נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה–1965

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – צה"ל – נכים – תגמולים ושיקום

תוכן ענינים

2

Go

פרשנות

סעיף 1

2

Go

דין חייל בהצלת נפש

סעיף 2

2

Go

הגדרת נסיבות

סעיף 3

2

Go

ביצוע

סעיף 4


חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה–1965(1)(2)

פרשנות

1.    בחוק זה, משמעותו של כל ביטוי כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט–1959 [נוסח משולב], או בחוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י–1950, לפי הענין.

דין חייל בהצלת נפש

2.    חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו לכל דבר כדין נכה צבא-הגנה לישראל או חייל שנספה במערכה, לפי הענין.

הגדרת נסיבות

3.    הנסיבות בהן יראו פעולה כפעולת הצלה לענין סעיף 2 ייקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.

ביצוע

4.    שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

                                                      לוי אשכול                          לוי אשכול

                                                   ראש הממשלה                      שר הבטחון

     שניאור זלמן שזר

        נשיא המדינה

------------

(1) פורסם ס"ח תשכ"ה מס' 466 מיום 1.8.1965 עמ' 288 (ה"ח תשכ"ה מס' 671 עמ' 384).

(2) בי"פ תשכ"ז מס' 1343 עמ' 1044 הוכרז החוק כחוק שיקום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות