נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

תוכן ענינים

פרק ראשון: מבוא

Go

3

סעיף 1

פירושים

Go

3

פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות

Go

3

סעיף 2

גיל עבודה

Go

3

סעיף 2א

עבודה בחופשת לימודים

Go

4

סעיף 4

הופעות וצילומים

Go

4

סעיף 5

איסור עבודה במקומות מסוימים

Go

4

סעיף 6

עבודות אסורות

Go

4

סעיף 7

גיל מיוחד לעבודות מסויימות

Go

4

פרק שלישי: בדיקות רפואיות

Go

4

סעיף 8

מוסד רפואי מוסמך

Go

4

סעיף 9

איסור תשלום

Go

4

סעיף 10

סדרי בדיקה רפואית

Go

4

סעיף 11

אישור רפואי להעבדה

Go

4

סעיף 11א

עבודה זמנית

Go

5

סעיף 12

בדיקה רפואית חוזרת

Go

5

סעיף 13

הודעה על תוצאות בדיקה רפואית

Go

5

סעיף 14

איסור העבדה לאחר קבלת הודעה

Go

5

סעיף 16

בדיקה רפואית עד גיל 21

Go

5

פרק רביעי: הדרכה בבחירת מקצוע

Go

5

סעיף 17

פירושים

Go

5

סעיף 18

מתן הדרכה בבחירת מקצוע

Go

6

סעיף 19

מנגנון להדרכה בבחירת מקצוע

Go

6

פרק חמישי: שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

Go

6

סעיף 20

יום עבודה ושבוע עבודה

Go

6

סעיף 21

שעות המנוחה השבועית

Go

6

סעיף 22

הפסקות

Go

6

סעיף 22א

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

Go

6

סעיף 23

לימוד ושעות עבודה

Go

6

סעיף 24

איסור עבודת לילה

Go

7

סעיף 25[1]

היתר עבודת לילה

Go

7

סעיף 26

היתרים הוראות כלליות

Go

7

סעיף 27

חופשה שנתית

Go

8

פרק ששי: חובת יום לימודים

Go

8

סעיף 27א

חובת יום לימודים

Go

8

סעיף 27ב

פטור מן החובה

Go

8

סעיף 27ג

סמכות פיקוח

Go

8

סעיף 27ד

אישור על סיום לימודים

Go

8

סעיף 27ה

שחרור ללימודים

Go

8

פרק שישי 1: הוראות בדבר היתרים

Go

8

סעיף 27ו

היתר להעבדת נער

Go

8

סעיף 27ז

שמיעת הנער

Go

9

פרק שביעי: ביצוע ועונשין

Go

9

סעיף 28

פנקס עבודה

Go

9

סעיף 28א

הודעה בדבר שעות הלימודים

Go

9

סעיף 29

סמכויות מפקח עבודה

Go

9

סעיף 29א

צו למניעת פעולה מפירה

Go

9

סעיף 30

מועצה לעניני נוער עובד

Go

9

סעיף 30א

ועדות המועצה

Go

10

סעיף 31

רישום נערים עובדים

Go

10

סעיף 32

חובת יידוע

Go

10

סעיף 33

העבדה מסכנת

Go

10

סעיף 33א

העבדה אסורה אחרת

Go

10

סעיף 33ב

העבדת בוגר

Go

10

סעיף 33ג

עבירות נוספות

Go

11

סעיף 33ד

פעולות אסורות לגבי הופעות וצילומים

Go

11

סעיף 33ה

אחריות תאגיד

Go

11

סעיף 33ו

אחריות קפידה

Go

11

סעיף 33ז

עבירה נמשכת

Go

11

סעיף 33ח

הפרעה למפקח עבודה

Go

11

סעיף 34

נער המועבד על ידי מעבידים שונים

Go

11

סעיף 37

חובת הורים

Go

11

סעיף 38

חובת פיקוח

Go

12

סעיף 38א

חובות פיקוח ברשות ציבורית

Go

12

סעיף 39

ראיות

Go

12

סעיף 40

אגרות

Go

12

סעיף 40א

תשלום שכר עבודה

Go

12

סעיף 41

המדינה כמעביד

Go

12

סעיף 42

ביצוע ותקנות

Go

12

סעיף 43

העברת סמכויות

Go

12

סעיף 44

אי חלות חוק

Go

12

סעיף 45

ביטול

Go

12

סעיף 46

תחילת תוקף

Go

12


חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953*

פרק ראשון: מבוא

פירושים

1.    (א)  בחוק זה –

          "ילד" פירושו – מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה;

          "צעיר" פירושו – מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה;

          "נער" פירושו – ילד או צעיר;

          "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו;

(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

          "מפקח עבודה" פירושו – מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

"מפקח עבודה" פירושו – מפקח כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה, 1943 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;

          "מפקח עבודה אזורי" פירושו – מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          "פנקס עבודה" – (נמחקה);

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 715 (ה"ח 901)

מחיקת הגדרת "פנקס עבודה"

הנוסח הקודם:

"פנקס עבודה" פירושו – פנקס שהוצא על פי סעיף 28;

          "רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו – מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ב)  לענין חוק זה רואים נער כמועסק ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעסיקו אם הנער עובד –

(1)   אצל הוריו – בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים;

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

(2)   אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עבודה ובין אם לאו; לענין זה, "עבודה" – לרבות רוכלות;

(תיקון מס' 7) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

(3)   בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.

(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ג)   לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 4, כהעסקה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עבודה, ואף אם ההעסקה היתה חד-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה, "העסקת ילד" – לרבות שיתופו.

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 190 (ה"ח 1065)

(3) בכל מפעל שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית, אך להוציא בית ספר שאושר על ידי שר העבודה כבית ספר מקצועי הנתון לפיקוחו.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד –

(1) אצל הוריו – בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים;

 2) אצל אדם אחר- בין כעובד ובין כחניך;

(2) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו; לענין זה, "עבודה" – לרבות רוכלות;

(3) בכל מפעל בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.

(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 4, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה חד-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה, "העסקת ילד" – לרבות שיתופו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד כמועסק ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו כמעסיקו אם הנער עובד –

(1) אצל הוריו – בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים;

(2) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד יחסי עבודה ובין אם לאו; לענין זה, "עבודה" – לרבות רוכלות;

(3) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.

(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 4, כהעבדה כהעסקה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד יחסי עבודה, ואף אם ההעסקה היתה חד-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה, "העסקת ילד" – לרבות שיתופו.

פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות

גיל עבודה (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 14) תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

2.    (א)  לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ב)  ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (בסעיף זה – לימוד חובה), לא יועסק אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953;

(תיקון מס' 5) תשל"ב-1972

(2)   (בוטלה);

(3)   ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(4)   מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

(תיקון מס' 14)  תש"ע-2010

          (ב1) צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועסקו בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 7) תשל"ג-1973

          (ג)   שר העבודה רשאי להתיר העסקת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד[1].

(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

          (ד)  (בוטל).

מיום 11.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 563 מיום 11.7.1969 עמ' 177 (ה"ח 810)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. (א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 14 שנה.

(ב) האיסור על פי סעיף קטן (א) אינו חל לגבי ילד אשר בתאריך פרסומו של חוק זה מלאו לו 13 שנה ובאותו תאריך הוא מועבד והעבדתו מותרת על פי פקודת העבדתם של ילדים ונערים, 1945.

 

מיום 30.7.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 630 מיום 30.7.1971 עמ' 146 (ה"ח 919)

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיה מותר – עד ראשית שנת הלימודים תשל"ב עד ראשית שנת הלימודים תשל"ג – להעביד ילד שמלאו לו 14 שנה אם לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לא הוחל לגביו.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 123 (ה"ח 1001)

ביטול פסקה 2(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) הילד מועבד בתקופה של חופשת לימודים רשמית;

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 190 (ה"ח 1065)

(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

(ג) (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) יהיה מותר, עד ראשית שנת הלימודים תשל"ג – להעביד ילד שמלאו לו 14 שנה אם לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לא הוחל לגביו.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

ביטול סעיף קטן 2(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) יהיה מותר, עד ראשית שנת הלימודים תשל"ג- להעביד ילד שמלאו לו 14 שנה אם לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, לא הוחל לגביו.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

גיל עבודה לילד

2. (א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

(ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (בסעיף זה – לימוד חובה), לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג– 1953;

(2) (בוטלה);

(3) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(4) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

(ב1) צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף קטן (ב).

(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

(ד) (בוטל).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

2. (א) לא יועבד יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

(ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (בסעיף זה – לימוד חובה), לא יועבד יועסק אלא אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג-1953;

(2) (בוטלה);

(3) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(4) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

(ב1) צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו יועסקו בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף קטן (ב).

(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת העסקת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

(ד) (בוטל).

עבודה בחופשת לימודים (תיקון מס' 5) תשל"ב-1972 (תיקון מס' 8) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

2א.     (א)  ילד שמלאו לו 14 שנה, מותר להעסיקו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעסיק ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העסקת ילד לפי סעיף 2(ג).

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ב)  הוראות חוק החניכות, תשי"ג-1953, לא יחולו על העסקת כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 123 (ה"ח 1001)

הוספת סעיף 2א

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1553 מיום 19.7.1995 עמ' 361 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף קטן 2א(א)

הנוסח הקודם:

(א) ילד שמלאו לו 14 שנה מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

(א) ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו 15 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 2(ג).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

2א. (א) ילד שמלאו לו 14 שנה, מותר להעבידו להעסיקו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד להעסיק ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת העסקת ילד לפי סעיף 2(ג).

(ב) הוראות חוק החניכות, תשי"ג-1953, לא יחולו על העבדה העסקה כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

3.    (בוטל).

מיום 11.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 563 מיום 11.7.1969 עמ' 178 (ה"ח 810)

3. (א) לא ירכול ילד שעדיין לא מלאו לו 14 שנה 15 שנה.

(ב) שר העבודה רשאי להתיר רוכלות לילד אף אם עדיין לא מלאו לו 14 שנה 15 שנה אם בשים לב למצבו הכלכלי של הילד ימצא לנכון לעשות כן.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1553 מיום 19.7.1995 עמ' 361 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

גיל רוכלות לילד

3 (א) לא ירכול ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

(ב) שר העבודה רשאי להתיר רוכלות לילד אף אם עדיין לא מלאו לו 15 שנה אם בשים לב למצבו הכלכלי של הילד ימצא לנכון לעשות כן.

 

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

איסור רוכלות לילד

3. לא יועסק ילד ברוכלות אם טרם מלאו לו 15 שנה.

הופעות וצילומים (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

4.    (א)  מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ב)[2] על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר1, לתקופה מוגבלת, להעסקתו של ילד פלוני או לתיווך להעסקתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא יינתן היתר להעסקה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

          (ג)   בסעיף זה, "הופעה" – לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.

מיום 11.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 563 מיום 11.7.1969 עמ' 178 (ה"ח 810)

(א) שר העבודה רשאי להתיר, התרת שעה, העבדתו של ילד שעדיין לא מלאו לו 14 שנה 15 שנה, על מנת שישתתף בהופעה אמנותית, אם לדעת השר רצוי לעשות כן.

מיום 16.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

היתר עבודות למען אמנות

4. (א) שר העבודה רשאי להתיר, התרת שעה, העבדתו של ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה, על מנת שישתתף בהופעה אמנותית, אם לדעת השר רצוי לעשות כן.

(ב) שר העבודה יקבע להיתר כזה את התנאים הדרושים לדעתו על מנת לשמור על בריאותו של הילד, להבטיח את התפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית, ועל מנת להבטיח מנוחה של 14 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו; ורשאי הוא לקבוע תנאים אחרים להיתר.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעביד להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו להעסקתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו להעסקתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה להעסקה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

איסור עבודה במקומות מסוימים (תיקון מס' 8)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

5.    ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועסק במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

מיום 11.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 563 מיום 11.7.1969 עמ' 178 (ה"ח 810)

5. ילד אף אם מלאו לו 14 שנה 15 שנה, לא יועבד ולא ירכול –

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1553 מיום 19.7.1995 עמ' 361 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. ילד אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועבד ולא ירכול-

(1) במלון, בבית קפה, או באולם ריקודים;

(2) במקום בו מטפלים בחולי רוח;

(3) בכל מקום אחר שקבע שר העבודה, בין בדרך כלל- בתקנות, ובין במיוחד- בדרך שימצא לנכון, אם לדעתו עבודתו של ילד או היותו רוכל באותו מקום עלולה להשפיע לרעה על התפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הילד.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

5. ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועבד ולא יועסק ברוכלות במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד או היותו מועסק כרוכל באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

5. ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועבד יועסק במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

עבודות אסורות (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

6.    שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העסקת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העסקתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

6. שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת העסקת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם העסקתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

גיל מיוחד לעבודות מסויימות (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

7.    שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועסק בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העסקתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

7. שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד יועסק בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו העסקתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

פרק שלישי: בדיקות רפואיות

מוסד רפואי מוסמך (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

8.    (א)  בפרק זה –

          "מוסד רפואי מוסמך" – קופת חולים, כהגדרתה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

          "רופא משפחה" – רופא, רופא בעל תואר מומחה ברפואת ילדים או רופא בעל תואר מומחה ברפואת המשפחה, כמשמעותם לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976 (להלן – פקודת הרופאים), המועסקים על ידי מוסד רפואי מוסמך;

          "רופא מורשה" – רופא בעל תואר מומחה ברפואה תעסוקתית לפי פקודת הרופאים או רופא המועסק על ידי מוסד רפואי מוסמך שהורשה, לענין הוראות פרק זה, על ידי שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות.

          (ב)  בדיקה רפואית לענין עבודות המחייבות בדיקות התאמה לפי סעיפים 11(ב) ו-12, תיעשה בידי רופא מורשה.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ג)   אישור רפואי שניתן לפי פרק זה לא יכלול כל מידע רפואי מעבר לנדרש לפי הוראות חוק זה.

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 190 (ה"ח 1065)

(ב) בדיקה רפואית על פי פרק זה תיעשה בידי רופא שהורשה לכך על ידי שר הבריאות, לפי המלצת מוסד רפואי מוסמך (להלן רופא מורשה).

(ג) הודעה על הסמכת מוסד רפואי ועל הרשאת רופא תפורסם ברשומות.

(ב) בדיקה רפואית על פי פרק זה תיעשה בידי רופא שהרשה לכך שר הבריאות בהרשאה אישית או בהרשאה לסוג רופאים; לרופא שהורשה כאמור ייקרא להלן "רופא מורשה".

(ג) הודעה על הסמכת מוסד רפואי ועל הרשאה לסוג רופאים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 256 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

מוסד רפואי מוסמך ורופא מורשה

8. (א) לענין פרק זה מוסד רפואי מוסמך הוא –

(1) לשכה מחוזית של משרד הבריאות;

(2) מוסד ששר העבודה, לאחר התיעצות בשר הבריאות, הסמיכו לכך;

(ב) בדיקה רפואית על פי פרק זה תיעשה בידי רופא שהרשה לכך שר הבריאות בהרשאה אישית או בהרשאה לסוג רופאים; לרופא שהורשה כאמור ייקרא להלן "רופא מורשה".

(ג) הודעה על הסמכת מוסד רפואי ועל הרשאה לסוג רופאים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 715 (ה"ח 901)

הוספת סעיף קטן 8(ג)

איסור תשלום (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

9.    נער, הוריו או מעסיקו, אינם חייבים בכל תשלום בעד בדיקה רפואית או בעד אישור רפואי על פי פרק זה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

9. נער, הוריו או מעבידו מעסיקו, אינם חייבים בכל תשלום בעד בדיקה רפואית או בעד אישור רפואי על פי פרק זה.

סדרי בדיקה רפואית

10.  שר העבודה רשאי, לאחר התיעצות בשר הבריאות, לקבוע, בתקנות, הוראות בדבר עריכתן והיקפן של בדיקות רפואיות על פי פרק זה.

אישור רפואי להעסקה (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

11.  (א)  לא יועסק נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו.

          (ב)  (1)   בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" – עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה;

(2)   לא יועסק נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך;

(תיקון מס' 189 תשע"ו-2016

(3)   אישור לפי פסקה (2) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 257 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

בדיקה רפואית יסודית

11. (א) לא יועבד נער ולא ירכול, אלא אם נבדק בדיקה רפואית יסודית ואושר, על ידי מוסד רפואי מוסמך על סמך דין חשבון של הרופא המורשה שבדק אותו, כמתאים מבחינה רפואית לאותה עבודה או התעסקות.

(ב) נער שלא עבד תקופה ממושכת, לא יועבד אלא אם נבדק, סמוך לפני שהוא מתחיל לעבוד מחדש, בדיקה רפואית יסודית ואושר כאמור.

תקופה ממושכת היא-

(1) לגבי עבודות שייקבעו בתקנות, לאחר התייעצות בשר הבריאות, כעבודות מסוכנות- ששה חדשים;

(2) לגבי כל עבודה אחרת- שנה אחת.

(ג) אישור לפי סעיף זה יהיה לעבודה מסויימת או להתעסקות ברוכלות מסויימת או לסוג התעסקויות או עבודות בדומה להן מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון. האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

(ד) שום איסור על פי סעיף זה לא יחול אלא כתום ששה חדשים לאחר תחילת תקפו של חוק זה.

(ה) האיסור על פי הסעיפים הקטנים (א) ו- (ב) לא יחול לגבי נער שלפי הרשום בפנקס העבודה שלו הועבד ביום תחילת תקפו של חוק זה בעבודה שלא נקבעה כעבודה מסוכנת על פי סעיף קטן (ב)(1).

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

אישור רפואי להעבדה להעסקה

11. (א) לא יועבד יועסק נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו להעסקתו.

(ב) (1) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" – עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה;

(2) לא יועבד יועסק נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך;

(3) אישור לפי פסקה (2) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

(3) אישור לפי פסקה (2) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

עבודה זמנית (תיקון מס' 7) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

11א.  שר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף 2, לעבוד תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות ואינה כרוכה במאמץ גופני קשה, אם ניתן מאת רופא המשפחה אישור רפואי להעסקתו של הנער באותה עבודה; היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או מיוחד[3].

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 190 (ה"ח 1065)

הוספת סעיף 11א

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 257 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

11א. שר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף 2, לעבוד תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות ואינה כרוכה במאמץ גופני קשה, אם ניתן מאת הרופא המטפל רופא המשפחה אישור רפואי להעבדתו של הנער באותה עבודה; היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או מיוחד.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

11א. שר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף 2, לעבוד תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות ואינה כרוכה במאמץ גופני קשה, אם ניתן מאת רופא המשפחה אישור רפואי להעבדתו להעסקתו של הנער באותה עבודה; היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או מיוחד.

בדיקה רפואית חוזרת (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

12.  (א)  נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן – בדיקה רפואית חוזרת).

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ב)  על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, אישור רפואי שבו תצוין, כל הגבלה בעבודה הנובעת משינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותו לידיעת ההורים, המעסיק, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

מיום 20.6.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 395 מיום 20.6.1963 עמ' 99 (ה"ח 527)

(א) נער ייבדק בדיקת ביקורת רפואית לא יועבד נער ולא ירכול, בלא שנבדק בדיקת בקורת רפואית

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 190 (ה"ח 1065)

ת"ט תשל"ד-1974

ס"ח תשל"ד מס' 726 מיום 28.2.1974 עמ' 42

12. (א) לא יועבד נער ולא ירכול, בלא שנבדק בדיקת בקורת רפואית בדיקה רפואית חוזרת

(1) אם הוא עובד בעבודה שנקבעה בתקנות על פי סעיף 11(ב) כעבודה מסוכנת – אחת לששה חדשים;

(2) אם הוא עובד בעבודה אחרת או רוכל – אחת לשנה.

(ב) מפקח עבודה אזורי רשאי לדרוש, בהודעה בכתב לנער שהעתק ממנה נשלח למעבידו ולהוריו, שהנער ייבדק בדיקת בקורת בדיקה רפואית חוזרת תוך הזמן שנקבע בהודעה.

(ג) תוצאותיה של בדיקת ביקורת על פי סעיף זה יירשמו על ידי המוסד הרפואי המוסמך, על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה, בפנקס העבודה של הנער, וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, שלדעת הרופא יש לייחסן לעבודה או לרוכלות, יצויין במיוחד.

(ג) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, נציג הנוער העובד שבו חבר הנער, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ומפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

 

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 257 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

בדיקת בקורת רפואית

12. (א) לא יועבד נער ולא ירכול, בלא שנבדק בדיקה רפואית חוזרת –

(1) אם הוא עובד בעבודה שנקבעה בתקנות על פי סעיף 11(ב) כעבודה מסוכנת אחת לששה חדשים;

(2) אם הוא עובד בעבודה אחרת או רוכל- אחת לשנה.

(ב) מפקח עבודה אזורי רשאי לדרוש, בהודעה בכתב לנער שהעתק ממנה נשלח למעבידו ולהוריו, שהנער ייבדק בדיקה רפואית חוזרת תוך הזמן שנקבע בהודעה.

(ג) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, נציג הנוער העובד שבו חבר הנער, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ומפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד המעסיק, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער אישור רפואי שבו תצוין, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי הנובעת משינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעסיק, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 ויביא אותו לידיעת ההורים, המעסיק, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג-1953.

הודעה על תוצאות בדיקה רפואית (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

13.  (א)  העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 11(ב) ו-12 כי –

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

(2)   הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועסק;

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

(3)   העבודה בה מועסק הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו –

ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ב)  מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועסק, יישלח העתק גם למעסיקו של הנער.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

(א) העלתה בדיקה רפואית על פי פרק זה על פי סעיפים 11(ב) ו-12 כי –

(1) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה שבן גילו מתאים לה, בדרך כלל;

(2) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד או להתעסקות ברוכלות;

(3) העבודה בה מועבד הנער או התעסקותו ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו –

ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 11(ב) ו-12 כי –

(1) (נמחקה);

(2) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד מועסק;

(3) העבודה בה מועבד מועסק הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו –

ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד מועסק, יישלח העתק גם למעבידו למעסיקו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד מועסק.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועסק, יישלח העתק גם למעסיקו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועסק.

איסור העסקה לאחר קבלת הודעה (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

14.  קיבל המעסיק העתק הודעה בהתאם לסעיף 13, יחדל להעסיק את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

איסור העבדה העסקה לאחר קבלת הודעה

14. קיבל המעביד המעסיק העתק הודעה בהתאם לסעיף 13, יחדל להעביד להעסיק את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

15.  (בוטל).

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

איסור רוכלות לאחר בדיקת בקורת

15. העלתה בדיקה רפואית על פי סעיף 12 שנער אינו מתאים מבחינה רפואית להמשיך בהתעסקותו ברוכלות, יחדל הנער, תוך ארבעה עשר יום מתאריך הבדיקה, לעסוק באותו ענף הרוכלות או בענף רוכלות הדומה לו מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

בדיקה רפואית עד גיל 21 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

16.    (א)  מועסק אדם שעדיין לא מלאו לו 21 שנה, והוא מועסק בעבודה שיש בה סיכון מיוחד לבריאות – חלות לגביו הוראות פרק זה והוראות הפרק הששי, כאילו היה נער.

          (ב)  שר העבודה יקבע, בתקנות, לאחר התיעצות בשר הבריאות, את העבודות שיש בהן סיכון מיוחד לבריאות לענין זה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מועבד מועסק אדם שעדיין לא מלאו לו 21 שנה, והוא מועבד מועסק בעבודה שיש בה סיכון מיוחד לבריאות – חלות לגביו הוראות פרק זה והוראות הפרק הששי, כאילו היה נער.

הצגה ושמירה של אישור רפואי (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

16א.  (א)  מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11(א), ואם העבודה מחייבת בדיקות התאמה, גם אישור רפואי שניתן לפי סעיף 11(ב)(2).

          (ב)  מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו את האישור הרפואי שהוצג לפניו לפי סעיף קטן (א) או את העתקו, בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

הוספת סעיף 16א

פרק רביעי: הדרכה בבחירת מקצוע

פירושים

17.  בפרק זה, "הדרכה בבחירת מקצוע" פירושו – ההדרכה הניתנת לנער בבחירת מקצוע או להתקדמותו במקצוע, בשים לב לתכונותיו האישיות של הנער ולסיכויי התעסוקה.

מתן הדרכה בבחירת מקצוע

18.  (א)  שר העבודה ינקוט צעדים הדרושים לדעתו כדי לאפשר הדרכה בבחירת מקצוע.

          (ב)  שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, עבודות שאין לקבל להן נער אלא אם נוכח המקבל שניתנה לנער קודם הדרכה בבחירת מקצוע על ידי מוסד מוסמך, על פי סעיף 19.

מנגנון להדרכה בבחירת מקצוע

19.  (א)  שר העבודה רשאי למנות אדם להיות הממונה על הדרכה בבחירת מקצוע. הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

          (ב)  שר העבודה יסמיך מוסדות למתן הדרכה בבחירת מקצוע ומוסד שהוסמך כאמור לא יעסיק במתן הדרכה בבחירת מקצוע אלא אנשים שיש להם ההכשרה שנקבעה על ידי שר העבודה בתקנות.

פרק חמישי: שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

יום עבודה ושבוע עבודה (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

20.  (א)  לא יועסק נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

          (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, יכול שיועסק צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.

          (ב)  ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יועסק נער יותר משבע שעות עבודה.

(תיקון מס' 13) תש"ע-2009

          (ג)   "שעות עבודה" פירושו – הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף 22א, חוץ מהפסקות על פי סעיף 22.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף קטן 20(א1)

מיום 1.1.2010

פסקה 20א(ב)(1) מיום 1.7.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 276 (ה"ח 281)

(ג) "שעות עבודה" פירושו – הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף 22א, חוץ מהפסקות על פי סעיף 22.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) לא יועבד יועסק נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, יכול שיועבד שיועסק צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.

(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יועבד יועסק נער יותר משבע שעות עבודה.

שעות המנוחה השבועית (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

21.  (א)  לא יועסק נער במנוחה השבועית.

          (ב)  (1)   המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול – לגבי נער יהודי – את יום השבת;

(2)   לגבי נער שאיננו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) לא יועבד יועסק נער במנוחה השבועית.

הפסקות (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

22.  (א)  הועסק נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, ¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

          (ב)  ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.

          (ג)   בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

22. (א) הועבד הועסק נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, ¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.

(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו מעסיקו להישאר במקום העבודה; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים (תיקון מס' 13)  תש"ע-2009

22א.  (א)  נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ב)  (1)   המעסיק יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו;

(2)   על אף הוראות סעיף 44, הוראות שנקבעו לפי סעיף 20א(ב)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יחולו גם לגבי תחולת הוראות פסקה (1).

          (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי שירותים, אלא להוסיף עליהן.

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ד)  הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם במועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת הוראות סעיף קטן (ב)(1), העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין; בסעיף זה –

          "מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית;

          "מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

          "קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו.

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2017

          (ה)  על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 5א לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007.

מיום 1.1.2010

פסקה 22א(ב)(1) מיום 1.7.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 276 (ה"ח 281)

הוספת סעיף 22א

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) (1) המעביד המעסיק יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו;

(2) על אף הוראות סעיף 44, הוראות שנקבעו לפי סעיף 20א(ב)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יחולו גם לגבי תחולת הוראות פסקה (1).

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי שירותים, אלא להוסיף עליהן.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד מעסיק ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם במועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת הוראות סעיף קטן (ב)(1), העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין; בסעיף זה –

"מזמין שירות" – מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית;

"מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

"קבלן שירות" – מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו.

מיום 3.10.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2628 מיום 3.4.2017 עמ' 597 (ה"ח 689)

(ה) על הליכים בשל הפרת הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 5א לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007.

לימוד ושעות עבודה (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

23.  (א)  נמסרה למעסיק הודעה בכתב מאת מוסד מוסמך להשתלמות, האומרת שנער פלוני מבקר בימים מסויימים בשיעורי ערב של המוסד, לא יועסק הנער באותם הימים אחרי שעה 16.00.

          (ב)  לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מהעבודה לרגל ביקור בשיעורי ערב כאמור, אלא אם המוסד המוסמך להשתלמות הודיע למעסיק בכתב שהנער לא ביקר בשיעורים ורק בעד השעות שבהן נעדר הנער מהעבודה על מנת לבקר בשיעורים ולא ביקר.

(תיקון מס' 7) תשל"ג-1973

          (ג)   לענין סעיף זה, "מוסד מוסמך להשתלמות" פירושו – מוסד להשתלמות נוער עובד ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך או מוסד להשתלמות במסגרת חוק החניכות, תשי"ג-1953, ששר העבודה הסמיכו לכך ושפורסמה על כך הודעה ברשומות.

          (ד)  הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 4(ג) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ועל סעיף 14 לחוק החניכות, תשי"ג-1953, ולא לגרוע מהן.

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 191 (ה"ח 1065)

(ג) לענין סעיף זה, "מוסד מוסמך להשתלמות" פירושו – מוסד להשתלמות נוער עובד ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך או מוסד להשתלמות במסגרת חוק החניכות, תשי"ג-1953, ששר העבודה הסמיכו לכך ושפורסמה על כך הודעה ברשומות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) נמסרה למעביד למעסיק הודעה בכתב מאת מוסד מוסמך להשתלמות, האומרת שנער פלוני מבקר בימים מסויימים בשיעורי ערב של המוסד, לא יועבד יועסק הנער באותם הימים אחרי שעה 16.00.

(ב) לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מהעבודה לרגל ביקור בשיעורי ערב כאמור, אלא אם המוסד המוסמך להשתלמות הודיע למעביד למעסיק בכתב שהנער לא ביקר בשיעורים ורק בעד השעות שבהן נעדר הנער מהעבודה על מנת לבקר בשיעורים ולא ביקר.

איסור עבודת לילה (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

24.  (א)  נער לא יועסק ולא ירכול בלילה.

(תיקון מס' 8) תשנ"ה-1995

          (ב)  בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, חל עליהם – פרק זמן של 12 שעות שבין 20:00 ובין 08:00 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, תש"ט-1949, אינו חל עליו, פרק זמן של 10 שעות שבין 22:00 ובין 06:00.

          (ג)   על אף האמור בסעיף 1(ב) רואים נער כמועסק, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.

מיום 19.7.1995

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ה מס' 1533 מיום 19.7.1995 עמ' 362 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף קטן 24(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) "לילה" פירושו-

לגבי ילד — 12 השעות שבין 18:00 ובין 06:00;

לגבי צעיר — פרק זמן של 12 שעות ובהן השעות שבין 20:00 ובין 06:00.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

24. (א) נער לא יועבד יועסק ולא ירכול בלילה.

(ב) בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, חל עליהם – פרק זמן של 12 שעות שבין 20:00 ובין 08:00 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, תש"ט-1949, אינו חל עליו, פרק זמן של 10 שעות שבין 22:00 ובין 06:00.

(ג) על אף האמור בסעיף 1(ב) רואים נער כמועבד כמועסק, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.

עבודת לילה בתקופת חופשת לימודים רשמית – הוראת שעה (תיקון מס' 18 הוראת שעה) תשע"ו-2016

24א.  (א)  על אף האמור בסעיף 24, מעסיק רשאי להעסיק צעיר עד שעה 24:00 בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר.

          (ג)   הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ליום א' באלול התשע"ט (1 בספטמבר 2019).

מיום 7.4.2016 עד יום 1.9.2019

תיקון מס' 18 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

הוספת סעיף 24א

היתר עבודת לילה

25[4].   (א)  שר העבודה רשאי להתיר העסקת צעיר עד שעה 23.00 במקום שבו עובדים במשמרות.

(תיקון מס' 11) תשס"ז-2007

          (ב)  (1)   ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העסקת צעיר גם אחרי השעה 23:00, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.

(2)   תוקפו של היתר לפי פסקה (1) יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר.

(3)   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(א)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(תיקון מס' 12) תשס"ח-2008

(ב)   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

(תיקון מס' 20) תשע"ח-2018

(ג)    הכרזה על אירוע חירום אזרחילפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

(תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

          (ג)   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העסקתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

          (ד)  סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העסקתו של נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24.00 אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

(תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 7) תשל"ג-1973

          (ה)  שר העבודה רשאי להתיר העסקת צעיר עד שעה 24.00 בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העסקת צעיר משעה 05.00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

מיום 20.6.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 395 מיום 20.6.1963 עמ' 99 (ה"ח 527)

הוספת סעיף קטן 25(ה)

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 191 (ה"ח 1065)

(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 24.00 במקום שבו בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 05.00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

 

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר שמלאו לו 17 שנים, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

מיום 6.2.2007

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ז מס' 2081 מיום 6.2.2007 עמ' 112 (ה"ח 267)

החלפת סעיף קטן 25(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה 23.00.

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 514 (ה"ח 295)

(ב) (1) ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה 23:00, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.

(2) תוקפו של היתר לפי פסקה (1) יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר.

(3) בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

25. (א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת העסקת צעיר עד שעה 23.00 במקום שבו עובדים במשמרות.

(ב) (1) ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת העסקת צעיר גם אחרי השעה 23:00, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.

(2) תוקפו של היתר לפי פסקה (1) יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר.

(3) בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו העסקתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.

(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו העסקתו של נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24.00 אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.

(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת העסקת צעיר עד שעה 24.00 בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת העסקת צעיר משעה 05.00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 252 (ה"ח 1169)

(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

היתרים הוראות כלליות

26.  (א)  בהיתר לפי סעיף 25 ייקבע תנאי המבטיח לנער מנוחה של 14 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו ורשאי שר העבודה לקבוע תנאים והגבלות אחרים.

(תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 7) תשל"ג-1973

          (ב)  היתר לפי סעיף 25(ג) או (ד) יהיה מיוחד; היתר לפי סעיף 25(א) או (ב) יכול להיות כללי או מיוחד או לסוג של צעירים או מפעלים; היתר לפי סעיף 25(א) או (ה) יהיה כללי למקום או לעבודה המפורטים בהיתר ויינתן לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, בארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגוני מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

          (ג)   כל היתר, להוציא היתר מיוחד, והתנאים וההגבלות שנקבעו בו, וכן ביטול היתר כזה ושינוי התנאים שנקבעו בו – יפורסמו ברשומות.

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ד)  מי שניתן לו היתר מיוחד יציג אותו הצגה נראית לעין, במקום שבו מעסיקים לפיו, אך אם הוא מנהל פנקס לפי סעיף 31, רשאי הוא לצרף את ההיתר לפנקס.

(תיקון מס' 2) תשכ"ג-1963

          (ה)  במשלחי-יד לא תעשייתיים, כמשמעותם באמנה בדבר הגבלת עבודת לילה של ילדים ונערים במשלחי-יד לא-תעשייתיים, 1946, לא יינתן היתר לפי סעיף 25(א) אלא אם נתמלאו התנאים הקבועים בסימן ג' פסקה 2 לאמנה.

מיום 20.6.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 395 מיום 20.6.1963 עמ' 99 (ה"ח 527)

(ב) היתר לפי סעיף 25(ג) או (ד) יהיה מיוחד; היתר לפי סעיף 25(א) או (ב) יכול להיות כללי או מיוחד או לסוג של צעירים או מפעלים; היתר לפי סעיף 25(ה) יהיה כללי למקום או לעבודה שיפורטו בהיתר ויינתן לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגוני מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

(ג) כל היתר, להוציא היתר מיוחד, והתנאים וההגבלות שנקבעו בו, וכן ביטול היתר כזה ושינוי התנאים שנקבעו בו – יפורסמו ברשומות.

(ד) מי שניתן לו היתר מיוחד יציג אותו הצגה נראית לעין, במקום שבו מעבידים לפיו, אך אם הוא מנהל פנקס לפי סעיף 31, רשאי הוא לצרף את ההיתר לפנקס.

(ה) במשלחי-יד לא תעשייתיים, כמשמעותם באמנה בדבר הגבלת עבודת לילה של ילדים ונערים במשלחי-יד לא-תעשייתיים, 1946, לא יינתן היתר לפי סעיף 25(א) אלא אם נתמלאו התנאים הקבועים בסימן ג' פסקה 2 לאמנה.

מיום 19.7.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 705 מיום 19.7.1973 עמ' 191 (ה"ח 1065)

(ב) היתר לפי סעיף 25(ג) או (ד) יהיה מיוחד; היתר לפי סעיף 25(א) או (ב) יכול להיות כללי או מיוחד או לסוג של צעירים או מפעלים; היתר לפי סעיף 25(ה) יהיה כללי למקום או לעבודה שיפורטו בהיתר ויינתן לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגוני מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר היתר לפי סעיף 25(א) או (ה) יהיה כללי למקום או לעבודה המפורטים בהיתר ויינתן לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, בארגון הגדול ביותר של נוער עובד ובארגוני מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ד) מי שניתן לו היתר מיוחד יציג אותו הצגה נראית לעין, במקום שבו מעבידים מעסיקים לפיו, אך אם הוא מנהל פנקס לפי סעיף 31, רשאי הוא לצרף את ההיתר לפנקס.

חופשה שנתית

27.  (א)  לגבי נער יש לקרוא בסעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, "18 יום" במקום "14 יום".

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו על שנת העבודה כמשמעותה בחוק האמור שתחילתה ביום ט"ז בניסן תשי"ג (1 באפריל 1953) ועל כל שנת עבודה שלאחריה.

(תיקון מס' 6) תשל"ב-1972

פרק ששי: חובת יום לימודים

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 124 (ה"ח 974)

הוספת פרק ששי

חובת יום לימודים (תיקון מס' 6) תשל"ב-1972

27א.  (א)  שר העבודה יטיל בצו על כל נער עובד שמלאו לו 15 שנים ועדיין לא מלאו לו 18 שנים חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית והם יקויימו במקום שקבע לכך.

          (ב)  שר העבודה רשאי להחיל את חובת הלימודים בהדרגה, ובלבד שתוך חמש שנים מיום תחילת סעיף זה יטיל אותו על כל נער עובד שאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, (להלן – חוק החניכות), חל עליו.

          (ג)   שר העבודה לאחר התייעצות עם שר החינוך והתרבות, יקבע תכנית לימודים מינימלית אחידה; קביעת התכנית לא תמנע הוספת שיעורים על המפורטים בה; משך הלימודים, לפי סוג הנערים, ייקבע בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.

          (ד)  צו כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיהא כללי, או מיוחד למפעל פלוני או לסוגי מפעלים, לענפי עבודה או לאזורים גיאוגרפיים, או לבני גיל או רמת השכלה מסויימים.

          (ה)  בצו יכול שייקבע חובת לימודים רצופה ביום אחד בשבוע או מפוצלת לכמה ימים בשבוע, ובלבד שלא תעלה בסך הכל על תשע שעות בשבוע.

          (ו)   לגבי סוגי נערים מסויימים, רשאי השר לקבוע תקופות לימודים מרוכזות במשך השנה, ואת מספר השעות בשבוע שיוקדשו ללימודים אלה.

          (ז)   נער החייב בחובת לימודים לפי סעיף זה זכאי לקבלם חינם, ולא יידרש לשלם כל תשלום בעדם; הוראה זו אינה חלה על ציוד וחמרי לימוד.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 124 (ה"ח 974)

הוספת סעיף 27א

פטור מן החובה

27ב.  חובת הלימודים לפי פרק זה לא תחול לגבי נער –

(1)  הלומד בבית ספר שחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, חל עליו;

(2)  הלומד במוסד מוסמך להשתלמות כמשמעותו בסעיף 23;

(3)  הלומד בבית ספר או במוסד לימודים שרוב עובדי החינוך בו הם עובדי המדינה הפועלים בתוקף תפקידם;

(4)  הלומד בבית ספר או במוסד לימודים ששר העבודה קבע אותו כמוסד שהלימודים בו פוטרים את הנער מהחובה לפי פרק זה;

(5)  בגיל שחלה עליו חובת לימודים לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, זולת אם שוחרר מחובה זו מטעם שר החינוך והתרבות.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 124 (ה"ח 974)

הוספת סעיף 27ב

סמכות פיקוח

27ג.   (א)  מפקח על חניכות כמשמעותו בחוק החניכות, יפקח גם על קיום החובות לפי פרק זה, ויהיו לו לשם כך הסמכויות המוקנות לו בחוק האמור.

          (ב)  מועצת החניכות שהוקמה לפי חוק החניכות תהיה מועצה מייעצת לענין הוראות פרק זה.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

הוספת סעיף 27ג

אישור על סיום לימודים

27ד.  שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן אישור על סיום חובת הלימודים לפי פרק זה.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

הוספת סעיף 27ד

שחרור ללימודים (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

27ה.  (א)  מי שמעסיק נער שחלה עליו חובת לימודים לפי פרק זה, חייב לשחררו מעבודה לשעות הלימודים ואין להעסיקו בשעות אלה.

          (ב)  לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מעבודתו לרגל לימודים כאמור, אלא אם הוכח כי לא השתתף בלימודים, והכל אם אין בהסכם קיבוצי החל על הנער ועל מעסיקו הוראה אחרת לענין זה.

          (ג)   המוסד שבו לומד הנער בשעות העדרו מעבודה יודיע למעסיקו, בדרך שנקבעה, על שעות הלימודים שבהן חייב הנער ואם אכן השתתף בהן.

          (ד)  שר העבודה רשאי לקבוע בהוראה כללית או מסווגת, שהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו גם לגבי נער הלומד בבית ספר או מוסד מן המנויים בסעיף 27ב.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

הוספת סעיף 27ה

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מי שמעביד שמעסיק נער שחלה עליו חובת לימודים לפי פרק זה, חייב לשחררו מעבודה לשעות הלימודים ואין להעבידו להעסיקו בשעות אלה.

(ב) לא ינוכה משכר עבודתו של נער על שנעדר מעבודתו לרגל לימודים כאמור, אלא אם הוכח כי לא השתתף בלימודים, והכל אם אין בהסכם קיבוצי החל על הנער ועל מעבידו מעסיקו הוראה אחרת לענין זה.

(ג) המוסד שבו לומד הנער בשעות העדרו מעבודה יודיע למעבידו למעסיקו, בדרך שנקבעה, על שעות הלימודים שבהן חייב הנער ואם אכן השתתף בהן.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

רק שישי 1: הוראות בדבר היתרים

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת פרק שישי 1

היתר להעסקת נער (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

27ו.   (א)  לא יינתן היתר להעסקת נער לפי חוק זה (בפרק זה – היתר להעסקת נער), אם יש בו כדי לפגוע בטובתו של הנער.

          (ב)  שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע, ולענין סעיף 4 יקבע, כללים, תנאים וסייגים למתן היתר להעסקת נער או לתיווך להעסקת נער; כללים, תנאים וסייגים כאמור יכול שייקבעו דרך כלל או לסוגי היתרים מסוימים.

          (ג)   היתר להעסקת נער יכלול את אלה:

(1)   תנאים שיבטיחו כי הנער לא ינוצל לרעה, כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו, או התפתחותו התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו לו שעות מנוחה ופנאי הולמות;

(2)   תנאים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו.

          (ד)  שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה שקבע לפי סעיף קטן (ב) או על אלה המפורטים בסעיף קטן (ג), לענין היתר להעסקת נער פלוני.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 27ו

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

היתר להעבדת להעסקת נער

27ו. (א) לא יינתן היתר להעבדת להעסקת נער לפי חוק זה (בפרק זה – היתר להעבדת להעסקת נער), אם יש בו כדי לפגוע בטובתו של הנער.

(ב) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע, ולענין סעיף 4 יקבע, כללים, תנאים וסייגים למתן היתר להעבדת להעסקת נער או לתיווך להעבדת להעסקת נער; כללים, תנאים וסייגים כאמור יכול שייקבעו דרך כלל או לסוגי היתרים מסוימים.

(ג) היתר להעבדת להעסקת נער יכלול את אלה:

(1) תנאים שיבטיחו כי הנער לא ינוצל לרעה, כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו, או התפתחותו התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו לו שעות מנוחה ופנאי הולמות;

(2) תנאים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו.

(ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה שקבע לפי סעיף קטן (ב) או על אלה המפורטים בסעיף קטן (ג), לענין היתר להעבדת להעסקת נער פלוני.

שמיעת הנער (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

27ז.   (א)  במתן היתר להעסקת נער תהיה זכות לנער המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו לענין מתן היתר להעסקתו, ויינתן לדעתו משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.

          (ב)  שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יתקין תקנות לענין דרכי המימוש של זכות הנער לפי סעיף זה.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 258 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 27ז

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) במתן היתר להעבדת להעסקת נער תהיה זכות לנער המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו לענין מתן היתר להעבדתו להעסקתו, ויינתן לדעתו משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.

(תיקון מס' 6) תשל"ב-1972

פרק שביעי: ביצוע ועונשין

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 124 (ה"ח 974)

פרק שישי פרק שביעי: ביצוע ועונשין

הצגת תעודת זהות (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

27ח.  (א)  מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.

          (ב)  מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו העתק של תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (א), בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

הוספת סעיף 27ח

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

28.    (בוטל).

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

(א) נער לא יועבד ולא ירכול, אלא אם קיים פנקס עבודה שהוצא לשמו על ידי שר העבודה, ועל המעביד או על הנער הרוכל, הכל לפי הענין, הראיה כי קיים פנקס כאמור. פנקס עבודה יוצא, ללא תשלום, על פי בקשה שהוגשה בצירוף המסמכים להוכחת גילו של הנער.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) נער לא יועבד יועסק, אלא אם קיים פנקס עבודה שהוצא לשמו על ידי שר העבודה, ועל המעביד המעסיק הראיה כי קיים פנקס כאמור. פנקס עבודה יוצא, ללא תשלום, על פי בקשה שהוגשה בצירוף המסמכים להוכחת גילו של הנער.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

פנקס עבודה

28. (א) נער לא יועסק אלא אם קיים פנקס עבודה שהוצא לשמו על ידי שר העבודה, ועל המעסיק הראיה כי קיים פנקס כאמור. פנקס עבודה יוצא, ללא תשלום, על פי בקשה שהוגשה בצירוף המסמכים להוכחת גילו של הנער.

(ב) שר העבודה יקבע בתקנות את הנוהל להגשת בקשה לפנקס עבודה ואת דרך מסירתו, החזקתו והצגתו.

הודעה בדבר שעות הלימודים (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

28א.  (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב1), לא יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף 2(ב).

          (ב)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהסכמת שר החינוך, לקבוע הוראות בדבר הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לרבות לעניין הגורם במוסד החינוך המוסמך לתתה, פרטיה, צורתה, דרכי מסירתה והחזקתה.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

הוספת סעיף 28א

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב1), לא יועבד יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעביד למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף 2(ב).

סמכויות מפקח עבודה (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

29.  (א)  סמכויות של מפקח עבודה ביחס לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמועסק בו נער, יהיו כסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

          (ב)  אדם הנמצא במקום שאליו בא מפקח עבודה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף קטן (א), וכן נער שיש למפקח עבודה יסוד להניח שהוא עובד או רוכל – רשאי מפקח עבודה לחקור אותו אדם, אותו נער ואת הוריו, בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש איש ליתן תשובה או עדות העלולות להפלילו. מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר.

          (ג)   דין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף קטן (ב) כדין הודעה שנרשמה בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

(א) סמכויות של מפקח עבודה ביחס לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמועבד בו נער, או שנער עוסק בו ברוכלות, הן כסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 10(1) לפקודת מחלקת העבודה, 1943 יהיו כסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) סמכויות של מפקח עבודה ביחס לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמועבד שמועסק בו נער, יהיו כסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

צו למניעת פעולה מפירה (תיקון מס' 15) תשע"ב-2012

29א.  (א)  (1)   היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר ששר התעשייה המסחר והתעסוקה הסמיך לעניין זה, יסוד סביר להניח שאדם מבצע או עומד לבצע, במעשה או במחדל, פעולה מפירה, רשאי הוא להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו המורה לאותו אדם להימנע מהפעולה המפירה או לעשות מעשה למניעתה (בסעיף זה – צו למניעת פעולה מפירה;

(2)   הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, להגיש בקשה למתן צו למניעת פעולה מפירה;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(3)   בסעיף זה, "פעולה מפירה" – פעולה בניגוד להוראות לפי סעיפים 2, 2א, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18(ב), 20, 21, 22, 22א, 23, 24, 27ה, 28א, 31, 32, 33ד.

          (ב)  (1)   בית הדין האזורי לעבודה רשאי לתת צו למניעת פעולה מפירה במעמד צד אחד;

(2)   ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו, ורשאי בית הדין האזורי לעבודה להאריך את תוקפו של הצו למניעת פעולה מפירה, לבטלו או לשנותו, אף אם מי שלגביו ניתן הצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

          (ג)   נוכח בית הדין האזורי לעבודה כי יש בפעולה המפירה או בנסיבות העניין משום סיכון שלומו או בריאותו של נער, רשאי הוא להורות בצו למניעת פעולה מפירה על מתן ערובה לקיום הצו, בסכום ולתקופה שיקבע.

מיום 5.7.2012

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ב מס' 2366 מיום 5.7.2012 עמ' 478 (ה"ח 469)

הוספת סעיף 29א

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

(א) (1) היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר ששר התעשייה המסחר והתעסוקה הסמיך לעניין זה, יסוד סביר להניח שאדם מבצע או עומד לבצע, במעשה או במחדל, פעולה מפירה, רשאי הוא להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו המורה לאותו אדם להימנע מהפעולה המפירה או לעשות מעשה למניעתה (בסעיף זה – צו למניעת פעולה מפירה;

(2) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, להגיש בקשה למתן צו למניעת פעולה מפירה;

(3) בסעיף זה, "פעולה מפירה" – פעולה בניגוד להוראות לפי סעיפים 2, 2א, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18(ב), 20, 21, 22, 22א, 23, 24, 27ה, 28, 28א 27ה, 28א, 31, 32, 33ד.

מועצה לעניני נוער עובד

30.  (א)  תוקם מועצה לעניני נוער עובד (להלן – המועצה) שתייעץ לשר העבודה בכל ענין הנוגע לחוק זה.

          (ב)  המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי שר העבודה, מבאי כוח מרכז לשכות העבודה הכלליות, ומאנשי הציבור שיתמנו על ידי שר העבודה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעבידים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר. נציגי עובדים יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, ונציגי הנוער העובד יתמנו לאחר התיעצות בארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של נוער עובד, ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה, ונציגי מעבידים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים רפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר העבודה הם נוגעים בדבר.

(תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

          (ג)   מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד גם יחד יהיה כמספר נציגי המעסיקים.

          (ד)  שר העבודה, ובהעדרו מי שנתמנה על ידיו לכך, יהיה יושב ראש המועצה.

          (ה)  המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ג) מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד גם יחד יהיה כמספר נציגי המעבידים המעסיקים.

ועדות המועצה (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

30א.  המועצה רשאית למנות, מבין חבריה, או שלא מבין חבריה, ועדות, ולאצול להן מסמכויותיה, למעט הסמכות לייעץ לשר בכל ענין הנוגע להתקנת תקנות כאמור בסעיף 42.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 30א

רישום נערים עובדים (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

31.  (א)  מעסיק חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל נער המועסק על ידיו, הפרטים שייקבעו בתקנות.

          (ב)  שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעסיקים שעליהם חל סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע כאמור שהפנקס יהיה חלק מפנקס אחר שמעסיק חייב לנהלו על פי חוק ששר העבודה ממונה על ביצועו.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

31. (א) מעביד מעסיק חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל נער המועבד המועסק על ידיו, הפרטים שייקבעו בתקנות.

(ב) שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעבידים המעסיקים שעליהם חל סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע כאמור שהפנקס יהיה חלק מפנקס אחר שמעביד שמעסיק חייב לנהלו על פי חוק ששר העבודה ממונה על ביצועו.

חובת יידוע (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

32.  (א)  מעסיק יביא לידיעת נער המועסק על ידיו את הוראות חוק זה.

          (ב)  שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע דרכים ליידוע נער, על פי הוראות סעיף זה.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 32

הנוסח הקודם:

פרסום הוראות החוק

32. מעביד שסעיף 31 חל עליו יביא את הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לידיעת הנערים המועבדים על ידיו, הכל כפי שייקבע בתקנות.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מעביד מעסיק יביא לידיעת נער המועבד המועסק על ידיו את הוראות חוק זה.

העסקה מסכנת (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

33.  (א)  המעסיק נער באחד מאלה –

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

(1)   בניגוד להוראות סעיפים 2(א), (ב) ו-(ג), 2א או 4 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;

(2)   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

(3)   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העסקת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6;

(4)   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעסיקו בה בגילו;

(5)   בניגוד להוראות סעיף 14,

דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (ב)  המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף 2(ב1), דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

33. (א) מי שהעביד נער בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתן לפיו, דינו – קנס מאה לירות  חמש מאות לירות על כל נער שהועבד כאמור או מאסר חודש או שני הענשים כאחד.

(ב) מי שעשה אחת מאלה –

(1) הפריע למפקח העבודה להשתמש בסמכויותיו או סירב להשיב לו על שאלה שהוא חייב להשיב עליה;

(2) מנע או הפריע לבדיקת בקורת רפואית לפי סעיף 12;

(3) עבר על הוראה בדבר הצגת היתר לפי סעיף 26(ד), בדבר פנקס עבודה לפי סעיף 28(ב), בדבר הנהלת פנקס לפי סעיף 31 או בדבר פרסום הוראות חוק זה לפי סעיף 32,

דינו – קנס מאה לירות חמש מאות לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד; אך לא יוטל על נער קנס העולה על עשר לירות חמישים לירות ולא יידון נער למאסר ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 33

הנוסח הקודם:

עבירות ועונשין

33. (א) מי שהעביד נער בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתן לפיו, דינו- קנס חמש מאות לירות על כל נער שהועבד כאמור או מאסר חודש או שני הענשים כאחד.

(ב) מי שעשה אחת מאלה –

(1) הפריע למפקח העבודה להשתמש בסמכויותיו או סירב להשיב לו על שאלה שהוא חייב להשיב עליה;

(2) מנע או הפריע לבדיקת בקורת רפואית לפי סעיף 12;

(3) עבר על הוראה בדבר הצגת היתר לפי סעיף 26(ד), בדבר פנקס עבודה לפי סעיף 28(ב), בדבר הנהלת פנקס לפי סעיף 31 או בדבר פרסום הוראות חוק זה לפי סעיף 32,

דינו- קנס חמש מאות לירות או מאסר שני שבועות או שני הענשים כאחד; אך לא יוטל על נער קנס העולה על חמישים לירות ולא יידון נער למאסר ולא ייאסר נער על אי תשלום קנס.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

33. (א) המעביד נער באחד מאלה –

(1) בניגוד להוראות סעיפים 2 2(א), (ב) ו-(ג), 2א או 4 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;

(2) במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

(3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6;

(4) בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעבידו בה בגילו;

(5) בניגוד להוראות סעיף 14,

דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ב) המעביד צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף 2(ב1), דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

העבדה העסקה מסכנת

33. (א) המעביד המעסיק נער באחד מאלה –

(1) בניגוד להוראות סעיפים 2(א), (ב) ו-(ג), 2א או 4 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;

(2) במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

(3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת העסקת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6;

(4) בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעבידו להעסיקו בה בגילו;

(5) בניגוד להוראות סעיף 14,

דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ב) המעביד המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף 2(ב1), דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

העסקה אסורה אחרת (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

33א.  המעסיק נער באחד מאלה –

(1)  בניגוד להוראות סעיפים 11 או 12 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א, שענינן בדיקות רפואיות;

(תיקון מס' 13) תש"ע-2009

(2)  בניגוד להוראות סעיפים 20, 21, 22, 22א ו-24, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 25, שענינן שעות עבודה ומנוחה;

(3)  בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א, או 4, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.

          דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 259 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33א

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2218 מיום 16.12.2009 עמ' 277 (ה"ח 281)

(2) בניגוד להוראות סעיפים 20, 21, 22 ו-24 22, 22א ו-24, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 25, שענינן שעות עבודה ומנוחה;

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

העבדה העסקה אסורה אחרת

33א. המעביד המעסיק נער באחד מאלה –

העסקת בוגר (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

33ב.  המעביד את מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, בעבודה ששר העבודה והרווחה קבע, לפי סעיף 16, שיש בה סיכון מיוחד לבריאות, בניגוד להוראות פרק שלישי: בדיקות רפואיות, או בניגוד להוראות פרק שישי: חובת יום לימודים, דינו – כדין המעביד נער לפי סעיפים 33 או 33א, לפי הענין.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 260 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ב

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

העבדת העסקת בוגר

33ב. המעביד המעסיק את מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, בעבודה ששר העבודה והרווחה קבע, לפי סעיף 16, שיש בה סיכון מיוחד לבריאות, בניגוד להוראות פרק שלישי: בדיקות רפואיות, או בניגוד להוראות פרק שישי: חובת יום לימודים, דינו – כדין המעביד המעסיק נער לפי סעיפים 33 או 33א, לפי הענין.

עבירות נוספות (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

33ג.   (א)  המעסיק נער באחד מאלה –

(1)   בעבודה שנקבעה לפי סעיף 18, בלי שנוכח שניתנה לנער, קודם לכן, הדרכה בבחירת מקצוע, כאמור באותו סעיף;

(2)   בניגוד להוראות סעיף 23, למעט סעיף קטן (ב) שבו, שענינן נער המבקר בשיעורי ערב;

(3)   בלי שהציג היתר מיוחד לעבודת לילה בהתאם להוראות סעיף 26(ד);

(4)   בניגוד להוראות סעיף 27ה(א), שענינן נער שחובת לימודים חלה עליו;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(5)   (נמחקה);

(6)   בלי שניהל פנקס בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(7)   בלי שהביא לידיעתו של הנער את הוראות חוק זה בהתאם לחובתו לפי סעיף 32;

דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 14) תש"ע-2010

          (א1) המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בלי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 28א או שלא החזיק הודעה לפי הוראות סעיף 28א(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

          (ב)  מעסיק שניכה משכר עבודתו של נער, בשל היעדרות לצורך לימודים, בניגוד להוראות סעיפים 23(ב) או 27ה(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ג)   מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 24א, בתקופת תוקפו של אותו סעיף, דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 260 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ג

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 640 (ה"ח 328)

הוספת סעיף קטן 33ג(א1)

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

33ג. (א) המעביד המעסיק נער באחד מאלה –

(1) בעבודה שנקבעה לפי סעיף 18, בלי שנוכח שניתנה לנער, קודם לכן, הדרכה בבחירת מקצוע, כאמור באותו סעיף;

(2) בניגוד להוראות סעיף 23, למעט סעיף קטן (ב) שבו, שענינן נער המבקר בשיעורי ערב;

(3) בלי שהציג היתר מיוחד לעבודת לילה בהתאם להוראות סעיף 26(ד);

(4) בניגוד להוראות סעיף 27ה(א), שענינן נער שחובת לימודים חלה עליו;

(5) בלי שהוצא לו פנקס עבודה בהתאם להוראות סעיף 28;

(6) בלי שניהל פנקס בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(7) בלי שהביא לידיעתו של הנער את הוראות חוק זה בהתאם לחובתו לפי סעיף 32;

דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(א1) המעביד המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בלי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 28א או שלא החזיק הודעה לפי הוראות סעיף 28א(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) מעביד מעסיק שניכה משכר עבודתו של נער, בשל היעדרות לצורך לימודים, בניגוד להוראות סעיפים 23(ב) או 27ה(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 716 (ה"ח 901)

33ג. (א) המעסיק נער באחד מאלה –

(1) בעבודה שנקבעה לפי סעיף 18, בלי שנוכח שניתנה לנער, קודם לכן, הדרכה בבחירת מקצוע, כאמור באותו סעיף;

(2) בניגוד להוראות סעיף 23, למעט סעיף קטן (ב) שבו, שענינן נער המבקר בשיעורי ערב;

(3) בלי שהציג היתר מיוחד לעבודת לילה בהתאם להוראות סעיף 26(ד);

(4) בניגוד להוראות סעיף 27ה(א), שענינן נער שחובת לימודים חלה עליו;

(5) בלי שהוצא לו פנקס עבודה בהתאם להוראות סעיף 28;

(6) בלי שניהל פנקס בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

(7) בלי שהביא לידיעתו של הנער את הוראות חוק זה בהתאם לחובתו לפי סעיף 32;

דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(א1) המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בלי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 28א או שלא החזיק הודעה לפי הוראות סעיף 28א(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

(ב) מעסיק שניכה משכר עבודתו של נער, בשל היעדרות לצורך לימודים, בניגוד להוראות סעיפים 23(ב) או 27ה(ב), דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 24א, בתקופת תוקפו של אותו סעיף, דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א).

פעולות אסורות לגבי הופעות וצילומים (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

33ד.  (א)  המתווך, ללא היתר, להעסקה של ילד בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף 4, או המתווך להעסקת ילד בניגוד להוראות היתר שניתן לו לפי הוראות סעיף 4, דינו – כדין המעסיק ילד בניגוד להוראות אותו סעיף.

          (ב)  המזמין הופעה או צילומים כמשמעותם בסעיף 4, שבה אמור לעבוד ילד, חייב להתנות את העסקת הילד בהופעה או בצילומים שהזמין בקבלת היתר לפי הוראות אותו סעיף; הפר המזמין חובה זו, וילד הועסק ללא היתר, בהופעה או בצילומים שהזמין, דינו – מחצית העונש הקבוע למעסיק ילד בניגוד להוראות סעיף 4.

          (ג)   בסעיף זה, "ילד" – מי שטרם מלאו לו 15 שנים.

מיום 16.1.1999

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 260 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ד

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) המתווך, ללא היתר, להעבדה להעסקה של ילד בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף 4, או המתווך להעבדת להעסקת ילד בניגוד להוראות היתר שניתן לו לפי הוראות סעיף 4, דינו – כדין המעביד המעסיק ילד בניגוד להוראות אותו סעיף.

(ב) המזמין הופעה או צילומים כמשמעותם בסעיף 4, שבה אמור לעבוד ילד, חייב להתנות את העבדת העסקת הילד בהופעה או בצילומים שהזמין בקבלת היתר לפי הוראות אותו סעיף; הפר המזמין חובה זו, וילד הועבד הועסק ללא היתר, בהופעה או בצילומים שהזמין, דינו – מחצית העונש הקבוע למעביד למעסיק ילד בניגוד להוראות סעיף 4.

אחריות תאגיד (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

33ה.  בוצעה עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג או 33ד, בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ה

אחריות קפידה (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 10) תשס"א-2000

33ו.   עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד, 33ה ו-38א(ג) היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ו

מיום 27.3.2001

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"א מס' 1768 מיום 27.12.2000 עמ' 87 (ה"ח 2878)

33ו. עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד, ו-33ה 33ה ו-38א(ג) היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

עבירה נמשכת (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

33ז.   בית משפט רשאי, בנוסף לכל עונש הקבוע לעבירה לפי חוק זה, שהיא עבירה נמשכת, להטיל על הנידון קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ז

הפרעה למפקח עבודה (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

33ח.  המפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

הוספת סעיף 33ח

נער המועסק על ידי מעסיקים שונים (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

34.  המעסיק נער ביודעו שהוא מועסק גם על ידי מעסיק אחר, רואים את מי שהעסיקו אותו יום או אותו שבוע שעות העודפות על שמונה ליום או על ארבעים לשבוע כמעסיקו של הנער בכל השעות, אלא אם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שבהן כבר הועסק הנער על ידי מעסיק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

נער המועבד המועסק על ידי מעבידים מעסיקים שונים

34. המעביד המעסיק נער שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועבד מועסק גם על ידי מעביד מעסיק אחר, רואים את מי שהעבידו שהעסיקו אותו יום או אותו שבוע שעות העודפות על שמונה ליום או על ארבעים לשבוע כמעבידו כמעסיקו של הנער בכל השעות, אלא אם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שבהן כבר הועבד הועסק הנער על ידי מעביד מעסיק אחר.

מיום 7.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 717 (ה"ח 901)

34. המעסיק נער שלפי הרישום בפנקס העבודה הוא מועסק ביודעו שהוא מועסק גם על ידי מעסיק אחר, רואים את מי שהעסיקו אותו יום או אותו שבוע שעות העודפות על שמונה ליום או על ארבעים לשבוע כמעסיקו של הנער בכל השעות, אלא אם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שבהן כבר הועסק הנער על ידי מעסיק אחר.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

35.  (בוטל).

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

35. מי שהירשה או הניח לנער שיעסוק ברוכלות במפעל, בקשר למפעל או למען מפעל בניגוד לחוק זה, דינו- קנס מאה לירות חמש מאות לירות על כל נער שעסק ברוכלות כאמור או מאסר חודש או שני הענשים כאחד.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

ביטול סעיף 35

הנוסח הקודם:

הרשאת רוכלות בניגוד לחוק

35. מי שהירשה או הניח לנער שיעסוק ברוכלות במפעל, בקשר למפעל או למען מפעל בניגוד לחוק זה, דינו- קנס חמש מאות לירות על כל נער שעסק ברוכלות כאמור או מאסר חודש או שני הענשים כאחד.

(תיקון מס' 1) תשס"ו-2006

36.  (בוטל).

מיום 14.7.1960

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ך מס' 311 מיום 14.7.1974 עמ' 54 (ה"ח 367)

ביטול סעיף 36

הנוסח הקודם:

רוכלות בניגוד לחוק

36. נער רוכל בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתן לפיו, דינו- כדין אדם שהוא למטה מגיל 16 ונמצא עושה  אחד המעשים המפורטים בסעיף 16(1)(א) לפקודת העבריינים הצעירים, 1937.

חובת הורים (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ד-2014

37.  (א)  הורה לנער חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העסקת הנער בניגוד להוראות סעיף 33; המפר חובה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע למעסיק נער בניגוד לאותן הוראות.

          (ב)  הועסק נער בניגוד להוראה מהוראות סעיף 33, חזקה היא כי הורה הנער הפר חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות, ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 20.7.1972

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ב מס' 662 מיום 20.7.1972 עמ' 125 (ה"ח 974)

37. עסק נער ברוכלות או הועבד נער, שלא על ידי הוריו, בניגוד להוראות הפרק השני או הפרק השלישי, דין כל אחד מהוריו קנס עד חמישים לירות מאתים וחמישים לירות אם לא הוכיח אחד משני אלה –

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות הפרק השני והפרק השלישי יקוימו לגבי אותו נער.

מיום 16.7.1998

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ח מס' 1673 מיום 16.7.1998 עמ' 261 (ה"ח 2612, ה"ח 2626)

החלפת סעיף 37

הנוסח הקודם:

אחריות ההורים

37. עסק נער ברוכלות או הועבד נער, שלא על ידי הוריו, בניגוד להוראות הפרק השני או הפרק השלישי, דין כל אחד מהוריו קנס עד מאתים וחמישים לירות אם לא הוכיח אחד משני אלה-  

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שנקט כל האמצעים הנאו