נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הספורט, תשמ"ח-1988

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': הסדרת תחום הספורט

Go

4

סעיף 2

חיוב בתעודת הסמכה

Go

4

סעיף 3

הודעה על העדר תעודת הסמכה

Go

5

סעיף 4

הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ לארץ

Go

5

סעיף 5

בדיקות רפואיות

Go

5

סעיף 6

איסור שימוש בתכשירים ממריצים

Go

5

סעיף 7

ביטוח

Go

5

סעיף 8

בטיחות

Go

5

סעיף 9

ניהול פנקסים ועיון בהם

Go

6

סעיף 9א

ייצוג הולם

Go

6

סעיף 9ב

חופש המידע

Go

6

סעיף 10

תקנונים

Go

6

סעיף 10א

מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט

Go

6

סעיף 10ב

כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד

Go

7

סעיף 11

מוסדות שיפוט פנימיים

Go

7

סעיף 11א

העברת ספורטאים

Go

7

סעיף 11ב

טופס הרשמה לאגודה

Go

8

סעיף 12

ערר בענין העברת ספורטאי

Go

8

סעיף 13

שימוש במיתקני ספורט

Go

9

סעיף 14

הגנת סמלים

Go

9

סעיף 15

עונשין

Go

9

סעיף 16

סייג לתחולה

Go

9

סעיף 17

שמירת דינים

Go

9

 

פרק ג': המועצה הלאומית לספורט

Go

9

 

סימן א': הקמת המועצה ופעילותה

Go

9

סעיף 17א

הקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה

Go

9

סעיף 17ב

סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה

Go

10

סעיף 17ג

מינוי יושב ראש המועצה וסגנו

Go

10

סעיף 17ד

תקופת כהונה

Go

10

סעיף 17ה

הפסקת כהונה

Go

10

סעיף 17ו

סדרי עבודת המועצה

Go

11

סעיף 17ז

מניין חוקי

Go

11

סעיף 17ח

תוקף פעולות

Go

11

סעיף 17ט

ועדות המועצה

Go

11

 

סימן ב': תפקידי המועצה

Go

11

סעיף 17י

תפקידי המועצה

Go

11

סעיף 17יג

אמות מידה לתמיכה ותחולתן הוראת שעה

Go

11

סעיף 17יד

תכנית המיתקנים הלאומית

Go

11

 

סימן ג': תקציב, גמול והחזר הוצאות

Go

12

סעיף 17טו

תקציב המועצה

Go

12

סעיף 17טז

גמול והחזר הוצאות

Go

12

 

פרק ד': ביצוע ותקנות

Go

13

סעיף 18

ביצוע ותקנות

Go

13

 


 חוק הספורט, תשמ"ח-1988*

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

פרק א': הגדרות

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "ספורט" או "פעילות ספורט" – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני;

          "אגודת ספורט" – חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי;

          "ארגון ספורט" – תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים;

(תיקון מס' 1)  תשנ"א-1991

          "עונת ספורט" – העונה הרשמית של פעילות בענף ספורט שנקבעה בידי ההתאחדות או האיגוד הנוגעים בדבר, ובלבד שלא תעלה על עשרה חדשים בשנה;

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 217 (ה"ח 2060)

הוספת הגדרת "עונת ספורט"

(תיקון מס' 1)  תשנ"א-1991

          "פגרה" – התקופה שבין שתי עונות ספורט;

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 217 (ה"ח 2060)

הוספת הגדרת "פגרה"

          "התאחדות" ו"איגוד", לענין ספורט – תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט;

          "מכון ספורט" – מי שנותן שירותים של פעילות ספורט למטרות ריווח;

          "מועדון ספורט" – תאגיד שלא למטרות ריווח לצורך קיום פעולות ספורט במקום מוגדר;

          "פעילות ספורט מאורגנת" – פעילות ספורט המאורגנת על ידי אגודת ספורט או ארגון ספורט, התאחדות או איגוד;

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          "שופט ספורט" – שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט מאורגנת;

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1031 (ה"ח 562)

הוספת הגדרת "שופט ספורט"

          "השר" – שר החינוך והתרבות;

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת אחד מאלה:

(תיקון מס' 13) תשע"ז-2017

(1)   בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה; הכרה כאמור יכול שתהיה אף לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק;

(2)   בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שועדה כאמור בסעיף 4 הכירה בתעודה;

(3)      מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, ובלבד שהשר הכיר במוסד לענין זה ושהתעודה ניתנה לבוגר המוסד בתנאים שקבע השר, הכל בשים לב, בין השאר, לתכנית הלימודים של המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות בו;

מיום 20.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 61 (ה"ח 3176)

החלפת הגדרת "תעודת הסמכה"

הנוסח הקודם

"תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה, או שניתנה מאת בית ספר מחוץ לישראל ושהכירה בו ועדה כאמור בסעיף 4.

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ז מס' 2621 מיום 30.3.2017 עמ' 548 (ה"ח 1066)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7958 מיום 28.2.2018 עמ' 1050

(1) בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה; הכרה כאמור יכול שתהיה אף לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק;

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          "מוסד מוכר" – מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שקיבל היתר לפי החוק האמור;

מיום 20.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"גמס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 61 (ה"ח 3176)

הוספת הגדרת "מוסד מוכר"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "המועצה" – המועצה הלאומית לספורט שהוקמה לפי סעיף 17א;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "המועצה"

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "המועצה להסדר ההימורים בספורט" – (נמחקה);

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "המועצה להסדר ההימורים בספורט"

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

מחיקת הגדרת "המועצה להסדר ההימורים בספורט"

הנוסח הקודם:

"המועצה להסדר ההימורים בספורט" – המועצה שהוקמה לפי סעיף 1 לחוק להסדר ההימורים בספורט;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל" – המועצה שהוקמה לפי החלטת הממשלה 3416 מיום י' באדר ב' התשס"ה (21 במרס 2005);

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "הקצבה מיוחדת" – סכום שנקבע בהיתר שניתן למפעל הפיס לפי סעיף 231(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שהוא הקצבה מיוחדת לתחום הספורט;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "הקצבה מיוחדת"

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "הוועדה הציבורית" – (נמחקה);

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "הוועדה הציבורית"

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

מחיקת הגדרת "הוועדה הציבורית"

הנוסח הקודם:

"הוועדה הציבורית" – הוועדה הציבורית שמונתה לפי סעיף 17יא;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "חוק יסודות התקציב"

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "חוק להסדר ההימורים בספורט" – (נמחקה);

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "חוק להסדר ההימורים בספורט"

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

מחיקת הגדרת "חוק להסדר ההימורים בספורט"

הנוסח הקודם:

"חוק להסדר ההימורים בספורט" – חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          "יתרת ההכנסות" – (נמחקה);

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "יתרת ההכנסות"

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 475 (ה"ח 1083)

"יתרת ההכנסות" – כמשמעותה בסעיף 9 כהגדרתה בסעיף 1א לחוק להסדר ההימורים בספורט;

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

מחיקת הגדרת "יתרת ההכנסות"

הנוסח הקודם:

"יתרת ההכנסות" – כהגדרתה בסעיף 1א לחוק להסדר ההימורים בספורט;

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "מיתקן ספורט" – מיתקן המשמש או המיועד לשמש לפעילות ספורט;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "מיתקן ספורט"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "תכנית המיתקנים הלאומית" – תכנית לאומית להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שנקבעה לפי סעיף 17יד;

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "תכנית המיתקנים הלאומית"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          "השרים" – השר ושר האוצר.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "השרים"

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

פרק ב': הסדרת תחום הספורט

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק ב'

חיוב בתעודת הסמכה

2.    (א)  השר רשאי לקבוע בצו כי בענף ספורט מסויים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף.

          (ב)  מי שערב תחילתו של צו זה לפי סעיף קטן (א) עסק כמאמן או כמדריך ספורט בענף שהצו חל עליו, יהא רשאי להמשיך בעיסוקו, ללא תעודת הסמכה, במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתו של הצו.

הודעה על העדר תעודת הסמכה

3.    מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות.

הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ-לארץ

4.    (א)  השר ימנה ועדה בת שלושה חברים שהם אנשי מקצוע בתחום הספורט (להלן - הועדה), שמתפקידה יהיה לבדוק תעודות שניתנו מאת בתי ספר שמחוץ לישראל ולהכיר בהן כתעודות הסמכה.

          (ב)  הועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק כמאמן או מדריך ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), בתנאים או בלעדיהם.

          (ג)   הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד.

בדיקות רפואיות

5.    (א)  אגודת ספורט, מכון ספורט, אגרון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.

          (ב)  השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן.

          (ג)   הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות[1] קבע לענין זה.

איסור שימוש בתכשירים ממריצים

6.    (א)  לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט.

          (ב)  השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה.

          (ד)  עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת.

ביטוח (תיקון מס' 15) תשע"ח-2018

7.       (א)  (1)   אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד (בסעיף זה – גופי ספורט), יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים;

(3)   חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי מבוטח כאמור בפסקה (2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

          (א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

(1)   ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;

(2)   ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

(3)   ספורטים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;

(תיקון מס' 15) תשע"ח-2018

(4)   ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

          (ב)  השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו.

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 447 (ה"ח 435)

(א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת – יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור.

 

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1212 (ה"ח 655)

הוספת סעיף קטן 7(א1)

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח 774)

(א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת – יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור.

(א) (1) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד (בסעיף זה – גופי ספורט), יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו;

(2) על אף האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים;

(3) חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי מבוטח כאמור בפסקה (2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.

(א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

(1) ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;

(2) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

(3) ספורטים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;

(4) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

בטיחות

8.    השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ספורט מסויים, כולו או מקצתו.

ניהול פנקסים ועיון בהם

9.    (א)  אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי.

          (ב)  השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין בפנקסי החשבונות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ייצוג הולם (תיקון מס' 5) תשס"ד-2003

9א.     (א)  בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף זה – גופי ספורט), יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות השונים, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראות סעיף זה נדרשת העדפת אישה תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בין שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

          (ב)  (1)   גופי ספורט ידווחו בכתב, אחת לשנה, לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת על ביצוע הוראות סעיף זה (בסעיף זה – הדוח); הדוח יימסר לועדה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של שנת הדוח.

(2)      הועדה תקיים דיון בדוח לא יאוחר מ-60 ימים מיום מסירתו, תעיר את הערותיה ותגיש את המלצותיה לשר, כפי שתמצא לנכון.

מיום 27.11.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ד מס' 1912 מיום 27.11.2003 עמ' 22 (ה"ח 28)

הוספת סעיף 9א

חופש המידע (תיקון מס' 9) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

9ב.     התאחדות או איגוד המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב ומחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים, הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, למעט לגבי מידע שעניינו גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה, שאין חובה לגלותו לפי כל דין; לעניין סעיף זה, "התאחדות או איגוד" – לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל, לנהל ולארגן תחרויות ספורט באותו ענף ספורט.

מיום 19.1.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2409 מיום 21.10.2013 עמ' 2 (ה"ח 508)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

9ב. התאחדות או איגוד המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב או לפי חוק להסדר ההימורים בספורט ומחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים, הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, למעט לגבי מידע שעניינו גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה, שאין חובה לגלותו לפי כל דין; לעניין סעיף זה, "התאחדות או איגוד" – לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל, לנהל ולארגן תחרויות ספורט באותו ענף ספורט.

תקנונים (תיקון מס' 1) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

10.  (א)  התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו – בכפוף לסעיף 11, העברת ספורטאים – בכפוף לסעיף 11א, וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ב)  בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט, למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין.

          (ג)   התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט.

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 218 (ה"ח 2060)

10. (א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, העברת ספורטאים העברת ספורטאים – בכפוף לסעיף 11א, שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1031 (ה"ח 562)

10. (א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו – בכפוף לסעיף 11, העברת ספורטאים – בכפוף לסעיף 11א, שכר וכן בדבר שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.

(ב) בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט, למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין.

מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

10א.  (א)  מוקם בזה מוסד שמטרתו בחינת כשירות המינויים בספורט בישראל כמפורט בחוק זה (בחוק זה – המוסד לבחינת מינויים).

          (ב)  המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוטי פנימי בהתאחדויות או באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד), תוך שמירה על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם לתקנונים של האיגודים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.

          (ג)   השר ימנה את חברי המוסד לבחינת מינויים, ואלה הם:

(1)   שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה ראש המוסד לבחינת מינויים;

(2)   אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא נציגו:

(א)   נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

(ב)   נציג איגוד הכדורסל בישראל;

(ג)    נציג הוועד האולימפי בישראל;

(ד)   נציג איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;

(ה)   נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;

(3)   מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו עובד המדינה.

          (ג)   דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969, ולעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1031 (ה"ח 562)

הוספת סעיף 10א

כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

10ב.  (א)  לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.

          (ב)  המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד.

          (ג)   לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.

          (ד)  מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המוסד לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1032 (ה"ח 562)

הוספת סעיף 10ב

מוסדות שיפוט פנימיים (תיקון מס' 7) תשע"א-2011

11.  (א)  הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ב)  לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ג)   המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ד)  לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ה)  הוראות סעיפים 9, 10 ו-15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ו)   בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק-יסוד: השפיטה, ויצא לקצבה או פרש.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ז)   בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.

(תיקון מס' 7) תשע"א-2011

          (ח)  בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק.

מיום 1.1.2012

סעיף קטן 11(ו) מיום 30.6.2012

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1032 (ה"ח 562)

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2337 מיום 16.2.2012 עמ' 170 (ה"ח 646)

11. (א) הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט.

(ב) לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.

(ג) המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.

(ד) לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.

(ה) הוראות סעיפים 9, 10 ו-15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.

(ו) בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק-יסוד: השפיטה, ויצא לקצבה או פרש.

(ז) בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.

(ח) בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק.

העברת ספורטאים (תיקון מס' 1) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 3) תשס"א-2001

11א.  (א)  ספורטאי שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:

(1)   מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט;

(2)   מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001 (תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

          (א1) (1)   ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה – בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בסיומה של אותה עונה;

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

(2)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור בפסקה (1) יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

          (א2) בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

          (א3) (1)   על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1), ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה:

(א)   השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;

(ב)   ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.

(2)   תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

          (א4) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע.

(תיקון מס' 8)  תשע"ב-2012

          (א5) בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

          (ב)  ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

          (ב1) התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

(1)   גיל הספורטאים;

(2)   תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;

(3)   המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים.

(תיקון מס' 8) תשע"ב-2012

          (ב2) (נמחק).

          (ג)   לענין סעיף זה, "הסגר" – איסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף ספורט בארץ ומחוצה לה.

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 218 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"א מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 110 (ה"ח 2200)

(ב) ספורטאי שגילו מעל 18 שנה 18 שנה ומעלה אך לא מעל 26 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של עונת ספורט אחת שתי עונות ספורט.

(ב1) ספורטאי שגילו מעל 26 שנה אך לא מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של עונת ספורט אחת.

(ב2) ספורטאי שגילו מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת.

 

מיום 19.3.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 178 (ה"ח 2866)

(א) ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לאותה  אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת.

(א) ספורטאי שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:

(1) מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט;

(2) מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט – בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט.

(א1) ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת.

(א2) בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.

(א3) (1) על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1), ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה:

(א) השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;

(ב) ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.

(2) תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.

(א4) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע.

(ב) ספורטאי שגילו מעל 18 17 שנה ומעלה אך לא מעל 26 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של שתי עונות ספורט.

 

מיום 4.6.2012

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 447 (ה"ח 435)

(א1) (1) ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה – בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט – בסיומה של אותה עונה;

(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור בפסקה (1) יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.

(א2) בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.

(א3) (1) על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1), ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה:

(א) השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;

(ב) ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.

(2) תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.

(א4) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע.

(א5) בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.

(ב) ספורטאי שגילו 17 שנה ומעלה אך לא מעל 26 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של שתי עונות ספורט.

(ב1) ספורטאי שגילו מעל 26 שנה אך לא מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להגיש בפגרה טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר לתקופה של עונת ספורט אחת.

(ב2) ספורטאי שגילו מעל 31 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונת ספורט אחת.

(ב) ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.

(ב1) התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

(1) גיל הספורטאים;

(2) תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;

(3) המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים.

טופס הרשמה לאגודה (תיקון מס' 1) תשנ"א-1991

11ב.  השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה לאגודה.

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 218 (ה"ח 2060)

הוספת סעיף 11ב

ערר בענין העברת ספורטאי (תיקון מס' 1)  תשנ"א-1991

12.  (א)  אסרה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון כאמור בסעיף 10, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 11א, רשאי הספורטאי לערור על החלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין עררים כאמור.

          (ב)  שופט כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לאשר את החלטת אגודת הספורט, לבטלה או לשנותה.

מיום 1.8.1991

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 218 (ה"ח 2060)

(א) אסרה או הגבילה אגודת הספורט, לפי תקנון כאמור בסעיף 10, את העברתו של ספורטאי שטרם מלאו לו שבע עשרה שנים, רשאי הוא, במקרים שייקבעו בתקנות בהתייעצות עם ארגוני הספורט אסרה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון כאמור בסעיף 10, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 11א, רשאי הספורטאי לערור על החלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין עררים כאמור.

שימוש במיתקני ספורט

13.  (א)  השר רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבוע בתקנות תנאים שבהם ניתן לחייב רשות מקומית לאפשר פעילות ספורט במיתקני ספורט המצויים במוסדות חינוך, במבני ציבור או בשטחים ציבוריים השייכים לאותה רשות מקומית, בשעות שבהן המיתקנים אינם בשימוש, ובלבד שתינתן עדיפות לכל התושבים של אותה רשות מקומית.

          (ב)  לא ישתמש אדם במיתקני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן שילם דמי שימוש כפי שקבעה הרשות המקומית.

          (ג)   הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית דמי שימוש לפי סעיף קטן (ב) כאילו היו מס.

          (ד)  השר רשאי, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו לרשות מקומית או למספר רשויות מקומיות במשותף, להקצות שטחים לפעילות ספורט ולמיתקני ספורט ולהקים מבני ספורט; צו כאמור יינתן בהתחשב בגודל האוכלוסיה ובסוגי הפעילויות המתאימים לה, ויוגדרו בו השטח, סוגי המיתקנים ומידותיהם.

          (ה)  השר רשאי לקבוע תקנים למיתקני ספורט ולמכשירי ספורט במוסד חינוך, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

הגנת סמלים

14.  סמלי אגודות הספורט וארגוני הספורט יהיו מוגנים, ושימוש מסחרי בהם, שלא ברשות אגודה או ארגון כאמור, אסור.

עונשין (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

15.  העובר על הוראה מהוראות פרק זה או תקנות שלפיו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

15. העובר על הוראה מהוראות חוק זה פרק זה או תקנות שלפיו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

סייג לתחולה (תיקון מס' 4) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

16.    (א)  הוראות פרק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.

 

(תיקון מס' 4) תשס"ג-2002

          (ב)  הוראות סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.

מיום 20.11.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"גמס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 62 (ה"ח 3176)

16. (א) הוראות חוק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.

(ב) הוראות סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

(א) הוראות חוק זה פרק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.

שמירת דינים (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17.  פרק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

17. חוק זה פרק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

 

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

פרק ג': המועצה הלאומית לספורט

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק ג'

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן א': הקמת המועצה ופעילותה

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת סימן א'

הקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17א.  (א)  מוקמת בזה המועצה הלאומית לספורט.

 

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ב)  במועצה יהיו 20 חברים שימנו השרים והם:

(1)   שלושה עובדי משרד התרבות והספורט;

(2)   שני עובדי משרד האוצר;

(3)   עובד משרד המשפטים;

(4)   שלושה נציגי הוועד האולימפי בישראל;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(6)   נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות שהוא מנהל מחלקת ספורט ברשות המקומית או נבחר ציבור בעל זיקה משמעותית לספורט שימונה בהמלצת מרכז השלטון המקומי;

(7)   נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל;

(8)   נציג איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;

(9)   נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;

(10)  נציג איגוד הכדורסל בישראל;

(11)  נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

(12)  שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט, שאחד מהם הוא מתחום הספורט למקומות עבודה;

(13)  נציג ציבור בעל רקע בתחום החברתי-כלכלי;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(14)  נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(15)  נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה, שייבחר על ידי הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי ואיל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא-אולימפי; בהיעדר הסכמה בין הגופים האמורים, ימליץ כל אחד מהם על נציג, והשרים יקבעו את זהות הנציג שימונה לפי פסקה זו.

          (ג)   במינוי לפי פסקאות (1), (2), (4) ו-(12) שבסעיף קטן (ב), תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ג1) במינוי לפי פסקאות (4) עד (15) שבסעיף קטן (ב), לא ימונה מי שעוסק בתחום ההימורים וההגרלות.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ג2) בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגם של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ובכלל זה ימונו למועצה שני נציגים מקרב אוכלוסייה זו, אחד מקרב נציגי הממשלה, והאחר – מקרב יתר הגופים המיוצגים במועצה.

          (ד)  לפחות אחד מבין חברי המועצה יהיה נציג מענפי הספורט האישי.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ה)  (בוטל).

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח 1196)

(ב) במועצה יהיו 19 חברים 20 חברים שימנו השרים והם:

(1) שלושה עובדי משרד התרבות והספורט;

(2) שני עובדי משרד האוצר;

(3) עובד משרד המשפטים;

(4) שלושה נציגי הוועד האולימפי בישראל;

(5) נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט מבין נציגי הציבור המכהנים בה;

(6) נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות או נבחריהן שהוא מנהל מחלקת ספורט ברשות המקומית או נבחר ציבור בעל זיקה משמעותית לספורט שימונה בהמלצת מרכז השלטון המקומי;

(7) נציג המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל;

(8) נציג איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;

(9) נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;

(10) נציג איגוד הכדורסל בישראל;

(11) נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

(12) שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט, שאחד מהם הוא מתחום הספורט למקומות עבודה;

(13) נציג ציבור בעל רקע בתחום החברתי-כלכלי;

(14) נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה;

(15) נציג של התאחדות או איגוד, שאינם מיוצגים על ידי נציגים אחרים במועצה, שייבחר על ידי הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי ואיל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא-אולימפי; בהיעדר הסכמה בין הגופים האמורים, ימליץ כל אחד מהם על נציג, והשרים יקבעו את זהות הנציג שימונה לפי פסקה זו.

(ג) במינוי לפי פסקאות (1), (2), (4) ו-(12) שבסעיף קטן (ב), תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.

(ג1) במינוי לפי פסקאות (4) עד (15) שבסעיף קטן (ב), לא ימונה מי שעוסק בתחום ההימורים וההגרלות.

(ג2) בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגם של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ובכלל זה ימונו למועצה שני נציגים מקרב אוכלוסייה זו, אחד מקרב נציגי הממשלה, והאחר – מקרב יתר הגופים המיוצגים במועצה.

(ד) לפחות אחד מבין חברי המועצה יהיה נציג מענפי הספורט האישי.

(ה) למפעל הפיס יהיה משקיף במועצה, מבין עובדיו, אשר יוזמן לדיוניה.

סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ב.  (א)  לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמכהן כנושא משרה ביותר מגוף אחד מהגופים המנויים בסעיף 17א(ב)(4) עד (11) (בפרק זה – חברות כפולה).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), חברות בוועד האולימפי בישראל כנציג איגוד או התאחדות לא תיחשב כחברות כפולה.

(תיקון מס' 11) תשע"ז-2017

          (ג)   בפרק זה –

          "התאחדות" – לרבות התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005;

          "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל עובד הכפוף לו במישרין.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 675 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ב

 

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח 1094)

החלפת סעיף קטן 17ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בפרק זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל עובד הכפוף לו במישרין.

מינוי יושב ראש המועצה וסגנו (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ג.   השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה שהם נציגי ציבור, וכן סגן יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 675 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ג

תקופת כהונה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ד.  חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 675 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ד

הפסקת כהונה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ה.  (א)  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 

ת"ט תשע"א-2011

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

(2)   הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;

(3)   חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה;

(4)   היה למי שמתקיימת בו חברות כפולה.

          (ב)  השרים, לאחר שנתנו לחבר המועצה הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאים להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:

(1)   הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או משש ישיבות בתוך שנה;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3)   התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלהיות חבר המועצה או כי אינו ממלא כראוי את תפקידו.

          (ג)   התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו לפי סעיפים 17א ו-17ב.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 675 (ה"ח 436)

ת"ט תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2304 מיום 13.7.2011 עמ' 974

הוספת סעיף 17ה

סדרי עבודת המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ו.   המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ו

מניין חוקי (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

17ז.   מניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא רוב חברי המועצה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש; החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ז

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

17ז. מניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא עשרה מבין רוב חברי המועצה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש; החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש.

 

תוקף פעולות (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ח.  קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ח

ועדות המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17ט.  המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולקבוע את תחומי פעולתן ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17ט

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

סימן ב': תפקידי המועצה

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סימן ב'

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

סימן ב': תפקידי המועצה והוועדה הציבורית

 

תפקידי המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17י.   תפקידי המועצה –

 

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(1)  לייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח בתחום הספורט לשם קידומם ופיתוחם של הפעילות הגופנית והספורט בישראל;

(2)  לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת משאבים בתחום הספורט, לרבות באיתור ובטיפוח של ספורטאים;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(3)  לייעץ לשר בעניין קביעת אמות המידה לתמיכה בתחום הספורט;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(4)  לייעץ לשרים בעניין קביעת תכנית המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף 17יד;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(5)  (נמחקה);

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(6)  לגבש המלצות בנושאים בתחום הספורט שהשר או שר האוצר, ביקשו שתדון בהם, וההמלצות יובאו לעיון השרים.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 676 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17י

 

מיום 1.1.2015

הוראת שעה תשע"ד-2014

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 411 (ה"ח 798)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח 1166)

(3) לקבוע, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית ובאישור השר, אמות מידה לתמיכה באגודות ספורט, בהתאחדויות, באיגודים ובמועדוני ספורט וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט (בחוק זה – אמות מידה לתמיכה);

(4) לקבוע, באישור השרים, את תכנית המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף 17יד;

(5) לקבוע סכום לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות, כתמיכה בהתאחדויות, באיגודים, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, וכן כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט ובפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט, כאמור בסעיף 9(ב1)(1) עד (3) ו-(6) (6) ו-(7) לחוק להסדר ההימורים בספורט.

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 475 (ה"ח 1083)

(3) לקבוע, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית ובאישור השר, אמות מידה לתמיכה בתשתיות יסוד ובמטרות אחרות בספורט לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, באגודות ספורט, בהתאחדויות, באיגודים ובמועדוני ספורט (בחוק זה – אמות מידה לתמיכה);

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

(1) לייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח בתחום הספורט לשם קידומם ופיתוחם של הפעילות הגופנית והספורט בישראל;

(2) לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת משאבים בתחום הספורט, לרבות באיתור ובטיפוח של ספורטאים;

(3) לקבוע, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית ובאישור השר, אמות מידה לתמיכה בתשתיות יסוד ובמטרות אחרות בספורט לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, באגודות ספורט, בהתאחדויות, באיגודים ובמועדוני ספורט וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט (בחוק זה – אמות מידה לתמיכה);

(3) לייעץ לשר בעניין קביעת אמות המידה לתמיכה בתחום הספורט;

(4) לקבוע, באישור השרים, את לייעץ לשרים בעניין קביעת תכנית המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף 17יד;

(5) לקבוע סכום לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות, כתמיכה בהתאחדויות, באיגודים, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, וכן כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט ספורט ובפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט, כאמור בסעיף 9(ב1)(1) עד (3), (6) ו-(7) לחוק להסדר ההימורים בספורט;

(6) לגבש המלצות בנושאים בתחום הספורט שהשר או שר האוצר, ביקשו שתדון בהם, וההמלצות יובאו לעיון השרים.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

17יא. (בוטל).

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 677 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17יא

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

ביטול סעיף 17יא

הנוסח הקודם:

מינוי הוועדה הציבורית

17יא. (א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית אשר תמליץ למועצה לעניין אמות המידה לתמיכה.

(ב) בוועדה הציבורית יהיו שבעה חברים, בעלי מעמד בתחום הספורט, בתחום החברתי-כלכלי ובתחום האקדמיה.

(ג) השר ינמה את יושב ראש הוועדה הציבורית ואת סגנו מקרב חבריה.

(ד) חבר הוועדה הציבורית ימונה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שנתיים.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

17יב. (בוטל).

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 677 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17יב

 

מיום 1.1.2015

הוראת שעה

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 411 (ה"ח 798)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017

ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח 1166)

הוספת סעיף קטן 17יב(א1)

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

ביטול סעיף 17יב

הנוסח הקודם:

פעולת הוועדה הציבורית

17יב. (א) הוועדה הציבורית תפעל בשים לב לשיקולים ספורטיביים ולהישגיות בספורט וכן בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי, בספורט פארה-אולימפי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית כמשמעותם בפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.

(א1) הוועדה הציבורית תיתן את המלצותיה לעניין אמות המידה לתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט לאחר התייעצות עם המועצה למניעת אלימות בספורט כמשמעותה בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.

(ב) על חברי הוועדה הציבורית יחולו הוראות סעיפים 17ה עד 17ח, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: בסעיף 17ז, במקום "עשרה" יקראו "ארבעה".

(תיקון מס' 14 הוראת שעה) תשע"ח-2018

17יג.  (פקע).

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 677 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17יג

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

ביטול סעיף 17יג

הנוסח הקודם:

אישור אמות מידה לתמיכה ותחולתן

17יג. (א) השר רשאי לאשר את אמות המידה לתמיכה שקבעה המועצה; אישר השר את אמות המידה לתמיכה, יפרסמן ברשומות.

(ב) המועצה, מיוזמתה או לפי פניית השר, תבחן את אמות המידה לתמיכה מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים; החליטה המועצה, בהתחשב בהמלצת הוועדה הציבורית, כי יש לתקן את אמות המידה לתמיכה, יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

(ג) אמות המידה לתמיכה יחייבו את המפורטים להלן:

(1) השר – לעניין קביעת המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור בתחום הספורט לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב;

(2) המועצה להסדר ההימורים בספורט – לעניין חלוקת יתרת ההכנסות.

 

מיום 22.3.2018 עד יום 31.12.2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 14 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 522 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף 17יג

הנוסח:

אמות מידה לתמיכה ותחולתן – הוראת שעה

17יג. (א) השר רשאי לקבוע אמות מידה לתמיכה; קבע השר אמות מידה לתמיכה, יפרסמן ברשומות.

(ב) אמות המידה לתמיכה יחייבו את המועצה להסדר ההימורים בספורט, לעניין חלוקת יתרת ההכנסות.

(ג) בסעיף זה –

"אמות מידה לתמיכה" – המות מידה לתמיכה לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, בתשתיות יסוד ובמטרות אחרות בספורט, באגודות ספורט, בהתאחדויות, באיגודים ובמועדוני ספורט וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט;

"חוק להסדר ההימורים בספורט" – חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967;

"יתרת ההכנסות" – כהגדרתה בסעיף 1א לחוק להסדר ההימורים בספורט;

"המועצה להסדר ההימורים בספורט" – כמשמעותה בחוק להסדר ההימורים בספורט.

תכנית המיתקנים הלאומית (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

17יד. (א)  השרים, לאחר התייעצות עם השרים הממונים על משרדי הממשלה המקצים משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט ובהתייעצות עם המועצה, יקבעו את תכנית המיתקנים הלאומית, ויפרסמו אותה ברשומות[2].

          (ב)  תכנית המיתקנים הלאומית תכלול, בין השאר:

(1)   תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני ספורט חדשים;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(2)   סדרי עדיפויות להקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף זה, "הקצאת משאבים" – לרבות באמצעות תמיכה, השתתפות בתקציב והקמה ושדרוג של מיתקני ספורט;

(3)   כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט, אשר יהיו הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין-לאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט, והוראות הכללים שעליהם החליטו התאחדות או איגוד לפי התקנונים האמורים, בשינויים ובתנאים שאישרו השרים (בחוק זה – כללי תקינות ובטיחות);

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(4)   סכומי הכספים שייועדו להקצאה בעבור הקמתם או שדרוגם של תשתיות ספורט או מיתקני ספורט (בפסקה זו – תשתיות או מיתקנים), ולעניין זה רשאים השרים להביא בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

(א)   סוגיהם ומספרם של התשתיות או המיתקנים;

(ב)   מיקומם של התשתיות או המיתקנים, בשים לב לפריסה גאוגרפית, לצורכי הפיתוח של הספורט בישראל או למצב הכלכלי של היישוב שבו הם נמצאים בהתאם למדד החברי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד אחר שייראה לשרים הולם;

(ג)    סוגי הגופים שיהיו זכאים להקצאת כספים לשם הקמתם או שדרוגם של תשתיות או מיתקנים (בפסקה זו – הגופים הזכאים);

(ד)   לוחות הזמנים לביצוע ההקמה או השדרוג של התשתיות או המיתקנים, שבהם יידרשו לעמוד הגופים הזכאים;

(ה)   סכום המימון המשלים שיידרש מהגופים הנתמכים, והוראות לעניין המרת הזכאות של הגופים הזכאים לתשתית או למיתקן אחרים.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ג)   השרים יבחנו את תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים.

          (ד)  תכנית המיתקנים הלאומית תחייב את המפורטים להלן:

(1)   משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט;

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

(2)   (נמחקה);

(3)   מפעל הפיס – לעניין הקצבה מיוחדת.

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), השרים רשאים, מנימוקים שיפורטו ולאחר התייעצות עם המועצה, לאשר לגופים המפורטים בסעיף קטן (ד)(1) ו-(3) להשתמש בתקציבם כדי להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים הלאומית, ובלבד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחות.

(תיקון מס' 14) תשע"ח-2018

          (ו)   מפעל הפיס ידווח לשרים ולמועצה, עד לתחילת חודש ניסן בכל שנה, על תכנית העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שלא מכספי ההקצבה המיוחדת.

          (ז)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין תכנון, בנייה, רישוי, תקינות ובטיחות של מיתקני ספורט.

          (ח)  לעניין סעיף זה, "מיתקן ספורט" – למעט מגרש, בור קפיצה ומסלול ריצה, הנבנה מתקציב משרד החינוך, בשטחו של מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 678 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17יד

 

מיום 22.3.2018

פסקה 17יד(ד)(2) מיום 1.1.2019

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 521 (ה"ח 1196)

(א) המועצה השרים, לאחר התייעצות עם השרים הממונים על משרדי הממשלה המקצים משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט ובאישור השרים, תקבע ובהתייעצות עם המועצה, יקבעו את תכנית המיתקנים הלאומית, ותפרסמה ויפרסמו אותה ברשומות.

(ב) תכנית המיתקנים הלאומית תכלול, בין השאר:

(1) תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני ספורט חדשים;

(2) סדרי עדיפויות ואמות מידה להקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף זה, "הקצאת משאבים" – לרבות באמצעות תמיכה, השתתפות בתקציב והקמה ושדרוג של מיתקני ספורט;

(3) כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט, אשר יהיו הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין-לאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט, והוראות הכללים שעליהם החליטו התאחדות או איגוד לפי התקנונים האמורים, בשינויים ובתנאים שאישרו השרים (בחוק זה – כללי תקינות ובטיחות);

(4) סכומי הכספים שייועדו להקצאה בעבור הקמתם או שדרוגם של תשתיות ספורט או מיתקני ספורט (בפסקה זו – תשתיות או מיתקנים), ולעניין זה רשאים השרים להביא בחשבון, בין השאר, עניינים אלה:

(א) סוגיהם ומספרם של התשתיות או המיתקנים;

(ב) מיקומם של התשתיות או המיתקנים, בשים לב לפריסה גאוגרפית, לצורכי הפיתוח של הספורט בישראל או למצב הכלכלי של היישוב שבו הם נמצאים בהתאם למדד החברי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד אחר שייראה לשרים הולם;

(ג) סוגי הגופים שיהיו זכאים להקצאת כספים לשם הקמתם או שדרוגם של תשתיות או מיתקנים (בפסקה זו – הגופים הזכאים);

(ד) לוחות הזמנים לביצוע ההקמה או השדרוג של התשתיות או המיתקנים, שבהם יידרשו לעמוד הגופים הזכאים;

(ה) סכום המימון המשלים שיידרש מהגופים הנתמכים, והוראות לעניין המרת הזכאות של הגופים הזכאים לתשתית או למיתקן אחרים.

(ג) המועצה, מיוזמתה או לפי פניית השרים, תבחן השרים יבחנו את תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים; החליטה המועצה כי יש לתקן את התכנית, יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.

(ד) תכנית המיתקנים הלאומית תחייב את המפורטים להלן:

(1) משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט;

(2) המועצה להסדר ההימורים בספורט – לעניין חלוקת יתרת ההכנסות;

(3) מפעל הפיס – לעניין הקצבה מיוחדת.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), השרים רשאים, מנימוקים שיפורטו ולאחר התייעצות עם המועצה, לאשר לגופים המפורטים בסעיף קטן (ד)(1) ו-(3) להשתמש בתקציבם כדי להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים הלאומית, ובלבד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחות.

(ו) מפעל הפיס ידווח למועצה לשרים ולמועצה, עד לתחילת חודש ניסן בכל שנה, על תכנית העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שלא מכספי ההקצבה המיוחדת.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

סימן ג': תקציב, גמול והחזר הוצאות

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח 436)

הוספת סימן ג'

תקציב המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17טו. תקציב המועצה השנתי ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה – מינהל ספורט, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17טו

גמול והחזר הוצאות (תיקון מס' 6) תשע"א-2011

17טז. (א)  חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל גמות בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

          (ב)  חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.

          (ג)   השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.

          (ד)  בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17טז

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

פרק ד': ביצוע ותקנות

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח 436)

הוספת כותרת פרק ד'

ביצוע ותקנות

18.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

          (ב)  תקנות כאמור יותקנו לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, אם לא נקבע בחוק זה כי הן טעונות הסכמה של אחר או התייעצות עמו.

          (ג)   תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות כאמור בסעיף קטן (א), יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

 

 

 

54678313                                      יצחק שמיר                  יצחק נבון

                                                 ראש הממשלה                שר החינוך והתרבות

 

5129371     חיים הרצוג

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1256 מיום 21.7.1988 עמ' 122 (ה"ח תשמ"ח מס' 1840 עמ' 271).

תוקן ס"ח תשנ"א מס' 1367 מיום 1.8.1991 עמ' 217 (ה"ח תשנ"א מס' 2060 עמ' 251) – (תיקון מס' 1); תחילתו ביום 1.8.1991.

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 110 (ה"ח תשנ"ג מס' 2200 עמ' 337) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשס"א מס' 1781 מיום 19.3.2001 עמ' 178 (ה"ח תש"ס מס' 2866 עמ' 349) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1874 מיום 20.11.2002 עמ' 61 (ה"ח תשס"ב מס' 3176 עמ' 904) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ד מס' 1912 מיום 27.11.2003 עמ' 22 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 28 עמ' 2) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 674 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 505) – תיקון מס' 6; ר' סעיף 11 לענין תחילה והוראות מעבר (ת"ט ס"ח תשע"א מס' 2304 מיום 13.7.2011 עמ' 974. ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 110 ושוב ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 196).

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1031 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 562 עמ' 416) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 1.1.2012. תוקן ס"ח תשע"ב מס' 2337 מיום 16.2.2012 עמ' 170 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 646 עמ' 278) – תיקון מס' 7 (תיקון); תחילתו ביום 1.1.2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2362 מיום 4.6.2012 עמ' 447 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 435 עמ' 85) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ד מס' 2409 מיום 21.10.2013 עמ' 2 (ה"ח הכנסת תשע"ג מס' 508 עמ' 30) – תיקון מס' 9 בסעיף 2 לחוק חופש המידע (תיקון מס' 9), תשע"ד-2013; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 411 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 798 עמ' 2) – הוראת שעה בסעיף 2 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7), תשע"ד-2014. תוקנה מהוראת שעה לתיקון ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1166 עמ' 80) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ח-2017; תחילתו ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ו מס' 2578 מיום 16.8.2016 עמ' 1212 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 655 עמ' 174) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 419 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1094 עמ' 666) – תיקון מס' 11 בסעיף 3 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 9), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 474 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1083 עמ' 576) – תיקון מס' 12 בסעיף 15 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2621 מיום 30.3.2017 עמ' 548 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1066 עמ' 1240) – תיקון מס' 13 בסעיף 39 לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ח מס' 7958 מיום 28.2.2018 עמ' 1050 – צו תשע"ח-2018 (דחיית תחולה); תחילתו ביום 1.3.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 520 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 14 בסעיף 14 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; ר' סעיף 15 לענין תחילה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2772 מיום 6.1.2019 עמ' 140 – תיקון מס' 14 (תיקון) תשע"ט-2019 בסעיף 3 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.1.2019 ור' סעיף 5 שם לענין הוראת מעבר.

15. (א) תחילתו של חוק הספורט כנוסחו בחוק זה, למעט מחיקתה של פסקה (2) של סעיף 17יד(ד) לחוק האמור, כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום הפרסום).

 (ב) אמות מידה שנקבעו לפי דין לעניין חלוקת יתרת ההכנסות, לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב יום הפרסום, ועמדו בתוקפן ערב יום הפרסום, ימשיכו לחול עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) עד תום תקופת הוראת השעה לפי סעיף 9ב(ט) לחוק להסדר ההימורים בספורט, לעניין תמיכה בתחום הספורט, כל עוד לא שונו או בוטלו לפי כל דין.

 (ג) מי שמונה כחבר המועצה הלאומית לספורט לפי סעיף 17א(ב)(5) לחוק הספורט, כנוסחו ערב יום הפרסום, יחדל לכהן בתפקידו ביום הפרסום.

 (ד) מי שמונה כחבר הוועדה הציבורית לפי סעיף 17יא לחוק הספורט, כנוסחו ערב יום הפרסום, יחדל לכהן בתפקידו ביום הפרסום.

 (ה) בתקופה שמיום הפרסום עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), יקראו את חוק הספורט כך שלפני סעיף 17יד יבוא [סעיף 17יג].

ס"ח תשע"ח מס' 2728 מיום 1.7.2018 עמ' 718 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 774 עמ' 152) – תיקון מס' 15.

[1] סמכותו הואצלה למנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים ולראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות במשרד הבריאות: י"פ תשע"ה מס' 6904 מיום 29.10.2014 עמ' 438; למנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים: י"פ תשפ"ב מס' 10083 מיום 23.12.2021 עמ' 2280.

[2] ר' י"פ תשפ"ב מס' 10470 מיום 27.4.2022 עמ' 7498.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות