נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות השמות, תשל"ה-1975

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין – שמות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת הודעה

Go

2

סעיף 3

רישום שינוי שם

Go

2

סעיף 4

תיקון שם שנרשם שלא כהלכה

Go

2

סעיף 5

רישומים בתעודת הזהות

Go

2

סעיף 6

ללא כותרת

Go

2

סעיף 7

אגרה

Go

3

סעיף 7א

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 7ב

תשלום בחוץ לארץ

Go

4

סעיף 7ג

פטור

Go

4

סעיף 8

פנקס של שינוי שמות

Go

4

סעיף 9

ביטול

Go

4

סעיף 10

תחילה

Go

4

סעיף 11

השם

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


תקנות השמות, תשל"ה-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט"ז-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "שם" - שמות פרטיים או שמות משפחה;

           "הודעה" - הודעה לפי החוק, לרבות בקשה.

הגשת הודעה

2.    הודעה תוגש –

(1)   בישראל - בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים או באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים;

(2)   בחוץ-לארץ - בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת את ענייני ישראל.

רישום שינוי שם

3.    שונה שם לפי אחד הסעיפים 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 או 14 לחוק, ירשום פקיד הרישום במרשם האוכלוסין את השם החדש ואילו השם הקודם ייסגר בסוגריים.

תיקון שם שנרשם שלא כהלכה

4.    שם הרשום שלא כהלכה במרשם האוכלוסין יתקנו פקיד הרישום לפי בקשת התושב וירשום במרשם האוכלוסין את השם הנכון ויעביר קו בשם שנרשם שלא כהלכה.

רישומים בתעודת הזהות

5.    רישום השמות ייעשה בתעודת הזהות, לפי תקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ל-1970, לגבי שינוי שם לפי סעיפים 6, 7, 10 עד 14 לחוק, ופקיד הרישום יסגור את השם הקודם בסוגריים.

תק' תשמ"ד-1984

6. (בוטלה).

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1235

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

אגרות

6. מגיש הודעה ישלם בעת הגשתה בעד השירותים המפורטים בתוספת את האגרה הקבועה לצד השירות.

תק' תשמ"ד-1984

6א. (בוטלה).

מיום 28.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 7

ת"ט תשמ"א-1980

ק"ת חש"ם תשמ"א מס' 8 מיום 28.10.1980 עמ' 128

הוספת תקנה 6א

 

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1235

ביטול תקנה 6א

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

6א. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) עלה המדד לחודש ינואר של שנה פלונית (להלן – המדד החדש) לעומת המדד לחודש ינואר 1980 (להלן – המדד היסודי), יוגדל ב-1 באפריל של אותה שנה פלונית סכומי האגרות שנקבעו בתוספת, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב ביותר.

(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות את שיעור האגרות כפי שהן מתוקנות עקב עליית המדד.

אגרה תק' תשס"ט-2008 תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

7.    (א)  מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א' בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטור ב'.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

           (ב)  חייל מילואים פעיל המבקש שירות בעד עצמו ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

תק' תשע"ו-2015

           (ג)   חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, "חייל המשרת בשירות סדיר" – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –

           "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;

           "יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

תק' תשע"ח-2018

           (ד)  מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון.

מיום 28.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 7

ביטול תקנת משנה 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) חייל המשרת בשירות סדיר בצבא-הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשי"ט-1959, פטור מתשלום אגרה בעד שינוי שם לועזי לשם עברי.

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 246

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

פטור

7. (א) שר הפנים או מי שהסמיך לכך רשאי לפטור מגיש הודעה מתשלום אגרה, כולה או מקצתה, אם מצבו הכלכלי של מגיש ההודעה מצדיק זאת או בגלל סיבה סבירה אחרת.

 

מיום 15.2.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6752 מיום 11.2.2009 עמ' 483

7. (א) מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א' בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטור ב'.

(ב) חייל מילואים פעיל המבקש שירות בעד עצמו ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

 

מיום 6.10.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7557 מיום 6.10.2015 עמ' 23

הוספת תקנת משנה 7(ג)

 

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1976

הוספת תקנת משנה 7(ד)

הצמדה למדד תק' תשס"ט-2008

7א.     (א)  סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

           (ב)  שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).

           (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה.

תק' תשע"א-2011

           (ד)  ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 246

הוספת תקנה 7א

 

מיום 24.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 709

(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.

תשלום בחוץ לארץ תק' תשס"ט-2008

7ב.     בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל או במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארצות הברית יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארצות הברית, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם.

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 246

הוספת תקנה 7ב

פטור תק' תשס"ט-2008

7ג.      (א)  המנהל הכללי של משרד הפנים או ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, רשאי, במקרים מיוחדים, לפטור מתשלום האגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

           (ב)  מדינה הפוטרת את ישראל מתשלום אגרה בעד שירותים כמפורט בתוספת, לפי אישור של משרד החוץ, פטורה מתשלום האגרה הקבועה בה.

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 246

הוספת תקנה 7ג

פנקס של שינויי שמות תק' תשל"ט-1979

8.    (א)  באגף עליה ומרשם שבמשרד הפנים, ירושלים, ינוהל פנקס של שינויי שמות הרשומים במרשם האוכלוסין.

           (ב)  הפנקס יהיה פתוח לעיון הקהל בשעות העבודה של המשרד.

מיום 24.6.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3994 מיום 24.6.1979 עמ' 1417

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. (א) בכל לשכה לעליה ומרשם ינוהל פנקס של שינויי שמות הרשומים במרשם האוכלוסין של אותה לשכה.

(ב) הפנקס יהיה פתוח לעיון הקהל בשעות העבודה של הלשכה.

ביטול

9.    תקנות השמות (הודעות ורישום), תשי"ז-1956 - בטלות.

תחילה

10.   תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

השם

11.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות השמות, תשל"ה-1979".

 

תק' תשס"ט-2008 הודעה תשפ"ב-2021

תוספת

(תקנה 7)

                                                                טור א'                                                                              טור ב'

                                                        השירות המבוקש                                                        האגרה בשקלים חדשים

1.    בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק    115

2.    הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א.    הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי                                            פטור

ב.    כל הודעה נוספת                                                                             115

3.    תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א.    תעודה ראשונה מיד עם השינוי                                                           פטור

ב.    כל תעודה נוספת                                                                             15

מיום 9.4.1975

תק' תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3319 מיום 9.4.1975 עמ' 1332

4. בקשה לתיקון שם לפי תקנה 4 3 5

 

מיום 10.4.1975

ת"ט תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3320 מיום 10.4.1975 עמ' 1364

ק"ת תשל"ה מס' 3359 מיום 22.6.1975 עמ' 2074

6. מתן אישור לאחר מתן אישור אחר על שינוי שם 5

 

מיום 14.5.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3694 מיום 14.4.1977 עמ' 1370

סוגי הודעות שיעורי האגרה בלירות

1. הודעה על בחירת שם לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק 5 10

2. הודעה על שינוי שם לפי סעיפים 10, 11, 13 ו-14 לחוק 5 10

3. הודעה על שינוי שם חוזר לפי סעיף 20 לחוק 10 20

4. בקשה לתיקון שם לפי תקנה 4 5 10

5. מתן העתק מתעודה המעידה על שינוי שם 10

6. מתן אישור אחר על שינוי שם 5 10

 

מיום 28.9.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 7

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

סוגי הודעות שיעורי האגרה בלירות

1. הודעה על בחירת שם לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק 10

2. הודעה על שינוי שם לפי סעיפים 10, 11, 13 ו-14 לחוק 10

3. הודעה על שינוי שם חוזר לפי סעיף 20 לחוק 20

4. בקשה לתיקון שם לפי תקנה 4 10

5. מתן העתק מתעודה המעידה על שינוי שם 10

6. מתן אישור אחר על שינוי שם 10

 

מיום 1.4.1982

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4331 מיום 21.3.1982 עמ' 788

השירות האגרה בשקלים

1. שינוי שם לועזי לשם עברי פטור

2. בחירת שם ושינוי שם 5 24

3. תיקון שם לפי תקנה 4 5 24

4. תעודת שינוי שם –

(1) תעודה ראשונה פטור

(2) כל העתק נוסף 5 24

5. אישור על שינוי שם שנעשה לפני תחילת החוק 5 24

 

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1055

השירות האגרה בשקלים

1. שינוי שם לועזי לשם עברי פטור

2. בחירת שם ושינוי שם 24 55

3. תיקון שם לפי תקנה 4 24 55

4. תעודת שינוי שם –

(1) תעודה ראשונה פטור

(2) כל העתק נוסף 24 55

5. אישור על שינוי שם שנעשה לפני תחילת החוק 24 55

 

מיום 1.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1235

ביטול התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 6)

השירות האגרה בשקלים

1. שינוי שם לועזי לשם עברי פטור

2. בחירת שם ושינוי שם 55

3. תיקון שם לפי תקנה 4 55

4. תעודת שינוי שם –

(1) תעודה ראשונה פטור

(2) כל העתק נוסף 55

5. אישור על שינוי שם שנעשה לפני תחילת החוק 55

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 247

הוספת תוספת

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 423

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 100 110

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 100 110

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 402

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 110 115

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 110 115

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15 20

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 715

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 115

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 115

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 20 15

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1989

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 115 110

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 115 110

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8324 מיום 14.1.2020 עמ' 415

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 110 115

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 110 115

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1282

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 115 110

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 115 110

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9866 מיום 30.12.2021 עמ' 1490

טור א' טור ב'

השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק 110 115

2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק –

א. הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור

ב. כל הודעה נוספת 110 115

3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה –

א. תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור

ב. כל תעודה נוספת 15

 

 

י' בטבת תשל"ה (24 בדצמבר 1974)                        יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ה מס' 3284 מיום 23.1.1975 עמ' 713.

תוקנו ק"ת תשל"ה מס' 3319 מיום 9.4.1975 עמ' 1332 – תק' תשל"ה-1975.

ת"ט ק"ת תשל"ה מס' 3320 מיום 10.4.1975 עמ' 1364 (פורסם שוב ק"ת תשל"ה מס' 3359 מיום 22.6.1975 עמ' 2074).

ק"ת תשל"ז מס' 3694 מיום 14.4.1977 עמ' 1370 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ט מס' 3994 מיום 24.6.1979 עמ' 1417 – תק' תשל"ט-1979.

ק"ת תשמ"א מס' 4166 מיום 18.9.1980 עמ' 7 – תק' תשמ"א-1980; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן (ת"ט ק"ת חש"ם תשמ"א מס' 8 מיום 28.10.1980 עמ' 128).

ק"ת תשמ"ב מס' 4331 מיום 21.3.1982 עמ' 787 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1054 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1235 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 246 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6752 מיום 11.2.2009 עמ' 483 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 15.2.2009.

ק"ת תשע"א מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 423 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 709 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 402 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ה מס' 7480 מיום 18.1.2015 עמ' 715 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7557 מיום 6.10.2015 עמ' 23 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן ביום 6.10.2015.

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1976 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8005 מיום 22.5.2018 עמ' 1989 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.1.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8324 מיום 14.1.2020 עמ' 415 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1282 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9866 מיום 30.12.2021 עמ' 1490 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות