נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959

רבדים בחקיקה

עבודה – שירות התעסוקה – ערר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת ערר

Go

2

סעיף 3

בירור הערר

Go

2

סעיף 4

סמכות ניהול

Go

2

סעיף 5

החלטת הועדה

Go

2

סעיף 6

ללא כותרת

Go

2

סעיף 7

השם

Go

2


תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה על ידי מועצת לשכת העבודה;

           "לשכה" - לשכת עבודה.

הגשת ערר

2.    (א)  ערר יוגש לועדה, בכתב או בעל פה, תוך שבוע ימים מהיום שבו נודע לעורר על פעולת הלשכה שהוא רואה עצמו נפגע על ידיה.

           (ב)  יושב ראש הועדה רשאי להאריך את הזמן להגשת ערר, אם הוא רואה סיבה מספקת לכך.

בירור הערר

3.    (א)  התייצבו בפני הועדה כל הנוגעים בדבר אף אם לא הוזמנו, רשאית היא לתת את החלטתה על יסוד החומר שהובא בפניה.

           (ב)  לא התייצבו בעלי הדין כאמור, יקבע יושב ראש הועדה מועד לשמיעת הערר, וימציא הזמנה בכתב לעורר וללשכה לפחות שלושה ימים לפני מועד השמיעה.

           (ג)   הועדה רשאית להחליט בערר אף אם בעל דין הוזמן ולא התייצב, או התייצב ועזב את הישיבה לפני סיומה.

תק' תש"ס-2000

           (ד)  זומנו חברי הועדה לישיבה ולא הופיעו, יתקיים הדיון בהעדרם, בהסכמת בעלי הדין, ובלבד שנכח בו היושב ראש; לא הסכימו לכך בעלי הדין, יידחה הדיון למועד אחר.

מיום 30.7.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 784

הוספת תקנת משנה 3(ד)

סמכות ניהול תק' תשכ"ה-1965 תק' תשל"ז-1977

4.    יושב ראש הועדה רשאי:

(1)   לצרף כעורר או כמשיב אדם הנראה לו נוגע בדבר;

(2)   לאחד עררים או להפריד עררים מאוחדים.

מיום 8.4.1965

תק' תשכ"ה-1965

ק"ת תשכ"ה מס' 1710 מיום 8.4.1965 עמ' 1756

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

סמכויות ניהול של הועדה

4. הועדה רשאית –

(1) לצרף כעורר או כמשיב אדם הנראה לה נוגע בדבר;

(2) לאחד עררים או להפריד עררים מאוחדים.

מיום 20.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 756

4. יושב ראש הועדה רשאי או יושב ראש ועדת הערר העליונה

(1) לצרף כעורר או כמשיב אדם הנראה לה נוגע בדבר;

(2) לאחד עררים או להפריד עררים מאוחדים.

החלטת הועדה

5.    (א)  החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם על ידי חבריה והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין.

           (ב)  ההחלטה תכלול:

(1)   שמותיהם ומעניהם של בעלי הדין;

(2)   בקשות בעלי הדין ותמצית מטענותיהם ומהראיות שנגבו;

(3)   נימוקי ההחלטה, לרבות הנימוקים לדחיית טענות או ראיות;

תק' תשל"ז-1977

(4)   הודעה על רשות לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה;

(5)   תאריך ההחלטה.

מיום 20.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 756

החלפת פסקה 5(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) הודעה על רשות לערור בפני ועדת הערר העליונה;

תק' תשל"ז-1977

6.    (בוטלה).

מיום 20.1.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 756

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

ערר לפני ועדת הערר העליונה

6. (א) ערר על החלטת הועדה יוגש בכתב ליושב ראש הועדה, או ליושב ראש ועדת הערר העליונה, תוך שבוע ימים מיום נתינתה, ואם בעל הדין לא היה נוכח בשעת נתינת ההחלטה – תוך שבוע ימים מהיום שהומצאה לו.

(ב) יושב ועדת הערר העליונה רשאי להאריך את הזמן להגשת הערר, אם הוא רואה סיבה מספקת לכך.

(ג) החלטת הועדה ושאר המסמכים בענין יועברו על ידי יושב ראש הועדה ליושב ראש ועדת העררר העליונה על פי יזמתו של יושב ראש הועדה אם הערר הוגש לועדה, ועל פי בקשתו של יושב ראש ועדת הערר העליונה אם הוגש הערר לועדת הערר העליונה.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959".

ט"ז בתמוז תשי"ט (22 ביולי 1959)                         מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ט מס' 933 מיום 6.8.1959 עמ' 1792.

תוקנו ק"ת תשכ"ה מס' 1710 מיום 8.4.1965 עמ' 1756 – תק' תשכ"ה-1965.

ק"ת תשל"ז מס' 3653 מיום 20.1.1977 עמ' 756 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 784 – תק' תש"ס-2000.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות