נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – שמירת הניקיון

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק ב': השלכת פסולת והבערתה ולכלוך ברשות הרבים

Go

4

סעיף 2

איסור לכלוך והשלכת פסולת

Go

4

סעיף 2א

הבערת פסולת

Go

5

סעיף 3

אחריות לגבי קטינים ברכב

Go

5

סעיף 4

חזקות לענין השלכת פסולת ופסולת בנין מתוך רכב

Go

5

סעיף 5

חזקה לענין גרוטות רכב

Go

6

סעיף 5א

חזקות לענין לכלוך רשות הרבים

Go

6

סעיף 6

חובת שילוט ברכב

Go

6

 

פרק ג': סילוק פסולת וגרוטות רכב

Go

6

סעיף 7

אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב

Go

6

סעיף 8

סמכות סילוק גרוטות רכב

Go

6

סעיף 8א

השארת רכב ברשות הרבים

Go

6

סעיף 8ב

מכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו

Go

7

סעיף 8ג

עידוד מסירה לסילוק

Go

7

סעיף 8ד

דין גרוטות רכב

Go

7

 

פרק ד': מכלים למשקה

Go

7

סעיף 9

סימון מכלים למשקה

Go

7

 

פרק ה': קרן לשמירת הניקיון

Go

7

סעיף 10

קרן לשמירת הנקיון

Go

7

 

פרק ו': היטלים

Go

7

סעיף 11א

הגדרות פרק ו'

Go

7

סעיף 11ב

היטל על הטמנת פסולת

Go

8

סעיף 11ג

ייעוד כספי היטל הטמנה

Go

8

סעיף 11ד

תשלום היטל הטמנה וגבייתו

Go

8

סעיף 11ה

רישום כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת

Go

8

סעיף 11ו

דיווח לענין תשלום היטל הטמנה

Go

9

סעיף 11ז

דרישת מידע ששימש לעריכת דיווח

Go

9

סעיף 11ח

קביעת סכום היטל הטמנה על ידי חשב המשרד

Go

9

סעיף 11ט

עיכוב תשלום ההיטל והחזרתו

Go

9

סעיף 11י

הצמדה למדד

Go

9

סעיף 11יא

תשלום קנס אינו פטור מהיטל הטמנה

Go

9

סעיף 11יב

שינוי התוספת

Go

9

סעיף 11יג

דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

Go

9

 

פרק ז': אכיפה ועונשין

Go

9

סעיף 12

מפקחים ונאמני נקיון

Go

9

סעיף 12א

איסור מינהלי על שימוש ברכב

Go

10

סעיף 13

עונשין

Go

10

סעיף 13א

שיעורי קנסות

Go

12

סעיף 13ב

צו לשמירת הניקיון

Go

12

סעיף 13ב1

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

Go

13

סעיף 13ג

התיישנות

Go

13

סעיף 14

חיוב בהוצאות ניקוי

Go

13

סעיף 14א

סמכויות בית משפט

Go

14

סעיף 15

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

14

סעיף 15א

תשלום למודיע על השלכת פסולת בניין שלא כדין

Go

14

 

פרק ז'1: הוראות חילוט

Go

15

סעיף 15ב

חילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה

Go

15

סעיף 15ג

ניהול הרכוש המחולט

Go

15

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

15

סעיף 16

ביצוע ותקנות

Go

15

סעיף 17

תחולה על המדינה

Go

15

סעיף 18

שמירת דינים

Go

16

סעיף 19

חוקי עזר

Go

16

סעיף 20

תיקון חוק בתי המשפט

Go

16

סעיף 21

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

Go

16

סעיף 21א

קובלנה

Go

16

סעיף 21ב

יום ניקיון ארצי

Go

16

סעיף 22

ביטול

Go

16

סעיף 23

תחילה

Go

16

 

תוספת ראשונה

Go

16

 

תוספת שנייה

Go

19


חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984*

פרק א': פרשנות

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "גרוטות רכב" – רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו;

          "השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה או גרם לכלוך באופן אחר;

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח 1868)

החלפת הגדרת "השלכה"

הנוסח הקודם:

"השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה;

          "חוק הגנת הסביבה" – חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011;

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 745 (ה"ח 483)

הוספת הגדרת "חוק הגנת הסביבה"

          "כלי שיט" – כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971;

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

הוספת הגדרת "כלי שיט"

          "מכל למשקה" – כלי קיבול לשימוש חד-פעמי עשוי מתכת, זכוכית, פלסטיק, נייר או חומר אחר, שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא ריק ובין שהוא מלא;

          "פסולת" – לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר, למעט פסולת בנין וגרוטות רכב;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

"פסולת" – לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר, למעט פסולת בנין וגרוטות רכב;

          "פסולת בנין", "פסולת גושית" – חמרים ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

"פסולת בנין", "פסולת גושית" – חמרים ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;

          "רכב", "רכב מסחרי" ו"רכב ציבורי" - כמשמעותם בפקודת התעבורה;

          "רשות הרבים" – כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה;

          "רשות מקומית" – למעט ועד מקומי;

          "המשרד" – המשרד להגנת הסביבה;

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "המשרד"

          "השר" – השר להגנת הסביבה.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "השר"

פרק ב': השלכת פסולת והבערתה ולכלוך ברשות הרבים

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ב'

 

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 830 (ה"ח 776)

פרק ב': השלכת פסולת והבערתה ולכלוך ברשות הרבים

 

איסור לכלוך והשלכת פסולת

2.    לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין או גרוטות רכב ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, ולא ילכלך את רשות הרבים.

הבערת פסולת

2א.     (א)  בסעיף זה –

          "אירוע כבאות והצלה" ו"רשות הכבאות וההצלה" – כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה;

          "הבערה" – שרפה של פסולת באש פתוחה או לא מבוקרת, לרבות בכלי קיבול או במכל אצירה שאינם אטומים, ולמעט שרפת פסולת מבוקרת במיתקן המיועד לכך והמורשה לפי כל דין;

          "זיהום אוויר חזק או בלתי סביר" – כמשמעותו בחוק אוויר נקי;

          "חוק אוויר נקי" – חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

          "חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" – חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

          "הממונה" – כהגדרתו בחוק אוויר נקי;

          "פסולת" – לרבות פסולת בניין וגרוטות רכב.

          (ב)  לא יבעיר אדם פסולת אלא כמפורט להלן:

(1)   הבערת גזם לשימוש פרטי לשם בישול, הסקה או פעילות פנאי, ובלבד שהיא עומדת בהוראות כל דין וכמות הגזם אינה עולה על הדרוש באופן סביר;

(2)   הבערת גזם לפי רישיון או היתר שניתן לפי כל דין;

(3)   הבערת פסולת לצורכי דת, ובלבד שהיא עומדת בהוראות כל דין;

(4)   (א)   הבערת פסולת לשם ביצוע תפקידי הרשות לכבאות והצלה, וכן הבערת פסולת לשם הכשרה ותרגול של גורמים אחרים לטיפול באירועים כאמור בהגדרה "אירוע כבאות והצלה", או לשם מחקר ופיתוח של דרכים ואמצעים לטיפול באירוע כאמור, ובלבד שרשות הכבאות וההצלה הכירה בכתב בהבערת הפסולת למטרות כאמור או שהבערת הפסולת נעשית בהנחיית מדריך, ממונה בטיחות אש, חבר צוות כיבוי והצלה מפעלי או חבר צוות כיבוי לשטחים פתוחים לפי הוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה;

(ב)   הובא לידיעת הרשות לכבאות והצלה כי הבערת פסולת למטרות האמורות בפסקת משנה (א) עלולה לגרום לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר, רשאית היא, לאחר התייעצות עם הממונה, לבטל את ההכרה שנתנה להבערת הפסולת או לקבוע תנאים להבערה כאמור.

          (ג)   השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע נסיבות ותנאים נוספים על האמור בסעיף קטן (ב), שבהם תותר הבערת פסולת, ובלבד שיובטח שהבערת הפסולת לא תגרום לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 830 (ה"ח 776)

הוספת סעיף 2א

אחריות לגבי קטינים ברכב

3.    כל מי שבידו השגחה על קטין שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, הנמצא עמו ברכב, לא יניח לקטין להשליך פסולת מהרכב.

חזקות לענין השלכת פסולת ופסולת בנין מתוך רכב

4.    (א)  הוכח כי פסולת או פסולת בנין הושלכו מתוך רכב, רואים, לענין סעיף 2, את בעל הרכב או את האדם האחראי לרכב, כאילו הוא השליך את הפסולת או את פסולת הבנין, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של האדם שהרכב היה ברשותו בעת ההשלכה, או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.

          (ב)  הוכח כי פסולת או פסולת בנין הושלכו מתוך רכב, רואים, לענין סעיף 2, את מי שנהג בו אותה עת כאילו הוא השליך את הפסולת או את פסולת הבנין, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של המשליך; הוראה זו לא תחול לגבי מי שנוהג באוטובוס או ברכב ציבורי, למעט מונית, וכן לא תחול על מי שנוהג ברכב מסחרי בלתי אחוד כאשר הפסולת הושלכה מתוך החלק הנפרד מתא הנהג.

          (ג)   הוכח כי פסולת הושלכה מכלי שיט, רואים לענין סעיף 2 את בעל כלי השיט, קברניטו, מפעילו או האחראי לו, כאילו הוא השליך את הפסולת, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ההשלכה ולגלות את זהותו של משליך הפסולת.

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

הוספת סעיף קטן 4(ג)

חזקה לענין גרוטות רכב

5.    הושלכה גרוטת רכב, רואים, לענין סעיף 2, את בעלה כאילו הוא שהשליכה, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן וברשות מי היתה גרוטת הרכב אותה עת, או שגרוטת הרכב נלקחה ללא הסכמתו.

חזקות לענין לכלוך רשות הרבים

5א.     (א)  הכותב, מצייר, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע עליהם, שלא כדין, כל כתב, מודעה או שלט, רואים אותו, לענין סעיף 2, כמלכלך את רשות הרבים.

          (ב)  הודבקו או נקבעו כתב, מודעה או שלט כאמור בסעיף קטן (א), רואים לענין סעיף 2, גם מי שתכנם של הכתב, המודעה או השלט מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתם או הדבקתם או הורה על כך, זולת אם הוכיח כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע המעשה.

         (ג)   (בוטל).

          (ד)  בסעיף זה, "כתב" – לרבות ציור, שרטוט או חריטה.

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

ביטול סעיף 5א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקופת ההתיישנות על עבירה שסעיף זה חל עליה תהיה שנה אחת.

חובת שילוט ברכב

6.    באוטובוס, ברכב ציבורי, ברכבת וברכב מסחרי בלתי אחוד בחלק הנפרד מתא הנהג, יקבע לעניין רכב – בעל הרכב או נהגו, ולעניין רכבת – בעל הרכבת; לעניין זה, "רכבת" – כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, בצורה גלוייה לעין, שלטים המורים על איסור השלכת פסולת מהרכב.

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח 563)

6. באוטובוס, ברכב ציבורי, ברכבת וברכב מסחרי בלתי אחוד בחלק הנפרד מתא הנהג, יקבע בעל הרכב או נהגו לעניין רכב – בעל הרכב או נהגו, ולעניין רכבת – בעל הרכבת; לעניין זה, "רכבת" – כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, בצורה גלוייה לעין, שלטים המורים על איסור השלכת פסולת מהרכב.

פרק ג': סילוק פסולת וגרוטות רכב

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ג'

אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב

7.    (א)  רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה.

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו כאמור.

          (ד)  לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

          (ה)  לענין סעיף זה, "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית.

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

(א) רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק פסולת בנין וגרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת שר הפנים השר לאיכות הסביבה.

 

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

אתרים לסילוק פסולת בנין וגרוטות רכב אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב

(א) רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק פסלות בנין וגרוטות רכב אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת  השר לאיכות הסביבה.

(ב) רשות מקומית רשאית לקבוע כי אתר כאמור בסעיף קטן (א) ישמש גם לסילוק גרוטאות שאינן גרוטות רכב.

(ג) הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו כאמור.

(ד) לא יפנה אדם פסולת בנין, גרוטאות או גרוטות רכב אלא לאתר כאמור.

(ד) לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

סמכות סילוק גרוטות רכב

8.    (א)  רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך[1] (להלן – רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב.

          (ב)  לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 48 שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק.

          (ג)   לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.

          (ד)  סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך.

מיום 19.3.1985

ת"ט תשמ"ה-1985

ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 58

(ד) סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (א) דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך.

 

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

(א) רשות מקומית או מי ששר הפנים מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב.

השארת רכב ברשות הרבים

8א.     (א)  הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על ששים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום.

          (ב)  לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה, והודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה.

          (ג)   הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תודבק על הרכב במקום הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח 1868)

הוספת סעיף 8א

מכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו

8ב.     (א)  נגרר רכב לפי האמור בסעיף 8א, ובעליו לא בא לקבלו תוך חדשיים מהיום שבו נמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8א(ג), תהא הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב.

          (ב)  ביקש בעל רכב לקבל את רכבו, תהא הרשות המוסמכת זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב.

          (ג)   נמכר רכב כאמור בסעיף זה, תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב).

          (ד)  תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תהא ראיה להוצאותיה.

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח 1868)

הוספת סעיף 8ב

עידוד מסירה לסילוק

8ג.     רשות מוסמכת רשאית, לשם עידוד סילוק גרוטות רכב ורכב שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר לסילוק גרוטאות, סכום שייקבע על ידה[2].

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח 1868)

הוספת סעיף 8ג

דין גרוטות רכב

8ד.     רכב שהובא או נגרר כאמור בסעיפים 8 עד 8ג, יראו אותו כגרוטאה לענין חוק זה ולענין פקודת התעבורה, והוא יהיה לקנינה של הרשות המוסמכת.

מיום 17.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח 1868)

הוספת סעיף 8ד

פרק ד': מכלים למשקה

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ד'

סימון מכלים למשקה

9.    לא ייצר אדם ולא ישווק יבואן מכלים למשקה, אלא אם כן מודפס או מוטבע עליהם או על תווית שעליהם, סימון נראה לעין בדבר איסור השלכת פסולת, הכל לפי קביעת שר התעשיה והמסחר, בהתייעצות עם שר הבריאות.

פרק ה': קרן לשמירת הניקיון

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ה'

קרן לשמירת הנקיון

10.  (א)  מוקמת בזה קרן לשמירת הנקיון במסגרת המשרד לאיכות הסביבה (להלן – הקרן).

          (ב)  מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הנקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (להלן – חוק החומרים המסוכנים) וכן להגנה על הסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, למניעת פגיעה בה ולשיקומה וליישום הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ולקידום מטרותיו.

          (ג)   השר לאיכות הסביבה יתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן.

          (ד)  כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר לאיכות הסביבה בהסכמת שר האוצר.

          (ה)  כספי הקרן יבואו מהיטל על הטמנת פסולת לפי סעיף 11ב, קנסות לפי סעיף 13, הקצבות מתקציב המדינה, תרומות, וכל מקור אחר שנקבע לפי דין.

 

          (ו)   השר לאיכות הסביבה ידווח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

10. (א) מוקמת בזה קרן לשמירת הנקיון במסגרת משרד הפנים המשרד לאיכות הסביבה (להלן – הקרן).

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על הנקיון ולמניעת השלכת פסולת, ובכלל זה לקידום ולעידוד פעולות חינוך והסברה, לפיקוח ולאכיפת הדינים לשמירת הנקיון.

(ג) שר הפנים השר לאיכות הסביבה יתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן.

(ד) כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות שר הפנים השר לאיכות הסביבה בהסכמת שר האוצר.

(ה) כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 11, קנסות לפי סעיף 13, הקצבות מתקציב המדינה ותרומות.

(ו) שר הפנים השר לאיכות הסביבה ידווח לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

 

מיום 11.12.1993

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ג מס' 1422 מיום 11.6.1993 עמ' 118 (ה"ח 2068)

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על הנקיון ולמניעת השלכת פסולת, ובכלל זה לקידום ולעידוד פעולות חינוך והסברה, מחזור פסולת, לפיקוח ולאכיפת הדינים לשמירת הנקיון.

 

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על הנקיון ולמניעת השלכת פסולת, ובכלל זה לקידום ולעידוד פעולות חינוך והסברה, מחזור פסולת, לפיקוח ולאכיפת הדינים לשמירת הנקיון.

 

מיום 15.11.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום 15.8.2004 עמ' 545 (ה"ח 51)

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הנקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (להלן – חוק החומרים המסוכנים) וכן להגנה על הסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, למניעת פגיעה בה ולשיקומה.

 

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

(ה) כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 11, היטל על הטמנת פסולת לפי סעיף 11ב, קנסות לפי סעיף 13, הקצבות מתקציב המדינה ותרומות.

 

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 298 (ה"ח 514)

(ה) כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 11, היטל מהיטל על הטמנת פסולת לפי סעיף 11ב, קנסות לפי סעיף 13, הקצבות מתקציב המדינה ותרומות.

 

מיום 4.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח 461)

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הנקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 (להלן – חוק החומרים המסוכנים) וכן להגנה על הסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, למניעת פגיעה בה ולשיקומה וליישום הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ולקידום מטרותיו.

(ג) השר לאיכות הסביבה יתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן.

(ד) כספי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר לאיכות הסביבה בהסכמת שר האוצר.

(ה) כספי הקרן יבואו מהיטל על הטמנת פסולת לפי סעיף 11ב, קנסות לפי סעיף 13, הקצבות מתקציב המדינה ותרומות תרומות, וכל מקור אחר שנקבע לפי דין.

פרק ו': היטלים

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ו'

11.  (בוטל).

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

(א) שר הפנים, השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל לשמירת הנקיון (להלן – ההיטל), על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות; שיעורו, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

 

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף קטן 11(ד)

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 75 (ה"ח 2824)

(א) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל לשמירת הנקיון (להלן – ההיטל) (בסעיף זה – ההיטל), על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות; שיעורו, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

 

מיום 1.10.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 276 (ה"ח 2892)

(א) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל לשמירת הנקיון (בסעיף זה – ההיטל), על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות; שיעורו, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל ייקבעו בהסכמת שר האוצר. ובלבד שהחל ביום י"ז בטבת תשס"ב (1 בינואר 2002), לא ייגבה ההיטל בשל מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט–1999, שיצרן או יבואן החזירו בעדם פיקדון לפי הוראות החוק האמור.

 

מיום 9.2.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 339 (ה"ח 285)

(א) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל לשמירת הנקיון (בסעיף זה – ההיטל), על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות; שיעורו, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל ייקבעו בהסכמת שר האוצר. ובלבד –

(1) שהחל ביום י"ז בטבת תשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), לא ייגבה ההיטל בשל מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט–1999, שיצרן או יבואן החזירו בעדם פיקדון לפי הוראות החוק האמור;

(2) שהחל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה כאמור בפסקה (1), שיצרן או שיבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור;

(3) שהחל ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה גדולים כהגדרתם בחוק האמור, שיצרן או שיבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור.

 

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 298 (ה"ח 514)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

היטל לשמירת הנקיון

11. (א) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל לשמירת הנקיון (בסעיף זה – ההיטל), על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות; שיעורו, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו של ההיטל ייקבעו בהסכמת שר האוצר. ובלבד –

(1) שהחל ביום י"ז בטבת תשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), לא ייגבה ההיטל בשל מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999, שיצרן או יבואן החזירו בעדם פיקדון לפי הוראות החוק האמור;

(2) שהחל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה כאמור בפסקה (1), שיצרן או שיבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור;

(3) שהחל ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) לא ייגבה היטל בשל מכלי משקה גדולים כהגדרתם בחוק האמור, שיצרן או שיבואן שיווק או ייבא אחרי היום האמור.

(ב) ההכנסות מן ההיטל ישולמו לקרן.

(ג) על גביית ההיטל תחול פקודת המסים (גביה).

(ד) אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף 13(ב)(4) כדי לפטור מתשלום ההיטל.

הגדרות פרק ו'

11א.  (א)  בפרק זה –

          "אתר לסילוק פסולת" – מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת המפורטת בתוספת;

          "היטל הטמנה" – היטל בשל הטמנת פסולת באתר לסילוק פסולת בסכום המפורט בטור ג' לתוספת, לפי סוג הפסולת וסוג האתר כמפורט בטורים א' ו-ב' לתוספת בהתאמה;

          "מפעיל" – מחזיק או מנהל של אתר לסילוק פסולת;

          "פסולת" – לרבות פסולת בנין וגרוטות רכב.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 75 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח 236)

החלפת סעיף 11א

הנוסח הקודם:

היטל על הטמנת פסולת מוצקה

11א. (א) בסעיף זה –

"אתר לסילוק פסולת" – מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת מוצקה;

"הטמנה", של פסולת מוצקה – פינוי וסילוק של פסולת מוצקה למעט השבה;

"השבה" – טיפול בפסולת מוצקה באחת מדרכים אלה:

(1) שריפה בכבשן;

(2) עיבודה לצורכי מיחזור או לשימוש חוזר;

(3) עיבודה בטכנולוגיה אחרת לשם הפקת משאבים;

"פסולת מוצקה" – פסולת, פסולת בנין וגרוטות רכב.

(ב) השר לאיכות הסביבה יקבע בתקנות היטל על הטמנת פסולת מוצקה (בסעיף זה – ההיטל), שיוטל על מי שמחזיק או מנהל אתר לסילוק פסולת; שיעור ההיטל, אופן הצמדתו ודרכי גבייתו ייקבעו בהסכמת שר האוצר.

(ג) בתקנות יכול שייקבעו שיעורים שונים לסוגי פסולת מוצקה ולסוגי אתרים לסילוק פסולת.

(ד) על גביית ההיטל תחול פקודת המסים (גביה).

(ה) אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף 13(א)(6) כדי לפטור מתשלום ההיטל.

היטל על הטמנת פסולת

11ב.  (א)  מפעיל אתר לסילוק פסולת ישלם היטל הטמנה לפי הוראות פרק זה.

          (ב)  היו לאתר לסילוק פסולת שני מפעילים או יותר, חייבים הם בתשלום היטל הטמנה, יחד ולחוד.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 89 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ב

ייעוד כספי היטל הטמנה

11ג.   (א)  היטל הטמנה ישולם לקרן.

 

          (ב)  כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), למטרות אלה:

(1)   פיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם (בסעיף זה – מטרות פיתוח);

(2)   (א)   שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפני יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביבה (בסעיף זה – מטרות נוספות);

(ב)   לעניין סעיף זה, יראו כמטרות נוספות גם טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 5 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וסיוע, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, בהסדרת הטיפול השוטף בפסולת ברשויות מקומיות כאמור.

          (ב1) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן ישמשו למטרות פיתוח; הוקצנו, בשנה מסוימת, כספים למטרות האמורות, ובתום אותה שנה נותרה יתרה מכספי היטל ההטמנה, תוכל היתרה לשמש למטרות הנוספות, ובלבד שהסכום המיועד למטרות הנוספות לא יעלה על 35% מכספי היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה.

          (ג)   הנהלת הקרן רשאית להחליט על סיוע למטרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), לפי אמות מידה שתקבע, ובלבד שאמות מידה שלפיהן יינתן סיוע לרשויות מקומיות ייקבעו, בין השאר, בהתחשב במצבן הכלכלי.

          (ד)  (פקע).

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 89 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ג

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח 436)

(ב) הכספים שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו לפיתוח, להקמה ולייעול אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה (בסעיף זה – אמצעים חלופיים) ולעידוד השימוש בהם.

(ב) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), למטרות אלה:

(1) פיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם (בסעיף זה – מטרות פיתוח);

(2) שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפני יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביבה (בסעיף זה – מטרות נוספות).

(ב1) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן ישמשו למטרות פיתוח; הוקצנו, בשנה מסוימת, כספים למטרות האמורות, ובתום אותה שנה נותרה יתרה מכספי היטל ההטמנה, תוכל היתרה לשמש למטרות הנוספות, ובלבד שהסכום המיועד למטרות הנוספות לא יעלה על 25% מכספי היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה.

(ג) הנהלת הקרן רשאית להחליט על סיוע לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים ולעידוד השימוש בהם למטרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1), לפי אמות מידה שתקבע, ובלבד שאמות מידה שלפיהן יינתן סיוע לרשויות מקומיות ייקבעו, בין השאר, בהתחשב במצבן הכלכלי.

 

מיום 6.8.2013 עד יום 31.12.2022

הוראת שעה תשע"ג-2013

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 205 (ה"ח 774)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2644 מיום 15.6.2017 עמ' 990 (ה"ח 1089)

הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ס"ח תשפ"א מס' 2922 מיום 4.8.2021 עמ' 386 (ה"ח 1413)

(ב) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן לפי הוראות סעיף זה יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), למטרות אלה:

(1) פיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ועידוד השימוש בהם (בסעיף זה – מטרות פיתוח);

(2) (א) שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפני יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביבה (בסעיף זה – מטרות נוספות);

(ב) לעניין סעיף זה, יראו כמטרות נוספות גם טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 4 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וסיוע, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, בהסדרת הטיפול השוטף בפסולת ברשויות מקומיות כאמור.

(ב1) כספי היטל ההטמנה שיתקבלו בקרן ישמשו למטרות פיתוח; הוקצנו, בשנה מסוימת, כספים למטרות האמורות, ובתום אותה שנה נותרה יתרה מכספי היטל ההטמנה, תוכל היתרה לשמש למטרות הנוספות, ובלבד שהסכום המיועד למטרות הנוספות לא יעלה על 25% על 35% מכספי היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה.

מיום 1.1.2018 עד יום 31.12.2020

הוראת שעה (תיקון) תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2644 מיום 15.6.2017 עמ' 990 (ה"ח 1089)

(2) (א) שיקום אתרים לסילוק פסולת שההטמנה בהם הסתיימה לפני יום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), טיפול במפגעי אסבסט, ופעולות חינוך והסברה לשמירה על איכות נאותה של הסביבה (בסעיף זה – מטרות נוספות);

(ב) לעניין סעיף זה, יראו כמטרות נוספות גם טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 4 1 עד 5 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וסיוע, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, בהסדרת הטיפול השוטף בפסולת ברשויות מקומיות כאמור.

 

מיום 21.4.2020 עד יום 21.7.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2793 מיום 22.4.2020 עמ' 22 (ה"ח 1298)

הוספת סעיף קטן 11ג(ד)

הנוסח:

(ד) (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב), (ב1) ו-(ג), הקרן תעניק מענק סיוע חד-פעמי לטיפול בפסולת ביתית, מכספי היטל ההטמנה, לרשות מקומית המנויה בטור א' בתוספת השנייה, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

(א) לרשות מקומית המקבלת מענק כללי לאיזון ממשרד הפנים לשנת 2020 או מענק הבירה לפי חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל – מענק משלים בסכום הנקוב לצד שם הרשות בטור ב' בתוספת השנייה (בסעיף קטן זה – מענק משלים);

(ב) לרשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 6 בהתאם לפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מענק בסכום הנקוב לצד שם הרשות בטור ג' בתוספת השנייה (בסעיף קטן זה – מענק תמיכה);

(2) סברה הנהלת הקרן כי קיים חשש סביר שרשות מקומית שקיבלה מענק לפי הוראות פסקה (1) טיפלה בפסולת ביתית בתקופה שלגביה ניתן המענק באופן הגורם למפגעים סביבתיים, ובכלל זה השליכה פסולת ברשות הרבים או הבעירה או סילקה פסולת שלא כדין, היא רשאית לדרוש מהרשות המקומית את החזר המענק שקיבלה כאמור, לאחר שמסרה הודעה לאותה רשות מקומית ובהסכמת המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים במשרד האוצר;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה לרשות מקומית או אחריות המוטלת עליה, לפי כל דין;

(4) בסעיף קטן זה –

"טיפול בפסולת ביתית" – איסוף, פינוי והעברה של פסולת ביתית לטיפול או לסילוק, בהתאם להוראות כל דין;

"רשות מקומית" – כהגדרתה בסעיף 21 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.

תשלום היטל הטמנה וגבייתו

11ד. (א)    היטל הטמנה ישולם לא יאוחר מיום ה-15 בכל חודש, בעד הפסולת שהוטמנה באתר לסילוק פסולת בחודש הקודם.

          (ב)  לא שולם היטל הטמנה במועד כאמור בסעיף קטן (א), ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד למועד תשלומו.

          (ג)   על גביית היטל הטמנה יחולו הוראות פקודת המסים (גביה).

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 89 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ד

רישום כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת

11ה. (א)   מפעיל אתר לסילוק פסולת ינהל, לגבי כל רכב מוביל פסולת הנכנס לאתר, רישום הכולל את הפרטים האלה:

(1)   מספר רישוי של הרכב;

(2)   שם הנהג;

(3)   מועד כניסת הרכב לאתר;

(4)   סוג הפסולת המובלת ברכב, כמות הפסולת לפי משקלה, ומקור הפסולת על פי הרשום בתעודת המשלוח.

          (ב)  הרישום כאמור בסעיף קטן (א) ישמש בסיס לחישוב סכום היטל ההטמנה שהמפעיל חייב בתשלומו לפי התוספת.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 89 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ה

דיווח לענין תשלום היטל הטמנה

11ו.   במועד תשלום היטל הטמנה, ימסור כל מפעיל לחשב המשרד דיווח בדבר פירוט החישוב לקביעת הסכום ששולם, במתכונת שיורה עליה חשב המשרד; כן ימציא כל מפעיל לחשב המשרד, בתום כל שנת כספים ולא יאוחר משישה חודשים מתום שנת הכספים, דיווח שנתי הכולל פירוט של סכומי היטל ההטמנה ששילם בשנה הקודמת והחישוב לקביעת הסכומים כאמור; הדיווח השנתי יוגש כשהוא מאומת בתצהיר ומאושר בידי רואה חשבון.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 89 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ו

דרישת מידע ששימש לעריכת דיווח

11ז.   חשב המשרד או נציג מטעמו רשאים לדרוש ממפעיל אתר לסילוק פסולת להמציא להם כל מידע ששימש בסיס לעריכת הדיווח לפי סעיף 11ו; נדרש מפעיל אתר לסילוק פסולת להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ז

קביעת סכום היטל הטמנה על ידי חשב המשרד

11ח. לא מסר מפעיל אתר לסילוק פסולת דיווח כאמור בסעיף 11ו, או שמסר דיווח כאמור אך לחשב המשרד יש טעמים סבירים להניח שהדיווח אינו נכון, רשאי חשב המשרד, לאחר שנתן למפעיל האתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את סכום היטל ההטמנה שעל מפעיל האתר לשלם.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ח

עיכוב תשלום ההיטל והחזרתו

11ט.  (א)  (בוטל).

 

 

          (ב)  אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים כדי לעכב תשלום היטל הטמנה, אלא אם כן הסכים לכך חשב המשרד או שהורה בית המשפט אחרת.

          (ג)   התקבלה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, יוחזר היטל ההטמנה בהתאם לקביעת בית המשפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11ט

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1063 (ה"ח 546)

ערעור על קביעת סכום היטל הטמנה עיכוב תשלום ההיטל והחזרתו

11ט. (א) על החלטת חשב המשרד לפי סעיף 11ח ניתן לערער לפני בית משפט שלום, בתוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים כדי לעכב תשלום היטל הטמנה, אלא אם כן הסכים לכך חשב המשרד או שהורה בית המשפט אחרת.

(ג) התקבל ערעור כאמור בסעיף קטן (א) התקבלה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, יוחזר היטל ההטמנה בהתאם לקביעת בית המשפט בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(ד) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

הצמדה למדד

11י.   (א)  סכומי היטל ההטמנה הנקובים בטור ג' לתוספת, יהיו צמודים למדד ויעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  בסעיף זה –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון – המדד שפורסם בחודש ינואר 2007;

          "יום העדכון הראשון" – כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11י

תשלום קנס אינו פטור מהיטל הטמנה

11יא. אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף 13(א)(6) עד (9) כדי לפטור מתשלום היטל הטמנה.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11יא

 

שינוי התוספת

11יב. השר רשאי, בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 90 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11יב

דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

11יג.  הנהלת הקרן תדווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת על יישום מטרות הקרן לפי חוק זה אחת לשישה חודשים.

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 91 (ה"ח 236)

הוספת סעיף 11יג

 

פרק ז': אכיפה ועונשין

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 91 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ז'

מפקחים ונאמני נקיון

12.  (א)  בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי חוק הגנת הסביבה, רשאי השר להסמיך מפקחים לעניין חוק זה מקרב כל אחד מאלה:

(1)   עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו;

(2)   עובדי רשויות נחלים ומעיינות;

(3)   עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

          (ב)  לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 4 לחוק הגנת הסביבה, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: במקום האמור בסעיף 4(1) לחוק האמור יבוא "הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו".

          (ב1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף קטן (א) (בסעיף זה – מפקח) –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לערוך מדידות או ליטות דגימות של חומרים, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(3)   להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת הסביבה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

          (ג)   השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית, לגבי תחום אותה רשות ובהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאים למנות כל אדם להיות נאמן נקיון; נאמן נקיון שמונה כאמור רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן נקיון, לדרוש ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.

          (ד)  התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי מפקח שהוא עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים.

          (ה)  מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה, ואולם מפקח שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

(א) שר הפנים השר לאיכות הסביבה ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו איגודי ערים, עיריות, מועצות מקומיות, רשויות נחלים ומעיינות, רשויות ניקוז, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות גנים לאומיים ורשות שמורות הטבע.

(ב) למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור –

(1) יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו.

(ג) שר הפנים השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית, לגבי תחום אותה רשות ובהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאים למנות כל אדם להיות נאמן נקיון; נאמן נקיון שמונה כאמור רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן נקיון, לדרוש ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 864 (ה"ח 159)

הוספת סעיף קטן 12(ב1)

 

מיום 11.12.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח 196)

תיקון מס' 10 (תיקון)

ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח 434)

(א) השר לאיכות הסביבה ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו איגודי ערים, עיריות, מועצות מקומיות, רשויות נחלים ומעיינות, רשויות ניקוז, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, מינהל מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות גנים לאומיים ורשות שמורות הטבע.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 330 (ה"ח 436)

(א) השר לאיכות הסביבה ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות נחלים ומעיינות, רשויות ניקוז, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, מינהל רשות מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות גנים לאומיים ורשות שמורות הטבע.

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 745 (ה"ח 483)

12. (א) השר לאיכות הסביבה ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימות פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות נחלים ומעיינות, רשויות ניקוז, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה, רשות מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות גנים לאומיים ורשות שמורות הטבע.

(ב) למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור –

(1) יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2) יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו.

(ב1) היה למפקח שהוא עובד המשרד חשד כי נעברה עבירה לפי סעיף קטן 13(ב)(1)(א), רשאי הוא לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים.

(א) בלי לגרוע מסמכות השר למנות מפקחים מבין עובדי משרדו לפי חוק הגנת הסביבה, רשאי השר להסמיך מפקחים לעניין חוק זה מקרב כל אחד מאלה:

(1) עובדי המדינה שאינם עובדי משרדו;

(2) עובדי רשויות נחלים ומעיינות;

(3) עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

(ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיף 4 לחוק הגנת הסביבה, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: במקום האמור בסעיף 4(1) לחוק האמור יבוא "הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה לדעת השר כדי למנוע את הסמכתו".

(ב1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח שהוסמך לפי סעיף קטן (א) (בסעיף זה – מפקח) –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לערוך מדידות או ליטות דגימות של חומרים, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(3) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כהגדרתו בחוק הגנת הסביבה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

(ג) השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית, לגבי תחום אותה רשות ובהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, רשאים למנות כל אדם להיות נאמן נקיון; נאמן נקיון שמונה כאמור רשאי, לאחר שהציג תעודת מינויו כנאמן נקיון, לדרוש ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על חוק זה להזדהות בפניו; מי שנדרש להזדהות כאמור חייב לעשות כן.

(ד) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי מפקח שהוא עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים.

(ה) מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה כלפי המדינה ומוסדותיה, ואולם מפקח שהוא עובד המדינה רשאי להפעיל את סמכויותיו כלפי המדינה ומוסדותיה, למעט כלפי מערכת הביטחון, כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה.

איסור מינהלי על שימוש ברכב

12א.  (א)  היה למפקח שמונה לפי חוק הגנת הסביבה יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי סעיף 13(ג)(1א)(א) באמצעות רכב או מרכב, רשאי הוא למסור לנוהג ברכב הודעה האוסרת את השימוש בו לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת הרישיון.

 

          (ב)  הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו), 57ב, 57ד, 57ה, 57ו ו-57ז לפקודת התעבורה, יחולו, לעניין זה, בשינויים המחויבים; הסמכות הנתונה בסעיפים אלה לבית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה תהיה נתונה לעניין סעיף זה לבית משפט השלום, והסמכויות הנתונות באותם סעיפים לקצין משטרה יהיו נתונות לעניין סעיף זה למפקח כאמור בסעיף קטן (א) שהשר הסמיך לעניין זה.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 865 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 1.8.2011

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 746 (ה"ח 483)

12א. (א) היה למפקח עובד המשרד למפקח שמונה לפי חוק הגנת הסביבה יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי סעיף קטן 13(ב)(1)(א) באמצעות רכב או מרכב, רשאי הוא למסור לנוהג ברכב הודעה האוסרת את השימוש בו לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת הרישיון.

(ב) הוראות סעיפים 57א(ב) עד (ו), 57ב, 57ד, 57ה, 57ו ו-57ז לפקודת התעבורה, יחולו, לעניין זה, בשינויים המחויבים; הסמכות הנתונה בסעיפים אלה לבית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה תהיה נתונה לעניין סעיף זה לבית משפט השלום, והסמכויות הנתונות באותם סעיפים לקצין משטרה יהיו נתונות לעניין סעיף זה לעובד המשרד למפקח כאמור בסעיף קטן (א) שהשר הסמיך לעניין זה.

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1063 (ה"ח 546)

(א) היה למפקח שמונה לפי חוק הגנת הסביבה יסוד להניח כי נעברה לעיניו עבירה לפי סעיף קטן 13(ב)(1)(א) סעיף 13(ג)(1א)(א) באמצעות רכב או מרכב, רשאי הוא למסור לנוהג ברכב הודעה האוסרת את השימוש בו לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה; בהודעה תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת הרישיון.

עונשין

13.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)   (נמחקה);

(2)   אינו מקיים חובת שילוט ברכב בניגוד להוראות סעיף 6;

(3)   אינו מקיים חובת סימון מכלים למשקה בהתאם להוראות סעיף 9;

(4)   (נמחקה);

(5)   (נמחקה);

(6)   אינו מקיים חובת תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיפים 11ב או 11ד;

(7)   אינו מנהל רישום לענין כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת, בניגוד להוראות סעיף 11ה;

(8)   אינו מוסר לחשב המשרד דיווח לענין תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיף 11ו;

(9)   אינו ממציא לחשב המשרד או לנציג מטעמו מידע שנדרש ממנו, בניגוד להוראות סעיף 11ז.

          (ב)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)   משליך פסולת או מלכלך את רשות הרבים בניגוד להוראות סעיף 2, למעט השלכת פסולת כאמור בסעיף קטן (ג);

(2)   (נמחקה);

(3)   (נמחקה);

(3א) מבעיר פסולת בניגוד להוראות לפי סעיף 2א;

(4)   אינו קובע אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת לפי הוראות סעיף 7(א);

(4א) מפנה פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד);

(5)   אינו מבצע צו לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף 13ב.

          (ג)   העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   משליך פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, בניגוד להוראות סעיף 2;

(1א) (א)   משליך פסולת גושית, פסולת בניין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים, בניגוד להוראות סעיף 2;

(ב)   השליך אדם פסולת כאמור בפסקת משנה (א) מרכב, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש ועל אף האמור בכל דין –

(1)   לפסול אותו אדם מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת;

(2)   לפסול אדם מהחזיק ברישיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, וזאת בין אם אותו אדם הוא המורשע ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים; ואולם לא יחליט בית המשפט על פסילת אדם שאינו המורשע מהחזיק ברישיון הרכב, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו;

(3)   הורה בית המשפט על פסילת אדם מהחזיק ברישיון הרכב, יורה על מקום הימצא הרכב במהלך תקופת הפסילה;

(2)   עובר עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה.

         (ד)  היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הניקוי לפי סעיף 13ב.

          (ה)  הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (ב) או בסעיף קטן (ג), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

          (ו)   עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

          (ז)   קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון.

          (ח)  (1)   בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2)   לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

עונשין וייעוד קנסות

13. (א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו- קנס.

(ב) קנס שהוטל בעבירה לפי חוק זה ישולם לקרן; אולם אם הוטל הקנס בבית משפט לעניינים מקומיים, ישולם לקופת הרשות המקומית שבתחומיה נעברה העבירה.

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

הוספת פסקה 13(א)(6)

 

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 91 (ה"ח 236)

(6) אינו מקיים חובת תשלום היטל על הטמנת פסולת מוצקה שנקבעה בהתאם להוראות סעיף
11א.

(6) אינו מקיים חובת תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיפים 11ב או 11ד;

(7) אינו מנהל רישום לענין כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת, בניגוד להוראות סעיף 11ה;

(8) אינו מוסר לחשב המשרד דיווח לענין תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיף 11ו;

(9) אינו ממציא לחשב המשרד או לנציג מטעמו מידע שנדרש ממנו, בניגוד להוראות סעיף 11ז.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 865 (ה"ח 159)

(ב) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) (א) משליך פסולת גושית, פסולת בנין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים בניגוד להוראות סעיף 2;

(ב) השליך אדם פסולת כאמור בפסקת משנה (א) מרכב, רשאי בית המשפט בנוסף לכל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין –

(1) לפסול אותו אדם מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת;

(2) לפסול אדם, מהחזיק ברשיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, וזאת בין אם אותו אדם הוא המורשע ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים; ואולם, לא יחליט בית המשפט על פסילת אדם שאינו המורשע, מהחזיק ברשיון הרכב, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו;

(3) הורה בית המשפט על פסילת אדם מהחזיק ברשיון הרכב, יורה על מקום הימצא הרכב במהלך תקופת הפסילה;

(2) משליך פסולת מכלי שיט בניגוד להוראות סעיף 2;

(3) מלכלך את רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 5א(א);

(4) אינו קובע אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת לפי הוראות סעיף 7(א);

(4א) מפנה פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד);

(5) אינו מבצע צו ניקוי לפי הוראות סעיף 13ב.

(ג) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) משליך פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, בניגוד להוראות סעיף 2;

(2) עובר עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה.

(ד) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הניקוי לפי סעיף 13ב.

(ה) הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (ב) או בסעיף קטן (ג), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

(ו) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ז) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון; ואולם, אם הוטל הקנס בבית משפט לענינים מקומיים, או בבית משפט אחר עקב הפעלת סמכותו של עובד רשות מקומית, ישולם הקנס לקופת הרשות המקומית שהפעילה את הסמכות, למעט קנס שהוטל על הרשות המקומית.

(ח) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (א)(1), (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

 

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

מחיקת פסקה 13(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) אינו מקיים חובת תשלום היטל לשמירת הנקיון שנקבעה בהתאם להוראות סעיף 11, או שאינו מקיים חובות דיווח לענין ההיטל שנקבעו לפי חוק זה;

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1063 (ה"ח 546)

(א) העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) משליך פסולת בניגוד להוראות סעיף 2 למעט השלכת פסולת כאמור בסעיף קטן (ב)(1);

(2) אינו מקיים חובת שילוט ברכב בניגוד להוראות סעיף 6;

(3) אינו מקיים חובת סימון מכלים למשקה בהתאם להוראות סעיף 9;

(4) (נמחקה);

(5) מלכלך את רשות הרבים בניגוד להוראות סעיף 2 באופן שאינו מפורט בסעיף קטן (ב)(1), (2) ו-(3);

(6) אינו מקיים חובת תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיפים 11ב או 11ד;

(7) אינו מנהל רישום לענין כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת, בניגוד להוראות סעיף 11ה;

(8) אינו מוסר לחשב המשרד דיווח לענין תשלום היטל הטמנה, בניגוד להוראות סעיף 11ו;

(9) אינו ממציא לחשב המשרד או לנציג מטעמו מידע שנדרש ממנו, בניגוד להוראות סעיף 11ז.

(ב) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1) (א) משליך פסולת גושית, פסולת בנין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים בניגוד להוראות סעיף 2;

(ב) השליך אדם פסולת כאמור בפסקת משנה (א) מרכב, רשאי בית המשפט בנוסף לכל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין –

(1) לפסול אותו אדם מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת;

(2) לפסול אדם, מהחזיק ברשיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, וזאת בין אם אותו אדם הוא המורשע ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים; ואולם, לא יחליט בית המשפט על פסילת אדם שאינו המורשע, מהחזיק ברשיון הרכב, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו;

(3) הורה בית המשפט על פסילת אדם מהחזיק ברשיון הרכב, יורה על מקום הימצא הרכב במהלך תקופת הפסילה;

(1) משליך פסולת או מלכלך את רשות הרבים בניגוד להוראות סעיף 2, למעט השלכת פסולת כאמור בסעיף קטן (ג);

(2) משליך פסולת מכלי שיט בניגוד להוראות סעיף 2;

(3) מלכלך את רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 5א(א);

(4) אינו קובע אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת לפי הוראות סעיף 7(א);

(4א) מפנה פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד);

(5) אינו מבצע צו ניקוי צו לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף 13ב.

(ג) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) משליך פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, בניגוד להוראות סעיף 2;

(1א) (א) משליך פסולת גושית, פסולת בניין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים, בניגוד להוראות סעיף 2;

(ב) השליך אדם פסולת כאמור בפסקת משנה (א) מרכב, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש ועל אף האמור בכל דין –

(1) לפסול אותו אדם מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת;

(2) לפסול אדם מהחזיק ברישיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, וזאת בין אם אותו אדם הוא המורשע ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים; ואולם לא יחליט בית המשפט על פסילת אדם שאינו המורשע מהחזיק ברישיון הרכב, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו;

(3) הורה בית המשפט על פסילת אדם מהחזיק ברישיון הרכב, יורה על מקום הימצא הרכב במהלך תקופת הפסילה;

(2) עובר עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה.

 

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 831 (ה"ח 776)

הוספת פסקה 13(ב)(3א)

שיעורי קנסות

13א.  על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר לאיכות הסביבה, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 134 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 13א

צו לשמירת הניקיון

13ב.  (א)  (1)   נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה כי מתקיים אחד מאלה, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לתת צו לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה:

(א)   הושלכו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או לוכלכה רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או שקיים יסוד סביר להניח כי תושלך פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או תלוכלך רשות הרבים כאמור;

(ב)   פונתה פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף 7(א) שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 7(ד), או שקיים יסוד סביר להניח כי תפונה פסולת כאמור;

(2)   צו לשמירת הניקיון יכול שיינתן לכל אחד מאלה, לפי העניין:

(א)   מי שהשליך את הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב או מי שלכלך את רשות הרבים, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פעולה מהפעולות כאמור;

(ב)   מי שפינה את הפסולת כאמור בפסקה (1)(ב), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פינוי כאמור;

(ג)    בעל הנכס או מחזיק הנכס שבו בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות כאמור בפסקאות (1)(א) או (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הנכס או מחזיק הנכס נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(ד)   הרשות המקומית שבתחומה בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות המנויות בפסקה (1)(א);

(ה)   מי שהזמין את פינוי הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב שהושלכו או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שהזמין את פינוי הפסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי מי שהזמין את הפינוי כאמור נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(ו)    בעל הרכב או האחראי לרכב שממנו הושלכו הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות רכב או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו ממנו, כאמור בפסקה (1)(א), או בעל הרכב או האחראי לרכב אשר הוביל פסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה, כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הרכב או האחראי לרכב נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(3)   בצו לשמירת הניקיון רשאי השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה לצוות על ביצוע פעולות כמפורט להלן, לפי העניין, במועד ובאופן שייקבעו בצו –

(א)   להפסיק את הפעולה שלגביה ניתן הצו, להימנע ממנה או לצמצמה, ולנקוט אמצעים סבירים אחרים הדרושים בנסיבות העניין למניעה או לצמצום של הפעולה כאמור, לסילוק הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב, או לניקוי הלכלוך, ולעניין צו הניתן לבעל נכס או למחזיק נכס כאמור בפסקה (2)(ג) – לצוות עליו לנקוט אמצעים סבירים שימנעו מאדם אחר לבצע את הפעולה שלגביה ניתן הצו בנכס שבבעלותו או בהחזקתו;

(ב)   להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

          (א1) (1)   נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לענין זה, כי מתקיים האמור בסעיף קטן (א)(1)(א) או (א)(1)(ב), בתחום שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום, ולא הופעלה הסמכות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א)(3) על המנויים בסעיף קטן (א)(2), לפי העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר או של מי שהוא הסמיך לענין זה לצוות על הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א)(3) באותו ענין;

(2)   ניתן לרשות מקומית צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אין בהוצאת צו על ידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף קטן זה, באותו ענין, כדי לגרוע מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה.

          (א2) הוצא צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) על ידי השר, ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך, ימציא העתק הצו לבעל הסמכות להוציא צווים כאמור שלא השתמש בסמכותו; הוצא נגד אדם צו לפי סעיף קטן (א) וכן צו לפי סעיף קטן (א1), באותו ענין, יחייבו הראשון מבין הצווים שהומצאו לו.

          (ב)  מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר, ראש הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; בוצע הצו על ידי השר או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקרן לשמירת הניקיון; בוצע הצו על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

         (ג)   מי שהשר או ראש הרשות המקומית הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית המשפט.

          (ד)  על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

         (ה)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), רשאי מי שמוסמך לתת צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) להורות, בעל פה, לאדם המשליך לנגד עיניו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או המלכלך לנגד עיניו את רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או המפנה לנגד עיניו פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד), להימנע באופן מיידי מביצוע הפעולה כאמור או להורות לו, בעל פה, כיצד לבצעה; הוראה כאמור תעמוד בתוקפה עד למתן צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) או עד תום שבעה ימים מהמועד שבו ניתנה ההוראה, לפי המוקדם; מי שנתן הוראה כאמור בסעיף קטן זה יתעדה בכתב סמוך ככל האפשר למועד נתינתה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 134 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 13ב

 

מיום 13.8.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 271 (ה"ח 2890)

(א1) (1) נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לענין זה, כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים, בתחום שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום, ולא הופעלה הסמכות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א) על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לאיכות הסביבה או של מי שהוא הסמיך לענין זה לצוות על הרשות המקומית, כאמור בסעיף קטן (א) באותו ענין;

(2) ניתן לרשות מקומית צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אין בהוצאת צו על ידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף קטן זה, באותו ענין, כדי לגרוע מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה.

(א2) הוצא צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) על ידי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך, ימציא העתק הצו לבעל הסמכות להוציא צווים כאמור שלא השתמש בסמכותו; הוצא נגד אדם צו לפי סעיף קטן (א) וכן צו לפי סעיף קטן (א1), באותו ענין, יחייבו הראשון מבין הצווים שהומצאו לו.

(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; בוצע הצו על ידי השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקרן לשמירת הניקיון; בוצע הצו על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ג) מי שהשר לאיכות הסביבה או ראש הרשות המקומית הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית המשפט.

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 865 (ה"ח 159)

(א) נוכח השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין זה כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים, או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת על מחזיק הנכס שבו הושלכה הפסולת או על מי שהזמין את פינוי הפסולת שהושלכה, או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת, לסלק את הפסולת למקום, באופן ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה ממועד מסירת הצו, ולנקות את שלוכלך, ורשאי הוא לדרוש, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, להחזיר את המצב לקדמותו.

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1064 (ה"ח 546)

צו ניקוי צו לשמירת הניקיון

13ב. (א) נוכח השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין זה כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים, או על בעל הנכס, על מחזיק הנכס שבו הושלכה הפסולת או על מי שהזמין את פינוי הפסולת שהושלכה, או על הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולת, לסלק את הפסולת למקום, באופן ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה ממועד מסירת הצו, ולנקות את שלוכלך, ורשאי הוא לדרוש, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, להחזיר את המצב לקדמותו.

(א) (1) נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה כי מתקיים אחד מאלה, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לתת צו לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה:

(א) הושלכו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או לוכלכה רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או שקיים יסוד סביר להניח כי תושלך פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או תלוכלך רשות הרבים כאמור;

(ב) פונתה פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף 7(א) שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 7(ד), או שקיים יסוד סביר להניח כי תפונה פסולת כאמור;

(2) צו לשמירת הניקיון יכול שיינתן לכל אחד מאלה, לפי העניין:

(א) מי שהשליך את הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב או מי שלכלך את רשות הרבים, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פעולה מהפעולות כאמור;

(ב) מי שפינה את הפסולת כאמור בפסקה (1)(ב), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פינוי כאמור;

(ג) בעל הנכס או מחזיק הנכס שבו בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות כאמור בפסקאות (1)(א) או (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הנכס או מחזיק הנכס נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(ד) הרשות המקומית שבתחומה בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות המנויות בפסקה (1)(א);

(ה) מי שהזמין את פינוי הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב שהושלכו או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שהזמין את פינוי הפסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי מי שהזמין את הפינוי כאמור נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(ו) בעל הרכב או האחראי לרכב שממנו הושלכו הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות רכב או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו ממנו, כאמור בפסקה (1)(א), או בעל הרכב או האחראי לרכב אשר הוביל פסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה, כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הרכב או האחראי לרכב נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;

(3) בצו לשמירת הניקיון רשאי השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה לצוות על ביצוע פעולות כמפורט להלן, לפי העניין, במועד ובאופן שייקבעו בצו –

(א) להפסיק את הפעולה שלגביה ניתן הצו, להימנע ממנה או לצמצמה, ולנקוט אמצעים סבירים אחרים הדרושים בנסיבות העניין למניעה או לצמצום של הפעולה כאמור, לסילוק הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב, או לניקוי הלכלוך, ולעניין צו הניתן לבעל נכס או למחזיק נכס כאמור בפסקה (2)(ג) – לצוות עליו לנקוט אמצעים סבירים שימנעו מאדם אחר לבצע את הפעולה שלגביה ניתן הצו בנכס שבבעלותו או בהחזקתו;

(ב) להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

(א1) (1) נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לענין זה, כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים מתקיים האמור בסעיף קטן (א)(1)(א) או (א)(1)(ב), בתחום שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום, ולא הופעלה הסמכות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א) על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת לצוות כאמור בסעיף קטן (א)(3) על המנויים בסעיף קטן (א)(2), לפי העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לאיכות הסביבה או של מי שהוא הסמיך לענין זה לצוות על הרשות המקומית, כאמור בסעיף קטן (א) לצוות על הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א)(3) באותו ענין;

(2) ניתן לרשות מקומית צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אין בהוצאת צו על ידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף קטן זה, באותו ענין, כדי לגרוע מחובתה למלא אחר הוראות הצו שניתן לה.

(א2) הוצא צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) על ידי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך, ימציא העתק הצו לבעל הסמכות להוציא צווים כאמור שלא השתמש בסמכותו; הוצא נגד אדם צו לפי סעיף קטן (א) וכן צו לפי סעיף קטן (א1), באותו ענין, יחייבו הראשון מבין הצווים שהומצאו לו.

(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי השר לאיכות הסביבה, ראש הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; בוצע הצו על ידי השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקרן לשמירת הניקיון; בוצע הצו על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך, יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ג) מי שהשר לאיכות הסביבה או ראש הרשות המקומית הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית המשפט.

(ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), רשאי מי שמוסמך לתת צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) להורות, בעל פה, לאדם המשליך לנגד עיניו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או המלכלך לנגד עיניו את רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או המפנה לנגד עיניו פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד), להימנע באופן מיידי מביצוע הפעולה כאמור או להורות לו, בעל פה, כיצד לבצעה; הוראה כאמור תעמוד בתוקפה עד למתן צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) או עד תום שבעה ימים מהמועד שבו ניתנה ההוראה, לפי המוקדם; מי שנתן הוראה כאמור בסעיף קטן זה יתעדה בכתב סמוך ככל האפשר למועד נתינתה.

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

13ב1. (א)  הרואה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 13ב, רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטולו, ולעניין צו לפי סעיף 13ב(א1) – לבית משפט השלום או לבית המשפט לעניינים מקומיים.

          (ב)  הגשת בקשה לביטול צו לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

          (ג)   בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 865 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 31ב1

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1066 (ה"ח 546)

(א) הרואה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 13ב, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו לבית משפט השלום בקשה לביטולו, ולעניין צו לפי סעיף 13ב(א1) – לבית משפט השלום או לבית המשפט לעניינים מקומיים.

התיישנות

13ג.   על אף האמור בסעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי, ניתן להגיש כתב אישום, להמציא הזמנה, או להמציא הודעת תשלום קנס כאמור באותו סעיף, בשל עבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 135 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 13ג

חיוב בהוצאות ניקוי

14.  (א)  בית משפט שהרשיע אדם בעבירה על חוק זה רשאי, בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום הוצאות הניקוי, אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן.

          (ב)  לענין גביית הסכום שנפסק, החלטה לפי סעיף זה כמוה כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית.

          (ג)   הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה לפי סעיף זה, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד ולחוד, או לחלק סכום זה ביניהם, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות הענין.

          (ד)  לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתבען בתובענה רגילה.

סמכויות בית משפט

14א.  (א)  הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו לפי סעיף 13ב, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את לכלוך רשות הרבים.

          (ב)  על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, תשי"ט–1959, בשינויים המחויבים.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 135 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 14א

אחריות נושא משרה בתאגיד

15.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 13 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 13 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 135 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

אחריות נושאי משרה בתאגיד

15. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף- למעט שותף מוגבל- או פקיד באותו תאגיד ואחראי לענין הנידון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

תשלום למודיע על השלכת פסולת בניין שלא כדין

15א.  (א)  בסעיף זה –

          "הרשעה" – לרבות קביעה של בית המשפט שהנאשם ביצע את העבירה בלא הרשעה;

          "השלכת פסולת" – השלכת פסולת בניין או פסולת גושית מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 7(ד) ובניגוד להוראות סעיף 2;

          "מתעד" – אדם שביצע בעצמו תיעוד, לרבות מי שמונה כאמור בסעיף 12(ג) ולמעט כל אחד מאלה –

(1)   שוטר;

(2)   מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק;

(3)   עובד המשרד או עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

          "עובד מוסמך" – עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה והודעה על מינויו פורסמה ברשומות;

          "תיעוד" – צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של מי שנהג בו.

          (ב)  הגיש מתעד לעובד מוסמך תיעוד, ימסור לו העובד אישור על הגשת התיעוד והסבר על זכויותיו לפי הוראות סעיף זה שבו יצוין, בין השאר, כי יכול שהמתעד יידרש להעיד בכל הליך שבו ישמש התיעוד כראיה.

          (ג)   קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן (ב) תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה לפי סעיף 13(ב)(4א) או לפי סעיף 13(ג)(1א)(א), בשל השלכת פסולת, יורה בית המשפט לקרן לשלם למתעד סכום של 5,000 שקלים חדשים; קבע בית המשפט כאמור לגבי כמה מתעדים של אותה עבירה, יחולק הסכום האמור ביניהם, כפי שיורה בית המשפט.

          (ד)  הסכום כאמור בסעיף קטן (ג) יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; בסעיף קטן זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך שהחל בהודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי.

          (ו)   השר רשאי להורות בדבר ביצוע סעיף זה, בהנחיות שעליהן יורה.

          (ז)   השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שנתיים, על יישומו של סעיף זה בשנתיים שקדמו למועד הדיווח; דיווח כאמור יכלול, בין השאר, את כל אלה:

(1)   מספר התיעודים שהוגשו בידי מתעדים;

(2)   מספר החקירות שנפתחו בעקבות תיעוד;

(3)   מספר החקירות כאמור בפסקה (2) שהסתיימו בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

(4)   כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות כאמור בפסקה (2), בשל עבירות כאמור בסעיף קטן (ג);

(5)   פסקי דין וגזרי דין בהליכים כאמור בפסקה (4);

(6)   מספר הקביעות שקבע בית המשפט לפי סעיף קטן (ג), והסכום המצטבר של תשלומים ששילמה הקרן למתעדים לפי אותו סעיף קטן.

מיום 15.6.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 425 (ה"ח 298)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1066 (ה"ח 546)

(ג) קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן (ב) תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה לפי פסקאות (1)(א) או (4א) של סעיף 13(ב) סעיף 13(ב)(4א) או לפי סעיף 13(ג)(1א)(א), בשל השלכת פסולת, יורה בית המשפט לקרן לשלם למתעד סכום של 5,000 שקלים חדשים; קבע בית המשפט כאמור לגבי כמה מתעדים של אותה עבירה, יחולק הסכום האמור ביניהם, כפי שיורה בית המשפט.

 

מיום 26.7.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח 1096)

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך שהחל במסירת הזמנה לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי או בהודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק האמור לחוק סדר הדין הפלילי.

פרק ז'1: הוראות חילוט

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1066 (ה"ח 546)

הוספת פרק ז'1

חילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה

15ב.  (א)  הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש, לצוות על חילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה כאמור.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הורשע אדם בביצוע עבירה לפי סעי ף13(ג)(1א)(א) (בסעיף זה – העבירה הראשונה), וביצע את אותה עבירה פעם נוספת בשלוש השנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה (בסעיף זה – העבירה השנייה), יצווה בית המשפט לאחר שהרשיעו בעבירה השנייה, נוסף על כל עונש, על חילוט הרכב שממנו הושלכה הפסולת כאמור בסעיף 13(ג)(1א)(א), אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

          (ג)   על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 10 רישה, 11(א) ו-(ג), 12, 13, 18(א)(2), ו-20 עד 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (בסעיף זה – חוק מאבק בארגוני פשיעה), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   בסעיף 13(א) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "בבית משפט מחוזי" יקראו "בבית משפט שלום";

(2)   בסעיף 21 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "פרקליט מחוז" יקראו "תובע", במקום "לאפוטרופוס הכללי" יקראו "לחשב המשרד להגנת הסביבה" ובהגדרה "בית המשפט", במקום האמור בה יקראו "בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום";

(3)   בסעיף 23 לחוק מאבק בארגוני פשיעה –

(א)   בסעיף קטן (א), במקום "פרקליט מחוז" יקראו "תובע";

(ב)   בסעיף קטן (ב), במקום "שישה חודשים" יקראו "שלושה חודשים";

(ג)    בסעיף קטן (ג), במקום "שופט של בית המשפט העליון" יקראו "שופט של בית משפט מחוזי";

(4)   בסעיפים 27 ו-28(ג) ו-(ד) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, בכל מקום, במקום "מאוצר המדינה" יקראו "מהקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984";

(5)   בסעיף 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "לבית המשפט העליון" יקראו "לבית משפט מחוזי" ובמקום "בית המשפט העליון" יקראו "בית משפט מחוזי".

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1066 (ה"ח 546)

הוספת סעיף 15ב

ניהול הרכוש המחולט

15ג.   החלטת בית המשפט על חילוט לפי פרק זה תהיה אסמכתה בידי חשב המשרד או מי מטעמו לתפוס את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לקרן.

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח 546)

הוספת סעיף 15ג

פרק ח': הוראות שונות

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 91 (ה"ח 236)

הוספת כותרת פרק ח'

ביצוע ותקנות

16.  (א)  השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות למניעת לכלוך רשות הרבים.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין סדרי דין לענין ביצוע סעיף 13(ג)(1א)(ב)(2).

מיום 18.12.1991

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח 2075)

(א) שר  הפנים השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. (א) השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) תקנות לפי חוק זה יותקנו באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח 546)

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין סדרי דין לענין ביצוע סעיף 13(ב)(1)(ב)(2) 13(ג)(1א)(ב)(2).

תחולה על המדינה

17.  חוק זה יחול גם על המדינה.

שמירת דינים

18.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

חוקי עזר

19.  רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר בכל ענין שחוק זה דן בו, למעט בעניינים הנידונים בסעיפים 9, 10 ו-11א ולרבות –

(1)   קביעת הוראות בדבר אחריותו של בעל מגרש לנקיון מגרשו והטלת אחריות זו גם על מי שמייצג את בעל המגרש לצורך תשלום מסים או לענין ניצולו המסחרי או שמירת ערכו;

(2)   התנאת מתן תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות, בתשלום כל קנס שהוטל לפי חוק זה או לפי חוק עזר שהותקן לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 76 (ה"ח 2824)

19. רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר בכל ענין שחוק זה דן בו, למעט בעניינים הנידונים בסעיפים 9, 10 ו-11 10, 11 ו-11א ולרבות –

 

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

19. רשות מקומית רשאית להתקין חוקי עזר בכל ענין שחוק זה דן בו, למעט בעניינים הנידונים בסעיפים 9, 10, 11 10 ו-11א ולרבות –

תיקון חוק בתי המשפט

20.  בתוספת השניה לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, בסופה יבוא:                      

"21.חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי

21.  בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בתוספת השניה, בסופה יבוא:

"13.עבירה לפי סעיף 2 לחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984, שנעברה ברשות היחיד של הקובל."

קובלנה

21א.  (א)  על עבירה לפי חוק זה, רשאים המנויים להלן, להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי:

(1)   כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(2)   רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(3)   כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992.

          (ב)  לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 136 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 21א

יום ניקיון ארצי

21ב.  (א)  השר יקבע יום ניקיון ארצי במטרה להגביר את המודעות בקרב הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים והציבוריים ולהגנה על הסביבה; יום הניקיון הארצי יתקיים בכל שנה בחודש שלפני ט"ו בניסן.

          (ב)  ביום הניקיון הארצי יקוימו ברחבי הארץ במחנות צה"ל, ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך פעולות חינוך והסברה בנושא שמירת הניקיון והגנה על הסביבה, לרבות בנושא מיחזור, שיכללו השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות.

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 94 (ה"ח 259)

הוספת סעיף 21ב

ביטול

22.  חוק שמירת הנקיון, תשל"ו-1976 – בטל.

תחילה

23.  (א)  תחילתו של חוק זה למעט סעיף 9, בתום 60 ימים מיום פרסומו; תחילתו של סעיף 9 בתום שנה מיום פרסומו של חוק זה.

          (ב)  קביעת אתר כאמור בסעיף 7, תיעשה לא יאוחר מתום שנה מיום פרסום חוק זה.

 

תוספת ראשונה

סעיף 11ב

(היטל הטמנה)

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 91 (ה"ח 236)

הוספת תוספת

 

מיום 21.4.2020 עד יום 21.7.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2793 מיום 22.4.2020 עמ' 22 (ה"ח 1298)

תוספת ראשונה

בתוספת זו –

          "פסולת מעורבת" – (נמחקה);

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

מחיקת הגדרת "פסולת מעורבת"

הנוסח הקודם:

"פסולת מעורבת" – פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, לרבות ממשק בית, מבית עסק, מתעשיה או מחקלאות, המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטיק או גזם, ואשר אינה מכילה חומר מסוכן;

          "פסולת יבשה" – (נמחקה);

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

מחיקת הגדרת "פסולת יבשה"

הנוסח הקודם:

"פסולת יבשה" – פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים, כגון גרוטות, צמיגים או עץ מעובד, ואשר אינה מכילה פסולת בנין או חומר מסוכן;

          "שאריות מיון פסולת" – (נמחקה);

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

מחיקת הגדרת "שאריות מיון פסולת"

הנוסח הקודם:

"שאריות מיון פסולת" – פסולת הנוצרת בתהליך מיון והפרדה של פסולת מעורבת ואשר חומר אורגני רקבובי מהווה עד חמישה אחוזים ממשקלה;

          "בוצה" – חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים במפעל טיפול בשפכים, למעט חומר כאמור המתקבל בתהליך המקדמי של טיפול בשפכים שמבוצעים בו סינון גס והפרדת חול ושמנים, ואשר אינו מכיל חומר מסוכן;

          "בוצה תעשייתית" – בוצה הנוצרת בתהליך טיפול בשפכי תעשיה;

מיום 1.2.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 469

"בוצה תעשייתית" – בוצה הנוצרת בתהליך טיפול בשפכי תעשיה, ואשר מכילה חומר מסוכן;

          "גניזה" – ספרי קודש ותשמישי קדושה לאחר שימוש;

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

הוספת הגדרת "גניזה"

          "חומר מסוכן" – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים;

          "פסולת מעורבת" – פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, לרבות ממשק בית, מבית עסק, מתעשייה או מחקלאות, המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטיק או גזם, ואשר אינה מכילה חומר מסוגן, ולמעט גניזה;

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

הוספת הגדרת "פסולת מעורבת"

          "פסולת יבשה" – פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, שאינה מכילה מרכיבים אורגניים מרקבוביים, כגון גרוטות, צמיגים או עץ מעובד, ואשר אינה מכילה פסולת בניין או חומר מסוכן, ולמעט גניזה;

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

הוספת הגדרת "פסולת יבשה"

          "שאריות מיון פסולת" – פסולת הנוצרת בתהליך מיון והפרדה של פסולת מעורבת ואשר חומר אורגני רקבובי מהווה עד חמישה אחוזים ממשקלה.

מיום 1.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462

הוספת הגדרת "שאריות מיון פסולת"

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                              טור ג'

                                                                                                  סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

                                                                   טור ב'                                                                             פברואר

                   טור א'                              סוג האתר לסילוק          בשנת    בשנת    בשנת    בשנת    ינואר עד דצמבר

               סוג הפסולת                                  פסולת                  2007    2008    2009    2010    2011    2011

1.   פסולת מעורבת או       אתר לסילוק פסולת           10      20      30      40      50      50

      פסולת יבשה              מעורבת

2.   פסולת יבשה              אתר לסילוק פסולת יבשה  0.80   1.60   2.40   3.20   4        10

3.   שאריות מיון פסולת     אתר לסילוק פסולת           0.80   1.60   2.40   3.20   4        50

4.   בוצה                         אתר לסילוק פסולת           24      48      72      96      120    120

                                      מעורבת

5.   בוצה תעשייתית          אתר לסילוק פסולת           8        16      24      32      40      40

6.   פסולת בניין               אתר לסילוק פסולת           0.80   1.60   2.40   3.20   4        4

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                              טור ג'

                                                                                                  סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

                                                                   טור ב'

                   טור א'                              סוג האתר לסילוק                                                               בשנת 2015

               סוג הפסולת                                  פסולת                 בשנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2014     ואילך

1.   פסולת מעורבת או       אתר לסילוק פסולת           70.19      83.07      102.80    90

      פסולת יבשה              מעורבת

2.   פסולת יבשה              אתר לסילוק פסולת יבשה  23.40      35.60      54.42      60

3.   שאריות מיון פסולת     אתר לסילוק פסולת           70.19      83.07      102.80    90

4.   בוצה                         אתר לסילוק פסולת           140.38    142.41    145.13    120

                                      מעורבת

5.   בוצה תעשייתית          אתר לסילוק פסולת           46.79      47.47      48.38      40

6.   פסולת בניין               אתר לסילוק פסולת           4.68        4.75        4.84        4

מיום 1.2.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 469

החלפת הטבלה

הנוסח הקודם:

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

טור ג'

סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

בשנת

טור א' טור ב' בשנת בשנת בשנת בשנת 2011

סוג הפסולת סוג האתר לסילוק פסולת 2007 2008 2009 2010 ואילך

1. פסולת מעורבת או פסולת אתר לסילוק פסולת 10 20 30 40 50

יבשה מעורבת

2. פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 0.80 1.60 2.40 3.20 4

3. שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 0.80 1.60 2.40 3.20 4

4. בוצה אתר לסילוק פסולת 24 48 72 96 120

מעורבת

5. בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 8 16 24 32 40

6. פסולת בנין אתר לסילוק פסולת 0.80 1.60 2.40 3.20 4

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ג-2012

י"פ תשע"ג מס' 6518 מיום 27.12.2012 עמ' 1691

טור ג'

סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

טור ב'

טור א' סוג האתר לסילוק בשנת 2015

סוג הפסולת פסולת בשנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2014 ואילך

1. פסולת מעורבת או אתר לסילוק פסולת 60 70.19 70 85 90

פסולת יבשה מעורבת

2. פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 20 23.40 30 45 60

3. שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 60 70.19 70 85 90

4. בוצה אתר לסילוק פסולת 120 140.38 120 120 120

מעורבת

5. בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 40 46.79 40 40 40

6. פסולת בניין אתר לסילוק פסולת 4 4.68 4 4 4

 

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6540 מיום 30.1.2013 עמ' 2496

טור ג'

סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

טור ב'

טור א' סוג האתר לסילוק בשנת 2015

סוג הפסולת פסולת בשנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2014 ואילך

1. פסולת מעורבת או אתר לסילוק פסולת 70.19 70 83.07 85 90

פסולת יבשה מעורבת

2. פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 23.40 30 35.60 45 60

3. שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 70.19 70 83.07 85 90

4. בוצה אתר לסילוק פסולת 140.38 120 142.41 120 120

מעורבת

5. בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 46.79 40 47.47 40 40

6. פסולת בניין אתר לסילוק פסולת 4.68 4 4.75 4 4

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3499

טור ג'

סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

טור ב'

טור א' סוג האתר לסילוק בשנת 2015

סוג הפסולת פסולת בשנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2014 ואילך

1. פסולת מעורבת או אתר לסילוק פסולת 70.19 83.07 85 102.80 90

פסולת יבשה מעורבת

2. פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 23.40 35.60 45 54.42 60

3. שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 70.19 83.07 85 102.80 90

4. בוצה אתר לסילוק פסולת 140.38 142.41 120 145.13 120

מעורבת

5. בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 46.79 47.47 40 48.38 40

6. פסולת בניין אתר לסילוק פסולת 4.68 4.75 4 4.84 4

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                              טור ג'

                                                                                                  סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים לטון)

                                                                   טור ב'

                   טור א'                              סוג האתר לסילוק 

               סוג הפסולת                                  פסולת                 בשנת 2016

1.   פסולת מעורבת או       אתר לסילוק פסולת           107.76

      פסולת יבשה              מעורבת

2.   פסולת יבשה              אתר לסילוק פסולת יבשה  71.84

3.   שאריות מיון פסולת     אתר לסילוק פסולת           107.76

4.   בוצה                         אתר לסילוק פסולת           143.68

                                      מעורבת

5.   בוצה תעשייתית          אתר לסילוק פסולת           47.89

6.   פסולת בניין               אתר לסילוק פסולת           4.79

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7210 מיום 22.2.2016 עמ' 3705

[פירוט סכומים לשנת 2016]

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                                   טור ג'

                   טור א'                                                  טור ב'                    סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים

               סוג הפסולת                                      סוג האתר לסילוק                          לטון) בשנת 2018

פסולת מעורבת או פסולת יבשה   אתר לסילוק פסולת מעורבת                  107.76

פסולת יבשה                             אתר לסילוק פסולת יבשה                     71.84

שאריות מיון פסולת                    אתר לסילוק פסולת                              107.76

בוצה                                        אתר לסילוק פסולת מעורבת                  143.68

בוצה תעשייתית                         אתר לסילוק פסולת                              47.89

פסולת בניין                              אתר לסילוק פסולת                              4.79

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7454 מיום 21.2.2017 עמ' 3791

[פירוט סכומים לשנת 2017]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7731 מיום 18.3.2018 עמ' 6256

טור ג'

טור א' טור ב' סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים

סוג הפסולת סוג האתר לסילוק פסולת לטון) בשנת 2017 2018

פסולת מעורבת או פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת מעורבת 107.43 107.76

פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 71.62 71.84

שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 107.43 107.76

בוצה אתר לסילוק פסולת מעורבת 143.24 143.68

בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 47.75 47.89

פסולת בניין אתר לסילוק פסולת 4.77 4.79

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                                   טור ג'

                   טור א'                                                           טור ב'          סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים

               סוג הפסולת                                               סוג האתר לסילוק                לטונה) בשנת 2019

1. פסולת מעורבת או פסולת יבשה         אתר לסילוק פסולת מעורבת        109.05

2. פסולת יבשה                                   אתר לסילוק פסולת יבשה            72.70

3. שאריות מיון פסולת                         אתר לסילוק פסולת                    109.05

4. בוצה                                              אתר לסילוק פסולת מעורבת        145.40

5. בוצה תעשייתית                               אתר לסילוק פסולת                    48.47

6. פסולת בניין                                    אתר לסילוק פסולת                    4.85

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 8055 מיום 27.12.2018 עמ' 4644

עדכון סכומים לשנת 2019

 

סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת

                                                                                                                                   טור ג'

                   טור א'                                                           טור ב'          סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים

               סוג הפסולת                                               סוג האתר לסילוק                 לטון) בשנת 2020

1. פסולת מעורבת או פסולת יבשה         אתר לסילוק פסולת מעורבת        108.73

2. פסולת יבשה                                   אתר לסילוק פסולת יבשה            72.49

3. שאריות מיון פסולת                         אתר לסילוק פסולת                    108.73

4. בוצה                                              אתר לסילוק פסולת מעורבת        144.97

5. בוצה תעשייתית                               אתר לסילוק פסולת                    48.32

6. פסולת בניין                                    אתר לסילוק פסולת                    4.83

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8665 מיום 30.1.2020 עמ' 3430

עדכון סכומים לשנת 2020

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9433 מיום 17.2.2021 עמ' 3673

טור ג'

טור א' טור ב' סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים

סוג הפסולת סוג האתר לסילוק לטון) בשנת 2020

1. פסולת מעורבת או פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת מעורבת 109.38 108.73

2. פסולת יבשה אתר לסילוק פסולת יבשה 72.92 72.49

3. שאריות מיון פסולת אתר לסילוק פסולת 109.38 108.73

4. בוצה אתר לסילוק פסולת מעורבת 145.84 144.97

5. בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת 48.61 48.32

6. פסולת בניין אתר לסילוק פסולת 4.86 4.83

 

תוספת שנייה

(סעיף 11ג(ד))

מיום 21.4.2020 עד יום 21.7.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ס"ח תש"ף מס' 2793 מיום 22.4.2020 עמ' 23 (ה"ח 1298)

הוספת תוספת שנייה

 

 

טור א'

שם הרשות המקומית

טור ב'

סכום מענק משלים

(בשקלים חדשים)

טור ג'

סכום מענק תמיכה

(בשקלים חדשים)

1.

אבו גוש

60,000

67,887

2.

אבו סנאן

83,000

125,235

3.

אום אל-פחם

713,000

496,647

4.

אופקים

714,000

261,189

5.

אור יהודה

2,786,000

331,776

6.

אור עקיבא

666,000

164,133

7.

אורנית

21,000

-

8.

אילת

-

467,415

9.

אכסאל

121,000

130,500

10.

אל-בטוף

13,000

70,740

11.

אל קסום

71,000

134,235

12.

אלונה

2,000

-

13.

אליכין

1,000

31,374

14.

אלעד

536,000

430,785

15.

אלפי מנשה

125,000

-

16.

אלקנה

58,000

-

17.

אעבלין

153,000

118,152

18.

אפרת

20,000

90,792

19.

אריאל

906,000

184,095

20.

אשדוד

-

2,021,661

21.

אשכול

200,000

127,539

22.

אשקלון

-

1,268,703

23.

באקה אל גרבייה

589,000

264,546

24.

באר שבע

-

1,881,018

25.

בוסתן אל-מרג'

20,000

70,353

26.

בועיינה-נוג'ידאת

35,000

86,805

27.

בוקעאתא

29,000

58,752

28.

ביר אל-מכסור

5,000

83,853

29.

בית אל

24,000

54,378

30.

בית אריה

1,000

-

31.

בית ג'ן

71,000

106,785

32.

בית דגן

330,000

-

33.

בית שאן

719,000

164,034

34.

בית שמש

3,976,000

1,068,084

35.

ביתר עילית

166,000

510,714

36.

בני ברק

12,164,000

1,789,767

37.

בני עי"ש

12,000

63,153

38.

בנימינה-גבעת עדה

430,000

-

39.

בסמ"ה

22,000

88,011

40.

בסמת טבעון

32,000

70,515

41.

בענה

96,000

74,700

42.

בת ים

4,931,000

1,158,966

43.

ג'דיידה-מכר

45,000

188,280

44.

ג'ולס

96,000

57,375

45.

ג'לג'וליה

11,000

89,847

46.

ג'סר א-זרקא

25,000

132,228

47.

ג'ש (גוש חלב)

14,000

27,810

48.

ג'ת

103,000

106,191

49.

גבעת זאב

67,000

161,298

50.

גדרה

392,000

-

51.

גדרות

182,000

-

52.

גולן

80,000

157,842

53.

גוש עציון

169,000

214,668

54.

גן יבנה

695,000

-

55.

גני תקווה

112,000

-

56.

דאלית אל-כרמל

136,000

156,834

57.

דבוריה

43,000

93,627

58.

דייר אל-אסד

20,000

111,141

59.

דייר חנא

63,000

92,331

60.

דימונה

212,000

307,215

61.

הגלבוע

932,000

270,621

62.

הגליל העליון

1,019,000

164,214

63.

הגליל התחתון

292,000

-

64.

הערבה התיכונה

99,000

-

65.

הר אדר

2,000

-

66.

הר חברון

44,000

80,073

67.

זבולון

446,000

120,924

68.

זמר

41,000

62,451

69.

זרזיר

38,000

71,478

70.

חבל איילות

-

38,295

71.

חבל יבנה

749,000

61,785

72.

חדרה

-

861,147

73.

חוף אשקלון

157,000

-

74.

חורה

50,000

194,031

75.

חורפיש

53,000

56,835

76.

חצור הגלילית

359,000

82,485

77.

חריש

34,000

68,121

78.

טבריה

4,040,000

398,097

79.

טובא-זנגריה

8,000

60,003

80.

טורעאן

193,000

126,324

81.

טייבה

527,000

388,152

82.

טירה

670,000

235,467

83.

טירת כרמל

1,528,000

199,881

84.

טמרה

253,000

304,659

85.

יאנוח-ג'ת

20,000

59,526

86.

יבנאל

32,000

38,646

87.

יסוד המעלה

84,000

-

88.

יפיע

164,000

170,145

89.

יקנעם עילית

2,549,000

-

90.

ירוחם

503,000

89,775

91.

ירושלים

26,841,000

8,274,942

92.

ירכא

641,000

153,018

93.

כאבול

64,000

124,686

94.

כאוכב אבו אל-היג'א

1,000

31,734

95.

כסיפה

22,000

189,711

96.

כסרא-סמיע

31,000

77,841

97.

כעביה-טבאש-חג'אג'רה

3,000

48,681

98.

כפר קאסם

298,000

209,178

99.

כפר ברא

17,000

32,346

100.

כפר יאסיף

187,000

90,261

101.

כפר יונה

36,000

-

102.

כפר כמא

15,000

29,988

103.

כפר כנא

324,000

201,591

104.

כפר מנדא

89,000

178,587

105.

כפר קרע

185,000

168,075

106.

כפר תבור

209,000

-

107.

כרמיאל

3,504,000

415,116

108.

לוד

4,762,000

681,534

109.

לכיש

190,000

108,603

110.

לקיה

1,000

120,546

111.

מבואות החרמון

73,000

-

112.

מבשרת ציון

673,000

-

113.

מג'ד אל כרום

190,000

137,628

114.

מג'דל שמס

110,000

99,405

115.

מגאר

149,000

203,481

116.

מגדל

69,000

17,469

117.

מגדל העמק

2,431,000

230,724

118.

מגילות ים המלח

114,000

-

119.

מודיעין עילית

252,000

657,720

120.

מזכרת בתיה

253,000

-

121.

מזרעה

67,000

34,722

122.

מטה אשר

1,805,000

-

123.

מטה בנימין

330,000

603,999

124.

מטה יהודה

4,410,000

-

125.

מטולה

61,000

-

126.

מיתר

36,000

-

127.

מנשה

695,000

-

128.

מסעדה

43,000

32,850

129.

מעיליא

63,000

-

130.

מעלה אדומים

2,040,000

343,737

131.

מעלה אפרים

24,000

11,169

132.

מעלה יוסף

184,000

-

133.

מעלה עירון

64,000

133,497

134.

מעלות-תרשיחא

1,040,000

192,807

135.

מצפה רמון

207,000

46,980

136.

מרום הגליל

114,000

138,114

137.

מרחבים

77,000

125,163

138.

משגב

572,000

-

139.

משהד

49,000

73,971

140.

נהריה

2,370,000

511,920

141.

נווה מדבר

1,000

105,066

142.

נחל שורק

163,000

85,680

143.

נחף

72,000

115,605

144.

נצרת

1,316,000

693,567

145.

נצרת עילית (נוף הגליל)

3,652,000

370,521

146.

נתיבות

804,000

320,679

147.

נתניה

-

1,955,187

148.

סאג'ור

10,000

37,881

149.

סח'נין

275,000

279,504

150.

ע'ג'ר

12,000

23,463

151.

עיילבון

49,000

51,327

152.

עילוט

64,000

73,728

153.

עין מאהל

18,000

118,170

154.

עין קנייא

15,000

18,567

155.

עכו

3,181,000

440,361

156.

עמנואל

120,000

33,237

157.

עמק הירדן

1,379,000

123,399

158.

עמק המעיינות

1,065,000

120,735

159.

עספיא

110,000

111,186

160.

עפולה

-

465,633

161.

עראבה

201,000

228,321

162.

ערבות הירדן

73,000

46,692

163.

ערד

823,000

238,059

164.

ערערה

108,000

224,145

165.

ערערה-בנגב

36,000

158,760

166.

פוריידיס

16,000

117,774

167.

פסוטה

10,000

28,332

168.

פקיעין (בוקייעה)

66,000

52,335

169.

פרדס חנה-כרכור

925,000

-

170.

פרדסיה

33,000

-

171.

צורן קדימה

501,000

-

172.

צפת

779,000

321,444

173.

קדומים

60,000

41,355

174.

קלנסווה

64,000

205,092

175.

קצרין

354,000

64,179

176.

קריית ארבע

56,000

65,898

177.

קריית יערים

9,000

50,085

178.

קריית עקרון

1,505,000

99,000

179.

קריית אתא

3,217,000

524,412

180.

קריית ביאליק

3,357,000

-

181.

קריית גת

4,413,000

494,748

182.

קריית ים

395,000

359,172

183.

קריית מוצקין

767,000

-

184.

קריית מלאכי

1,680,000

208,116

185.

קריית שמונה

1,008,000

203,616

186.

קרני שומרון

89,000

69,417

187.

ראמה

100,000

68,859

188.

רהט

445,000

621,297

189.

ריינה

65,000

170,010

190.

רכסים

18,000

108,990

191.

רמלה

5,669,000

679,842

192.

רמת נגב

-

70,344

193.

שבלי – אום אל-גנם

6,000

53,955

194.

שגב-שלום

160,000

93,258

195.

שדות דן

-

138,843

196.

שדות נגב

578,000

95,625

197.

שדרות

1,891,000

238,095

198.

שומרון

1,590,000

392,247

199.

שלומי

622,000

57,150

200.

שעב

33,000

62,469

201.

שער הנגב

841,000

-

202.

שפיר

168,000

98,352

203.

שפרעם

569,000

374,031

204.

תל מונד

150,000

-

205.

תל שבע

7,000

181,827

206.

תמר

-

13,581

 

 

                                       יצחק שמיר                  יוסף בורג

                                                 ראש הממשלה                        שר הפנים

      חיים הרצוג

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ד מס' 1118 מיום 7.6.1984 עמ' 142 (ה"ח תשמ"ד מס' 1665 עמ' 164). ת"ט ס"ח תשמ"ה מס' 1138 מיום 19.3.1985 עמ' 58.

תוקן ס"ח תשמ"ח מס' 1243 מיום 17.3.1988 עמ' 52 (ה"ח תשמ"ח מס' 1868 עמ' 119) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ב מס' 1374 מיום 18.12.1991 עמ' 22 (ה"ח תשנ"א מס' 2075 עמ' 364) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ג מס' 1422 מיום 11.6.1993 עמ' 118 (ה"ח תשנ"א מס' 2068 עמ' 312) – תיקון מס' 3 בסעיף 18 לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג-1993; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 132 (ה"ח תשנ"ו מס' 2537 עמ' 697) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ז-1997; ר' סעיף 8 לענין תחילה.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 75 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 5 בסעיף 16 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 271 (ה"ח תש"ס מס' 2890 עמ' 460) – תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 276 (ה"ח תש"ס מס' 2892 עמ' 464) – תיקון מס' 7 בסעיף 16 לחוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 2), תש"ס-2000; תחילתו ביום 1.10.2001 (ק"ת תשס"א מס' 6099 מיום 1.4.2001 עמ' 723).

ס"ח תשס"ד מס' 1958 מיום 15.8.2004 עמ' 545 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 51 עמ' 604) – תיקון מס' 8 בסעיף 17 לחוק שמירת הסביבה החופית, תשס"ד-2004; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ז מס' 2079 מיום 23.1.2007 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298, 317) – תיקון מס' 9; תחילתו ביום 1.7.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2155 מיום 11.6.2008 עמ' 537 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 196 עמ' 112) – תיקון מס' 10 בסעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח-2008; תחילתו 18 חודשים מיום פרסומו (תוקן ס"ח תשס"ט מס' 2200 מיום 23.6.2009 עמ' 146 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 434 עמ' 343 – תיקון מס' 10 (תיקון) תשס"ט-2009).

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 864 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 11 בסעיף 9 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 259 עמ' 5) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 13 בסעיף 5 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 14 בסעיף 42 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ס"ח תש"ע מס' 2226 מיום 9.2.2010 עמ' 339 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 285 עמ' 266) – תיקון מס' 15 בסעיף 22 לחוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), תש"ע-2010.

ס"ח תש"ע מס' 2234 מיום 17.3.2010 עמ' 425 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 298 עמ' 78) – תיקון מס' 16; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 469 – צו תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.2.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 298 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 514 עמ' 1116) – תיקון מס' 17 בסעיף 56 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.3.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 461 עמ' 40) – תיקון מס' 18 בסעיף 82 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2290 מיום 5.4.2011 עמ' 745 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 483 עמ' 342) – תיקון מס' 19 בסעיף 25 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.8.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1063 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 546 עמ' 282) – תיקון מס' 20; תחילתו ביום 1.10.2011 ור' סעיף 13 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1203 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 563 עמ' 420) – תיקון מס' 21 בסעיף 44 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), תשע"א-2011; תחילתו ביום 15.9.2011.

י"פ תשע"ג מס' 6518 מיום 27.12.2012 עמ' 1690 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6540 מיום 30.1.2013 עמ' 2496 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ס"ח תשע"ג מס' 2406 מיום 6.8.2013 עמ' 205 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 774 עמ' 960) – הוראה שעה; תוקפה עד יום 31.12.2022. תוקנה ס"ח תשע"ז מס' 2644 מיום 15.6.2017 עמ' 990 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1089 עמ' 622) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2018. ס"ח תשפ"א מס' 2922 מיום 4.8.2021 עמ' 386 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1413 עמ' 476) – הוראת שעה תשע"ג-2013 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021.

י"פ תשע"ד מס' 6747 מיום 30.1.2014 עמ' 3499 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7210 מיום 22.2.2016 עמ' 3705 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7678 מיום 29.6.2016 עמ' 1462 – צו תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.7.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7454 מיום 21.2.2017 עמ' 3791 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2614 מיום 28.3.2017 עמ' 502 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1096 עמ' 676) – תיקון מס' 22 בסעיף 14 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 78), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.7.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7731 מיום 18.3.2018 עמ' 6256 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 830 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 776 עמ' 156) – תיקון מס' 23.

י"פ תשע"ט מס' 8055 מיום 27.12.2018 עמ' 4644 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8665 מיום 30.1.2020 עמ' 3430 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ס"ח תש"ף מס' 2793 מיום 22.4.2020 עמ' 22 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1298 עמ' 34) – הוראת שעה תש"ף-2020 בחוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), תש"ף-2020; תוקפה מיום 21.4.2020 עד יום 21.7.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9433 מיום 17.2.2021 עמ' 3673 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

[1] ר' י"פ תש"ע מס' 6027 מיום 3.12.2009 עמ' 759.

[2] ר' י"פ תשע"ח מס' 7768 מיום 17.4.2018 עמ' 7052.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות