נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), תשמ"ב-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תקנים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור הייצור

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

2

Go

סייג לתחולה צו

סעיף 4

2

Go

תוספת


צו התקנים (איסור ייצור מצרכים), תשמ"ב-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק התקנים, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "תקן רשמי" - כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;

          "המכון" - מכון התקנים הישראלי;

          "תו-תקן" - כמשמעותו בסעיף 11 לחוק.

צו תשמ"ז-1987

          "מצרך חדש" - דגם חדש של מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת.

מיום 26.3.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 344

הוספת הגדרת "מצרך חדש"

איסור הייצור צו תשמ"ג-1983 צו תשמ"ז-1987

2.    (א)  לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת, שהמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, כמפורט בטור ב', אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה.

צו תשע"ח-2018

          (א1) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי להקים חובת סימון תו תקן לגבי מצרך מיובא.

צו תשמ"ז-1987

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על מצרך חדש שיצרנו הגיש בקשה למכון לקבלת היתר לסמנו בתו-תקן וחתם עמו על הסכם לכך, וכל עוד לא הוכרע בבקשתו.

מיום 31.10.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4515 מיום 31.7.1983 עמ' 1765

2. לא ייצר אדם לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת, שהמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, כמפורט בטור ב', אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה.

מיום 26.3.1987

צו תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 344

2. (א) לא ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א' לתוספת, שהמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, כמפורט בטור ב', אלא אם ניתן לו היתר מהמכון לסמנו בתו-תקן והוא סימנו בהתאם להיתר זה.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על מצרך חדש שיצרנו הגיש בקשה למכון לקבלת היתר לסמנו בתו-תקן וחתם עמו על הסכם לכך, וכל עוד לא הוכרע בבקשתו.

מיום 15.4.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7951 מיום 14.2.2018 עמ' 997

הוספת סעיף קטן 2(א1)

תחילה

3.    תחילתו של צו זה הוא כמפורט בטור ג' לתוספת לגבי כל אחד מהמצרכים המפורטים לצדו בטור א'.

סייג לתחולה צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

4.    הוראות צו זה לא יחולו על מצרך מן המפורטים בטור א' בתוספת שייצורו הסתיים לפני תחילת תקפו של הצו העיקרי.

מיום 25.6.1987

צו (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5038 מיום 25.6.1987 עמ' 1033

הוספת סעיף 4

צו תשע"ח-2018

תוספת

(סעיף 2)

טור א'

המצרך

טור ב'

התקן הרשמי

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים, למעט מתאמים שכל ייעודם הגנה מפני עלייה או ירידה של מתח הרשת

32 חלק 2.5

מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה

66

מחממי מים חשמליים בעלי וויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי

69

מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים

251

מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים

318

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד

463

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה

570 חלק 1

מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: מד-לחץ

570 חלק 2

מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים

579 חלק 1

מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים

579 חלק 2

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים – דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים

900 חלק 2.6

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים

900 חלק 2.15

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח

900 חלק 2.24

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – כללי

907 חלק 1

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים תנורים או מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת

907 חלק 2

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות – מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית

907 חלק 3

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – כללי

907 חלק 4

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה – מכשירים הכוללים תנורים או מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת

907 חלק 5

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים

968 חלק 3

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים

968 חלק 4

מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר

987

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, בלא ארובה המופעלים בגפ"מ

995 חלק 1

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מעשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצק

995 חלק 2

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים

995 חלק 3

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט

995 חלק 4

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט

995 חלק 5

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט

995 חלק 6

מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה

1049

מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי

1153

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר

1157 חלק 1

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה מכניות

1157 חלק 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות ושיטות בדיקה כימיות

1157 חלק 3

מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

1498 חלק 1

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות

1498 חלק 2

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות

1498 חלק 3

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה

1498 חלק 4

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות

1498 חלק 5

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע

1498 חלק 6

מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

1498 חלק 7

מתקני משחקים: אתר המשחקים

1498 חלק 8

מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור

2252 חלק 1

משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע

2252 חלק 2

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד

2481 חלק 0

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות

2481 חלק 1

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות

2481 חלק 2

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה

2481 חלק 41

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות

5817 חלק 1

מוצרים לשימוש ילדים וטיפול בהם – אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות

5817 חלק 2

כ"ו בסיון תשמ"א (28 ביוני 1981)                          גדעון פת

                                                                              שר התעשיה, המסחר והתיירות* פורסם ק"ת תשמ"א מס' 4277 מיום 11.10.1981 עמ' 160.

תוקן ק"ת תשמ"ג מס' 4515 מיום 31.7.1983 עמ' 1765 – צו תשמ"ג-1983; תחילתו שלושה חדשים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ה מס' 4800 מיום 5.5.1985 עמ' 1213 – צו תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4897 מיום 2.2.1986 עמ' 463 – צו תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5000 מיום 26.1.1987 עמ' 344 – צו תשמ"ז-1987; תחילתו חדשיים מיום פרסומו.

ק"ת תשמ"ז מס' 5038 מיום 25.6.1987 עמ' 1033 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5038 מיום 25.6.1987 עמ' 1033 – צו (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 542 – צו תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן מס' 5265 מיום 29.4.1990 עמ' 594 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5380 מיום 29.8.1991 עמ' 1239 – צו תשנ"א-1991.

ק"ת תשס"ה מס' 6351 מיום 2.12.2004 עמ' 196 – צו תשס"ה-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6424 מיום 27.9.2005 עמ' 1005 – צו (מס' 2) תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ח מס' 6699 מיום 6.8.2008 עמ' 1184 – צו תשס"ח-2008.

ק"ת תשע"ח מס' 7951 מיום 14.2.2018 עמ' 997 – צו תשע"ח-2018; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות