נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

רשויות ומשפט מנהלי – ספריות ציבוריות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ספריות ציבוריות

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – ספרים סרטים ומחזות – ספריות ציבוריות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

מטרה

Go

2

סעיף 2

ספריה של רשות מקומית

Go

2

סעיף 3

ספריה של ארגון ציבורי

Go

2

סעיף 4

שיתוף גופים אחרים

Go

2

סעיף 5

שיעור ההשתתפות

Go

2

סעיף 6

שירותים

Go

3

סעיף 7

תשלומים

Go

3

סעיף 8

מועצה לספריות ציבוריות

Go

3

סעיף 9

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 10

החלה

Go

3


חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "השר" – שר החינוך והתרבות;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקליט, וכן חומר גרפי, קולי או אור-קולי אחר, והכל בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הם נשמרים, מאוחזרים או מופצים, ולרבות בכתב לעיוורים;

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

החלפת הגדרת "ספרים"

הנוסח הקודם:

            "ספרים" — ספרים, כתבי עת ועיתונים, לרבות ספרות בכתב עיוורים וכל חומר גראפי ואור קולי;

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 390 (ה"ח 155)

"ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקליט, וכן חומר גרפי, קולי או אור-קולי אחר, והכל בעל צורה שבהם הם מופצים והכל בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הם נשמרים, מאוחזרים או מופצים, ולרבות בכתב לעיוורים;

          "ספריה ציבורית" – ספריה שהיא פתוחה לכל והוקמה לפי סעיף 2 או הוכרה לפי סעיפים 2 או 3;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          "סרט" – בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת וידאו;

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

הוספת הגדרת "סרט"

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 390 (ה"ח 155)

"סרט" – בכל דרך שבה הוא מופץ בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת וידאו;

(תיקון מס' 3) תשע"ז-2017

          "עיתון" – (נמחקה);

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

הוספת הגדרת "עיתון"

מיום 8.6.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 986 (ה"ח 1115)

מחיקת הגדרת "עיתון"

הנוסח הקודם:

"עיתון" – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת העיתונות;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          "תקליט" – בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת או תקליטור.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

הוספת הגדרת "תקליט"

מיום 26.7.2007

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 390 (ה"ח 155)

"תקליט" – בכל צורה שבה הוא מופץ בכל צורה או טכנולוגיה שבהן הוא נשמר, מאוחזר או מופץ, לרבות קלטת או תקליטור.

מטרה (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

1א.     חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת הציבור, במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח שירותי ספריה ציבורית, בזמינות ובאיכות סבירים, לצד אמצעים להבטחת מקורות המימון למימוש מטרה זו.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

הוספת סעיף 1א

ספריה של רשות מקומית (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

2.    (א)  השר רשאי, לשם השגת מטרתו של חוק זה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים וכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו, לרשות מקומית אחת או לרשויות מקומיות אחדות במשותף, להקים, להחזיק ולנהל ספריה ציבורית בתחום שיפוטן.

          (ב)  השר רשאי להכיר בספריה קיימת של רשות מקומית כספריה ציבורית, ומשעשה כן יחול עליה חוק זה.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

(א) השר רשאי, לשם השגת מטרתו של חוק זה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים וכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו, לרשות מקומית אחת או לרשויות מקומיות אחדות במשותף, להקים, להחזיק ולנהל ספריה ציבורית בתחום שיפוטן.

ספריה של ארגון ציבורי

3.    (א)  לפי בקשתו של ארגון ציבורי ובהתייעצות עם הרשות המקומית שבתחומה נמצאת ספריה של הארגון, רשאי השר להכיר בספריה כספריה ציבורית, ומשעשה כן יחול עליה חוק זה, אולם לא ייפגע מעמדה המשפטי בשל כך.

          (ב)  השר יקבע בתקנות, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, את המבחנים שלפיהם יהא ניתן להכיר בספריה לפי סעיף זה, וכן את התנאים לביטול ההכרה, בין ביוזמת השר ובין לפי בקשת הארגון.

          (ג)   השר רשאי, לאחר שהודיע על כך לועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע בתקנות דרכי פעולתן של ספריות ציבוריות שהוכרו לפי סעיף זה, לרבות שיתוף בניהול ובאיגום האמצעים עם ספריה של הרשות המקומית, וחלוקת תחומי פעולתן.

שיתוף גופים אחרים

4.    רשות מקומית רשאית לשתף מוסדות וגופים אחרים בהקמתה של ספריה ציבורית, בתחזוקתה ובניהולה, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותה של הרשות המקומית על פי חוק זה.

שיעור ההשתתפות (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

5.    (א)  (1)   אחת לשלוש שנים יקבע השר, בכפוף להוראות פסקה (2), את העלות השנתית של הוצאות ההחזקה והניהול של ספריה ציבורית (בחוק זה – העלות השנתית).

(2)   השר יקבע את העלות השנתית בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים, עם מרכז השלטון המקומי ועם ארגון המועצות האזוריות בישראל, לפי אמות מידה שיקבע כאמור בשים לב לתקנות לפי סעיף 9(5).

(3)   השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים להצמדת סכום העלות השנתית, וכן כללים בדבר הפחתת סכום העלות השנתית במקרים מיוחדים המצדיקים זאת.

(תיקון מס' 1) (תיקון) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ב)[1] אוצר המדינה ישתתף בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשיעור כולל של 50% מסכום הבסיס; שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המייעצת, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר המדינה בהחזקתה וניהולה של ספריה ציבורית, בין השאר בהתחשב במיקומה הגאוגרפי של הספריה; בסעיף זה, "הועדה המייעצת" – ועדה שהקים שר האוצר לענין חוק זה, שחברים בה: נציג שר האוצר והוא יהיה היושב ראש, נציג השר, נציג שר המשפטים, נציג שר הפנים, שלושה נציגי ציבור שבהם אחד שהמליך עליו מרכז השלטון המקומי ושניים העוסקים בתחום הספרנות שהמליץ עליהם השר; חבר הועדה לא יקבל שכר בעד שירותיו במילוי תפקידו בועדה.

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ג) הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפחת מ-50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א) או בשיעור הסכום הקובע, הגבוה מביניהם; היתה הספריה מוחזקת ומנוהלת על ידי רשויות מקומיות אחדות במשותף, יראו, לענין סעיף זה, את כלל הרשויות המקומיות המשתתפות בהחזקה ובניהול של אותה ספריה ציבורית כרשות מקומית אחת; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים לחישוב שיעור השתתפותה של כל רשות מקומית כאמור.

          (ד)  השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הפנים ולאחר שמיעת דעתם של הרשויות המקומיות והארגונים הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור השתתפותו של אוצר המדינה בהקמתן ובפיתוחן של ספריות ציבוריות.

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ה)  סכום הבסיס והסכום הקובע יעודכנו לפי שיעור שינוי המדד במועדים שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר.

(תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

          (ו)   בסעיף זה –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "סכום הבסיס" – הסכום הכולל של השתתפות אוצר המדינה והרשויות המקומיות בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשנת 2006;

          "הסכום הקובע" – סכום ההשתתפות בפועל של רשות מקומית בהחזקתה או בניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה בשנת 2006.

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח 3108)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים ולאחר שמיעת דעתם של הרשויות המקומיות והאירגונים הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור השתתפותו של אוצר המדינה בהקמת ספריות ציבוריות, בתחזוקתן ובניהולן.

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 1 (תיקון)

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 394 (ה"ח 25)

(ב) אוצר המדינה ישתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית, בשיעור שלא יפחת מ-50% שלא יעלה על 50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א). שר האוצר, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר המדינה בהחזקתה וניהולה של ספריה ציבורית, בין השאר בהתחשב במיקומה הגיאוגרפי של הספריה; בסעיף זה, "הועדה המייעצת"- ועדה שהקים שר האוצר לענין חוק זה, שחברים בה: נציג שר האוצר והוא יהיה היושב ראש, נציג השר, נציג שר המשפטים, נציג שר הפנים, שלושה נציגי ציבור שבהם אחד שהמליץ עליו מרכז השלטון המקומי ושניים שעוסקים בתחום הספרנות שהמליץ עליהם השר; חבר הועדה לא יקבל שכר בעד שירותיו במילוי תפקידו בועדה.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 390 (ה"ח 155)

(ב) אוצר המדינה ישתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית, בשיעור שלא יעלה על-50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א). בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשיעור כולל של 50% מסכום הבסיס; שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המייעצת, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר המדינה בהחזקתה וניהולה של ספריה ציבורית, בין השאר בהתחשב במיקומה הגאוגרפי של הספריה; בסעיף זה, "הועדה המייעצת" – ועדה שהקים שר האוצר לענין חוק זה, שחברים בה: נציג שר האוצר והוא יהיה היושב ראש, נציג השר, נציג שר המשפטים, נציג שר הפנים, שלושה נציגי ציבור שבהם אחד שהמליך עליו מרכז השלטון המקומי ושניים העוסקים בתחום הספרנות שהמליץ עליהם השר; חבר הועדה לא יקבל שכר בעד שירותיו במילוי תפקידו בועדה.

(ג) הרשות המקומית תשתתף בהחזקתה ובניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה, בשיעור שלא יפחת מ-50% מהעלות השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א) או בשיעור הסכום הקובע, הגבוה מביניהם; היתה הספריה מוחזקת ומנוהלת על ידי רשויות מקומיות אחדות במשותף, יראו, לענין סעיף זה, את כלל הרשויות המקומיות המשתתפות בהחזקה ובניהול של אותה ספריה ציבורית כרשות מקומית אחת; השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע כללים לחישוב שיעור השתתפותה של כל רשות מקומית כאמור.

(ד) השר יקבע כל שנה, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר הפנים ולאחר שמיעת דעתם של הרשויות המקומיות והארגונים הציבוריים הנוגעים בדבר, את שיעור השתתפותו של אוצר המדינה בהקמתן ובפיתוחן של ספריות ציבוריות.

(ה) סכום הבסיס והסכום הקובע יעודכנו לפי שיעור שינוי המדד במועדים שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר.

(ו) בסעיף זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"סכום הבסיס" – הסכום הכולל של השתתפות אוצר המדינה והרשויות המקומיות בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשנת 2006;

"הסכום הקובע" – סכום ההשתתפות בפועל של רשות מקומית בהחזקתה או בניהולה של ספריה ציבורית שבתחום שיפוטה בשנת 2006.

שירותים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

6.    ספריה ציבורית תספק, בתחום השיפוט של כל רשות מקומית הנוגעת בדבר, שירותים כפי שייקבעו בתקנות לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע ומידע.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 453 (ה"ח 3108)

6. ספריה ציבורית תספק, בתחום השיפוט של כל רשות מקומית הנוגעת בדבר, שירותים כפי שייקבעו בתקנות לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע ומידע.

תשלומים (תיקון מס' 1)  תשס"ב-2002

7.    שירותי ספריה ציבורית יינתנו חינם, אולם ניתן לגבות תשלומים בשל איחור בהחזרת ספרים או בשל אי החזרתם או בשל השחתתם הכל כפי שקבע השר; כן ניתן לגבות תשלומים בשל שירותים מסוימים שניתנו, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 453 (ה"ח 3108)

7. שירותי ספריה ציבורית יינתנו חינם, אולם ניתן לגבות תשלומים בשל איחור בהחזרת ספרים או בשל אי החזרתם או בשל השחתתם או בשל שירותים מיוחדים שניתנו, הכל כפי שקבע השר הכל כפי שקבע השר; כן ניתן לגבות תשלומים בשל שירותים מסוימים שניתנו, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

מועצה לספריות ציבוריות

8.    (א)  השר יקים מועצה לספריות ציבוריות והוא ימנה את חבריה מבין אנשי חינוך, ספרנים בכירים ונציגי משרד החינוך והתרבות, משרד הפנים, רשויות מקומיות, ספרנים ומוסדות ציבור הנוגעים בדבר.

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

          (ב)  השר יוועץ במועצה בכל ענין הנוגע לחוק זה; המועצה רשאית להעלות לפני השר הצעות משלה.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 453 (ה"ח 3108)

(ב) השר יוועץ במועצה בכל הנוגע לביצוע חוק זה בכל ענין הנוגע לחוק זה; המועצה רשאית להעלות לפני השר הצעות משלה.

ביצוע ותקנות

9.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות –

(1)  סדרי הפיקוח על ספריות ציבוריות;

(2)  הכישורים המקצועיים לניהול ספריה ציבורית;

(3)  דרכי השיתוף של גופים ומוסדות בקיום ספריות ציבוריות;

(4)  עידוד רכישת ספרים המתפרסמים בישראל;

(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

(5)  תקנים לענין העסקת כוח אדם ולענין הקמת מבנים וכן מלאי ספרים לכל ספריה ציבורית; תקנות לענין פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים, ותיאומים בהן לענין רשות מקומית הנוגעות בדבר – בהתייעצות עם אותה רשות מקומית.

מיום 27.6.2002

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 453 (ה"ח 3108)

(5) העסקת כוח אדם, הקמת מבנים וקביעת תקציבים למלאי הספרים תקנים לענין העסקת כוח אדם ולענין הקמת מבנים וכן מלאי ספרים לכל ספריה ציבורית; תקנות לענין פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר ושר הפנים, ותיאומים בהן לענין רשות מקומית הנוגעות בדבר – בהתייעצות עם אותה רשות מקומית.

החלה

10.  חוק זה יוחל בהדרגה, מדי שנה בשנה, על פי צווים שיתן השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ושר הפנים ולאחר שהודיע על כך לועדת החינוך והתרבות של הכנסת, עד שתושלם החלתו על כל הרשויות המקומיות.

                                                           יצחק רבין                      אהרון ידלין

                                                                        ראש הממשלה                      שר החינוך והתרבות

                    אפרים קציר

                          נשיא המדינה

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 230 (ה"ח תשל"ב מס' 981 עמ' 158).

תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1852 מיום 27.6.2002 עמ' 452 (ה"ח תשס"ב מס' 3108 עמ' 458) – תיקון מס' 1. תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 394 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 1 (תיקון) בסעיף 16 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ז מס' 2104 מיום 26.7.2007 עמ' 390 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 155 עמ' 202) – תיקון מס' 2 [במקור מס' 3]; ר' סעיפים 3, 4 לענין תחילה ותחולה.

3. תחילתו של סעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008).

4. השתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף 5(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, תהיה בהדרגה, כמפורט להלן:

 (1) בשנת הכספים 2008 – בשיעור של 18% מסכום הבסיס;

 (2) משנת הכספים 2009 ועד שנת הכספים 2013 – לכל הפחות בשיעורים שווים מדי שנה, באופן שעד שנת הכספים 2013 תושלם מלוא ההשתתפות.

ס"ח תשע"ז מס' 2643 מיום 8.6.2017 עמ' 986 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1115 עמ' 888) – תיקון מס' 3 בסעיף 4 לחוק לביטול פקודת העיתונות, תשע"ז-2017.

[1] ר' סעיף 4 לתיקון מס' 2 לענין החלת השתתפות אוצר המדינה בשנות הכספים 2008 עד 2013.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות