תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת שלום הגליל – קביעת זכאים), תשמ"ג-1983

בטחון – צה"ל – עיטורים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אות מערכת שלום הגליל

Go

2

סעיף 3

זכאים לקבלת האות

Go

2

סעיף 4

זכאי שנפטר

Go

2

סעיף 5

מי שאינם זכאים לאות

Go

2


תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מערכת שלום הגליל – קביעת זכאים), תשמ"ג-1983*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל-1970 (להלן – החוק), ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "שירות סדיר" – כמשמעו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק שירות בטחון), לרבות שירות קבע כמשמעו בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה-לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954;

          "שירות מילואים" – כמשמעו בחוק שירות בטחון;

          "התקופה הקובעת" – התקופה שבין יום י"ד בסיון תשמ"ב (5 ביוני 1982) לבין יום י"ב בתשרי תשמ"ג (29 בספטמבר 1982).

אות מערכת שלום הגליל

2.    אות מערכת שלום הגליל, המציין השתתפות במערכת שלום הגליל, יהא אות מערכה לענין החוק.

מיום 8.5.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278

2. אות מערכת שלום הגליל, המציין את השתתפותו של החייל המציין השתתפות במערכת שלום הגליל, יהא אות מערכה לענין החוק.

זכאים לקבלת האות

3.    (א)  לקבלת אות מערכת שלום הגליל יהיה זכאי חייל ששירת בתקופה הקובעת בשירות סדיר או בשירות מילואים, ונתקיים בו אחד מאלה:

(1)   שירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים לפחות;

(2)   שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אולם –

(א)   נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו;

(ב)   נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו;

(ג)    נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או מחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו;

(3)   נפל בפעולה קרבית, או נעלם, או נשבה בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת - כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו;

(4)   שירת בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת וראש מטכ"ל - אכ"א או מי שהוא הסמיכו הורה כך, לאחר ששוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות בשלהן יש להעניק לו את האות.

          (ב)  שוטר, סוהר ועובד שירותי הבטחון הממלכתיים יהיה זכאי לקבלת אות מערכת שלום הגליל בתנאי ששירת ביחידתו, בתקופה הקובעת, עשרים ואחד ימים רצופים לפחות או ששירותו הסתיים עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת שירותו ועקב שירותו בתקופה הקובעת.

מיום 8.5.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278

3. (א) לקבלת אות מערכת שלום הגליל יהיה זכאי חייל ששירת בתקופה הקובעת בשירות סדיר או בשירות מילואים, ונתקיים בו אחד מאלה:

(1) שירת בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים לפחות;

(2) שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אולם –

(א) נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו;

(ב) נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו;

(ג) נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או מחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו;

(3) נפל בפעולה קרבית, או נעלם, או נשבה בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת - כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו;

(4) שירת בגזרת הלבנון לאחר תום התקופה הקובעת וראש מטכ"ל - אכ"א או מי שהוא הסמיכו הורה כך, לאחר ששוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות בשלהן יש להעניק לו את האות.

(ב) שוטר, סוהר ועובד שירותי הבטחון הממלכתיים יהיה זכאי לקבלת אות מערכת שלום הגליל בתנאי ששירת ביחידתו, בתקופה הקובעת, עשרים ואחד ימים רצופים לפחות או ששירותו הסתיים עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת שירותו ועקב שירותו בתקופה הקובעת.

זכאי שנפטר

4.    חייל זכאי לאות מערכת שלום הגליל, אשר נפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6(ב) לחוק.

מיום 8.5.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278

4. זכאי לאות חייל זכאי לאות מערכת שלום הגליל, אשר נפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כמפורט בסעיף 6(ב) לחוק.

מי שאינם זכאים לאות

5.    על אף האמור בתקנה 3(א) לא יהיה זכאי לאות –

(1)  מי שגוייס לשירות סדיר בצה"ל ביום י' בתמוז תשמ"ב (1 ביולי 1982) או אחריו, אלא אם הורה ראש מטכ"ל – אכ"א אחרת;

(2)  מי שבמשך התקופה הקובעת –

(א)   ריצה עונש מחבוש לתקופה העולה על 28 ימים;

(ב)   נעדר לתקופה כלשהי מן השירות ונענש על כך כדין;

(ג)    היה מוצב או מסופח לתקופה העולה על 30 ימים לאחת הרשימות המקובצות הבאות, כמשמען בפקודות הצבא: ר"מ 3א', ר"מ 3ב', ר"מ 7 ו-ר"מ 8;

אלא אם הורה ראש מטכ"ל – אכ"א אחרת.

(3)  מי שראש מטכ"ל – אכ"א הורה כך לגביו, אם הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עימה קלון, או התנהג בתקופה הקובעת או לאחריה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל וניתנה על כך חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי.

מיום 8.5.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278

5. על אף האמור בתקנה 3 בתקנה 3(א) לא יהיה זכאי לאות –

כ"ד בטבת תשמ"ג (9 בינואר 1983)                                     אריאל שרון

                                                                                                              שר הבטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4458 מיום 6.2.1983 עמ' 709.

תוקנו ק"ת תשמ"ג מס' 4492 מיום 8.5.1983 עמ' 1278 – תק' תשמ"ג-1983.