נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000

 

 

עבודה – שכר ושעות עבודה – שכר טרחה

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – שכר טרחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תעריף מינימלי מומלץ

Go

2

סעיף 3

הצמדה

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2

 


כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "ישיבה נוספת" - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה;

           "התעריף" - התעריף הנתון בתוספת;

           "שכר" - תמורה לשירות של עורך דין בכסף;

           "שכר מינימלי מומלץ" או "שכר מינימלי" - השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בענין הנדון;

           "תביעה" - לרבות הגנה, התנגדות לתביעה או כל בקשה אחרת;

           "מס ערך מוסף" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

תעריף מינימלי מומלץ

2.    התעריף כאמור בסעיף 81 לחוק הוא בבחינת המלצה לחברי הלשכה שאינה מחייבת.

הצמדה כללים תשס"ו-2005

3.    (א)  הסכומים הקבועים בתעריף ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

           (ג)   המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

           (ד)  בסעיף זה –

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתם של כללים אלה – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2004.

מיום 27.1.2006

כללים תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 249

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. (א) אם יתברר ממדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני 1 באוקטובר, 1 בינואר, 1 באפריל או 1 ביולי של כל שנה (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש יוני 1999 שפורסם ביום 15 ביולי 1999 (להלן – המדד היסודי), יבוא במקום כל סכום שנקבע בתעריף, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) הצמדת התעריף לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע.

(ג) כל סכום כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

(ד) המועצה הארצית תפרסם ברשומות את המקדם שבו יש להכפיל את הסכומים הנקובים בתעריף, כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף קטן (א), ואחת לשנה את נוסח התוספת המעודכנת בשלמותה.

ביטול

4.    כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשל"ז-1977 - בטלים.

תחילה

5.    תחילתו של פרט 9.א(2)(ב) ו-ב(2)(ב) בתוספת, 30 ימים מיום פרסומם של כללים אלה.

 

הודעה תשפ"א-2020

תוספת

(סעיף 1)

 

                                                                                         השכר המינימלי המומלץ

                                            השירות                                                          (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 26,347 ש"ח                                                          15% מסכום התביעה ולא פחות מ-793 ש"ח

(2) עולה על 26,347 ש"ח ואינה עולה על 107,102 ש"ח  10% מסכום התביעה אך לא פחות מ-3,959 ש"ח

(3) עולה על 107,102 ש"ח                                               10% מ-107,102 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 1,052,500 ש"ח                                            בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-49,308 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור                                           639 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט (בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 161,065 ש"ח                                                        15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 161,065 ש"ח ועד 402,664 ש"ח                  12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 402,664 ש"ח                                               10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור                                           639 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי                                                             2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,348 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי            3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים                                                 שוויים ולא פחות מ-5,348 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה      כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף                   5,348 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית                                              כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים                                               1,833 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות                                                628 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל[1]                                                   628 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                    628 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא                                                             1,151 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת                                  1,597 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות                                5,348 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד                                                     2,667 ש"ח

(5) שחרור בערבות                                                          628 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                    435 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי                                                              50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,348 ש"ח

(2) ישיבה נוספת                                                             639 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות                               1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות                                   2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול                                                      2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי                    639 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל עיזבון, או בקשה משולבת של אלה[2]:

(א) בלי התנגדות                                                        1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,630 ש"ח

(ב) בהתנגדות                                                            השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים לעיל           639 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ[3]:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי התנגדות         3,630 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות                                     השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981              1,833 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל              639 ש"ח

(6) מזונות[4]                                                                       כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

                                                                                                     הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים,             7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט         פחות מ-1,503 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק                                                                                  5,348 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש                5,348 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בעניין זה                                       639 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים                                                      3,172 ש"ח

(2) ערעורים פליליים

(א) ערעור על פסק הדין                                            1,668 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד                                     1,023 ש"ח

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל                   822 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

כללים תשס"ו-2005

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,603 ש"ח

(2) ישיבה נוספת                                                             639 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי                                                                    50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-7,097 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין                                                   7,097 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד                                           3,549 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור       3,549 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור        כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל                           1,399 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בעניין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה   3,549 ש"ח

(ב) בכל עניין אחר, למעט בעניין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א)       10,118 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית                                                                   כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף                                כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי                                                  כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים               435 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 209 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק                     סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-435 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק       כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח     פסקה (1)או (2) הכל לפי העניין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור                                                         מ-493 ש"ח

 (4) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3)                                                                               423 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות                                               1,092 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות                                        2,140 ש"ח

(3) אישור נישואין                                                                  763 ש"ח

(4) תביעה לשלום בית                                                           1,092 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)             1,092 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)     2,691 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות                                               1,092 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות                                       2,551 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט)       כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-2,103 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה, או לרשם לענייני ירושה                                                                                    השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות                                                                         לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות                                                                 858 ש"ח

(13) הפרדה                                                                            כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים                                                                         50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל               בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-781 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14)                                                                             423 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא         5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 267,723 ש"ח                                                       מ-382 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה       4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 267,723 ש"ח, אך אינו עולה על 535,563 ש"ח     מ-13,327 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה        3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 535,563 ש"ח                                                       מ-21,372 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל                            לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

כללים תשס"ח-2007

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 353 ש"ח                                                        235 ש"ח

(ב) עולה על 353 ש"ח אך אינו עולה על 470 ש"ח    353 ש"ח

(ג)  עולה על 470 ש"ח אך אינו עולה על 587 ש"ח    470 ש"ח

(ד)  עולה על 587 ש"ח אך אינו עולה על 705 ש"ח    587 ש"ח

(ה) עולה על 705 ש"ח אך אינו עולה על
1,058 ש"ח                                                          705 ש"ח

(ו)  עולה על 1,058 ש"ח אך אינו עולה על
5,288 ש"ח                                                          705 ש"ח

(ז)  עולה על 5,288 ש"ח אך אינו עולה על
7,051 ש"ח                                                          881 ש"ח

(ח) עולה על 7,051 ש"ח אך אינו עולה על
7,634 ש"ח                                                          1,058 ש"ח

(ט) עולה על 7,634 ש"ח אך אינו עולה על
25,712 ש"ח                                                        15% מסכום התביעה

(י)  עולה על 25,712 ש"ח ואינו עולה על                   10% מסכום התביעה, אך לא פחות

58,758 ש"ח                                                        מ-3,805 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל -                          לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,830 ש"ח – 460 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,830 ש"ח אך אינו עולה על 58,758 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ב. ביצוע שטרות

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל    כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

                                                                                        (1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 413 ש"ח – יהיה השכר 141 ש"ח;

                                                                                    (2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 10,787 ש"ח – יהיה השכר 283 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל                               לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 267,723 ש"ח               10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,481 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 493 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 267,723 ש"ח אך לא עלה על 536,632 ש"ח                                                                           8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-26,829 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 536,632 ש"ח         6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-42,857 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או         מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי                                                עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-552 ש"ח (סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר הטרחה, יהא שווים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בענייני מזונות                                           שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי העניין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג לפני בורר                                                         75% מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,165 ש"ח

ב. שכר הבורר                                                                        1,165 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 80,568 ש"ח             2% מהשווי, אך לא פחות מ-670 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 80,568 ש"ח אך אינו        2% מ-80,568 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5%

עולה על 320,229 ש"ח                                                    מיתרת הסכום העולה על 80,568 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 320,229 ש"ח אך אינו       2% מ-80,568 הש"ח הראשונים; 1.5%

עולה על 645,416 ש"ח                                                    מ-239,661 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 320,229 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 645,416 ש"ח אך אינו      2% מ-80,568 הש"ח הראשונים; 1.5%

עולה על 1,936,328 ש"ח                                                 מ-239,661 הש"ח הבאים; 1.25% מ-325,187 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 645,416 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,936,328 ש"ח אך          2% מ-80,568 הש"ח הראשונים; 1.5%

אינו עולה על 3,227,735 ש"ח                                          מ-239,661 הש"ח הבאים; 1.25% מ-325,187 הש"ח הבאים; 1% מ-1,290,912 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,936,328 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 3,227,735 ש"ח                 לפי הסכם אך לא פחות מ-32,023 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף                    לפי הסכם אך לא פחות מ-1,165 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים                                                          סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק                                                                  סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה                                                              1,833 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות                                                   2,679 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר                           906 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים                       540 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים                           906 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב                                                          906 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה                                                 235 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו                                               435 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר                        435 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי)      1,857 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל                             929 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות                            929 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות               על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון                                                3,549 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום                                                           50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה         בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות                    906 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום                  906 ש"ח

(ג) הופעה לפני הרשם במעמד צד אחד                           906 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות                    1,857 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון                                     לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה                                     השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 537,634 ש"ח  1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 537,634 ש"ח          1% מ-537,634 ש"ח הראשונים של השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 537,634 ש"ח

(ד) משכנתה[5]:

(1) רישום משכנתה                                                   0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-858 ש"ח

(2) העברת משכתנה                                                  906 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה                                     906 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין   634 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין            906 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול                                                            השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה               השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה                    באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט                          50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו                        בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו                1,857 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן[6]:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן         1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב             0.25% ולא פחות מ-3,021 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה                                                                              0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה                                                           1,151 ש"ח

(2) בעד כל הופעה                                                     634 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס                                                                        516 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר              מ-858 ש"ח

מיום 21.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5149 מיום 21.1.2003 עמ' 1208

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 19,550 21,540 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-610 670 ש"ח

(2) עולה על 19,550 21,540 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות מ-2,940 3,240 ש"ח

79,470 87,540 ש"ח

(3) עולה על 79,470 87,540 ש"ח 10% מ-79,470 87,540 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 780,930 860,240 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-36,590 40,310 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 480 530 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 119,510 131,650 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 119,510 131,650 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

298,770 329,110 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 298,770 329,110 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 480 530 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט לעניני משפחה ובטריבונלים אחרים

א. ענינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-3,970 4,370 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-3,970 4,370 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 3,970 4,370 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,360 1,500 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 470 520 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 470 520 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 470 520 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 850 940 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,180 1,300 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 3,970 4,370 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 1,980 2,180 ש"ח

(5) שחרור בערבות 470 520 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 320 350 ש"ח

4. בבית משפט מחוזי:

א. ענינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-3,970 4,370 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 480 530 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 480 530 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-2,700 2,970 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 480 530 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 2,700 2,970 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,360 1,500 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 480 530 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,120 1,230 ש"ח

 (8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 3,970 4,370 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 3,970 4,370 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 480 530 ש"ח

ב. ענינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,360 2,600 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,240 1,370 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 760 840 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 610 670 ש"ח

ג. ענינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לפי פרק י'1 לחוק התכנון והבניה,

התשכ"ה-1965 5,630 6,200 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 480 530 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,270 5,810 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 5,270 5,810 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 2,630 2,900 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 2,630 2,900 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

(4) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,040 1,150 ש"ח

(5) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 2,630 2,900 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 7,510 8,270 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3.א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות 320 350 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד 160 180 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-320 350 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-410 450 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 310 340 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 810 890 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,590 1,750 ש"ח

(3) אישור נישואין 570 630 ש"ח

(4) תביעה לשלום בית 810 890 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 810 890 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,000 2,200 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 810 890 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 1,890 2,080 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,560 1,720 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 630 690 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-600 660 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 310 340 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 198,650 218,830 ש"ח מ-280 310 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 198,650 218,830 ש"ח, אך אינו עולה על מ-9,890 10,890 ש"ח

397,380 437,740 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 397,380 437,740 ש"ח מ-15,870 17,480 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 300 330 ש"ח – יהיה השכר 100 110 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 8,000 8,810 ש"ח – יהיה השכר 200 220 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 198,650 218,830 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,100 1,210 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 370 410 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 198,650 218,830 ש"ח אך לא עלה על 398,170 438,610 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

ש"ח מ-19,900 21,920 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 398,170 438,610 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

ש"ח מ-31,800 35,030 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-460 510 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-860 950 ש"ח

ב. שכר הבורר 860 950 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 59,780 65,850 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-500 550 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 59,780 65,850 ש"ח אך 2% מ-59,780 65,850 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 237,600 261,730 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 59,780 65,850 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 237,600 261,730 ש"ח 2% מ-59,780 65,850 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 478,880 527,520 ש"ח מ-177,820 195,880 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 237,600 261,730 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 478,880 527,520 ש"ח 2% מ-59,780 65,850 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,436,720 1,582,640 ש"ח מ-177,820 195,880 הש"ח הבאים; 1.25% מ-421,280 265,790 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 478,880 527,520 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,436,720 1,582,640 2% מ-59,780 65,850 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,394,920 2,638,160 ש"ח מ-177,820 195,880 הש"ח הבאים; 1.25% מ-421,280 265,790 הש"ח הבאים; 1% מ-957,840 1,055,120 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,436,720 1,582,640 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,394,920 2,638,160 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-23,760 26,170 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-860 950 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,360 1,500 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 1,990 2,190 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 670 740 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 400 440 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 670 740 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 670 740 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 170 190 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 320 350 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 320 350 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,380 1,520 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 690 760 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 690 760 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 2,630 2,900 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 670 740 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 670 740 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 670 740 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,380 1,520 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 398,860 439,370 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 398,860 439,370 1% מ-398,860 439,370 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 398,860 439,370 ש"ח

(ד) משכנתא:

(1) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-630 690 ש"ח

(2) העברת משכתנא 670 740 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתא 670 740 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 480 530 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 670 740ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,380 1,520 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,240 2,470 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 850 940 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 480 530 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 390 430 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-630 690 ש"ח

 

מיום 5.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

י"פ תשס"ו מס' 5477 מיום 5.1.2006 עמ' 1101

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 21,540 21,880 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-670 680 ש"ח

(2) עולה על 21,540 21,880 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
87,540 88,930 ש"ח מ-3,240  3,290 ש"ח

(3) עולה על 87,540 88,930 ש"ח 10% מ-87,540 88,930 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 860,240 873,860 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-40,310 40,940 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 530 540 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 131,650 137,730 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 131,650 137,730 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

329,110 334,320 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 329,100 334,320 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 530 540 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט לעניני משפחה ובטריבונלים אחרים

א. ענינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,370 4,440 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,370 4,440 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,370 4,440 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,500 1,520 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 520 530 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 520 530 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 520 530 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 940 950 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,300 1,320 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,370 4,440 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,180 2,220 ש"ח

(5) שחרור בערבות 520 530 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 350 360 ש"ח

4. בבית משפט מחוזי:

א. ענינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,370 4,440 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 530 540 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 530 540 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-2,970 3,020 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 530 540 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 2,970 3,020 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,500 1,520 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 530 540 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,230 1,250 ש"ח

 (8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,370 4,440 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,370 4,440 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 530 540 ש"ח

ב. ענינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,600 2,640 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,370 1,390 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 840 850 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 670 680 ש"ח

ג. ענינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לפי פרק י'1 לחוק התכנון והבניה,

תשנ"ה-1965 6,200 6,300 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 530 540 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,810 5,900 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 5,810 5,900 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 2,900 2,940 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 2,900 2,940 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

(4) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,150 1,160 ש"ח

(5) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 2,900 2,940 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 8,270 8,400 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3.א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות 350 360 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 180 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-350 360 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-450 460 ש"ח

 (4) ישיבה נוספת בענין מהעניניםהמפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 340 350 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 890 910 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,750 1,780 ש"ח

(3) אישור נישואין 630 640 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 890 910 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 890 910 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,200 2,240 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 890 910 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,080 2,110 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים(לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,720 1,760 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 690 700 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-660 670 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 340 350 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 218,830 222,290 ש"ח מ-310 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 218,830 222,290 ש"ח, אך אינו עולה על מ-10,890 11,070 ש"ח

437,740 444,670 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 437,740 444,670 ש"ח מ-17,480 17,760 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע כמו בתביעה כספית בבית המשפט,בלשכת ההוצאה לפועל למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 330 360 ש"ח – יהיה השכר 110 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 8,810 8,950 ש"ח – יהיה השכר 220 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 218,830 222,290 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,210 1,230 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 410 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 218,830 222,290 ש"ח אך לא עלה על 438,610 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

445,550 ש"ח מ-21,920 22,270 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 438,610 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

445,550 ש"ח מ-35,030 35,580 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-510 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-950 760 ש"ח

ב. שכר הבורר 950 760 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 65,850 66,890 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-550 560 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 65,850 66,890 ש"ח אך 2% מ-65,850 66,890 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 261,730 265,870 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 65,850 66,890 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 261,730 265,870 ש"ח 2% מ-65,850 66,890 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 527,520 535,870 ש"ח מ-195,880 198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 261,730 265,870 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 527,520 535,870 ש"ח 2% מ-65,850 66,890 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,582,640 1,607,690 ש"ח מ-195,880 198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מ-265,790 270,000 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 527,520 535,870 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,582,640 1,607,690 2% מ-65,850 66,890 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,638,160 2,679,920 ש"ח מ-195,880 198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מ-265,790 270,000 הש"ח הבאים; 1% מ-1,055,120 1,071,820 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,582,640 1,607,690 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,638,160 2,679,920 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-26,170 26,590 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-950 960 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,500 1,520 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,190 2,230 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 740 750 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 440 450 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 740 750 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 740 750 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 190 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 350 360 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 350 360 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,520 1,540 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 760 770 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 760 770 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 2,900 2,940 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 740 750 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 740 750 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 740 750 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,520 1,540 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 439,370 446,320 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 439,370 446,320 1% מ-439,370 446,320 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 439,370 446,320 ש"ח

(ד) משכנתא:

(1) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-690 700 ש"ח

(2) העברת משכתנא 740 750 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתא 740 750 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 530 540 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 740 750 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,520 1,540 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,470 2,510 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 940 950 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 530 540 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 430 440 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-690 700 ש"ח

 

מיום 27.1.2006

כללים תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 250

4. בבית משפט מחוזי:

ג. ענינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לפי פרק י'1 לחוק התכנון והבניה,

תשנ"ה-1965 6,300 ₪

 

מיום 22.4.2007

הודעה תשס"ז-2007

י"פ תשס"ז מס' 5653 מיום 22.4.2007 עמ' 2402

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 21,880 21,810 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-680 ש"ח

(2) עולה על 21,880 21,810 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
88,930 88,670 ש"ח מ-3,290  3,280 ש"ח

(3) עולה על 88,930 88,670 ש"ח 10% מ-88,930 88,670 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 873,860 871,320 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-40,940 40,820 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 540 530 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 137,730 133,340 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 137,730 133,340 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

334,320 333,350 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 334,320 333,350 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בענינים כאמור 540 530 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט לעניני משפחה ובטריבונלים אחרים

א. ענינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,440 4,430 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,440 4,430 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,440 4,430 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,520 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 530 520 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 530 520 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 530 520 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 950 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,320 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,440 4,430 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,220 2,210 ש"ח

(5) שחרור בערבות 530 520 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 360 ש"ח

4. בבית משפט מחוזי:

א. ענינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,440 4,430 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 540 530 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 540 530 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,020 3,010 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 540 530 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,020 3,010 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,520 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 540 530 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,250 ש"ח

 (8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,440 4,430 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,440 4,430 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 540 530 ש"ח

ב. ענינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,640 2,630 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,390 1,380 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 850 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 680 ש"ח

ג. ענינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים 6,300 6,290 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 540 530 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,900 5,880 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 5,900 5,880 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 2,940 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 2,940 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

(4) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,160 ש"ח

(5) (4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 2,940 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 8,400 8,380 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3.א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 360 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 180 170 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-360 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-460 410 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 350 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 910 900 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,780 1,770 ש"ח

(3) אישור נישואין 640 630 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 910 900 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 910 900 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,240 2,230 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 910 900 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,110 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים(לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,760 1,740 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 700 710 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-670 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 350 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 222,290 221,640 ש"ח מ-310 320 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 222,290 221,640 ש"ח, אך אינו עולה על מ-11,070 11,040 ש"ח

444,670 443,370 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 444,670 443,370 ש"ח מ-17,760 17,700 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע כמו בתביעה כספית בבית המשפט,בלשכת ההוצאה לפועל למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 360 340 ש"ח – יהיה השכר 110 ש"ח;

  (2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 8,950 8,930 ש"ח – יהיה השכר 220 230 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 222,290 221,640 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,230 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 410 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 222,290 221,640 ש"ח אך לא עלה על 445,550 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

444,260 ש"ח מ-22,270 22,210 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 445,550 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

444,260 ש"ח מ-35,580 35,480 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-510 460 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-760 960 ש"ח

ב. שכר הבורר 760 960 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 66,890 66,700 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-560 550 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 66,890 66,700 ש"ח אך 2% מ-66,890 66,700 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 265,870 265,100 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 66,890 66,700 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 265,870 265,100 ש"ח 2% מ-66,890 66,700 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 535,870 534,310 ש"ח מ-198,980 198,400 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 265,870 265,100 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 535,870 534,310 ש"ח 2% מ-66,890 66,700 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,607,690 1,603,010 ש"ח מ-198,980 198,400 הש"ח הבאים; 1.25% מ-270,000 269,210 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 535,870 534,310 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,607,690 1,603,010 2% מ-66,890 66,700 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,679,920 2,672,110 ש"ח מ-198,980 198,400 הש"ח הבאים; 1.25% מ-270,000 269,210 הש"ח הבאים; 1% מ-1,071,820 1,068,700 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,607,690 1,603,010 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,679,920 2,672,110 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-26,590 26,510 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-960 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,520 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,230 2,220 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 750 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 450 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 750 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 750 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 190 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 360 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 360 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,540 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 770 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 770 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 2,940 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 750 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 750 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 750 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,540 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 446,320 445,030 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 446,320 445,030 1% מ-446,320 445,030 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 446,320 445,030 ש"ח

(ד) משכנתא:

(1) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-700 710 ש"ח

(2) העברת משכתנא 750 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתא 750 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 540 530 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 750 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,540 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,510 2,500 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 950 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 540 530 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 440 430 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-700 710 ש"ח

 

מיום 27.11.2007

כללים תשס"ח-2007

י"פ תשס"ח מס' 5744 מיום 27.11.2007 עמ' 708

הוספת פרט משנה 9(א1)

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5758 מיום 3.1.2008 עמ' 1294

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 21,810 22,420 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-680 700 ש"ח

(2) עולה על 21,810 22,420 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
88,670 91,140 ש"ח מ-3,280 3,370 ש"ח

(3) עולה על 88,670 91,140 ש"ח 10% מ-88,670 91,140 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 871,320 895,630 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-40,820 41,960 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 530 540 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 133,340 137,060 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 133,340 137,060 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

333,350 342,650 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 333,350 342,650 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 530 540 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,430 4,550 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,430 4,550 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,430 4,550 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,520 1,560 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 520 530 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 520 530 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 520 530 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 950 980 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,320 1,360 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,430 4,550 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,210 2,270 ש"ח

(5) שחרור בערבות 520 530 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 360 370 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,430 4,550 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 530 540 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 530 540 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,010 3,090 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 530 540 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,010 3,090 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,520 1,560 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 530 540 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,250 1,280 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,430 4,550 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,430 4,550 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 530 540 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,630 2,700 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,380 1,420 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 850 870 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 680 700 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 6,290 6,470 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 530 540 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,880 6,040 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 5,880 6,040 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 2,940 3,020 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 2,940 3,020 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,160 1,190 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 2,940 3,020 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 8,380 8,610 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 360 370 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 170 180 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-360 370 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-410 420 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 350 360 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 900 930 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,770 1,820 ש"ח

(3) אישור נישואין 630 650 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 900 930 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 900 930 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,230 2,290 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 900 930 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,110 2,170 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים(לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,740 1,790 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 710 730 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-670 690 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 350 360 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 221,640 227,820 ש"ח מ-320 330 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 221,640 227,820 ש"ח, אך אינו עולה על מ-11,040 11,340 ש"ח

443,370 455,740 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 443,370 455,740 ש"ח מ-17,700 18,190 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 300 ₪ 200 ש"ח

(ב) עולה על 300 ₪ אך אינו עולה על 400 ₪ 300 ש"ח

(ג) עולה על 400 ₪ אך אינו עולה על 500 ₪ 400 ש"ח

(ד) עולה על 500 ₪ אך אינו עולה על 600 ₪ 500 ש"ח

(ה) עולה על 600 ₪ אך אינו עולה על 900 ₪ 550 ש"ח

(ו) עולה על 900 ₪ אך אינו עולה על 4,500 ₪ 600 ש"ח

(ז) עולה על 4,500 ₪ אך אינו עולה על 6,000 ₪ 750 ש"ח

(ח) עולה על 6,000 ₪ אך אינו עולה על 6,500 ₪ 900 ש"ח

(ט) עולה על 6,500 ₪ אך אינו עולה על 21,880 ₪ 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 21,880 ₪ ואינו עולה על 50,000 ₪ 10% מסכום התביעה, אך לא פחות מ-3,240 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 7,800 ₪ - 390 ₪

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 7,800 ₪ אך אינו עולה על 50,000 ₪ - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 360 350 ש"ח – יהיה השכר 110 120 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 8,950 9,180 ש"ח – יהיה השכר 230 240 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 221,640 227,820 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,230 1,260 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 410 420 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 221,640 227,820 ש"ח אך לא עלה על 444,260 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

456,650 ש"ח מ-22,210 22,830 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 444,260 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

456,650 ש"ח מ-35,480 36,470 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-460 470 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-960 990 ש"ח

ב. שכר הבורר 960 990 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 66,700 68,560 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-550 570 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 66,700 68,560 ש"ח אך 2% מ-66,700 68,560 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 265,100 272,500 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 66,700 68,560 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 265,100 272,500 ש"ח 2% מ-66,700 68,560 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 534,310 549,220 ש"ח מ-198,400 203,940 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 265,100 272,500 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 534,310 549,220 ש"ח 2% מ-66,700 68,560 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,603,010 1,647,730 ש"ח מ-198,400 203,940 הש"ח הבאים; 1.25% מ-269,210 276,720 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 534,310 549,220 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,603,010 1,647,730 2% מ-66,700 68,560 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,672,110 2,746,660 ש"ח מ-198,400 203,940 הש"ח הבאים; 1.25% מ-269,210 276,720 הש"ח הבאים; 1% מ-1,068,700 1,098,510 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,603,010 1,647,730 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,672,110 2,746,660 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-26,510 27,250 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-960 990 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,520 1,560 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,220 2,280 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 750 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 450 460 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 750 770 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 750 770 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 190 200 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 360 370 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 360 370 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,540 1,580 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 770 790 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 770 790 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 2,940 3,020 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 750 770 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 750 770 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 750 770 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,540 1,580 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 445,030 475,450 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 445,030 475,450 1% מ-445,030 457,450 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 445,030 457,450 ש"ח

(ד) משכנתא:

(1) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-710 730 ש"ח

(2) העברת משכתנא 750 770 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתא 750 770 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 530 540 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 750 770 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,540 1,580 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,500 2,570 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 950 980 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 530 540 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 430 440 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-710 730 ש"ח

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5896 מיום 6.1.2009 עמ' 1588

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 22,420 23,431 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-700 732 ש"ח

(2) עולה על 22,420 23,431 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
91,140 95,250 ש"ח מ-3,370 3,522 ש"ח

(3) עולה על 91,140 95,250 ש"ח 10% מ-91,140 95,250 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 895,630 936,023 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-41,960 43,852 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 540 569 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 137,060 143,241 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 137,060 143,241 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

342,650 358,103 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 342,650 358,103 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 540 569 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,550 4,755 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,550 4,755 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,550 4,755 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,560 1,630 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 530 559 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 530 559 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 530 559 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 980 1,024 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,360 1,421 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,550 4,755 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,270 2,372 ש"ח

(5) שחרור בערבות 530 559 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 370 387 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,550 4,755 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 540 569 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 540 569 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,090 3,229 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 540 569 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,090 3,229 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,560 1,630 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 540 569 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,280 1,337 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,550 4,755 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,550 4,755 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 540 569 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,700 2,821 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,420 1,484 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 870 909 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 700 732 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 6,470 6,762 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 540 569 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,040 6,312 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,040 6,312 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,020 3,156 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,020 3,156 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,190 1,244 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,020 3,156 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 8,610 8,998 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 370 387 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 180 188 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-370 387 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-420 439 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 360 376 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 930 972 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,820 1,902 ש"ח

(3) אישור נישואין 650 679 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 930 972 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 930 972 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,290 2,393 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 930 972 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,170 2,268 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,790 1,871 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 730 763 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-690 721 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 360 376 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 227,820 238,095 ש"ח מ-330 340 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 227,820 238,095 ש"ח, אך אינו עולה על מ-11,340 11,851 ש"ח

455,740 476,294 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 455,740 476,294 ש"ח מ-18,190 19,010 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 300 314 ש"ח 200 209 ש"ח

(ב) עולה על 300 314 ש"ח אך אינו עולה על 400 418 ש"ח 300 314 ש"ח

(ג) עולה על 400 418 ש"ח אך אינו עולה על 500 523 ש"ח 400 418 ש"ח

(ד) עולה על 500 523 ש"ח אך אינו עולה על 600 627 ש"ח 500 523 ש"ח

(ה) עולה על 600 627 ש"ח אך אינו עולה על 900 941 ש"ח 550 575 ש"ח

(ו) עולה על 900 941 ש"ח אך אינו עולה על 4,500 4,703 ש"ח 600 627 ש"ח

(ז) עולה על 4,500 4,703 ש"ח אך אינו עולה על 6,000 6,271 ש"ח 750 784 ש"ח

(ח) עולה על 6,000 6,271 ש"ח אך אינו עולה על 6,500 6,793 ש"ח 900 941 ש"ח

(ט) עולה על 6,500 6,793 ש"ח אך אינו עולה על 21,880 22,867 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 21,880 22,867 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 50,000 52,255 ₪ מ-3,240 3,386 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 7,800 8,152 ש"ח – 390 408 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 7,800 8,152 ש"ח אך אינו עולה על 50,000 52,255 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 350 366 ש"ח – יהיה השכר 120 125 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 9,180 9,594 ש"ח – יהיה השכר 240 251 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 227,820 238,095 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,260 1,317 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 420 439 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 227,820 238,095 ש"ח אך לא עלה על 456,650 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

477,245 ש"ח מ-22,830 23,860 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 456,650 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

477,245 ש"ח מ-36,470 38,115 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-470 491 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-990 1,035 ש"ח

ב. שכר הבורר 990 1,035 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 68,560 71,652 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-570 596 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 68,560 71,652 ש"ח אך 2% מ-68,560 71,652 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 272,500 284,790 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 68,560 71,652 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 272,500 284,790 ש"ח 2% מ-68,560 71,652 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 549,220 573,990 ש"ח מ-203,940 213,138 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 272,500 284,790 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 549,220 573,990 ש"ח 2% מ-68,560 71,652 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,647,730 1,722,042 ש"ח מ-203,940 213,138 הש"ח הבאים; 1.25% מ-276,620 289,200 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 549,220 573,990 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,647,730 1,722,042 2% מ-68,560 71,652 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,746,660 2,870,534 ש"ח מ-203,940 213,138 הש"ח הבאים; 1.25% מ-276,620 289,200 הש"ח הבאים; 1% מ-1,098,510 1,148,052 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,647,630 1,722,042 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,746,660 2,870,534 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-27,250 28,479 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-990 1,035 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,560 1,630 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,280 2,383 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 750 805 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 460 481 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 770 805 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 770 805 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 200 209 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 370 387 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 370 387 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,580 1,651 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 790 826 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 790 826 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,020 3,156 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 770 805 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 770 805 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 770 805 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,580 1,651 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 475,450 478,081 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 475,450 478,081 1% מ-457,450 478,081 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 457,450 478,081 ש"ח

(ד) משכנתא:

(1) רישום משכנתא 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-730 763 ש"ח

(2) העברת משכתנא 770 805 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתא 770 805 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 540 564 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 770 805 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,580 1,651 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,570 2,686 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 980 1,024 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 540 564 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 440 460 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-730 763 ש"ח

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

י"פ תש"ע מס' 6040 מיום 30.12.2009 עמ' 1175

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 23,431 24,326 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-732 ש"ח

(2) עולה על 23,431 24,326 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
95,250 98,887 ש"ח מ-3,522 3,656 ש"ח

(3) עולה על 95,250 98,887 ש"ח 10% מ-95,250 98,887 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 936,023 971,765 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-43,852 45,526 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 569 591 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 143,241 148,711 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 143,241 148,711 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

358,103 371,777 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 358,103 371,777 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 569 591 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,755 4,937 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,755 4,937 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,755 4,937 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,630 1,692 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 559 580 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 559 580 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 559 580 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 1,024 1,063 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,421 1,475 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,755 4,937 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,372 2,463 ש"ח

(5) שחרור בערבות 559 580 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 387 402 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,755 4,937 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 569 591 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 569 591 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,229 3,352 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 569 591 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,229 3,352 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,630 1,692 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 569 591 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,337 1,388 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,755 4,937 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,755 4,937 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 569 591 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,821 2,929 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,484 1,541 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 909 944 ש"ח

(3) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 732 760 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 6,762 7,020 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 569 591 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,312 6,553 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,312 6,553 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,156 3,277 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,156 3,277 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,244 1,292 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,156 3,277 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 8,998 9,342 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 387 402 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 188 195 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-387 402 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-439 456 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 376 390 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 972 1,009 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,902 1,975 ש"ח

(3) אישור נישואין 679 705 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 972 1,009 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 972 1,009 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,393 2,484 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 972 1,009 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,268 2,355 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,871 1,942 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 763 792 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-721 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 376 390 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 238,095 247,187 ש"ח מ-340 353 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 238,095 247,187 ש"ח, אך אינו עולה על מ-11,851 12,304 ש"ח

476,294 494,481 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 476,294 494,481 ש"ח מ-19,010 19,736 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 314 326 ש"ח 209 217 ש"ח

(ב) עולה על 314 326 ש"ח אך אינו עולה על 418 434 ש"ח 314 326 ש"ח

(ג) עולה על 418 434 ש"ח אך אינו עולה על 523 543 ש"ח 418 434 ש"ח

(ד) עולה על 523 543 ש"ח אך אינו עולה על 627 651 ש"ח 523 543 ש"ח

(ה) עולה על 627 651 ש"ח אך אינו עולה על 941 977 ש"ח 575 597 ש"ח

(ו) עולה על 941 977 ש"ח אך אינו עולה על 4,703 4,883 ש"ח 627 651 ש"ח

(ז) עולה על 4,703 4,883 ש"ח אך אינו עולה על 6,271 6,510 ש"ח 784 814 ש"ח

(ח) עולה על 6,271 6,510 ש"ח אך אינו עולה על 6,793 7,052 ש"ח 941 977 ש"ח

(ט) עולה על 6,793 7,052 ש"ח אך אינו עולה על 22,867 23,740 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 22,867 23,740 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 52,255 54,250 ₪ מ-3,386 3,515 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,152 ש"ח – 408 424 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,152 ש"ח אך אינו עולה על 52,255 54,250 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 366 380 ש"ח – יהיה השכר 125 130 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 9,594 9,960 ש"ח – יהיה השכר 251 261 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 238,095 247,187 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,317 1,367 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 439 456 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 238,095 247,187 ש"ח אך לא עלה על 477,245 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

495,468 ש"ח מ-23,860 24,771 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 477,245 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

495,468 ש"ח מ-38,115 39,570 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-491 510 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,035 1,075 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,035 1,075 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 71,652 74,388 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-596 619 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 71,652 74,388 ש"ח אך 2% מ-71,652 74,388 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 284,790 295,665 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 71,652 74,388 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 284,790 295,665 ש"ח 2% מ-71,652 74,388 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 573,990 595,908 ש"ח מ-213,138 221,277 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 284,790 295,665 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 573,990 595,908 ש"ח 2% מ-71,652 74,388 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,722,042 1,787,798 ש"ח מ-213,138 221,277 הש"ח הבאים; 1.25% מ-289,200 300,243 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 573,990 595,908 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,722,042 1,787,798 2% מ-71,652 74,388 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,870,534 2,980,145 ש"ח מ-213,138 221,277 הש"ח הבאים; 1.25% מ-289,200 300,243 הש"ח הבאים; 1% מ-1,148,052 1,191,890 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,722,042 1,787,798 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,870,534 2,980,145 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-28,479 29,566 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,035 1,075 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,630 1,692 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,383 2,474 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 805 836 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 481 499 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 805 836 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 805 836 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 209 217 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 387 402 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 387 402 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,651 1,714 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 826 858 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 826 858 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,156 3,277 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 805 836 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 805 836 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 805 836 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,651 1,714 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 478,081 496,336 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 478,081 496,336 1% מ-478,081 496,336 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 478,081 496,336 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-763 792 ש"ח

(2) העברת משכתנה 805 836 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה 805 836 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 564 586 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 805 836 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,651 1,714 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,686 2,789 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 1,024 1,063 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 564 586 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 460 477 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-763 792 ש"ח

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

י"פ תשע"א מס' 6179 מיום 26.12.2010 עמ' 1802

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 24,326 24,881 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-732 749 ש"ח

(2) עולה על 24,326 24,881 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
98,887 101,143 ש"ח מ-3,656 3,739 ש"ח

(3) עולה על 98,887 101,143 ש"ח 10% מ-98,887 101,143 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 971,765 993,839 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-45,526 46,565 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 591 604 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 148,711 152,104 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 148,711 152,104 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

371,777 380,260 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 371,777 380,260 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 591 604 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,937 5,050 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-4,937 5,050 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 4,937 5,050 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,692 1,731 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 580 593 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 580 593 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 580 593 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 1,063 1,087 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,475 1,509 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 4,937 5,050 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,463 2,519 ש"ח

(5) שחרור בערבות 580 593 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 402 411 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,937 5,050 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 591 604 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 591 604 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,352 3,428 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 591 604 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,352 3,428 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,692 1,731 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 591 604 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,388 1,420 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 4,937 5,050 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 4,937 5,050 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 591 604 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,929 2,996 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,541 1,576 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 944 966 ש"ח

(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 760 777 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,020 7,180 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 591 604 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,553 6,703 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,553 6,703 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,277 3,352 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,277 3,352 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,292 1,321 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,277 3,352 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 9,342 9,555 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 402 411 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 195 199 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-402 411 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-456 466 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 390 399 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 1,009 1,032 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 1,975 2,020 ש"ח

(3) אישור נישואין 705 721 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 1,009 1,032 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 1,009 1,032 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,484 2,541 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 1,009 1,032 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,355 2,409 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,942 1,986 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 792 810 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-721 737 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 390 399 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 247,187 252,827 ש"ח מ-353 361 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 247,187 252,827 ש"ח, אך אינו עולה על מ-12,304 12,585 ש"ח

494,481 505,764 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 494,481 505,764 ש"ח מ-19,736 20,186 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 326 333 ש"ח 217 222 ש"ח

(ב) עולה על 326 333 ש"ח אך אינו עולה על 434 444 ש"ח 326 333 ש"ח

(ג) עולה על 434 444 ש"ח אך אינו עולה על 543 555 ש"ח 434 444 ש"ח

(ד) עולה על 543 555 ש"ח אך אינו עולה על 651 666 ש"ח 543 555 ש"ח

(ה) עולה על 651 666 ש"ח אך אינו עולה על 977 999 ש"ח 597 611 ש"ח

(ו) עולה על 977 999 ש"ח אך אינו עולה על 4,883 4,994 ש"ח 651 666 ש"ח

(ז) עולה על 4,883 4,994 ש"ח אך אינו עולה על 6,510 6,659 ש"ח 814 833 ש"ח

(ח) עולה על 6,510 6,659 ש"ח אך אינו עולה על 7,052 7,213 ש"ח 977 999 ש"ח

(ט) עולה על 7,052 7,213 ש"ח אך אינו עולה על 23,740 24,282 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 23,740 24,282 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 54,250 55,488 ₪ מ-3,515 3,592 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,152 8,338 ש"ח – 424 434 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,152 8,338 ש"ח אך אינו עולה על 54,250 55,488 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 380 389 ש"ח – יהיה השכר 130 133 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 9,960 10,187 ש"ח – יהיה השכר 261 267 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 247,187 252,827 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,367 1,398 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 456 466 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 247,187 252,827 ש"ח אך לא עלה על 495,468 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

506,773 ש"ח מ-24,771 25,336 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 495,468 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

506,773 ש"ח מ-39,570 40,473 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-510 522 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,075 1,100 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,075 1,100 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 74,388 76,085 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-619 633 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 74,388 76,085 ש"ח אך 2% מ-74,388 76,085 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 295,665 302,411 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 74,388 76,085 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 295,665 302,411 ש"ח 2% מ-74,388 76,085 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 595,908 609,505 ש"ח מ-221,277 226,326 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 295,665 302,411 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 595,908 609,505 ש"ח 2% מ-74,388 76,085 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,787,798 1,828,590 ש"ח מ-221,277 226,326 הש"ח הבאים; 1.25% מ-300,243 307,094 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 595,908 609,505 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,787,798 1,828,590 2% מ-74,388 76,085 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 2,980,145 3,048,143 ש"ח מ-221,277 226,326 הש"ח הבאים; 1.25% מ-300,243 307,094 הש"ח הבאים; 1% מ-1,191,890 1,219,085 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,787,798 1,828,590 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 2,980,145 3,048,143 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-29,566 30,241 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,075 1,100 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,692 1,731 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,474 2,530 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 836 855 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 499 510 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 836 855 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 836 855 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 217 222 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 402 411 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 402 411 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,714 1,753 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 858 878 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 858 878 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,277 3,352 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 836 855 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 836 855 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 836 855 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,714 1,753 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 496,336 507,661 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 496,336 507,661 1% מ-496,336 507,661 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 496,336 507,661 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-792 810 ש"ח

(2) העברת משכתנה 836 855 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה 836 855 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 586 599 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 836 855 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,714 1,753 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,789 2,853 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 1,063 1,087 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 586 599 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 477 488 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-792 810 ש"ח

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6373 מיום 8.2.2012 עמ' 2454

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 24,881 25,515 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-749 768 ש"ח

(2) עולה על 24,881 25,515 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
101,143 103,722 ש"ח מ-3,739 3,834 ש"ח

(3) עולה על 101,143 103,722 ש"ח 10% מ-101,143 103,722 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 993,839 1,019,284 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-46,565 47,752 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 604 619 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 152,104 155,983 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 152,104 155,982 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

380,260 389,957 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 380,260 389,957 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 604 619 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,050 5,179 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-5,050 5,179 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 5,050 5,179 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,731 1,775 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 593 608 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 593 608 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 593 608 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 1,087 1,115 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,509 1,547 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 5,050 5,179 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,519 2,583 ש"ח

(5) שחרור בערבות 593 608 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 411 421 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,050 5,179 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 604 619 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 604 619 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,428 3,515 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 604 619 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,428 3,515 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,731 1,775 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 604 619 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,420 1,456 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 5,050 5,179 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 5,050 5,179 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 604 619 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 2,996 3,072 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,576 1,616 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 966 991 ש"ח

(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 777 797 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,180 7,363 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 604 619 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,703 6,874 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,703 6,874 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,352 3,437 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,352 3,437 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,321 1,355 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,352 3,437 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 9,555 9,799 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 411 421 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 199 204 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-411 421 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-466 478 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 399 409 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 1,032 1,058 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 2,020 2,072 ש"ח

(3) אישור נישואין 721 739 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 1,032 1,058 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 1,032 1,058 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,541 2,606 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 1,032 1,058 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,409 2,470 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-1,986 2,037 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 810 831 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-737 756 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 399 409 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 252,827 259,274 ש"ח מ-361 370 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 252,827 259,274 ש"ח, אך אינו עולה על מ-12,585 12,906 ש"ח

505,764 518,661 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 505,764 518,661 ש"ח מ-20,186 20,698 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 333 341 ש"ח 222 228 ש"ח

(ב) עולה על 333 341 ש"ח אך אינו עולה על 444 455 ש"ח 333 341 ש"ח

(ג) עולה על 444 455 ש"ח אך אינו עולה על 555 569 ש"ח 444 455 ש"ח

(ד) עולה על 555 569 ש"ח אך אינו עולה על 666 683 ש"ח 555 569 ש"ח

(ה) עולה על 666 683 ש"ח אך אינו עולה על 999 1,024 ש"ח 611 627 ש"ח

(ו) עולה על 999 1,024 ש"ח אך אינו עולה על 4,994 5,121 ש"ח 666 683 ש"ח

(ז) עולה על 4,994 5,121 ש"ח אך אינו עולה על 6,659 6,829 ש"ח 833 854 ש"ח

(ח) עולה על 6,659 6,829 ש"ח אך אינו עולה על 7,213 7,397 ש"ח 999 1,024 ש"ח

(ט) עולה על 7,213 7,397 ש"ח אך אינו עולה על 24,282 24,901 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 24,282 24,901 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 55,488 56,903 ש"ח מ-3,592 3,684 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,338 8,551 ש"ח – 434 445 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,338 8,551 ש"ח אך אינו עולה על 55,488 56,903 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 389 399 ש"ח – יהיה השכר 133 136 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 10,187 10,447 ש"ח – יהיה השכר 267 274 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 252,827 259,274 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,398 1,434 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 466 478 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 252,827 259,274 ש"ח אך לא עלה על 506,773 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

519,696 ש"ח מ-25,336 25,982 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 506,773 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

519,696 ש"ח מ-40,473 41,505 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-522 535 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,100 1,128 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,100 1,128 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 76,085 78,025 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-633 649 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 76,085 78,025 ש"ח אך 2% מ-76,085 78,025 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 302,411 310,123 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 76,085 78,025 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 302,411 310,123 ש"ח 2% מ-76,085 78,025 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 609,505 625,048 ש"ח מ-266,326 232,098 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 302,411 310,123 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 609,505 625,048 ש"ח 2% מ-76,085 78,025 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,828,590 1,875,221 ש"ח מ-226,326 232,098 הש"ח הבאים; 1.25% מ-307,094 314,925 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 609,505 625,048 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,828,590 1,875,221 2% מ-76,085 78,025 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 3,048,143 3,125,873 ש"ח מ-226,326 232,098 הש"ח הבאים; 1.25% מ-307,094 314,925 הש"ח הבאים; 1% מ-1,219,085 1,250,173 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,828,590 1,875,221 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 3,048,143 3,125,873 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-30,241 31,012 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,100 1,128 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,731 1,775 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,530 2,595 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 855 877 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 510 523 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 855 877 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 855 877 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 222 228 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 411 421 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 411 421 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,753 1,798 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 878 900 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 878 900 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,352 3,437 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 855 877 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 855 877 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 855 877 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,753 1,798 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 507,661 520,607 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 507,661 520,607 1% מ-507,661 520,667 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 507,661 520,667 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-810 831 ש"ח

(2) העברת משכתנה 855 877 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה 855 877 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 599 614 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 855 877 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,753 1,798 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,853 2,926 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 1,087 1,115 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 599 614 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 488 500 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-810 831 ש"ח

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6522 מיום 1.1.2013 עמ' 1948

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 25,515 25,883 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-768 779 ש"ח

(2) עולה על 25,515 25,883 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
103,722 105,218 ש"ח מ-3,834 3,889 ש"ח

(3) עולה על 103,722 105,218 ש"ח 10% מ-103,722 105,218 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 1,019,284 1,033,982 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-47,752 48,441 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 619 628 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 155,983 158,232 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 155,982 158,232 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

389,957 395,580 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 389,957 395,580 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 619 628 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,179 5,254 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-5,179 5,254 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 5,179 5,254 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,775 1,801 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 608 617 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 608 617 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 608 617 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 1,115 1,131 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,547 1,569 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 5,179 5,254 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,583 2,620 ש"ח

(5) שחרור בערבות 608 617 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 421 427 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,179 5,254 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 619 628 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 619 628 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,515 3,566 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 619 628 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,515 3,566 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,775 1,801 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 619 628 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,456 1,477 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 5,179 5,254 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 5,179 5,254 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 619 628 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 3,072 3,116 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,616 1,639 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 991 1,005 ש"ח

(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 797 808 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,363 7,469 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 619 628 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,874 6,973 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,874 6,973 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,437 3,487 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,437 3,487 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,355 1,375 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,437 3,487 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 9,799 9,940 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 421 427 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 204 207 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-421 427 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-478 485 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 409 415 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 1,058 1,073 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 2,072 2,102 ש"ח

(3) אישור נישואין 739 750 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 1,058 1,073 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 1,058 1,073 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,606 2,644 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 1,058 1,073 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,470 2,506 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-2,037 2,066 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 831 843 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-756 767 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 409 415 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 259,274 263,013 ש"ח מ-370 375 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 259,274 263,013 ש"ח, אך אינו עולה על מ-12,906 13,092 ש"ח

518,661 526,140 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 518,661 526,140 ש"ח מ-20,698 20,996 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 341 346 ש"ח 228 231 ש"ח

(ב) עולה על 341 346 ש"ח אך אינו עולה על 455 462 ש"ח 341 346 ש"ח

(ג) עולה על 455 462 ש"ח אך אינו עולה על 569 577 ש"ח 455 462 ש"ח

(ד) עולה על 569 577 ש"ח אך אינו עולה על 683 693 ש"ח 569 577 ש"ח

(ה) עולה על 683 693 ש"ח אך אינו עולה על 1,024 1,039 ש"ח 627 636 ש"ח

(ו) עולה על 1,024 1,039 ש"ח אך אינו עולה על 5,121 5,195 ש"ח 683 693 ש"ח

(ז) עולה על 5,121 5,195 ש"ח אך אינו עולה על 6,829 6,927 ש"ח 854 866 ש"ח

(ח) עולה על 6,829 6,927 ש"ח אך אינו עולה על 7,397 7,500 ש"ח 1,024 1,039 ש"ח

(ט) עולה על 7,397 7,500 ש"ח אך אינו עולה על 24,901 25,260 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 24,901 25,260 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 56,903 57,724 ש"ח מ-3,684 3,737 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,551 8,674 ש"ח – 445 451 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,551 8,674 ש"ח אך אינו עולה על 56,903 57,724 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 399 405 ש"ח – יהיה השכר 136 138 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 10,447 10,598 ש"ח – יהיה השכר 274 278 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 259,274 263,013 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,434 1,455 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 478 485 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 259,274 263,013 ש"ח אך לא עלה על 519,696 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

527,190 ש"ח מ-25,982 26,357 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 519,696 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

527,190 ש"ח מ-41,505 42,103 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-532 543 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,128 1,144 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,128 1,144 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 78,025 79,150 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-649 658 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 78,025 79,150 ש"ח אך 2% מ-78,025 79,150 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 310,123 314,595 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 78,025 79,150 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 310,123 314,595 ש"ח 2% מ-78,025 79,150 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 625,048 634,061 ש"ח מ-232,098 235,445 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 310,123 319,466 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 625,048 634,061 ש"ח 2% מ-78,025 79,150 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,875,221 1,902,261 ש"ח מ-232,098 235,445 הש"ח הבאים; 1.25% מ-314,925 319,466 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 625,048 634,061 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,875,221 1,902,261 2% מ-78,025 79,150 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 3,125,873 3,170,947 ש"ח מ-232,098 235,445 הש"ח הבאים; 1.25% מ-314,925 319,466 הש"ח הבאים; 1% מ-1,250,173 1,268,200 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,875,221 1,902,261 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 3,125,873 3,170,947 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-31,012 31,459 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,128 1,144 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,775 1,801 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,595 2,632 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 877 890 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 523 531 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 877 890 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 877 890 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 228 231 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 421 427 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 421 427 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,798 1,824 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 900 913 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 900 913 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,437 3,487 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 877 890 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 877 890 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 877 890 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,798 1,824 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 520,607 528,175 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 520,607 528,175 1% מ-520,667 528,175 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 520,667 528,175 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-831 843 ש"ח

(2) העברת משכתנה 877 890 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה 877 890 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 614 623 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 877 890 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר

לבית המשפט,כולל הבקשה או התביעה באותם מקרקעין

(2) בלי פניה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין

(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:

(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו בלי תשלום נוסף

(2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,798 1,824 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה

(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן:

(א) בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן, ישולם לעורך דינו של הקבלן 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(ב) טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב 0.25% ולא פחות מ-2,926 2,968 ש"ח

(ג) בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

(11) בתים משותפים:

(א) בקשה או כתב התנגדות לבקשה –

(1) בלי הופעה 1,115 1,131 ש"ח

(2) בעד כל הופעה 614 623 ש"ח

(ב) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס 500 507 ש"ח לחדר

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות

ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר מ-831 843 ש"ח

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6731 מיום 9.1.2014 עמ' 2879

השכר המינימלי המומלץ

השירות (באחוזים או בשקלים חדשים)

1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש"ח)

(1) עד 25,883 26,375 ש"ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ-779 794 ש"ח

(2) עולה על 25,883 26,375 ש"ח ואינה עולה על 10% מסכום התביעה אך לא פחות
105,218 107,217 ש"ח מ-3,889 3,963 ש"ח

(3) עולה על 105,218 107,217 ש"ח 10% מ-105,218 107,217 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

(4) עולה על 1,033,982 1,053,628 ש"ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח, אך לא פחות מ-48,441 49,361 ש"ח

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 628 640 ש"ח

2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט

(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

א. תביעות:

(1) עד 158,232 161,238 ש"ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(2) עולה על 158,232 161,238 ש"ח ואינו עולה על 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה

395,580 403,096 ש"ח שמשלם המוסד לביטוח לאומי

(3) עולה על 395,580 403,096 ש"ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 628 640 ש"ח

3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,254 5,354 ש"ח

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי

המקרקעין כשהם פנויים שוויים ולא פחות מ-5,254 5,354 ש"ח

(3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית

(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 5,254 5,354 ש"ח

(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)

(6) בקשות לצווים זמניים 1,801 1,835 ש"ח

(7) בקשות ביניים אחרות 617 629 ש"ח

(8) בקשה לקביעת גיל 617 629 ש"ח

(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 617 629 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) אישום בחטא 1,131 1,152 ש"ח

(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,569 1,599 ש"ח

(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 5,254 5,354 ש"ח

(4) טיעון לעונש בלבד 2,620 2,670 ש"ח

(5) שחרור בערבות 617 629 ש"ח

(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 427 435 ש"ח

4. בבית המשפט המחוזי:

א. עניינים אזרחיים:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-5,254 5,354 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 628 640 ש"ח

(3) פסק של בורר –

(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בענין נושא הפסק

(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ"ל

(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ"ל

(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 628 640 ש"ח

(4) בקשה לצו קיום צוואה או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון או בקשה משולבת של אלה:

(א) בלי התנגדות 1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,566 3,634 ש"ח

(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים לעיל 628 640 ש"ח

(5) אפוטרופסות או אימוץ:

(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי התנגדות 3,566 3,634 ש"ח

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, או על פי חוק האימוץ, תשמ"א-1981 1,801 1,835 ש"ח

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 628 640 ש"ח

(6) מזונות כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

(7) ערעור מס הכנסה – מסים ארנונות והיטלים, 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת, אך לא

לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט פחות מ-1,477 1,505 ש"ח

(8) פשיטת רגל, פירוק חברה –

(א) ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק 5,254 5,354 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

(ב) ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 5,254 5,354 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

(ג)  ישיבה נוספת בענין זה 628 640 ש"ח

ב. עניינים פליליים:

(1) משפטים פליליים 3,116 3,175 ש"ח

(2) ערעורים פליליים –

(א) ערעור על פסק הדין 1,639 1,670 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 1,005 1,024 ש"ח

(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 808 823 ש"ח

ג. עניינים מינהליים:

(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 7,469 7,611 ש"ח

(2) ישיבה נוספת 628 640 ש"ח

5. בבית המשפט העליון:

(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-6,973 7,105 ש"ח

(2) ערעור פלילי –

(א) ערעור על פסק הדין 6,973 7,105 ש"ח

(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 3,487 3,553 ש"ח

(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור 3,487 3,553 ש"ח

(3) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

ישיבה נוספת בכל אחד מהענינים הנ"ל 1,375 1,401 ש"ח

(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –

(א) בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק-יסוד: השפיטה 3,487 3,553 ש"ח

(ב) בכל ענין אחר, למעט בענין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א) 9,940 10,129 ש"ח

6. בבית הדין לעבודה:

(1) תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו סעיף 3א(4)

(3) ערעור לבית הדין הארצי כמו ערעור לבית המשפט העליון

7. בבית הדין לשכירות:

(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 427 435 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד בעבור דירת מגורים 207 209 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד, כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-427 435 ש"ח

(3) בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרקה' לחוק כמפורט לגבי תביעות בענינים אזרחיים לפי

הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, או לדמי מפתח פסקה (1)או (2) הכל לפי הענין, אך לא פחות

לפי חלק ג' לחוק האמור מ-485 494 ש"ח

(4) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (3) 415 423 ש"ח

8. בבית דין רבני:

(1) היתר נישואין בלי התנגדות 1,073 1,093 ש"ח

(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 2,102 2,142 ש"ח

(3) אישור נישואין 750 764 ש"ח

(4) תתביעה לשלום בית 1,073 1,093 ש"ח

(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 1,073 1,093 ש"ח

(6) תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,644 2,694 ש"ח

(7) החזקת ילדים בלי התנגדות 1,073 1,093 ש"ח

(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,506 2,554 ש"ח

(9) עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי הענין, אך לא פחות מ-2,066 2,105 ש"ח

(10) תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לעניני משפחה או לרשם לעניני ירושה השכר שנקבע לאותו ענין בסעיף 4

(11) הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) להלן המתייחס לעריכת חוזים

(12) אישור רווקות 843 859 ש"ח

(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי הענין

(14) ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי הענינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-767 782 ש"ח

(15) ישיבה נוספת בענין מהענינים המפורטים בפסקאות
(1) עד (14) 415 423 ש"ח

9. הוצאה לפועל:

א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –

(1) בעד הגשה לביצוע –

(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

עד 263,013 268,010 ש"ח מ-375 382 ש"ח

(ב) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 263,013 268,010 ש"ח, אך אינו עולה על מ-13,092 13,341 ש"ח

526,140 536,137 ש"ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות

על 526,140 536,137 ש"ח מ-20,996 21,395 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לענין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

א1. ביצוע תביעה על סכום קצוב:

(1) בעד הגשה לביצוע –

כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –

(א) עד 346 353 ש"ח 231 235 ש"ח

(ב) עולה על 346 353 ש"ח אך אינו עולה על 462 471 ש"ח 346 353 ש"ח

(ג) עולה על 462 471 ש"ח אך אינו עולה על 577 588 ש"ח 462 471 ש"ח

(ד) עולה על 577 588 ש"ח אך אינו עולה על 693 706 ש"ח 577 588 ש"ח

(ה) עולה על 693 706 ש"ח אך אינו עולה על 1,039 1,059 ש"ח 636 706 ש"ח

(ו) עולה על 1,039 1,059 ש"ח אך אינו עולה על 5,195 5,294 ש"ח 693 706 ש"ח

(ז) עולה על 5,195 5,294 ש"ח אך אינו עולה על 6,927 7,059 ש"ח 866 882 ש"ח

(ח) עולה על 6,927 7,059 ש"ח אך אינו עולה על 7,500 7,642 ש"ח 1,039 1,059 ש"ח

(ט) עולה על 7,500 7,642 ש"ח אך אינו עולה על 25,260 25,740 ש"ח 15% מסכום התביעה

(י) עולה על 25,260 25,740 ₪ ואינו עולה 10% מסכום התביעה, אך לא פחות

על 57,724 58,821 ש"ח מ-3,737 3,808 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל - לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

(1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,674 8,839 ש"ח – 451 460 ש"ח

(2) כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,674 8,839 ש"ח אך אינו עולה על 57,724 58,821 ש"ח - 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה, "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב, לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1).

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

ב. ביצוע שטרות –

(1) בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 405 413 ש"ח – יהיה השכר 138 141 ש"ח;

(2) במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך 10,598 10,799 ש"ח – יהיה השכר 278 283 ש"ח

(2) (א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

(1) היה החוב הפסוק עד 263,013 268,010 ש"ח 10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,455 1,483 ש"ח, ייתוסף לשכר הטרחה סכום של 485 494 ש"ח

(2) עלה החוב הפסוק על סך 263,013 268,010 ש"ח אך לא עלה על 527,190 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

537,207 ש"ח מ-26,357 26,858 ש"ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 527,190 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות

537,207 ש"ח מ-42,103 42,903 ש"ח

בפסקת משנה זו, "החוב הפסוק" – החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהיתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א)

לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-543 553 ש"ח (סכום החוב הכולל לענין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בעניני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10. בוררות:

א. שכר ייצוג בפני בורר 75% מהשכר בענינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-1,144 1,166 ש"ח

ב. שכר הבורר 1,144 1,166 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11. שירות מחוץ לבית המשפט:

(1) עריכת חוזים:

(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 79,150 80,654 ש"ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ-658 671 ש"ח

(ב) שווי נושא החוזה עולה על 79,150 80,654 ש"ח אך 2% מ-79,150 80,654 הש"ח הראשונים; ועוד

אינו עולה על 314,595 320,572 ש"ח 1.5% מיתרת הסכום העולה על 79,150 80,654 ש"ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 314,595 320,572 ש"ח 2% מ-79,150 80,654 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 634,061 646,108 ש"ח מ-235,445 239,918 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 319,466 320,572 ש"ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 634,061 646,108 ש"ח 2% מ-79,150 80,654 הש"ח הראשונים; 1.5%

אך אינו עולה על 1,902,261 1,938,404 ש"ח מ-235,445 239,918 הש"ח הבאים; 1.25% מ-319,466 325,536 הש"ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולה על 634,061 646,108 ש"ח

(ה) שווי נושא החוזה עולה על 1,902,261 1,938,404 2% מ-79,150 80,654 הש"ח הראשונים; 1.5%

ש"ח אך אינו עולה על 3,170,947 3,231,195 ש"ח מ-235,445 239,918 הש"ח הבאים; 1.25% מ-319,466 325,536 הש"ח הבאים; 1% מ-1,268,200 1,292,296 הש"ח שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,902,261 1,938,404 ש"ח

(ו) שווי נושא החוזה עולה על 3,170,947 3,231,195 ש"ח לפי הסכם אך לא פחות מ-31,459 32,057 ש"ח

(ז) שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ-1,144 1,166 ש"ח

(2) חוזה שכירות:

(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

(ב) לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

(3) עריכת צוואות:

(א) צוואה רגילה 1,801 1,835 ש"ח

(ב) שתי צוואות הדדיות 2,632 2,682 ש"ח

(ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר 890 907 ש"ח

(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:

(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 531 541 ש"ח

(ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 890 907 ש"ח

(ג) חוות דעת בכתב 890 907 ש"ח

(ד) כתיבת מכתב התראה 231 235 ש"ח

(ה) הכנת תצהיר והחתמתו 427 435 ש"ח

(ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 427 435 ש"ח

(5) תאגידים:

(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי) 1,824 1,859 ש"ח

(ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל 913 930 ש"ח

(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 913 930 ש"ח

(ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון 3,487 3,553 ש"ח

(7) עריכת שעבודים ורישום:

(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה

(ב) במקרה שעורך הדין ערך גם את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה

(8) סימני מסחר:

(א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 890 907 ש"ח

(ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 890 907 ש"ח

(ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד 890 907 ש"ח

(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,824 1,859 ש"ח

(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5

(9) רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):

(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום

(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן

(ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:

(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 528,175 538,210 ש"ח 1% משווי המקרקעין

(2) כששווי המקרקעין עולה על 528,175 538,210 1% מ-528,175 538,210 ש"ח הראשונים של

ש"ח השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 528,175 538,210 ש"ח

(ד) משכנתה:

(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא, אך לא פחות מ-843 859 ש"ח

(2) העברת משכתנה 890 907 ש"ח

(3) הפטר או ביטול משכנתה 890 907 ש"ח

(ה) רישום הערת אזהרה:

(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין 623 635 ש"ח

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין 890 907 ש"ח

(ו) חלוקה ופיצול השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת 50% ממנו

(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:

(1)הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר