נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נוער

תוכן ענינים

סעיף 1

עבודות אסורות

Go

2

סעיף 2

העבדת נוער לפי היתר

Go

2

סעיף 3

שמירת דינים

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2

תוספת

Go

2

חלק שני: גורמים פיסיקליים

Go

Error! Bookmark not defined.

חלק שלישי: גורמים כימיים

Go

Error! Bookmark not defined.

חלק רביעי: גורמים ביולוגיים

Go

Error! Bookmark not defined.


תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(3), 6, 7 ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, אני מתקינה תקנות אלה:

עבודות אסורות תק' תשע"ח-2018

1.    לא יעסיק אדם נער בעבודות, בתהליכי הייצור או במקומות עבודה כמפורט בתוספת; הוראה זו לא תחול על העסקת נער לפי חוק החניכות, תשי"ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק, הכל בהתאם לתכנית החניכות למקצועות או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז.

מיום 31.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8054 מיום 31.7.2018 עמ' 2606

1. לא יעביד יעסיק אדם נער בעבודות, בתהליכי הייצור או במקומות עבודה כמפורט בתוספת; הוראה זו לא תחול על העבדת העסקת נער לפי חוק החניכות, תשי"ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק, הכל בהתאם לתכנית החניכות למקצועות או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז.

העסקת נוער לפי היתר תק' תשע"ח-2018

2.    על אף האמור בתקנה 1 רשאי מפקח העבודה הראשי להתיר העסקת נער בעבודה פלונית, במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית, לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער.

מיום 31.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8054 מיום 31.7.2018 עמ' 2606

העבדת העסקת נוער לפי היתר

2. על אף האמור בתקנה 1 רשאי מפקח העבודה הראשי להתיר העבדת העסקת נער בעבודה פלונית, במקומות, בתנאים ובהגבלות שקבע בהיתר, אם היא חיונית, לדעתו, להכשרה מקצועית של הנער.

שמירת דינים

3.    תקנות אלה באות להוסיף על התקנות בענין אי התאמת נער להיות עובד בעבודות או בחומרים מסויימים, שהותקנו מכוח פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970.

ביטול

4.    תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשי"ד-1954 – בטלות.

תוספת

(תקנה 1)

חלק ראשון: גורמים מיכניים ואחרים

1.        העברת חפצים ממקום למקום שלא על-ידי כלי הרמה מכני אלא אם כן נתקימו ההגבלות האלה:

לגבי נער –

           (1)  במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אינו עולה על 12.5 ק"ג;

נעשית עבודה בעזרת מריצה - אם משקל המטען, כולל משקל המריצה אינו עולה על 50 ק"ג;

(2)  לגבי נערה –

במשך שעתיים ביום לכל היותר, אם כל מטען אינו עולה על 8 ק"ג.

2.        עבודה תת קרקעית במכרה.

3.        התקנה, חפירה או בניה של באר, בור שופכין או מנהרה, תיקון של אלה או ניקוים, וכן עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.

4.        ריתוך אוטוגני וחשמלי וכן ריתוך בחמצן או בגז אחר וכל עבודה הקשורה בזאת.

5.        ייצור ועיבוד חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, פצצים ותחמושת והטיפול באלה, לרבות אחסנתם.

6.        ניקוי מנוע, ממסרה או חלק מאלה כשהם בתנועה, וכן ניקוי חלק של כל מכונה אם הניקוי יעמיד את הנער בפני סכנת פגיעה על-ידי אותה מכונה או מכונה סמוכה.

7.        העתקה וחיבור של קטרים וקרונות רכבת והפנייתם.

8.        מתן איתות והפעלה של מכונת הרמה כמשמעותה בסעיף 79 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, לרבות עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן גשר עילי, עגורן שער, עגורן להעמסה עצמית ומחפר ובכפוף להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג–1992.

9.        עבודה במכונות ובמיתקנים כמפורט להלן:

(1)  מכבש אכסצנטרי; מכבש כיפוף; כבש ערגול; מכבש חיכוך;

           (2)  מכונת גזירה; מכונת חיתוך; מכונת גליוטינה המונעת בכוח מיכני;

           (3)  מכונת גלילים, לרבות מעגילה ומכונות לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת;

           (4)  מקצצת בשר; מקצצת ירק או תבן;

(5)  מסחט צנטריפוגלי;

מכבש או מכונה לדיפוס  (moulding)המופעלים באופן הידרואלי או פנאומטי;

(6)  משור עגול; משור סרט אקדח-מסמור;

(7)  מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ;

מכונה רב תכליתית המבצעת אחת או יותר מהפונקציות האמורות לעיל.

10.      עבודה במכונה או במכשיר שלחלקו הפעיל ניתנת תנועת-רטט בכוח פנואומטי;

11.      עבודה במקום מוקף כמשמעותו בסעיף 88 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970;

12.      שריפת סיד או גבס;

13.      ייצור ועיבוד חומרים הקלים להתלקח;

14.      הסקת דוד קיטור וכן השגחה על דוד קיטור או על מכונת קיטור.

תק' תשע"ח-2018

15.      בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה; לעניין זה –

"אתר בנייה" – כמשמעותו בסעיף 6א(ב) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

"בנייה" "עבודת בנייה" או "פעולת בנייה" – כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.

מיום 31.7.2018 עד יום 30.7.2023

תק' תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 8054 מיום 31.7.2018 עמ' 2606

הוספת פרט 15

הנוסח:

15. בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה; לעניין זה –

"אתר בנייה" – כמשמעותו בסעיף 6א(ב) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

"בנייה" "עבודת בנייה" או "פעולת בנייה" – כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.

חלק שני: גורמים פיסיקליים

1.        עבודה במכשירים פולטי קרינת לייזר  (Laser)למעט המכשירים המסווגים בדרגה  Iעל פי הגדרתם בתקן ישראלי.

2.        עבודה במכשירי קרינה מיננת ובחומרים רדיו אקטיביים או עבודה שבה עלול הנער להיות נתון להשפעת קרינה מיננת.

3.        עבודה במקומות שבהם הטמפרטורה חורגת מתחומי הטמפרטורה C4-C40.

4.        עבודה במקום שהאויר בו דחוס (Compressed air) לרבות צלילה מקצועית.

חלק שלישי: גורמים כימיים

1.        עבודה ב-

           (1)  ממיסים אורגניים;

           (2)  חומרי הדברה לסוגיהם;

תק' תשס"א-2001

           (3)  פורמלדהיד ואתילן אוקסיד;

תק' תשס"א-2001

           (4)  אפלטוקסינים;

           (5)  שמנים מינרליים לרבות זפת, פיח, ביטומן, ועטרן;

           (6)  חומרים מאכלים לרבות חומצות ובסיסים בריכוז גבוה;

תק' תשס"א-2001

           (7)  ייצור סיגריות וסיגרים וטיפול בעלי טבק.

מיום 7.4.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6092 מיום 8.3.2001 עמ' 535

(3) פורמהליד ובאתילן אוקסיג ואתלין אוקסיד;

(4) באפלטוקסינים אפלטוקסינים;

(5) שמנים מינרליים לרבות זפת, פיח, ביטומן, ועטרן;

(6) חומרים מאכלים לרבות חומצות ובסיסים בריכוז גבוה;

(7) ייצור סיגריות וסיגרים וטיפול בעלי טבק.

2.        עבודה בתהליך שבו עלול הנער להיות נתון להשפעת חומר בלתי אורגני מזיק במיוחד פחמן דו גפריתי, חומצה הידרו ציאנית, מימן גפריתי, כלור, ברום ופלואור.

חלק רביעי: גורמים ביולוגיים

1.        בורסקאות לרבות עבודת הכנה, עבודת עזר, צביעת עורות וכל עבודה שיש בה מגע עם שלחים אף אם אינה קשורה בבורסקאות.

2.        עבודה במחלקות בתי חולים שבהן קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות.

3.        עבודה בבתי חולים ובמרפאות לחולי נפש.

4.        עבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.

5.        טיפול בגופות נפטרים והעברתן.

6.        עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה.

7.        עבודה בבית מטבחיים.

ו' בכסלו תשנ"ו (29 בנובמבר 1995)                       אורה נמיר

                                                                                 שרת העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 243.

תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6092 מיום 8.3.2001 עמ' 535 – תק' תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 8054 מיום 31.7.2018 עמ' 2606 – תק' תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות