נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979

רשויות ומשפט מנהלי – שירות הציבור – מתנות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

דין מתנה לעובדי הציבור

סעיף 2

2

Go

חובת עובד הציבור

סעיף 3

2

Go

תחולה על עובדים ציבוריים אחרים

סעיף 4

2

Go

שמירת דינים

סעיף 5

2

Go

תיקון חוק העונשין

סעיף 6

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8


חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "עובד הציבור" – נושא משרה או תפקיד מטעם המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

           "מתנה" – הקניית נכס שלא בתמורה או מתן שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה.

דין מתנה לעובדי הציבור

2.    (א)  ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור מתנה – בין בישראל ובין בחוץ לארץ, בין שניתנה לו עצמו ובין שניתנה לבן זוגו החי עמו או לילדו הסמוך על שולחנו – ועובד הציבור לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר, תקום המתנה לקנין המדינה; ובמתנה שאין בה קנין חייב עובד הציבור לשלם לאוצר המדינה את שוויה.

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2001

           (א1)        עובד הציבור רשאי לבקש היתר להקנות לו מתנה שקיבל, ואולם לא יינתן היתר להקניית מתנה למקבלה, לפי סעיף קטן זה, אם יש למתנה ערך בעבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי, או אם יש בהקנייתה לעובד הציבור משום חשש לפגיעה בטוהר המידות; קבלת היתר לפי סעיף קטן זה מותנית בתשלום לאוצר המדינה, והכל בדרך, במועד וכפי שיקבע שר המשפטים.

           (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על –

(1)   מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(2)   מתנה מחבריו לעבודה, לשירות או לתפקיד של עובד הציבור;

(3)   פרס שהוענק לעובד הציבור על הישגיו מאוצר המדינה וכן פרס שהוענק לעובד הציבור על הישגיו שלא מאוצר המדינה אם ניתן להענקתו פומבי בדרך שנקבעה בתקנות.

           (ג)   במתנה שקמה לקנין המדינה ובסכום שיש לשלם לפי סעיף קטן (א) ינהגו בהחזרה לנותן המתנה, בהענקה לעובד הציבור או בדרך אחרת, הכל לפי שנקבע בתקנות.

מיום 30.10.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 11 (ה"ח 3010)

הוספת סעיף קטן 2(א1)

חובת עובד הציבור

3.    (א)  על קבלת מתנה שסעיף 2 חל עליה חייב עובד הציבור להודיע ועליו לנהוג בה במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.

           (ב)  עובד הציבור שהפר ביודעין חובה המוטלת עליו לפי סעיף קטן (א), דינו – קנס פי שלושה משווי המתנה ביום קבלתה או ביום פסק הדין המרשיע, לפי הגבוה יותר.

           (ג)   שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים שבהם ניתן לקבל כופר כסף מעובד הציבור שהפר חובה המוטלת עליו לפי סעיף קטן (א), או שנחשד בהפרה כזאת; סכום הכופר לא יעלה על הקנס המירבי שניתן להטיל בשל ההפרה; נתקבל כופר, יופסק כל הליך משפטי לענין ההפרה, אולם אם הוגש כתב אישום אין לקבל כופר כל עוד לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

תחולה על עובדים ציבוריים אחרים (תיקון מס' 2)  תשס"ו-2006

4.    (א)  חוק זה יחול גם על בעלי משרות ותפקידים מטעם רשויות מקומיות, מועצות דתיות, קופות חולים ובתי חולים ציבוריים; לענין זה –

           "בית חולים ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1)   תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(2)   בית חולים בבעלות רשות מקומית;

(3)   בית חולים בבעלות קופת חולים;

(4)   בית חולים שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(א) לפקודת מס הכנסה;

           "קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

           (ב)  שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל חוק זה על בעלי משרות ותפקידים מטעם גופים שהוקמו בחוק ומטעם חברות ממשלתיות לסוגיהן כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

(תיקון מס' 2)  תשס"ו-2006

           (ג)   (1)   ברשויות המקומיות, במועצות הדתיות, בקופות החולים, בבתי החולים הציבוריים ובגוף שעליו הוחל חוק זה לפי סעיף זה, יבוא לענין חוק זה לגבי בעל משרה או תפקיד בהם במקום המדינה – הרשות המקומית, המועצה הדתית, קופת החולים, בית החולים הציבורי או הגוף שמטעמם הוא מכהן במשרה או ממלא את התפקיד, ובמקום אוצר המדינה – קופתם של אותה רשות מקומית, מועצה דתית, קופת חולים, בית חולים ציבורי או אותו גוף כאמור, הכל לפי הענין.

(תיקון מס' 2)  תשס"ו-2006

(2)   נוסף על הוראות פסקה (1), לגבי בעלי משרות ותפקידים מטעם קופות החולים ובתי החולים הציבוריים, בהגדרה "מתנה", במקום "אחרת שלא בתמורה" יקראו "אחרת שלא בתמורה, מאת יצרן, יבואן או ספק של תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, או של ציוד רפואי.

מיום 1.9.2006

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 355 (ה"ח 236)

4. (א) חוק זה יחול גם על בעלי משרות ותפקידים מטעם רשויות מקומיות ומועצות דתיות רשויות מקומיות, מועצות דתיות, קופות חולים ובתי חולים ציבוריים; לענין זה –

"בית חולים ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(2) בית חולים בבעלות רשות מקומית;

(3) בית חולים בבעלות קופת חולים;

(4) בית חולים שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(א) לפקודת מס הכנסה;

"קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

(ב) שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל חוק זה על בעלי משרות ותפקידים מטעם גופים שהוקמו בחוק ומטעם חברות ממשלתיות לסוגיהן כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

(ג) (1) ברשויות המקומיות, במועצות הדתיות במועצות הדתיות, בקופות החולים, בבתי החולים הציבוריים ובגוף שעליו הוחל חוק זה לפי סעיף זה, יבוא לענין חוק זה לגבי בעל משרה או תפקיד בהם במקום המדינה – הרשות המקומית, המועצה הדתית המועצה הדתית, קופת החולים, בית החולים הציבורי או הגוף שמטעמם הוא מכהן במשרה או ממלא את התפקיד, ובמקום אוצר המדינה – קופתם של אותה רשות מקומית או מועצה דתית רשות מקומית, מועצה דתית, קופת חולים, בית חולים ציבורי או אותו גוף כאמור, הכל לפי הענין.

(2) נוסף על הוראות פסקה (1), לגבי בעלי משרות ותפקידים מטעם קופות החולים ובתי החולים הציבוריים, בהגדרה "מתנה", במקום "אחרת שלא בתמורה" יקראו "אחרת שלא בתמורה, מאת יצרן, יבואן או ספק של תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 , או של ציוד רפואי.

שמירת דינים

5.    חוק זה אינו בא לגרוע מסימן ה' לפרק ט' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או מכל חיוב או איסור אחר שהוטל על עובד הציבור בחיקוק או בדרך אחרת.

תיקון חוק העונשין ת"ט תש"ם-1979

6.    בסעיף 5(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, בסופו יבוא:

"(15) חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979".

מיום 22.11.1979

ת"ט תש"ם-1979

ס"ח תש"ם מס' 947 מיום 22.11.1979 עמ' 12

6. בסעיף 5(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, בסופו יבוא:

"(15) חוק שירות הציבור (מתנות), תשל"ט תש"ם-1979".

ביצוע ותקנות

7.    שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו ובין השאר –

(1)  בענינים המסורים לפי חוק זה לתקנות;

(2)  בדבר כללי התנהגות של עובד הציבור לענין קבלת מתנות, סירוב לקבלן והחזרתן לאלתר;

(3)  בדבר ההוצאות של מסירת מתנה לידי המדינה והתנאים שבהם תישאר מתנה כפקדון בידי מקבלה או בידי אדם אחר.

תחילה

8.    תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

                                                           מנחם בגין                      שמואל תמיר

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                     יצחק נבון

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תש"ם מס' 944 מיום 1.11.1979 עמ' 2 (ה"ח תשל"ח מס' 1323 עמ' 86).

ת"ט ס"ח תש"ם מס' 947 מיום 22.11.1979 עמ' 12.

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 11 (ה"ח תשס"א מס' 3010 עמ' 669) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 2 לענין חובת התקנת תקנות.

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 355 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 2 בסעיף 57 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.9.2006.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות