Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, תשנ"ב-1992

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – תקציב ומשק המדינה

תוכן ענינים

סעיף 1

תקרת הגרעון בשנים 1992 עד 1996

Go

2

סעיף 2

תקרת הגרעון בשנים 1997 עד 1999

Go

2

סעיף 3

תקרת הגרעון בשנים 2000 ו 2001

Go

3

סעיף 4

תקרת הגירעון בשנת 2002

Go

3

סעיף 5

תקרת הגירעון בשנים 2003 ואילך

Go

3

סעיף 6

סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו 2006

Go

4

סעיף 6א

סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ואילך

Go

4

סעיף 7

הוראת שעה לשנים 2005, 2007 ו 2008   מימון תכנית ההתנתקות

Go

4

סעיף 8

הוראת שעה לשנים 2007 ו 2008 מימון הלחימה בצפון

Go

5

סעיף 9

הוראת שעה לשנים 2009 ו 2010 מימון ההוצאות הנובעות מהמשבר העולמי

Go

5

סעיף 10

הוראת שעה לשנת 2013   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשל אישור מאוחר של תקציב המדינה ונסיבות פיסקליות חריגות

Go

5

סעיף 11

הוראת שעה לשנת 2015   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2015

Go

5

סעיף 12

הוראת שעה לשנת 2016   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2016

Go

5

סעיף 13

הוראת שעה לשנת 2017   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2017

Go

6

סעיף 14

הוראת שעה לשנת 2018   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2018

Go

6

סעיף 15

הוראת שעה לשנת 2019   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2019

Go

6

סעיף 16

הוראת שעה לשנת 2020   הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2020

Go

6

 

(תיקון מס' 6) תשס"ד-2004


חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, תשנ"ב-1992*

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 140 (ה"ח 64)

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, תשנ"ב-1992

תקרת הגרעון בשנים 1992 עד 1996 (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

1.    (א)  בשנת התקציב 1992 לא יעלה הגרעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (בסעיף זה - הגרעון המקומי), על 6.2% מן התוצר המקומי הגלמי (להלן - התמ"ג).

(תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

          (ב)  בשנת התקציב 1993 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.2% מן התמ"ג.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

          (ג)   בשנת התקציב 1994 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.0% מן התמ"ג.

 

(תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997

(ד)  בכל אחת משנות התקציב 1995 ו- 1996, יפחת הגרעון המקומי, המבוטא בשיעור מן התמ"ג, לעומת הגרעון בשנה שקדמה לה.

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 42 (ה"ח 2212)

1. (א) בשנת התקציב 1992 לא יעלה הגרעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (להלן - הגרעון), על 6.2% מן התוצר המקומי הגלמי (להלן - התמ"ג).

(ב) בשנת התקציב 1993 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.2% מן התמ"ג.

(ג) בשנת התקציב 1994 לא יעלה הגרעון המקומי על 2.2% 3.0% מן התמ"ג.

(ד) בשנת התקציב 1995 לא יהיה גרעון.

(ד) בכל אחת משנות התקציב 1995, 1996 ו- 1997, יפחת הגרעון, המבוטא בשיעור מן התמ"ג, לעומת הגרעון בשנה שקדמה לה.

 

מיום 16.1.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1609 מיום 16.1.1997 עמ' 60 (ה"ח 2559)

תקרת הגרעון בשנים 1992 עד 1995  1996

1. (א) בשנת התקציב 1992 לא יעלה הגרעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (להלן – הגרעון) (בסעיף זה - הגרעון המקומי), על 6.2% מן התוצר המקומי הגלמי (להלן - התמ"ג).

(ב) בשנת התקציב 1993 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.2% מן התמ"ג.

(ג) בשנת התקציב 1994 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.0% מן התמ"ג.

(ד) בכל אחת משנות התקציב 1995 1996 ו-1997 ו-1996, יפחת הגרעון המקומי, המבוטא בשיעור מן התמ"ג, לעומת הגרעון בשנה שקדמה לה.

תקרת הגרעון בשנים 1997 עד 1999 (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 3)  תש"ס-2000

2.    (א)  בשנת התקציב 1997 לא יעלה הגרעון הכולל בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (להלן - הגרעון הכולל), על 2.8% מן התמ"ג.

          (ב)  בשנת התקציב 1998 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.4% מן התמ"ג.

          (ג)   בשנת התקציב 1999 לא יעלה הגרעון הכולל על 2% מן התמ"ג.

(תיקון מס' 3)  תש"ס-2000

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 3)  תש"ס-2000

(ה)  (בוטל).

מיום 30.7.1993

ת"ט תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 158

מחיקת סעיף 2

הנוסח הקודם:

נוקשות החוק

2. אין לשנות חוק זה אלא ברוב של חברי כנסת.

 

מיום 16.1.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ז מס' 1609 מיום 16.1.1997 עמ' 60 (ה"ח 2559)

הוספת סעיף 2

 

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 98 (ה"ח 2824)

תקרת הגרעון בשנים 1997 עד 2001  בשנים 1997 עד 1999

2. (א) בשנת התקציב 1997 לא יעלה הגרעון הכולל בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (בסעיף זה - הגרעון הכולל) (להלן – הגרעון הכולל), על 2.8% מן התמ"ג.

(ב) בשנת התקציב 1998 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.4% מן התמ"ג.

(ג) בשנת התקציב 1999 לא יעלה הגרעון הכולל על 2% מן התמ"ג.

(ד) בשנת התקציב 2000 לא יעלה הגרעון הכולל על 1.75% מן התמ"ג.

(ה) בשנת התקציב 2001 לא יעלה הגרעון הכולל על 1.5% מן התמ"ג.

תקרת הגרעון בשנים 2000 ו-2001 (תיקון מס' 3)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 4) תשס"ב-2002

3.    (א)  בשנת התקציב 2000 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.5% מן התמ"ג.

 

 

(תיקון מס' 4) תשס"ב-2002

          (ב)  בשנת התקציב 2001 תקבע הממשלה את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בהתבסס על שיעורי הצמיחה החזויים, ובלבד שהשיעור האמור יפחת בלפחות 0.25 נקודות אחוז ביחס לשיעור הגרעון לשנת 2000; הממשלה תודיע לכנסת על שיעור הגרעון שקבעה לפי סעיף זה עם הנחת תקציב המדינה.

(תיקון מס' 4) תשס"ב-2002

          (ג)   (בוטל).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 99 (ה"ח 2824)

הוספת סעיף 3

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 171 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

תקרת הגרעון בשנים 2000 עד 2003  ו- 2001

3. (א) בשנת התקציב 2000 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.5% מן התמ"ג.

(ב) בשנות התקציב 2001 ו-2002 בשנת התקציב 2001 תקבע הממשלה את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בהתבסס על שיעורי הצמיחה החזויים, ובלבד שמדי שנה יפחת שיעור הגרעון הכולל ובלבד שהשיעור האמור יפחת בלפחות 0.25 נקודות אחוז ביחס לשיעור הגרעון שנקבע לפי חוק זה לשנה שקדמה לה לשנת 2000; הממשלה תודיע לכנסת על שיעור הגרעון שקבעה לפי סעיף זה עם הנחת תקציב המדינה.

(ג) בשנת התקציב 2003 לא יעלה הגרעון הכולל על 1.5% מן התמ"ג.

תקרת הגירעון בשנת 2002 (תיקון מס' 4) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 5)  תשס"ב-2002

4.    (א)  בשנת התקציב 2002 לא יעלה הגירעון הכולל עד 3% מן התמ"ג.

 

 

(תיקון מס' 5)  תשס"ב-2002

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 5)  תשס"ב-2002

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 5)  תשס"ב-2002

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 172 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 4

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח 3115)

תקרת הגירעון בשנים 2002 עד 2005 בשנת 2002

4. (א) בשנת התקציב 2002 לא יעלה הגירעון הכולל עד 3% מן התמ"ג.

(ב) בשנת התקציב 2003 לא יעלה הגירעון הכולל עד 2% מן התמ"ג.

(ג) בשנת התקציב 2004 לא יעלה הגירעון הכולל עד 1.5% מן התמ"ג.

(ד) בשנת התקציב 2005 לא יעלה הגירעון הכולל עד 1% מן התמ"ג.

תקרת הגירעון בשנים 2003 ואילך  (תיקון מס' 5)  תשס"ב-2002

5.    בשנות הכספים 2003 ואילך, תקבע הממשלה את שיעור הגירעון הכולל מן התמ"ג לפי הוראות אלה:

(1)  בשנת התקציב 2003 - באופן שלא יעלה על 3% עד 3.5%;

(תיקון מס' 6)  תשס"ד-2004

(2)  בשנת התקציב 2004 - באופן שלא יעלה על שיעור של 2.5% עד 4%;

(תיקון מס' 6)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 8) תשס"ז-2007

(3)  בשנות התקציב 2005 עד 2008 – באופן שמדי שנה לא יעלה על 3%;

 

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

(4)  בשנת הכספים 2009 – באופן שלא יעלה על 6%;

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

(5)  בשנת הכספים 2010 – באופן שלא יעלה על 5.5%;

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

(6)  בשנת התקציב 2011 – באופן שלא יעלה על 3%;

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

(7)  בשנת התקציב 2012 – באופן שלא יעלה על 2%;

(תיקון מס' 10) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשע"ג-2013

(8)  בשנת התקציב 2013 – באופן שלא יעלה על 4.65%;

 

 

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 13) תשע"ג-2013

(9)  בשנת התקציב 2014 – באופן שלא יעלה על 3%;

 

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2015

(10) בשנת התקציב 2015 – באופן שלא יעלה על 2.9%;

 

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2015

(11) בשנת התקציב 2016 – באופן שלא יעלה על 2.9%;

 

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

(12) בשנת התקציב 2017 – באופן שלא יעלה על 2.9%;

 

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

(13) בשנת התקציב 2018 – באופן שלא יעלה על 2.9%;

 

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(14) בשנת התקציב 2019 – באופן שלא יעלה על 2.9%;

 

 

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(15) בשנת התקציב 2020 – באופן שלא יעלה על 2.5%;

 

 

(תיקון מס' 16) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(16) בשנת התקציב 2021 – באופן שלא יעלה על 2.25%;

 

(תיקון מס' 16) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(17) בשנת התקציב 2022 – באופן שלא יעלה על 2.0%;

 

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(18) בשנת התקציב 2023 – באופן שלא יעלה על 1.75%;

(תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

(19) בשנות התקציב 2024 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח 3115)

הוספת סעיף 5

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 140 (ה"ח 64)

5. בשנות הכספים 2003 ואילך, תקבע הממשלה את שיעור הגירעון הכולל מן התמ"ג לפי הוראות אלה:

(1) בשנת התקציב 2003 - באופן שלא יעלה על 3% עד 3.5%;

(2) בשנת התקציב 2004 - באופן שלא יעלה על שיעור של 2.5% עד 3% עד 4%;

(3) בשנות התקציב 2004 ואילך – באופן שמדי שנה יפחת במחצית האחוז לפחות, עד שיגיע לשיעור של 1%.

(3) בשנות התקציב 2005 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 3%.

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 81 (ה"ח 260)

(3) בשנות התקציב 2005 ואילך 2005 עד 2008 – באופן שמדי שנה לא יעלה על 3%;

(4) בשנות התקציב 2009 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 282 (ה"ח 436)

(4) בשנות התקציב 2009 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%.

(4) בשנת הכספים 2009 – באופן שלא יעלה על 6%;

(5) בשנת הכספים 2010 – באופן שלא יעלה על 5.5%;

(6) בשנת התקציב 2011 – באופן שלא יעלה על 3%;

(7) בשנת התקציב 2012 – באופן שלא יעלה על 2%;

(8) בשנת התקציב 2013 – באופן שלא יעלה על 1.5%;

(9) בשנות התקציב 2014 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%.

 

מיום 2.8.2012

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 591 (ה"ח 710)

(8) בשנת התקציב 2013 – באופן שלא יעלה על 1.5% 3%;

(9) בשנות התקציב 2014 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%.

(9) בשנת התקציב 2014 – באופן שלא יעלה על 2.75%;

(10) בשנת התקציב 2015 – באופן שלא יעלה על 2.5%;

(11) בשנת התקציב 2016 – באופן שלא יעלה על 2%;

(12) בשנות התקציב 2017 עד 2018 – באופן שמדי שנה יפחת מ-2%;

(13) בשנות התקציב 2019 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

 

מיום 13.6.2013

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 82 (ה"ח 760)

(8) בשנת התקציב 2013 – באופן שלא יעלה על 3% 4.65%;

(9) בשנת התקציב 2014 – באופן שלא יעלה על 2.75% 3%;

 

מיום 29.10.2015

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2505 מיום 29.10.2015 עמ' 6 (ה"ח 951)

(10) בשנת התקציב 2015 – באופן שלא יעלה על 2.5% 2.9%;

(11) בשנת התקציב 2016 – באופן שלא יעלה על 2% 2.9%;

(12) בשנות התקציב 2017 עד 2018 – באופן שמדי שנה יפחת מ-2%;

(13) בשנות התקציב 2019 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%;

(12) בשנת התקציב 2017 – באופן שלא יעלה על 2.5%;

(13) בשנת התקציב 2018 – באופן שלא יעלה על 2.25%;

(14) בשנת התקציב 2019 – באופן שלא יעלה על 2%;

(15) בשנת התקציב 2020 – באופן שלא יעלה על 1.75%;

(16) בשנות התקציב 2021 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 34 (ה"ח 1083)

(12) בשנת התקציב 2017 – באופן שלא יעלה על 2.5% 2.9%;

(13) בשנת התקציב 2018 – באופן שלא יעלה על 2.25% 2.9%;

(14) בשנת התקציב 2019 – באופן שלא יעלה על 2% 2.5%;

(15) בשנת התקציב 2020 – באופן שלא יעלה על 1.75% 2.25%;

(16) בשנות התקציב 2021 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

(16) בשנת התקציב 2021 – באופן שלא יעלה על 2.0%;

(17) בשנת התקציב 2022 – באופן שלא יעלה על 1.75%;

(18) בשנות התקציב 2023 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

 

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2703 מיום 13.3.2018 עמ' 280 (ה"ח 1196)

(14) בשנת התקציב 2019 – באופן שלא יעלה על 2.5% 2.9%;

(15) בשנת התקציב 2020 – באופן שלא יעלה על 2.25% 2.5%;

(16) בשנת התקציב 2021 – באופן שלא יעלה על 2.0% 2.25%;

(17) בשנת התקציב 2022 – באופן שלא יעלה על 1.75% 2.0%;

(18) בשנות התקציב 2023 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

(18) בשנת התקציב 2023 – באופן שלא יעלה על 1.75%;

(19) בשנות התקציב 2024 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.

סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2006 (תיקון מס' 6)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007

6.       סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2005 ו-2006, לא יעלה בשיעור העולה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגרעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, ברוטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 141 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 6

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 81 (ה"ח 260)

סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 עד 2010 ו-2006

6. סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2005 עד 2010 ו-2006, לא יעלה בשיעור העולה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגרעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, ברוטו, הנקבע לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.

סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ואילך (תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 11)  תש"ע-2010

6א.     (א)  סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 עד 2010, לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 11) תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

          (ב)  סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד לממוצע שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לאותה שנת תקציב, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.

(תיקון מס' 11) תש"ע-2010

          (ג)   בסעיף זה –

          "סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          "שיעור התוספת המרבית" –

(1)   לעניין כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 – היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

(2)   לעניין כל אחת משנות התקציב 2015 ואילך – הסכום של שני אלה:

(א)   ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;

(ב)   אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר.

          "יחס חוב-תוצר" – היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מועד הנחת חוק התקציב" – המועד להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת, לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק-יסוד: משק המדינה.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 81 (ה"ח 260)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 3.6.2010

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 515 (ה"ח 498)

6א. (א) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 ואילך משנות התקציב 2007 עד 2010, לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.

(ב) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.

(ג) בסעיף זה –

"סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"שיעור התוספת המרבית" – היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

"יחס חוב-תוצר" – היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד הנחת חוק התקציב" – המועד להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת, לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק-יסוד: משק המדינה.

 

מיום 26.3.2014

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח 847)

(ג) בסעיף זה –

"סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

"שיעור התוספת המרבית" – היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

"שיעור התוספת המרבית" –

(1) לעניין כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 – היחס שבין 60% ובין היחס חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

(2) לעניין כל אחת משנות התקציב 2015 ואילך – הסכום של שני אלה:

(א) ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;

(ב) אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר.

"יחס חוב-תוצר" – היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד הנחת חוק התקציב" – המועד להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת, לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק-יסוד: משק המדינה.

 

מיום 1.1.2017 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

(ב) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.; לשיעור התוספת המרבית ייווסף בכל שנת תקציב כמפורט להלן השיעור המפורט לצדה:

(1) לעניין שנת התקציב 2017 – בתוספת שיעור של 1%;

(2) לעניין שנת התקציב 2018 – בתוספת שיעור של 1.4%.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

(ב) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לממוצע שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לאותה שנת תקציב, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.

הוראת שעה לשנים 2005, 2007 ו-2008 – מימון תכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 8) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

7.    (א)  בסעיף זה – "תכנית ההתנתקות" כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.

 

 

 

(תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007

          (ב)  על אף הוראות סעיפים 5 ו-6, לשם מימון תכנית ההתנתקות ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2005, 2007 ו-2008 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:

(תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007

(1)   בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשיעור נוסף של עד 0.4%;

(תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

(2)   בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6, שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2004 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; בשנת התקציב 2007 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור; ובשנת התקציב 2008 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007 המחושב לפי סעיף 6א, כשהוא צמוד למדד.

(תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007 (תיקון מס' 9) תשס"ח-2008

          (ג)   הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005, 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.

מיום 18.2.2005

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ה מס' 1982 מיום 18.2.2005 עמ' 191 (ה"ח 130)

הוספת סעיף 7

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 81 (ה"ח 260)

הוראת שעה לשנת 2005 לשנים 2005 ו-2007 – מימון תכנית ההתנתקות

7. (א) בסעיף זה – "תכנית ההתנתקות" כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.

(ב) על אף הוראות סעיפים 5 ו-6, לשם מימון תכנית ההתנתקות ולמטרה זו בלבד, בשנת התקציב 2005 יחולו הוראות אלה בשנות התקציב 2005 ו-2007 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) הממשלה רשאית בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשיעור נוסף של עד 0.4%;

(2) הממשלה רשאית בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6, שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2004 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בפסקה זו יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2005 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2006; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" – כהגדרתו בסעיף 6 ובשנת התקציב 2007 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור.

(ג) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2007 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח 335)

הוראת שעה לשנים 2005 ו-2007 2007 ו-2008 – מימון תכנית ההתנתקות

7. (א) בסעיף זה – "תכנית ההתנתקות" כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.

(ב) על אף הוראות סעיפים 5 ו-6, לשם מימון תכנית ההתנתקות ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2005 ו-2007 2007 ו-2008 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשיעור נוסף של עד 0.4%;

(2) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6, שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2004 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ובשנת התקציב 2007 בשנת התקציב 2007 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור; ובשנת התקציב 2008 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007 המחושב לפי סעיף 6א, כשהוא צמוד למדד.

(ג) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2007 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.

הוראת שעה לשנים 2007 ו-2008 – מימון הלחימה בצפון (תיקון מס' 8)  תשס"ז-2007

8.    (א)  על אף הוראות סעיף 6, לשם מימון הוצאות הלחימה בגבול הצפון בחודשים יולי ואוגוסט 2006 והנזקים שנגרמו בשל הלחימה, ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2007 ו-2008, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף
6א, כמפורט להלן, לפי הענין:

(1)   בשנת 2007 – בשיעור שלא יעלה על 1.6% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006, המחושב לפי סעיף 6;

(2) בשנת 2008 – בשיעור שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007, המחושב לפי סעיף 6א;

          (ב)  הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות.

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 82 (ה"ח 260)

הוספת סעיף 8

הוראת שעה לשנים 2009 ו-2010 – מימון ההוצאות הנובעות מהמשבר העולמי (תיקון מס' 10) תשס"ט-2009

9.    (א)  על אף הוראות סעיף 6א, נוכח השפעת המשבר העולמי על המשק הישראלי, בכל אחת משנות הכספים 2009 ו-2010, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 1.35% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2008, המחושב לפי סעיף 6א.

          (ב)  הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2009 ו-2010 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 282 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 9

הוראת שעה לשנת 2013 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשל אישור מאוחר של תקציב המדינה ונסיבות פיסקליות חריגות (תיקון מס' 13) תשע"ג-2013

10.    (א)  על אף הוראות סעיף 6א, נוכח המועד הצפוי לאישור התקציב לשנת 2013 והנסיבות הפיסקליות החריגות, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב האמורה, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2012, המחושב לפי סעיף 6א.

          (ב)  הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2013 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות.

מיום 13.6.2013

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 82 (ה"ח 760)

הוספת סעיף 10

הוראת שעה לשנת 2015 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2015 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2015

11.    על אף הוראות סעיף 6א, נוכח האיחור החריג באישור התקציב לשנת 2015, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2015, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2014, המחושב לפי סעיף 6א.

מיום 29.10.2015

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2505 מיום 29.10.2015 עמ' 6 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 11

הוראת שעה לשנת 2016 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2016 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2015

12.    (א)  על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2016, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 0.25% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015, המחושב לפי סעיף 6א.

          (ב)  בשל שינוי באופן ההתחשבנות בין הממשלה ובין המוסד לביטוח לאומי שאינו משנה את הגירעון הכולל מן התמ"ג, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2016, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 6א, שלא יעלה על 1.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015, המחושב לפי סעיף 6א.

          (ג)   הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א), לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2016 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לשנים הבאות.

מיום 29.10.2015

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ו מס' 2505 מיום 29.10.2015 עמ' 6 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 12

הוראת שעה לשנת 2017 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2017 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

13.    (א)  על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2017, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2.4% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2016, המחושב לפי סעיף 6א.

          (ב)  על אף הוראות סעיף 6א, בשל שינוי באופן הרישום של כספי הסיוע האמריקני שאינו משנה את הגירעון הכולל מהתמ"ג, ולצורך חישוב ההוצאה הממשלתית בשנת 2017 ואילך, יראו את ההוצאה הממשלתית בשנת 2016 כאילו היתה נמוכה ב-2.6% מסכום ההוצאה הממשלתית לאותה שנה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 13

הוראת שעה לשנת 2018 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2018 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

14.    על אף הוראות סעיף 6א, נוכח הוראות סעיף 1(א)(3) לחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), והוראות סעיפים 3(א) ו-5(2) לחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2018, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 0.4% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2017, המחושב לפי סעיף 6א.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 14

הוראת שעה לשנת 2019 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2019 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016 (תיקון מס' 17) תשע"ח-2018

15.    על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2019, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 3% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2018, המחושב לפי סעיף 6א.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 15

 

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ח מס' 2703 מיום 13.3.2018 עמ' 280 (ה"ח 1196)

15. על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2019, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2% שלא יעלה על 3% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2018, המחושב לפי סעיף 6א.

 

הוראת שעה לשנת 2020 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2020 (תיקון מס' 16) תשע"ז-2016

16.    על אף הוראות סעיף 6א, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2020, להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 0.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2019, המחושב לפי סעיף 6א.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 35 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 16

 

 

                         יצחק שמיר                          יצחק מודעי

                               ראש הממשלה                                    שר האוצר

 

           חיים הרצוג                          דב שילנסקי

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1378 מיום 8.1.1992 עמ' 45 (ה"ח תשנ"ב מס' 2082 עמ' 30).

ת"ט ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 158.

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 42 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 16) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994.

ס"ח תשנ"ז מס' 1609 מיום 16.1.1997 עמ' 60 (ה"ח תשנ"ז מס' 2559 עמ' 58) – תיקון מס' 2.

ס"ח תש"ס מס' 1724 מיום 10.1.2000 עמ' 98 (ה"ח תש"ס מס' 2824 עמ' 68) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 4] בסעיף 27 לחוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), תש"ס-2000; תחילתו ביום 1.1.2000.

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 171 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, ה"ח תשס"ב מס' 3065 עמ' 205, ה"ח תשס"ב מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 4 [במקור מס' 5] בסעיף 51 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – תיקון מס' 5 [במקור מס' 6] בסעיף 31 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.7.2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 140 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 6 בסעיף 95 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1982 מיום 18.2.2005 עמ' 191 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 130 עמ' 2) – תיקון מס' 7 בסעיף 150 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 81 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 8 בסעיף 48 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 9 בסעיף 17 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 282 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 10 בסעיף 184 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 515 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 498 עמ' 596) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 591 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 710 עמ' 1226) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשע"ג מס' 2398 מיום 13.6.2013 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 760 עמ' 314) – תיקון מס' 13.

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 414 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 847 עמ' 392) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשע"ו מס' 2505 מיום 29.10.2015 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1652) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשע"ז מס' 2588 מיום 19.12.2016 עמ' 34 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 591) – תיקון מס' 16; ר' סעיפים 4, 5 לענין תחילה והוראת שעה.

4. תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ואולם תחילתו של סעיף 6א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

ס"ח תשע"ח מס' 2703 מיום 13.3.2018 עמ' 280 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 639) – תיקון מס' 17.