נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992

בטחון – תגמולים לאסירי ציון

ביטוח – ביטוח לאומי – תגמולים – תגמולים לאסירי ציון

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': הרשות

Go

3

סעיף 2

הרשות

Go

3

סעיף 3

עיטור

Go

4

סעיף 4

ועדת ערר

Go

4

סעיף 4א

ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים

Go

4

פרק ג': בקשה להכרה ולתגמול

Go

4

סעיף 5

בקשה לרשות

Go

4

סעיף 6

ועדה רפואית

Go

4

סעיף 7

ועדה רפואית לעררים

Go

4

סעיף 8

מינוי ועדות וסמכויותיהן

Go

4

סעיף 9

ערעור לבית הדין האזורי

Go

4

פרק ד': תגמולים

Go

4

סעיף 10

תגמול עיקרי

Go

4

סעיף 11

תגמול לפי הכנסה

Go

4

סעיף 14

תגמול לבן משפחה של הרוג מלכות

Go

5

סעיף 15

תגמול לבן זוגו ולילדיו של אסיר ציון במאסר

Go

5

סעיף 16

תגמול לאלמנה של אסיר ציון

Go

5

סעיף 17

תגמול לתלויים ומענק פטירה

Go

6

פרק ד'1: הטבות

Go

6

סעיף 17א

מענק הטבות

Go

6

סעיף 17ג

תשלומי ארנונה

Go

6

סעיף 17ד

רכישת תרופות

Go

6

סעיף 17ה

מניעת כפל הטבות

Go

6

פרק ד'2: מענק לתלויים של אסיר ציון שנפטר לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט

Go

6

סעיף 17ו

מענק לתלויים של אסיר ציון שנפטר לפני י"ג בטבת התשנ"ט

Go

6

פרק ה': שונות

Go

6

סעיף 18

חובת המבקש

Go

6

סעיף 19

תשלום

Go

6

סעיף 19א

הכנסה לענין  גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות

Go

7

סעיף 20

חוב של תגמול

Go

7

סעיף 21

מניעת תשלומים

Go

7

סעיף 22

טיפול רפואי

Go

7

סעיף 23

החלת סעיפים מחוק הביטוח

Go

7

סעיף 24

בית הדין לעבודה

Go

7

סעיף 25

מימון

Go

7

סעיף 25א

גמלה שלא תשולם

Go

7

סעיף 25ב

יום ציון פועלם של אסירי ציון

Go

7

סעיף 26

ביצוע

Go

7

סעיף 27

תשריר

Go

8

סעיף 28

תחילה

Go

8

סעיף 29

פרסום

Go

8


חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    (א)  בחוק זה –

          "אסיר ציון" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שהיה במאסר או שהיה ששה חדשים לפחות במעצר או בהגליה בגלל פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זאת היתה אסורה, והכל אם הוא אזרח ישראלי מכוח שבות ותושב ישראל;

(2)   מי שהיה במאסר או שהיה ששה חדשים לפחות במעצר או בהגליה בארץ אויב בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל, והכל אם הוא אזרח ישראלי מכוח שבות ותושב ישראל;

(3)   מי שנמצא במאסר, במעצר או בהגליה בשל סיבה מהסיבות האמורות בפסקאות (1) ו-(2), או שהוא נאסר, נעצר או הוגלה כאמור ונעלמו עקבותיו וחלפו ששה חדשים מיום מעצרו, והכל אם חוק השבות, תש"י-1950, היה חל עליו;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

(4)   מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה, ובשל פעילותו למען הקמת המדינה היה במאסר או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר או בהגליה, והכל אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

החלפת פסקה (4)

הנוסח הקודם:

(4) מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה והיה בהגליה שנה לפחות על פי צו הגליה שניתן בשל פעילותו למען הקמת המדינה; והכל אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

(תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

                              "אלמנה" – כהגדרתה בסעיף 238 לחוק הביטוח, אם היא אזרחית ישראלית ותושבת ישראל;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

הוספת הגדרת "אלמנה"

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          "אלמן" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח, אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

הוספת הגדרת "אלמן"

          "בן משפחה" – בן משפחה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן – חוק משפחות החיילים), שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

          "הגליה" – הליכה למקום מרוחק מחוץ למקום המגורים הרגיל, בניתוק מהמשפחה, במשטר חיים מיוחד שנכפה על פי צו הגליה אישי האוסר את עזיבת מקום ההגליה;

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה(2), לרבות הכנסה מנכס, ואולם לא ייחשבו כהכנסה –

(1)  תגמול עיקרי כמשמעותו בסעיף 10;

(2)  קצבת ילדים כמשמעותה בפרק ד' לחוק הביטוח;

(3)  מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, לאסיר ציון, מכוח תקנון תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם;

(4)  תשלום לפי ההסכם מיום 9 באוקטובר 1992, שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה;

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח 2608)

"הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), למעט תגמולים לפי חוק זה, קיצבת ילדים לפי פרק ה' לחוק הביטוח והענקות לפי סעיף 40(ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 לפי פרק ד'.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

"הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), למעט תגמולים לפי חוק זה, קיצבת ילדים לפי פרק ד' למעט תגמול עיקרי כמשמעותו בסעיף 10, קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח, מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, לאסירי ציון, מכוח תקנון תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 66 (ה"ח 3170)

החלפת הגדרת "הכנסה"

הנוסח הקודם:

"הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), למעט תגמול עיקרי כמשמעותו בסעיף 10, קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק הביטוח, מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, לאסירי ציון, מכוח תקנון תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "הכנסה מנכס" – הכנסה מנכס כהגדרתו בסעיף 9(ג) לחוק הבטחת הכנסה; לענין זה יראו כנכס גם סכום כסף העולה על הסכום שאינו מובא בחשבון כהגדרתו בסעיף 9(ג) האמור אף אם לא מופקת ממנו הכנסה בפועל;

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

הוספת הגדרת "הכנסה מנכס"

          "הרוג מלכות" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שלאחר קום המדינה הוצא להורג או הומת בידי שלטונות מדינה זרה בגלל פעילותו הציונית;

(2)   מי שלאחר קום המדינה הוצא להורג או הומת בארץ אויב, בידי שלטונות אותה ארץ או בידי ארגון עוין, בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל;

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          "ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח, אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

הוספת הגדרת "ילד"

          "נכות" – איבוד או צמצום של כושרו של אדם לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה, כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה שנגרמו בתקופת מאסר, מעצר או הגליה;

          "נכה" – מי שנקבעה לו דרגת נכות המזכה בתגמול לפי סעיף 10;

          "המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק הביטוח;

          "הרשות" – הרשות שהוקמה מכוח סעיף 2;

          "השר" – שר העבודה והרווחה;

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

          "חוק הביטוח" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995;

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח 2608)

"חוק הביטוח" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 תשנ"ה-1995;

          "חוק נכי המלחמה בנאצים" – חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

          "חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980;

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          "תושב ישראל" – לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

הוספת הגדרת "תושב ישראל"

          (ב)  מי שנעשה לנכה בשל היותו במעצר או בהגליה בגלל סיבה מהסיבות המפורטות בפסקאות (1) ו-(2) שבהגדרת "אסיר ציון" ודרגת נכותו אינה פחותה מ-25%, יוכר כאסיר ציון לפי אחת הפסקאות האמורות אף אם היה במעצר או בהגליה תקופה קצרה מששה חדשים.

פרק ב': הרשות

הרשות

2.    (א)  השר לקליטת העליה, בהתייעצות עם השר, ימנה רשות, שבסמכותה להכיר באדם כאסיר ציון או כהרוג מלכות (להלן – הכרה); הודעה על הרכב הרשות ומענה תפורסם ברשומות.

          (ב)  בקשה להכרה יכול שיגיש אסיר ציון או בן משפחה של אסיר ציון או של הרוג מלכות.

          (ג)   הרשות תיתן תעודה בדבר ההכרה.

          (ד)  הרשות תקבע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ה)  בסעיף זה, "הרוג מלכות" – לרבות מי שלפני קום המדינה הוצא להורג או הומת בידי שלטונות מדינה זרה בגלל פעילותו הציונית.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף קטן 2(ה)

עיטור (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

3.    הכירה הרשות באדם כאסיר ציון או כהרוג מלכות כהגדרתו בסעיף 2(ה), תעניק הרשות עיטור לו או לבני משפחתו, לפי הענין.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

3. הכירה הרשות באדם כאסיר ציון או כהרוג מלכות כהגדרתו בסעיף 2(ה), תעניק הרשות עיטור לו או לבני משפחתו, לפי הענין.

ועדת ערר

4.    (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות, וכן מי שהשר לקליטת העליה הסמיכו לכך, רשאי לערור על ההחלטה, תוך 90 ימים מהיום שנמסרה לו הודעה עליה, לפני ועדת ערר שימנה השר לקליטת העליה בהתייעצות עם השר; הודעה על הרכב הועדה ומענה תפורסם ברשומות.

          (ב)  ועדת הערר תהיה של שלושה:

(1)   מי שכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי – יושב ראש;

(2)   מי שבקי בפעילות הציונית בארצות חוץ;

(3)   נציג השר לקליטת העליה.

          (ג)   ועדת הערר תקבע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 6) תשע"ב-2012

          (ד)  על ערר לפי סעיף זה ועל ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק בתי דין מנהליים), למעט סעיף 45 לחוק האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: תקנות לפי סעיף 54 לחוק האמור, לעניין ערר לפי סעיף זה וועדת הערר, יותקנו גם בהתייעצות עם השר לקליטת העלייה, ובמקום "ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" יקראו "ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת".

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח 633)

הוספת סעיף קטן 4(ד)

ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 6)  תשע"ב-2012

4א.     החלטה סופית של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 ניתנת לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח 633)

הוספת סעיף 4א

פרק ג': בקשה להכרה ולתגמול

בקשה לרשות

5.    (א)  בקשה להכרה תוגש לרשות על גבי טופס, שקבעו לכך הרשות והמוסד, שישמש גם כבקשה לתגמול לפי חוק זה (להלן – הבקשה); בטופס יפורטו, בין היתר, המחלות והחבלות שאירעו למבקש ההכרה בתקופת מאסרו, מעצרו או הגלייתו ונסיבותיהן.

          (ב)  הרשות תדאג לקבל מסמכים הדרושים לקבלת החלטה בדבר ההכרה וכן בדבר מתן התגמול.

          (ג)   לא המציא הפונה את הראיות הדרושות להכרה או למתן תגמול, תהיה הרשות רשאית לדחות את הבקשה או לעכב את הטיפול בה לפי שיקול דעתה.

          (ד)  קיבלה הרשות החלטה בדבר ההכרה, תעביר את הבקשה על כל מסמכיה למוסד.

ועדה רפואית

6.    (א)  נכותו של אסיר ציון ודרגת נכותו תיקבע בידי ועדה רפואית.

          (ב)  דרגות נכות ותקופות תחולתן ייקבעו לפי מבחנים וכללים שיקבע השר.

ועדה רפואית לעררים

7.    (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה רפואית רשאי, בתנאים שנקבעו בתקנות, לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים.

          (ב)  המוסד רשאי, בתנאים שנקבעו בתקנות, לערור על החלטה של ועדה רפואית לפני הועדה הרפואית לעררים.

מינוי ועדות וסמכויותיהן

8.    השר יקבע בתקנות –

(1)  את אופן מינוין, הרכבן וסדרי עבודתן של הועדות הרפואיות ושל הועדה הרפואית לעררים;

(2)  את סמכויותיהן של הועדות ואת העקרונות והכללים שינחו אותן;

(3)  את המועדים והדרכים להגשת ערר לועדה הרפואית לעררים.

ערעור לבית הדין האזורי

9.    (א)  החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק בית הדין לעבודה); פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה, אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.

          (ב)  שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע בתקנות מועדים להגשת ערעורים על החלטות של הועדה הרפואית לעררים לפני בית הדין לעבודה.

פרק ד': תגמולים

תגמול עיקרי

10.  אסיר ציון שהוכר כנכה ישולמו לו, כל עוד הוא נכה, תגמולים בשיעורים שנקבעו לפי סעיף 4א לחוק נכי המלחמה בנאצים (להלן – התגמול העיקרי), ובלבד שדרגת נכותו אינה פחותה –

(1)   מ-10% - לגבי מי שהוכר כאסיר ציון לפי פסקה (1) או (4) בהגדרת "אסיר ציון";

(2)   מ-25% - לגבי מי שהוכר כאסיר ציון לפי פסקה (2) שבהגדרה האמורה.

תגמול לפי הכנסה (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

11.  (א)  בפרק זה –

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "הכנסה מרבית" – אחד מאלה:

(1)   לגבי מי שאין לו בן זוג - הכנסה בסכום השווה ל-20% מהשכר הממוצע;

(2)   לגבי מי שיש לו בן זוג - הכנסה, שלו ושל בן זוגו, בסכום השווה ל-30% מהשכר הממוצע;

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח;

          "תגמול עיקרי מלא" - תגמול עיקרי המשולם לפי סעיף 10 לאסיר ציון שהוכר כנכה ונקבעו לו 100% נכות.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  אסיר ציון יהיה זכאי לתגמול (להלן - תגמול לפי הכנסה) בסכום השווה ל-60% מהתגמול העיקרי המלא אם אין לו בן זוג, ובסכום השווה ל-90% מהתגמול העיקרי המלא אם יש לו בן זוג.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), למי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית לפי הענין, יהיה התגמול לפי הכנסה בסכום השווה להפרש שבין סכום השווה ל-60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית, לבין סכום התגמול האמור שהיה זכאי לו לפי סעיף קטן (ב) אלמלא היתה לו הכנסה העולה על ההכנסה המרבית; לענין סעיף קטן זה, "הכנסה" – לרבות הכנסת בן הזוג לגבי מי שיש לו בן זוג.

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סכום התגמול לפי הכנסה המשתלם לאסיר ציון שהוא ובן זוגו זכאים לתגמול לפי הכנסה, לא יעלה על סכום השווה לתגמול לפי הכנסה המשתלם לפי סעיף קטן (ב) למי שאין לו בן זוג.

          (ה)  אסיר ציון הזכאי לתגמול עיקרי לפי סעיף 10 זכאי, בכפוף להוראות סעיף זה, גם לתגמול לפי הכנסה.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח 2608)

(א) בסעיף זה, "מחוסר פרנסה" – אסיר ציון שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על סכום השווה לקיצבת זקנה המשתלמת לפי חוק הביטוח ליחיד – אם אין תלויים בו, או אינה עולה על סכום השווה לקיצבת זקנה המשתלמת לפי החוק האמור לבני זוג – אם יש בו תלויים כמשמעותם בסעיף 17 בסעיף 247 לחוק הביטוח (להלן – ההכנסה המותרת); לגבי מי שהוכר כאסיר ציון לפי פסקה (2) שבהגדרת "אסיר ציון" תובא בחשבון, לענין זה, גם הכנסת בן זוגו שאינו חי בנפרד ממנו.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

תגמול למחוסר פרנסה

11. (א) בסעיף זה, "מחוסר פרנסה" – אסיר ציון שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על סכום השווה לקיצבת זקנה המשתלמת לפי חוק הביטוח ליחיד – אם אין תלויים בו, או אינה עולה על סכום השווה לקיצבת זקנה המשתלמת לפי החוק האמור לבני זוג – אם יש בו תלויים כמשמעותם בסעיף 247 לחוק הביטוח (להלן – ההכנסה המותרת); לגבי מי שהוכר כאסיר ציון לפי פסקה (2) שבהגדרת "אסיר ציון" תובא בחשבון, לענין זה, גם הכנסת בן זוגו שאינו חי בנפרד ממנו.

(ב) נכה מחוסר פרנסה, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, ישולם לו, במקום התגמול העיקרי, תגמול למחוסר פרנסה בסכום השווה לצירופם של שני אלה:

(1) סכום השווה לגימלה להבטחת הכנסה בשיעור מוגדל כאמור בתוספת לחוק הבטחת הכנסה, בהתאם להרכב המשפחה;

(2) סכום השווה למחצית התגמול העיקרי.

(ג) תגמול לפי סעיף זה לא ישולם אלא למי שהוא תושב ישראל שנים עשר חדשים לפחות.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

(א) בפרק זה –

"הכנסה מרבית" – אחד מאלה:

(1) לגבי מי שאין לו בן זוג - הכנסה בסכום השווה לקצבת זקנה, המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק הביטוח;

(2) לגבי מי שיש לו בן זוג - הכנסה שלו ושל בן זוגו בסכום השווה לקצבת זקנה עם תוספת בעד בן זוג, המשתלמת לפי סעיף 244(א) ו-(ב)(1) לחוק הביטוח;

"הכנסה מרבית" – אחד מאלה:

(1) לגבי מי שאין לו בן זוג - הכנסה בסכום השווה ל-20% מהשכר הממוצע;

(2) לגבי מי שיש לו בן זוג - הכנסה, שלו ושל בן זוגו, בסכום השווה ל-30% מהשכר הממוצע;

"השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח;

"תגמול עיקרי מלא" – תגמול עיקרי המשולם לפי סעיף 10 לאסיר ציון שהוכר כנכה ונקבעו לו 100% נכות.

(ב) אסיר ציון יהיה זכאי לתגמול (להלן – תגמול לפי הכנסה) בסכום השווה למחצית מהתגמול העיקרי המלא אם אין לו בן זוג, ובסכום השווה ל-75% מהתגמול העיקרי המלא אם יש לו בן זוג.

(ב) אסיר ציון יהיה זכאי לתגמול (להלן - תגמול לפי הכנסה) בסכום השווה ל-60% מהתגמול העיקרי המלא אם אין לו בן זוג, ובסכום השווה ל-90% מהתגמול העיקרי המלא אם יש לו בן זוג.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), למי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית לפי הענין, יהיה התגמול לפי הכנסה בסכום השווה להפרש שבין מחצית סכום ההכנסה סכום השווה ל-60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית, לבין סכום התגמול האמור שהיה זכאי לו לפי סעיף קטן (ב) אלמלא היתה לו הכנסה העולה על ההכנסה המרבית; לענין סעיף קטן זה, "הכנסה" – לרבות הכנסת בן הזוג לגבי מי שיש לו בן זוג.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

12. (בוטל).

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

תגמול לנכה שהכנסתו עולה על ההכנסה המותרת

12. (א) נכה שהכנסתו עולה על ההכנסה המותרת (לסכום העולה על ההכנסה המותרת ייקרא להלן – ההכנסה הנוספת), ישולם לו תגמול כאמור בסעיף 11, בניכוי כדלקמן:

(1) היתה ההכנסה הנוספת הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו-(2) לפקודה, ינוכו מהתגמול 60% מההכנסה הנוספת;

(2) היתה ההכנסה הנוספת הכנסה שאינה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו-(2) לפקודה, תנוכה מהתגמול מלוא ההכנסה הנוספת.

(ב) לצורך חישוב ההכנסה הנוספת תנוכה ההכנסה המותרת תחילה מההכנסה שלא מהמקורות המפורטים בסעיף 2 (1) ו-(2) לפקודה, ואם נשארה יתרה לניכוי – תנוכה היתרה מההכנסה מהמקורות האחרים שבסעיף 2 לפקודה.

(ג) בכל מקרה לא יפחת התגמול לפי סעיף זה מהתגמול העיקרי.

(תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

13.  (בוטל).

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח 2540)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

תגמול לנצרך

13. (א) בסעיף זה, "נצרך" – מי שאינו מסוגל להשתכר למחייתו בשל מחלתו או בשל ליקויו הגופני, השכלי או הנפשי ואין סיכוי נראה לעין שאפשר יהיה אי פעם לשקמו, והוא אינו מוחזק במוסד ציבורי בנסיבות ובתנאים כאמור בסעיף 19(ד).

(ב) נכה נצרך, שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50%, ישולם לו, במקום התגמולים לפי סעיפים 10, 11 ו-12, תגמול בשיעורים שנקבעו לפי סעיף 4ג(א) ו-(ב) לחוק נכי המלחמה בנאצים – אם אין לו הכנסה, ובשיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) של אותו סעיף – אם יש לו הכנסה; לגבי מי שהוכר כאסיר ציון לפי פסקה (2) שבהגדרת "אסיר ציון" תובא בחשבון, לענין זה, גם מחצית הכנסתו של בן זוגו שאינו חי בנפרד ממנו.

(ג) נכה נצרך, שדרגת נכותו פחותה מ-50%, ישולם לו תגמול לפי הכללים שבסעיפים 11 ו-12.

(ד) תגמול לפי סעיף זה לא ישולם אלא למי שהוא תושב ישראל שנים עשר חדשים לפחות.

תגמול לבן משפחה של הרוג מלכות

14.  בני משפחה של המפורטים להלן יהיו זכאים לתגמולים בשיעורים ובתנאים שנקבעו בחוק משפחות חיילים, בשינויים המחוייבים:

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

(1)  הרוג מלכות למעט הרוג מלכות כהגדרתו בסעיף 2(ה);

(2)  מי שהיה במאסר, במעצר או בהגליה בשל סיבה מהסיבות האמורות בהגדרת "אסיר ציון" ונפטר בהיותו במאסר, במעצר או בהגליה לאחר קום המדינה;

(3)  מי שהיה במאסר, במעצר או בהגליה בשל סיבה מהסיבות האמורות בהגדרת "אסיר ציון", ובית משפט הצהיר לאחר קום המדינה על מותו לפי חוק הצהרות מוות, תשל"ח-1978.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

(1) הרוג מלכות למעט הרוג מלכות כהגדרתו בסעיף 2(ה);

תגמול לבן זוגו ולילדיו של אסיר ציון במאסר

15.  (א)  בן זוגו וילדיו של אסיר ציון כאמור בפסקה (3) להגדרת "אסיר ציון" יהיו זכאים לתגמולים –

(תיקון מס' 5) תשס"ג-2002

(1)   אם לבן הזוג אין הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המרבית, כמפורט להלן –

(א)   לבן זוג שהוא זכאי קודם – בסכום השווה לגמלה להבטחת הכנסה לפי התוספת הרביעית בחוק הבטחת הכנסה, בהתאם להרכב משפחתו, ואם עמו ילדים – בסכום שנקבע בפרטים 7 או 8 בתוספת האמורה, לפי הענין; לענין זה, "זכאי קודם" – מי שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   קיבל תגמול לפי סעיף זה בעד חודש דצמבר 2002, ובלבד שלאחר החודש האמור לא חלה הפסקה בזכאותו לתגמול לתקופה של שישה חודשים רצופים;

(2)   טרם מלאו לו 55 שנים;

(3)   הוא אינו מקבל קצבת שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח;

(ב)   לבן זוג שאינו זכאי קודם כהגדרתו בפסקת משנה (א) – בסכום השווה לגמלה להבטחת הכנסה לפי הטור המתאים בתוספת השניה בחוק הבטחת הכנסה, בהתאם לנתוניו האישיים.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

(2)   אם הכנסת בן הזוג עולה על ההכנסה המרבית – בסכום התגמול כאמור בפסקה (1), בניכוי ההכנסה הנוספת, ובלבד שהתגמול לא יפחת מסכום השווה לקיצבה לפי סעיף 252 לחוק הביטוח;

(3)   אם לילדים אין הורה הנמצא בארץ – בסכום השווה לגימלה הניתנת לילדים לפי חוק הבטחת הכנסה.

          (ב)  שוחרר אסיר ציון, ישולם התגמול לפי סעיף זה עד תום 12 חדשים מיום השחרור, ואם עלה לישראל תוך 12 החדשים האמורים – יימשך תשלום התגמול לבן זוגו ולילדיו ששה חדשים מיום עלייתו לישראל.

          (ג)   אסיר ציון הזכאי לתגמול לפי חוק זה, ינוכה מהתגמול המגיע לו סכום התגמול ששולם לבן זוגו ולילדיו בעד התקופה שלאחר עלייתו לישראל, אך לא ינוכה סכום העולה על התגמול המגיע לו בעד אותה תקופה.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח 2608)

15. (א) בן זוגו וילדיו של אסיר ציון כאמור בפסקה (3) להגדרת "אסיר ציון" יהיו זכאים לתגמולים –

(1) אם לבן הזוג אין הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המותרת - בסכום השווה לגימלה להבטחת הכנסה בשיעור מוגדל, לפי התוספת לחוק הבטחת הכנסה, בהתאם להרכב המשפחה, ואם עמו ילדים – בסכום שנקבע בפרטים 7 או 8 לתוספת האמורה, לפי הענין;

(2) אם הכנסת בן הזוג עולה על ההכנסה המותרת – בסכום התגמול כאמור בפסקה (1), בניכוי ההכנסה הנוספת, ובלבד שהתגמול לא יפחת מסכום השווה לקיצבה לפי סעיף 21 סעיף 252 לחוק הביטוח;

(3) אם לילדים אין הורה הנמצא בארץ – בסכום השווה לגימלה הניתנת לילדים לפי חוק הבטחת הכנסה.

(ב) שוחרר אסיר ציון, ישולם התגמול לפי סעיף זה עד תום 12 חדשים מיום השחרור, ואם עלה לישראל תוך 12 החדשים האמורים – יימשך תשלום התגמול לבן זוגו ולילדיו ששה חדשים מיום עלייתו לישראל.

(ג) אסיר ציון הזכאי לתגמול לפי חוק זה, ינוכה מהתגמול המגיע לו סכום התגמול ששולם לבן זוגו ולילדיו בעד התקופה שלאחר עלייתו לישראל, אך לא ינוכה סכום העולה על התגמול המגיע לו בעד אותה תקופה.

(ד) לענין סעיף זה, "בן זוג" ו"ילד" – כמשמעותם בסעיף 17 בסעיף 247 לחוק הביטוח והם תושבי ישראל ואזרחיה.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 325 (ה"ח 2540)

15. (א) בן זוגו וילדיו של אסיר ציון כאמור בפסקה (3) להגדרת "אסיר ציון" יהיו זכאים לתגמולים –

(1) אם לבן הזוג אין הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המותרת ההכנסה המרבית - בסכום השווה לגימלה להבטחת הכנסה בשיעור מוגדל, לפי התוספת לחוק הבטחת הכנסה, בהתאם להרכב המשפחה, ואם עמו ילדים – בסכום שנקבע בפרטים 7 או 8 לתוספת האמורה, לפי הענין;

(2) אם הכנסת בן הזוג עולה על ההכנסה המותרת ההכנסה המרבית – בסכום התגמול כאמור בפסקה (1), בניכוי ההכנסה הנוספת, ובלבד שהתגמול לא יפחת מסכום השווה לקיצבה לפי סעיף 252 לחוק הביטוח;

(3) אם לילדים אין הורה הנמצא בארץ – בסכום השווה לגימלה הניתנת לילדים לפי חוק הבטחת הכנסה.

(ב) שוחרר אסיר ציון, ישולם התגמול לפי סעיף זה עד תום 12 חדשים מיום השחרור, ואם עלה לישראל תוך 12 החדשים האמורים – יימשך תשלום התגמול לבן זוגו ולילדיו ששה חדשים מיום עלייתו לישראל.

(ג) אסיר ציון הזכאי לתגמול לפי חוק זה, ינוכה מהתגמול המגיע לו סכום התגמול ששולם לבן זוגו ולילדיו בעד התקופה שלאחר עלייתו לישראל, אך לא ינוכה סכום העולה על התגמול המגיע לו בעד אותה תקופה.

(ד) לענין סעיף זה, "בן זוג" ו"ילד" – כמשמעותם בסעיף 247 לחוק הביטוח והם תושבי ישראל ואזרחיה.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 66 (ה"ח 3170)

החלפת פסקה 15(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) אם לבן הזוג אין הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המרבית - בסכום השווה לגימלה להבטחת הכנסה בשיעור מוגדל, לפי התוספת לחוק הבטחת הכנסה, בהתאם להרכב המשפחה, ואם עמו ילדים – בסכום שנקבע בפרטים 7 או 8 לתוספת האמורה, לפי הענין;

תגמול לאלמנה של אסיר ציון (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

16.  נפטר אסיר ציון בחוץ לארץ לאחר שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר, ישולם לאלמנתו ולילדיו, תגמול השווה לקיצבת שאירים לפי חוק הביטוח, ובלבד שאינם מקבלים קיצבה אחרת מכוח החוק האמור; לענין תשלום התגמול יחולו הוראות פרק י"א לחוק הביטוח, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

16. נפטר אסיר ציון בחוץ לארץ לאחר שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר, ישולם לאלמנתו ולילדיו, כשמשמעותם בסעיף 5 בסעיף 238 לחוק הביטוח, תגמול השווה לקיצבת שאירים לפי חוק הביטוח, ובלבד שאינם מקבלים קיצבה אחרת מכוח החוק האמור; לענין תשלום התגמול יחולו הוראות פרק ב' פרק י"א לחוק הביטוח, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 325 (ה"ח 2540)

16. נפטר אסיר ציון בחוץ לארץ לאחר שהשתחרר מהמאסר או מהמעצר, ישולם לאלמנתו ולילדיו, כשמשמעותם בסעיף 238 לחוק הביטוח, תגמול השווה לקיצבת שאירים לפי חוק הביטוח, ובלבד שאינם מקבלים קיצבה אחרת מכוח החוק האמור; לענין תשלום התגמול יחולו הוראות פרק י"א לחוק הביטוח, בשינויים המחוייבים.

תגמול לתלויים ומענק פטירה (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

17.  (א)  נפטר אסיר ציון ובתכוף לפני פטירתו היה זכאי לתגמול לפי סעיפים 10 או 11, תהיה אלמנתו בשעת פטירתו, זכאית לכל אלה:

(1)   למענק בסכום השווה למענק המשתלם לפי סעיף 310 לחוק הביטוח;

(2)   לתגמול בסכום השווה ל-60% מסכום התגמולים ששולמו לנפטר בתכוף לפני פטירתו, לפי סעיפים 10 או 11.

          (ב)  נפטר אסיר ציון שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א), ואין אלמנה הזכאית לתגמול לפי סעיף זה, יהיו כל ילדיו, שמתקיים בהם האמור בהגדרה ילד, זכאים יחד לתגמול בשיעור כולל האמור בסעיף קטן (א)(2).

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

(1)   לא ישולם מענק לפי הוראות בסעיף קטן (א)(1) לילדיו ולאלמנתו של אסיר ציון, אם שולם בשל פטירתו מענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח או לפי סעיף 15 לחוק הבטחת הכנסה;

(2)   לא ישולם תגמול לאלמנה שחזרה ונישאה, מיום שנישאה כאמור.

          (ד)  לענין תשלומים לפי סעיף זה, דין אלמן כדין אלמנה.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

17. (א) נפטר אסיר ציון שהשתלם לו תגמול לפי חוק זה, ולא שולם עקב פטירתו מענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 לחוק הביטוח, ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת מותו, ובאין בן זוג – לילדו כהגדרתו בסעיף 5 בסעיף 238 לחוק הביטוח, מענק בסכום השווה לתגמול החדשי האחרון ששולם לו כפול שש, ובלבד שלא יפחת מסכום השווה למענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 האמור.

(ב) נפטר אדם לפני סיום הליכי הטיפול בבקשתו, והוא הוכר כאסיר ציון, ולא שולם עקב פטירתו מענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 לחוק הביטוח, ישולם למי שפורטו בסעיף קטן (א) מענק בסכום השווה למענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 האמור.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 325 (ה"ח 2540)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

מענק עקב פטירה

17. (א) נפטר אסיר ציון שהשתלם לו תגמול לפי חוק זה, ולא שולם עקב פטירתו מענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח, ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת מותו, ובאין בן זוג – לילדו כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח, מענק בסכום השווה לתגמול החדשי האחרון ששולם לו כפול שש, ובלבד שלא יפחת מסכום השווה למענק לפי סעיף 310 האמור.

(ב) נפטר אדם לפני סיום הליכי הטיפול בבקשתו, והוא הוכר כאסיר ציון, ולא שולם עקב פטירתו מענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח, ישולם למי שפורטו בסעיף קטן (א) מענק בסכום השווה למענק לפי סעיף 310 האמור.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

פרק ד'1: הטבות

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 326 (ה"ח 2540)

הוספת פרק ד'1

מענק הטבות (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

17א. אסיר ציון שהוכר כנכה, זכאי אחת לשנה נוסף על התגמולים לפי חוק זה, גם למענק הטבות בסכום השווה ל-18% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח; מענק ההטבות ישולם בחודש אוגוסט של כל שנה; בסעיף זה, "מענק הטבות" – תשלום שניתן לאסיר ציון שהוכר כנכה, כהשתתפות בהוצאות כאמור בתקנות שהתקין שר האוצר לפי סעיף 27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 326 (ה"ח 2540)

הוספת סעיף 17א

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

17ב.  (בוטל).

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 67 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 17ב

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

ביטול סעיף 17ב

הנוסח הקודם:

אגרת טלוויזיה

17ב. (א) אסיר ציון זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.

(ב) ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא אסיר ציון.

(ג) בסעיף זה, "אסיר ציון" - אסיר ציון שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא זכאי לתגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף 11;

(2) בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול כאמור בפסקה (1), השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות.

תשלומי ארנונה (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

17ג.   (א)  אסיר ציון זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו בשיעור של 100%; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.

          (ב)  ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור החייבת בתשלומי ארנונה, הוא אסיר ציון.

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

          (ג)   בסעיף זה, "אסיר ציון" – אסיר ציון שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא זכאי לתגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף 11;

(2)   בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול כאמור בפסקה (1), השתלמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 17ג

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

החלפת סעיף קטן 17ג(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בסעיף זה, "אסיר ציון" - אסיר ציון כהגדרתו בסעיף 17ב(ג).

רכישת תרופות (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

17ד.  (א)  אסיר ציון זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(ז)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

          (ב)  בסעיף זה, "אסיר ציון" – אסיר ציון כהגדרתו בסעיף 17ג(ג), שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 17ד

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(ב) בסעיף זה, "אסיר ציון" – אסיר ציון כהגדרתו בסעיף 17ב(ג) 17ג(ג), שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989.

מניעת כפל הטבות (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 7) תשע"ד-2014

17ה.  אסיר ציון הזכאי להטבה לפי סעיפים 17ג ו-17ד, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 17ה

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

17ה. אסיר ציון הזכאי להטבה לפי סעיפים 17ב עד 17ד 17ג ו-17ד, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

פרק ד'2: מענק לתלויים של אסיר ציון שנפטר לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999)

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת פרק ד'2

מענק לתלויים של אסיר ציון שנפטר לפני י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (תיקון מס' 4)  תשס"ג-2002

17ו.   (א)  אלמנתו בשעת פטירתו של אסיר ציון, שהוכר לפי הוראות חוק זה, ושנפטר לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), תהיה זכאית למענק בסכום השווה לכפל המענק המשתלם לפי סעיף 310 לחוק הביטוח.

          (ב)  (1)   נפטר אסיר ציון שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א), ואין אלמנה הזכאית למענק זה לפי סעיף זה, יהיו כל ילדיו בשעת פטירתו זכאים יחד למענק כאמור בסעיף קטן (א).

(2)   לענין תשלומים לפי סעיף זה, דין אלמן כדין אלמנה.

          (ג)   שולם בשל פטירתו של אסיר ציון לילדיו או לאלמנתו מענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח או לפי סעיף 15 לחוק הבטחת הכנסה, יופחת סכום המענק ששולם כאמור מסכום המענק המשתלם לפי סעיף זה.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 17ו

פרק ה': שונות

חובת המבקש

18.  המבקש תגמול ימציא למוסד מסמכים על הכנסתו ופרטים אחרים הדרושים לקביעת הזכאות לתגמול; מקבל תגמול יודיע למוסד על יציאתו לחוץ לארץ ועל כל שינוי בהכנסתו ובהרכב משפחתו ושיש בו כדי להשפיע על שיעור התגמול.

תשלום

19.  (א)  אושרה בקשה לתגמול לפי חוק זה, ישולם התגמול מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה וכל עוד הזכאי הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.

          (ב)  פקעה הזכות לתגמול או חל שינוי בסכום התגמול במהלך חודש פלוני, יופסק תשלום התגמול או ישונה הסכום, לפי הענין, מהאחד בחודש הבא.

          (ג)   יצא זכאי לתגמול את ישראל לתקופה העולה על ששה חדשים, לא יהיה זכאי לתגמול בעד תקופת שהותו מחוץ לישראל מעבר לששת החדשים האמורים, אלא אם כן יצא את ישראל בשליחות ממלכתית או ציבורית או לצרכי קבלת טיפול רפואי, והכל לתקופה שהמוסד אישר.

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

          (ד)  אסיר ציון שזכאי לתגמול ואין בו תלויים כמשמעותם בסעיף 247 לחוק הביטוח, והחזקתו היא על חשבון גוף ציבורי שנקבע על פי סעיף 307 לחוק הביטוח, ישולם לו התגמול בסכום השווה ל-25% מסכום התגמול המגיע לו, החל מהחודש הרביעי להחזקתו במוסד וכל עוד הוא מוחזק בו.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(ד) אסיר ציון שזכאי לתגמול ואין בו תלויים כמשמעותם בסעיף 17 בסעיף 247 לחוק הביטוח, והחזקתו היא על חשבון גוף ציבורי שנקבע על פי סעיף 137 סעיף 307 לחוק הביטוח, ישולם לו התגמול בסכום השווה ל-25% מסכום התגמול המגיע לו, החל מהחודש הרביעי להחזקתו במוסד וכל עוד הוא מוחזק בו.

הכנסה לענין  גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2017

19א. תגמול המשולם לפי הוראות חוק זה, לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 326 (ה"ח 2540)

הוספת סעיף 19א

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 427 (ה"ח 1046)

הכנסה לענין גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות

19א. תגמול המשולם לפי הוראות חוק זה, לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות, שנערך בין ממשלת ישראל לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח ההסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח.

חוב של תגמול

20.  (א)  נפטר זכאי לתגמול בלי שגבה את מלוא התגמול המגיע לו, ישולם חוב התגמול לבן זוגו של הזכאי לתגמול, ובאין בן זוג – ליורשיו על פי דין.

          (ב)  זכאי לתגמול, שלא גבה אותו תוך שנה מיום שהוצע לתשלום, תפקע זכותו לקבלו, זולת אם קבע המוסד אחרת.

מניעת תשלומים (תיקון מס' 3)  תשנ"ח-1998

21.  (א)  קיימת זכאות לתגמולים שונים לפי סעיפים 10, 14 ו-15, ישולם לזכאי רק תגמול אחד, לפי בחירתו.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          (ב)  בן זוג וילד של אסיר ציון הזכאים לקצבה, הברירה בידם לבחור בקצבה או בתגמול לפי סעיף 17; בסעיף זה, "קצבה" – אחת מאלה לפי הענין:

(1)   קצבת שאירים לפי פרק י"א לחוק הביטוח;

(2)   קצבת תלויים לפי פרק ה' לחוק הביטוח;

(תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

(3)   גמלת שאירים המשתלמת לפי הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח.

(תיקון מס' 1) תשנ"ז-1996 (תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

          (ג)   נכות, שמשתלם בשלה תגמול על פי חוק זה, ולא שולם בשלה תגמול לפי ההסכם כמשמעותו בסעיף 27, לא תובא בחשבון לענין קיצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח.

מיום 31.12.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1606 מיום 31.12.1996 עמ' 14 (ה"ח 2446)

(ב) הזכאי לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו משתלם תגמול מאוצר המדינה – הברירה בידו לבחור באחד התגמולים; הוראה זו אינה גורעת מן האמור בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, ובחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985.

(ג) נכות, שמשתלם בשלה תגמול על פי חוק זה, ולא שולם בשלה תגמול לפי ההסכם כמשמעותו בסעיף 27, לא תובא בחשבון לענין קיצבת נכות לפי פרק ו'2 לחוק הביטוח.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(ג) נכות, שמשתלם בשלה תגמול על פי חוק זה, ולא שולם בשלה תגמול לפי ההסכם כמשמעותו בסעיף 27, לא תובא בחשבון לענין קיצבת נכות לפי פרק ו'2 פרק ט' לחוק הביטוח.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 326 (ה"ח 2540)

(א) קיימת זכאות לתגמולים שונים על פי הוראות חוק זה לפי סעיפים 10, 14 ו-15, ישולם לזכאי רק תגמול אחד, לפי בחירתו.

(ב) בן זוג וילד של אסיר ציון הזכאים לקצבה, הברירה בידם לבחור בקצבה או בתגמול לפי סעיף 17; בסעיף זה, "קצבה" – אחת מאלה לפי הענין:

(1) קצבת שאירים לפי פרק י"א לחוק הביטוח;

(2) קצבת תלויים לפי פרק ה' לחוק הביטוח;

(3) גמלת שאירים המשתלמת לפי הסכם בדבר גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות, שנערך בין ממשלת ישראל לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח.

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 427 (ה"ח 1046)

(3) גמלת שאירים המשתלמת לפי הסכם בדבר גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות, שנערך בין ממשלת ישראל לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח.

טיפול רפואי

22.  (א)  השר יקבע כללים בדבר טיפול רפואי ושיקום מקצועי שיינתנו לזכאים לתגמולים בשל נכותם שנקבעה לפי חוק זה.

(תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998

          (ב)  אסיר ציון נכה, הזכאי לתגמול, ישולמו לו מדי שנה דמי הבראה לשבעה ימים בסכומים שהשר יקבע.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 326 (ה"ח 2540)

(ב) אסיר ציון נכה, הזכאי לתגמול, ישולמו לו מדי שנה דמי הבראה לשבעה ימים בסכומים שהשר יקבע.

החלת סעיפים מחוק הביטוח (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

23.  סעיפים 297א, 297ב, 303, 304, 311, 315 ו-396 לחוק הביטוח יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין חוק זה.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

23. סעיפים 135, 136, 138, 140 ו-233 לחוק הביטוח סעיפים 297א, 297ב, 303, 304, 311, 315 ו-396 לחוק הביטוח יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין חוק זה.

בית הדין לעבודה (תיקון מס' 6)  תשע"ב-2012

24.  לבית דין אזורי, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה לפי חוק זה למעט בעניינים שבסמכותה של ועדת הערר כאמור בסעיף 4 או בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים כאמור בסעיף 4א.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח 633)

24. לבית דין אזורי, כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה לפי חוק זה למעט בעניינים שבסמכותה של ועדת הערר כאמור בסעיף 4 או בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים כאמור בסעיף 4א.

מימון

25.  (א)  תגמולים לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

          (ב)  אוצר המדינה יעביר למוסד מדי חודש בחודשו את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי החוק, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע החוק.

גמלה שלא תשולם

גמלה שלא תשולם (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

25א.  לא תשולם גמלה פחותה משיעור או מסכום שיקבע השר בתקנות.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 25א

יום ציון פועלם של אסירי ציון (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

25ב.  (א)  פועלם של אסירי ציון יצוין במועד קבוע מדי שנה, על פי הוראות שתקבע הממשלה (בסעיף זה - יום ציון פועלם של אסירי ציון).

          (ב)  יום ציון פועלם של אסירי ציון יחול ביום ה' בתמוז, ואולם אם חל יום ציון פועלם של אסירי ציון ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני אחד הימים כאמור, רשאית הממשלה לקבוע שיום ציון פועלם של אסירי ציון יחול סמוך ליום ה' בתמוז.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 68 (ה"ח 3170)

הוספת סעיף 25ב

ביצוע (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

26.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  השר, באישור ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   כללים בדבר חישוב הסכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס כהגדרתה בסעיף 1(א), לרבות נסיבות שבהן יובא בחשבון לענין חישוב ההכנסה של מי שהוכר כאסיר ציון גם נכס של ילדו הנמצא בהחזקתו;

(2)   נסיבות שבהן יראו נכס שהועבר לאחר כשייך למעביר הנכס, ואת דרכי חישוב ההכנסה מנכס שהועבר.

מיום 1.3.2003

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 69 (ה"ח 3170)

26. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) השר, באישור ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1) כללים בדבר חישוב הסכומים שיראו אותם כהכנסה מנכס כהגדרתה בסעיף 1(א), לרבות נסיבות שבהן יובא בחשבון לענין חישוב ההכנסה של מי שהוכר כאסיר ציון גם נכס של ילדו הנמצא בהחזקתו;

(2) נסיבות שבהן יראו נכס שהועבר לאחר כשייך למעביר הנכס, ואת דרכי חישוב ההכנסה מנכס שהועבר.

תשריר

27.  (א)  הרשויות והגופים שהוקמו או מונו על פי ההסכם בדבר מתן תגמולים לאסירי ציון, לבני משפחותיהם ולבני משפחות הרוגי מלכות (להלן – ההסכם) ימשיכו לפעול כאילו הוקמו או מונו לפי חוק זה, כל עוד לא הוקמו או מונו מחדש לפי החוק.

          (ב)  ההחלטות שקיבלו הרשויות והגופים האמורים בסעיף קטן (א) לפני תחילתו של חוק זה על פי ההסכם ימשיכו להיות בתוקף כאילו נתקבלו לפי החוק ובשינויים המחוייבים ממנו.

תחילה

28.  תחילתו של חוק זה ששים ימים מיום פרסומו.

פרסום

29.  חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.

                         יצחק שמיר                          יצחק שמיר

                               ראש הממשלה                            שר העבודה והרווחה

           חיים הרצוג                          דב שילנסקי

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 205 (ה"ח תשנ"ב מס' 2118 עמ' 252).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1606 מיום 31.12.1996 עמ' 14 (ה"ח תשנ"ו מס' 2446 עמ' 228) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 99 (ה"ח תשנ"ז מס' 2608 עמ' 285) – תיקון מס' 2 בסעיף 14 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.6.1998 ור' סעיף 20 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 324 (ה"ח תשנ"ו מס' 2540 עמ' 780) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.1.1999 ור' סעיפים 10, 11 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 66 (ה"ח תשס"ב מס' 3170 עמ' 880) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 1.3.2003 ור' סעיף 11(ב) לענין תחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1882 מיום 29.12.2002 עמ' 181 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 4 עמ' 18) – תיקון מס' 5 [במקור מס' 4] בסעיף 29 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), תשס"ג-2002; תחילתו ביום 1.1.2003.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 633 עמ' 160) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 6 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 7 בסעיף 136 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 7 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 427 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1046 עמ' 1052) – תיקון מס' 8 בסעיף 37 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות