נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב-1952

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

2

Go

שעות המנוחה השבועית

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב-1952*

שעות המנוחה השבועית

1.    המנוחה השבועית לעובדים בבתי קולנוע תהיה 25 שעות רצופות לפחות.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, תשי"ב-1952".

ג' בטבת תשי"ב (1 בינואר 1952)                         גולדה מאירסון

                                                                                                שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ב מס' 235 מיום 10.1.1952 עמ' 392.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות