבוססת.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

"תעודת ממצאים" - תעודה לפי סעיף 2 לחוק על ממצאי בדיקה, הניתנת למי שתלונתו נמצאה מוצדקת מבוססת.

טופס מסירת תלונה תק' תשע"ב-2012

1א.     (א)  מסר מתלונן תלונה לממונה עליו, למבקר הפנימי במקום עבודתו או לגוף בודק, יציע מקבל התלונה למתלונן, למסור את פרטיו לפי טופס 1 שבתוספת, לשם קבלת תעודת ממצאים, אם תימצא תלונתו מבוססת.

           (ב)  מקבל התלונה יצרף את הטופס למסמך שערך בדבר התלונה וימסור למתלונן עותק של הטופס המלא.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958

הוספת תקנה 1א

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי ממונה או מבקר פנימי תק' תשע"ב-2012

2.       (א)  בתעודת ממצאים הנערכת בידי הממונה במישרין או בעקיפין על המתלונן או בידי מבקר פניי במקום עבודת המתלונן, בעקבות קביעתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה היה בסיס, אף אם לא ננקטו בעקבותיה הליכים משמעתיים או פליליים או לא תוקן בעקבותיה הליקוי נושא התלונה, ייעשה ציון ממצאי בדיקה בדין וחשבון בכתב שייערך לפי טופס 2 שבתוספת, וייחתם בחתימת יד הממונה, או המבקר הפנימי, לפי העניין; דין וחשבון כאמור יישלח למתלונן לא יאוחר מ-45 ימים לאחר השלמת הבדיקה.

           (ב)  תוקן בעקבות תלונה הליקוי נושא התלונה, ייעשה ציון ממצאי בדיקה בדין וחשבון בכתב שייערך לפי טופס 3 שבתוספת וייחתם בחתימת יד הממונה או המבקר הפנימי, לפי העניין; דין וחשבון כאמור יישלח למתלונן לא יאוחר מ-45 ימים לאחר שתוקן הליקוי נושא התלונה.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 959

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

דרכי ציון ממצאי בדיקה

2. (א) ציון ממצאי בדיקה ייעשה בדין וחשבון בכתב של הגוף הבודק שיכיל פרטים אלה:

(1) זהותו של הגוף הבודק;

(2) תמצית התלונה שהוגשה;

(3) תיאור תמציתי של מהלך הבדיקה שנערכה;

(4) המסקנות שנבעו מממצאי הבדיקה.

(ב) הדין וחשבון האמור בתקנת משנה (א) ייחתם ביד העומד בראש הגוף שבו היתה הפגיעה, ואם לא היה הוא הגוף הבודק - גם בידי מי שהיה ראש הגוף הבודק.

(ג) בדק מבקר המדינה תלונה ומצא אותה מוצדקת, יבואו דין וחשבון של מבקר המדינה לפי הפרק הרביעי לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או הודעה למתלונן לפי הפרק השביעי לחוק האמור, במקום דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), ובמקרה זה לא יחולו תקנה 2(א) ו-(ב) ותקנה 3; דין וחשבון של מבקר המדינה כאמור יימסר לזכאי סמוך למועד שהותר פרסומו לפי החוק.

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי גוף בודק תק' תשע"ב-2012

2א.     (א)  נסגר תיק חקירה בלא הגשת כתב אישום, ומי שטיפל מטעם הגוף הבודק בתיק החקירה, סבר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה שהביאה לפתיחת תיק החקירה היה בסיס, תכלול תעודת ממצאים הנערכת בידי הגוף הבודק, את ציון ממצאי הבדיקה, שייעשה בדין וחשבון בכתב, לפי טופס 4 שבתוספת; דין וחשבון כאמור יישלח למתלונן לא יאוחר מ-45 ימים לאחר סגירת התיק.

           (ב)  ניתן פסק דין פלילי חלוט או פסק דין משמעתי חלוט המרשיע עובד ציבור בביצוע מעשה שחיתות או מעשה אחר הגורם לפגיעה בטוהר המידות או הקובע את אשמת הנאשם בביצוע מעשה כאמור אף אם לא הורשע, תכלול תעודת הממצאים שנערכת בידי גוף בודק, את ציון ממצאי הבדיקה בדין וחשבון בכתב לפי טופס 5 שבתוספת, שייחתם בידי גורם מוסמך, והוא יישלח יחד עם פסק הדין המרשיע למתלונן; דין וחשבון כאמור יישלח לא יאוחר מ-45 ימים לאחר קבלת פסק דין פלילי חלוט או פסק דין משמעתי חלוט כאמור לעיל.

           (ג)   גוף בודק רשאי לדחות את מתן תעודת הממצאים למועד מאוחר יותר מן המועדים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם שוכנע כי מתן תעודת הממצאים עלול לשבש הליך פלילי או משמעתי המתנהל במועד הקבוע כאמור.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 959

הוספת תקנה 2א

דרכי ציון ממצאי בדיקה בידי מבקר המדינה תק' תשע"ב-2012

2ב.     (א)  בדק מבקר המדינה תלונה ומצא אותה מבוססת, יבואו דין וחשבון של מבקר המדינה לפי הפרק הרביעי לחוק מבקר המדינה או הודעה למתלונן לפי הפרק השביעי לחוק האמור במקום דין וחשבון לפי תקנה 2 או 2א, לפי העניין.

           (ב)  מבקר המדינה יצרף לדין וחשבון שישלח למתלונן מכתב שיצוין בו כי הוא תעודת ממצאים לפי החוק.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 960

הוספת תקנה 2ב

תק' תשע"ב-2012

3.    (בוטלה).

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 960

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

פרטי תעודת ממצאים

3. בתעודת ממצאים יפורטו ממצאי הבדיקה כמפורט בתקנה 2(א)(1), (2) ו-(4), והיא תימסר למי שתלונתו נמצאה מוצדקת לא יאוחר מ-14 ימים לאחר השלמת ציון ממצאי הבדיקה.

הגשת המלצה תק' תשע"ב-2012

4.    (א)  המלצה תוגש לשר המשפטים; ההמלצה תהיה מנומקת, ויפורטו בה הנסיבות המיוחדות המצדיקות הענקת תעודת הוקרה.

           (ב)  שר המשפטים יעביר את ההמלצה שקיבל, בצירוף חוות דעת מטעמו וכן על חומר רקע שעליו הוא ביסס את חוות הדעת כאמור, לנשיא המדינה.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 960

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

המלצה למתן תעודת הוקרה

4. (א) המלצה תוגש לנשיא המדינה, בכתב, באמצעות המנהל הכללי של משרד המשפטים; ההמלצה תהיה מנומקת, ולבד מתיאור התלונה שבעטיה קיבל המומלץ תעודת ממצאים, יציין הממליץ גם את הנסיבות המיוחדות המצדיקות, לדעתו, הענקת תעודת הוקרה.

(ב) המנהל הכללי של משרד המשפטים יעביר את ההמלצה בצירוף ממצאי הבדיקה של הגוף הבודק לשר המשפטים.

(ג) שר המשפטים יעביר את החומר הנזכר בתקנות משנה (א) ו-(ב), עם חוות דעתו לנשיא המדינה.

תעודת הוקרה תק' תשע"ב-2012

5.    החליט נשיא המדינה להעניק תעודת הוקרה, יחתום עליה.

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 960

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

תעודת הוקרה

5. החליט נשיא המדינה, להעניק תעודת הוקרה, יחתום הנשיא על התעודה, וחתימתו תקוים בידי שר המשפטים.

הענקת תעודת הוקרה ופרסום

6.    (א)  תעודת הוקרה תוענק בידי נשיא המדינה בטקס, במעמד שר המשפטים ומבקר המדינה.

           (ב)  הטקס יתקיים בלשכת נשיא המדינה או במקום אחר שקבע נשיא המדינה.

           (ג)   על מתן תעודת הוקרה תפרסם לשכת נשיא המדינה הודעה ברשומות וכן בעתון יומי אחד לפחות.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תק' תשע"ב-2012

תוספת

מיום 29.4.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 960

הוספת תוספת

טופס 1

(תקנה 1א(א))

טופס מסירת פרטי מתלונן ויידוע בדבר זכותו לקבלת תעודת ממצאים לפי תקנה 1א לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, ולפי סעיף 2(ג) לחוק לעידוד טוהר המידות, התשנ"ב-1992

      

חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק), קובע כי  לקבל תעודת ממצאים אם תימצא תלונתך מבוססת.

לשם קבלת תעודה כאמור,  למלא את פרטיך, כדי שהגורם המחויב לתת את תעודת הממצאים, יוכל לשלוח לך אותה, ככל  לה, עם השלמת הבדיקה של תלונתך.

שם המתלונן (שם פרטי ושם משפחה):      

כתובת למשלוח תעודת ממצאים (רחוב, מספר בית, עיר מגורים ומיקוד):      

טלפון לבירורים:      

כתובת דואר אלקטרוני:      

 ששמי וכן המידע המפורט בתעודת הממצאים שאקבל, אם אימצא  לכך, יצוין בדיווח שיימסר לנציב תלונות הציבור לפי סעיף 3 לחוק.

טופס 2

(תקנה 2(א))

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2(א) לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, שייתן ממונה או מבקר פנים במקום עבודתו של מתלונן, אם קבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי לתלונה היה בסוס, אף אם לא ננקטו בעקבותיה הליכים משמעתיים או פליליים או אם לא תוקן בעקבותיה הליקוי נושא התלונה

לכבוד:       (שם הזכאי לתעודת ממצאים)

מקום העבודה:       (שם הגוף הציבורי שבו מועסק הנמען)

בכתובת:      

אני מאשר בזה כי ביום      ,        (שם הזכאי לתעודת ממצאים), תלונה על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות בשירות הציבור, לפי החוק, וכי  נמצאה מבוססת.

תמצית התלונה שהוגשה:      

תיאור תמציתי של מהלך הבדיקה שנערכה:      

המסקנות של ממצאי הבדיקה:      

שם הגוף הציבורי שבו מועסק העובד:      

שם נותן התעודה:      

הגדרת תפקיד:      

תאריך:      

חתימה: _______________

טופס 3

(תקנה 2(ב))

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2(ב) לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, הניתן למתלונן שתלונתו נמצאה מבוססת, בידי ממונה או מבקר פנים במקום עבודתו, בנסיבות שבהן תוקן הליקוי נושא התלונה בעקבות תלונתו

לכבוד:       (שם הזכאי לתעודת ממצאים)

מקום העבודה:       (שם הגוף הציבורי שבו מועסק הנמען)

בכתובת:      

אני מאשר בזה כי ביום      ,        (שם הזכאי לתעודת ממצאים), תלונה על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות בשירות הציבור לפי החוק, ובעקבות התלונה תוקן הליקוי נושא התלונה.

תמצית התלונה שהוגשה:      

אופן תיקון הליקוי נושא התלונה:      

זהות הגוף הציבורי שבו מועסק העובד:      

שם נותן התעודה:      

הגדרת תפקיד:      

תאריך:      

חתימה: _____________

טופס 4

(תקנה 2א(א))

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2א(א) לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, הניתן על ידי גוף בודק למתלונן שנמצא כי לתלונתו היה בסיס על אף שתיק החקירה שנפתח בעקבות תלונתו נסגר בלא הגשת כתב אישום

לכבוד:       (שם הזכאי לתעודת ממצאים)

מקום העבודה:       (שם הגוף הציבורי שבו מועסק הנמען)

בכתובת:      

אני מאשר בזה כי ביום      ,        (שם הזכאי לתעודת ממצאים), תלונה על מעשה שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות בשירות הציבור, לפי החוק, ועל אף שתיק החקירה שנפתח בעקבות התלונה נסגר, בלא הגשת כתב אישום, נמצא כי לתלונה היה בסיס.

תמצית התלונה שהוגשה:      

תיאור תמציתי של מהלך הבדיקה שנערכה:      

הטעמים שבשלהם לא הוגש כתב אישום, ככל שאין מניעה מוצדקת למוסרם:      

זהות הגוף הבודק:      

שם נותן התעודה:      

הגדרת תפקיד:      

תאריך:      

חתימה: ______________

טופס 5

(תקנה 2א(ב))

טופס תעודת ממצאים על פי תקנה 2א(ב) לתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ד-1994, הניתן בידי גוף בודק למתלונן, שבעקבות תלונתו ניתן פסק דין פלילי חלוט או פסק דין משמעתי חלוט המרשיע עובד ציבור או קובע את אשמתו אף אם לא הורשע, בביצוע מעשה שחיתות או מעשה אחר הגורם לפגיעה בטוהר המידות

לכבוד:       (שם הזכאי לתעודת ממצאים)

מקום העבודה:       (שם הגוף הציבורי שבו מועסק הנמען)

בכתובת:      

אני מאשר בזה כי ביום      , ניתן ,       (מספר ההליך),  המרשיע את         הקובע את אשמת        בלא הרשעה בביצוע עבירה המהווה מעשה שחיתות או גורמת לפגיעה אחרת בטוהר המידות בשירות הציבור לפי החוק.

מצורף בזה עותק של פסק הדין

ההליכים  אשר הסתיימו  של       , הוגשו בעקבות        (שם הזכאי לתעודת ממצאים).

אשר על כן נמצאה תלונתו האמורה של       (שם הזכאי לתעודת ממצאים) מבוססת.

זהות הגוף הבודק:      

שם נותן התעודה:      

הגדרת תפקיד:      

תאריך:      

חתימה: _______________

חותמת הגוף הבודק: ________________

ד' באדר תשנ"ד (15 בפברואר 1994)                       דוד ליבאי

                                                                                               שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5607 מיום 14.6.1994 עמ' 1008.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7103 מיום 29.3.2012 עמ' 958 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 8 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות