נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א-1951

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

2

Go

שעות המנוחה השבועית

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א-1951*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:

שעות המנוחה השבועית

1.    המנוחה השבועית לעובדים בשירותי תחבורה ציבוריים תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, תשי"א-1951".

כ"ב באלול תשי"א (23 בספטמבר 1951)               גולדה מאירסון

                                                                                                שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"א מס' 206 מיום 27.9.1951 עמ' 1638.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות