נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ח-1968

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – צה"ל – נכים – תגמולים ושיקום

תוכן ענינים

2

Go

פעולת הצלה

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3


תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ח-1968*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה-1965 (להלן–החוק), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פעולת הצלה

1.    פעולת חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו הינה פעולת הצלה לענין סעיף 2 לחוק אם נעשתה בנסיבות אלה:

(1)   בהתנדבות;

(2)   שלא כדי למנוע סיכון שהחייל בעצמו ובמתכוון גרם או ניסה לגרום;

(3)   בשעה שלא נעדר במשך עשרים ימים רצופים ללא רשות מיחידתו או מהמקום שבו חייב היה להימצא.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג' באב תשכ"ה (1 באוגוסט 1965).

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ח-1968".

כ"ו בשבט תשכ"ח (25 בפברואר 1968)                    משה דיין

                                                                                                  שר הבטחון* פורסמו ק"ת תשכ"ח מס' 2195 מיום 14.3.1968 עמ' 962.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות