נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000

עבודה – העסקת קבוצות מסוימות – עבודת נשים

תוכן ענינים

2

Go

דרך ומועד מסירת הודעה

סעיף 1


תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

דרך ומועד מסירת הודעה

1.    (א)  במועד סמוך, ככל האפשר, לתחילת היעדרותה של עובדת מן העבודה בשל שהותה במקלט לנשים מוכות (להלן - מקלט), תמסור העובדת למעבידה הודעה שהיא מבקשת לממש את זכותה להיעדר מן העבודה לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק.

           (ב)  הודעת העובדת תימסר בכתב, בכל דרך שתתאפשר לעובדת בנסיבות הענין.

           (ג)   לא יאוחר מארבעה עשר ימי עבודה מיום תחילת ההיעדרות, תמציא העובדת למעבידה אישור מאת לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בלי שיצוין בו מועד לסיום השהייה.

           (ד)  בתום ההיעדרות תמציא העובדת למעבידה הצהרה לפי הטופס שבתוספת השניה, בצירוף אישור לפי הטופס שבתוספת הראשונה, שצוין בו המועד לסיום השהייה במקלט.

תוספת ראשונה

(תקנה 1(ג))

אישור

           בדבר היעדרות מן העבודה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

אני הח"מ  ………………………………  ………………  

                     שם פרטי ושם משפחה     מס' זהות

 …………………………………………           

      מען

מאשרת, בתוקף תפקידי כ …………………….. בלשכת הסעד …………… / משרד העבודה והרווחה ……………………………………..     

                          כתובת

כי הגב' ……………………………   ……………………

     שם פרטי ושם משפחה        מס' זהות

שהתה במקלט לנשים מוכות, מיום …………………………… עד    

           יום             

           טרם נקבע מועד סיום השהייה

וכי השהייה כאמור היא –

           בהתאם להפנייתי מראש מיום        

           בהתאם לאישור שנתתי בדיעבד ביום לאחר שביקרתי אישית במקלט.

לענין אישור זה, "מקלט לנשים מוכות" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או בידי רשות מקומית.

 ………………… ……………………     ………………

   תאריך                                חתימת הגורם המאשר           חותמת

תוספת שניה

(תקנה 1(ד))

הצהרה

           לענין היעדרות מן העבודה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

אני הח"מ …………………………    ……………….   

             שם פרטי ושם משפחה                     מס' זהות

……………………………………….            

                  מען

מודיעה בזה כי נעדרתי מן העבודה מיום ………………… עד יום …………,

ומצהירה כי בתקופת היעדרותי האמורה שהיתי במקלט לנשים מוכות, בהתאם לאישור לשכת סעד / משרד העבודה והרווחה*, המצורף להודעה זו.

……………………      ……………………………       

           תאריך           חתימת העובדת

----------------                      

* מחקי את המיותר

י"ז בחשון תשס"א (25 בנובמבר 2000)                     רענן כהן

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6069 מיום 30.11.2000 עמ' 165.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות