נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952

עבודה – שכר ושעות עבודה – שעות עבודה ומנוחה

תוכן ענינים

סעיף 1

תחום המנוחה השבועית

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2

סעיף 3

השם

Go

2


תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מתקינה תקנות אלה:

תחום המנוחה השבועית

1.    מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה:

(1)   במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות;

(2)   במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות - אחת לשבועיים - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.

ביטול

2.    תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות), תשי"ב-1952, - בטלות.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), תשי"ב-1952".

ה' בסיון תשי"ב (29 במאי 1952).                        גולדה מאירסון

                                                                                                שרת העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ב מס' 278 מיום 12.6.1952 עמ' 1039.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות