Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, תשנ"ה-1995

ביטוח – ביטוח לאומי – תגמולים – חסידי אומות עולם

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תגמול לחסיד אומות העולם

סעיף 2

2

Go

ביטוח רפואי

סעיף 3

2

Go

קצובת הבראה

סעיף 4

2

Go

דיור וסיעוד

סעיף 5

2

Go

תגמול ומענק לבן משפחה

סעיף 6

2

Go

תשלום תגמול והגשת בקשה

סעיף 7

2

Go

תשלום תגמול למי שיצא את ישראל

סעיף 7א

2

Go

החלת סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי

סעיף 8

2

Go

תחילת התשלום

סעיף 9

2

Go

שמירת זכויות

סעיף 10

2

Go

מימון והחזר הוצאות

סעיף 11

3

Go

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס 109

סעיף 12

3

Go

תיקון פקודת מס הכנסה – מס 107

סעיף 13

3

Go

תיקון נוסח משולב תשנה – מס 5 חוק הביטוח הלאומי

סעיף 14

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 15


חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, תשנ"ה-1995*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

          "בן משפחה" – אלמן או אלמנה ובאין אלמן או אלמנה – ילד, כמשמעות מונחים אלה בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ובלבד שהם יושבים בישראל;

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

"בן משפחה" – אלמן או אלמנה ובאין אלמן או אלמנה – ילד, כמשמעות מונחים אלה בסעיף 5 בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ובלבד שהם יושבים בישראל;

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

          "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995;

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 תשנ"ה-1995;

          "חסיד אומות העולם" – מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם", והוא יושב בישראל;

          "המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק הביטוח הלאומי.

תגמול לחסיד אומות העולם (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

2.    חסיד אומות העולם יהיה זכאי לתגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן – תגמול חודשי).

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

2. חסיד אומות העולם יהיה זכאי לתגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 1א בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן – תגמול חודשי).

ביטוח רפואי

3.    חסיד אומות העולם זכאי, ללא תשלום, לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.

קצובת הבראה

4.    לחסיד אומות העולם ולבן זוגו, תינתן, לכל אחד מהם, קצובת הבראה ונופש פעם אחת בשנה, בעד שמונה ימים, בסכום ששולם באותה שנה לעובד מדינה.

דיור וסיעוד

5.    הממשלה, באמצעות המשרדים הנוגעים בדבר, תסייע לחסידי אומות העולם בפתרון בעיות דיור וסיעוד, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תתקין תקנות בדבר פרטי הסיוע וסדריו.

תגמול ומענק לבן משפחה

6.    נפטר חסיד אומות העולם –

(1)  ישולם התגמול החודשי לבן משפחה של חסיד אומות העולם; היו יותר מבן משפחה אחד, יחולק התגמול ביניהם בחלקים שווים;

(2)  תשולם קצובת ההבראה והנופש לאלמן או לאלמנה לפי הוראות סעיף 4;

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

(3)  הוצאות קבורה יינתנו לפי הכללים שנקבעו בתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ח-1978, ואם קיימת זכאות למענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בסכום העולה על המענק לפי תקנה 1 לתקנות האמורות, יינתן במקום המענק שבתקנה 1, המענק לפי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי;

(4)  בן משפחה שהוא אלמן או אלמנה יהיה זכאי לתגמול כאמור בפסקה (1), כל עוד לא נישא מחדש.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח 2608)

(3) הוצאות קבורה יינתנו לפי הכללים שנקבעו בתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל"ח-1978, ואם קיימת זכאות למענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי בסכום העולה על המענק לפי תקנה 1 לתקנות האמורות, יינתן במקום המענק שבתקנה 1, המענק לפי סעיף 137ג סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי;

תשלום תגמול והגשת בקשה

7.    (א)  תגמול לפי חוק זה ישולם על ידי המוסד על פי בקשה שתוגש למוסד.

(תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

          (ב)  תגמול חודשי לפי חוק זה לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח 2608)

(ב) תגמול חודשי לפי חוק זה לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גימלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך בין הממשלה לבין המוסד לפי סעיף 200 סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

מיום 27.8.2017

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 428 (ה"ח 1046)

(ב) תגמול חודשי לפי חוק זה לא ייחשב כהכנסה לענין ההסכם בדבר מתן גימלאות זקנה ושאירים מיוחדות שנערך בין הממשלה לבין המוסד לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי ההסכם בדבר מתן גמלאות אזרח ותיק ושאירים מיוחדות כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.

תשלום תגמול למי שיצא את ישראל (תיקון מס' 3)  תשס"א-2001

7א.     (א)  מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם", יצא את ישראל לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי, לו או לבן זוגו, ושולם לו תגמול חודשי במשך תקופה של 5 שנים לפחות בתכוף לפני יציאתו, יהיה זכאי, על אף הוראות סעיף 2, לתגמול חודשי בשיעור הקבוע בסעיף האמור, בתנאים ולפי כללים שקבע שר העבודה והרווחה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על אלמן או אלמנה של חסיד אומות העולם הזכאים לתגמול לפי סעיף 6.

          (ב)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 8, ואולם לא ישולם יותר מתגמול חודשי אחד בעד אותו חודש.

מיום 1.7.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401 (ה"ח 2880)

הוספת סעיף 7א

החלת סעיף 146 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 2)  תשנ"ח-1998

8.    הוראות סעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי יחולו לגבי זכאי המקבל תגמול חודשי לפי חוק זה, והוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק האמור יחולו לגבי תגמול חודשי לפי חוק זה.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח 2608)

8. הוראות סעיף 146 324 לחוק הביטוח הלאומי יחולו לגבי זכאי המקבל תגמול חודשי לפי חוק זה, והוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק האמור יחולו לגבי תגמול חודשי לפי חוק זה.

תחילת התשלום

9.    תגמול חודשי לפי חוק זה ישולם מהאחד בחודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת התגמול למוסד, ובלבד שתגמול חודשי לבן משפחה של חסיד אומות העולם שנפטר, לא ישולם בעד החודש שבעדו שולם התגמול לחסיד אומות העולם.

שמירת זכויות

10.  מי שקיבל תגמול חודשי לפי ההסכם בדבר מתן תגמולים לחסיד אומות העולם מיום י"א בניסן תשמ"ז (10 באפריל 1987), ערב תחילתו של חוק זה, יהיה זכאי לתגמול ולהטבות לפי חוק זה.

מימון והחזר הוצאות

11.  (א)  גימלאות ותשלומים לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

          (ב)  אוצר המדינה יעביר למוסד מדי חודש בחודשו את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי חוק זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע החוק.

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 109

12.  בסעיף 168 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה 3(ז) יבוא:

          "(ח)        חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, תשנ"ה-1995;

          (ט)  חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992."

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 107

13.  בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף קטן (6ו) יבוא:

"(6ז) תגמול המשולם לפי חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, תשנ"ה-1995".

תיקון נוסח משולב תשנ"ה – מס' 5 (תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

14.  סעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, יתוקן לפי סעיף 12 לחוק זה.

מיום 10.4.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1623 מיום 10.4.1997 עמ' 153 (ה"ח 2602)

14. סעיף 324 סעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, יתוקן לפי סעיף 12 לחוק זה.

ביצוע ותקנות

15.  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

                                        יצחק רבין                                          אורה נמיר

                                                 ראש הממשלה                                            שרת העבודה והרווחה

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ה מס' 1540 מיום 10.8.1995 עמ' 436 (ה"ח תשנ"ה מס' 2334 עמ' 172).

תוקן ס"ח תשנ"ז מס' 1623 מיום 10.4.1997 עמ' 153 (ה"ח תשנ"ז מס' 2602 עמ' 254) – תיקון מס' 1 בסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 14), תשנ"ז-1997.

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 100 (ה"ח תשנ"ז מס' 2608 עמ' 285) – תיקון מס' 2 בסעיף 17 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.6.1998 ור' סעיף 20 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401 (ה"ח תש"ס מס' 2880 עמ' 408) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 1.7.2001 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 428 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1046 עמ' 1052) – תיקון מס' 4 בסעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות