נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות  – השקעות הון ועידודן

מסים – מס הכנסה – השקעות הון ועידודן

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: מבוא

Go

5

סעיף 1

מטרה

Go

14

סעיף 1א

הגדרות

Go

15

סעיף 2

אמצעי הגשמה

Go

15

סעיף 3

תכנית

Go

15

סעיף 4

ביצוע

Go

16

 

פרק שני : הרשות

Go

16

סעיף 5

הקמת הרשות

Go

16

סעיף 6

רשויות הרשות

Go

16

סעיף 7

מינוי מנהל הרשות

Go

16

סעיף 8

תפקידי מנהל הרשות

Go

16

סעיף 9

מינהלת הרשות

Go

16

סעיף 9א

חברים בלתי קבועים במינהלת הרשות

Go

17

סעיף 10

תפקידי מינהלת הרשות

Go

17

סעיף 11

סדרי פעולות מינהלת הרשות

Go

17

סעיף 15

תשלומים לנציג ציבור במינהלת הרשות

Go

17

סעיף 16

סודיות

Go

18

 

פרק שני 1: מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16א

הקמת מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16ב

מינוי מנהל מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16ג

תפקידי מנהל מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16ד

הרכב מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16ה

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות

Go

18

סעיף 16ו

החלת הוראות מפרק שני

Go

18

 

פרק שלישי: אישורים ועררים

Go

18

סעיף 17

בקשה לאישור

Go

18

סעיף 18

אישור תכנית

Go

18

סעיף 18א

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולמיתקן תיירותי ללינה

Go

18

סעיף 18ב

מענק באזור פיתוח א'

Go

21

סעיף 18ג

מסלולים נוספים

Go

21

סעיף 19

תנאים לאישור

Go

21

סעיף 19א

אישור המנהל על פי הנחיות

Go

21

סעיף 19ב

אישור שינויים על פי הנחיות

Go

22

סעיף 20

האישור   בכתב

Go

22

סעיף 21

דין תכנית מאושרת

Go

22

סעיף 22

בעלות מפעל מאושר

Go

22

סעיף 23

דין נכס מאושר

Go

22

סעיף 24

דין הלוואה

Go

22

סעיף 24א

השגה על החלטות הרשות

Go

22

סעיף 25

ערר על החלטות מינהלת השקעות בתיירות

Go

23

סעיף 25א

ערעור במקרים מסויימים

Go

23

 

פרק רביעי:

Go

23

 

פרק חמישי:

Go

23

 

פרק ששי: מענק

Go

23

 

סימן א':

Go

23

סעיף 40א

הגדרות

Go

23

 

סימן ב':

Go

24

סעיף 40ב

זכות למענק השקעה

Go

25

סעיף 40ג

שיעור מענק השקעה

Go

25

סעיף 40ד

תחומי האזורים

Go

26

סעיף 40ז

ערובות

Go

27

סעיף 40ח

מועד תשלום מענק

Go

27

סעיף 40ט

סמכויות המינהלה

Go

27

סעיף 40י

מניעת כפל מענק

Go

27

סעיף 40יא

ויתור של מפעל תיירותי על מענק

Go

27

 

סימן ג':

Go

27

 

פרק שביעי: הטבות במס הכנסה

Go

27

 

סימן א': הטבות במס בשל מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי

Go

27

סעיף 41

תחולה והגדרות

Go

28

סעיף 41א

הטבות לחברה משפחתית

Go

28

סעיף 42

פחת מואץ

Go

28

סעיף 43

ניכוי פחת במקרה של בלאי בלתי רגיל

Go

28

סעיף 43א

פחת ופטור בשל מענק לפיתוח קרקע

Go

28

סעיף 45

תקופת ההטבות

Go

28

סעיף 46

המס על הכנסה מהשקעה מאושרת בתקופת ההטבות

Go

29

סעיף 47

המס על הכנסה ממפעל מאושר בתקופת ההטבות

Go

29

סעיף 48

פטור מיוחד לתושבי חוץ

Go

32

סעיף 50

הכנסת מומחה מאושר

Go

32

סעיף 50א

הפסקה זמנית בזכאות להטבות למפעל תעשייתי או למיתקן תיירותי ללינה

Go

32

 

סימן ב': הטבות במס בשל מפעל מוטב

Go

32

סעיף 51

הגדרות

Go

32

סעיף 51א

הטבות במס

Go

36

סעיף 51ב

חלוקת דיבידנד

Go

37

סעיף 51ג

תקופת ההטבות

Go

37

סעיף 51ד

שנת הבחירה

Go

38

סעיף 51ה

הפסקה זמנית בזכאות להטבות

Go

38

סעיף 51ו

מניעת כפל הטבות

Go

38

סעיף 51ז

סייג לענין אגודה שיתופית

Go

38

סעיף 51ח

תיאום סכומים

Go

39

סעיף 51ט

אישור מראש לזכאות להטבות במסלול החלופי

Go

39

סעיף 51י

ערר על החלטה בבקשה לאישור מראש

Go

39

סעיף 51יא

ערר על החלטת פקיד שומה

Go

39

סעיף 51יב

הוראות שונות לענין ערר

Go

39

סעיף 51יג

ועדת ערר

Go

39

סעיף 51יד

ערעור לבית המשפט המחוזי

Go

40

סעיף 51טו

הכרה באישורים לעניין סיווג מפעל תעשייתי

Go

40

 

סימן ב1: הטבות במס בשל מפעל מועדף

Go

40

סעיף 51טז

הטבות במס

Go

40

סעיף 51יז

פחת מואץ

Go

40

סעיף 51יח

חלוקת דיבידנד

Go

40

 

סימן ב2: הטבות במס חברות בשל מפעל מועדף מיוחד

Go

40

סעיף 51יט

הגדרות

Go

40

סעיף 51כ

מפעל מועדף מיוחד

Go

41

סעיף 51כא

הטבות במס

Go

42

סעיף 51כב

תקופת הזכאות להטבות

Go

42

סעיף 51כג

ביטול אישור המנהלים

Go

43

 

סימן ב'3: הטבות במס בשל מפעל טכנולוגי מועדף

Go

43

סעיף 51כד

הגדרות

Go

43

סעיף 51כה

מס חברות למפעל טכנולוגי מועדף

Go

45

סעיף 51כו

שיעור המס על דיבידנד ששילם מפעל טכנולוגי מועדף

Go

45

סעיף 51כז

מס רווחי הון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

Go

45

סעיף 51כח

סייג למס רווחי הון למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

Go

46

סעיף 51כט

הוראות שונות

Go

46

סעיף 51ל

מסלולי הטבות אחרים

Go

46

סעיף 51לא

תקופת הזכאות להטבות

Go

46

 

סימן ג': חברה תושבת חוץ

Go

46

סעיף 52

חברה תושבת חוץ

Go

46

 

סימן ד': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת – הוראת שעה  לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2011

Go

47

סעיף 52א

מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת

Go

47

סעיף 52ב

חובת השקעה מיועדת

Go

47

סעיף 52ג

חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת

Go

48

 

סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת – הוראת שעה  לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

Go

48

סעיף 52ד

מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת

Go

48

סעיף 52ה

חובת השקעה מיועדת

Go

49

סעיף 52ו

חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת

Go

49

 

פרק שביעי 1: הטבות במס לגבי בנינים להשכרה ובניינים לשכירות מוסדית

Go

49

סעיף 53א

הגדרות

Go

49

סעיף 53ב

זכות להטבות

Go

51

סעיף 53ג

הטבות במס לבעל בנין להשכרה ולבעל בניין לשכירות מוסדית

Go

53

סעיף 53ג1

חילוף בנין להשכרה ובנין חדש להשכרה

Go

54

סעיף 53ד

פטור ממס רכוש וסמכות לפטור מאגרת בנין

Go

56

סעיף 53ד1

איגוד תושבי חוץ

Go

56

 

פרק שביעי 2:

Go

56

 

פרק שביעי 3:

Go

56

 

פרק שמיני:

Go

57

 

פרק שמיני 2:

Go

57

 

פרק תשיעי:

Go

57

 

פרק עשירי: הוראות כלליות בדבר תחולת ההטבות

Go

57

סעיף 72

חובה להמציא ידיעות

Go

57

סעיף 72א

יציבות ההטבות

Go

57

סעיף 73

קיום הוראות   תנאי לתחולת ההטבות

Go

57

סעיף 73א

דין תושבי חוץ לענין הטבות

Go

57

סעיף 73ב

דין חברה מוטבת

Go

57

סעיף 73ג

הוראות מיוחדות לענין נאמנות

Go

57

סעיף 74

מפעל מעורב

Go

57

סעיף 74א

ויתור על הטבות

Go

60

סעיף 74ב

העברת הטבות לחברה קולטת במיזוג

Go

60

סעיף 74ג

סייג לענין חישוב הכנסה בהקמת מפעל חדש

Go

60

סעיף 75

התלייה וביטול

Go

60

סעיף 75א

ביטול חלקי של הטבות

Go

60

סעיף 75ב

ביטול מענק

Go

61

סעיף 76

השקעות בניירות ערך

Go

61

סעיף 76א

פרסום כללים של המינהלה

Go

61

 

פרק אחד-עשר: הוראות כלליות – בדבר מינויים וסמכויות

Go

62

סעיף 77

פרסום מינויים

Go

62

סעיף 78

קיום סמכויות

Go

62

סעיף 78א

אצילת סמכויות המנהל

Go

62

סעיף 80

אצילת סמכויות השרים

Go

62

סעיף 81

תקנות

Go

62

סעיף 81א

סמכויות מנהל רשות המסים

Go

62

 

פרק שנים-עשר:

Go

62

 

פרק שלשה-עשר: תחולת הפרק הששי

Go

62

סעיף 94

תקופת הזכות למענק השקעה

Go

62

 

תוספת ראשונה

Go

63

 

תוספת שנייה

Go

63

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959*

פרק ראשון: מבוא

מטרה (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

1.    מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם –

(1)   פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;

(2)   שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים;

(3)   יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

המטרה

1. מטרת חוק זה היא משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון-חוץ והון מקומי לשם –

(1) פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, ניצול יעיל של אוצרותיה ויכלתה הכלכלית וניצול מלא של כושר ייצורם של מפעלים קיימים;

(2) שיפור מאזן התשלומים של המדינה, הקטנת היבוא והגדלת היצוא;

(3) קליטת עליה, חלוקה מתוכננת של האוכלוסיה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות עבודה חדשים.

הגדרות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

1א.     בחוק זה –

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 1א

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חברה בבעלות ממשלתית מלאה" – כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חברה בבעלות ממשלתית מלאה"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק החברות הממשלתיות" – חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק החברות הממשלתיות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק לעידוד מחקר ופיתוח"

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

החלפת הגדרת "חוק לעידוד מחקר ופיתוח"

הנוסח הקודם:

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק מיסוי מקרקעין"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מועצת מרכז ההשקעות" – (נמחקה);

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

מחיקת הגדרת "מועצת מרכז ההשקעות"

הנוסח הקודם:

"מועצת מרכז ההשקעות" – מועצת מרכז ההשקעות שמונתה לפי סעיף 12;

          "מינהלת השקעות בתיירות" – מינהלת השקעות בתיירות שמונתה לפי סעיף 16א;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "מינהלת הרשות" – מינהלת הרשות שמונתה לפי סעיף 9(א);

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"מינהלת מרכז ההשקעות הרשות" – מינהלת מרכז ההשקעות שמונתה לפי סעיף 9(א);

 

          "מנהלת מינהלת השקעות בתיירות" – מי שמונה לפי סעיף 16ב;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "מנהל הרשות" – מי שמונה לפי סעיף 7;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"מנהל מרכז ההשקעות הרשות" – מי שמונה לפי סעיף 7;

          "מפעל תיירותי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "המינהלה" – מינהלת הרשות או מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"המינהלה" – מינהלת מרכז ההשקעות הרשות או מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "המנהל" – מנהל הרשות או מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

"המנהל" – מנהל מרכז ההשקעות הרשות או מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לפי העניין;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "הפקודה"

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "פקודת השותפויות" – פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 165 (ה"ח 541)

הוספת הגדרת "פקודת השותפויות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "הרשות" – הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה שהוקמה בסעיף 5;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "הרשות"

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית" – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה בסעיף 5 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית"

          "השרים" –

(1)   בכל עניין לפי חוק זה, למעט בעניין הנוגע למפעל תיירותי, ולעניין סעיפים 18א(ד)(3)(ג) ו-74(ה), אף בנוגע למפעל תיירותי – שר האוצר יחד עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(2)   בכל עניין לפי חוק זה הנוגע למפעל תיירותי, למעט לעניין סעיפים 18א(ד)(3)(ג) ו-74(ה) – שר האוצר יחד עם שר התיירות;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "תושב חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, למעט חבר בני אדם שהתקיים בו האמור בסעיף 68א לפקודה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הוספת הגדרת "תושב חוץ"

 

אמצעי הגשמה (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (הוראת שעה) תשנ"א-1990

2.       לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל כפי שיפורט בפרקים הבאים.

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל לפי שיפורט בפרקים הבאים.

 

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

2. לשם הגשמתה של מטרת חוק זה יוענקו המענקים, הפטורים, הערבויות, ההנחות, ההקלות וההיתרים האמורים בו (להלן - הטבות) שיינתנו אם דרך כלל ואם על יסוד תכנית, הכל לפי שיפורט בפרקים הבאים.

תכנית

3.    תכנית לענין חוק זה היא תכנית לאחד או לאחדים מאלה:

(1)  הקמתו או הרחבתו של מפעל או של חלק ממנו;

(תיקון מס' 5) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 75) תשפ"ב-2021

(2)  הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה או בניין לשכירות מוסדית כהגדרתם בסעיף 53א;

 

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)  השקעה של מפעל תעשייתי שמגשימה את מטרות החוק, לפי מסלולים שקבעו השרים לפי סעיף 18ג;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(4)  (נמחקה).

מיום 21.3.1968

תיקון מס' 5

ס"ח תשכ"ח מס' 522 מיום 21.3.1968 עמ' 36 (ה"ח 758)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס או של חלק ממנו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ, ולגבי בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א – על ידי תושב ישראל או על ידי תושב-חוץ, בין במטבע ישראלי ובין במטבע-חוץ.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס או של חלק ממנו על ידי תושב-חוץ במטבע-חוץ, ולגבי בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א – על ידי תושב ישראל או על ידי תושב-חוץ, בין במטבע ישראלי ובין במטבע-חוץ.

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א או של נכס המשמש למטרה שקבעו השרים;

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

(4) הלוואה של תושב חוץ במטבע-חוץ לפרעון במשך שבע שנים לפחות או במטבע ישראל לפרעון במשך עשר שנים לפחות.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א או של נכס המשמש למטרה שקבעו השרים;

(3) השקעה של תושב חוץ בהונו של מפעל או בנכס;

(3) השקעה של מפעל תעשייתי שמגשימה את מטרות החוק, לפי מסלולים שקבעו השרים לפי סעיף 18ג;

(4) הלוואה של תושב חוץ במטבע-חוץ לפרעון במשך שבע שנים לפחות.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 75

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 242 (ה"ח 1443)

(2) הקמתו, הרחבתו או רכישתו של נכס שהוא בנין להשכרה או בניין לשכירות מוסדית כמשמעותו כהגדרתם בסעיף 53א;

ביצוע (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

4.    השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

4. שר האוצר ושר המסחר והתעשיה ביחד (להלן - השרים) ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

4. שר האוצר ושר המסחר והתעשיה ביחד (להלן - השרים) השרים ממונים על ביצוע חוק זה, והם יקבעו כללים מנחים להגשמת מטרתו; הכללים יפורסמו ברבים.

 

 

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

פרק שני : הרשות

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

פרק שני: מרכז ההשקעות הרשות

הקמת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

5.       מוקמת בזה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

הקמת המרכז מרכז ההשקעות

5. מוקם בזה מרכז ההשקעות (להלן – המרכז) אשר יפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

הקמת מרכז ההשקעות הרשות

5. מוקם בזה מרכז ההשקעות אשר יפעל מוקמת בזה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה, למעט בכל עניין הנוגע למפעלים תיירותיים.

 

רשויות הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

6.    ואלה רשויות הרשות:

(1)  מנהל הרשות;

(2)  מינהלת הרשות;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)  (נמחקה).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

רשויות המרכז מרכז ההשקעות

6. ואלה רשויות המרכז מרכז ההשקעות:

(1) מנהל המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המנהל);

(2) מינהלת המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המינהלה);

(3) מועצת המרכז מרכז ההשקעות (להלן – המועצה).

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

מחיקת פסקה 6(3)

הנוסח הקודם:

(3) מועצת מרכז ההשקעות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

רשויות מרכז ההשקעות הרשות

6. ואלה רשויות מרכז ההשקעות הרשות:

(1) מנהל מרכז ההשקעות הרשות;

(2) מינהלת מרכז ההשקעות הרשות;

(3) (נמחקה).

מינוי מנהל הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

7.    הממשלה תמנה את מנהל הרשות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת הרשות והיושב ראש שלה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 206 (ה"ח 436)

מינוי המנהל מנהל מרכז ההשקעות

7. הממשלה תמנה את המנהל מנהל מרכז ההשקעות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר המינהלה והמועצה מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות ויושב ראש שלהן.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

7. הממשלה תמנה את מנהל מרכז ההשקעות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות ויושב ראש שלהן והיושב ראש שלה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

מינוי מנהל מרכז ההשקעות הרשות

7. הממשלה תמנה את מנהל מרכז ההשקעות הרשות והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת מרכז ההשקעות הרשות והיושב ראש שלה.

 

 

תפקידי מנהל הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

8.    (א)  מנהל הרשות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת הרשות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ב)  כל שיש להגישו למינהלת הרשות או לשרים יוגש באמצעות מנהל הרשות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המנהל מנהל מרכז ההשקעות

8. (א) המנהל מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ביצוע החלטות המינהלה והמועצה מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות, יפעל בשמן וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלה, למועצה למינהלת מרכז ההשקעות, למועצת מרכז ההשקעות או לשרים יוגש באמצעות המנהל מנהל מרכז ההשקעות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

8. (א) מנהל מרכז ההשקעות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת מרכז ההשקעות ומועצת מרכז ההשקעות, יפעל בשמן בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלת מרכז ההשקעות, למועצת מרכז ההשקעות למינהלת מרכז ההשקעות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מרכז ההשקעות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תפקידי מנהל מרכז ההשקעות הרשות

8. (א) מנהל מרכז ההשקעות הרשות ממונה על ביצוע החלטות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

(ב) כל שיש להגישו למינהלת מרכז ההשקעות הרשות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מרכז ההשקעות הרשות וכל הודעה מטעמם תימסר על ידיו.

מינהלת הרשות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

9.    (א)  מינהלת הרשות תכלול בנוסף למנהל הרשות את החברים הבאים:

 

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

 

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

(3)   נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

(4)   נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(6)   נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(7)   נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת הרשות.

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          (ב)  היו הדעות במינהלת הרשות שקולות, תכריע דעתו של מנהל הרשות.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ג)   לא ימונה ולא יכהן נציג ציבור כחבר המינהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המינהלה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ד)  חבר המינהלה יודיע ליושב הראש המינהלה אם נושא הנדון בישיבת המינהלה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין כהונתו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור; הוראה זו לא תחול לגבי חבר המינהלה שהוא עובד המדינה בשל כך בלבד שתפקידו בשירות המדינה קשור לנושא הנדון בישיבה.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          (ה)  בסעיף זה –

          "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המינהלה או של גוף שחבר המינהלה או קרובו הם בעלי עניין בו;

          "קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן שותפו, מעבידו או עובדו;

          "בעל עניין" – מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של גוף כאמור.

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 242 (ה"ח 836)

9. הממשלה תמנה למינהלה ששה חברים שמונה חברים נוספים על המנהל, והם יהיו בתוקף תפקידם גם חברי המועצה.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

מינוי המינהלה

9. הממשלה תמנה למינהלה שמונה חברים נוספים על המנהל, והם יהיו בתוקף תפקידם גם חברי המועצה.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

(א) המינהלה תכלול בנוסף למנהל את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות;

(2) נציג משרד האוצר שתמנה אותו הממשלה;

(3) נציג משרד המסחר והתעשיה, שתמנה אותו הממשלה;

(4) נציג משרד החקלאות;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) נציג משרד התיירות, שימנה שר התיירות;

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלה.

 

מיום 20.12.1989

תיקון מס' 36

ס"ח תש"ן מס' 1294 מיום 20.12.1989 עמ' 23 (ה"ח 1944)

(א) המינהלה תכלול בנוסף למנהל את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות, ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

9. (א) המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות תכלול בנוסף למנהל למנהל מרכז ההשקעות את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

(2) נציג משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) נציג משרד התיירות, שימנה שר התיירות;

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות.

(ב) היו הדעות במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות שקולות, תכריע דעתו של המנהל מנהל מרכז ההשקעות.

(ג) חברי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות יהיו גם חברי המועצה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 166 (ה"ח 541)

9. (א) מינהלת מרכז ההשקעות תכלול בנוסף למנהל מרכז ההשקעות את החברים הבאים:

(1) מנהל רשות ההשקעות ובהעדרו, מי ששר האוצר מינה להיות ממלא מקומו;

(1) נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(2) נציג משרד האוצר אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) (נמחקה);

(6) נציג משרד הכלכלה והתכנון, שימנה שר הכלכלה והתכנון;

(6) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

(7) נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות.

(ב) היו הדעות במינהלת מרכז ההשקעות שקולות, תכריע דעתו של מנהל מרכז ההשקעות.

(ג) חברי מינהלת מרכז ההשקעות יהיו גם חברי המועצה.

(ג) לא ימונה ולא יכהן נציג ציבור כחבר המינהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המינהלה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ד) חבר המינהלה יודיע ליושב הראש המינהלה אם נושא הנדון בישיבת המינהלה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין כהונתו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור; הוראה זו לא תחול לגבי חבר המינהלה שהוא עובד המדינה בשל כך בלבד שתפקידו בשירות המדינה קשור לנושא הנדון בישיבה.

(ה) בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המינהלה או של גוף שחבר המינהלה או קרובו הם בעלי עניין בו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן שותפו, מעבידו או עובדו;

"בעל עניין" – מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של גוף כאמור.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

(א) מינהלת מרכז ההשקעות הרשות תכלול בנוסף למנהל מרכז ההשקעות הרשות את החברים הבאים:

(1) נציג רשות המסים, שימנה שר האוצר;

(2) נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד התעשיה והמסחר, שימנה שר התעשיה והמסחר;

(4) נציג משרד החקלאות, שימנה שר החקלאות;

(5) (נמחקה);

(6) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה;

(7) נציג ציבור בעל ניסיון או השכלה מתאימים, שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מבין מי שארגונים שעניינם התעשייה בישראל המליצו עליהם;

והממשלה רשאית למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות הרשות.

(ב) היו הדעות במינהלת מרכז ההשקעות הרשות שקולות, תכריע דעתו של מנהל מרכז ההשקעות הרשות.

חברים בלתי קבועים במינהלת הרשות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

9א.     לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלת הרשות, יהיה חבר נוסף במינהלת הרשות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

חברים בלתי קבועים במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות

9א. לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות, יהיה חבר נוסף במינהלה במינהלת מרכז ההשקעות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

חברים בלתי קבועים במינהלת מרכז ההשקעות הרשות

9א. לענין מתן אישור לתכנית שנושאה הוא בתחום טיפולו של משרד ממשלתי שאינו מיוצג במינהלת מרכז ההשקעות הרשות, יהיה חבר נוסף במינהלת מרכז ההשקעות הרשות נציג אותו משרד, שמינה אותו השר האחראי על המשרד.

 

 

תפקידי מינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

10.  אלה תפקידי מינהלת הרשות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל;

(2)   ליתן אישור לתכניות (להלן - אישור);

(3)   לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4)   להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(5)   להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18ג;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(6)   לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

10. (א) אלה תפקידי המינהלה:

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון-חוץ והון מקומי ולמען עליית משקיעי הון וקליטתם בישראל, ולדאוג ליצירת התנאים הדרושים לכך;

(2) ליתן אישור לתכניות (להלן – אישור);

(3) לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4) להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה.

(ב) המליצה המינהלה בפני רשות מוסמכת כאמור בסעיף קטן (א)(4) בענין בקשה הקשורה לאישור הקמה או הרחבה של מפעל, שנתקיימו בה דרישות החיקוק הנוגע לענין, תשיב הרשות המוסמכת תוך 12 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה; המליצה המינהלה כאמור בענין אחר, תשיב הרשות המוסמכת תוך 24 ימי עבודה מיום שקיבלה את הבקשה; לא נתנה הרשות המוסמכת תשובתה תוך תקופה כאמור, יראו כאילו ניתנה לבקשה בתום התקופה תשובה חיובית.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

10. אלה תפקידי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון-חוץ והון מקומי ולמען עליית משקיעי הון וקליטתם בישראל, ולדאוג ליצירת התנאים הדרושים לכך;

(1) ליזום ולארגן פעולות למען עידוד השקעות הון בישראל;

(2) ליתן אישור לתכניות (להלן - אישור);

(3) לקיים את הקשר בין המשקיעים ובין משרדי ממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר, לתת ידיעות בעניני השקעות הון בישראל ולהפיצן, ולסייע למשקיעים בהגשמת תכניותיהם;

(4) להמליץ לפני כל רשות המוסמכת לכך שתעניק במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, פטור, הנחה, הקלה או רשיון למפעל, לנכס, להשקעה, או להלוואה העשויים לסייע להשגתה של מטרת חוק זה;

(5) להציע לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם, לפי הוראות סעיף 18ג;

(6) לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, בעניינים הנוגעים לתעשייה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תפקידי מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

10. אלה תפקידי מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

סדרי פעולות מינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

11.  מינהלת הרשות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

סדרי פעולות המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות

11. המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

סדרי פעולות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות

11. מינהלת מרכז ההשקעות הרשות תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

12.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

מינוי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

12. הממשלה תמנה למועצה למועצת מרכז ההשקעות, בנוסף לחברי המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות, עשרה חברים מקרב הציבור, שימונו לאחר התייעצות עם רשויות מקומיות, עם ארגונים ועם מוסדות כלכליים, ציבוריים, מדעיים ומקצועיים המטפלים בענפי משק בעלי חשיבות כלכלית-לאומית.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

מינוי מועצת מרכז ההשקעות

12. הממשלה תמנה למועצת מרכז ההשקעות, בנוסף לחברי מינהלת מרכז ההשקעות, עשרה חברים מקרב הציבור, שימונו לאחר התייעצות עם רשויות מקומיות, עם ארגונים ועם מוסדות כלכליים, ציבוריים, מדעיים ומקצועיים המטפלים בענפי משק בעלי חשיבות כלכלית-לאומית.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

13.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תפקידי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

13. אלה תפקידי המועצה מועצת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

תפקידי מועצת מרכז ההשקעות

13. אלה תפקידי מועצת מרכז ההשקעות, למעט בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים:

(1) ליעץ לממשלה בכל ענין הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון;

(2) לדון, כאמור בסעיף 25, בעררים שהוגשו על פי אותו סעיף ולחוות דעה עליהם לשרים.

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

14.  (בוטל).

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

סדרי פעולת המועצה מועצת מרכז ההשקעות

14. המועצה מועצת מרכז ההשקעות תקבע סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

סדרי פעולת מועצת מרכז ההשקעות

14. מועצת מרכז ההשקעות תקבע סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

תשלומים לנציג ציבור במינהלת הרשות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

15.  חבר מינהלת הרשות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מינהלת הרשות, לרבות הפסד שכר עבודה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

תשלומים לחברי המועצה מועצת מרכז ההשקעות

15. חבר המועצה מועצת מרכז ההשקעות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות המועצה מועצת מרכז ההשקעות, לרבות הפסד שכר עבודה.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

תשלומים לחברי מועצת מרכז ההשקעות תשלומים לנציג ציבור במינהלת מרכז השקעות

15. חבר מועצת מינהלת מרכז ההשקעות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מועצת מינהלת מרכז ההשקעות, לרבות הפסד שכר עבודה.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

תשלומים לנציג ציבור במינהלת מרכז השקעות הרשות

15. חבר מינהלת מרכז ההשקעות הרשות מקרב הציבור זכאי לקבל מאוצר המדינה את הוצאותיו שהוציא עקב השתתפותו בישיבות מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, לרבות הפסד שכר עבודה.

 

 

 

סודיות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

16.  אין לגלות מדיוניה של מינהלת הרשות, או כל חומר שנמסר לה, אלא על ידי מנהל הרשות או הממשלה או בהסכמתם.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

16. אין לגלות מדיוניהן של המינהלה מינהלת מרכז ההשקעות או של המועצה מועצת מרכז ההשקעות, או כל חומר שנמסר להן, אלא על ידי המנהל מנהל מרכז ההשקעות או הממשלה או בהסכמתם.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

16. אין לגלות מדיוניהן מדיוניה של מינהלת מרכז ההשקעות או של מועצת מרכז ההשקעות, או כל חומר שנמסר להן לה, אלא על ידי מנהל מרכז ההשקעות או הממשלה או בהסכמתם.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

16. אין לגלות מדיוניה של מינהלת מרכז ההשקעות הרשות, או כל חומר שנמסר לה, אלא על ידי מנהל מרכז ההשקעות הרשות או הממשלה או בהסכמתם.

 

 

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

פרק שני 1: מינהלת השקעות בתיירות

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת פרק שני 1

הקמת מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16א.  מוקמת בזה מינהלת השקעות בתיירות, אשר תפעל להגשמתה של מטרת חוק זה בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16א

מינוי מנהל מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ב.  השרים ימנו מנהל למינהלת השקעות בתיירות, והוא יהיה בתוקף תפקידו חבר מינהלת השקעות בתיירות ויושב הראש שלה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 207 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ב

תפקידי מנהל מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ג.   (א)  מנהל מינהלת השקעות בתיירות יהיה ממונה על ביצוע החלטות מינהלת השקעות בתיירות, יפעל בשמה וימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי כל חיקוק.

          (ב)  כל שיש להגישו למינהלת השקעות בתיירות או לשרים יוגש באמצעות מנהל מינהלת השקעות בתיירות וכל הודעה מטעמים תימסר על ידו.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ג

הרכב מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ד.  (א)  מינהלת השקעות בתיירות תכלול, נוסף על מנהל מינהלת השקעות בתיירות, את החברים האלה:

(1)   שני נציגי משרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(2)   שני נציגי משרד התיירות, שימנה שר התיירות.

          (ב)  השרים רשאים למנות נציג ציבור להיות חבר נוסף במינהלת השקעות בתיירות.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ד

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

16ה.  תפקידי מינהלת השקעות בתיירות, בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים, יהיו –

(1)   התפקידים המנויים בסעיף 10(1) עד (4);

(2)   לייעץ לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה, ובמיוחד בדבר קווי היסוד לעידוד השקעות הון, דרכים לביצועם ותחיקה לעידוד השקעות הון.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ה

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 167 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 16ה

הנוסח הקודם:

תפקידי מינהלת השקעות בתיירות

16ה. תפקידי מינהלת השקעות בתיירות יהיו כמפורט בסעיפים 10 ו-13(1), בעניינים הנוגעים למפעלים תיירותיים.

החלת הוראות מפרק שני (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

16ו.   סעיפים 9(ב), 11, 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מינהלת השקעות בתיירות וחבריה.

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 16ו

פרק שלישי: אישורים ועררים

בקשה לאישור

17.  המבקש אישור, יגיש למינהלה תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע, וכן ימסור כל פרט ומסמך נוסף הדרושים לשם בחינתה של התכנית.

אישור תכנית (תיקון מס' 59) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

18.  (א)  (1)   המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, במסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת תקציב, לאשר תכנית או חלק ממנה שהוגשה באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלפניה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   (נמחקה);

(3)   תכנית או חלק ממנה שאושרה לפי סעיף קטן זה תהיה לתכנית מאושרת.

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976

          (ב)  לא אישרה המינהלה את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, תודיע למבקש את נימוקיה בכתב.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

18. (א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ה באדר תשמ"א (31 במרס 1981) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

(ב) לא אישרה המינהלה את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, תודיע למבקש את נימוקיה בכתב.

 

מיום 3.4.1981

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 160 (ה"ח 1526)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ה באדר תשמ"א (31 במרס 1981) כ"ו באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 4.4.1984

תיקון מס' 23

ס"ח תשמ"ד מס' 1114 מיום 4.4.1984 עמ' 109 (ה"ח 1673)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר עד יום כ"ו באדר ב' התשמ"ד (31 במרס 1984) כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 28

ס"ח תשמ"ו מס' 1175 מיום 9.4.1986 עמ' 140 (ה"ח 1772)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ' באדר ב' התשמ"ו (31 במרס 1986) ט"ז בניסן התשנ"א (31 במרס 1991) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 30.9.1990

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בניסן התשנ"א (31 במרס 1991) ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 7.1.1993

תיקון מס' 42

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 45

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"ז בטבת התשנ"ד (31 בדצמבר 1993) כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.1.1995

תיקון מס' 46

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 49

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 81 (ה"ח 2650)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 53

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 173 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 496 (ה"ח 25)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ד מס' 1918 מיום 5.1.2004 עמ' 44 (ה"ח 66)

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.7.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 898

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004) ט"ז בחשון התשס"ה (31 באוקטובר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 31.10.2004

צו תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 226

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום ט"ז בחשון התשס"ה (31 באוקטובר 2004) י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 30.12.2004

תיקון מס' 59

ס"ח תשס"ה מס' 1968 מיום 30.12.2004 עמ' 51 (ה"ח 147)

החלפת סעיף קטן 18(א)

הנוסח הקודם:

(א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה, לאשר עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור; תכנית או חלק ממנה, שאושרה כאמור, תהיה לתכנית מאושרת.

 

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 397 (ה"ח 143)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום כ' באדר התשס"ה (31 במרס 2005); השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים בצו להאריך את התקופה האמורה עד למועד שלא יאוחר מיום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005) עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 64

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח 335)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 65

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 85 (ה"ח 379)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008) י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009);

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד ליום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

(א) (1) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, ובהתאם לסכומים שתוקצבו למטרה זו בתקציב המדינה לאשר את התכנית שהוגשה לה או חלק ממנה במסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת תקציב, לאשר תכנית או חלק ממנה שהוגשה באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלפניה, אם ראתה שביצועה עשוי לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, ושרצוי לעודד הגשמתה על ידי מתן אישור;

(2) המינהלה רשאית לאשר תכנית כאמור בפסקה (1) עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולמיתקן תיירותי ללינה (תיקון מס' 60) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

18א.  (א)  בסעיף זה –

          "אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

          "ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "בית מלון" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "הפקודה" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית קבעה שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

          "מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

          "מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1)   המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2)   נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מפעל מוטב" – (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מפעל מועדף", "מפעל תעשייתי" – כהגדרתם בסעיף 51;

          "ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

          "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – (נמחקה);

          "שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

          "תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          "תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח, ובלבד שהיא לגבי מסלול הטבות כמשמעותו בסעיף 8א(7) לחוק האמור שהמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהל רשות המסים אישרו לעניין סעיף זה, או לגבי מסלול חוק המו"פ כהגדרתו בסעיף 4 לחוק האמור;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "תקופת ההטבות" – (נמחקה).

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          (ב)  המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

          (ג)   ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(1)   לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(א)   עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב)   הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(תיקון מס' 70) תשע"ג-2013

(ג)    25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(2)   לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1) ; המפעל התעשייתי האחר ימציא למפעל התעשייתי המוכר לו רכיב אישור על כך שמתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; השרים רשאים לקבוע את פרטיו של האישור, מועד המצאתו ואופן המצאתו;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(3)   לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

          (ד)  לענין סעיף קטן (ג)(1) –

(1)   יראו כהכנסה ממכירות המפעל כל אחד מאלה, והכל בניכוי הנחות שניתנו ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל:

(א)   הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;

(ב)   הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

(ג)    הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

(ד)   הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ב), וכן משירות מלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(ה)   הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית;

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

( ו)   הכנסה טכנולוגית כאמור בסעיף 51כד;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(2)   היתה התכנית להקמת מפעל חדש, תחושב ההכנסה ממכירות המפעל בשוק המסוים, לצורך הוראות פרק זה בלבד, על פי חישוב ממוצע של ההכנסות בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(3)   היתה התכנית להרחבת המפעל, יחולו לענין בחינת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1)(ב) ו-(ג) לצורך הוראות פרק שלישי זה בלבד, הוראות אלה:

(תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

(א)   לעניין תכנית מענקים יובאו בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או ההכנסות מכלל מכירות המפעל, לפי בחירת המפעל שעליה יודיע בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית, ובלא זכות חזרה מהבחירה בתקופת התכנית, ולעניין הטבות מס יובאו בחשבון הכנסות מכלל מכירות המפעל;

(ב)   ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה כאמור בסעיף 74;

(ג)    ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה על פי מחזור המפעל בשוק מסוים לאחר הרחבתו בהפחתת מחזור הבסיס בשוק המסוים; השרים רשאים לקבוע דרכי חישוב ודרכי הוכחה לענין ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל, לפי פסקת משנה זו.

          (ה)  התנאים המנויים בסעיף קטן (ג) יראו אותם כתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 19, לענין אישור שניתן לתכנית או לחלק ממנה.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 397 (ה"ח 143)

הוספת סעיף 18א

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

אישור תכנית למפעל תעשייתי ולבית מלון ולמיתקן תיירותי ללינה

(א) בסעיף זה –

"אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

"בית מלון" – בית מלון או חניון, בישראל, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;

"ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

"מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

"מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1) המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2) נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

"מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

"מפעל מוטב" – כהגדרתו בסעיף 51;

"מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

"ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

"תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"תקופת ההטבות" – כמשמעותה בסעיף 45.

(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי בית מלון מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או בית המלון המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או בית מלון מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס בתקופת ההטבות, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;

(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1);

(3) לגבי בית מלון מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו בית מלון מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות בבית המלון במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

(א) בסעיף זה –

"אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

"בית מלון" – (נמחקה);

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה;

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;

"ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

"מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

"מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1) המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2) נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

"מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

"מפעל מוטב" – כהגדרתו בסעיף 51;

"מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 40א;

"מפעל מועדף", "מפעל תעשייתי" – כהגדרתם בסעיף 51;

"ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

"תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"תקופת ההטבות" – כמשמעותה בסעיף 45.

(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס בתקופת ההטבות לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות;

(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב או מפעל מאושר מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1);

(3) לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

(ד) לענין סעיף קטן (ג)(1) –

(1) יראו כהכנסה ממכירות המפעל כל אחד מאלה, והכל בניכוי הנחות שניתנו ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל:

(א) הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;

(ב) הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

(ג) הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

(ד) הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ב), וכן משירות מלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג);

(ה) הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי;

(2) היתה התכנית להקמת מפעל חדש, תחושב ההכנסה ממכירות המפעל בשוק המסוים על פי בשוק המסוים, לצורך הוראות פרק זה בלבד, על פי חישוב ממוצע של ההכנסות בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן;

(3) היתה התכנית להרחבת המפעל, יחולו לענין בחינת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1)(ב) ו-(ג) לצורך הוראות פרק שלישי זה בלבד, הוראות אלה:

(א) יובאו בחשבון רק הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה;

(ב) ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה כאמור בסעיף 74;

(ג) ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה על פי מחזור המפעל בשוק מסוים לאחר הרחבתו בהפחתת מחזור הבסיס בשוק המסוים; השרים רשאים לקבוע דרכי חישוב ודרכי הוכחה לענין ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל, לפי פסקת משנה זו.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"ג מס' 2401 מיום 11.7.2013 עמ' 103 (ה"ח 735)

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מיליון 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 261 (ה"ח 1083)

18א. (א) בסעיף זה –

"אזור" – יהודה, השומרון וחבל עזה, למעט השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"ביוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי המבוסס על תהליכים ביולוגיים הכרוכים בהנדסה גנטית;

"בית מלון" – (נמחקה);

"הפקודה" – (נמחקה);

"חוק לעידוד מחקר ופיתוח" – (נמחקה);

"ידע" – ידע שפותח בישראל על ידי המפעל ושנרשם בשלו פטנט, או שראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי קבע שהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית קבעה שהידע כשיר להיות נושא תכנית מחקר ופיתוח;

"מחזור", "מחזור הבסיס", "שנה קובעת" – כהגדרתם בסעיף 74;

"מחזור בסיס בשוק מסוים" – כל אחד מאלה לפי הענין:

(1) המחזור הממוצע של מכירות המפעל בשוק מסוים בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת;

(2) נעשתה ההשקעה המזערית המזכה בתקופה של שנתיים – המחזור הממוצע בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת, ובלבד שאם היה ההפרש שבין המחזור בשנה שקדמה לשנה הקובעת לבין המחזור בשנה שקדמה לה גבוה מ-12.5% – המחזור הגבוה מבין המחזורים בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת;

"מיתקן תיירותי ללינה" – מבנה הכולל 11 חדרים או יותר, המספק, בתמורה, שירותי לינה לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קצובים, וכן שירותים נלווים ובכלל זה שירותי הסעדה, בילוי ופנאי;

"מפעל מוטב" – (נמחקה);

"מפעל מועדף", "מפעל תעשייתי" – כהגדרתם בסעיף 51;

"ננוטכנולוגיה" – מחקר טכנולוגי העוסק בבניית חומרים חדשים באמצעות הרכבת יחידות בתחום הננומטרי;

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי" – כמשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"שוק" – מדינה או טריטוריית מכס נפרדת;

"תושב חוץ" – כהגדרתו בפקודה;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בחוק לעידוד מחקר ופיתוח;

"תכנית מחקר ופיתוח" – תכנית כהגדרתה בסעיף 4 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח, ובלבד שהיא לגבי מסלול הטבות כמשמעותו בסעיף 8א(7) לחוק האמור שהמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהל רשות המסים אישרו לעניין סעיף זה, או לגבי מסלול חוק המו"פ כהגדרתו בסעיף 4 לחוק האמור;

"תקופת ההטבות" – (נמחקה).

(ב) המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי ולגבי מיתקן תיירותי ללינה, אלא אם כן שוכנעה כי המפעל התעשייתי או המיתקן התיירותי ללינה יתרום לעצמאות הכלכלית של משק המדינה, וכי הוא מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי; לענין זה, יראו מפעל תעשייתי או מיתקן תיירותי ללינה כמפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, אם יתקיים בו אחד מהתנאים בסעיף קטן (ג), לפי הענין, ואולם אם היתה התכנית להרחבת מפעל, תאשר המינהלה את התכנית או חלק ממנה רק אם יתקיים אחד מהתנאים האמורים בחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה.

(ג) ואלה התנאים לענין סעיף קטן (ב):

(1) לגבי מפעל תעשייתי, למעט מפעל תעשייתי כאמור בפסקה (2), יתקיים בו, בכל שנת מס לגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18 – בתקופה שנקבעה בכתב האישור, ובלבד שלא תפחת משבע שנים מהשנה הקובעת, ולגבי מפעל שקיבל כתב אישור לפי סעיף 18ג – בתקופה שנקבעה בכללים לפי הסעיף האמור, אחד מאלה:

(א) עיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה, וניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לפני אישור התכנית כאמור בסעיף זה;

(ב) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(ג) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;

(2) לגבי מפעל תעשייתי המוכר מוצר, שהוא רכיב במוצר אחר, המיוצר על ידי מפעל תעשייתי אחר – מתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; לענין זה, "מפעל תעשייתי אחר" – מפעל תעשייתי שהוא מפעל מוטב, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי שבבעלות חברה בבעלות ממשלתית מלאה שמתקיימות בו הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, או מפעל מאושר, או שהיה מפעל כאמור, שמתקיים בו האמור בפסקה (1); המפעל התעשייתי האחר ימציא למפעל התעשייתי המוכר לו רכיב אישור על כך שמתקיימים בו התנאים שקבעו השרים; השרים רשאים לקבוע את פרטיו של האישור, מועד המצאתו ואופן המצאתו;

(3) לגבי מיתקן תיירותי ללינה – 25% לפחות מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, או לפי חישוב הממוצע בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, לפי הענין, הם לינות של תושבי חוץ, שאינם תושבי האזור; חישוב הממוצע לענין פסקה זו ייעשה לפי חישוב סך הלינות של תושבי חוץ כאמור באותו מיתקן תיירותי ללינה בשנים האמורות, כשהוא מחולק בסך הלינות במיתקן התיירותי ללינה באותן השנים.

(ד) לענין סעיף קטן (ג)(1) –

(1) יראו כהכנסה ממכירות המפעל כל אחד מאלה, והכל בניכוי הנחות שניתנו ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל:

(א) הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל, לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר;

(ב) הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח על ידי המפעל;

(ג) הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחו במפעל וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור;

(ד) הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ב), וכן משירות מלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקת משנה (ג);

(ה) הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית;

(ו) הכנסה טכנולוגית כאמור בסעיף 51כד;

(2) היתה התכנית להקמת מפעל חדש, תחושב ההכנסה ממכירות המפעל בשוק המסוים, לצורך הוראות פרק זה בלבד, על פי חישוב ממוצע של ההכנסות בשנת המס ובשתי שנות המס שקדמו לה, ובלבד שלא יובאו בחשבון שנות מס שבהן טרם היו למפעל החדש הכנסות כלשהן;

(3) היתה התכנית להרחבת המפעל, יחולו לענין בחינת התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ג)(1)(ב) ו-(ג) לצורך הוראות פרק שלישי זה בלבד, הוראות אלה:

(א) יובאו בחשבון רק הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה;

(א) לעניין תכנית מענקים יובאו בחשבון הכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או ההכנסות מכלל מכירות המפעל, לפי בחירת המפעל שעליה יודיע בעת הגשת הבקשה לאישור התכנית, ובלא זכות חזרה מהבחירה בתקופת התכנית, ולעניין הטבות מס יובאו בחשבון הכנסות מכלל מכירות המפעל;

(ב) ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה כאמור בסעיף 74;

(ג) ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל ייעשה על פי מחזור המפעל בשוק מסוים לאחר הרחבתו בהפחתת מחזור הבסיס בשוק המסוים; השרים רשאים לקבוע דרכי חישוב ודרכי הוכחה לענין ייחוס ההכנסות ממכירות המפעל בשוק המסוים לכל חלק מחלקי המפעל, לפי פסקת משנה זו.

(ה) התנאים המנויים בסעיף קטן (ג) יראו אותם כתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 19, לענין אישור שניתן לתכנית או לחלק ממנה.

 

מענק באזור פיתוח א' (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

18ב.  נוסף על האמור בסעיף 18א, המינהלה לא תאשר תכנית או חלק ממנה לפי הוראות סעיף 18, לגבי מפעל תעשייתי, אלא אם כן הוא נמצא באזור פיתוח א'.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 18ב

מסלולים נוספים (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

18ג.   (א)  השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים, לפי הצעת המינהלה או לאחר התייעצות עמה, להורות על סוגי השקעות של מפעלים תעשייתיים, שיקדמו את מטרת החוק, אשר בשלהם יינתנו מענקים או הלוואות, ובלבד שהמפעלים נמצאים באזור פיתוח א' ומתקיימות בהם הוראות סעיף 18א (בסעיף זה – מסלולים); לגבי כל אחד מהמסלולים יכללו ההוראות, בין השאר, את אלה:

(1)   יעדי המסלול לרבות הכשרת עובדים, פיתוחם והגדלת תפוקתם;

(2)   שיעור המענק וההלוואה באחוזים מההשקעה של המפעל בהתאם לתכנית המאושרת, ובלבד שלא יעלה על האחוזים הקבועים בתוספת הראשונה, ואולם רשאים השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, לגבי מסלול שבנוגע אליו מצאו טעם מיוחד לכך, אחוזי מענק והלוואה נוספים, עד 10%;

(3)   תנאים לאישור תכניות;

(4)   דרכים ומועדים להגשת תכניות לאישור;

(5)   התנאים והמועדים לתשלום המענק או ההלוואה.

          (ב)  כל מסלול יתוקצב בתכנית נפרדת כמשמעה בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

          (ג)   הוראות השרים לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 168 (ה"ח 541)

הוספת סעיף 18ג

תנאים לאישור (תיקון מס' 63) תשס"ו-2006

19.    (א)  המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, להתנות את כניסת האישור לתקפו במילוי תנאים מוקדמים שייקבעו באישור וכן לקבוע באישור תנאים בקשר לביצוע התכנית ולפעולות שלאחר מכן.

(תיקון מס' 63) תשס"ו-2006

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע –

(1)   תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שעניינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;

(2)   הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

מיום 3.1.2006

תיקון מס' 63

ס"ח תשס"ו מס' 2050 מיום 3.1.2006 עמ' 246 (ה"ח 83)

19. (א) המינהלה רשאית, לפי שיקול דעתה, להתנות את כניסת האישור לתקפו במילוי תנאים מוקדמים שייקבעו באישור וכן לקבוע באישור תנאים בקשר לביצוע התכנית ולפעולות שלאחר מכן.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע –

(1) תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שעניינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה;

(2) הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

אישור המנהל על פי הנחיות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

19א.  (א)  המינהלה רשאית לקבוע הנחיות ותנאים לאישור ולשינוי של סוגי תכניות, למעט תכניות שנושאן הוא הקמת מפעל או הרחבתו, ומשעשתה כן רשאי המנהל, לאחר שנוכח כי נתמלאו ההנחיות והתנאים, ובהסכמת חבר המינהלה שהוא נציג המשרד שנושא התכנית הוא בתחום טיפולו -

(1)   לאשר תכנית;

(2)   לאשר שינוי בתכנית שאושרה.

          (ב)  לענין מתן אישור על פי סעיף קטן (א) יהיו למנהל הסמכויות המוקנות למינהלה על פי סעיף 19 ודינו של האישור יהיה כדין אישור לפי סעיף 18.

          (ג)   לא ראה המנהל לאשר את התכנית, יחזירנה למינהלה לדיון.

מיום 3.1.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 383 מיום 3.1.1963 עמ' 14 (ה"ח 500)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 284 (ה"ח 1245)

החלפת סעיף 19א

הנוסח הקודם:

הנחיות לאישור תכנית להשקעה במטבע-חוץ

19א. המינהלה רשאית לקבוע הנחיות לאישור סוגי תכניות שנושאן הוא השקעת הון בישראל במטבע-חוץ, והמנהל רשאי, בהסכמת המפקח על מטבע-חוץ, לאשר תכנית אם היא ממלאה אחר ההנחיות שנקבעו, ודינו של האישור כדין אישור לפי סעיף 18; לא ראה המנהל לאשר את התכנית יחזירנה למינהלה לדיון.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

(א) המינהלה רשאית לקבוע הנחיות ותנאים לאישור ולשינוי של סוגי תכניות, למעט תכניות שנושאן הוא הקמת מפעל או הרחבתו, ומשעשתה כן רשאי המנהל, לאחר שנוכח כי נתמלאו ההנחיות והתנאים, ובהסכמת חבר המינהלה שהוא נציג המשרד שנושא התכנית הוא בתחום טיפולו -

(1) לאשר תכנית;

(2) לאשר שינוי בתכנית שאושרה.

ובלבד שלא יתן אישור לפי סעיף קטן זה לגבי תכנית שנושאה הוא השקעת הון בישראל במטבע חוץ, אלא אם הסכים לכך המפקח על מטבע חוץ.

אישור שינויים על פי הנחיות (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

19ב.  (א)  המינהלה רשאית להסמיך אדם, אף אם אינו עובד המדינה, לאשר על פי הנחיותיה -

(1)   שינוי בתכנית הנובע משינויים במחירי הנכסים בלבד, שאינו משנה את כמות הציוד או סוגו או את שטח הבנינים או סוגם;

(2)   שינוי בתכנית שאינו מהותי בכמות הציוד או סוגו או בשטח הבנינים או סוגם;

(3)   שינוי במועדי ביצוע התכנית.

          (ב)  דינו של אישור שינוי על פי סעיף קטן (א) כדין אישור לפי סעיף 18.

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

הוספת סעיף 19ב

האישור – בכתב

20.  אישור יהיה בכתב וייחתם בידי המנהל.

דין תכנית מאושרת (תיקון מס' 6) תשכ"ט-1969

21.  המפעל או הנכס - לרבות הרחבתם - או ההשקעה או ההלוואה, או אותו חלק מהם, שביצועם הוא נושא תכנית מאושרת, יהיו:

(תיקון מס' 5) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

(1)   למפעל מאושר או למפעל להשכרת ציוד;

(2)   לנכס מאושר;

(3)   להשקעה מאושרת;

(4)   להלוואה מאושרת;

והכל כפי שפורש באישור.

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 242 (ה"ח 836)

21. המפעל או הנכס - לרבות הרחבתם - או ההשקעה או ההלוואה, או אותו חלק מהם, שביצועם הוא נושא תכנית מאושרת, יהיו למפעל מאושר, לנכס מאושר, להשקעה מאושרת או להלוואה מאושרת, במידה שפורטו באישור :

(1) למפעל מאושר או למפעל מוכר;

(2) לנכס מאושר;

(3) להשקעה מאושרת;

(4) להלוואה מאושרת;

והכל כפי שפורש באישור.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 285 (ה"ח 1245)

(1) למפעל מאושר, למפעל להשכרת ציוד או למפעל מוכר;

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

(1) למפעל מאושר, או למפעל להשכרת ציוד או למפעל מוכר;

בעלות מפעל מאושר (תיקון מס' 20) תשמ"א-1981

22.  לא יוכר מפעל כמפעל מאושר אלא אם הוא בבעלות אחד מאלה:

(1)  חברה כמשמעותה בפקודת החברות;

(2)  חברה נכרית כמשמעותה בפקודת החברות;

(3)  אגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות;

(4)  שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 (להלן – פקודת השותפויות), כשותפות חוץ מוגבלת, שכל השותפים הישראליים בה הם תאגידים;

(5)  שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, שכל השותפים בה נמנים עם סוגי התאגידים המנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6)  מי שהמינהלה הסכימה לו.

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 285 (ה"ח 1245)

מפעל מאושר בבעלות חברה תאגיד

22. לא יוכר מפעל כמפעל מאושר אלא אם הוא בבעלותה של חברה הרשומה בישראל – לרבות חברה הרשומה בישראל כחברה נכרית או אגודה או של שותפות הרשומה בישראל כשותפות חוץ מוגבלת או של אגודה שיתופית הרשומה בישראל – פרט אם הסכימה המינהלה לצורת בעלות אחרת. 

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

מפעל מאושר בבעלות תאגיד

22. לא יוכר מפעל כמפעל מאושר אלא אם הוא בבעלותה של חברה הרשומה בישראל – לרבות חברה הרשומה בישראל כחברה נכרית או של שותפות הרשומה בישראל כשותפות חוץ מוגבלת או של אגודה שיתופית הרשומה בישראל – פרט אם הסכימה המינהלה לצורת בעלות אחרת.

דין נכס מאושר (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 39) תשנ"א-1990

23.  האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22 ו-51 ולהוראות הפרק הששי.

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 62 (ה"ח 715)

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22 ו-62 פרט לסעיפים 22, 40ב ו-62.

 

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 242 (ה"ח 836)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22, 40ב ו-62.

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם -

(1) על מפעל מוכר, פרט לסעיפים 40ב 40ב(1) ו-62, אולם המינהלה רשאית להעניק לו גם את הפטור שלפי סעיף 62;

(2) על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22, 40ב ו-62.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

דין מפעל מוכר ונכס מאושר

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם -

(1) על מפעל מוכר, פרט לסעיפים 40ב(1) ו-62, אולם המינהלה רשאית להעניק לו גם את הפטור שלפי סעיף 62;

(2) על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22, 40ב ו-62.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22, 40ב ו-40ה ו-40ב.

 

מיום 30.9.1990

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

23. האמור בחוק זה על מפעל מאושר חל גם על נכס מאושר, פרט לסעיפים 22 ו-40ב ו-51 ולהוראות הפרק הששי.

 

 

דין הלוואה (תיקון מס' 17) תשל"ח-1987

24.  האמור בחוק זה על השקעה מאושרת חל גם על הלוואה מאושרת.

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

24. האמור בחוק זה על השקעה מאושרת חל גם על הלוואה מאושרת, פרט לסעיף 66.

 

השגה על החלטות הרשות (תיקון מס' 17) תשע"ז-2016

24א.  (א)  מי שחולק על החלטות מינהלת הרשות בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75(א), 75א או 75ב(א) או על החלטות מנהל הרשות לפי סעיפים 19א, 75א או 75ב(א), רשאי בתוך שישים ימים מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, להשיג עליה לפני ועדת השגה; ההשגה תהיה בכתב ויפורטו בה הנימוקים.

          (ב)  ההשגה תוגש לוועדת השגה שימנו השרים, אשר תדון בהשגה בהשתתפות מנהל הרשות; הוועדה תמנה שישה חברים, מהם שניים לפחות יהיו נציגי ציבור; מנהל הרשות וחברי מינהלת הרשות לא יהיו חברים בוועדה.

          (ג)   ועדת ההשגה תדון בהשגה ותיתן את החלטתה המנומקת בכתב למשיג בתוך שמונה חודשים ממועד הגשתה.

          (ד)  לא נתנה ועדת ההשגה את החלטתה למשיג במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ג), יראו את ההשגה כהשגה שהתקבלה.

          (ה)  ועדת ההשגה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 262 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 24א

ערר על החלטות מינהלת השקעות בתיירות (תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 4)  תשכ"ז-1967 (תיקון מס' 8) תשל"א-1971 (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

25.  (א)  מי שחולק על החלטות מינהלת השקעות בתיירות בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75(א), 75א או 75ב(א) או על החלטות מנהל מינהלת השקעות בתיירות לפי סעיפים 19א, 75א או 75ב(א), רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

 

 

 

 

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          (ב)  הערר יוגש לוועדה שימנו השרים, אשר תדון בערר בהשתתפות מנהל מינהלת השקעות בתיירות ותחווה את דעתה לשרים; הוועדה תמנה חמישה חברים, מהם שניים לפחות יהיו נציגי ציבור; מנהל מינהלת השקעות בתיירות וחברי מינהלת השקעות בתיירות לא יהיו חברים בוועדה.

(תיקון מס' 2)  תשכ"ג-1963 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          (ג)   השרים רשאים לאשר את החלטות מינהלת השקעות בתיירות או מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לבטלן או לשנותן.

מיום 3.1.1963

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ג מס' 383 מיום 3.1.1963 עמ' 14 (ה"ח 500)

25. (א) מי שחולק על החלטות המינהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיף 75  לפי סעיפים 74 או 75, או על החלטות המנהל לפי סעיף 85, רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

(ב) הערר יוגש למועצה ויידון בועדת משנה של שבעה חברים, שארבעה מהם אינם חברי המינהלה. הועדה תחווה דעתה על הערר לשרים.

(ג) השרים רשאים לאשר את החלטת המינהלה, לבטלה או לשנותה.

(ג) השרים רשאים לאשר את החלטות המינהלה או המנהל, לבטלן או לשנותן.

 

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 62 (ה"ח 715)

(א) מי שחולק על החלטות המינהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74 או 75 על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75 או 75א, או על החלטות המנהל לפי סעיף 85, רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

(א) מי שחולק על החלטות המינהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75 או 75א 74, 75(א), 75א או 75ב(א), או על החלטות המנהל לפי סעיף 85, רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 285 (ה"ח 1245)

(א) מי שחולק על החלטות המינהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75(א), 75א או 75ב(א), או על החלטות המנהל לפי סעיף 85 לפי סעיפים 19א, 75א, 75ב(א) או 85, רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

(ב) הערר יוגש למועצה ויידון בועדת משנה של שבעה חברים, שארבעה מהם אינם חברי המינהלה. הועדה תחווה דעתה על הערר לשרים.

(ב) הערר יוגש לועדה של חמישה שימנו השרים, ויכול שיהיו חברי המועצה חוץ מהמנהל וחברי המינהלה, ובלבד שלפחות שנים יהיו נציגי ציבור; הועדה תדון בערר בהשתתפות המנהל ותחווה דעתה לשרים.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

(א) מי שחולק על החלטות המינהלה בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75(א), 75א או 75ב(א), או על החלטות המנהל לפי סעיפים 19א, 75א, 75ב(א) או 85 או 75ב(א), רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

(ב) הערר יוגש לועדה של חמישה שימנו השרים, ויכול שיהיו חברי המועצה חוץ מהמנהל וחברי המינהלה, ובלבד שלפחות שנים יהיו נציגי ציבור ולא יהיו חברים בה המנהל וחברי המינהלה; בוועדה הדנה בערר על החלטת מינהלת מרכז ההשקעות יכול שיהיו חברים חברי מועצת מרכז ההשקעות, ובלבד שלפחות שניים מהם יהיו נציגי ציבור; הועדה תדון בערר בהשתתפות המנהל ותחווה דעתה לשרים.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 169 (ה"ח 541)

החלפת סעיף קטן 25(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הערר יוגש לועדה של חמישה שימנו השרים, ולא יהיו חברים בה המנהל וחברי המינהלה; בוועדה הדנה בערר על החלטת מינהלת מרכז ההשקעות יכול שיהיו חברים חברי מועצת מרכז ההשקעות, ובלבד שלפחות שניים מהם יהיו נציגי ציבור; הועדה תדון בערר בהשתתפות המנהל ותחווה דעתה לשרים.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 262 (ה"ח 1083)

ערר על החלטות המינהלה מינהלת השקעות בתיירות

25. (א) מי שחולק על החלטות המינהלה מינהלת השקעות בתיירות בדבר בקשה שהגיש לפי סעיף 17, או על החלטותיה לפי סעיפים 74, 75(א), 75א או 75ב(א) או על החלטות המנהל מנהל מינהלת השקעות בתיירות לפי סעיפים 19א, 75א או 75ב(א), רשאי תוך ששים יום מיום שנמסרה לו הודעה על ההחלטה, לערור עליה לפני השרים. הערר יהיה בכתב ויפורטו בו הנימוקים.

(ב) הערר יוגש לוועדה שימנו השרים, אשר תדון בערר בהשתתפות המנהל מנהל מינהלת השקעות בתיירות ותחווה את דעתה לשרים; הוועדה תמנה חמישה חברים, מהם שניים לפחות יהיו נציגי ציבור; המנהל מנהל מינהלת השקעות בתיירות וחברי המינהלה מינהלת השקעות בתיירות לא יהיו חברים בוועדה.

(ג) השרים רשאים לאשר את החלטות המינהלה מינהלת השקעות בתיירות או המנהל מנהל מינהלת השקעות בתיירות, לבטלן או לשנותן.

ערעור במקרים מסויימים (תיקון מס' 8) תשל"א-1971 (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976

25א.  (א)  על החלטות המינהלה על פי סעיף 75(ב) או על פי סעיף 75ב(ג) ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי תוך 60 יום מיום שנמסרה למערער הודעה על ההחלטה; הוגש ערעור, תוארך התקופה הקבועה בהוראות האמורות עד תום שלושים יום מיום מתן ההחלטה בערעור.

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976

          (ב)  על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער בבעיה משפטית.

          (ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בערעור לפי סעיף זה.

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

הוספת סעיף 25א

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 285 (ה"ח 1245)

(א) על החלטות המינהלה על פי סעיף 75(ב) או על פי סעיף 75ב(ג) ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי תוך 60 יום מיום שנמסרה למערער הודעה על ההחלטה; הוגש ערעור, תוארך התקופה הקבועה בהוראות האמורות עד תום שלושים יום מיום מתן ההחלטה בערעור.

(ב) החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (א) תהיה סופית.

(ב) על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער בבעיה משפטית.

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

פרק רביעי: (בוטל)

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

ביטול פרק רביעי

הנוסח הקודם:

פרק רביעי: דחיית תשלום אגרות ומס בולים

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

26. עד 29א. (בוטלו).

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

ביטול סעיפים 26 עד 29א

לנוסח הסעיפים לפני ביטולם

פרק חמישי: (בוטל)

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

ביטול פרק חמישי

הנוסח הקודם:

פרק חמישי: פטור ממסי רכוש

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

30. עד 40. (בוטלו).

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

ביטול סעיפים 30 עד 40

לנוסח הסעיפים לפני ביטולם

(תיקון מס' 4)  תשכ"ז-1967 (הוראת שעה)  תשנ"א-1990

פרק ששי: מענק

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 62 (ה"ח 715)

הוספת פרק ששי

 

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

פרק ששי: מענק פרק ששי: מענק וערבות המדינה

 

(הוראת שעה) תשנ"א-1990

סימן א': (פקע)

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.96

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

הוספת כותרת סימן א'

הנוסח:

סימן א': הגדרות

הגדרות

40א.  בפרק זה –

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 62 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40א

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

          "מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 51;

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 169 (ה"ח 541)

החלפת הגדרת "מפעל תעשייתי"

הנוסח הקודם:

"מפעל תעשייתי" – לרבות מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, שאיננו מפעל לחיפוש נפט – כמשמעותו בחוק הנפט, תשי"ב-1952 – או להפקתו;

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1979 (תיקון מס' 20) תשמ"א-1981

          "נכסי המפעל" – בנינים, מכונות וציוד אחר – למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה – שהם בבעלותו של בעל המפעל המאושר ומשמשים את המפעל בהתאם לתכנית מאושרת, ולא היה בהם כל שימוש קודם, ולרבות נכסים שהובאו לישראל באישור המינהלה לענין זה כשהם משומשים ולא היה בהם שימוש קודם בישראל ולרבות מבנים וציוד המצויים בתחומי המפעל ומשמשים מרכזי הכשרה מקצועית או בתי ספר תעשייתיים, או מעונות יום לילדי העובדים.

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 168 (ה"ח 1346)

"נכסי המפעל" – בנינים, מכונות וציוד אחר – למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה – שהם בבעלותו של בעל המפעל המאושר ומשמשים את המפעל בהתאם לתכנית מאושרת, ולא היה בהם כל שימוש קודם, ולרבות נכסים שהובאו לישראל באישור המינהלה לענין זה כשהם משומשים ולא היה בהם שימוש קודם בישראל ולרבות מבנים וציוד המצויים בתחומי המפעל ומשמשים מרכזי הכשרה מקצועית או בתי ספר תעשייתיים;

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

"נכסי המפעל" – בנינים, מכונות וציוד אחר – למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה – שהם בבעלותו של בעל המפעל המאושר ומשמשים את המפעל בהתאם לתכנית מאושרת, ולא היה בהם כל שימוש קודם, ולרבות נכסים שהובאו לישראל באישור המינהלה לענין זה כשהם משומשים ולא היה בהם שימוש קודם בישראל ולרבות מבנים וציוד המצויים בתחומי המפעל ומשמשים מרכזי הכשרה מקצועית או בתי ספר תעשייתיים או מעונות יום לילדי העובדים;

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

          "ציוד להשכרה" – מכונות וציוד אחר – למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה – שהם בבעלותו של מפעל להשכרת ציוד, אשר בהתאם לתכניתו המאושרת הם מיועדים להשכרה למפעלים מאושרים והוכח למנהל כי –

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

(1)   הם הושכרו לראשונה למפעל מאושר, לפני תום התקופה לביצוע התכנית כפי שנקבעה בכתב האישור של אותו מפעל, ואילו אותו מפעל היה בעלם היה זכאי למענק השקעה בשלהם;

(2)   ההשכרה היא בהתאם לתנאי האישור של המפעל להשכרת ציוד;

(3)   בכתב האישור של המפעל השוכר צויין שהוא ישכור מכונות או ציוד מן הסוג ששכר;

(4)   המכונות או הציוד לא נמכרו, לא הושכרו ולא הושאלו לפני שהושכרו לראשונה כאמור בפסקה (1), ואם הובאו לישראל באישור המינהלה לענין זה כשהם משומשים – לא היה בהם שימוש קודם בישראל;

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 285 (ה"ח 1245)

הוספת הגדרת "ציוד להשכרה"

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

"ציוד להשכרה" – מכונות וציוד אחר – למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה – שהם בבעלותו של מפעל להשכרת ציוד, אשר בהתאם לתכניתו המאושרת הם מיועדים להשכרה למפעלים מאושרים או מוכרים והוכח למנהל כי –

(1) הם הושכרו לראשונה למפעל מאושר או מוכר, לפני תום התקופה לביצוע התכנית כפי שנקבעה בכתב האישור של אותו מפעל, ואילו אותו מפעל היה בעלם היה זכאי למענק השקעה בשלהם;

(2) ההשכרה היא בהתאם לתנאי האישור של המפעל להשכרת ציוד;

(3) בכתב האישור של המפעל השוכר צויין שהוא ישכור מכונות או ציוד מן הסוג ששכר;

(4) המכונות או הציוד לא נמכרו, לא הושכרו ולא הושאלו לפני שהושכרו לראשונה כאמור בפסקה (1), ואם הובאו לישראל באישור המינהלה לענין זה כשהם משומשים – לא היה בהם שימוש קודם בישראל;

          "פיתוח קרקע" הכשרת קרקע ופיתוחה שנעשו לצרכי המפעל המאושר בהתאם לתכנית מאושרת;

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

          "בנין שבבעלותו של בעל מפעל מאושר" לרבות בנין המשמש את המפעל המאושר ושבנייתו מומנה על ידי בעל המפעל, למעט בנין שהושכר לו לתקופה שאינה עולה על עשר שנים;

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

"בנין שבבעלותו של בעל מפעל מאושר" – לרבות בנין המשמש את המפעל המאושר ושבנייתו מומנה על ידי בעל המפעל, והוא קנוי לו על פי חוזה לתקופה של 25 שנים לפחות למעט בנין שהושכר לו לתקופה שאינה עולה על עשר שנים.

(תיקון מס' 6) תשכ"ט-1969

          "בנין תעשייתי" בנין שהוקם בהתאם לתכנית מאושרת ואשר הוכח למנהל כי –

(1)   בנייתו נגמרה אחרי יום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968);

(תיקון מס' 60) תשס"ה-2005

(2)   כולו או עיקר שטחו יושכר לראשונה, כמפורט להלן, בשיעור שנקבע בכתב האישור ובתוך התקופה שקבעה בו:

(א)   למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלולה שכירת בנין כאמור, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית;

(ב)   למפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מתום השנה שבה החלה לגביו ההשקעה המזערית המזכה;

(תיקון מס' 60) תשס"ה-2005

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976

(4)   הבנין או חלקו, אשר יושכר כאמור, לא יימכר, לא יוחכר ולא יושכר לפני שיושכר לראשונה כאמור;

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 243 (ה"ח 836)

הוספת הגדרת "בנין תעשייתי"

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

(2) לא נמכר לפני שהושכר לראשונה;

(3) (2) כולו או עיקר שטחו, בשיעור שנקבע בכתב האישור, הושכר לראשונה למפעל מאושר, שהוא מפעל תעשייתי, לתקופה ובתנאים שנקבעו בכתב האישור;

(3) הבנין או אותו חלק ממנו שהושכרו כאמור בפסקה (2) לא נמכרו, לא הוחכרו ולא הושכרו לפני שהושכרו לראשונה כאמור;

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 286 (ה"ח 1245)

(2) כולו או עיקר שטחו, בשיעור שנקבע בכתב האישור, הושכר לראשונה למפעל מאושר, שהוא מפעל תעשייתי, לתקופה ובתנאים שנקבעו בכתב האישור;

(3) הבנין או אותו חלק ממנו שהושכרו כאמור בפסקה (2) לא נמכרו, לא הוחכרו ולא הושכרו לפני שהושכרו לראשונה כאמור;

(2) כולו או עיקר שטחו, בשיעור שנקבע בכתב האישור, יושכר לראשונה למפעל מאושר, שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלולה שכירת בנין כאמור ואשר טרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית שלו;

(3) ההשכרה תיעשה תוך התקופה שנקבעה בכתב האישור;

(4) הבנין או חלקו, אשר יושכר כאמור, לא יימכר, לא יוחכר ולא יושכר לפני שיושכר לראשונה כאמור;

 

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 399 (ה"ח 143)

(2) כולו או עיקר שטחו, בשיעור שנקבע בכתב האישור, יושכר לראשונה למפעל מאושר, שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלולה שכירת בנין כאמור ואשר טרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית שלו;

(2) כולו או עיקר שטחו יושכר לראשונה, כמפורט להלן, בשיעור שנקבע בכתב האישור ובתוך התקופה שקבעה בו:

(א) למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלולה שכירת בנין כאמור, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית;

(ב) למפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מתום השנה שבה החלה לגביו ההשקעה המזערית המזכה;

(3) ההשכרה תיעשה תוך התקופה שנקבעה בכתב האישור;

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981

          "בנין משופץ" – בנין – לרבות מבנים המשמשים מרכזי הכשרה מקצועית או בתי ספר תעשייתיים או מעונות יום לילדי העובדים – שהיה בו שימוש קודם והוא בבעלותו של בעל המפעל המאושר ומשמש את המפעל בהתאם לתכנית המאושרת ונערך בו שיפוץ על פי אותה תכנית;

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

הוספת הגדרת "בנין משופץ"

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 60) תשס"ה-2005

          "בנין תעשייתי משופץ" – בנין שהיה בו שימוש קודם כבנין תעשייתי או מבנה תעשייתי שהיה בו שימוש קודם ואינו בנין תעשייתי, ובאישור המינהלה נערך בו או בחלקו שיפוץ, והחלק המשופץ יושכר תוך התקופה שתקבע המינהלה למפעל כאמור להלן –

(1)   למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלול בנין כאמור, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית;

(2)   למפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מתום השנה שבה החלה לגביו ההשקעה המזערית המזכה;

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

הוספת הגדרת "בנין תעשייתי משופץ"

 

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 400 (ה"ח 143)

"בנין תעשייתי משופץ" – בנין שהיה בו שימוש קודם כבנין תעשייתי או מבנה תעשייתי שהיה בו שימוש קודם ואינו בנין תעשייתי, ובאישור המינהלה נערך בו או בחלקו שיפוץ, והחלק המשופץ יושכר תוך התקופה שתקבע המינהלה למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי אשר בתכניתו כלול בנין כאמור, וטרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית שלו שתקבע המינהלה למפעל כאמור להלן –

(1) למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, אשר בתכניתו כלול בנין כאמור, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מיום אישור התכנית;

(2) למפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, ובלבד שטרם חלפו שמונה שנים מתום השנה שבה החלה לגביו ההשקעה המזערית המזכה;

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981

          "שיפוץ" – ביצוע תוספות, שינויים או תיקונים ברצפות, בתקרות, בקירות, במערכות חשמל, במערכות מים, במערכות חימום וקירור או במערכות ביוב, ובאישור המנהל – בחלקים אחרים, או פיתוח קרקע, הכל כדי להתאימם לצרכי מפעל מאושר בהתאם לתכנית מאושרת;

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

הוספת הגדרת "שיפוץ"

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "מפעל תיירותי" – מיתקן תיירותי ללינה כהגדרתו בסעיף 18א(א), או אטרקציה;

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 307 (ה"ח 1528)

הוספת הגדרת "מפעל תיירות"

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

החלפת הגדרת "מפעל תיירות"

הנוסח הקודם:

"מפעל תיירות" — אחד מאלה:

(1) בית מלון;

(2) מפעל הנמנה עם סוג מפעלים המיועדים לשרת תיירות לישראל, שקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

החלפת הגדרת "מפעל תיירות" בהגדרת "מפעל תיירותי"

הנוסח הקודם:

"מפעל תיירות" – מפעל המיועד לשרת תיירות לישראל, לרבות בית מלון או חניון כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

          "אטרקציה" – מיזם תיירותי ייחודי שאינו מיתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי, והמהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם;

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 208 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "אטרקציה"

(תיקון מס' 8) תשל"א-1971

          "מחיר מקורי" – כמשמעותו לענין סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, למעט הוצאות מימון, הוצאות הנהלה וכלליות שנהוג לראותן כך לפי כללי חשבונאות מקובלים, הוצאות נסיעה, הוצאות הרצה והוצאות אחרות כיוצא באלה שיקבעו אותן השרים בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

הוספת הגדרת "מחיר מקורי"

(תיקון מס' 8) תשל"א-1971

          "בעל שליטה" – כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 30 (ה"ח 914)

הוספת הגדרת "בעל שליטה"

(תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 26) תשמ"ו-1986

          "מענק" – מענק השקעה;

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 286 (ה"ח 1245)

הוספת הגדרת "מענק"

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

"מענק" – מענק השקעה או מענק יצוא הישבון;

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 133 (ה"ח 1741)

"מענק" – מענק השקעה או מענק הישבון;

 

 

(תיקון מס' 60) תשס"ה-2005

          "מפעל מוטב", "השקעה מזערית מזכה" – כהגדרתם בסעיף 51.

מיום 1.4.2005

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 400 (ה"ח 143)

הוספת הגדרת "מפעל מוטב", "השקעה מזערית מזכה"

(הוראת שעה) תשנ"א-1990

סימן ב': (פקע)

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

הוספת כותרת סימן ב'

הנוסח:

סימן ב': מענק השקעה

זכות למענק השקעה (תיקון מס' 8) תשל"א-1971 (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

40ב.  למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

(1)   חברה כמשמעותה בפקודת החברות שיש לה הון מניות;

(2)   אגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות;

(3)   שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות כשותפות חוץ מוגבלת, שכל השותפים הישראליים בה הם תאגידים;

(4)   שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות שהשותפים בה נמנים עם סוגי התאגידים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(3);

(5)   שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות, לרבות שותפות חוץ, ששותפים בה יחידים, אם המינהלה הכירה בה כמפעל מאושר על פי סעיף 22(6);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ או מפעל תיירותי; ואולם –

(1)   חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אגודה שיתופית שכל החברים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה, ושותפות שכל השותפים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה, לא יהיו זכאיות למענק;

(2)   אגודה שיתופית שבין החברים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, או שותפות שבין השותפים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, תהיה זכאית למענק חלקי לפי חלקם של החברים או השותפים, לפי העניין, שאינם חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 62 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40ב

 

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 243 (ה"ח 836)

40ב. בעל מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי או בנין תעשייתי יהא זכאי למענק מאת המדינה בהתאם להוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, אולם אם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, לא יהא בעליו זכאי למענק אלא אם מתן המענק אושר על ידי שר האוצר, שר המסחר והתעשיה ושר הפיתוח.

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 31 (ה"ח 914)

החלפת סעיף 40ב

הנוסח הקודם:

40ב. בעל מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי או בנין תעשייתי יהא זכאי למענק מאת המדינה בהתאם להוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, אולם אם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, לא יהא בעליו זכאי למענק אלא אם מתן המענק אושר על ידי שר האוצר, שר המסחר והתעשיה ושר הפיתוח.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 286 (ה"ח 1245)

ת"ט תשל"ח-1977

ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 46

זכות למענק זכות למענק השקעה

40ב. למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

(1) (א) חברה שיש לה הון מניות;

(ב) אגודה שיתופית שיש לה הון מניות;

(ג) שותפות רשומה בערבון מוגבל שלפחות 95% מהונה הוא של חברה או של אגודה שיתופית –

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של שר האוצר, שר המסחר והתעשיה ושר הפיתוח השרים;

(2) בעל מפעל מאושר או בעל מפעל מוכר שרכשו כנכסי מפעל מכונות או ציוד טובין מיועדים כאמור בסעיף 62(א) שהם מתוצרת הארץ, כפי שיקבעו השרים בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, או שייצרו כנכסי מפעל טובין כאמור ובלבד שרשאים השרים לקבוע בצו כאמור כי המענק יינתן רק בשל מכונות או ציוד שיפרטו או לפרט את אלה שבשלהם לא יינתן מענק;

(3) בעל מפעל להשכרת ציוד שרכש או ייצר ציוד להשכרה שהוא בגדר טובין מיועדים כאמור בסעיף 62(א).

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

40ב. למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

(1) (א) חברה שיש לה הון מניות;

(ב) אגודה שיתופית שיש לה הון מניות;

(ג) שותפות רשומה בערבון מוגבל מוגבלת שלפחות 95% מהונה הוא של חברה או של אגודה שיתופית –

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים.

(2) בעל מפעל מאושר או בעל מפעל מוכר שרכשו כנכסי מפעל טובין מיועדים כאמור בסעיף 62(א) שהם מתוצרת הארץ, כפי שיקבעו השרים בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, או שייצרו כנכסי מפעל טובין כאמור ובלבד שרשאים השרים לקבוע בצו כאמור כי המענק יינתן רק בשל מכונות או ציוד שיפרטו או לפרט את אלה שבשלהם לא יינתן מענק;

(3) בעל מפעל להשכרת ציוד שרכש או ייצר ציוד להשכרה שהוא בגדר טובין מיועדים כאמור בסעיף 62(א).

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 308 (ה"ח 1528)

40ב. (א) למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

(1) (א) חברה שיש לה הון מניות;

(ב) אגודה שיתופית;

(ג) שותפות רשומה מוגבלת שלפחות 95% מהונה הוא של חברה או של אגודה שיתופית –

(1) חברה כמשמעותה בפקודת החברות שיש לה הון מניות;

(2) אגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות;

(3) שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות כשותפות חוץ מוגבלת, שכל השותפים הישראליים בה הם תאגידים;

(4) שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות שהשותפים בה נמנים עם סוגי התאגידים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(3);

(5) שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות, לרבות שותפות חוץ, ששותפים בה יחידים, אם המינהלה הכירה בה כמפעל מאושר על פי סעיף 22(6);

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים.

(ב) השרים רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מפעל מאושר שהוא מפעל תיירות.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 134 (ה"ח 1741)

40ב. (א) למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

(1) חברה כמשמעותה בפקודת החברות שיש לה הון מניות;

(2) אגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות;

(3) שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות כשותפות חוץ מוגבלת, שכל השותפים הישראליים בה הם תאגידים;

(4) שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות שהשותפים בה נמנים עם סוגי התאגידים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(3);

(5) שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות, לרבות שותפות חוץ, ששותפים בה יחידים, אם המינהלה הכירה בה כמפעל מאושר על פי סעיף 22 (6);

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ או מפעל תיירות; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים.

(ב) השרים רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מפעל מאושר שהוא מפעל תיירות.

 

מיום 30.9.1990 עד יום 31.12.1996

הוראת שעה תשנ"א-1990

ס"ח תשנ"א מס' 1330 מיום 30.9.1990 עמ' 4 (ה"ח 2015)

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1406 מיום 7.1.1993 עמ' 20 (ה"ח 2143)

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 51 (ה"ח 2212)

הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1501 מיום 27.1.1995 עמ' 102 (ה"ח 2313)

הוראת שעה (תיקון מס' 7) תשנ"ז-1997

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 16 (ה"ח 2556)

40ב. למענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה סימן זה ובכפוף לאמור בסעיף 94, יהיו זכאים –

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 209 (ה"ח 436)

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ או מפעל תיירות מפעל תיירותי; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 169 (ה"ח 541)

שבבעלותן מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי, מפעל להשכרת ציוד או בנין תעשייתי או בנין תעשייתי משופץ או מפעל תיירותי; ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים. ואולם –

(1) חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אגודה שיתופית שכל החברים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה, ושותפות שכל השותפים בה הם חברות בבעלות ממשלתית מלאה, לא יהיו זכאיות למענק;

(2) אגודה שיתופית שבין החברים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, או שותפות שבין השותפים בה יש חברות בבעלות ממשלתית מלאה, תהיה זכאית למענק חלקי לפי חלקם של החברים או השותפים, לפי העניין, שאינם חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

שיעור מענק השקעה (תיקון מס' 8) תשל"א-1971 (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

40ג.   (א)  (1)   המענק לפי סעיף 40ב יהיה באחוזים המפורטים בתוספת הראשונה מכל אלה:

(א)   המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי;

(ב)   ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע;

(ג)    ההוצאות שהוציא בעל מפעל שבבעלותו בנין משופץ לשיפוץ הבנין;

(ד)   ההוצאות שהוציא בעל בנין תעשייתי משופץ לשיפוץ הבנין;

(ה)   במפעל להשכרת ציוד – המחיר המקורי של הציוד להשכרה בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה;

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(ו)    ההוצאות שהוציא בעל מפעל מאושר לביצוע השקעה בהתאם לתכנית מאושרת לפי סעיף 3(3); לעניין זה יחולו ההוראות לפי סעיף 18ג(א)(2) לגבי שיעור המענק;

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981

(2)   סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה –

(א)   בחברה – על הסכום ששולם למעשה, לרבות פרמיות, בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת – התכנית;

(ב)   באגודה שיתופית – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(ג)    בשותפות חוץ מוגבלת – על הסכום ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים, לשם ביצוע התכנית;

(ד)   בשותפות אחרת – על הסכום ששולם למעשה להון של התאגידים השותפים בה, בהתאם לאמור בפסקאות משנה (א), (ב) ו-(ג), ובשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית, אולם אם היו בשותפות שותפים יחידים – על הסכום שהוכח להנחת דעתו של המנהל ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים היחידים בשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית.

(תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

(3)   השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע שסכוס המענק הניתן למפעל הנמצא באזור פיתוח א' או למפעל להשכרת ציוד בשל ציוד להשכרה שהשכר למפעל הנמצא באזור פיתוח א', לא יוגבל בדרך האמורה בפסקה (2) או שיוגבל במידה שיקבעו ובמפעל להשכרת ציוד יובא בחשבון המחיר המקורי או הסחיר כאמור בסעיף קטן (ב) של הציוד המשכר למפעל באזור פיתוח א' ביחס למחירים כאמור של כלל הציוד להשכרה של המפעל;

(4)   אם לפני שנסתיימה תקופת ההטבות, כמשמעותה בסעיף 45, הוקטן סכום ההון שלפיו חושב שיעור המענק, שלא כתוצאה מהפסדים, יחזיר בעל המפעל, בהתאם להוראות שבסעיף 75ב(א), אותו חלק של המענק אשר לא היה משתלם לו אילו היה סכום ההון מלכתחילה הסכום המוקטן; הקטנת הון, לענין זה – לרבות כל סכום שנתן בעל המפעל מההון האמור לבעל שליטה, או זקף אותו לחובתו, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט –

(א)   סכומים המותרים כהוצאה בחישוב ההכנסה החייבת לענין פקודת מס הכנסה;

(ב)   סכומים שחולקו כדיבידנד;

(ג)    החזר הלוואה שנתן בעל השליטה לפני מתן המענק, או שנתן לאחר מכן אם נתן רק לתקופה שאינה עולה על שנה.

(תיקון מס' 36) תש"ן-1989

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה המענק לגבי נכסי המפעל אשר בעל המפעל ייצר או בנה, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה או בנין תעשייתי – בהתאם לאזור שבו המפעל ששכר את הציוד או בנה את הבנין, מן הסכום הנמוך שבין אלה:

(1)   מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד שהריווח לא יעלה, לענין בנין – על 10% ממחיר העלות, ולענין נכס אחר – על 15% ממחיר העלות;

(2)   המחיר במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של נכסים דומים לנכסי המפעל, שיוצרו או נבנו בארץ; באין ייצור מקומי של מכונות או ציוד דומים או אין מחיר שלהם ממוכר מרצון לקונה מרצון – מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים, ובאין מחיר מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של בנין דומה – מחיר הבנין כפי שקבע השמאי הממשלתי הראשי.

(תיקון מס' 51)  תשס"א-2001 (תיקון מס' 52) תשס"א-2001 (תיקון מס' 73) תשע"ז-2016

          (ג)   (1)   על אף הוראות סעיף קטן (א), מענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר ולמפעלים בשדרות וביישובי עוטף עזה כמשמעותם בפסקה (5) בחלק א' לתוספת השנייה ולמפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון, המשויכים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 של רשויות מקומיות לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למעט מפעלים כמפורט בפסקת משנה (2) (להלן – מפעל בנגב ומפעל בצפון באשכול פריפריאלי), יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.

(תיקון מס' 52) תשס"א-2001 (תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(2)   ואלה המפעלים:

 

(תיקון מס' 55) תשס"ב-2002

(א)   (נמחקה);

(תיקון מס' 68) תשע"א-2011

(ב)   מפעל לעיבוד מחצבים;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(ג)    מפעל תיירותי שאיננו למטרות אכסון עממי;

(תיקון מס' 66) תשס"ט-2009

(ד)   כל מפעל תיירותי בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר - עין בוקק.

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 63 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40ג

 

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 243 (ה"ח 836)

40ג. המענק יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי של נכסי המפעל, כמשמעותו לענין סעיף 21 לפקודת מס הכנסה כמשמעותו לענין סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי, ומן ההוצאות שהוצאו על ידי בעל המפעל לפיתוח קרקע.

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 31 (ה"ח 914)

החלפת סעיף 40ג

הנוסח הקודם:

40ג. המענק יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי כמשמעותו לענין סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי, ומן ההוצאות שהוצאו על ידי בעל המפעל לפיתוח קרקע.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 286 (ה"ח 1245)

שיעור המענק שיעור מענק השקעה

40ג. (א) (1) המענק לפי סעיף 40ב(1) יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי ומן ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע, ויכול שיהיה בשיעורים שונים לאזורים המנויים בתוספת, ובמפעל להשכרת ציוד – מן המחיר המקורי של הציוד להשכרה, בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה;

(2) סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה על הסכום ששולם למעשה בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת התכנית, ובשותפות – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(3) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע שסכוס המענק הניתן למפעל הנמצא באזור פיתוח א' לא יוגבל בדרך האמורה בפסקה (2) או שיוגבל במידה שיקבעו;

(4) אם לפני שנסתיימה תקופת ההטבות, כמשמעותה בסעיף 45, הוקטן סכום ההון שלפיו חושב שיעור המענק, שלא כתוצאה מהפסדים, יחזיר בעל המפעל, בהתאם להוראות שבסעיף 75ב(א), אותו חלק של המענק אשר לא היה משתלם לו אילו היה סכום ההון מלכתחילה הסכום המוקטן; הקטנת הון, לענין זה – לרבות כל סכום שנתן בעל המפעל מההון האמור לבעל שליטה, או זקף אותו לחובתו, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט –

(א) סכומים המותרים כהוצאה בחישוב ההכנסה החייבת לענין פקודת מס הכנסה;

(ב) סכומים שחולקו כדיבידנד;

(ג) החזר הלוואה שנתן בעל השליטה לפני מתן המענק, או שנתן לאחר מכן אם נתן רק לתקופה שאינה עולה על שנה.

(ב) המענק לפי סעיף 40ב(2) או (3) יהיה באחוזים מן המחיר המקורי של המכונות או הציוד בשיעור שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, והוא ישתלם גם אם בעל המפעל זכאי למענק בשל אותם מכונות או ציוד לפי סעיף 40ב(1).

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב), יהיה המענק לגבי טובין פטורים כאמור בסעיף 62(א), אשר בעל המפעל ייצר אותם, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה כאמור – בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל ששכר אותו, מן הסכום הנמוך שבין אלה:

(1) מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד שהריווח לא יעלה על 15% ממחיר העלות;

(2) המחיר מקונה ברצון למוכר ברצון של מכונות או ציוד דומים שיוצרו בארץ, ואם אין ייצור מקומי או אין מחיר מקונה ברצון למוכר ברצון – מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

40ג. (א) (1) המענק לפי סעיף 40ב(1) יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי ומן ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע, ויכול שיהיה בשיעורים שונים לאזורים המנויים בתוספת, ובמפעל להשכרת ציוד – מן המחיר המקורי של הציוד להשכרה, בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה;

(2) סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה על הסכום ששולם למעשה בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת התכנית, ובשותפות או באגודה שיתופית – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(3) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע שסכוס המענק הניתן למפעל הנמצא באזור פיתוח א' או למפעל להשכרת ציוד בשל ציוד להשכרה שהושכר למפעל הנמצא באזור פיתוח א' לא יוגבל בדרך האמורה בפסקה (2) או שיוגבל במידה שיקבעו ובמפעל להשכרת ציוד יובא בחשבון המחיר המקורי או המחיר כאמור בסעיף קטן (ב) של הציוד המושכר למפעל באזור פיתוח א' ביחס למחירים כאמור של כלל הציוד להשכרה של המפעל;

(4) אם לפני שנסתיימה תקופת ההטבות, כמשמעותה בסעיף 45, הוקטן סכום ההון שלפיו חושב שיעור המענק, שלא כתוצאה מהפסדים, יחזיר בעל המפעל, בהתאם להוראות שבסעיף 75ב(א), אותו חלק של המענק אשר לא היה משתלם לו אילו היה סכום ההון מלכתחילה הסכום המוקטן; הקטנת הון, לענין זה – לרבות כל סכום שנתן בעל המפעל מההון האמור לבעל שליטה, או זקף אותו לחובתו, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט –

(א) סכומים המותרים כהוצאה בחישוב ההכנסה החייבת לענין פקודת מס הכנסה;

(ב) סכומים שחולקו כדיבידנד;

(ג) החזר הלוואה שנתן בעל השליטה לפני מתן המענק, או שנתן לאחר מכן אם נתן רק לתקופה שאינה עולה על שנה.

(ב) המענק לפי סעיף 40ב(2) או (3) יהיה באחוזים מן המחיר המקורי של המכונות או הציוד בשיעור שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, והוא ישתלם גם אם בעל המפעל זכאי למענק בשל אותם מכונות או ציוד לפי סעיף 40ב(1).

(ג) (ב) על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב), יהיה המענק לגבי טובין פטורים כאמור בסעיף 62(א), אשר בעל המפעל ייצר אותם, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה כאמור – בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל ששכר אותו, מן הסכום הנמוך שבין אלה על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה המענק לגבי מכונות או ציוד אשר בעל המפעל ייצר אותם, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה – בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל ששכר אותו, מן הסכום הנמוך שבין אלה:

(1) מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד שהריווח לא יעלה על 15% ממחיר העלות;

(2) המחיר מקונה ברצון למוכר ברצון של מכונות או ציוד דומים שיוצרו בארץ, ואם אין ייצור מקומי או אין מחיר מקונה ברצון למוכר ברצון – מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים.

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 308 (ה"ח 1528)

(א) (1) המענק לפי סעיף 40ב(1) יהיה באחוזים המפורטים בתוספת מן המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי ומן ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע, ויכול שיהיה בשיעורים שונים לאזורים המנויים בתוספת, ובמפעל להשכרת ציוד – מן המחיר המקורי של הציוד להשכרה, בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה;

(1) המענק לפי סעיף 40ב יהיה באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי מפעל תיירות – אם השתמשו השרים בסמכותם לפי סעיף 40ב(ב) – באחוזים שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, מכל אלה:

(א) המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי;

(ב) ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע;

(ג) ההוצאות שהוציא בעל מפעל שבבעלותו בנין משופץ לשיפוץ הבנין;

(ד) ההוצאות שהוציא בעל בנין תעשייתי משופץ לשיפוץ הבנין;

(ה) במפעל להשכרת ציוד – המחיר המקורי של הציוד להשכרה בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה.

(2) סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה על הסכום ששולם למעשה בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת התכנית, ובשותפות או באגודה שיתופית – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(2) סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה –

(א) בחברה – על הסכום ששולם למעשה, לרבות פרמיות, בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת – התכנית;

(ב) באגודה שיתופית – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(ג) בשותפות חוץ מוגבלת – על הסכום ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים, לשם ביצוע התכנית;

(ד) בשותפות אחרת – על הסכום ששולם למעשה להון של התאגידים השותפים בה, בהתאם לאמור בפסקאות משנה (א), (ב) ו-(ג), ובשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית, אולם אם היו בשותפות שותפים יחידים – על הסכום שהוכח להנחת דעתו של המנהל ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים היחידים בשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 134 (ה"ח 1741)

(א) (1) המענק לפי סעיף 40ב יהיה באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי מפעל תיירות – אם השתמשו השרים בסמכותם לפי סעיף 40ב(ב) – באחוזים שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, מכל אלה המענק לפי סעיף 40ב יהיה באחוזים המפורטים בתוספת, מכל אלה:

 

מיום 20.12.1989

תיקון מס' 36

ס"ח תש"ן מס' 1294 מיום 20.12.1989 עמ' 23 (ה"ח 1944)

החלפת סעיף קטן 40ג(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה המענק לגבי מכונות או ציוד אשר בעל המפעל ייצר אותם, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה – בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל ששכר אותו, מן הסכום הנמוך שבין אלה:

(1) מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד שהריווח לא יעלה על 15% ממחיר העלות;

(2) המחיר מקונה ברצון למוכר ברצון של מכונות או ציוד דומים שיוצרו בארץ, ואם אין ייצור מקומי או אין מחיר מקונה ברצון למוכר ברצון – מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים.

 

מיום 25.2.2001

תיקון מס' 51

ס"ח תשס"א מס' 1776 מיום 25.2.2001 עמ' 142 (ה"ח 2971)

הוספת סעיף קטן 40ג(ג)

 

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 52

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח 2990)

(ג) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), מענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני- סולדנר למעט מפעלים כמפורט בפסקת משנה (2) (להלן - מפעל בנגב), יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.

(2) ואלה המפעלים:

(א) מפעל בענפי הכימיה, למעט ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה;

(ב) מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים או לעיבודם;

(ג) מפעל תיירות שאיננו למטרות אכסון עממי;

(ד) כל מפעל תיירות בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר - עין בוקק.

 

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ב מס' 1859 מיום 1.1.2002 עמ' 491 (ה"ח 3124)

מחיקת פסקת משנה 40ג(ג)(2)(א)

הנוסח הקודם:

(א) מפעל בענפי הכימיה, למעט ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה;

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 209 (ה"ח 436)

(ג) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), מענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר למעט מפעלים כמפורט בפסקת משנה (2) (להלן – מפעל בנגב), יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.

(2) ואלה המפעלים:

(א) (נמחקה);

(ב) מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים או לעיבודם;

(ג) מפעל תיירות מפעל תיירותי שאיננו למטרות אכסון עממי;

(ד) כל מפעל תיירות מפעל תיירותי בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר - עין בוקק.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 169 (ה"ח 541)

40ג. (א) (1) המענק לפי סעיף 40ב יהיה באחוזים המפורטים בתוספת הראשונה מכל אלה:

(א) המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי;

(ב) ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע;

(ג) ההוצאות שהוציא בעל מפעל שבבעלותו בנין משופץ לשיפוץ הבנין;

(ד) ההוצאות שהוציא בעל בנין תעשייתי משופץ לשיפוץ הבנין;

(ה) במפעל להשכרת ציוד – המחיר המקורי של הציוד להשכרה בהתאם לאזור שבו נמצא המפעל המאושר ששכר אותו לראשונה;

(ו) ההוצאות שהוציא בעל מפעל מאושר לביצוע השקעה בהתאם לתכנית מאושרת לפי סעיף 3(3); לעניין זה יחולו ההוראות לפי סעיף 18ג(א)(2) לגבי שיעור המענק;

(2) סכום המענק כאמור בפסקה (1) לא יעלה –

(א) בחברה – על הסכום ששולם למעשה, לרבות פרמיות, בעד מניות שהוקצו כנגד הון שאושר במסגרת – התכנית;

(ב) באגודה שיתופית – על הסכום ששולם למעשה כהון עצמי רשום לשם ביצוע התכנית;

(ג) בשותפות חוץ מוגבלת – על הסכום ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים, לשם ביצוע התכנית;

(ד) בשותפות אחרת – על הסכום ששולם למעשה להון של התאגידים השותפים בה, בהתאם לאמור בפסקאות משנה (א), (ב) ו-(ג), ובשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית, אולם אם היו בשותפות שותפים יחידים – על הסכום שהוכח להנחת דעתו של המנהל ששולם למעשה להון השותפות מאת השותפים היחידים בשיעור חלקם היחסי בשותפות, לשם ביצוע התכנית.

(3) השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע שסכוס המענק הניתן למפעל הנמצא באזור פיתוח א' או למפעל להשכרת ציוד בשל ציוד להשכרה שהשכר למפעל הנמצא באזור פיתוח א', לא יוגבל בדרך האמורה בפסקה (2) או שיוגבל במידה שיקבעו ובמפעל להשכרת ציוד יובא בחשבון המחיר המקורי או הסחיר כאמור בסעיף קטן (ב) של הציוד המשכר למפעל באזור פיתוח א' ביחס למחירים כאמור של כלל הציוד להשכרה של המפעל;

(4) אם לפני שנסתיימה תקופת ההטבות, כמשמעותה בסעיף 45, הוקטן סכום ההון שלפיו חושב שיעור המענק, שלא כתוצאה מהפסדים, יחזיר בעל המפעל, בהתאם להוראות שבסעיף 75ב(א), אותו חלק של המענק אשר לא היה משתלם לו אילו היה סכום ההון מלכתחילה הסכום המוקטן; הקטנת הון, לענין זה – לרבות כל סכום שנתן בעל המפעל מההון האמור לבעל שליטה, או זקף אותו לחובתו, הכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט –

(א) סכומים המותרים כהוצאה בחישוב ההכנסה החייבת לענין פקודת מס הכנסה;

(ב) סכומים שחולקו כדיבידנד;

(ג) החזר הלוואה שנתן בעל השליטה לפני מתן המענק, או שנתן לאחר מכן אם נתן רק לתקופה שאינה עולה על שנה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יהיה המענק לגבי נכסי המפעל אשר בעל המפעל ייצר או בנה, באחוזים המפורטים בתוספת, ולגבי ציוד להשכרה או בנין תעשייתי – בהתאם לאזור שבו המפעל ששכר את הציוד או בנה את הבנין, מן הסכום הנמוך שבין אלה:

(1) מחיר העלות בתוספת ריווח סביר, ובלבד שהריווח לא יעלה, לענין בנין – על 10% ממחיר העלות, ולענין נכס אחר – על 15% ממחיר העלות;

(2) המחיר במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של נכסים דומים לנכסי המפעל, שיוצרו או נבנו בארץ; באין ייצור מקומי של מכונות או ציוד דומים או אין מחיר שלהם ממוכר מרצון לקונה מרצון – מחיר היבוא של מכונות או ציוד דומים, ובאין מחיר מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון של בנין דומה – מחיר הבנין כפי שקבע השמאי הממשלתי הראשי.

(ג) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), מענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר למעט מפעלים כמפורט בפסקת משנה (2) (להלן – מפעל בנגב), יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.

(2) ואלה המפעלים:

(א) (נמחקה);

(ב) מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים או לעיבודם;

(ב) מפעל לעיבוד מחצבים;

(ג) מפעל תיירותי שאיננו למטרות אכסון עממי;

(ד) כל מפעל תיירותי בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר - עין בוקק.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 262 (ה"ח 1083)

(ג) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א), מענק השקעה לזכאי כאמור בסעיף 40ב, שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל שיטת קסיני-סולדנר ולמפעלים בשדרות וביישובי עוטף עזה כמשמעותם בפסקה (5) בחלק א' לתוספת השנייה ולמפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון, המשויכים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 של רשויות מקומיות לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למעט מפעלים כמפורט בפסקת משנה (2) (להלן – מפעל בנגב) להלן – מפעל בנגב ומפעל בצפון באשכול פריפריאלי), יהיה כאמור בסעיף 3 לתוספת.

תחומי האזורים (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

40ד.  (א)  תחומי האזורים יהיו לפי הקבוע בתוספת השנייה; השרים האמורים בפסקה (1) להגדרה "השרים" (בסעיף זה – השרים) יפרסמו באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מעת לעת, את רשימת היישובים שמתקיימים בהם התנאים הקבועים בתוספת השנייה.

          (ב)  השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לשנות את התוספת השנייה או לקבעה מחדש, ואולם לא תיקבע תוספת כאמור לתקופה שתפחת משנתיים.

          (ג)   יישוב או אזור שנכלל בתחומי האזורים הקבועים בתוספת השנייה, והוצא ממנה עקב ביטולה, פקיעתה, אי-תחולתה או שינויה, או מאחר שאינו עומד עוד בתנאים הקבועים בה, יראו מפעל שנכלל בתחום אותו יישוב או אזור טרם הוצאתו מתחום התוספת כאמור, ועקב כך הורע מעמדו, כאילו התוספת בנוסחה הקודם ממשיכה לחול עליו או כאילו הוא ממשיך לעמוד בתנאים הקבועים בה, לפי העניין, למשך שנה נוספת.

          (ד)  השרים האמורים בפסקה (2) להגדרה "השרים" רשאים לקבוע תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלים תיירותיים.

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 63 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40ד

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 309 (ה"ח 1528)

40ד. תחומי האזורים המנויים בתוספת ייקבעו על ידי השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת ורשאים הם לקבוע, אם השתמשו בסמכותם לפי סעיף 40ב(ב), תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 134 (ה"ח 1741)

40ד. תחומי האזורים המנויים בתוספת ייקבעו על ידי השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת ורשאים הם לקבוע, אם השתמשו בסמכותם לפי סעיף 40ב(ב) בהסכמת שר התיירות, תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות.

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 66

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 209 (ה"ח 436)

40ד. תחומי האזורים המנויים בתוספת ייקבעו על ידי השרים האמורים בפסקה (1) להגדרה "השרים", באישור ועדת הכספים של הכנסת ורשאים הם לקבוע, בהסכמת שר התיירות, ורשאים השרים האמורים בפסקה (2) להגדרה "השרים" לקבוע תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות מפעלים תיירותיים.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 170 (ה"ח 541)

החלפת סעיף 40ד

הנוסח הקודם:

קביעת תחומי האזורים

40ד. תחומי האזורים המנויים בתוספת ייקבעו על ידי השרים האמורים בפסקה (1) להגדרה "השרים", באישור ועדת הכספים של הכנסת ורשאים השרים האמורים בפסקה (2) להגדרה "השרים" לקבוע תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלים תיירותיים.

(תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

40ה.  (בוטל).

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 287 (ה"ח 1245)

ת"ט תשל"ח-1977

ס"ח תשל"ח מס' 879 מיום 30.12.1977 עמ' 46

הוספת סעיף 40ה

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 40ה

הנוסח הקודם:

זכות למענק יצוא

40ה. למענק יצוא מאת המדינה יהיה זכאי בעל מפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי המייצא מתוצרתו בעצמו או על ידי אחר מטעמו, ובלבד שאם המפעל הוא מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים, או מפעל לעיבוד מחצבים שהופקו בישראל, טעון מתן המענק אישורם של השרים.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 309 (ה"ח 1528)

החלפת סעיף קטן 40ה(א)

הנוסח הקודם:

(א) בעל מפעל מאושר זכאי למענק הישבון בשל מסים על השקעה והוצאות השקעה (להלן – מענק הישבון).

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 134 (ה"ח 1741)

ביטול סעיף 40ה

הנוסח הקודם:

מענק הישבון

40ה. (א) בעל מפעל מאושר – למעט מפעל לחיפוש נפט כמשמעותו בחוק הנפט, התשי"ב-1952 – בעל מפעל להשכרת ציוד, בעל בנין תעשייתי ובעל בנין תעשייתי משופץ יהיו זכאים למענק הישבון בשל מסים על השקעה ועל הוצאות ההשקעה (להלן – מענק הישבון).

(ב) יראו מענק הישבון כמענק בשל רכישת נכס, הפטור ממס הכנסה, ויחולו הוראות סעיף 21(ב) לפקודת מס הכנסה.

(תיקון מס' 26) תשמ"ו-1986

40ו.   (בוטל).

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 287 (ה"ח 1245)

הוספת סעיף 40ו

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

החלפת סעיף 40ו

הנוסח הקודם:

שיעור מענק יצור

40ו. (א) מענק יצוא יינתן בהתאם לתמורה שנתקבלה, בעד היצוא במטבע חוץ שהומר כדין ללירות ישראליות או שהופקד בחשבון פז"ק, וכשהזכאות היא בשל חלק ממפעל – בהתאם לתמורה שנתקבלה כאמור בעד תוספת היצוא; המענק יהיה באחוזים מן התמורה כאמור או בשיעורים שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת, או לפי בסיס אחר שיקבעו השרים באישור כאמור, ורשאים הם לקבוע שיעורים שונים או סכומים שונים לפי ענפי יצוא ולפי האזורים שבהם מצוי המפעל, ובלבד שהסכום הכולל של המענק לא יעלה על 24% מערך ההשקעות שלהלן כפי שהכיר בהן המנהל:

(1) השקעות בנכסי המפעל בצירוף ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע;

(2) לגבי מפעל תעשייתי עתיר מדע – גם השקעות במחקר ופיתוח בהתאם לתכנית המאושרת; לענין זה, "מפעל עתיר מדע" ו-"השקעות במחקר ופיתוח" – כפי שיקבעו השרים;

(3) לגבי מפעל ששכר ציוד להשכרה או בנין תעשייתי – גם השקעתו של המשכיר בציוד או בבנין, לרבות ההוצאות שהוציא לפיתוח הקרקע.

(ב) המענק כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בשיעורים שנתיים במשך ארבע שנים מתוך שבע שנים המתחילות בשנה הראשונה להפעלת המפעל, ובהרחבת מפעל – המתחילות בשנה הראשונה להפעלת אותו חלק ממנו המזכה במענק, הכל בהתאם להיקף היצוא, אולם ניתן יהיה לקבל חלק מהמענק שלא נוצרה זכאות לקבלתו בארבע השנים כאמור, בשנה נוספת תוך שבע שנים.

(ג) השרים יקבעו כללים בדבר השיעורים השנתיים לתשלומו של המענק, בדבר התנאים להעברת זכות למענק שלא נוצלה בארבע השנים לשנה נוספת, ובדבר משמעותה של תוספת יצוא.

 

מיום 15.6.1981

תיקון מס' 20

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 309 (ה"ח 1528)

החלפת סעיף 40ו

הנוסח הקודם:

40ו. מענק הישבון יהיה בשיעור שיקבעו השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מן המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי ומן ההוצאות לפיתוח הקרקע, ובמפעל להשכרת ציוד – מן המחיר המקורי של הציוד להשכרה, כולם או מקצתם, ורשאים הם לקבוע שיעורים שונים בהתאם לסוגי המפעלים או סוגי הטובין.

 

מיום 1.4.1986

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ו מס' 1173 מיום 1.4.1986 עמ' 134 (ה"ח 1741)

ביטול סעיף 40ו

הנוסח הקודם:

שיעור מענק הישבון

40ו. (א) מענק הישבון יהיה בשיעור שיקבעו השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מכל אלה:

(1) המחיר המקורי של נכסי המפעל או של הבנין התעשייתי;

(2) ההוצאות שהוציא בעל המפעל לפיתוח הקרקע;

(3) ההוצאות שהוציא בעל בנין תעשייתי משופץ לשיפוץ הבנין;

(4) ההוצאות שהוציא בעל בנין תעשייתי משופץ לשיפוץ הבנין;

(5) במפעל להשכרת ציוד – המחיר המקורי של הציוד להשכרה.

(ב) בתקנות לפי סעיף זה רשאים השרים לקבוע כי מענק ההישבון יינתן לגבי הנכסים וההוצאות האמורים, כולם או מקצתם, ובשיעורים שונים בהתאם לסוגי המפעלים או סוגי הטובין, ורשאים הם לקבוע כי לגבי נכסים מסויימים לא יינתן מענק הישבון.

ערובות (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 17) תשל"ח-1978

40ז.   מענק יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר הבטחת החזרתו על פי סעיף 75ב.

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 63 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40ה

 

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 243 (ה"ח 836)

40ה. המענק יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר קיום התכנית המאושרת ותנאי האישור בדבר הבטחת החזרת המענק במקרה שיבוטל על פי סעיף 75א(א), ובלבד שלא תידרש ערובה העולה על סכום המענק.

 

מיום 14.1.1971

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"א מס' 613 מיום 14.1.1971 עמ' 32 (ה"ח 914)

40ה. המענק יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר הבטחת החזרת המענק במקרה שיבוטל על פי סעיף 75א(א) על פי סעיף 75ב, ובלבד שלא תידרש ערובה העולה על סכום המענק.

 

מיום 1.4.1976

תיקון מס' 14

ס"ח תשל"ו מס' 827 מיום 23.8.1976 עמ' 287-288 (ה"ח 1245)

40ה. המענק יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר הבטחת החזרת המענק על פי סעיף 75ב, ובלבד שלא תידרש ערובה העולה על סכום המענק.

40ז. מענק שאינו מענק יצוא יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר הבטחת החזרתו על פי סעיף 75ב.

 

מיום 30.7.1978

תיקון מס' 17

ס"ח תשל"ח מס' 905 מיום 30.7.1978 עמ' 169 (ה"ח 1346)

40ז. מענק שאינו מענק יצוא יינתן לאחר שניתנו ערובות להנחת דעתו של המנהל בדבר הבטחת החזרתו על פי סעיף 75ב.

 

מועד תשלום מענק (תיקון מס' 14) תשל"ו-1976 ת"ט תשל"ח-1977 (תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 68) תשע"א-2011

40ח.  (א)  (1)   מענק ההשקעה למעט החלק שתשלומו עוכב על פי סעיף 40ט, ישולם לא יאוחר מששים ימים לאחר היום שבו הוכיח בעל המפעל המאושר, להנחת דעתו של המנהל, כי ביצע את התכנית המאושרת והוציא את ההוצאות לרכישת נכסי המפעל או הציוד להשכרה או לייצורם או את ההוצאות כאמור בסעיף 40ג(א)(1)(ו), ובייצור - גם ששילם את המחירים כאמור בסעיף 40ג(ב), וכן את ההוצאות שהוציא לפיתוח קרקע או לבניית בנין או לשיפוץ בנין משופץ או בנין תעשייתי משופץ; ואולם אם הותנתה לפי סעיף 19 כניסת האישור לתקפו, ישולם המענק תוך ששים ימים מיום כניסת האישור לתקפו או במועד הקבוע בסעיף קטן זה, לפי המאוחר;

(2)   לענין סעיף קטן זה, "ביצוע" - לגבי מכונות וציוד - כשהגיעו לתחום המפעל, לגבי ציוד להשכרה -  כשהגיעו לתחום המפעל השוכר, ולגבי בניה, פיתוח קרקע, או שיפוץ בנין משופץ או בנין תעשייתי משופץ -  סיומם למעשה.

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986 (הוראת שעה) תשס"ב-2002

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק השקעה (להלן -  מקדמה על חשבון המענק) לבעל המפעל המאושר, בשיעורים ובתנאים שקבע המנהל.

 

(תיקון מס' 20) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26)  תשמ"ו-1986

          (ג)   לענין סעיפים 40ב, 40ז, 75, 75א ו- 75ב יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

 

(הוראת שעה)  תשס"ב-2002

          (ד)  (פקע).

מיום 21.4.1967

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ז מס' 497 מיום 21.4.1967 עמ' 63 (ה"ח 715)

הוספת סעיף 40ו

 

מיום 25.7.1969

תיקון מס' 6

ס"ח תשכ"ט מס' 572 מיום 25.7.1969 עמ' 244 (