Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה – יסודות התקציב

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

פרק ב': הרשאה להוציא כספים ולהתחייב

Go

7

סעיף 2

מבנה חוק תקציב שנתי

Go

7

סעיף 3

תקציב ההוצאה

Go

7

סעיף 3א

תמיכות במוסדות ציבור

Go

7

סעיף 3ב

הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה

Go

8

סעיף 4

שימוש בתקבולים נוספים לצורך כיסוי התייקרויות ותשלום חובות

Go

9

סעיף 5

הוצאה מותנית בהכנסה

Go

9

סעיף 6

הרשאה להתחייב והתחייבויות

Go

9

סעיף 7

שיא כוח אדם

Go

9

סעיף 8

תקציב מפעלים עסקיים

Go

9

סעיף 9

סמכות לקבוע מנת מימון

Go

10

סעיף 10

עדכון תקציב

Go

10

סעיף 11

שינויים

Go

11

סעיף 12

שימוש ברזרבות

Go

12

סעיף 13

שימוש בעודפי תקציב משנה קודמת

Go

12

סעיף 15

מועד לפניות

Go

13

סעיף 16

סכום מוקצב שיראוהו כמוצא

Go

13

סעיף 17

ביטוח הצמדה

Go

13

פרק ג': תקציב הבטחון

Go

13

סעיף 18

תקציב בטחון

Go

13

סעיף 19

שינויים בתקציב הבטחון

Go

13

פרק ד': הוראות בקשר לתאגידים ורשויות מקומיות

Go

14

סעיף 21

הגדרות לענין תאגידים

Go

14

סעיף 22

תקציב של תאגיד

Go

15

סעיף 23

שינויים ושימוש בעודפים בתקציבי תאגידים

Go

16

סעיף 24

הפחתת תקציב או שיא כוח אדם

Go

16

סעיף 25

סמכויות בקשר לתאגיד

Go

16

סעיף 26

סמכויות בקשר לרשות מקומית

Go

16

סעיף 27

חוזה של תאגיד או רשות מקומית

Go

16

סעיף 28

פטור

Go

17

סעיף 29

שינויים בשכר ובתנאי שירות

Go

17

סעיף 29א

בדיקת הסכם חורג

Go

17

סעיף 29ב

תוצאות בטלות ההסכם החורג

Go

18

סעיף 30

אגרות המשתלמות לתאגיד

Go

18

סעיף 31

מסים המשתלמים לרשויות מקומיות

Go

18

סעיף 31א

חישוב עלויות של נותן שירות לציבור

Go

18

סעיף 31ב

המחאה, שעבוד או עיקול

Go

18

סעיף 31ג

הוראות לענין תאגיד בריאות

Go

19

סעיף 31ד

ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשות מקומית

Go

19

פרק ד'1: הוראות שעה בקשר לרשויות מקומיות שאושרה לגביהן תכנית הבראה

Go

20

סעיף 31ה

הגדרות

Go

20

סעיף 31ו

תחולה

Go

21

סעיף 31ז

ייעוד כספי הבראה

Go

21

סעיף 31ח

ייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה

Go

22

סעיף 31ט

ייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה בתקופה השניה

Go

23

סעיף 31י

עונשין

Go

23

סעיף 31יא

אי חיוב המדינה לתקצב ולהעביר כספים

Go

23

סעיף 31יב

שימוש בכספי המימון להוצאות חיוניות על ידי תאגיד

Go

23

סעיף 31יג

תוקף

Go

23

סעיף 31יד

הוצאות דחופות של רשות מקומית בקשיים

Go

24

סעיף 31טו

תחולה

Go

24

פרק ד'2: הוראות שעה בקשר למועצות דתיות

Go

25

סעיף 31טז

כספים למועצות דתיות

Go

25

סעיף 32

הגדרות

Go

25

סעיף 33

חובה למסור מידע

Go

26

סעיף 33א

חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי

Go

26

סעיף 33א1

חובת דיווח של גוף מתוקצב וגוף נתמך שנקבעו על ידי הממשלה

Go

27

סעיף 33ב

סייג לפרסום

Go

28

סעיף 33ג

סייג לפגיעה בפרטיות

Go

28

סעיף 34

עבירות משמעת

Go

28

סעיף 35

עבירות משמעת בגוף מתוקצב

Go

28

סעיף 35א

עבירת משמעת

Go

29

סעיף 36

אחריות ממונה

Go

29

סעיף 37

הוראת שר או ראש רשות מקומית

Go

29

סעיף 38

הפחתת שיא כח אדם

Go

29

סעיף 39

שיפוט משמעתי

Go

29

סעיף 39א

חקיקה הצריכה תקציב

Go

29

סעיף 39ב

הטלת מסים ואגרות

Go

30

סעיף 40

תקנות והוראות מינהל הצריכות תקציב

Go

30

סעיף 40א

תכנית תקציב  תלת שנתית

Go

30

סעיף 41

הקפאת פעולות באין תקציב

Go

32

סעיף 42

פיטורי עובד שנתקבל לעבודה בחריגה

Go

33

סעיף 43

ביטול חוזה שנכרת בחריגה מתקציב ת"ט תשמ"ה 1985

Go

33

סעיף 43א

קיזוז וגביה

Go

33

פרק ו': הגבלות על לקיחת אשראי בידי רשויות מקומיות וגופים נתמכים

Go

33

סעיף 44

הגדרות

Go

33

סעיף 45

הגבלת האשראי לגוף נתמך, לחברה מוגבלת בערבות ולתאגיד נשלט בידי גוף נתמך

Go

34

סעיף 45א

הגבלת מיזמים

Go

34

סעיף 45ב

הגבלת אשראי לרשות מקומית ולתאגיד נשלט בידי רשות מקומית

Go

34

סעיף 46

היתרים

Go

36

סעיף 46א

הגבלת הנפקה של איגרות חוב

Go

36

סעיף 46ב

הודעה

Go

36

סעיף 47

עונשין

Go

36

פרק ז': הוראות שונות

Go

37

סעיף 48

הלוואות מבנק ישראל

Go

37

סעיף 48א

הגבלות על הלוואות מתאגיד בנקאי

Go

37

סעיף 49

דין וחשבון

Go

37

סעיף 49ב

פרסום הוצאות הממשלה בתקופה שבה לא התקבל חוק תקציב שנתי

Go

37

סעיף 50

ביצוע, תקנות ואצילת סמכויות

Go

38


חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בחוק זה -

          "הועדה" - ועדת הכספים של הכנסת;

          "הטבות מסים" - פטורים, הקלות או הנחות ממסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים, המשתלמים לאוצר המדינה;

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 58 (ה"ח 1866)

הוספת הגדרת "הטבות מסים"

          "הסכם שכר" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, חוזה עבודה או הסדר אחר, קיבוצי או אישי, שלפיו מעביד משלם שכר לעובדיו;

          "חוק תקציב שנתי", לגבי שנת כספים פלונית - חוק התקציב לאותה שנת כספים;

          "ממונה על סעיף תקציב" -

(1)   לגבי סעיף תקציב "נשיא המדינה" - מי שהנשיא מינהו לכך;

(2)   לגבי כל סעיף תקציב אחר, למעט סעיף תקציב "הכנסת" - השר שקבעה הממשלה בהודעה לועדה או מי שהשר מינהו לכך;

          "שיא כוח אדם" - מספר מרבי של משרות שבהן ניתן להעסיק עובדים קבועים, זמניים וארעיים, למעט עובדים ארעיים למשימה חולפת המועסקים עד מאה ועשרים ימים;

          "שכר" - הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

פרק ב': הרשאה להוציא כספים ולהתחייב

מבנה חוק תקציב שנתי

2.    (א)  חוק תקציב שנתי יכלול את אלה:

(1)   תקציב רגיל;

(2)   תקציב פיתוח וחשבון הון;

(3)   החזר חובות לבנק ישראל;

(4)   תקציב המפעלים העסקיים – הוצאות ותחזית הכנסות;

(5)   (נמחקה).

          (ב)  לחוק יצורפו –

(1)   תחזית התקבולים והמילוות;

(2)   תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים;

(3)   תכנית תקציב תלת-שנתית שהונחה על שולחן הכנסת לפי סעיף 40א(א).

          (ג)   בתקציב יצויינו סכומי הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה והרשאה להתחייב ומספרי שיא כוח אדם; הסכומים והמספרים יחולקו לסעיפי תקציב, תחומי פעולה ותכניות.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 58 (ה"ח 1866)

החלפת סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לחוק תצורף תחזית התקבולים והמילוות.

מיום 9.11.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ו מס' 2508 מיום 9.11.2015 עמ' 32 (ה"ח 951)

מחיקת פסקה 2(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) רשימת העודפים המיוחדים לענין סעיף 14.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 253 (ה"ח 951)

הוספת פסקה 2(ב)(3)

תקציב ההוצאה

3.    הממשלה רשאית להוציא בשנת כספים פלונית את הסכום הנקוב כהוצאה בחוק התקציב השנתי לאותה שנה.

תמיכות במוסדות ציבור

3א.     (א)  בסעיף זה –

          "מוסד ציבור" – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה;

          "סעיף תקציב" – סעיף בחוק תקציב שנתי הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי.

          (ב)  חוק תקציב שנתי יקבע את הוצאות הממשלה לצורך תמיכה במוסדות ציבור.

          (ג)   הוצאות הממשלה לצורך תמיכה במוסדות ציבור ייקבעו בכל סעיף תקציב בסכום כולל לכל סוג של מוסדות ציבור.

          (ד)  הסכום שנקבע בסעיף תקציב לסוג של מוסדות ציבור יחולק בין מוסדות ציבור הנמנים עם אותו סוג לפי מבחנים שוויוניים.

          (ה)  הממונה על סעיף התקציב יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מבחנים שוויוניים לחלוקת הסכום שנקבע באותו סעיף תקציב לצורך תמיכה במוסדות ציבור (להלן – מבחנים)[1].

          (ו)   שר האוצר יקבע בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה (להלן – נוהל).

          (ז)   המבחנים והנוהל יפורסמו ברשומות.

          (ח)  לא יוצא סכום שנקבע בחוק תקציב שנתי לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן הוא מואגד ומקיים את הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים.

          (ח1)        (1)   לא יקבל מוסד ציבור תמיכה מיותר ממשרד ממשלתי אחד, אלא אם כן נתקיימו לגביו שני אלה:

(א)   סך כל סכום התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעולות שבעבורן מבקש מוסד הציבור את התמיכה;

(ב)   הממונה על סעיף התקציב שבו נקבע הסכום הגבוה ביותר של התמיכה כאמור בפסקה (א) יאשר, לפני העברת יתרת סכום התמיכה, כי מוסד הציבור מקיים את הוראות הנוהל ואת כל יתר התנאים על פי סעיף זה; לענין זה, "יתרת סכום התמיכה" – 20% מהסכום הכולל של התמיכה כאמור בפסקה (א).

(2)   שר האוצר יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הוועדה, הוראות לביצוע סעיף קטן זה.

          (ט)  סעיף זה לא יחול על –

(1)   הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד שהוקם בחוק;

(2)   הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז החינוך העצמאי.

(3)   הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל.

          (י)   (1)   התאגידים האמורים בסעיף קטן (ט)(2) ו-(3), יתוקצבו בתקציב משרד החינוך והתרבות למטרות חינוך בלבד, לפי אמות מידה שוות לשני התאגידים על פי קריטריונים עניניים אחידים ושוויוניים כמו לכלל ילדי ישראל.

(2)   תאגיד מרכז החינוך העצמאי יתוקצב על בסיס תקציבו האחרון לפני תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשנ"ב-1992.

(3)   יישמרו אופיו ומעמדו של החינוך החרדי בתאגידים האמורים בסעיף קטן ט(2) ו-(3).

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ב מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 34 (ה"ח 2079)

הוספת סעיף 3א

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 24א

ס"ח תשנ"ט מס' 1710 מיום 12.5.1999 עמ' 176

הוספת סעיף קטן 3(ח1)

הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה

3ב.     (א)  בסעיף זה –

          "גוף" – גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 ומוסד ציבור הנתמך לפי סעיף 3א;

          "הוצאה" – לרבות ויתור על הכנסה.

          (ב)  ראה שר האוצר כי גוף הוציא הוצאה שהיא במהותה אחד מהמפורטים להלן (בסעיף זה – הוצאה שאינה נתמכת), רשאי הוא, בהסכמת השר הממונה על סעיף התקציב שלפיו מתוקצב או נתמך אותו גוף, לאחר ששמע את הגוף, להפחית מהסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי כל דין:

(1)   שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2)   הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור;

(3)   תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל;

(4)   ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל;

(5)   מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה.

          (ג)   הפחתה לפי סעיף קטן (ב) לא תעלה על פי שלושה מההוצאה שאינה נתמכת.

          (ד)  (1)   שר האוצר יקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (ב), לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי למשרד האוצר בדבר התקיימות האמור באותו סעיף קטן, ולאחר שהועברה אליו המלצת צוות מקצועי לגבי היקף ההוצאה שאינה נתמכת, השלכות ההפחתה על הגוף או על גורמים אחרים הקשורים בו וסכום ההפחתה הראוי בהתחשב בכלל נסיבות העניין;

(2)   בסעיף קטן זה, "צוות מקצועי" – צוות שמינה שר האוצר שחברים בו עובד משרד המשפטים, לפי הצעת שר המשפטים, עובד משרד האוצר ועובד המשרד שהשר שלו ממונה על סעיף התקציב שלפיו מתוקצב או נתמך הגוף, לפי הצעת השר האמור.

מיום 30.3.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 686 (ה"ח 315)

הוספת סעיף 3ב

שימוש בתקבולים נוספים לצורך כיסוי התייקרויות ותשלום חובות

4.    ראתה הועדה כי נתקבלו תקבולים מעל לתחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים, רשאית היא, לפי הצעת הממשלה, להרשות הוצאת הסכומים הנוספים לכיסוי התייקרויות בתכניות קיימות, להקטנת התייקרויות או למניעתן, או להקטנת חובות המדינה, הכל כפי שתקבע הועדה; לענין זה, "תקבול" – למעט תקבול שלא נכלל בתחזית ומקורו במילווה או במענק, אך לענין מילווה או מענק במטבע חוץ שנכללו בו – לרבות תקבול נוסף הנובע משינוי שער החליפין לעומת השער שלפיו חושבו.

הוצאה מותנית בהכנסה

5.    (א)  נוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 3 ו-4 רשאית היא להוציא, בשנת כספים פלונית, את הסכום הנקוב כהוצאה מותנית בהכנסה בחוק התקציב השנתי, בתוספת הסכומים שיתווספו על פי סעיף 11(א)(3), וזאת בתנאי שיתקבלו התקבולים למימון ההוצאה.

          (ב)  הממשלה רשאית להוציא את הסכומים של ההוצאה המותנית בהכנסה בתנאי שהסכום המוצא לתכנית פלונית לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל למעשה לאותה תכנית עד תום שנת הכספים; עלה התקבול שהתקבל למעשה לתכנית פלונית על סכום ההוצאה המותנית בהכנסה הנקוב בחוק התקציב השנתי, יועבר העודף לאוצר המדינה ואין להוציאו אלא אם כן הוגדל הסכום האמור על פי סעיף 11(א)(3) ובמידה שהוגדל.

          (ג)   תקבול שמקורו במילווה ישמש למימון הוצאה בסעיפי תקציב בתקציב פיתוח וחשבון הון בלבד.

          (ד)  אגרה המשולמת לאוצר המדינה, שהוטלה על פי חיקוק שנחקק אחרי תחילת שנת הכספים 1992, לא תשמש למימון הוצאה מותנית בהכנסה.

מיום 8.1.1992

תיקון מס' 12א

ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 40 (ה"ח 2081)

הוספת סעיף קטן 5(ד)

הרשאה להתחייב והתחייבויות

6.    (א)  הממשלה רשאית להתחייב בשנת כספים פלונית בגבולות הסכומים הנקובים כהרשאה להתחייב בתכניות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי תכנית בתקציב רגיל בחוק תקציב שנתי שבה לא נקוב סכום הרשאה להתחייב, אך נקוב סכום הוצאה או סכום הוצאה מותנית בהכנסה, רשאית הממשלה להתחייב באותה שנת כספים בגבולות הסכומים הנקובים כאמור, ובלבד שקיום מלוא התחייבויות הממשלה בתכנית ייעשה עד תום שנת הכספים שלאחר אותה שנת כספים וייעשה במלואו מתוך הסכומים הנקובים כהוצאה או כהוצאה מותנית בהכנסה; קיימות לגבי התכנית התחייבויות שנעשו בשנים קודמות (להלן – התחייבויות העבר), אין להתחייב אלא בגבולות הסכומים הנקובים כהוצאה או כהוצאה מותנית בהכנסה שיוותרו לאחר מילוי התחייבויות העבר. בסעיפי תקציב בתקציב פיתוח ישמשו הסכומים הנקובים כאמור לקיום התחייבויות העבר בלבד, ואין להתחייב בהם באותה שנת כספים.

          (ג)   סעיף זה לא יחול על ערבות שניתנה לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958, או חוק הערבויות לסחר חוץ, תשי"ט-1959, ועל מילווה, הלוואה או פקדון שהמדינה התחייבה לגביהם על פי חוק מילווה, חוק איגרות מדינת ישראל, חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956, או חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, ועל הסכם שכר שהמדינה התחייבה לגביו על פי חוק; שר האוצר רשאי, באישור הועדה, לפטור מהוראות סעיף זה התחייבויות מסויימות אחרות.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 58 (ה"ח 1866)

(ג) סעיף זה לא יחול על ערבות שניתנה לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958, או חוק הערבויות לסחר חוץ, תשי"ט-1959, ועל מילווה, הלוואה או פקדון שהמדינה התחייבה לגביהם על פי חוק מילווה, חוק איגרות מדינת ישראל, חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956, או חוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, ועל הסכם שכר שהמדינה התחייבה לגביו על פי חוק; שר האוצר רשאי, באישור הועדה, לפטור מהוראות סעיף זה התחייבויות מסויימות אחרות.

מיום 6.4.1990

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 129 (ה"ח 1972)

(א) לגבי תוכנית בחוק תקציב שנתי שבה נקוב סכום הרשאה להתחייב, אין להתחייב באותה שנת כספים אלא בגבולות סכום זה, ואין נפקא מינה אם באותה תוכנית נקוב גם סכום הוצאה או סכום הוצאה מותנית בהכנסה, ומה הוא הסכום הנקוב כאמור.

(א) הממשלה רשאית להתחייב בשנת כספים פלונית בגבולות הסכומים הנקובים כהרשאה להתחייב בתכניות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנה.

(ב) לגבי תוכנית על אף האמור בסעיף קטן (א), לגבי תכנית בתקציב רגיל בחוק תקציב שנתי שבה לא נקוב סכום הרשאה להתחייב, אך נקוב סכום הוצאה או סכום הוצאה מותנית בהכנסה, רשאית הממשלה להתחייב באותה שנת כספים בגבולות הסכומים הנקובים כאמור, ובלבד שקיום מלוא התחייבויות הממשלה בתכנית ייעשה בתוך אותה שנת כספים עד תום שנת הכספים שלאחר אותה שנת כספים וייעשה במלואו מתוך הסכומים הנקובים כהוצאה או כהוצאה מותנית בהכנסה; קיימות לגבי התכנית התחייבויות שנעשו בשנים קודמות (להלן – התחייבויות העבר), אין להתחייב אלא בגבולות הסכומים הנקובים כהוצאה או כהוצאה מותנית בהכנסה שיוותרו לאחר מילוי התחייבויות העבר. בסעיפי תקציב בתקציב פיתוח ישמשו הסכומים הנקובים כאמור לקיום התחייבויות העבר בלבד, ואין להתחייב בהם באותה שנת כספים.

שיא כוח אדם

7.    הממשלה רשאית למלא בשנת כספים פלונית את מספר המשרות הנקוב בחוק התקציב השנתי, בתוספת המשרות שיתווספו על פי סעיף 11(א)(7); חלוקת המשרות לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות תהיה כמפורט בחוק התקציב השנתי.

תקציב מפעלים עסקיים

8.    (א)  נוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 3 עד 5 רשאית היא להוציא בשנת כספים פלונית את הסכומים הנקובים בתקציב המפעלים העסקיים שבחוק התקציב השנתי, וזאת בתנאי שהסכום המוצא בסעיף תקציב פלוני שבתקציב המפעלים העסקיים לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה לאותו סעיף תקציב לאותה שנת כספים, ובלבד שבשעה שהמפעל העסקי מוציא או מתחייב להוציא סכום כלשהו, ההפרש בין הוצאותיו בפועל לבין הכנסותיו בפועל (להלן- ההפרש) אינו עולה על 5% מתקציב ההוצאה הכולל לאותה שנת כספים.

          (א1) (1)   חישוב ההפרש לפי סעיף קטן (א) ייעשה בחישוב רב שנתי מצטבר, כשההפרש בתום כל שנת כספים ייחשב כיתרת הפרש לתחילת שנת הכספים הבאה אחריה.

(2)   לענין סעיף קטן (א), "הוצאה בפועל", "הכנסה בפועל" – הוצאה או הכנסה במזומן.

          (ב)  הוראות סעיף 6 יחולו על תקציב המפעלים העסקיים.

         (ג)   נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף 7 רשאית היא למלא בשנת כספים פלונית במפעלים עסקיים את מספר המשרות הנקוב לענין זה בתקציב המפעלים העסקיים שבחוק התקציב השנתי.

          (ד)  תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת כספים פלונית תהיה כמצויין בחוק התקציב השנתי.

          (ה)  סכום שהוקצב בתקציב המפעלים העסקיים לתשלום תמורת עבודה, שירות או נכס יראוהו כמוצא משבוצעה העבודה או משנתקבל השירות או הנכס אשר הוא מיועד לתשלום בעדם.

          (ו)   לענין תקציב המפעלים העסקיים, "תקבול" – לרבות ערך השירותים שניתנו או הנכסים שסופקו בשנת כספים פלונית.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 58 (ה"ח 1866)

(א) נוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 3 עד 5 רשאית היא להוציא בשנת כספים פלונית את הסכומים הנקובים בתקציב המפעלים העסקיים שבחוק התקציב השנתי, וזאת בתנאי שהסכום המוצא בסעיף תקציב פלוני שבתקציב המפעלים העסקיים לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה לאותו סעיף תקציב לאותה שנת כספים.

(ב) הוראות סעיף 6 יחולו על תקציב המפעלים העסקיים.

(ג) נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף 7 רשאית היא למלא בשנת כספים פלונית במפעלים עסקיים את מספר המשרות הנקוב לענין זה בתקציב המפעלים העסקיים שבחוק התקציב השנתי.

(ד) תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת כספים פלונית תהיה כמצויין בחוק התקציב השנתי.

(ד) (ה)   סכום שהוקצב בתקציב המפעלים העסקיים לתשלום תמורת עבודה, שירות או נכס יראוהו כמוצא משבוצעה העבודה או משנתקבל השירות או הנכס אשר הוא מיועד לתשלום בעדם.

(ו) לענין תקציב המפעלים העסקיים, "תקבול" – לרבות ערך השירותים שניתנו או הנכסים שסופקו בשנת כספים פלונית.

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 25

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 99 (ה"ח 2824)

(א) נוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 3 עד 5 רשאית היא להוציא בשנת כספים פלונית את הסכומים הנקובים בתקציב המפעלים העסקיים שבחוק התקציב השנתי, וזאת בתנאי שהסכום המוצא בסעיף תקציב פלוני שבתקציב המפעלים העסקיים לא יעלה על סכום התקבולים שיתקבל למעשה לאותו סעיף תקציב לאותה שנת כספים, ובלבד שבשעה שהמפעל העסקי מוציא או מתחייב להוציא סכום כלשהו, ההפרש בין הוצאותיו בפועל לבין הכנסותיו בפועל (להלן- ההפרש) אינו עולה על 5% מתקציב ההוצאה הכולל לאותה שנת כספים.

(א1) (1) חישוב ההפרש לפי סעיף קטן (א) ייעשה בחישוב רב שנתי מצטבר, כשההפרש בתום כל שנת כספים ייחשב כיתרת הפרש לתחילת שנת הכספים הבאה אחריה.

(2) לענין סעיף קטן (א), "הוצאה בפועל", "הכנסה בפועל" – הוצאה או הכנסה במזומן.

סמכות לקבוע מנת מימון

9.    שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר או עם ממונה אחר על סעיף תקציב, לפי הענין, לקבוע לכל תקופה שקבע –

(1)   את סכום ההרשאה להתחייב שמותר להתחייב בו;

(2)   לגבי תכנית שלגביה נקוב סכום הוצאה מותנית בהכנסה –

(א)   את הסכום שמותר להוציא מן ההכנסה שהתקבלה;

(ב)   את הסכום שמותר להוציא בטרם התקבלה ההכנסה למעשה, על אף האמור בסעיף 5;

קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי כל סעיפי התקציב, תחומי הפעולה והתכניות, או לגבי סוג של סעיפי תקציב, תחומי פעולה או תכניות, או לגבי סעיף תקציב פלוני, תחום פעולה פלוני או תכנית פלונית.

עדכון תקציב

10.  (א)  בסעיף זה –

          "תקבול" – למעט המקדמה לפי סעיף 48 ולמעט מילווה או מענק במטבע חוץ שלא נכללו בתחזית התקבולים והמילוות לשנת כספים פלונית;

          "רבעון" – תקופה של שלושה חדשים המתחילה ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר.

          (ב)  בכל רבעון החל ברבעון המתחיל ב-1 ביולי תעדכן הממשלה, על יסוד הצעת שר האוצר, את תקציב ההוצאה, את ההוצאה המותנית בהכנסה ואת תקציב המפעלים העסקיים; הממשלה רשאית, לפי הצעת שר האוצר, לקבוע כי העדכון ייעשה במועדים אחרים.

          (ג)   העדכון ייעשה בהתחשב בסכום התקבולים שנתקבלו בתקופה שקדמה למועד העדכון ובתחזית לתקופה שאחריו וכן בהיבטים השונים של האינפלציה ובמיוחד באלה:

(1)   שינויים במדד המחירים לצרכן ובמדדים אחרים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(2)   התפתחויות ושינויים בתחום השכר ותוספת היוקר;

(3)   שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ;

(4)   שינויים ברמת הפעילות והתעסוקה במשק.

          (ד)  העדכון יכול שיהיה בשיעורים שונים לסעיפי תקציב, תחומי פעולה ותכניות שונים, ובלבד שייעשה בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף קטן (ג), כולם או חלקם, לפי עניינו של כל אחד מסעיפי התקציב, תחומי הפעולה והתכניות.

          (ה)  בכל מועד שבו מבוצע עדכון לפי סעיף קטן (ג) (להלן – מועד עדכון) רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, לעדכן את סכומי ההרשאה להתחייב שלא התחייבו בהם עד מועד העדכון; הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יחולו לענין זה, בשינויים המחוייבים.

          (ו)   בכל מועד עדכון רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, לעדכן את סכום המקדמה לפי סעיף 48 שלא נוצל עד תום מועד העדכון, בשיעור שלא יעלה על שיעור הגדלת תקציב ההוצאה באותו עדכון.

          (ז)   בכל מועד עדכון רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, לעדכן את הסכומים הנקובים בסעיפים 11, 12, 17, 27 ו-43 ואת הסכום הנקוב בהגדרת "דרך מימון" שבסעיף 32 בשיעור שלא יעלה על שיעור הגדלת תקציב ההוצאה באותו עדכון.

          (ח)  עדכון לפי סעיף זה טעון אישור הועדה.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 58 (ה"ח 1866)

(ז) בכל מועד עדכון רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, לעדכן את הסכומים הנקובים בסעיפים 11, 12, 17, 27 ו-43 ואת הסכום הנקוב בהגדרת "דרך מימון" שבסעיף 32 בשיעור שלא יעלה על שיעור הגדלת תקציב ההוצאה באותו עדכון.

שינויים

11.  (א)  על פי הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב, רשאי שר האוצר, בכל סעיף תקציב שנקבע בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, חוץ מסעיף תקציב "הכנסת" –

(1)   להעביר, בהודעה לועדה, כל סכום של הוצאה מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב, או לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(2)   להעביר, בהודעה לועדה, כל סכום של הוצאה מותנית בהכנסה, מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב, או לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(3)   להגדיל, בהודעה לועדה, את הסכום של הוצאה מותנית בהכנסה, בכל תכנית שבאותו סעיף תקציב, או להוסיף הוצאה מותנית בהכנסה לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(4)   להעביר, בהודעה לועדה, כל סכום של הרשאה להתחייב מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 3,475,000 שקלים חדשים ועל 20% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(5)   להגדיל, בהודעה לועדה, את סכום ההרשאה להתחייב, בכל תכנית שבאותו סעיף תקציב, או להוסיף סכום של הרשאה להתחייב בתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 3,475,000 שקלים חדשים ועל 20% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(6)   להעביר, בהודעה לועדה, כל מספר משרות, ביחד עם סכום ההוצאה הדרוש להן או בלעדיו, מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב, או לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית במספר משרות העולה על 50 ועל 20% ממספר המשרות בתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(7)   להגדיל, באישורה המוקדם של הועדה, את מספר המשרות בכל תכנית שבאותו סעיף תקציב, או להוסיף משרות בתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שההגדלה או ההוספה נובעות מהעברת עובדים ממוסד שהמדינה משתתפת בתקציבו לשירות המדינה עקב העברת תפקיד ממוסד כאמור למדינה.

          (ב)  לגבי סעיף תקציב "הכנסת" רשאית ועדה משותפת של חמישה חברי ועדת הכנסת וחמישה חברי ועדת הכספים של הכנסת ואשר בראשה יושב-ראש ועדת הכנסת, לפי הצעת יושב ראש הכנסת –

(1)   להעביר כל סכום או מספר משרות מתכנית אחת לתכנית אחרת או לתכנית חדשה שתיווסף;

(2)   להגדיל את הסכום של הוצאה מותנית בהכנסה בכל תכנית.

          (ג)   לפי הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב, רשאי שר האוצר, בכל סעיף תקציב שנקבע בתקציב ההוצאה של המפעלים העסקיים בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית –

(1)   להעביר, בהודעה לועדה, כל סכום של הוצאה או של הרשאה להתחייב מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב או לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(2)   להגדיל, בהודעה לועדה, את סכום ההוצאה בכל תכנית שבאותו סעיף תקציב, או בתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, אם היה סבור כי אחד מסכומי התקבולים יעלה על תחזית התקבולים או שיתקבל תקבול נוסף מחוץ לתחזית, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים או על 15% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(3)   להגדיל, בהודעה לועדה, את סכום ההרשאה להתחייב בכל תכנית שבאותו סעיף תקציב, או להוסיף הרשאה להתחייב בתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית בסכום העולה על 3,475,000 שקלים חדשים ועל 20% מהתכנית המקורית אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(4)   להעביר, בהודעה לועדה, כל מספר משרות מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב, או לתכנית חדשה שתיווסף לאותו סעיף תקציב, ובלבד שהוא לא ישנה בדרך זו תכנית במספר משרות העולה על 50 ועל 20% ממספר המשרות בתחום הפעולה המקורי אלא באישורה המוקדם של הועדה.

          (ד)  שר האוצר רשאי, בהודעה לועדה –

(1)   להעביר כל סכום או מספר משרות מסעיף תקציב אחד שנקבע בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית לסעיפי תקציב אחרים, אם הדבר יידרש מחמת שינויים שעליהם החליטה הממשלה במבנה של משרדי הממשלה או בתפקידיהם, ובלבד שהסכומים המועברים כאמור יוצאו למטרות שלהן היו מוקצבים והמשרות המועברות כאמור ישמשו למטרות אשר להן היו מוקצבות; הוא הדין אם העברה כאמור נדרשת מחמת שינויים במבנה המפעלים העסקיים או בתפקידיהם;

(2)   לשנות את המספור או השם של סעיפי תקציב, תחומי פעולה או תכניות שנקבעו בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, ובלבד שלא יחל שינוי במטרה אשר לה הוקצב סכום או מספר משרות כאמור.

          (ה)  שר האוצר רשאי, בהודעה לועדה, להעביר כל סכום או מספר משרות מתוך כל תכנית שנקבעה בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית לסעיף תקציב "רזרבה כללית" או לסעיפי תקציב "רזרבות להתייקרויות"; הוא הדין לגבי סעיף תקציב "רזרבה להוצאות פיתוח" ובלבד שההעברה היא מסעיפי תקציב שבתקציב פיתוח וחשבון הון.

רבדים לסעיף 11

שימוש ברזרבות

12.  (א)  שר האוצר רשאי, בהודעה לועדה, לקבוע את המטרות אשר להן יוצאו הסכומים וימולאו המשרות שבסעיף תקציב "רזרבה כללית", ובלבד שהוא לא יגדיל בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית או במספר משרות העולה על 25 ועל 15% ממספר המשרות של התכנית אלא באישורה המוקדם של הועדה; הוא הדין לגבי סכומי סעיף תקציב "רזרבה להוצאות פיתוח", ובלבד שאלה לא יוצאו אלא לסעיפי תקציב שבתקציב הפיתוח וחשבון הון.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אין לקבוע כי סכומים שבסעיף תקציב "רזרבה כללית" יוצאו בתקציב המפעלים העסקיים, אך מותר לקבוע כי משרות שבסעיף תקציב "רזרבה כללית" ימולאו בתקציב המפעלים העסקיים.

          (ג)   שר האוצר רשאי, בהודעה לועדה, לקבוע את חלוקת סכומי סעיפי תקציב "רזרבות להתייקרויות", ובלבד שאלה ישמשו אך ורק לכיסוי התייקרויות בתכניות קיימות.

          (ד)  על פי הצעת השר הנוגע בדבר או ממונה אחר על סעיף תקציב, רשאי שר האוצר, בהודעה לועדה, לקבוע את המטרות אשר להן יוצאו הסכומים וימולאו המשרות בתכנית שנקבע לגביה בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית שהיא תשמש כרזרבה או כעתודה, ובלבד שהוא לא יגדיל בדרך זו תכנית בסכום העולה על 1,940,000 שקלים חדשים ועל 15% מהתכנית או במספר משרות העולה על 25 ועל 25% ממספר המשרות של התכנית, אלא באישורה המוקדם של הועדה.

רבדים לסעיף 12

שימוש בעודפי תקציב משנה קודמת

13.  (א)  נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב בחוק תקציב שנתי לשנת כספים פלונית, או על פיו, חוץ מסעיף תקציב "הכנסת", רשאי שר האוצר, בהודעה לועדה, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבה נכלל או, אם אינו הוצאה מותנית בהכנסה, לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב.

          (א1) נותר עודף בסכום הנקוב כהרשאה להתחייב באחד מסעיפי התקציב בחוק תקציב שנתי לשנת כספים פלונית, או על פיו, חוץ מסעיף תקציב "הכנסת", רשאי שר האוצר, בהודעה לועדה, להתיר את השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבה נכלל.

          (ב)  נותר סכום עודף בסעיף תקציב "הכנסת" שבחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, רשאית הועדה האמורה בסעיף 11(ב) לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבתוך אותו סעיף תקציב.

          (ב1) נותר עודף בסכום הנקוב כהרשאה להתחייב בסעיף תקציב "הכנסת" שבחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, רשאית הועדה האמורה בסעיף 11(ב), לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להתיר את השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבה נכלל.

          (ג)   נותר סכום עודף בסעיפי תקציב "רזרבות" שבחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, רשאי שר האוצר, באישורה המוקדם של הועדה, להתיר את השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה למטרה שיקבע.

          (ד)  הותר שימוש בסכום עודף כאמור בסעיף זה, יווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים הבאה בהתאמה כאילו היה חלק ממנו.

          (ה)  בסעיף זה, "סכום עודף", לענין הוצאה מותנית בהכנסה – עודף התקבולים שנתקבלו למימון ההוצאה על ההוצאה למעשה.

מיום 6.4.1990

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ן מס' 1314 מיום 6.4.1990 עמ' 129 (ה"ח 1972)

הוספת סעיפים קטנים 13(א1), 13(ב1)

מיום 30.7.1993

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 157 (ה"ח 2196)

(ב) נותר סכום עודף בסעיף תקציב "הכנסת" שבחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, רשאית הועדה האמורה בסעיף 11(ב) לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבתוך אותו סעיף תקציב.

(ב1) נותר עודף בסכום הנקוב כהרשאה להתחייב בסעיף תקציב "הכנסת" שבחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, רשאית הועדה האמורה בסעיף 11(ב), לפי הצעת יושב ראש הכנסת, להתיר את השימוש בו בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבה נכלל.

מיום 9.11.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ו מס' 2508 מיום 9.11.2015 עמ' 32 (ה"ח 951)

(ה) בסעיף זה ובסעיף 14, "סכום עודף", לענין הוצאה מותנית בהכנסה – עודף התקבולים שנתקבלו למימון ההוצאה על ההוצאה למעשה.

14.  (בוטל).

מיום 9.11.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ו מס' 2508 מיום 9.11.2015 עמ' 32 (ה"ח 951)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

עודפים מיוחדים

14. (א) נותר סכום עודף באחת מן התכניות בחוק התקציב השנתי לשנת כספים פלונית, או על פיו, המנויות ברשימת העודפים המיוחדים, רשאי שר האוצר, בהודעה לועדה, להתיר את השימוש באותו סכום לתכנית שבה נכלל.

(ב) שר האוצר רשאי, באישורה המוקדם של הועדה, להוסיף תכנית לרשימת העודפים המיוחדים.

(ג) הותר שימוש בסכום עודף כאמור בסעיף זה, יווסף הסכום לתקציב של שנת הכספים הבאה בהתאמה כאילו היה חלק ממנו.

מועד לפניות

15.  הודעה לועדה או בקשה למתן אישורה לפי סעיפים 11 עד 13 תוגש לא יאוחר מחודש ימים לפני תום שנת הכספים, אך רשאית הועדה, במקרים מיוחדים, להרשות הגשתה במועד מאוחר יותר.

מיום 9.11.2015

תיקון מס' 48

ס"ח תשע"ו מס' 2508 מיום 9.11.2015 עמ' 32 (ה"ח 951)

15. הודעה לועדה או בקשה למתן אישורה לפי סעיפים 11 עד 14 עד 13 תוגש לא יאוחר מחודש ימים לפני תום שנת הכספים, אך רשאית הועדה, במקרים מיוחדים, להרשות הגשתה במועד מאוחר יותר.

סכום מוקצב שיראוהו כמוצא

16.  סכום שהוקצב, יראוהו כמוצא כשחשבונו של הזכאי זוכה אצל החשב הכללי כאותו סכום.

ביטוח הצמדה

17.  הממשלה לא תיתן התחייבות לשיפוי בשל עליית מדד המחירים לצרכן או שינוי בשער המטבע, למעט התחייבות בהסכם שכר למטרה כאמור, אלא באישורה המוקדם של הועדה.

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 2

ח"ת תשמ"ו מס' 99 מיום 30.6.1986 עמ' 10

הגדלת הסכומים הנקובים ב-200 אחוזים

מיום 1.4.1987

תיקון מס' 3

ח"ת תשמ"ז מס' 102 מיום 30.6.1987 עמ' 260

הגדלת הסכומים הנקובים ב-20 אחוזים

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

17. (א) הממשלה לא תיתן התחייבות לשיפוי בשל עליית מדד המחירים לצרכן או שינוי בשער המטבע, למעט התחייבות בהסכם שכר למטרה כאמור, שנושא ההתחייבות עולה על 20,000,000 שקלים אלא באישורה המוקדם של הועדה.

(ב) שר האוצר ימסור לועדה כל ששה חדשים דין וחשבון על התחייבות כאמור שניתנו תוך התקופה האמורה ללא צורך באישור הועדה.

פרק ג': תקציב הבטחון

תקציב בטחון

18.    (א)  הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משרד הבטחון", לרבות המפעלים העסקיים שבו, וכן הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי לגופים הביטחוניים, ייקרא להלן תקציב הבטחון; את חלוקת תקציב הבטחון לסעיפים, לתחומי פעולה ולתכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת ושוועדת הכנסת תקבע את יושב הראש שלה מקרב כל חבריה; בסעיף זה, "הגופים הביטחוניים" – יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה.

          (ב)  בתקציב הבטחון יצויינו סכומי הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה, הרשאה להתחייב ושיא כוח אדם; על תקציב הבטחון יחולו הוראות חוק זה, בתיאומים האמורים בפרק זה.

          (ג)   בשנת כספים פלונית ניתן להעסיק חיילים בשירות חובה ובשירות קבע ועובדי צבא-הגנה לישראל במספר חדשים השווה למספר הנקוב בשיא כוח אדם בחוק התקציב השנתי, כפול 12; הוראה זו לא תחול על חיילים או עובדים ארעיים המועסקים למשימה חולפת עד מאה ועשרים ימים.

          (ד)  לענין תקציב הבטחון, כל מקום בחוק זה שמדובר בו בועדה, ייקרא כאילו מדובר בועדה המשותפת האמורה בסעיף קטן (א).

מיום 13.6.2013 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

תיקון מס' 43 הוראת שעה

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 82 (ה"ח 502)

(א) הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משרד הבטחון", לרבות המפעלים העסקיים שבו, ייקרא להלן תקציב הבטחון; את חלוקת תקציב הבטחון לתחומי פעולה ולתכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת.

מיום 15.7.2015 עד יום 14.7.2017

תיקון מס' 47 הוראת שעה

ס"ח תשע"ה מס' 2495 מיום 15.7.2015 עמ' 197 (ה"ח 599)

(א) הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משרד הבטחון", לרבות המפעלים העסקיים שבו, ייקרא להלן תקציב הבטחון; את חלוקת תקציב הבטחון לתחומי פעולה ולתכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת ושוועדת הכנסת תקבע את יושב הראש שלה מבין כל חבריה.

מיום 12.12.2016

תיקון מס' 51

ס"ח תשע"ז מס' 2587 מיום 12.12.2016 עמ' 32 (ה"ח 1083)

(א) הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משרד הבטחון", לרבות המפעלים העסקיים שבו, וכן הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי לגופים הביטחוניים, ייקרא להלן תקציב הבטחון; את חלוקת תקציב הבטחון לסעיפים, לתחומי פעולה ולתכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת; בסעיף זה, "הגופים הביטחוניים" – יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה.

מיום 14.7.2017 עד סיום כהונתה של הכנסת העשרים

הוראות מיוחדות תשע"ז-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1046 (ה"ח 716)

(א) הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב "משרד הבטחון", לרבות המפעלים העסקיים שבו, וכן הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי לגופים הביטחוניים, ייקרא להלן תקציב הבטחון; את חלוקת תקציב הבטחון לסעיפים, לתחומי פעולה ולתכניות תקבע, לפי הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת ושוועדת הכנסת תקבע את יושב הראש שלה מקרב כל חבריה; בסעיף זה, "הגופים הביטחוניים" – יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה.

שינויים בתקציב הבטחון

19.  (א)  לגבי תכניות בתקציב הבטחון שסכומיהן מוצאים במטבע ישראלי, רשאי שר האוצר, על פי הצעת שר הבטחון –

(1)   להעביר כל סכום של הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה או הרשאה להתחייב, מתכנית אחת לתכנית אחרת באותו תחום פעולה או בתחום פעולה אחר;

(2)   להגדיל כל סכום של הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה או הרשאה להתחייב בתכנית קיימת או חדשה;

(3)   להעביר כל מספר של משרות מתכנית אחת לתכנית אחרת, קיימת או חדשה, באותו תחום פעולה או בתחום פעולה אחר, או להגדיל את מספר המשרות בכל תכנית, קיימת או חדשה.

          (ב)  (1)   העברה או הגדלה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) המשנה תכנית כלשהי בסכום העולה על 50 מיליון שקלים חדשים או על 50% מהתכנית המקורית, לפי הנמוך, או המהווה, לדעת שר הבטחון, שינוי מהותי, תיעשה באישורה המוקדם של הועדה; שר האוצר יעדכן אחת לשלושה חדשים את הסכום הנקוב בפסקה זו, על פי עליית מדד המחירים לצרכן;

(2)   העברה או הגדלה כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), שפסקה (1) אינה חלה עליה, תיעשה בהודעה לועדה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1), מותר לעשות העברה או הגדלה כאמור בו בהודעה לועדה אם ראש הממשלה ושר הבטחון קבעו כי מצב בטחוני מיוחד מחייב זאת.

          (ד)  העברה או הגדלה כאמור בסעיף קטן (א)(3) תיעשה בהודעה לועדה.

          (ה)  לגבי תכניות בתקציב הבטחון שסכומיהן מוצאים במטבע חוץ, רשאי שר האוצר, על פי הצעת שר הבטחון, להעביר או להגדיל סכומים או משרות כאמור בסעיף קטן (א), בהודעה לועדה, ואולם הממשלה רשאית לקבוע כי העברת או הגדלה כאמור בסעיף קטן זה, העולה על סכום שתקבע בהחלטתה, תיעשה באישורה המוקדם של הוועדה.

          (ה1) (1)   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), על העברות או הגדלות כאמור בסעיפים קטנים (א)(1), (א)(2) ו-(ה) (להלן – העברות), המשנות תכניות של הצטיידות או של התעצמות שתקבע הועדה לענין זה לפי הצעת הממשלה (להלן – תכניות מיוחדות) יחולו ההוראות הבאות:

(א)   עלה סך כל סכומי ההעברות שבוצעו מתכניות מיוחדות לתכניות אחרות מתחילת שנה, על ארבעים מליון שקלים חדשים, תהיה כל העברה נוספת מהתכניות המיוחדות לתכניות אחרות טעונה אישור מוקדם של הועדה;

(ב)   עלה סך כל סכומי ההעברות מתכניות מיוחדות בתחום פעולה אחד לתכניות מיוחדות בתחום פעולה אחר, שבוצעו מתחילת שנה, על חמישים מליון שקלים חדשים, תהיה כל העברה נוספת מתחום פעולה אחד לתחום פעולה אחר טעונה אישור מוקדם של הועדה;

הוראות פסקה זו לא יחולו על העברות בין תחומי פעולה, שהועדה קבעה לענין זה לפי הצעת הממשלה, שהם תחום אחוד.

(ג)    הצעת שר הבטחון לשינוי הטעון אישור כאמור בסעיף קטן זה, שהוגשה על ידי שר האוצר והועדה לא החליטה להתנגד להצעה תוך 21 ימי עבודה מיום הגשתה, יראו אותה כמאושרת בידי הועדה.

(2)   שר האוצר יעדכן, אחת לשולשה חדשים, את הסכומים הנקובים בסעיף קטן זה על פי עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ו)   (נמחק).

          (ז)   על אף האמור בסעיפים 5(ב) ו-13(א), עלה התקבול שהתקבל למעשה בתכנית פלונית שבתקציב הבטחון על הסכום הנקוב לגביה כהוצאה מותנית בהכנסה בחוק התקציב השנתי לשנה פלונית, רשאי שר האוצר, בהודעה לועדה, להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה, לתכנית שבה נכלל או לתכנית אחרת בתקציב הבטחון.

          (ח)  הודעה לועדה לפי סעיף זה תימסר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר המועד הקרוב להעברה או להגדלה מבין אלה: 1 ביולי, 1 באוקטובר, 1 בינואר ו-31 במרס של שנת הכספים.

רבדים לסעיף 19

20.  (בוטל).

מיום 27.1.1995

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 100 (ה"ח 2313)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

ימי מילואים בתקציב הבטחון

20. (א) בתקציב הבטחון יהיה תחום פעולה שייקרא "ימי מילואים" ובו יקבע מספר ימי המילואים המתוכננים לאותה שנת כספים.

(ב) על אף האמור בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 (להלן בסעיף זה- החוק)-

(1) עלה בשנת כספים פלונית מספר ימי המילואים למעשה על מספר ימי המילואים שנקבע בתקציב הבטחון, ישפה אוצר המדינה, מתקציב הבטחון, את המוסד לביטוח לאומי (להלן המוסד) בשל התגמולים ששילם המוסד לפי פרק ו' 4 לחוק בעד ימי המילואים העודפים; השיפוי יחושב על פי התגמול הממוצע ששילם המוסד באותה שנה וייזקף לחשבון ענף שירות מילואים;

 (2) פחת בשנת כספים פלונית מספר ימי המילואים בפועל ממספר ימי המילואים שנקבע בתקציב הבטחון, יוגדל תקציב הבטחון בסכום השווה להפרש הימים כפול התגמול הממוצע ששילם המוסד בעד יום מילואים; המוסד ישלם לאוצר המדינה סכום השווה לסכום האמור.

(ג) ראש הממשלה ושר הבטחון רשאים לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי שנת כספים פלונית, אם קבעו כי מצב בטחוני מיוחד מחייב זאת.

פרק ד': הוראות בקשר לתאגידים ורשויות מקומיות

הגדרות לענין תאגידים

21.  בפרק זה –

          "תאגיד" –

(1)   תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק, והוא מוסד של המדינה או שנתקיים בו אחד מאלה:

(א)   הממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ב)   חבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי הממשלה או בידי שר;

למעט בנק ישראל, רשות מקומית וחברה ממשלתית;

(2)   חברה מוגבלת בערבות או הקדש, אשר שר או ראש רשות מקומית ממנה להם דירקטור או נאמן, לפי הענין, ואשר שר האוצר קבע שהוראות פרק זה, כולן או מקצתן, יחולו עליהם;

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

(2) חברה מוגבלת בערבות או הקדש, אשר שר או ראש רשות מקומית ממנה לה חבר להם דירקטור או נאמן, לפי הענין, ואשר שר האוצר קבע שהוראות פרק זה, כולן או מקצתן, יחולו עליה עליהם;

          "תאגיד בריאות" – עמותה, אגודה שיתופית, חברה או כל גוף משפטי אחר הכשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות, המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים כאמור;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 48 (ה"ח 2650)

הוספת הגדרת "תאגיד בריאות"

          "גוף מתוקצב" – תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 48 (ה"ח 2650)

"גוף מתוקצב" – תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית;

          "גוף נתמך" – כהגדרתו בסעיף 32;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 48 (ה"ח 2650)

הוספת הגדרת "גוף נתמך"

          "שנה" – שנת כספים, לרבות שנים עשר החדשים המתחילים בתאריך כלשהוא בשנה פלונית לגבי תאגידים המנהלים את תקציבם על בסיס של תקופה כאמור;

          "סכום החריגה" – סכום שבו חרגו תאגיד או רשות מקומית מתקציבם המאושר, או משיא כוח אדם, או סכום ההלוואה שלקחו ללא אישור; לענין זה אין נפקא מינה אם הסכומים הוצאו או נתקבלו למעשה או שהתאגיד או הרשות המקומית התחייבו או הסכימו להוציאם או לקבלם;

          "חברה ממשלתית" – כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, לרבות חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת כמשמעותן בחוק האמור;

          "חברה עירונית" – חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי רשות מקומית או בידי רשות מקומית יחד עם המדינה או עם חברה עירונית אחרת או חברת בת עירונית;

          "חברת בת עירונית" – חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה עירונית, או בידי חברת בת עירונית או בידי חברת בת עירונית יחד עם חברת בת עירונית אחרת;

          "שר הנוגע בדבר", לענין תאגיד – השר הממונה על ביצוע החוק שלפיו הוקם אותו תאגיד, ולענין חברה ממשלתית – השר שנקבע כאחראי לעניני החברה.

תקציב של תאגיד

22.  (א)  התקציב של תאגיד טעון אישור של שר האוצר; אין בכך כדי לגרוע מהיותו טעון אישור אחר לפי כל דין.

          (ב)  תקציבו של תאגיד יוגש לאישור שר האוצר לא יאוחר מאשר 30 ימים לפני תחילתה של השנה.

          (ג)   מקום שנקבעו בחוק הוראות בדבר תקציב של תאגיד פלוני משמעו שתקופת התקציב תהיה לשנת כספים ושהתאגיד לא יהיה רשאי להוציא כספים בתקופת התקציב אלא אם כן קויימו ההוראות שנקבעו כאמור.

         (ד)  החלה שנת כספים ותקציבו של תאגיד לא אושר מסיבה כלשהי בידי אחת מן הרשויות שהתקציב טעון אישורן על פי כל דין, לרבות לפי סעיף קטן (א), יהא התאגיד רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושר התקציב כאמור, סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי שאושר לשנת הכספים הקודמת, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.

          (ה)  שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים ובאישור הועדה, לקבוע בצו הוראות לתקציב ביניים, בין דרך כלל ובין לתאגיד פלוני, לשנת כספים מסויימת, שיחולו על אף האמור בסעיף קטן (ד).

          (ו)   הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) יחולו אם אין בחוק שעל פיו פועל אותו תאגיד הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם ההוראות.

מיום 18.2.1993

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ג מס' 1414 מיום 18.2.1993 עמ' 81 (ה"ח 1977)

(ג) שר האוצר יקבע, באישור הועדה, דרכי קביעה של תקציב ביניים לתאגיד אם תקציבו לא אושר מסיבה כלשהיא לפני תחילת השנה, בין דרך כלל בין לתאגיד מסויים.

(ג) מקום שנקבעו בחוק הוראות בדבר תקציב של תאגיד פלוני משמעו שתקופת התקציב תהיה לשנת כספים ושהתאגיד לא יהיה רשאי להוציא כספים בתקופת התקציב אלא אם כן קויימו ההוראות שנקבעו כאמור.

(ד) החלה שנת כספים ותקציבו של תאגיד לא אושר מסיבה כלשהי בידי אחת מן הרשויות שהתקציב טעון אישורן על פי כל דין, לרבות לפי סעיף קטן (א), יהא התאגיד רשאי להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושר התקציב כאמור, סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי שאושר לשנת הכספים הקודמת, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.

(ה) שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים ובאישור הועדה, לקבוע בצו הוראות לתקציב ביניים, בין דרך כלל ובין לתאגיד פלוני, לשנת כספים מסויימת, שיחולו על אף האמור בסעיף קטן (ד).

(ו) הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) יחולו אם אין בחוק שעל פיו פועל אותו תאגיד הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם ההוראות.

שינויים ושימוש בעודפים בתקציבי תאגידים

23.  מי שמוסמך לפי כל דין לאשר תקציב של תאגיד פלוני מוסמך גם לאשר, בהודעה לשר האוצר –

(1)   העברת סכומים ומשרות מפריט אחד שבתקציב לפריט אחר;

(2)   שימוש בסכום עודף שנותר בתקציב של תאגיד משנה פלונית לשנה הבאה;

ובלבד שלא יועברו בדרך זו סכומים מתקציב פעולות שוטפות לתקציב פיתוח או להיפך.

הפחתת תקציב או שיא כוח אדם

24.  (א)  שר האוצר והשר הנוגע בדבר רשאים לקבוע לתאגיד את שיא כוח האדם שלו וכן, על פי החלטת הממשלה, להורות לו להפחית את תקציבו או את שיא כוח האדם שלו בסכום או בשיעור שיקבעו.

          (ב)  שר הפנים רשאי לקבוע לרשות מקומית את שיא כוח האדם שלה וכן, על פי החלטת הממשלה, להורות לה להפחית את תקציבה או את שיא כוח האדם שלה בסכום או בשיעור שיקבע.

          (ג)   החלטה כללית של הממשלה בענין הפחתת תקציב ושיא כוח אדם ומדיניות השכר שלה, יחול על בנק ישראל, בשינויים המחוייבים.

          (ד)  הוראה על פי סעיף זה יכול שתהיה כללית, לסוגים, או לתאגיד פלוני או לרשות מקומית פלונית.

סמכויות בקשר לתאגיד

25.  (א)  ראה שר האוצר שתאגיד עושה אחד מאלה:

(1)   מבצע עבודה או פעולה ללא הקצבה בתקציבו המאושר או חורג מתקציבו המאושר בדרך אחרת;

(2)   מבצע עבודה או פעולה שחוזה לעשייתם טעון אישור על כל דין, כשאישור כאמור לא ניתן;

(3)   מעסיק עובדים במספר משרות החורג משיא כוח האדם שלו או במשרות שאין עליהן הקצבה בתקציבו המאושר;

(4)   לווה כספים כשהדבר טעון אישור על פי כל דין, כשאישור כאמור לא ניתן;

רשאי הוא, בהסכמת השר הנוגע בדבר, לנקוט צעדים הדרושים לדעתו לתיקון הליקויים האמורים.

          (ב)  צעדים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו:

(1)   הוראה להפסיק את העבודה או הפעולה;

(2)   הוראה להפסיק את העסקתם של עובדים המועסקים בחריגה מהתקציב או משיא כוח האדם כאמור בסעיף קטן (א)(3).

          (ג)   ראה שר האוצר כי חריגות שחרג תאגיד מתקציבו או משיא כוח האדם שלו לא תוקנו, רשאי הוא להפחית את סכום החריגה מסכומים שיש להעבירם מאוצר המדינה לפי כל דין, או מסכום המענק או השתתפות שהתאגיד היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה.

          (ד)  הוראות סעיפים קטנים (ב)(1) ו-(ג) לא יחולו על חריגה בתשלום גימלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, או לפי חיקוק אחר.

סמכויות בקשר לרשות מקומית

26.  (א)  ראה שר הפנים שרשות מקומית עושה אחד מהדברים המפורטים בסעיף 25(א), רשאי הוא להפחית את סכום החריגה מסכום המענק שקבע לאותה רשות מקומית וכן לנקוט צעדים כאמור בסעיף 25(ב)(1) ו-(2).

          (ב)  ראה שר הפנים כי חריגות שחרגה רשות מקומית מתקציבה או משיא כוח האדם שלה לא תוקנו, רשאי הוא, יחד עם שר האוצר, להפחית את סכום החריגה מכל סכום המועבר אליה מהממשלה, ורשאי שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, להפחית את סכום החריגה מכספי מסים או אגרות שיש להעבירם מאוצר המדינה לרשות המקומית לפי כל דין.

חוזה של תאגיד או רשות מקומית

27.  (א)  בחוזה של תאגיד או של רשות מקומית שהתמורה הכרוכה בו עולה על 89,000 שקלים חדשים יציין החותם עליו בשם התאגיד או בשם הרשות המקומית –

(1)   כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין;

(2)   כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת, ויצויין סעיף ההקצבה.

          (ב)  חוזה של תאגיד או של רשות מקומית שהתמורה הכרוכה בו עולה על 460,000 שקלים חדשים ולא נתקיימו בו כל התנאים או לא ניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין, או שההוצאה הכספית לביצועו לא תוקצבה – בטל.

רבדים לסעיף 27

פטור

28.  שר האוצר רשאי, באישור הועדה, לפטור תאגיד מתחולת הוראות סעיפים 21 עד 27, כולן או מקצתן.

שינויים בשכר ובתנאי שירות

29.  (א)  גוף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור הועדה, לפטור מהוראות סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת, ונחה דעתו שלא תהיה למתן הפטור ולשינויים שיונהגו בעקבותיו, השפעה בלתי רצויה על מדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי; הפטור יכנס לתוקפו עם ביצוע המכירה או במועד מאוחר יותר שיקבע השר.

          (ב)  על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן (א).

          (ג)   ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או גוף נתמך לא קיים את הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה לפי כל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מענק או השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף זה.

          (ד)  (1)   לענין סעיף 22(א)(6) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יראו דירקטור שהסכים ביודעין על שינויים או הטבות בניגוד להוראות סעיף קטן (א), כדירקטור שאינו ממלא תפקידו כראוי;

(2)   לענין סעיף 42(א)(2) לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יראו הסכמה של מנהל כללי לשינויים או להטבות בניגוד להוראות סעיף קטן (א), עילה מספקת לממשלה להעבירו מכהונתו.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

(א) גוף מתוקצב או גוף נתמך, כהגדרתו בסעיף 32, לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר.

מיום 27.3.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 124 (ה"ח 2026)

הוספת סעיפים קטנים 29(ג), 29(ד)

מיום 17.3.1995

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ה מס' 1508 מיום 17.3.1995 עמ' 144 (ה"ח 2354)

(א) גוף מתוקצב או גוף נתמך, כהגדרתו בסעיף 32, לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור הועדה, לפטור מהוראות סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת, ונחה דעתו שלא תהיה למתן הפטור ולשינויים שיונהגו בעקבותיו, השפעה בלתי רצויה על מדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי; הפטור יכנס לתוקפו עם ביצוע המכירה או במועד מאוחר יותר שיקבע השר.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 48 (ה"ח 2650)

(א) גוף מתוקצב או גוף נתמך, כהגדרתו בסעיף 32, לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור הועדה, לפטור מהוראות סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת, ונחה דעתו שלא תהיה למתן הפטור ולשינויים שיונהגו בעקבותיו, השפעה בלתי רצויה על מדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי; הפטור יכנס לתוקפו עם ביצוע המכירה או במועד מאוחר יותר שיקבע השר.

בדיקת הסכם חורג

29א.  (א)  ראה שר האוצר כי הסכם או הסדר בגוף מתוקצב או בגוף נתמך נוגד לכאורה את הוראות סעיף 29(א), רשאי הוא –

(1)   להודיע לצדדים להסכם או להסדר כי החליט לבדוק אותו, וכי קיים חשש שההסכם או ההסדר בטל, כאמור בסעיף 29(ב), במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף 29(א) (להלן – הסכם בבדיקה);

(2)   ליתן לצדדים להסכם בבדיקה, לאחר ההודעה כאמור בפסקה (1), ולמשך תקופה שלא תעלה על חודש ימים, הזדמנות להביא את טענותיהם בכתב וכן כל מידע כתוב שימצאו לנכון.

          (ב)  ראה שר האוצר, על יסוד ראיות שבפניו, לרבות הטיעונים והמידע שהביאו הצדדים לפניו, כי ההסכם שבבדיקה נוגד לכאורה את הוראות סעיף 29(א) וכי נחוצה תקופה לבדיקתו רשאי הוא –

(1)   לקבוע תקופה, שלא תעלה על 4 חודשים מיום סיום התקופה שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(2), לבדיקת ההסכם בבדיקה (להלן – תקופת בדיקה); בנסיבות המצדיקות זאת רשאי שר האוצר להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א)(2) ואת תקופת הבדיקה, לצורך השלמת הבדיקה;

(2)   להורות על גובה התשלום המותר בשל ההטבות הכספיות הקשורות לעבודה, כמשמעותן בסעיף 29, לפי ההסכם בבדיקה, שרשאי הגוף הנתמך או המתוקצב לשלם בתקופת הבדיקה (להלן – התשלום המותר);

(3)   לקבוע, על אף האמור בכל דין, הוראות בדבר הסדרי הפקדה של תשלומים מעבר לגובה התשלום המותר ואשר בהם התחייב גוף מתוקצב או גוף נתמך על פי ההסכם בבדיקה, וכן לקבוע דרכים לשמירת ערכם של הסכומים שהופקדו למשך תקופת הבדיקה;

(4)   הוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, לא יחולו על תשלום שכר, שהוא מעבר לתשלום המותר בתקופת הבדיקה.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 48 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 29א

תוצאות בטלות ההסכם החורג

29ב.  (א)  הסכם או הסדר ששר האוצר ראה לגביו כי הוא נוגד את הוראות סעיף 29(א) וכי חלות עליו הוראות סעיף 29(ב), לא יחולו עליו הוראות סעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

          (ב)  שר האוצר רשאי לפעול לגבי הסכם או הסדר כאמור בסעיף קטן (א) גם לפי כל אחד מאלה:

(1)   להודיע לצדדים להסכם על בטלות ההסכם או ההסדר כאמור בסעיף 29(ב) (להלן - ההסכם הנוגד), ועל החובה של הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך להפסיק לאלתר כל הטבה כספית הקשורה לעבודה שמקורה בהסכם הנוגד;

(2)   בהתחשב במדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי, במידת החריגה של ההסכם הנוגד מן הנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, ומטעמים שבצדק -

(א)   לקבוע מהו ההסכם או ההסדר אשר יכול לחול על הצדדים במקום ההסכם הנוגד, לרבות בדרך של אישור הוראה מהוראות ההסכם הנוגד;

(ב)   לקבוע הוראות אשר יחולו על הגוף המתוקצב או הנתמך אשר הינו צד להסכם הנוגד, בדבר חובתו לתבוע השבה של הטבה שהוענקה על פי ההסכם הנוגד, היקפה של ההשבה ומועדיה; פעולה לפי פסקה זו תינקט לאחר שניתנה לצדדים להסכם הנוגד הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ואולם אם צד הביא את טענותיו לפי סעיף 29א(א)(2) תינתן לו הזדמנות להוסיף עליהן בלבד;

(3)   להורות על העברת הכספים שהופקדו לפי סעיף 29א(ב)(3) לגוף המתוקצב או הנתמך, או לעובד, לפי הענין, ובהתאם להודעתו.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 49 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 29ב

אגרות המשתלמות לתאגיד

30.  הטלת מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים המשתלמים לתאגיד ושינוי שיעורם טעונים אישורו של שר האוצר בנוסף לאישורים הדרושים לפי כל דין אחר.

מסים המשתלמים לרשויות מקומיות

31.  שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים לענין הטלת מסים, אגרות ותשלומי חובה המשתלמים לרשות מקומית ושינוי שיעורם.

חישוב עלויות של נותן שירות לציבור

31א.  (א)  בסעיף זה, "נותן שירות לציבור" - תאגיד, חברה ממשלתית או גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, המרכז יותר ממחצית אספקת טובין או שירותים בכל המדינה או באזור מסויים, ואשר הממשלה קבעה לגביו בהודעה ברשומות כי הינו נותן שירות לציבור לענין חוק זה.

          (ב)  נותן שירות לציבור יערוך אחת לשנה דין וחשבון של עלות הפקת מוצר או מתן שירות שהוא מספק (להלן - דו"ח עלות) ויגישו לשר האוצר ולשר הממונה על תחום הפעולה של אותו נותן שירות.

          (ג)   שר האוצר, באישור הממשלה, רשאי לקבוע בתקנות את הפרטים שייכללו בדו"ח עלות, את דרכי עריכתו, את התקופה אשר לה ייערך ואת מועד הגשתו.

          (ד)  שר האוצר, באישור הממשלה, רשאי לקבוע הוראות בדבר הנתונים הכספיים והחשבונאיים שלפיהם ייערך דו"ח עלות; ההוראות יכול שיהיו כלליות, לסוג של נותני שירות לציבור או לנותן שירות לציבור מסויים.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

הוספת סעיף 31א

המחאה, שעבוד או עיקול

31ב.  (א)  תאגיד, או גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, לא ישעבד ולא ימחה לאחר את זכותו לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה (בחוק זה – הקצבה), אלא אם כן הותר הדבר מראש בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר; רשות מקומית לא תשעבד ולא תמחה זכות כאמור אלא אם כן הותר הדבר מראש בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר בהסכמת שר הפנים.

          (ב)  זכות כאמור בסעיף זה אינה ניתנת לעיקול.

מיום 27.3.1991

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 130 (ה"ח 2020)

הוספת סעיף 31ב

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 402 (ה"ח 108)

המחאה או שעבוד, שעבוד או עיקול

31ב. (א) תאגיד, או גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, לא ישעבד ולא ימחה לאחר את זכותו לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה (בחוק זה – הקצבה), אלא אם כן הותר הדבר מראש בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר; רשות מקומית לא תשעבד ולא תמחה זכות כאמור אלא אם כן הותר הדבר מראש בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר בהסכמת שר הפנים.

(ב) זכות כאמור בסעיף זה אינה ניתנת לעיקול.

הוראות לענין תאגיד בריאות

31ג.   (א)  תאגיד בריאות לא יפעל אלא באישור שר הבריאות ושר האוצר ובהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן (ב).

          (ב)  שר הבריאות, באישור שר האוצר ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, יקבע כללים לפעולת תאגיד בריאות; בכללים כאמור רשאי שר הבריאות לקבוע, בין השאר, כי הוראות מחוק זה, הוראות חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, וכן הוראות מחוקים, מתקנות ומהוראות פנימיות אחרות החלות על המדינה או על עובדיה - יחולו לגבי כלל תאגידי הבריאות ועובדיהם או לגבי סוגים או מי מהם, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 50 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 31ג

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ב מס' 1863 מיום 17.2.2002 עמ' 154 (ה"ח 3043)

(ב) שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ונציב שירות המדינה באישור שר האוצר ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, יקבע כללים לפעולת תאגיד בריאות; בכללים כאמור רשאי שר הבריאות לקבוע, בין השאר, כי הוראות מחוק זה, הוראות חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992, וכן הוראות מחוקים, מתקנות ומהוראות פנימיות אחרות החלות על המדינה או על עובדיה - יחולו לגבי כלל תאגידי הבריאות ועובדיהם או לגבי סוגים או מי מהם, בשינויים המחויבים.

ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשות מקומית

31ד.  (א)  בסעיף זה –

          "הקצבות לפיתוח" – הקצבות שמעבירים המדינה או מפעל הפיס לרשות מקומית, המיועדות לעבודות פיתוח, למעט הקצבות כהגדרתן בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000;

          "עבודות פיתוח" – כל אחד מאלה:

(1)   הקמה או רכישה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצורכי ציבור;

(2)   ביצוע עבודות מסוימות במסגרת תכנון, הקמה, רכישה, שיפוץ או הרחבה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצורכי ציבור;

(3)   מימון החזר הלוואה שנלקחה לביצוע פעולות כאמור בפסקאות (1) ו-(2);

          "תאגיד בנקאי" – כהדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שאליו מועברות ההקצבות לפיתוח לרשות המקומית.

          (ב)  רשות מקומית לא תשתמש בהקצבה לפיתוח אלא למטרה שלשמה נועדה.

          (ג)   (1)   על אף האמור בסעיף 213א לפקודת העיריות, ובסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, רשות מקומית תנהל את אלה:

(א)   ההקצבות לפיתוח שהעבירה המדינה בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (בסעיף זה – חשבון הפיתוח מהקצבות המדינה);

(ב)   ההקצבות לפיתוח שהעביר מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (בסעיף זה – חשבון הפיתוח מהקצבות הפיס);

(2)   בחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והם ישמשו את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות; חשבונות הפיתוח האמורים ינוהלו באופן שיאפשר מעקב אחרי תקבוליהם מכל מקור וההוצאות אשר הוצאו למטרות השונות.

          (ד)  המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה שנפתח לפי הוראות סעיף זה והמנוהל לפיהן.

          (ה)  המדינה רשאית שלא להעביר הקצבות לפיתוח לרשות מקומית שאינה פועלת על פי הוראות סעיף זה.

          (ו)   הכספים שבחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(1)   השעבוד או ההמחאה נעשו לטובת מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח;

(2)   לצורך מימון אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או לחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, של הרשות המקומית;

(3)   השעבוד או ההמחאה הם להבטחת סכום כסף שאינו עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה (2).

          (ז)   (1)   הכספים שבחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(א)   העיקול הוטל על ידי מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח בשל אי-תשלום כספים בעד אותן עבודות פיתוח;

(ב)   עבודות הפיתוח בוצעו על פי הסכם שבין הרשות המקומית לבין מטיל העיקול, ובהתאם לדרישות המדינה או מפעל הפיס, לפי העניין;

(ג)    המדינה או מפעל הפיס, לפי העניין, אישרו, לאחר ביצוען, כי עבודות הפיתוח בוצעו;

(ד)   לצורך מימון אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או לחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, של הרשות המקומית;

(2)   העיקול על כספים בחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או בחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, על פי הוראות פסקה (1) לא יוטל על כספים שסכומם עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה (1)(ד).

          (ח)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין בהוראות בסעיף זה כדי להטיל על המדינה חובה לתקצב כספים בסכום כלשהו בסעיפי תקציב הפיתוח שבחוק התקציב השנתי, לרשויות מקומיות ככלל או לרשות מקומית מסוימת, או להעביר כספים כלשהם לרשות מקומית מסוימת, לרבות בשל קיומו של חוב קודם של הרשות המקומית שלא נפרע.

          (ט)  מי שעשה שימוש בהקצבות לפיתוח בניגוד להוראות סעיף זה או הורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

מיום 16.6.2004 עד יום 1.7.2007

הוראת שעה תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 402 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ד

הנוסח:

ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשות מקומית – הוראת שעה

31ד. (א) בסעיף זה, "הקצבה לפיתוח" – הקצבה שמעבירה המדינה לרשות מקומית, המיועדת לתכנון, להקמה, לרכישה, לשיפוץ או להרחבה של תשתית או מבנה ציבור.

(ב) רשות מקומית לא תשתמש בהקצבה לפיתוח אלא למטרה שלשמה נועדה.

(ג) על אף האמור בסעיף 213א לפקודת העיריות, ובסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו (להלן – חשבון הפיתוח); בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות.

(ד) המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבה לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות סעיף זה והמנוהל לפיהן.

(ה) לרשות מקומית שאינה פועלת על פי הוראות סעיף זה המדינה רשאית שלא להעביר הקצבות לפיתוח.

(ו) הכספים שבחשבון הפיתוח לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה.

(ז) (1) הכספים שבחשבון הפיתוח לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(א) העיקול הוטל על ידי מי שהרשות המקומית התקשרה עמו לרכישה של תשתית או מבנה ציבור או לביצוע עבודה מסוימת, במסגרת תכנון, הקמה, רכישה, שיפוץ או הרחבה של תשתית או מבנה ציבור (בסעיף קטן זה – הרכישה או העבודה), בשל אי תשלום כספים בעבור הרכישה או ביצוע אותה עבודה;

(ב) הרכישה או העבודה בוצעו על פי הסכם שבין הרשות המקומית לבין מטיל העיקול, ובהתאם לדרישות המדינה;

(ג) הרכישה או העבודה אושרו בידי המדינה, לאחר ביצועה;

(ד) לצורך מימון הרכישה או העבודה הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח של הרשות המקומית;

(2) העיקול על כספים בחשבון הפיתוח על פי הוראות פסקה (1) לא יוטל על כספים שסכומם עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה (1)(ד).

(ח) בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המדינה חובה לתקצב כספים בסכום כלשהו בסעיפי תקציב הפיתוח שבחוק התקציב השנתי, לרשויות מקומיות ככלל או לרשות מקומית מסוימת, או להעביר כספים כלשהם לרשות מקומית מסוימת, לרבות בשל קיומו של חוב קודם של הרשות המקומית שלא נפרע.

(ט) מי שעשה שימוש בהקצבה לפיתוח בניגוד להוראות סעיף זה או הורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(י) סעיף זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007).

מיום 28.3.2010

תיקון מס' 38

ס"ח תש"ע מס' 2227 מיום 11.2.2010 עמ' 342 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 31ד

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 50

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 259 (ה"ח 951)

(א) בסעיף זה –

"הקצבות לפיתוח" – הקצבות שמעבירה המדינה שמעבירים המדינה או מפעל הפיס לרשות מקומית, המיועדות לעבודות פיתוח, למעט הקצבות כהגדרתן בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000;

"עבודות פיתוח" – כל אחד מאלה:

(1) הקמה או רכישה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצורכי ציבור;

(2) ביצוע עבודות מסוימות במסגרת תכנון, הקמה, רכישה, שיפוץ או הרחבה של תשתיות, מבני ציבור או שטחים לצורכי ציבור;

(3) מימון החזר הלוואה שנלקחה לביצוע פעולות כאמור בפסקאות (1) ו-(2);

"תאגיד בנקאי" – כהדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שאליו מועברות ההקצבות מאת המדינה ההקצבות לפיתוח לרשות המקומית.

(ב) רשות מקומית לא תשתמש בהקצבה לפיתוח אלא למטרה שלשמה נועדה.

(ג) (1) על אף האמור בסעיף 213א לפקודת העיריות, ובסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (בסעיף זה – חשבון הפיתוח); רשות מקומית תנהל את אלה:

(א) ההקצבות לפיתוח שהעבירה המדינה בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (בסעיף זה – חשבון הפיתוח מהקצבות המדינה);

(ב) ההקצבות לפיתוח שהעביר מפעל הפיס בחשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו (בסעיף זה – חשבון הפיתוח מהקצבות הפיס);

(2) בחשבון הפיתוח בחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש והם ישמשו את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות; חשבון הפיתוח ינוהל באופן שיאפשר מעקב אחרי תקבוליו חשבונות הפיתוח האמורים ינוהלו באופן שיאפשר מעקב אחרי תקבוליהם מכל מקור וההוצאות אשר הוצאו למטרות השונות.

(ד) המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה שנפתח לפי הוראות סעיף זה והמנוהל לפיהן.

(ה) המדינה רשאית שלא להעביר הקצבות לפיתוח לרשות מקומית שאינה פועלת על פי הוראות סעיף זה.

(ו) הכספים שבחשבון הפיתוח שבחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(1) השעבוד או ההמחאה נעשו לטובת מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח;

(2) לצורך מימון אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או לחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, של הרשות המקומית;

(3) השעבוד או ההמחאה הם להבטחת סכום כסף שאינו עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה (2).

(ז) (1) הכספים שבחשבון הפיתוח שבחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה ובחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

(א) העיקול הוטל על ידי מי שהרשות המקומית התקשרה עמו כדין בהסכם לעבודות פיתוח בשל אי-תשלום כספים בעד אותן עבודות פיתוח;

(ב) עבודות הפיתוח בוצעו על פי הסכם שבין הרשות המקומית לבין מטיל העיקול, ובהתאם לדרישות המדינה או מפעל הפיס, לפי העניין;

(ג) המדינה אישרה המדינה או מפעל הפיס, לפי העניין, אישרו, לאחר ביצוען, כי עבודות הפיתוח בוצעו;

(ד) לצורך מימון אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח לחשבון הפיתוח לחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או לחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, של הרשות המקומית;

(2) העיקול על כספים בחשבון הפיתוח בחשבון הפיתוח מהקצבות המדינה או בחשבון הפיתוח מהקצבות הפיס, לפי העניין, על פי הוראות פסקה (1) לא יוטל על כספים שסכומם עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה (1)(ד).

פרק ד'1: הוראות שעה בקשר לרשויות מקומיות שאושרה לגביהן תכנית הבראה[2]

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 403 (ה"ח 108)

הוספת פרק ד'1

הגדרות

31ה.  בפרק זה –

          "גירעון מוכר" – גירעון מצטבר בתוספת הגירעון שצפוי להצטבר בתקציב הרגיל של הרשות המקומית עד סוף השנה שבה אושרה תכנית ההבראה, כולו או חלקו, ככל שהוכר על ידי שר הפנים במסגרת תכנית הבראה שאושרה על ידו;

          "גירעון מצטבר" – עודף התחייבויות על נכסים כאמור בדוח השנתי המבוקר האחרון של הרשות המקומית;

          "הוצאות חיוניות" – כל אחד מאלה:

(1)   הוצאות של הרשות המקומית בעבור מים, ביוב, חשמל, שירותי כבאות, שירותים לשעת חירום, שירותי רווחה, פינוי אשפה ושירותי תברואה, והכל בעבור שירותים המסופקים בתקופה הראשונה או בתקופה השניה, לפי הענין;

(2)   סכומים שהרשות המקומית חייבת בתשלומם לפי דין לתאגיד שהוקם בחוק או על פיו, המספק שירותים לציבור לפי דין, לרבות מועצה דתית כמשמעותה בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 (להלן – מועצה דתית), שאינם עולים על הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות ההכרחיות של התאגיד לצורך אספקת השירותים כאמור, בתקופה הראשונה או בתקופה השניה לפי הענין, בתוספת הסכום הנדרש לתשלום שכר לעובדיו ולתשלום קצבה חודשית המשולמת מקופתו לעובדיו שיצאו לגמלאות או לשאיריהם, עד לגובה השכר הממוצע, כאמור בסעיף 31ח(ד)(3) בגין התקופה הראשונה או בגין התקופה השניה, לפי הענין;

(3)   כל הוצאה אחרת של הרשות המקומית שקבעו שר הפנים ושר האוצר, אם נוכחו שהיא חיונית לפעילות השוטפת של הרשות המקומית, ולמעט הוצאות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) שלגביהן קבעו השרים שאינן חיוניות לפעילות השוטפת של הרשות המקומית;

          "המועד הקובע" – המועד שבו אישר שר הפנים את תכנית ההבראה, ובלבד שאישור כאמור ניתן לאחר תחילתו של תיקון מס' 31; מונה לרשות מקומית חשב מלווה לפי סעיף 142ב לפקודת העיריות או סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, לאחר אישור תכנית ההבראה – יום מינויו של החשב המלווה;

          "הכנסה" – לרבות הקצבות, תקבולים ממסים, מאגרות ומתשלומי חובה, ולמעט כספי הבראה, הקצבות לפיתוח כמשמעותן בסעיף 31ד, הקצבות כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך), התש"ס-2000, היטל השבחה כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, והיטלים לפיתוח המוטלים על פי חוקי עזר של רשות מקומית;

          "הלוואת שעה" – הלוואת שעה כמשמעותה בסעיף 202 לפקודת העיריות והלוואה זמנית כמשמעותה בסעיף 13(2) לפקודת המועצות המקומיות, אשר שר הפנים אישר שהיא דרושה לרשות המקומית לצורך תשלומים על פי סעיף 31ח(ד);

          "התקופה הראשונה" – תקופה של שלושה חודשים שלאחר המועד הקובע;

          "התקופה השניה" – תקופה של שלושה חודשים שלאחר תום התקופה הראשונה;

          "חשבון הבראה" – חשבון מיוחד המיועד אך ורק לניהול כספי ההבראה;

          "חשבון מיוחד" – חשבון בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי;

          "כספי הבראה" – כל אחד מאלה:

(1)   הקצבות, אשראי או כל תקבול או זכות אחרים המיועדים לכיסוי הגירעון המוכר או לצמצומו;

(2)   הקצבות, אשראי או כל תקבול או זכות אחרים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים ותשלומים אחרים בקשר לסיום יחסי עובד ומעביד ולמעט קצבה חודשית, המשולמת מקופת רשות מקומית בהבראה, לעובדיה שפרשו לגמלאות או לשאיריהם;

          "עובד" – לרבות נושא משרה ברשות המקומית;

          "תאגיד בנקאי" – תאגיד כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, שאליו מועברות ההקצבות מאת המדינה לרשות המקומית;

          "תיקון מס' 31" – חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004;

          "תכנית הבראה" – כמשמעותה בפקודת העיריות או בפקודת המועצות המקומיות, לפי הענין;

          "תקופת ההבראה" – תקופה שתחילתה במועד הקובע וסיומה בתום התקופה שנקבעה לביצועה של תכנית ההבראה, על פי הוראותיה.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 403 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ה

תחולה

31ו.   (א)  הוראות פרק זה, למעט סעיפים 31יד ו-31טו, יחולו על רשות מקומית בהבראה; לענין זה, "רשות מקומית בהבראה" – רשות מקומית שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   שר הפנים אישר לגביה תכנית הבראה לאחר יום תחילתו של תיקון מס' 31 ולא יאוחר מיום ו' בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) או ששר הפנים אישר לגביה תכנית הבראה לאחר יום ט"ז בשבט התשס"ד (8 בפברואר 2004), ובלבד שאישר את תכנית ההבראה מחדש לאחר תחילתו של תיקון מס' 31 ולא יאוחר מיום ו' בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007);

(2)   מונה לה חשב מלווה;

(3)   היא הודיעה לשר הפנים על רצונה שיחולו עליה ההוראות כאמור.

          (ב)  לא יחולו על רשות מקומית הוראות סעיפים 31ח ו-31ט אלא פעם אחת.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 405 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ו

מיום 16.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

(א) הוראות פרק זה, למעט סעיפים 31יד ו-31טו, יחולו על רשות מקומית בהבראה; לענין זה, "רשות מקומית בהבראה" – רשות מקומית שמתקיימים בה כל אלה:

(1) שר הפנים אישר לגביה תכנית הבראה לאחר יום תחילתו של תיקון מס' 31 ולא יאוחר מיום ו' בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) או ששר הפנים אישר לגביה תכנית הבראה לאחר יום ט"ז בשבט התשס"ד (8 בפברואר 2004), ובלבד שאישר את תכנית ההבראה מחדש לאחר תחילתו של תיקון מס' 31 ולא יאוחר מיום ו' בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007);

ייעוד כספי הבראה

31ז.   (א)  רשות מקומית בהבראה לא תשתמש בכספי ההבראה אלא בהתאם להוראות תכנית ההבראה.

          (ב)  רשות מקומית בהבראה תפקיד ותנהל את כספי ההבראה בחשבון ההבראה; בחשבון זה לא יופקדו אלא כספי ההבראה והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו כספים אלה.

          (ג)   (1)   המדינה ונותן אשראי, המעבירים לרשות מקומית בהבראה כספי הבראה, לא יעבירו את כספי ההבראה אלא במישרין לחשבון הבראה שנפתח לפי הוראות סעיף זה.

(2)   הרשות המקומית לא תפקיד כל תקבול אחר שהוא כספי הבראה אלא לחשבון ההבראה.

          (ד)  העברת הקצבות שהן כספי ההבראה מהמדינה לרשות מקומית בהבראה, תהיה מותנית בביצוע פעולות על ידי הרשות המקומית במועדן, הכל בהתאם להוראות תכנית ההבראה.

          (ה)  המדינה לא תעביר לרשות מקומית בהבראה כספי הבראה, אלא מסעיף התקציב המיועד לכך בחוק התקציב השנתי.

          (ו)   (1)   הכספים שבחשבון ההבראה לא יהיו ניתנים לשעבוד, להמחאה או לעיקול, במהלך תקופת תכנית ההבראה, ועיקול שהוטל לפני המועד הקובע, אף אם הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, לא יחול על כספים אלו.

(2)   במהלך תקופת תכנית ההבראה לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצרו, שהומחו או שהוטלו לפני המועד הקובע, אף אם נוצרו, הומחו או הוטלו לפני תחילתו של תיקון מס' 31, וזאת בנוגע לכספים שבחשבון ההבראה.

(3)   אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בתוקפם של שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצרו, שהומחו או שהוטלו כדין לפני המועד הקובע, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מהרשות המקומית בהבראה להשתמש בכספי ההבראה לייעודים בהתאם לתכנית ההבראה.

          (ז)   (1)   גזבר רשות מקומית בהבראה יגיש לראש הרשות המקומית ולשר הפנים, בתום כל חודש, החל במועד הקובע, דוח על ביצוע תכנית ההבראה.

(2)   ראש רשות מקומית בהבראה יגיש לשר הפנים, בתום כל שישה חודשים, החל במועד הקובע, דוח מבוקר בידי רואה חשבון שמינה שר הפנים לענין זה, על ביצוע תכנית ההבראה.

(3)   דוח לפי סעיף קטן זה יתייחס, בין השאר, לביצוע הפעולות והשגת היעדים שהיה על הרשות המקומית לבצע או להשיג על פי תכנית ההבראה, במהלך תקופת הדוח.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 405 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ז

ייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה

31ח.  (א)  עם תחילת התקופה הראשונה יפתח גזבר הרשת המקומית בהבראה חשבון מיוחד.

          (ב)  כל הכנסות הרשות המקומית בהבראה שהתקבלו בתקופה הראשונה יופקדו בחשבון המיוחד.

          (ג)   (1)   הכספים שבחשבון המיוחד לא יהיו ניתנים לשעבוד, להמחאה או לעיקול במהלך התקופה הראשונה והתקופה השניה, ועיקול שהוטל לפני תקופות אלה, אף אם הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, לא יחול על כספים אלו; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע שעבוד או המחאה של כספים אלו לצורך הבטחת החזר אשראי, שהוא כספי הבראה או לצורך הבטחת החזר הלוואת שעה, אשר ניתנה לאחר אישור תכנית ההבראה, ובלבד שניתן אישור שר הפנים לשעבוד או להמחאה כאמור.

(2)   במהלך התקופה הראשונה והתקופה השניה לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד או המחאה שנוצרו או הומחו להבטחת אשראי כאמור בסעיף קטן (ג)(1), וכן לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצרו, הומחו או הוטלו לפני המועד הקובע, אף אם נוצרו, הומחו או הוטלו לפני תחילתו של תיקון מס' 31, וזאת בנוגע לכספים שבחשבון המיוחד.

(3)   אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בתוקפם של עיקול, שעבוד, או המחאה, שנוצרו שהוטלו או שהומחו כדין על כספי הרשות המקומית לפני המועד הקובע, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מהרשות המקומית בהבראה כדי להשתמש בכספי החשבון המיוחד על פי הוראות סעיף קטן (ד).

          (ד)  הכספים בחשבון המיוחד ישמשו לאלה בלבד:

(1)   לתשלום הוצאות חיוניות, ובלבד שהוצאות חיוניות כאמור בפסקה (2) להגדרה "הוצאות חיוניות" שבסעיף 31ה לא ישולמו אלא אם כן התאגיד האמור באותה פסקה דרש מהרשות המקומית בהבראה את המימון האמור מתוך כספי החשבון המיוחד;

(2)   להחזר האשראי שהוא כספי ההבראה ולהחזר הלוואת שעה, אשר ניתנה לאחר אישור תכנית ההבראה, ובלבד שניתן אישור שר הפנים להחזר הלוואת השעה מתוך כספי החשבון המיועד, והכל בין אם נלקחו לאחר תחילתו של תיקון מס' 31 ובין אם נלקחו טרם תחילתו על ידי רשות מקומית, אשר שר הפנים אישר את תכנית ההבראה שלה מחדש כאמור בסעיף 31ו;

(3)   לתשלום שכר לעובדי הרשות המקומית ולתשלום קצבה חודשית המשולמת מקופת הרשות המקומית לעובדיה שיצאו לגמלאות או לשאיריהם, והכל בגין התקופה הראשונה או התקופה השניה, לפי הענין, ובלבד שלא ישולמו שכר או קצבה העולים על השכר הממוצע למשרת שכיר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ה)  בתום כל חודש מחודשי התקופה הראשונה והתקופה השניה יבדוק גזבר הרשות המקומית בהבראה האם נותרו בחשבון המיוחד כספים שאינם נחוצים לצורך תשלומים על פי סעיף קטן (ד) (בפרק זה – כספים עודפים); נותרו כספים עודפים כאמור, יורה לתאגיד הבנקאי, להעבירם לחשבון הרשות המקומית בהבראה שנפתח לפי סעיף 193 לפקודת העיריות, סעיף 181 לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, לפי הענין.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 406 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ח

מיום 16.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

(ה) בתום כל חודש מחודשי התקופה הראשונה והתקופה השניה יבדוק גזבר הרשות המקומית בהבראה האם נותרו בחשבון המיוחד כספים שאינם נחוצים לצורך תשלומים על פי סעיף קטן (ד) (בפרק זה – כספים עודפים); נותרו כספים עודפים כאמור, יורה לתאגיד הבנקאי, להעבירם לחשבון הרשות המקומית בהבראה שנפתח לפי סעיף 193 לפקודת העיריות, סעיף 181 לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, לפי הענין.

ייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה בתקופה השניה

31ט.  (א)  בתקופה השניה יופקדו בחשבון המיוחד, מדי חודש, הכנסות הרשות המקומית בהבראה, בסכום השווה לחלק ה-24 מסך כל ההכנסות הצפויות של הרשות המקומית לאותה שנה, על פי התקציב הרגיל המאושר של הרשות המקומית.

          (ב)  בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית בהבראה רשאי לקבוע, לבקשת הרשות המקומית או לבקשת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר, כי הסכום שיש להפקיד בחשבון המיוחד יהיה גבוה מהסכום האמור בסעיף קטן (א), ובלבד ששוכנע כי הגדלת הסכום האמור נדרשת לצורך מימון ההוצאות, כאמור בסעיף קטן 31ח(ד).

          (ג)   בתחילת התקופה השניה, יודיע גזבר הרשות המקומית בהבראה לתאגיד הבנקאי מהו גובה הסכום האמור בסעיף קטן (א), ואם החליט בית המשפט על הגדלת הסכום לפי הוראות סעיף קטן (ב) – יודיע על כך הגזבר לתאגיד הבנקאי מיד עם קבלת ההחלטה; הודיע הגזבר כאמור, יפקיד התאגיד הבנקאי את הכנסות הרשות המקומית בהבראה שיתקבלו בתקופה השניה, בחשבון המיוחד, וזאת עד גובה הסכום שעליו נמסרה לו הודעה; כל סכום מעבר לסכום האמור יופקד על ידי התאגיד הבנקאי בחשבון אחר של הרשות המקומית בהבראה שנפתח לפי הוראות סעיף 193 לפקודת העיריות, סעיף 181 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, או סעיף 77 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, לפי הענין, כפי שהורה לו גזבר הרשות המקומית.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 407 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31ט

מיום 16.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

(ב) בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצאת הרשות המקומית בהבראה רשאי לקבוע, לבקשת הרשות המקומית או לבקשת שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר, כי הסכום שיש להפקיד בחשבון המיוחד יהיה גבוה מהסכום האמור בסעיף קטן (א), ובלבד ששוכנע כי הגדלת הסכום האמור נדרשת לצורך מימון ההוצאות, כאמור בסעיף קטן 31(ח)(ג) 31ח(ד).

עונשין

31י.   מי שעשה שימוש בכספי הבראה או בהכנסות רשות מקומית בהבראה, בניגוד להוראות סעיפים 31ז, 31ח או 31ט, או שעשה שימוש בהכנסות רשות מקומית בקשיים בניגוד להוראות סעיף 31יד, או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 408 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31י

אי חיוב המדינה לתקצב ולהעביר כספים

31יא. בלי לגרוע מהוראות כל דין, אין באמור בפרק זה כדי להטיל על המדינה חובה לתקצב כספים בסכום כלשהו בחוק התקציב השנתי, או להעביר כספים כלשהם לרשות מקומית.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 408 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31יא

שימוש בכספי המימון להוצאות חיוניות על ידי תאגיד

31יב. (א)  תאגיד כאמור בפסקה (2) להגדרה "הוצאות חיוניות" שבסעיף 31ה, שקיבל מרשות מקומית בהבראה כספים מהחשבון המיוחד, לא יעשה שימוש בכספים אלה, אלא לשם כיסוי ההוצאות ההכרחיות לצורך אספקת שירותים לציבור על פי דין ותשלום שכר וקצבה, כאמור בפסקה (2) להגדרה האמורה.

          (ב)  נותרו בידי התאגיד כספים כאמור בסעיף קטן (א), שאינם נחוצים לו לשם ביצוע הפעולות כאמור באותו סעיף קטן, יוחזרו הכספים לחשבון המיוחד.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 408 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31יב

תוקף

31יג.  פרק זה יעמוד בתוקפו לגבי רשות מקומית בהבראה, עד תום תקופת תכנית ההבראה שהוכנה לגביה.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 408 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31יג

הוצאות דחופות של רשות מקומית בקשיים

31יד. (א)  רשות מקומית בקשיים, אשר הודיעה לשם הפנים על החלת סעיף זה עליה, והתחייבה להגיש תכנית הבראה בתוך שלושים ימים מיום מתן ההודעה כאמור, יחולו עליה הוראות סעיף זה, ובלבד שמונה לה חשב מלווה; להודעה כאמור יצורף תצהיר מאת גזבר הרשות המקומית, ולפיו מתקיימים ברשות המקומית התנאים הקבועים בסעיף זה; לענין סעיף זה, "רשות מקומית בקשיים" – רשות מקומית שהגירעון המצטבר שלה הוא 17.5 אחוז לפחות ואשר לא שילמה במשך חודשיים לפחות שכר לרוב עובדיה, וכן לא שילמה קצבה לרוב עובדיה שיצאו לגמלאות או לשאיריהם, אשר זכאים לקצבה מקופתה.

          (ב)  הגישה רשות מקומית בקשיים לשר הפנים הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יפתח גזבר הרשות המקומית חשבון בנק נפרד בתאגיד בנקאי (להלן – חשבון הוצאות דחופות).

          (ג)   בחשבון ההוצאות הדחופות יופקדו כל הכנסות הרשות המקומית בקשיים, החל במועד פתיחת החשבון ולמשך כל תקופת תחולתו של סעיף זה עליה, כאמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז) (להלן – תקופת תחולתו של סעיף זה).

          (ד)  כספי חשבון ההוצאות הדחופות ישמשו אך ורק לצורך תשלום ההוצאות כאמור בסעיף 31ח(ד) הדרושות למשך תקופת תחולתו של סעיף זה.

          (ה)  (1)   הכספים שבחשבון ההוצאות הדחופות לא יהיו ניתנים לשעבוד, להמחאה או לעיקול, ועיקול שהוטל לפני תקופת תחולתו של סעיף זה, אף אם הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, לא יחול על כספים שבחשבון זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע שעבוד או המחאה של הכנסות הרשות המקומית בקשיים בתקופת תחולתו של סעיף זה לצורך הבטחת הלוואת שעה, ובלבד שניתן אישור שר הפנים לשעבוד או להמחאה כאמור.

(2)   במהלך תקופת תחולתו של סעיף זה, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול שנוצרו, שהומחו או שהוטלו על כספי רשות מקומית בקשיים בתקופה זו; כמו כן לא ניתן יהיה בתקופה זו לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצרו, שהומחו או שהוטלו לפני תחילת תחולתו של סעיף זה, אף אם נוצרו, הומחו או הוטלו לפני תחילתו של תיקון מס' 31, והכל בנוגע לכספים שבחשבון ההוצאות הדחופות.

(3)   אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בתוקפם של עיקול, שעבוד או המחאה, שהוטלו, שנוצרו או שהומחו כדין, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מהרשות המקומית בקשיים להשתמש בכספים שבחשבון ההוצאות הדחופות על פי הוראות סעיף קטן (ד).

          (ו)   הוראות סעיף זה יחולו לתקופה של שלושים ימים החל במועד פתיחתו של חשבון ההוצאות הדחופות לפי סעיף קטן (ב); הוגשה הצעה לתכנית הבראה על ידי הרשות המקומית בקשיים בתקופה זו, יחולו הוראות הסעיף לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים ימים, ואשר תחל במועד הגשת ההצעה לתכנית ההבראה.

          (ז)   מהמועד הקובע לא יחולו על רשות מקומית בקשיים הוראות סעיף זה, אלא הוראות סעיפים 31ה עד 31יג, ובלבד שהתקופה הראשונה תקוצר כך שסך התקופה הראשונה בצירוף התקופות שבהן חלות הוראות סעיף זה לא יעלו על שלושה חודשים.

          (ח)  בתום שלושים ימים ממועד פתיחת חשבון ההוצאות הדחופות ועם סיום תקופת תחולתן של הוראות סעיף זה על הרשות המקומית בקשיים, יבדוק גזבר הרשות המקומית בקשיים, אם נותרו בחשבון ההוצאות הדחופות כספים עודפים; נותרו כספים כאמור, יורה לתאגיד הבנקאי להעבירם לחשבון אחר של הרשות המקומית בקשיים שנפתח לפי הוראות סעיף 193 לפקודת העיריות, סעיף 181 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, או סעיף 77 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, לפי הענין.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 408 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31יד

מיום 16.6.2004

ת" ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

(ג) בחשבון ההוצאות הדחופות יופקדו כל הכנסות הרשות המקומית בקשיים, החל במועד פתיחת החשבון ולמשך כל תקופת תחולתו של סעיף זה עליה, כאמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז) (להלן – תקופת תחולתו של סעיף זה).

(ד) כספי חשבון ההוצאות הדחופות ישמשו אך ורק לצורך תשלום ההוצאות כאמור בסעיף 31ח(ד) הדרושות למשך תקופת תחולתו של סעיף זה.

(ה) (1) הכספים שבחשבון ההוצאות הדחופות לא יהיו ניתנים לשעבוד, להמחאה או לעיקול, ועיקול שהוטל לפני תקופת תחולתו של סעיף זה, אף אם הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, לא יחול על כספים שבחשבון זה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע שעבוד או המחאה של הכנסות הרשות המקומית בקשיים בתקופת תחולתו של סעיף זה לצורך הבטחת הלוואת שעה, ובלבד שניתן אישור שר הפנים לשעבוד או להמחאה כאמור.

(2) במהלך תקופת תחולתו של סעיף זה, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול שנוצרו, שהומחו או שהוטלו על כספי רשות מקומית בקשיים בתקופה זו; כמו כן לא ניתן יהיה בתקופה זו לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצרו, שהומחו או שהוטלו לפני תחילת תחולתו של סעיף זה, אף אם נוצרו, הומחו או הוטלו לפני תחילתו של תיקון מס' 31, והכל בנוגע לכספים שבחשבון ההוצאות המיוחדות הדחופות.

(3) אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בתוקפם של עיקול, שעבוד או המחאה, שהוטלו, שנוצרו או שהומחו כדין, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מהרשות המקומית בקשיים להשתמש בכספים שבחשבון ההוצאות המיוחדות הדחופות על פי הוראות סעיף קטן (ד).

(ו) הוראות סעיף זה יחולו לתקופה של שלושים ימים החל במועד פתיחתו של חשבון ההוצאות הדחופות לפי סעיף קטן (ב); הוגשה הצעה לתכנית הבראה על ידי הרשות המקומית בקשיים בתקופה זו, יחולו הוראות הסעיף לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים ימים, ואשר תחל במועד הגשת ההצעה לתכנית ההבראה.

(ז) מהמועד הקובע לא יחולו על רשות מקומית בקשיים הוראות סעיף זה, אלא הוראות סעיפים 31ה עד 31יג, ובלבד שהתקופה הראשונה תקוצר כך שסך התקופה הראשונה בצירוף התקופות שבהן חלות הוראות סעיף זה לא יעלו על שלושה חודשים.

(ח) בתום שלושים ימים ממועד פתיחת חשבון ההוצאות הדחופות ועם סיום תקופת תחולתן של הוראות סעיף זה על הרשות המקומית בקשיים, יבדוק גזבר הרשות המקומית בקשיים, אם נותרו בחשבון ההוצאות הדחופות כספים עודפים; נותרו כספים כאמור, יורה לתאגיד הבנקאי להעבירם לחשבון אחר של הרשות המקומית בהבראה בקשיים שנפתח לפי הוראות סעיף 193 לפקודת העיריות, סעיף 181 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, או סעיף 77 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, לפי הענין.

תחולה

31טו. הוראות סעיף 31יד יחולו על רשות מקומית בקשיים אשר הודיעה לשר הפנים כאמור בסעיף 31יד(א) לא יאוחר משלושים ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 31, ובלבד ששר הפנים אישר כי גירעונה המצטבר של הרשות המקומית הוא 17.5 אחוז לפחות.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 410 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31טו

מיום 16.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

31טו. הוראות סעיף 31יד יחולו על רשות מקומית בקשיים אשר הודיעה לשר הפנים כאמור בסעיף 31יד(א) לא יאוחר משלושים ימים מיום תחילתו של תיקון מס' 31, ובלבד ששר הפנים אישר כי גירעונה המצטבר של הרשות המקומית הוא 17.5 אחוז לפחות.

פרק ד'2: הוראות שעה בקשר למועצות דתיות[3]

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 403 (ה"ח 108)

הוספת פרק ד'2

כספים למועצות דתיות

31טז. (א)  מועצה דתית תפתח בתוך 7 ימים מתחילתו של תיקון מס' 31 כהגדרתו בסעיף 31ה, חשבון בנק נפרד (להלן – חשבון לשעה).

          (ב)  הכנסות המועצה הדתית שיתקבלו במהלך 60 ימים שתחילתו במועד פתיחת החשבון לשעה יופקדו בחשבון זה (להלן – תקופת ההעברה); לענין זה, "הכנסות המועצה הדתית" – הכספים המועברים למועצה הדתית על ידי הממשלה והרשויות המקומיות לפי סעיף 11 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, וכן כל תקבול אחר המתקבל בידיה.

          (ג)   הכספים שבחשבון לשעה ישמשו לאלה בלבד:

(1)   תשלום שכר לעובדי המועצה הדתית ותשלום קצבה חודשית המשולמת מקופת המועצה הדתית לעובדיה שיצאו לגמלאות או לשאיריהם, ובלבד שלא ישולמו שכר או קצבה חודשיים העולים על השכר הממוצע למשרת שכיר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

(2)   תשלום הוצאות המועתה הדתית למים, לחשמל, לסולר ולדלק;

          (ד)  הכספים שבחשבון לשעה לא יהיו ניתנים לעיקול, לשעבוד או להמחאה, במהלך תקופת ההעברה, ועיקול שהוטל לפני תקופה זו, אף אם הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, לא יחול על כספים אלו.

          (ה)  במהלך תקופת ההעברה לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בהליך למימוש שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצר, שהומחה או שהוטל לפני תקופת ההעברה, אף אם נוצר, הומחה או הוטל לפני תחילתו של תיקון מס' 31, וזאת בנוגע לכספים שבחשבון לשעה.

          (ו)   אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בתוקפם של שעבוד, המחאה או עיקול, שנוצר, שהומחה או שהוטל כדין לפני תקופת ההעברה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע מהמועצה הדתית להשתמש בכספי החשבון לשעה כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ז)   מי שעשה שימוש בכספים שבחשבון לשעה בניגוד להוראות סעיף זה, או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

          (ח)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מועצה דתית אשר שילמה את מלוא השכר המגיע לרוב עובדיה בעד 6 החודשים הקודמים לתחילתו של תיקון מס' 31, וכן שילמה את מלוא הקצבה המגיעה לרוב עובדיה שיצאו לגמלאות או לשאיריהם אשר זכאים לקצבה מקופתה, בעד התקופה האמורה; לענין סעיף זה, "עובד" – לרבות נושא משרה.

מיום 16.6.2004

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ד מס' 1943 מיום 16.6.2004 עמ' 410 (ה"ח 108)

הוספת סעיף 31טז

מיום 16.6.2004

ת"ט תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1949 מיום 11.7.2004 עמ' 448

(ח) הוראות סעיף זה לא יחולו על מועצה דתית אשר שילמה את מלוא השכר המגיע לרוב עובדיה בעד 6 החודשים הקודמים לתחילתו של תיקון מס' 31, וכן לא שילמה וכן שילמה את מלוא הקצבה המגיעה לרוב עובדיה שיצאו לגמלאות או לשאיריהם אשר זכאים לקצבה מקופתה, בעד התקופה האמורה; לענין סעיף זה, "עובד" – לרבות נושא משרה.

פרק ה': עדיפות התקציב ואכיפתו

הגדרות

32.  בפרק זה –

          "גוף מתוקצב" – כהגדרתו בסעיף 21;

מיום 27.3.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 124 (ה"ח 2026)

"גוף מתוקצב" – כהגדרתו בסעיף 21, למעט חברה ממשלתית שהממשלה אינה משתתפת בתקציבה במישרין או בעקיפין.

          "גוף נתמך" – תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לענין חוק זה;

          "חוק המשמעת" – חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1962;

          "מנהל כללי", "משרד" ו"יחידת סמך" – כהגדרתם בחוק המשמעת;

          "עובד המדינה" – מי שמקבל שכר מן המדינה;

          "עובד גוף מתוקצב" – מי שמקבל שכר מגוף מתוקצב;

          "עובד גוף נתמך" – מי שמקבל שכר מגוף נתמך;

מיום 2.1.1992

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ח מס' 1377 מיום 2.1.1992 עמ' 35 (ה"ח 2079)

הוספת הגדרת "עובד גוף נתמך"

          "הפחתה של הכנסות המדינה" – הגדלה של הטבות המסים או הקטנה במישרין של הכנסות המדינה בדרך אחרת;

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

הוספת הגדרת "הפחתה של הכנסות המדינה"

          "דרך מימון" – אחת מאלה:

(1)   הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 2,044,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

(2)   הטלת מס, אגרה או תשלום חובה אחר, או הגדלת שיעורם, או הגדלת הכנסות המדינה בדרך אחרת ממקור שאינו מילווה.

מיום 29.3.1988

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ח מס' 1245 מיום 29.3.1988 עמ' 59 (ה"ח 1866)

הוספת הגדרת "דרך מימון"

מיום 1.4.1988

עדכון סכומים תשמ"ח-1988

ח"ת תשמ"ח מס' 105 מיום 20.6.1988 עמ' 510

הגדלת הסכומים הנקובים ב-14 אחוזים

מיום 1.4.1989

תיקון מס' 5

ח"ת תשמ"ט מס' 108 מיום 1.6.1989 עמ' 18

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 600,000 שקלים חדשים 720,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.4.1990

תיקון מס' 7

ח"ת תש"ן מס' 110 מיום 1.6.1990 עמ' 12

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 720,000 שקלים חדשים 840,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.4.1991

תיקון מס' 11

ח"ת תשנ"א מס' 114 מיום 2.6.1991 עמ' 174

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 840,000 שקלים חדשים 1,010,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 12ב

ח"ת תשנ"ב מס' 116 מיום 1.4.1992 עמ' 6

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,010,000 שקלים חדשים 1,170,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1993

תיקון מס' 15

ח"ת תשנ"ג מס' 118 מיום 1.3.1993 עמ' 4

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,170,000 שקלים חדשים 1,220,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1994

תיקון מס' 18

ח"ת תשנ"ד מס' 120 מיום 24.3.1994 עמ' 6

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,220,000 שקלים חדשים 1,340,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 21

ח"ת תשנ"ה מס' 122 מיום 26.3.1995 עמ' 12

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,340,000 שקלים חדשים 1,500,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 22

ח"ת תשנ"ו מס' 124 מיום 29.3.1996 עמ' 4

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,500,000 שקלים חדשים 1,650,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ז מס' 1620 מיום 9.4.1997 עמ' 107

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,650,000 שקלים חדשים 1,850,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 49 (ה"ח 2650)

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 1,850,000 שקלים חדשים 2,000,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 24א

ס"ח תשנ"ט מס' 1710 מיום 12.5.1999 עמ' 176

(1) הקטנה של סכום ההוצאה בסעיף פלוני אחד או יותר בחוק התקציב השנתי; הקטנה כאמור שלא נקבעה בחוק תיעשה, על פי בקשת השר הנוגע בדבר, בהודעה של שר האוצר לועדה, ובלבד שלא יופחת בדרך זו מתקציב ההוצאה סכום העולה על 2,000,000 שקלים חדשים 2,044,000 שקלים חדשים אלא באישורה המוקדם של הועדה;

חובה למסור מידע

33.  (א)  גוף מתוקצב וגוף נתמך חייבים למסור למנהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, בדרך ובמועדים שקבע בדרישה, כל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב אחר ביצוע חוק זה או חוק תקציב שנתי; המידע יימסר בהסכמת השר הנוגע בדבר; לענין זה, "מידע" – לרבות כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לחייב את בנק ישראל למסור מידע שחלים עליו הכללים המקובלים של סודיות בנקאית.

          (ג)   נמסר לפי סעיף זה מידע כמשמעותו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, יחולו עליו הוראות החוק האמור.

          (ד)  לא יגלה אדם כל מידע שנמסר לפי סעיף זה ושהגיע אליו בתוקף תפקידו אלא לצורך ביצוע עבודתו ובקשר לחוק זה או על פי צו של בית משפט בקשר להליך משפטי.

חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי

33א.  (א)  גופים ימסרו לממונה אחת לשנה, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד שהם מעסיקים.

          (ב)  גופים ימסרו לממונה לפי דרישתו, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל עובד שהם מעסיקים, כמפורט בדרישה.

          (ב1) גופים ימסרו לממונה, לפי דרישתו ובדרך ובמועדים שקבע בדרישה, מידע על תנאי העסקתו של כל עובד או בעל תפקיד שהם מעסיקים, והכל כמפורט בדרישה.

          (ג)   הממונה יגיש לכנסת, מדי שנה במועד שייקבע בתקנות, דין וחשבון שיכיל את אלה:

(1)   סקירה וממצאים לגבי הדו"חות שנמסרו לו על פי סעיפים קטנים (א) ו-(ב);

(2)   נתונים בדבר תנאי שכר של עובדים ובעלי תפקידים בגופים; נתונים אלה יכול שיכללו מידע מפורט על תנאי השכר של בעל תפקיד מסוים, כפי שיחליט הממונה;

(2א) נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים במשרה מלאה ובמשרה חלקית, וכן שיעור העובדים המועסקים בכל היקף משרה, לפי פירוט כפי שיחליט הממונה;

(2ב) נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע, נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך כלל העובדים באותו גוף ונתונים בדבר השכר החציוני בכל גוף;

(2ג)  לצד כל נתון הנכלל בדוח יוצג הנתון המקביל לו לגבי שנת הכספים שקדמה לתקופת הדוח; לא צוין נתון כאמור, יציין הממונה את הנימוקים לכך;

(3)   רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק;

(4)   רשימת הגופים המתוקצבים והגופים הנתמכים שבהם רמת השכר או השכר המשולם לבעל תפקיד או לעובד מסוים, חורגים באופן מהותי מן הנדרש לפי סעיף 29(א), תוך פירוט תנאי השכר של אותו בעל תפקיד או עובד.

          (ג1) (1)   שר האוצר יגיש לכנסת יחד עם הדין וחשבון המוגש לפי סעיף קטן (ג), ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קטן לגבי כל גוף, נתונים בדבר העובדים המועסקים בגופים באמצעות קבלן כוח אדם, כמפורט בפסקאות שלהלן:

(א)   מספר העובדים, תנאי העסקתם, לרבות מידע בדבר היקף משרות אלה, וסוגי התפקידים שהעובדים ממלאים;

(ב)   נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע ונתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך כלל העובדים באותו גוף;

(2)   הוראות סעיף קטן (ג)(2ג) יחולו על דיווח לפי פסקה (1), בשינויים המחויבים;

(3)   הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל בתפקידי מחשוב, או לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל לתקופה שאינה עולה על חודשיים.

          (ד)  בסעיף זה –

          "בעל תפקיד" – יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך, לפי הענין, וכן מנהל כללי, משנה או סגן מנהל כללי; מנהל ענייני כספים, מזכיר, מהנדס עיר, מבקר פנימי, יועץ משפטי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל הממלא תפקיד כאמור, אף אם תארו שונה; וכן כל בעל תפקיד אחר שייקבע בתקנות;

          "גוף" – גוף מתוקצב, גוף נתמך, משרד ממשלתי, יחידת סמך ותאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21, ולמעט כוחות הביטחון;

          "כוחות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, ויחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

          "הממונה" – הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר;

          "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – חוק העסקה עובדים);

          "שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

          "שכר ממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "תנאי העסקה" – שכר לרבות תנאי פרישה, גימלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, היקף המשרה, ולרבות התחייבות למתן כל אחד מאלה;

          "תפקידי מחשוב" – כהגדרתם בסעיף 13א לחוק העסקת עובדים;

          "מידע" – כהגדרתו בסעיף 33(א) לרבות הסדרים, הסכמים והסכמי שכר קיבוציים ואישיים.

          (ה)  ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או גוף נתמך לא קיים הוראה מהוראות סעיף זה, רשאי הוא לעכב סכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה, לרבות לפי כל דין.

          (ו)   גוף נתמך או גוף מתוקצב ידווח לממונה על קיום הליך בערכאה שיפוטית או בפני בורר בענין תנאי העסקה של עובד בגוף כאמור; דיווח כאמור יהיה בכתב ותוך 7 ימים מיום שנודע לגוף על פתיחת הליך כאמור.

          (ז)   הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), למעט סעיף קטן (ג)(4), יחולו לגבי כוחות הביטחון, בשינויים המחויבים כפי שיחליט הממונה ובכלל זה לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה או בביטחון הציבור, בהתייעצות עם ראש הגוף, לפי העניין.

          (ח)  תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור הוועדה.

מיום 5.3.1993

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ג מס' 1416 מיום 5.3.1993 עמ' 88 (ה"ח 2125)

הוספת סעיף 33א

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 50 (ה"ח 2650)

חובת דיווח על שכר של בעל תפקיד חובת דיווח של גוף מתוקצב וגוף נתמך

33א. (א) גוף מתוקצב וגוף נתמך ימסרו לממונה אחת לשנה, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד שהם מעסיקים.

(ב) גוף מתוקצב וגוף נתמך ימסרו לממונה לפי דרישתו, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל עובד שהם מעסיקים, כמפורט בדרישה.

(ב1) גוף מתוקצב וגוף נתמך ימסרו לממונה, לפי דרישתו ובדרך ובמועדים שקבע בדרישה, מידע על תנאי העסקתו של כל עובד או בעל תפקיד שהם מעסיקים, והכל כמפורט בדרישה.

(ג) הממונה יגיש לכנסת מדי שנה, במועד שיקבע בתקנות, דין וחשבון שיכיל סקירה כללית וכן מימצאים לגבי עיקרי הדו"חות שנמסרו לו על פי סעיפים קטנים (א) ו- (ב); הדו"ח יכלול את רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק, וכן גופים שבהם רמת השכר או השכר המשולם לבעל תפקיד או לעובד חורגים באופן מהותי מן הנדרש לפי סעיף 29(א).

(ג) הממונה יגיש לכנסת, מדי שנה במועד שייקבע בתקנות, דין וחשבון שיכיל את אלה:

(1) סקירה וממצאים לגבי הדו"חות שנמסרו לו על פי סעיפים קטנים (א) ו_(ב);

(2) נתונים בדבר תנאי שכר של עובדים ובעלי תפקידים בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים; נתונים אלה יכול שיכללו מידע מפורט על תנאי השכר של בעל תפקיד מסוים, כפי שיחליט הממונה;

(3) רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק;

(4) רשימת הגופים שבהם רמת השכר או השכר המשולם לבעל תפקיד או לעובד מסוים, חורגים באופן מהותי מן הנדרש לפי סעיף 29(א), תוך פירוט תנאי השכר של אותו בעל תפקיד או עובד.

(ד) בסעיף זה –

"בעל תפקיד" – יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך, לפי הענין, וכן מנהל כללי, משנה או סגן מנהל כללי; מנהל ענייני כספים, מזכיר, מהנדס עיר, מבקר פנימי, יועץ משפטי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל הממלא תפקיד כאמור, אף אם תארו שונה; וכן כל בעל תפקיד אחר שייקבע בתקנות;

"הממונה" – הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר;

"תנאי העסקה" – שכר לרבות תנאי פרישה, גימלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ולרבות התחייבות למתן כל אחד מאלה;

"מידע" – כהגדרתו בסעיף 33(א) לרבות הסדרים, הסכמים והסכמי שכר קיבוציים ואישיים.

(ה) ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או גוף נתמך לא קיים הוראה מהוראות סעיף זה, רשאי הוא לעכב סכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה, לרבות לפי כל דין.

(ו) גוף נתמך או גוף מתוקצב ידווח לממונה על קיום הליך בערכאה שיפוטית או בפני בורר בענין תנאי העסקה של עובד בגוף כאמור; דיווח כאמור יהיה בכתב ותוך 7 ימים מיום שנודע לגוף על פתיחת הליך כאמור.

מיום 5.8.2009

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ט מס' 2207 מיום 5.8.2009 עמ' 305 (ה"ח 249)

חובת דיווח של גוף מתוקצב וגוף נתמך חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי

33א. (א) גוף מתוקצב וגוף נתמך גופים ימסרו לממונה אחת לשנה, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד שהם מעסיקים.

(ב) גוף מתוקצב וגוף נתמך גופים ימסרו לממונה לפי דרישתו, במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל עובד שהם מעסיקים, כמפורט בדרישה.

(ב1) גוף מתוקצב וגוף נתמך גופים ימסרו לממונה, לפי דרישתו ובדרך ובמועדים שקבע בדרישה, מידע על תנאי העסקתו של כל עובד או בעל תפקיד שהם מעסיקים, והכל כמפורט בדרישה.

(ג) הממונה יגיש לכנסת, מדי שנה במועד שייקבע בתקנות, דין וחשבון שיכיל את אלה:

(1) סקירה וממצאים לגבי הדו"חות שנמסרו לו על פי סעיפים קטנים (א) ו-(ב);

(2) נתונים בדבר תנאי שכר של עובדים ובעלי תפקידים בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים; נתונים אלה יכול שיכללו מידע מפורט על תנאי השכר של בעל תפקיד מסוים, כפי שיחליט הממונה;

(2א) נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים במשרה מלאה ובמשרה חלקית, וכן שיעור העובדים המועסקים בכל היקף משרה, לפי פירוט כפי שיחליט הממונה;

(2ב) נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע, נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך כלל העובדים באותו גוף ונתונים בדבר השכר החציוני בכל גוף;

(2ג) לצד כל נתון הנכלל בדוח יוצג הנתון המקביל לו לגבי שנת הכספים שקדמה לתקופת הדוח; לא צוין נתון כאמור, יציין הממונה את הנימוקים לכך;

(3) רשימת הגופים שלא דיווחו בהתאם לחוק;

(4) רשימת הגופים הגופים המתוקצבים והגופים הנתמכים שבהם רמת השכר או השכר המשולם לבעל תפקיד או לעובד מסוים, חורגים באופן מהותי מן הנדרש לפי סעיף 29(א), תוך פירוט תנאי השכר של אותו בעל תפקיד או עובד.

(ג1) (1) שר האוצר יגיש לכנסת יחד עם הדין וחשבון המוגש לפי סעיף קטן (ג), ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קטן לגבי כל גוף, נתונים בדבר העובדים המועסקים בגופים באמצעות קבלן כוח אדם, כמפורט בפסקאות שלהלן:

(א) מספר העובדים, תנאי העסקתם, לרבות מידע בדבר היקף משרות אלה, וסוגי התפקידים שהעובדים ממלאים;

(ב) נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע ונתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך כלל העובדים באותו גוף;

(2) הוראות סעיף קטן (ג)(2ג) יחולו על דיווח לפי פסקה (1), בשינויים המחויבים;

(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל בתפקידי מחשוב, או לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל לתקופה שאינה עולה על חודשיים.

(ד) בסעיף זה –

"בעל תפקיד" – יו"ר וחבר דירקטוריון, מועצה, או הנהלת הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך, לפי הענין, וכן מנהל כללי, משנה או סגן מנהל כללי; מנהל ענייני כספים, מזכיר, מהנדס עיר, מבקר פנימי, יועץ משפטי וכל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל הממלא תפקיד כאמור, אף אם תארו שונה; וכן כל בעל תפקיד אחר שייקבע בתקנות;

"גוף" – גוף מתוקצב, גוף נתמך, משרד ממשלתי, יחידת סמך ותאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21, ולמעט כוחות הביטחון;

"כוחות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, ויחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

"הממונה" – הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר;

"מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – חוק העסקה עובדים);

"שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

"שכר ממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"תנאי העסקה" – שכר לרבות תנאי פרישה, גימלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה לעבודה, היקף המשרה, ולרבות התחייבות למתן כל אחד מאלה;

"תפקידי מחשוב" – כהגדרתם בסעיף 13א לחוק העסקת עובדים;

"מידע" – כהגדרתו בסעיף 33(א) לרבות הסדרים, הסכמים והסכמי שכר קיבוציים ואישיים.

(ה) ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או גוף נתמך לא קיים הוראה מהוראות סעיף זה, רשאי הוא לעכב סכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה, לרבות לפי כל דין.

(ו) גוף נתמך או גוף מתוקצב ידווח לממונה על קיום הליך בערכאה שיפוטית או בפני בורר בענין תנאי העסקה של עובד בגוף כאמור; דיווח כאמור יהיה בכתב ותוך 7 ימים מיום שנודע לגוף על פתיחת הליך כאמור.

(ז) הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), למעט סעיף קטן (ג)(4), יחולו לגבי כוחות הביטחון, בשינויים המחויבים כפי שיחליט הממונה ובכלל זה לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה או בביטחון הציבור, בהתייעצות עם ראש הגוף, לפי העניין.

(ח) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור הוועדה.

חובת דיווח של גוף מתוקצב וגוף נתמך שנקבעו על ידי הממשלה

33א1. (1)  גוף מתוקצב וגוף נתמך שנקבעו על ידי הממשלה כקופה ציבורית לענין סעיפים החוקים המפורטים בפסקה (2), ימסרו לממונה כמשמעותו בפסקה (3), במועד ובאופן שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, דין וחשבון ובו פירוט מלא על תנאי שכרו של כל עובד או בעל תפקיד שהם מעסיקים הזכאי לקצבת פרישה לפי הוראות אחד החוקים האמורים בפסקה (2) החל לגביו.

(2)  ואלה החוקים לענין פסקה (1):

סעיף 35 בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן – חוק הגמלאות);

סעיף 33 בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן – חוק הגמלאות למשרתי קבע);

סעיף 7 בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2003 (להלן – חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים).

(3)  בסעיף זה –

"ממונה" – כל אחד מאלה:

לענין חוק הגמלאות – מי שמונה להיות ממונה על תשלום הגמלאות לפי סעיף 5 לחוק האמור;

לענין חוק הגמלאות למשרתי קבע – מי שמונה לממונה על תשלום גמלאות לפי סעיף 43 לחוק האמור;

לענין חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים – מי שמונה כממונה על תשלום הקצבאות לפי סעיף 10(א) לחוק האמור.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 30

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 140 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 33א1

סייג לפרסום

33ב.  דין וחשבון לפי סעיף 33א(ג) לא יפורסם לפני הנחתו על שולחן הכנסת.

מיום 5.3.1993

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ג מס' 1416 מיום 5.3.1993 עמ' 88 (ה"ח 2125)

הוספת סעיף 33ב

סייג לפגיעה בפרטיות

33ג.   למען הסר ספק, פרסום מידע על ידי הממונה על השכר בדבר תנאי העסקה של עובדים ובעלי תפקידים בגופים כהגדרתם בסעיף 33א(ד) וכן בגופים כאמור בסעיף 33א(ז), שנמסרו לו לפי חוק זה, לא יהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 51 (ה"ח 2650)

הוספת סעיף 33ג

מיום 5.8.2009

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ט מס' 2207 מיום 5.8.2009 עמ' 306 (ה"ח 249)

33ג. למען הסר ספק, פרסום מידע על ידי הממונה על השכר בדבר תנאי העסקה של עובדים ובעלי תפקידים בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים כהגדרתם בסעיף 33א(ד) וכן בגופים כאמור בסעיף 33א(ז), שנמסרו לו לפי חוק זה, לא יהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

עבירות משמעת

34.  (א)  עובד המדינה שעשה ביודעין אחת מאלה אשם בעבירת משמעת:

(1)   לא קיים הוראה מהוראות חוק זה או תקנה או הוראת מינהל לפיו;

(2)   התחייב למטרה פלונית, בעצמו או יחד עם אחר, מעבר לסכום שבו מותר להתחייב לאותה מטרה על פי חוק התקציב השנתי, כאמור בסעיף 6;

(3)   קיבל לעבודה עובדים למטרה פלונית מעבר למספר המשרות הקבוע לאותה מטרה בשיא כוח אדם בחוק התקציב השנתי;

(4)   שילם כספים למטרה פלונית, שלגביה נקבע בחוק התקציב השנתי סכום הוצאה מותנית בהכנסה –

(א)   מעבר לסכום התקבול שנתקבל למעשה באותה שנה לאותה מטרה;

(ב)   מעבר לסכום ההוצאה המותנית בהכנסה שנקבע כאמור, אף אם התקבול למעשה עלה על אותו סכום, אלא אם כן הסכום הוגדל על פי סעיף 11(א)(3) ובמידה שהוגדל;

(5)   חתם או התיימר לייצג את המדינה או התחייב בשמה לגבי עסקה שמדובר בה בסעיפים 4 או 5 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, ללא הרשאה לפי סעיף 6 לאותו חוק, או שלא בהתאם להרשאה.

          (ב)  עובד המדינה שנתן הוראה לבצע פעולה כאמור בסעיף קטן (א) או אישר עשיית פעולה כאמור, אשם בעבירת משמעת.

          (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי פעולה כאמור בהם מעבר למנת המימון שנקבעה לפי סעיף 9.

עבירות משמעת בגוף מתוקצב

35.  עובד גוף מתוקצב שעשה ביודעין אחת מאלה, אשם בעבירת משמעת:

(1)   לא קיים הוראה מהוראות חוק זה או תקנה או הוראת מינהל שניתנה לפיו, או הוראה שניתנה על ידי שר האוצר לפי סעיפים 29א או 29ב;

(2)   שילם כספים מעבר לסכום הקבוע לאותה מטרה בתקציבו המאושר;

(3)   חתם או התיימר לייצג את הגוף המתוקצב או להתחייב בשמו בחוזה שכריתתו טעונה אישור על פי כל דין ואישור כאמור לא ניתן;

(4)   קיבל לעבודה עובדים למטרה פלונית מעבר למספר המשרות הקבוע בשיא כוח האדם שלו, או במשרות שאין עליהן הקצבה בתקציבו המאושר;

(5)      הנהיג או הורה להנהיג שינויים או הטבות בניגוד להוראות סעיף 29.

מיום 27.3.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 124 (ה"ח 2026)

הוספת סעיף קטן 35(5)

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 51 (ה"ח 2650)

(1) לא קיים הוראה מהוראות חוק זה או תקנה או הוראת מינהל שניתנה לפיו, או הוראה שניתנה על ידי שר האוצר לפי סעיפים 29א או 29ב;

עבירת משמעת

35א.  עובד גוף נתמך שביודעין הנהיג או הורה להנהיג שינויים או הטבות בניגוד להוראות סעיף 29 או שלא קיים הוראה מהוראות סעיף 33א או תקנה שתוקנה לפיהם או הוראת מינהל שניתנה לפיהן, או הוראה מהוראות שר האוצר לפי סעיפים 29א או 29ב, אשם בעבירת משמעת.

מיום 27.3.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1351 מיום 27.3.1991 עמ' 124 (ה"ח 2026