נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר – הובלת טובין באוויר

משפט בינ"ל פומבי – אמנות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – תובלה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תובלה בין מדינות שהן צדדים לאמנת ורשה

Go

2

סעיף 3

תובלה בין מדינות שהן צדדים לפרוטוקול האג

Go

2

סעיף 4

הודעה ברשומות על כניסה לתוקף

Go

3

סעיף 5

תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה

Go

3

סעיף 6

השלמת דמי נזק

Go

3

סעיף 7

מקום היציאה ומקום היעוד

Go

3

סעיף 8

סמכות לשנות מהוראות האמנה

Go

3

סעיף 9

המרה למטבע ישראלי

Go

3

סעיף 10

פטור מאחריות לפי דינים אחרים

Go

4

סעיף 11

מדינה שהסתייגה

Go

4

סעיף 12

מסירת הזמנה ומסמכים מחוץ לתחומי השיפוט

Go

4

סעיף 13

תביעות בשל נזק שנגרם עקב מותו של נוסע

Go

4

סעיף 14

נזק העובר תחום אחריותו של המוביל

Go

4

סעיף 15

פקיעת הזכות לתביעת דמי נזק

Go

4

סעיף 16

בעלי אמנה

Go

4

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 18

ביטול

Go

4

סעיף 19

תחילה

Go

4

סעיף 20

פרסום

Go

4


חוק התובלה האוירית, תש"ם-1980*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "אמנת ורשה" – האמנה לאיחוד כללים מסויימים בדבר תובלה בין-לאומית באויר, שנחתמה בורשה ביום 12 באוקטובר 1929 ופורסמה ברשומות;

           "פרוטוקול האג" – הפרוטוקול המתקן את אמנת ורשה, שנחתם בהאג ביום 28 בספטמבר 1955 ופורסם ברשומות;

           "אמנת גואדלהרה" – האמנה המוספת לאמנת ורשה בדבר תובלה בין-לאומית באויר המבוצעת בידי אדם שאינו המוביל לפי ההסכם, שנחתמה בגואדלהרה ביום 18 בספטמבר 1961;

           "פרוטוקול גואטמלה" – הפרוטוקול המתקן את אמנת ורשה ואת פרוטוקול האג, שנחתם בגואטמלה ביום 8 במרס 1971;

           "הפרוטוקול הראשון" – הפרוטוקול הנוסף מס' 1 המתקן את אמנת ורשה, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975;

           "הפרוטוקול השני" – הפרוטוקול הנוסף מס' 2 המתקן את אמנת ורשה כפי שתיקן אותה פרוטוקול האג, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975;

           "הפרוטוקול השלישי" – הפרוטוקול הנוסף מס' 3 המתקן את אמנת ורשה כפי שתיקנו אותה פרוטוקול האג ופרוטוקול גואטמלה, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975;

           "הפרוטוקול הרביעי" – הפרוטוקול מס' 4 המתקן את אמנת ורשה כפי שתיקן אותה פרוטוקול האג, שנחתם במונטריאול ביום 25 בספטמבר 1975;

(תיקון מס' 2) תש"ע-2009

           "אמנת מונטריאול" – האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה בין-לאומית באוויר, שנחתמה במונטריאול ביום 28 במאי 1999 ופורסמה ברשומות;

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 278 (ה"ח 452)

הוספת הגדרת "אמנת מונטריאול"

           "האמנה" – אמנת ורשה, פרוטוקול האג, אמנת גואדלהרה, פרוטוקול גואטמלה, הפרוטוקול הראשון, השני, השלישי והרביעי, הכל לפי תחולתם;

           "שטח של מדינה" – לרבות שטחים שהיא מייצגת אותם ביחסי החוץ שלהם;

           "תובלת-פנים" – תובלה אוירית שמקום היציאה והיעוד שלה נמצאים לפי תנאי ההסכם בין הצדדים בשטחה של ישראל, ולא הוסכם בו על חניה מחוץ לישראל;

           "תובלה מחוץ לאמנה" – תובלה אוירית שסעיפים 2 עד 4 אינם חלים עליה ודיני מדינת ישראל חלים עליה, אך היא אינה תובלת פנים;

(הוראת שעה) תשנ"ח-1997

           "תובלה בשדה התעופה בעקבה" – (פקעה).

מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1999

הוראת שעה תשנ"ח-1997

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 14 (ה"ח 2653)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ח-1998

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 316 (ה"ח 2731)

הוספת הגדרת "תובלה בשדה התעופה בעקבה"

הנוסח:

"תובלה בשדה התעופה בעקבה" – הובלת נוסעים, כבודה או מטען בתובלה יבשתית בין שדה התעופה, כהגדרתו בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997 (להלן – שדה התעופה בעקבה) לבין שדה התעופה באילת, המשולבת בתובלה האווירית והמבוצעת במסגרת יישום מזכר ההבנה כהגדרתו בחוק האמור.

תובלה בין מדינות שהן צדדים לאמנת ורשה

2.    על תובלה אוירית, שמקום היציאה ומקום היעוד שלה נמצאים לפי תנאי ההסכם בין הצדדים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לאמנת ורשה, או בשטחה של אחת מהן בלבד שהיא צד לאמנת ורשה והוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת, יחולו הוראות אמנת ורשה.

תובלה בין מדינות שהן צדדים לפרוטוקול האג

3.    על תובלה אוירית שמקום היציאה ומקום היעוד שלה נמצאים לפי תנאי ההסכם בין הצדדים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לפרוטוקול האג, או בשטחה של אחת מהן בלבד שהיא צד והוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת, יחולו הוראות אמנת ורשה כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג.

תובלה בין מדינות שהן צדדים לאמנת מונטריאול (תיקון מס' 2) תש"ע-2009

3א.     על תובלה אווירית, שמקום היציאה ומקום הייעוד שלה נמצאים לפי תנאי ההסכם בין הצדדים בשטחן של שתי מדינות שהן צדדים לאמנת מונטריאול, או בשטחה של אחת מהן בלבד שהיא צד לאמנת מונטריאול והוסכם על מקום חניה בשטחה של מדינה אחרת, יחולו הוראות אמנת מונטריאול.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 278 (ה"ח 452)

הוספת סעיף 3א

תובלה בין מדינות שהן צדדים לכמה אמנות (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

3ב.     על תובלה אווירית שחלות עליה אחת האמנות המנויות בהגדרה "האמנה" וגם אמנת מונטריאול, יחולו הוראות אמנת מונטריאול בלבד.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 278 (ה"ח 452)

הוספת סעיף 3א

הודעה ברשומות על כניסה לתוקף (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

4.    שר החוץ רשאי להודיע ברשומות על כניסת האמנה או אמנת מונטריאול, כולן או מקצתן, לתוקפן לגבי מדינת ישראל, ומשהודיע כך, יחולו הוראותיהן של אלה שניתנה עליהן ההודעה על תובלה אוירית בהתאם לקבוע בהן, והן יפורסמו ברשומות[1].

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 278 (ה"ח 452)

4. שר התחבורה שר החוץ רשאי להודיע ברשומות על כניסת אמנת גואדלהרה, פרוטוקול גואטמלה, הפרוטוקולים הראשון, השני, השלישי והרביעי האמנה או אמנת מונטריאול, כולם או מקצתם, לתקפם כולן או מקצתן, לתוקפן לגבי מדינת ישראל, ומשהודיע כך, יחולו הוראותיהם הוראותיהן של אלה שניתנה עליהם עליהן ההודעה על תובלה אוירית בהתאם לקבוע בהם, והם בהן, והן יפורסמו ברשומות.

תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

5.    (א)  על תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה יחולו הוראות אמנת מונטריאול, בשינויים המחויבים.

           (ב)  לעניין תחולת אמנת מונטריאול על תובלה מחוץ לאמנה, כל מקום באמנת מונטריאול שמדובר בו במדינה שהיא צד לאמנת מונטריאול, יתפרש ככולל כל מדינה שבה מצוי מקום היציאה או מקום הייעוד לפי הסכם התובלה, אף שאינה צד לאמנת מונטריאול.

מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1999

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 14 (ה"ח 2653)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ח-1998

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 316 (ה"ח 2731)

(א) על תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה על תובלת פנים, תובלה בשדה התעופה עקבה ותובלה מחוץ לאמנה יחולו הוראות האמנה שפורסמו ברשומות בכפוף לאמור בסעיף 8 ובתיאומים לפי הענין, אולם –

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה

5. (א) על תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה יחולו הוראות האמנה שפורסמו ברשומות בכפוף לאמור בסעיף 8 ובתיאומים לפי הענין, אולם –

(1) שיעור הפיצויים שניתן להטיל על המוביל יהיה בגבול השיעור הקבוע באמנת ורשה כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג;

(2) משהודיע שר התחבורה ברשומות לפי סעיף 4 על כניסתם לתוקף של פרוטוקול גואטמלה או של הפרוטוקול השלישי, יהיה שיעור הפיצויים כאמור באותם פרוטוקולים, לפי הענין.

(ב) לענין תחולת האמנה על תובלה מחוץ לאמנה, כל מקום באמנה שמדובר בו בבעל האמנה יתפרש ככולל כל מדינה שבה מצוי מקום היציאה או מקום היעוד לפי הסכם התובלה, אף שאינה צד לאמנה.

השלמת דמי נזק (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

6.    (א)  שר התחבורה, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות להשלמת דמי נזק שישולמו לתובע לפי הוראות האמנה או אמנת מונטריאול, לפי העניין, למקרה של מוות או פגיעה גופנית; התקנות יקיימו, בין השאר, תנאים אלה:

(תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

(1)   לא תוטל בהן חובה נוספת לתשלום פיצויים על המוביל, עובדיו וסוכניו, מעבר לחובה כאמור באמנה או באמנת מונטריאול, לפי העניין;

(2)   מותר לחייב בהן מובילים לגבות בישראל דמי השתתפות מנוסעים, אך לא תוטל בהן חובה נוספת על מובילים;

(3)   לא תהא בהן הפליה בין מובילים באשר לנוסעים הנוגעים בדבר, וההטבות שיוענקו לנוסעים על פי התקנות יינתנו להם, יהא המוביל שהוליך אותם אשר יהא;

(4)   כל אדם שנגרם לו נזק עקב מותו של נוסע ששילם דמי השתתפות או עקב פגיעה בגופו, יהא זכאי להטבות על פי התקנות.

           (ב)  הסדר להשלמת דמי נזק לפי סעיף זה, שלפיו ישתתפו נוסעים בדמי השתתפות למימונו, ייראה בכל מקרה כביטוח לענין חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, והביטוח ייעשה על ידי מבטח כמשמעותו באותו חוק.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

(א) שר התחבורה, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות להשלמת דמי נזק שישולמו לתובע לפי הוראות האמנה או אמנת מונטריאול, לפי העניין, למקרה של מוות או פגיעה גופנית; התקנות יקיימו, בין השאר, תנאים אלה:

(1) לא תוטל בהן חובה נוספת לתשלום פיצויים על המוביל, עובדיו וסוכניו, מעבר לחובה כאמור באמנה או באמנת מונטריאול, לפי העניין;

(2) מותר לחייב בהן מובילים לגבות בישראל דמי השתתפות מנוסעים, אך לא תוטל בהן חובה נוספת על מובילים;

(3) לא תהא בהן הפליה בין מובילים באשר לנוסעים הנוגעים בדבר, וההטבות שיוענקו לנוסעים על פי התקנות יינתנו להם, יהא המוביל שהוליך אותם אשר יהא;

(4) כל אדם שנגרם לו נזק עקב מותו של נוסע ששילם דמי השתתפות או עקב פגיעה בגופו, יהא זכאי להטבות על פי התקנות.

מקום היציאה ומקום היעוד

7.    רואים בתובלה אוירית את מקום היציאה ומקום היעוד כפי שהוסכם עליהם בין הצדדים, אף אם חלה בתובלה הפסקה או העברה מכלי-טיס לכלי-טיס תוך כדי ביצועה.

(תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

8.    (בוטל).

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

סמכות לשנות מהוראות האמנה

8. שר התחבורה רשאי להורות בצו –

(1) לגבי תובלת פנים או סוג מסוגיה – שהוראות האמנה, כולן או מקצתן, פרט לסעיפים 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25א, 29, 30א, 32 ו-34 לאמנת ורשה ופרט לאמנת גואדלהרה, לא יחולו על התובלה, ולקבוע הוראות אחרות תחתיהן באותו ענין;

(2) לגבי תובלה מחוץ לאמנה – הוראות שונות מהאמנה, בדבר עריכתם של כרטיסי נוסעים וכרטיסי כבודה ומטען ובדבר השיפוט.

המרה למטבע ישראלי (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

9.    (א)  בפסיקת תשלום בתובענה לפי חוק זה או התקנות לפיו, רשאי בית המשפט תחילה לקבוע את הסכום שבו חייב הנתבע במטבע חוץ כפי שנקבע באמנה או בזכויות משיכה מיוחדות כפי שהוגדרו על ידי קרן המטבע הבין-לאומית כאמור בסעיף 23 לאמנת מונטריאול, לפי העניין; בפסק דינו או בהחלטה מאוחרת יותר יקבע בית המשפט את סכום החיוב במטבע ישראלי לפי שער החליפין ביום מתן פסק הדין.

(תיקון מס' 2) תש"ע-2009

           (ב)  סעיף קטן (א) יחול על תובענה שחלים עליה הפרוטוקולים הראשון, השני, השלישי או הרביעי – החל מפרסום ההודעה על כניסתו לתוקף של הפרוטוקול הנוגע לענין, ועל תובענה שחלה עליה אמנת מונטריאול – החל ביום כניסתה לתוקף של אמנת מונטריאול לגבי מדינת ישראל, בהתאם להודעת שר החוץ לפי סעיף 4.

           (ג)   לפני פרסום ההודעה לפי סעיף קטן (ב) רשאי שר התחבורה, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו שבמקום הסכום במטבע חוץ הנזכר בסעיף 22 לאמנה יבוא סכום כפי שייקבע באותו צו, המבוטא בזכויות משיכה מיוחדות שמדובר בהן בפרוטוקולים הראשון, השני, השלישי והרביעי; כל עוד לא בוטל או תוקן צו כאמור, ימשיך הצו לחול על תובענה לפי חוק זה או התקנות על פיו שסעיף קטן (א) אינו חל עליה.

           (ד)  ניתן צו לפי סעיף קטן (ג), רשאי בית המשפט, בבואו לפסוק תשלום בתובענה לפי חוק זה או התקנות על פיו, לקבוע תחילה את הסכום בזכויות משיכה מיוחדות שבו חייב הנתבע; בפסק דינו או בהחלטה מאוחרת יותר יקבע בית המשפט את החיוב במטבע ישראלי לפי שער החליפין של זכויות אלה ביום מתן פסק הדין.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

(א) בפסיקת תשלום בתובענה לפי חוק זה או התקנות לפיו, רשאי בית המשפט תחילה לקבוע את הסכום שבו חייב הנתבע במטבע חוץ כפי שנקבע באמנה או בזכויות משיכה מיוחדות כפי שהוגדרו על ידי קרן המטבע הבין-לאומית כאמור בסעיף 23 לאמנת מונטריאול, לפי העניין; בפסק דינו או בהחלטה מאוחרת יותר יקבע בית המשפט את סכום החיוב במטבע ישראלי לפי שער החליפין ביום מתן פסק הדין.

(ב) סעיף קטן (א) יחול על תובענה שחלים עליה הפרוטוקולים הראשון, השני, השלישי או הרביעי – החל מפרסום ההודעה על כניסתו לתוקף של הפרוטוקול הנוגע לענין, ועל תובענה שחלה עליה אמנת מונטריאול – החל ביום כניסתה לתוקף של אמנת מונטריאול לגבי מדינת ישראל, בהתאם להודעת שר החוץ לפי סעיף 4.

פטור מאחריות לפי דינים אחרים

10.   אחריותו של המוביל, עובדיו וסוכניו לפי חוק זה לנזק, לרבות לנזק שנגרם עקב מותו של נוסע, תבוא במקום אחריותו לפי כל דין אחר, ולא תישמע כל תביעה לפיצוי על אותו נזק שלא על פי חוק זה, תהא עילתה הסכם, עוולה אזרחית או כל עילה אחרת ויהיו התובעים אשר יהיו.

מדינה שהסתייגה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

11.   (א)  הוראות האמנה לא יחולו על תובלה אוירית המבוצעת בידי מדינה שהצהירה על כך, מכוח זכותה לפי האמנה.

(תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

           (ב)  הוראות אמנת מונטריאול לא יחולו על תובלה אווירית שמדינה שהיא צד לאמנת מונטריאול הצהירה לגביה בדבר אי-התחולה כאמור לפי סעיף 57 לאמנת מונטריאול.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

11. (א) הוראות האמנה לא יחולו על תובלה אוירית המבוצעת בידי מדינה שהצהירה על כך, מכוח זכותה לפי האמנה.

(ב) הוראות אמנת מונטריאול לא יחולו על תובלה אווירית שמדינה שהיא צד לאמנת מונטריאול הצהירה לגביה בדבר אי-התחולה כאמור לפי סעיף 57 לאמנת מונטריאול.

מסירת הזמנה ומסמכים מחוץ לתחומי השיפוט

12.   בתובענה שעילתה בתובלה אוירית שחוק זה חל עליה, רשאי בית המשפט להתיר שמסירתם של הזמנה לדין ושל מסמכים משפטיים אחרים תהיה בחוץ-לארץ.

תביעות בשל נזק שנגרם עקב מותו של נוסע

13.   הוגשה תביעה בשל נזק שנגרם עקב מות נוסע, יוכל בית המשפט הדן בתביעה, בכל שלב משלבי ההליכים המשפטיים, לתת כל צו שייראה לו צודק ומועיל בהתחשב –

(1)   בהוראות חוק זה המגבילות את אחריותו של המוביל, עובדיו או סוכניו;

(2)   בזכויותיהם של זכאים אחרים לתבוע דמי נזק בשל מותו של אותו נוסע, בין בישראל ובין מחוצה לה;

(3)   בתביעות אחרות שהוגשו או עשויות שיוגשו בשל מותו של אותו נוסע בין בישראל ובין מחוצה לה.

נזק העובר תחום אחריותו של המוביל

14.   היו תובעים אחדים בשל מות נוסע אחד והסכום הכולל של דמי הנזק המגיע לכל התובעים האלה עובר את תחום האחריות של המוביל לפי ההוראות האחרות של חוק זה, יפסוק בית המשפט לכל אחד מהם, מתוך הסכום הכולל של דמי הנזק המגיעים, סכום בשיעור יחסי לסכום הפיצויים שהיה פוסק לו.

פקיעת הזכות לתביעת דמי נזק (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

15.   על אף האמור בכל דין אחר, תהיה התקופה לפקיעת הזכות לדמי נזק לפי חוק זה התקופה הקבועה באמנה או באמנת מונטריאול, לפי העניין.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

15. על אף האמור בכל דין אחר, תהיה התקופה לפקיעת הזכות לדמי נזק לפי חוק זה התקופה הקבועה באמנה או באמנת מונטריאול, לפי העניין.

בעלי אמנה (תיקון מס' 2)  תש"ע-2009

16.   הודעת שר התחבורה שתפורסם ברשומות, בדבר המדינות שהן צדדים לאמנה או לאמנת מונטריאול, תשמש ראיה לדבר לענין חוק זה.

מיום 20.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 279 (ה"ח 452)

16. הודעת שר התחבורה שתפורסם ברשומות, בדבר המדינות שהן צדדים לאמנה או לאמנת מונטריאול, תשמש ראיה לדבר לענין חוק זה.

ביצוע ותקנות

17.   (א)  שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

           (ב)  שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר התחבורה, להתקין תקנות בדבר סדרי הדין במשפטים בשל נזק בתובלה אוירית שחוק זה חל עליה.

ביטול

18.   חוק התובלה האוירית, תשכ"ב-1962 – בטל.

תחילה

19.   תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

פרסום

20.   חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.

                                        מנחם בגין

                                                   ראש הממשלה

        יצחק נבון                                                    חיים לנדאו

        נשיא המדינה                                                                  שר התחבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ם מס' 981 מיום 7.8.1980 עמ' 197 (ה"ח תשל"ט מס' 1412 עמ' 251).

תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1639 מיום 25.11.1997 עמ' 14 (ה"ח תשנ"ח מס' 2653 עמ' 84) – תיקון מס' 1 בסעיף 13 לחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), תשנ"ח-1997; תוקפו מיום 11.11.1997 עד יום 30.6.1999 (תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 316 (ה"ח תשנ"ח מס' 2731 עמ' 438); תחילתו ביום 1.7.1998).

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 278 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 452 עמ' 2) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 20.3.2011.

[1] ר' י"פ תשמ"א מס' 2701 מיום 2.4.1981 עמ' 1301 בדבר כניסת אמנת גואדלהרה 1961 לתקפה לגבי מדינת ישראל ביום 1.2.1981. ק"ת תשנ"ז מס' 5846 מיום 7.8.1997 עמ' 1072 בדבר כניסת הפרוטוקולים הראשון והשני לתוקפם לגבי מדינת ישראל ביום 15.2.1996. ק"ת תשס"ב מס' 6159 מיום 21.3.2002 עמ' 579 בדבר כניסת הפרוטוקול הרביעי לתוקף לגבי מדינת ישראל ביום 14.6.1998. ק"ת תשע"א מס' 6986 מיום 17.3.2011 עמ' 805 בדבר כניסת אמנת מונטריאול לתוקף לגבי מדינת ישראל ביום 20.3.2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות