תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

אגרות

Go

2

סעיף 3

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 3א

פטור מאגרה שנתית לעמותה שהפסיקה את פעילותה   הוראת שעה

Go

3

סעיף 4

ביטול

Go

3

סעיף 4א

תוקף

Go

3

סעיף 5

הוראת מעבר

Go

3

 

תוספת

Go

3

 


תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א)(1) ו-(3) לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אגרות

2.    בעד רישום פעולות ושירותים לפי החוק, ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת.

עדכון סכומים תק' תשע"א-2010 תק' תשע"ח-2017

3.    (א)  סכומי האגרה הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ח-2017

          (ד)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם.

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002

3. (א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת, יועלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) העלאת סכומים כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) שינוי סכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום מוגדל סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מטה.

(ד) בתקנה זו –

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה ליום השינוי הקודם.

(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים, יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים שינוי הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 124

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

3. (א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) שינוי סכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מטה.

(ד) בתקנה זו –

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים, יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 323

3. (א) הסכומים סכומי האגרה הקבועים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם.

פטור מאגרה שנתית לעמותה שהפסיקה את פעילותה – הוראת שעה תק' תשע"ח-2017

3א.     (א)  עמותה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח על פירוק מרצון לפי סעיף 47(ב) לחוק או שהוכיחה בהתאם לדרישות הרשם כי הפסיקה לפעול והרשם החליט למחוק אותה לפי סעיף 59 לחוק, פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה את פעילותה לפי הדוחות הכספיים שהגישה לרשם, ובלבד שהמציאה לרשם תצהיר מאת חברי הוועד של העמותה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, העמותה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

          (ב)  עמותה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 59(ג) לחוק, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה העמותה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שלאחר שקיימה את חובותיה כאמור, הגישה לרשם דוח על פירוק מרצון לפי סעיף 47(ב) לחוק או שהוכיחה בהתאם לדרישות הרשם כי הפסיקה לפעול והרשם החליט למחוק אותה לפי סעיף 59 לחוק.

          (ג)   הפטור לפי תקנה זו יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

מיום 1.1.2020 עד יום 31.12.2024

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 323

הוספת תקנה 3א

ביטול

4.    תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ב-1992 - בטלות.

תוקף תק' תשע"ח-2017

4א.     תקנה 3א תעמוד בתוקפה לתקופה של חמש שנים מיום תחילתה לפי הוראות תקנות העמותות (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2017.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 323

הוספת תקנה 4א

הוראת מעבר

5.    לענין החודש הרשום בפרט 2 שבתוספת ועל אף האמור בו, יהיה חודש זה בשנה הראשונה לתחילתן של תקנות אלה, חודש יולי.

 

תק' תשע"ח-2017 הודעה תשפ"ב-2022

תוספת

(תקנה 2)

                                                                                                                             האגרה בשקלים חדשים

1.    בקשה לרישום –

(א)  בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות                                      775

(ב)  בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות           775

2.    אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א)  אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס      1,162

(ב)  אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה                                                                  1,543

(ג)   אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה  לפי שיעור האגרה  

המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד)  עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם ביחס לשנת הכספים האחרונה אשר לגביה היה עליה להגיש דוח מילולי ערב השנה שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על 300,000 ש"ח       153

3.    הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת                                                                      775

4.    אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א)  עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה       34

       בדואר         בלשכת הרשם

(ב)  קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק                      43               49

(ג)   קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1)  תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה                                                            10

(2)  מסמך אחר                                                      26

מיום 25.2.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 449

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 600 628

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 600 628

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 300 314

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 900 942

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,100 1151

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדו"ח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין;

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה; פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 21 22

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 11 12

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב עד שני עמודים 11 12

לכל עמוד נוסף 6 6

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 6 6

(ה) צילום לכל עמוד 1 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 6 6

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6018 מיום 3.2.2000 עמ' 307

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 628 661

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 628 661

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 314 331

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 942 992

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1151 1,212

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין;

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 22 23

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 12

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים, לכל עמוד 12

לכל עמוד נוסף 6 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות, לגבי כל עמוד 6 7

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 6 7

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6138 מיום 13.12.2001 עמ' 181

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 661 678

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 661 678

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה, כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין. 331 339

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 992 1,017

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,212 1,243

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 23 24

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 12

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 12

לכל עמוד נוסף 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות, לגבי כל עמוד 7

(ה) צילום, לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6233 מיום 26.3.2003 עמ' 641

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 678 721

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 678 721

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין. 339 360

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,017 1,081

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,243 1,322

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 24 25

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 12 13

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים לכל עמוד 12 13

לכל עמוד נוסף 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות, לגבי כל עמוד 7

(ה) צילום, לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6459 מיום 5.2.2006 עמ' 450

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 721 726

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 721 726

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 360 363

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,081 1,089

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,322 1,331

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 25

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 13

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 13

לכל עמוד נוסף 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 7

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6546 מיום 26.12.2006 עמ' 399

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 726 735

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 726 735

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 363 368

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,089 1,103

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,331 1,348

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 25 26

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 13

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 13

לכל עמוד נוסף 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 7

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6633 מיום 31.12.2007 עמ' 278

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 735 745

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 735 745

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 368 373

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,103 1,118

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,348 1,367

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 26

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 13 14

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 13 14

לכל עמוד נוסף 7

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 7

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 99

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 745 787

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 745 787

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 373 393

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,118 1,180

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,367 1,442

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 26 28

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 14

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 14

לכל עמוד נוסף 7 8

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 7 8

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 7 8

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 313

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 787 809

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 787 809

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 393 404

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,180 1,213

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,442 1,483

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 28

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 14 15

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 14 15

לכל עמוד נוסף 8

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 8

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 8

 

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1003

הוספת פרט 2א

 

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 124

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 28

(ב) עיון בפנקס העמותות, לגבי כל עמותה 15

(ג) קבלת מידע באמצעות המחשב –

עד שני עמודים 15

לכל עמוד נוסף 8

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 40 45

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 20 25

בדואר בלשכת הרשם

4. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 40 45

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 20 25

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 8 4

(ה) צילום לכל עמוד 1

(ו) אישור צילום המצוי לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 8 4

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 473

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 809 827

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 809 827

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 404 414

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,213 1,241

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,483 1,517

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 809 827

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 28 29

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 40 41 45 47

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 20 25 26

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7067 מיום 29.12.2011 עמ' 493

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 827 849

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 827 849

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 414 424

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,241 1,273

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,517 1,556

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 827 848

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 29 30

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 41 42 47 48

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 20 21 26 27

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 605

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 849 861

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 849 861

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 424 430

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,273 1,291

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,556 1,578

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 848 861

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 30

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 43 48

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 21 27

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 474

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 861 877

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 861 877

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 430 439

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,291 1,316

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,578 1,608

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 861 877

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 30 31

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 43 48 50

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 21 22 27 28

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 649

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 877 876

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 877 876

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 439 438

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,316 1,314

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,608 1,607

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 877 876

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 31

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 43 42 50 48

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 22 21 28

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 626

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 876 868

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 876 868

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 438 434

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,314 1,303

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,607 1,592

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 876 868

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 31

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 48 47

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 21 28 26

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 689

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 868 866

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 868 866

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 434 433

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,303 1,299

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,592 1,587

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 868 866

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 31 30

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 47

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 21 26

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2018

פרט 2 מיום 1.1.2020

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 323

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 866

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 866

(ג) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

(1) התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים;

(2) העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 433

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,299

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,587

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 866

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק, לגבי כל עמותה 30

(ב) (נמחקה)

(ג) הדפסה, לכל עמוד 2

בדואר בלשכת הרשם

(ג1) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 47

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק העמותה) 21 26

(ד) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד 4

(ה) (נמחקה)

(ו) אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד 4

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 828

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 750

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 750

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,299 1,303

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,587 1,592

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 750

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה 33

בדואר בלשכת הרשם

(ב) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 47

(ג) קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1) תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה 10

(2) מסמך אחר 25

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2234

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 750 759

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 750 759

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,303 1,318

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,592 1,611

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) (1) עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים

(2) עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין

(3) כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה פטור

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 750 759

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה 33

בדואר בלשכת הרשם

(ב) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 43 47 48

(ג) קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1) תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה 10

(2) מסמך אחר 25

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 309

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 759 761

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 759 761

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס סכום האגרה השנתית המופחתת

הנקוב בפרט 10 לתוספת לתקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001 (להלן – תקנות החברות אגרות) 1,137

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה סכום האגרה השנתית הנקוב

בפרט 9 לתוספת לתקנות החברות אגרות 1,511

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה סכום האגרה השנתית הנקוב

בפרט 9 לתוספת לתקנות החברות אגרות, בשנת התשלום בפועל לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם ביחס לשנת הכספים האחרונה אשר לגביה היה עליה להגיש דוח מילולי ערב השנה שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על 300,000 ש"ח 150

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 759 761

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה 33

בדואר בלשכת הרשם

(ב) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 43 48

(ג) קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1) תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה 10

(2) מסמך אחר 25

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 981

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 761 756

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 761 756

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,137 1,133

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,511 1,505

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה

המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם ביחס לשנת הכספים האחרונה אשר לגביה היה עליה להגיש דוח מילולי ערב השנה שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על 300,000 ש"ח 150 149

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 761 756

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה 33

בדואר בלשכת הרשם

(ב) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 43 42 48 47

(ג) קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1) תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה 10

(2) מסמך אחר 25

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9936 מיום 18.1.2022 עמ' 1787

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום –

(א) בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 756 775

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות 756 775

2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום –

(א) אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס 1,133 1,162

(ב) אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1,505 1,505435

(ג) אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה

המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

(ד) עמותה בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם ביחס לשנת הכספים האחרונה אשר לגביה היה עליה להגיש דוח מילולי ערב השנה שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על 300,000 ש"ח 149 153

3. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת 756 775

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם

(א) עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה 33 34

בדואר בלשכת הרשם

(ב) קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק עמותה סרוק 42 43 47 49

(ג) קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל מסמך –

(1) תעודת התאגדות של עמותה או תעודת שינוי שם של עמותה 10

(2) מסמך אחר 25 26

 

 

 

י"ד בסיון תשנ"ח (8 ביוני 1998)                          אליהו סויסה

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 974.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 449 – הודעה תשנ"ט-1999.

ק"ת תש"ס מס' 6018 מיום 3.2.2000 עמ' 307 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה מיום 1.1.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6138 מיום 13.12.2001 עמ' 181 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6233 מיום 26.3.2003 עמ' 640 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6459 מיום 5.2.2006 עמ' 450 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6546 מיום 26.12.2006 עמ' 399 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6633 מיום 31.12.2007 עמ' 277 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 99 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 312 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 124 – תק' תשע"א-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 473 – הודעה תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7067 מיום 29.12.2011 עמ' 493 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 605 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 473 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 649 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7607 מיום 18.1.2016 עמ' 626 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 689 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 322 – תק' תשע"ח-2017; ר' תקנות 5, 6 לענין תחילה והוראת מעבר.

5. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 (ב) תחילתה של תקנה 3א לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, וכן תחילתו של פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020); ואולם אם נכנסו לתוקף כללים לפי סעיף 38ב לחוק לפני יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), תהיה תחילתן של ההוראות האמורות ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), ובלבד שהרשם יפרסם על כך הודעה מראש ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

6. בתקופה שעד תחילתו של פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 4 לתקנות אלה, ימשיכו לחול הוראות פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו ערב תחילתן של תקנות אלה.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 827 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2234 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 309 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 981 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9936 מיום 18.1.2022 עמ' 1787 – הודעה תשפ"ב-2022; תחילתה ביום 1.1.2022.