נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עזר לירושלים (שילוט), תש"ף-2019

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חוקי עזר – שילוט

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק שני: שילוט

Go

4

סעיף 2

ועדה מקצועית לשילוט

Go

4

סעיף 3

רישיון לשילוט

Go

4

סעיף 4

רישיון שלט מותנה

Go

4

סעיף 5

הבקשה לרישיון

Go

5

סעיף 6

תוקף הרישיון וחידושו

Go

5

סעיף 7

אגרה שנתית לשילוט

Go

5

סעיף 8

שילוט הפטור מאגרה ומרישיון

Go

6

סעיף 9

שילוט הפטור מאגרה אך טעון רישיון

Go

6

סעיף 10

שילוט אסור

Go

6

סעיף 11

שילוט מואר

Go

7

סעיף 12

הסרת שילוט

Go

7

סעיף 13

נושאי אחריות בשילוט

Go

8

 

פרק שלישי: הוראות כלליות והוראות שונות

Go

8

סעיף 14

שפות

Go

8

סעיף 15

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

8

סעיף 16

שמירת שילוט

Go

8

סעיף 17

החזקה תקינה של שילוט

Go

8

סעיף 18

איסור הפרעה

Go

8

סעיף 19

מסירת הודעות

Go

9

סעיף 20

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

Go

9

סעיף 21

שמירת דינים

Go

9

סעיף 22

ביטול

Go

9

סעיף 23

תחילה

Go

9

 

תוספת

Go

9

 


חוק עזר לירושלים (שילוט), תש"ף-2019*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 246, 250 ו-251 לפקודת העיריות, מתקינה בזה מועצת עיריית ירושלים חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בחוק עזר זה –

          "ארגז ראווה" – ארגז סגור או מיתקן אחר בעל נפח העשוי מחומר כלשהו, ושנועד לפרסום או להצגת סחורה;

          "בניין" – כל מבנה או גדר, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מחומר כלשהו, לרבות –

(1)   חלק של מבנה, לרבות דבר המחובר לו חיבור של קבע;

(2)   קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא בהם, הגודרים או התוחמים או המיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל;

          "בעל נכס" – אחד או יותר מאלה:

(1)   הבעל הרשום של הנכס;

(2)   אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

(3)   שוכר או שוכר משנה ששכר לתקופה של למעלה מחמש שנים;

(4)   בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין);

(5)   נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין;

          "בעל רישיון" – מי שניתן לו רישיון שילוט;

          "גדר" – רכיב התוחם שטח של מגרש או נכס, ארעי או קבוע;

          "גרור" – רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש להובלה ובין שאינו משמש להובלה;

          "ועדה מקצועית לשילוט" – ועדה מקצועית שראש העירייה ימנה ובין חבריה המנהל הכללי של העירייה או מי מטעמו, מהנדס העיר או מי מטעמו, היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו, מנהל אגף קידום עסקים או מי מטעמו;

          "חזית העסק" – חזית המבנה שבה פתח העסק;

          "חלון ראווה" – חלון בית העסק הפונה לעבר השטח הציבורי, למעט חלון עם מנגנון פתיחה;

          "חסות" – הסכמה של גוף מסחרי או אחר להשתתף בכסף או בשווה כסף במימון פרסום על גבי שילוט, הנוגע למוצר הנסחר או לשירות הניתן במקום הצבת השילוט או במימון האירוע;

          "יום" – יום או חלק ממנו;

          "מהנדס העיר" – מי שהתמנה להיות מהנדס עיריית ירושלים לפי חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991;

          "מוסד חינוך" – מעון יום, גן ילדים, בתי ספר, תלמוד תורה, ישיבה, מכללה אקדמית ואוניברסיטה;

          "מציג" – אדם, בעל עסק, ארגון או חברה המציג שילוט, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או אדם, בעל עסק, ארגון או חברה אשר יזמו ופעלו להתקנת השילוט או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או כינוי עסקו או מהות עסקו או מרכולתו מופיעים בשילוט או בעל השילוט, או אדם המחזיק במקום שבו מוצג השילוט, או בעליו של מקום כאמור לרבות בזיכיון;

          "מ"ר" – מטר רבוע, וביחידה שאינה שלמה בהתאם לגודלה היחסי;

          "מיתקן פרסום עירוני" – מיתקן המשמש לפרסום בשטח ציבורי, לרבות לוח מודעות, שבבעלות העירייה או בהחזקתה, בין אם זה שימושו וייעודו העיקרי של המיתקן ובין אם לאו;

          "נכס" – בניין, בית או מקרקעין או חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, לרבות דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם, וכן מיטלטלין;

          "סוכך" – מצילה המכסה שטח חיצוני הצמוד לחזית העסק או המבנה;

          "עירייה" – עיריית ירושלים;

          "עסק" – כל מקום שבו מתקיימת פעילות עסקית, בין טעונה רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, ובין אם לאו;

          "פרסום" – הצגת שילוט במקום ציבורי על מסירת תוכנו בכתב או בדפוס או בדרך אחרת, לרבות הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, הקלטה, הקרנה באמצעים אלקטרוניים, הקרנת לייזר, הקרנת הולוגרמה, עשן או תנועה, על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר העשויה מחומר כלשהו, לרבות צומח, או המוצגת בכל אופן שהוא, לרבות באוויר וברכב נע, רכב נייח או גרור, למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או המחולק לציבור מיד ליד במקום ציבורי בתחום העירייה;

          "פרסום חוצות במרחב הפרטי" – פרסום שאינו שלט, על נכס פרטי בשטח פרטי;

          "פרסום חוצות במרחב הציבורי" – פרסום שאינו שלט, על מיתקן פרסום עירוני או בשטח ציבורי;

          "פרסום חוצות אלקטרוני" – פרסום שאינו שלט, המשודר או המוקרן, סטטי או דינמי המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים או חשמליים, לרבות בדרך הארה, הסרטה או הקרנה;

          "סגירה עונתית" – מיתקן העשוי חומרים קלים המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעות מזג האוויר;

          "קו גג" – הקצה העליון של כל קיר או מעקה בקומה העליונה הקיימת בפועל של כל בניין או על משטח גגו;

          "ראש העירייה" – לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, לעניין חוק עזר זה;

          "רישיון שילוט" – רישיון לשלט, שלט זיהוי, שילוט אלקטרוני, פרסום חוצות במרחב הפרטי, פרסום חוצות במרחב הציבורי, שנתן ראש העירייה לפי הוראות חוק עזר זה;

          "רכב" – רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות רכב פרטי, ציבורי, מסחרי, אופניים, קורקינט ותלת-אופן;

          "רכב מסחרי" – רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב;

          "רכב פרטי" – רכב שאינו רכב ציבורי ואינו רכב מסחרי;

          "רכב ציבורי" – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר;

          "שטח פרטי" – נכס או מקרקעין המוחזקים על ידי גורם שאינו העירייה, למעט אם ניתנו על ידי העירייה ברשות שימוש או בזיכיון;

          "שטח ציבורי" – אחד או יותר מאלה:

(1)   מקרקעין שניתן להיכנס אליהם או לעבור בהם, ברכב או ברגל או באופן אחר, בלא צורך בקבלת הרשאה מבעל המקרקעין;

(2)   מקרקעין שהכניסה אליהם בתשלום או בהזמנה והמיועדים לציבור, לרבות מרכזי קניות, מיתקני חינוך, תרבות, בילוי, נופש, פנאי, ספורט וכיוצא באלה;

(3)   מקרקעין בבעלות העירייה או המוחזקים על ידי העירייה או שניתנו על ידי העירייה ברשות שימוש או בזיכיון;

          "שילוט" – שלט, שלט זיהוי, שלט אלקטרוני, פרסום חוצות במרחב הפרטי, פרסום חוצות במרחב הציבורי, פרסום חוצות אלקטרוני, כולל כל החלקים, האבזרים הנלווים, מערכת התאורה, המסגרת והחיזוקים, וכל רכיב אחר המחובר לפרסום שקיבלו היתר לפי כל דין;

          "שילוט אלקטרוני" – שלט אלקטרוני או פרסום חוצות אלקטרוני, במרחב הפרטי או במרחב הציבורי;

          "שילוט בדחייה" – שילוט שהבקשה לאשרו נדחתה ואינו עומד בתנאי חוק העזר או בהנחיות שניתנו באופן פרטני ואי-ההתאמה אינה בת תיקון;

          "שלט" – פרסום הנראה מהשטח הציבורי, המותקן בכל דרך שהיא במקום העסק או העיסוק או בסמוך לו והקשור לשם העסק, זיהוי העסק, מהות העסק או העיסוק, כולל על מיתקן עצמאי בתחום העסק, לרבות ארגז ראווה וסוכך, או על גדר העסק, או מבנה שהוא חלק מהעסק, כולל כל החלקים, האבזרים הנלווים, מערכת התאורה, המסגרת והחיזוקים, וכל רכיב אחר המחובר לפרסום; לרבות שלט זיהוי שבו חסות למוצר או שירות שניתן בעסק ובלבד ששטח החסות לא יעלה על 25% משטח השלט;

          "שלט אלקטרוני" – שלט המשודר או המוקרן, סטטי או דינמי, המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים, או חשמליים לרבות בדרך הארה, הסרטה או הקרנה;

          "שלט זיהוי" – שלט הצמוד לבית העסק שלא חורג ממסגרת מבנה העסק המקורי, ולכל היותר שלט אחד לכל חזית של העסק;

          "שלט מותנה" – שלט שאינו עומד בהוראות חוק העזר או בתנאי הרישיון, אך אי-ההתאמה היא בת תיקון.

פרק שני: שילוט

ועדה מקצועית לשילוט

2.    (א)  הוועדה המקצועית לשילוט תייעץ ותמליץ לראש העירייה בהתאם לאמות המידה לשילוט והצבתו כאמור בסעיף קטן (ב), לצורך בחינת בקשות לרישיון שילוט.

          (ב)  הוועדה המקצועית תקבע אמות מידה פנימיות לשילוט והצבתו, והן ישמשו אותה בעת מתן ייעוץ והמלצות לראש העירייה; אמות המידה יכול שיתייחסו למיקום השילוט, אופן הצבתו, צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר שממנו הוא עשוי ותוכנו; אמות המידה יפורטו במסמך כתוב ויפורסמו באתר האינטרנט העירוני.

          (ג)   הוועדה תייעץ ותמליץ לראש העירייה בעניין פרסום על גבי פיגומים במבנים לשיפוץ, שילוט באירועים עירוניים המוניים, מיזמים חדשים בתחום פרסום חוצות במרחב הציבורי, הוספת מיתקני פרסום חוצות במרחב הציבורי, וכמו כן הוועדה תייעץ ותמליץ לראש העירייה בכל נושא ובקשה שיביא לפניה.

          (ד)  הוועדה תבחן בין השאר שיקולי בטיחות, איכות הסביבה, אסתטיקה, שמירה על ערכים אדריכליים, שמירה על חזיתות בתים וחזות העיר.

          (ה)  הוועדה רשאית להזמין לצורך דיוניה את נציג הגופים הציבוריים, שעניינם שמירת איכות הסביבה או אדם אחר שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה.

רישיון לשילוט

3.    (א)  לא יתקין או יציג אדם שילוט, לא ירשה לאחר מטעמו להציגו ולא יגרום להצגתו, אלא על פי רישיון לפי חוק עזר זה מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר הסדרת תשלום אגרת השילוט הקבועה בתוספת.

          (ב)  ראש העירייה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

רישיון שלט מותנה

4.    (א)  הוצב שלט שלא ניתן בעבורו רישיון, רשאי ראש העירייה, לתת בעבורו רישיון שלט מותנה, ובו תנאים להסדרת השלט בהתאם להוראות חוק עזר זה או בהתאם לתנאי הרישיון, בתוך התקופה שתיקבע ברישיון השלט המותנה.

          (ב)  תוקפו של רישיון שלט מותנה יהיה לכל היותר עד סוף השנה ויחויב באגרת שילוט לפי סעיף 7.

          (ג)   לא הסדיר בעל רישיון שלט מותנה את השלט בהתאם לתנאי הרישיון המותנה בתוך התקופה שנקבעה בו, לא יחודש הרישיון ועל בעל העסק להסירו.

הבקשה לרישיון

5.    (א)  המבקש להציג שילוט, לרבות שלט זיהוי, יגיש בקשה לראש העירייה והיא תכלול את הפרטים האלה:

(1)   שמו ומענו של המבקש;

(2)   פרטי העסק – זיהוי נכס מטופס הארנונה, מספר תיק רישוי אם קיים, שם העסק, כתובתו, סוג העסק;

(3)   פירוט הסוג, הצורה, החומר והגוון שמהם עשוי השילוט;

(4)   תמונה או תמונות של חזית בית העסק, תמונה או תמונות של חזית הבניין או של מקום הצבת השילוט;

(5)   הדמיה, תמונה או תיאור של תוכן השילוט המילולי-גרפי על רקע מיקום השילוט;

(6)   תרשים המפרט את מידות השילוט ומיקומו על חזית הבניין או מקום הצבת השילוט.

          (ב)  לא אושרה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א), תישלח הודעה מנומקת על כך למבקש ובה הנחיות לתיקון הליקויים.

תוקף הרישיון וחידושו

6.    (א)  תוקפו של רישיון יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא אם כן צוין ברישיון מועד אחר; במקרה שבו הוסר השילוט לפני תום השנה, יפקע הרישיון במועד ההוכחה בפועל על הסרתו כאמור בסעיף 7(ד); הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על פרסום חוצות במרחב הציבורי שבו ייקבע תוקף הרישיון בהתאם להסכם אל מול הזכיין או המפעיל מטעם העירייה.

          (ב)  שינה בעל רישיון בתוך תקופת הרישיון את תוכן השילוט, את צורתו, את מידתו, את סוגו, את מיקומו של השילוט או את החומר שממנו עשוי השילוט – יפקע תוקף הרישיון, ועליו להודיע על כך לראש העירייה בתוך שבעה ימים ולהגיש בקשה לרישיון חדש לפי סעיף 5.

          (ג)   לצורך חידוש הרישיון על בעל הרישיון להמציא צילום המראה את מצבו הנוכחי של השלט על רקע חזית המבנה ולצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין ולפיו לא חל כל שינוי בשלט.

          (ד)  צירף בעל העסק תצהיר בצירוף תמונה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיהם לא חל כל שינוי בשלט, יחודש הרישיון עם תשלום האגרה אלא אם כן מדובר בשלט זיהוי או בסוג שילוט הפטור מאגרה כאמור בסעיף 9, ולמעט אם נשלחה הודעה מנומקת בכתב על ידי ראש העירייה ולפיה הוא אינו מאשר את חידוש הרישיון.

          (ה)  בקשה לחידוש רישיון שניתן לפי חוק עזר זה, תוגש 30 ימים לפחות לפני תום תוקפו של הרישיון ויצורפו לה תצהיר בצירוף תמונה כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ו)   לא הודיע ראש העירייה על החלטתו בבקשה לחידוש הרישיון, יראו את בעל השלט כמי שיש לו רישיון זמני כל עוד לא נמסרה הודעה או נשלח רישיון ושולמה האגרה ככל שנדרשה.

          (ז)   התחלף העוסק בעסק שבו מוצג שלט במהלך תקופת הרישיון לשלט, יפקע תוקף הרישיון ועל העוסק המחליף להגיש בתוך 7 ימים לראש העירייה בקשה לרישיון חדש כאמור בסעיף 5.

אגרה שנתית לשילוט

7.    (א)  בעד מתן רישיון לשילוט לפי סעיף 3 או רישיון שלט מותנה לפי סעיף 4, תשולם לעירייה אגרה שנתית בשיעורים הנקובים בתוספת, למעט רישיון לשלט זיהוי הפטור מאגרה; שלט זיהוי מותנה או שלט זיהוי בדחייה פטור מאגרה עד סוף השנה שבה הוצג בכפוף להסדרתו או להסרתו עד למועד הנ"ל.

          (ב)  הוצג שילוט בלא רישיון, או בניגוד לתנאיו, או בניגוד להוראות חוק עזר זה, לרבות שילוט בדחייה, על מציג השילוט לשלם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת מיום הצגתו של השילוט ועד להסרתו או עד להסדרת רישיונו; תשלום האגרה לפי סעיף קטן זה אינו מהווה רישיון לשילוט.

          (ג)   האגרה תחושב ותשולם לפי מספר הימים שבהם הוצג השילוט בפועל ולפי גודלו המדויק של השילוט.

          (ד)  הסיר מציג שילוט את השילוט, תוחזר לו האגרה באופן יחסי אם הגיש בקשה בכתב לראש העירייה בצירוף תצלום או הוכחה לדבר הסרת השילוט ומועד הסרתו; ההחזר היחסי יינתן בעד התקופה ששולמה מהיום שבו הסרתו של השילוט בפועל הוכחה.

שילוט הפטור מאגרה ומרישיון

8.    (א)  סוגי השילוט שלהלן פטורים מאגרה ומרישיון:

(1)   דגל או סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, שאינו פועל למטרת רווח, ובלבד שהצגתו כאמור אינה אסורה על פי דין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;

(2)   שילוט המזהה את כנסת ישראל, הממשלה ובתי המשפט;

(3)   שלט אחד לכל בית עסק ששטחו לא עולה על 0.15 מ"ר;

(4)   שלט המכיל רק שמו של אדם, שגודלו אינו עולה על 10 ס"מ x 20 ס"מ והמוצג בכניסה לבית מגורים או על דלת הכניסה של דירת מגורים;

(5)   שילוט או כיתוב קבוע על רגע ציבורי או מסחרי הנושא את שמו או סמלו של בעל הרכב או של עסקו, ושגודלו אינו עולה על 30 ס"מ x 40 ס"מ;

(6)   שלט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות שלט כאמור לא יעלו על 35 ס"מ x 60 ס"מ וכי השלט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים ימים ממועד ההעברה כאמור;

(7)   מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;

(8)   שילוט המצוי בתוך בית עסק, חנות וכיוצא באלה ואינו נראה מהשטח הציבורי;

(9)   שילוט העשוי מאריג, קרטון או כל חומר אחר אשר אינו קשיח, המוצג על גבי דירת מגורים פרטית בעניין מכירתה או השכרתה בלבד של אותה הדירה, ובלבד שאינו מהווה מפגע בטיחותי או סביבתי; שילוט כאמור בסעיף קטן זה לא יפורסם מעבר לתקופה של 90 ימים או עד למכירתה או השכרתה של דירת המגורים הפרטית, לפי המוקדם מביניהם; בעל השילוט אחראי להחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, תקין ובטוח.

          (ב)  סוגי השילוט שלהלן פטורים מרישיון ומאגרה, אך טעונים אישור מראש העירייה להצגתם:

(1)   שילוט המוצג על ידי העירייה או שילוט המציג פרסום אירועים המתקיימים בשיתוף העירייה והעירייה אישרה אותם מראש;

(2)   פרסום נותני חסות במתחם שבו מתקיים אירוע שקיבל את אישורה של העירייה מזמן הקמת האירוע ועד לסיומו בלבד, במיקום אשר נצפה לציבור הנמצא מחוץ למתחם ובלבד ששטח החסות אינו עולה על 25% משטח השילוט;

(3)   שילוט באתרי בנייה על גבי גדר היקפית המציג את הדמיית הפרויקט המבוצע ותיאורו בלבד בלא כל פרסום מסחרי, בהתאם להמלצת האגף לקידום עסקים ובכפוף לאישור ראש העירייה.

שילוט הפטור מאגרה אך טעון רישיון

9.    להלן סוגי השילוט הפטורים מאגרה אך טעונים רישיון לשילוט:

(1)  שלט באתרי בנייה כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, ובתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), התשל"ו-1976;

(2)  שילוט המציג את שם מוסד החינוך במקום שבו הוא פועל.

שילוט אסור

10.  לא יינתן רישיון שילוט אם התקיים בו אחד מאלה:

(1)  שילוט שפרסומו והצגתו הם בניגוד לחוק, שילוט הפוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו או שילוט הנוגד את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), או את חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966;

(2)  שילוט החורג מהתנאים שהוגדרו בהיתר הבנייה או בעבודות פטורות מהיתר או בהנחיות המרחביות כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;

(3)  שילוט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, המסתיר שילוט חיוני, או המהווה מפגע בטיחותי;

(4)  שילוט שהארתו מהבהבת או מהווה מפגע;

(5)  שילוט המהווה מחסום לדלת, לחלון או ליציאת חירום, או המותקן על מדרגות חירום, צינורות ביוב, תמרורים או במקום המונע גישה לאזור הדרוש לצורכי מילוט;

(6)  הוצג בשטח ציבורי שלא בידי העירייה או בהסכמתה ובלא מתן אישור בכתב מראש העירייה;

(7)  שילוט על גרור המשמש לפרסום וזאת שלא במסגרת אירוע מאושר;

(8)  שילוט על בניין לשימור, למעט אם ניתן היתר מיוחד;

(9)  שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט אם קיים שטח מסחרי משולב במבנה הציבורי והשילוט יתוכנן במסגרת פתח העסק המסחרי;

(10) שילוט העשוי מחומרים שאינם עמידים לפגעי הזמן ולפגעי מזג האוויר;

(11) שילוט הכוונה פרטי מחוץ לפתח העסק, אלא אם כן ניתן אישור מיוחד ובכתב על ידי ראש העירייה;

(12) ארגז ראווה המכסה את חזית המבנה;

(13) שילוט על קו גג המבנה;

(14) שילוט על מעקה מרפסת;

(15) פרסום בעסק של מוצר אשר אינו נסחר בו או שירות אשר אינו ניתן בו, למעט אם קיבל רישיון לפרסום חוצות במרחב הפרטי;

(16) שילוט המשנה או הפוגע בקו הרקיע;

(17) שילוט המסתיר או המפריע או הפוגע בחלק בניין בעל ייחוד ארגיטקטוני או היסטורי או בצורה האחידה של חזיתות הבניינים, למעט במקרים מיוחדים שאישר ראש העירייה ובכפוף ולהמלצת הוועדה המקצועית לשילוט.

שילוט מואר

11.  (א)  לא יינתן רישיון שילוט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי הגורם לשילוט להאיר באופן קבוע או זמני או מתחלף או מהבהב או נע, אם לדעת ראש העירייה השילוט –

(1)   עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה;

(2)   עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו;

(3)   אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציגו.

          (ב)  לא יתקין אדם שילוט מואר אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת, קווי אספקת החשמל לשילוט מוסתרים, ובידו אישור בכתב ובתוקף מבודק חשמל מוסמך על תקינות השילוט המואר, שיוצג לעירייה לבקשתה.

הסרת שילוט

12.  (א)  בעל רישיון או בעל נכס (להלן – מציג השילוט) יסיר את השילוט ממקום הצבתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)   השילוט הוצב בניגוד להוראות מהוראות חוק עזר זה;

(2)   השילוט פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו;

(3)   השילוט הוצב בלא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון או להוראותיו;

(4)   העסק מושא השילוט הפסיק למכור את המוצר שצוין בשילוט או לספק את השירות שצוין בשילוט או לקיים את הפעילות שצוינה בשילוט;

(5)   העסק הפסיק את פעילותו במקום;

(6)   השילוט או האבזרים הנלווים אליו אינם ממלאים עוד את ייעודם.

          (ב)  הסיר מציג השילוט את השילוט בהתאם לסעיף קטן (א) והשיב את חזית המבנה לקדמותה, יודיע על כך בכתב לראש העירייה.

          (ג)   לא הסיר מציג השילוט את השילוט לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה לדרוש ממנו בכתב כי יסירהו, ישנהו, יתקנו, או יזוזו, לפי העניין, בהתאם לדרישה.

          (ד)  לא מילא בעל השילוט או בעל הנכס אחר דרישת ראש העירייה בתוך הזמן שנקבע, רשאי ראש העירייה להורות על הסרת השילוט או על הריסתו, ולחייב את מציג השילוט במלוא ההוצאות שהוציאה העירייה בשל כך.

          (ה)  הודעה על כוונת העירייה להסיר את השילוט תימסר למציג השילוט בכתב, עד 14 ימים לפני מועד ההסרה המתוכנן, או עד מועד מאוחר יותר בהתאם לשיקול הדעת של ראש העירייה; בהודעה תופיע אזהרה ולפי האם לא ימלא מציג השלט אחר הדרישה להנחת דעתו של ראש העירייה או של מי שהורשה על ידו לאותו עניין, תהיה העירייה רשאית לעשות זאת על חשבונו, בלי לפגוע בכל עונש או תרופה אחרת.

          (ו)   מקבל ההודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה בה.

          (ז)   חשבון הוצאות חתום בידי ראש העירייה יהיה ההוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות.

          (ח)  העירייה רשאית, בין השאר, לזרוק או להשמיד את השילוט או להוציאו משליטתה בדרך כל שהיא.

          (ט)  נוכח ראש העירייה כי שמו או מענו של מציג השילוט אינו ידוע, רשאית העירייה להשתמש בסמכויותיה לפי סעיף קטן (ד), לאחר הדבקת ההודעה במקום בולט על השילוט או על המבנה שעליו הוצב השילוט.

          (י)   אין האמור בסעיף זה גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה.

נושאי אחריות בשילוט

13.  (א)  הוצג שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה או בניגוד לתנאי הרישיון, ובשילוט צוין שמו, כינויו של אדם או מקצועו, שמו כינויו או מהותו של עסק או של מוסד, יראו גם את מזמין השילוט וכן את יצרנו ומתקינו וכן כל אדם ששמו או כינויו מצוינים בשילוט, או כל אדם שהוא בעל או מנהל פעיל או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום בעסק או במוסד, הכול לפי העניין, כאילו הוא הציג את השילוט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למונעה.

          (ב)  הוצג שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה או בניגוד לתנאי הרישיון, רואים גם את המחזיק במקום שבו הוצג השילוט או את בעל המקום כאילו הוא הציג את השילוט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט את כל האמצעים הסבירים כדי למונעה.

פרק שלישי: הוראות כלליות והוראות שונות

שפות

14.  (א)  לא יפרסם אדם שלט אלא אם כן הוא כתוב בשפה העברית, או כולל את השפה העברית אם הוא כתוב גם בשפה אחרת.

          (ב)  הוראות סעיף זה אינן חלות על שילוט המתפרסם על ידי מוסדות רשמיים של מדינות חוץ.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש העירייה להוראות אחרת מטעמים מיוחדים.

אחריות נושא משרה בתאגיד

15.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק עזר זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בכיר האחראי על התחום שבו נעברה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

שמירת שילוט

16.  לא יסלק אדם, לא יסיר, לא יהרוס, לא ישבור, לא יסתיר, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך, לא יכסה ולא יפגע בכל צורה אחרת בכל שילוט שהוצג, פורסם או הותקן בהתאם להוראות חוק עזר זה, ולא יגרום לסילוקו, להסרתו, להריסתו, לשבירתו, לקריעתו, לטשטושו, להסתרתו, לקלקולו, ללכלוכו, לכיסויו או לפגיעה בו בכל צורה אחרת.

החזקה תקינה של שילוט

17.  בעל רישיון לשילוט בנכס או בתוך כלי רכב פרטי, ציבורי או מסחרי או על גביהם, חייבים להחזיק כל שילוט בצורה תקינה ובטוחה, נקייה, במצב תקין וגלוי לעין; ולפי דרישת ראש העירייה, לתקן, להסיר או להחליף כל שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

איסור הפרעה

18.  לא יפריע אדם לראש העירייה או מי מטעמו, לשליחיו או לפועליו ולא ימנע בעדם מלבצע את סמכויותיהם או את תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות

19.  מסירת הודעה לפי חוק עזר תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם מוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם או את שם עסקו שאליו היא מכוונת.

תיקון חוק עזר הצמדה למדד

20.  בתוספת לחוק עזר לירושלים (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984, במקום "חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ם-1980" יבוא "חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ף-2019".

שמירת דינים

21.  חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר.

ביטול

22.  חוק עזר לירושלים (שילוט), התש"ם-1980 – בטל, למעט פרק חמישי.

תחילה

23.  תחילתו של חוק עזר זה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020).

 

תוספת

(סעיפים 3, 7)

א.

   שיעורי אגרה שנתית לשילוט

        למ"ר בשקלים חדשים

(1)  בעד שלט                                                         400

(2)  בעד שלט על חלון ראווה                                    150

(3)  בעד שלט אלקטרוני                                        2,500

(4)  בעד פרסום חוצות במרחב הפרטי (לרבות פרסום על גבי גדרות)                                                        950

(5)  בעד פרסום חוצות במרחב הציבורי                      950

(6)  בעד פרסום חוצות אלקטרוני                            4,200

ב.       מסכום האגרות שבפרט (א)(1), (2) ו-(3) תינתן הנחה בשיעור 10% למשלמים בתוך 30 ימים מיום הצבת השלט, ובחידוש רישיון למשלמים עד יום 31 בינואר בכל שנה.

 

 

כ' בכסלו התש"ף (18 בדצמבר 2019)                                   משה ליאון

                                                                                                       ראש עיריית ירושלים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת חש"ם תש"ף מס' 987 מיום 22.12.2019 עמ' 266.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות