נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – צה"ל – נכים – תגמולים ושיקום

בריאות – נכים – נכי צה"ל – תגמולים ושיקום

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

דין חבלה שלא בעת מילוי תפקיד

סעיף 2

2

Go

תחולה

סעיף 3


חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "חייל" – חייל בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, למעט בשירות קבע;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

          "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "פקודות הצבא"

דין חבלה שלא בעת מילוי תפקיד (תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

2.       (א)  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)   החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות;

(תיקון מס' 2) תשע"ב-2012

(2)   אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של 30 הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996

(2א) (1)   החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה, בעיסוק או בפעילות ספורטיבית, אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין אם אושרו כדין לפי פקודות הצבא ובין אם לאו, בין אם בפועל ניתנה תמורה כאמור ובין אם לאו;

(2)   פסקה זו לא תחול על עבודה שאושרה על פי פקודות הצבא מטעמים של מצוקה כלכלית קשה;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(3)   בפסקה זו –

"פקודות הצבא" – (נמחקה);

"פעילות ספורטיבית" – לרבות כל פעילות ספורטיבית המתבצעת במסגרת אגודה הרשומה כחוק;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2ב) החבלה לא אירעה בתאונת דרכים שבשלה היתה נשללת זכאותו של החייל לפיצוי לפי סעיף 7 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ולעניין פסקה (5) של הסעיף האמור – בכפוף להוראות סעיף 7א לחוק האמור;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2ג)  החבלה לא אירעה כתוצאה מייצור של סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, או של חומר אסור בהפצה כמשמעותו בסעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013, מסחר בהם או שימוש בהם, או אגב ביצוע עבירה בהשפעת חומר אלכוהולי;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2ד)  החבלה לא אירעה כתוצאה מביצוע מעשה הכרוך בנטילת סיכון בלתי סביר מצד החייל, מתוך כוונה לגרימת החבלה, מתוך שוויון נפש לאפשרות גרימת החבלה או מתוך תקווה להצליח למנעה;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

(2ה) החבלה לא אירעה מחוץ לשטח מדינת ישראל ואזור יהודה והשומרון, למעט אם אירעה בחופשה שאושרה לחייל בודד לצורך ביקור משפחתו, כהגדרתם בפקודת הצבא;

(3)   כתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית לפי חוק הנכים דרגת נכות של 20% לפחות וכל עוד דרגת הנכות לא פחתה מ-20%.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 3)  תשע"ז-2016

          (ב)  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים), יחול לגבי בני משפחתו של חייל שמת כתוצאה מחבלה שנחבל מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שהתקיימו כל הנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (2א) ו-(2ג) עד (2ה).

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2016

          (ג)   קצין התגמולים שמונה לפי חוק הנכים או חוק משפחות חיילים, לפי העניין, לא יקבע כי חבלה התרחשה בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) עד (2ד), אלא אם כן הובא לפניו אחד מאלה:

(1)   פסק דין של בית משפט או בית דין המרשיע את החייל בעבירה בקשר לנסיבות כאמור;

(2)   אם לא ניתן פסק דין בהליך פלילי נגד החייל בשל נסיבות כאמור – מסמך של גוף המוסמך לפי כל דין לחקור עבירה בקשר לנסיבות אלה או להעמיד לדין בגינה, המעיד על קיומן של ראיות לכאורה לקיומן של הנסיבות כאמור.

מיום 14.3.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ו מס' 1575 מיום 14.3.1996 עמ' 170 (ה"ח 2445)

2. (א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו שלושה כל אלה:

(1) החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות;

(2) אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של ארבעה-עשר הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

(2א) (1) החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה, בעיסוק או בפעילות ספורטיבית, אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין אם אושרו כדין לפי פקודות הצבא ובין אם לאו, בין אם בפועל ניתנה תמורה כאמור ובין אם לאו.

(2) פסקה זו לא תחול על עבודה שאושרה על פי פקודות הצבא מטעמים של מצוקה כלכלית קשה.

(3) בפסקה זו –

"פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

"פעילות ספורטיבית" – לרבות כל פעילות ספורטיבית המתבצעת במסגרת אגודה הרשומה כחוק.

(3) כתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית לפי חוק הנכים דרגת נכות של 20% לפחות וכל עוד דרגת הנכות לא פחתה מ-20%.

(ב) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, יחול לגבי בני משפחתו של חייל שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) בסעיף קטן (א)(1) עד (2א).

מיום 5.7.2012

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ב מס' 2366 מיום 5.7.2012 עמ' 479 (ה"ח 467)

(א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות;

(2) אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של ארבעה-עשר 30 הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח 1083)

2. (א) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) החבלה אירעה בעת שהחייל לא נעדר מן השירות שלא ברשות;

(2) אם החבלה אירעה בעת שהחייל לא מילא תפקיד בשירות, היא אירעה תוך תקופה של 30 הימים הראשונים שבהם לא מילא תפקיד בשירות;

(2א) (1) החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה, בעיסוק או בפעילות ספורטיבית, אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין אם אושרו כדין לפי פקודות הצבא ובין אם לאו, בין אם בפועל ניתנה תמורה כאמור ובין אם לאו;

(2) פסקה זו לא תחול על עבודה שאושרה על פי פקודות הצבא מטעמים של מצוקה כלכלית קשה;

(3) בפסקה זו –

"פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

"פעילות ספורטיבית" – לרבות כל פעילות ספורטיבית המתבצעת במסגרת אגודה הרשומה כחוק;

(2ב) החבלה לא אירעה בתאונת דרכים שבשלה היתה נשללת זכאותו של החייל לפיצוי לפי סעיף 7 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ולעניין פסקה (5) של הסעיף האמור – בכפוף להוראות סעיף 7א לחוק האמור;

(2ג) החבלה לא אירעה כתוצאה מייצור של סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, או של חומר אסור בהפצה כמשמעותו בסעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013, מסחר בהם או שימוש בהם, או אגב ביצוע עבירה בהשפעת חומר אלכוהולי;

(2ד) החבלה לא אירעה כתוצאה מביצוע מעשה הכרוך בנטילת סיכון בלתי סביר מצד החייל, מתוך כוונה לגרימת החבלה, מתוך שוויון נפש לאפשרות גרימת החבלה או מתוך תקווה להצליח למנעה;

(2ה) החבלה לא אירעה מחוץ לשטח מדינת ישראל ואזור יהודה והשומרון, למעט אם אירעה בחופשה שאושרה לחייל בודד לצורך ביקור משפחתו, כהגדרתם בפקודת הצבא;

(3) כתוצאה מהחבלה נקבעה לו על ידי ועדה רפואית לפי חוק הנכים דרגת נכות של 20% לפחות וכל עוד דרגת הנכות לא פחתה מ-20%.

(ב) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים), יחול לגבי בני משפחתו של חייל שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (2א) מחבלה שאירעה בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, ובלבד שהתקיימו כל הנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (2א) ו-(2ג) עד (2ה).

(ג) קצין התגמולים שמונה לפי חוק הנכים או חוק משפחות חיילים, לפי העניין, לא יקבע כי חבלה התרחשה בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) עד (2ד), אלא אם כן הובא לפניו אחד מאלה:

(1) פסק דין של בית משפט או בית דין המרשיע את החייל בעבירה בקשר לנסיבות כאמור;

(2) אם לא ניתן פסק דין בהליך פלילי נגד החייל בשל נסיבות כאמור – מסמך של גוף המוסמך לפי כל דין לחקור עבירה בקשר לנסיבות אלה או להעמיד לדין בגינה, המעיד על קיומן של ראיות לכאורה לקיומן של הנסיבות כאמור.

תחולה

3.    חוק זה יחול לגבי חבלה שאירעה לאחר פרסומו.

      חיים הרצוג                 יצחק שמיר                  יצחק רבין

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                       שר הבטחון* פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1235 מיום 5.2.1988 עמ' 26 (ה"ח תשמ"ז מס' 1826 עמ' 215).

תוקן ס"ח תשנ"ו מס' 1575 מיום 14.3.1996 עמ' 170 (ה"ח תשנ"ו מס' 2445 עמ' 226) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשע"ב מס' 2366 מיום 5.7.2012 עמ' 479 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 467 עמ' 202) – תיקון מס' 2; תחולתו על חבלה שאירעה מיום תחילתו.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 3 בסעיף 48 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 27.4.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות