נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק העתיקות, תשל"ח-1978

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – עתיקות

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': בעלות המדינה בעתיקות

Go

3

סעיף 2

בעלות המדינה בעתיקות

Go

3

סעיף 3

הודעה על גילוי עתיקה

Go

4

סעיף 4

דרישת מסירה

Go

4

סעיף 5

דרישת השאלה

Go

4

סעיף 6

הפסקת עבודה לאחר גילוי עתיקה

Go

4

סעיף 7

פיצויים

Go

4

סעיף 8

ויתור על זכויות המדינה

Go

4

 

פרק ג': חפירות

Go

4

סעיף 9

רשיון חפירה

Go

4

סעיף 10

זכות כניסה

Go

4

סעיף 11

אמצעי בטיחות

Go

4

סעיף 12

פרטים ופרסומים הנוגעים לחפירה

Go

4

סעיף 13

ביטול רשיון חפירה ומניעתו

Go

5

סעיף 14

ויתור על פי הסכם

Go

5

 

פרק ד': המסחר בעתיקות, הוצאתן מישראל והכנסתן מהאזור

Go

5

סעיף 15

רשיון

Go

5

סעיף 16

מקום עיסוקו של סוחר

Go

5

סעיף 17

חובת רישום מצאי

Go

5

סעיף 18

ביטול רשיון

Go

5

סעיף 19

עתיקה בעלת ערך לאומי

Go

5

סעיף 20

חזקת ידיעה

Go

5

סעיף 20א

הגבלות על רכישת עתיקות

Go

5

סעיף 21

סייג להעתק עתיקה ולעתיקה מורכבת

Go

5

סעיף 22

הגבלות להוצאת עתיקה מישראל

Go

6

סעיף 22א

הכנסת עתיקה מהאזור

Go

6

 

פרק ה': אספני עתיקות והעברת עתיקות

Go

6

סעיף 23

הודעה למנהל

Go

6

סעיף 24

עתיקה בעלת חשיבות מדעית מיוחדת

Go

6

סעיף 25

העברת עתיקות

Go

6

סעיף 25א

הסדרת מכירת פריטים ארכיטקטוניים

Go

6

 

פרק ו': מוזיאונים

Go

6

סעיף 26

הוצאת עתיקה מרשות מוזיאון

Go

6

סעיף 27

הודעה למנהל

Go

6

 

פרק ז': אתרי עתיקות

Go

6

סעיף 28

אתר עתיקות

Go

6

סעיף 29

איסור פעולות באתר עתיקות

Go

7

סעיף 30

שמירת חוק

Go

7

סעיף 31

החזרה למצב הקודם

Go

7

 

פרק ח': הפקעות

Go

7

סעיף 32

הסמכה להפקיע

Go

7

סעיף 33

דרך ההפקעה

Go

7

 

פרק ט': המועצה לארכיאולוגיה וועדת ערר

Go

7

סעיף 34

המועצה לארכיאולוגיה

Go

7

סעיף 35

ועדת ערר

Go

7

סעיף 36

סמכויות ועדת הערר

Go

8

סעיף 36א

ערעור

Go

8

 

פרק י': עבירות ועונשין

Go

8

סעיף 37

עבירות ועונשין

Go

8

סעיף 38

חזקה

Go

8

 

פרק י"א: שונות

Go

8

סעיף 39

תעודת המנהל ראיה לכאורה

Go

8

סעיף 40

סמכויות כניסה  ובדיקה

Go

8

סעיף 41

אצילת סמכויות

Go

8

סעיף 42

מקומות מוסדרים

Go

8

סעיף 43

תחולת החוק בשטח צבאי

Go

9

סעיף 44

אי תחולה

Go

9

סעיף 45

שמירת תוקף

Go

9

סעיף 46

ביצוע ותקנות

Go

9

סעיף 46א

תשלומים לרשות

Go

9

סעיף 47

תחולה על המדינה

Go

9

סעיף 48

ביטול

Go

9

סעיף 49

הוראות מעבר

Go

9

סעיף 50

פרסום

Go

9

 


חוק העתיקות, תשל"ח-1978*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "עתיקה" –

(1)   נכס, בין תלוש ובין מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת 1700 לספירה הכללית, לרבות דבר שהוסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו;

(2)   נכס, כאמור בפסקה (1), שנעשה בידי אדם החל בשנת 1700 לספירה הכללית, והוא בעל ערך היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה;

(3)   שרידים זואולוגיים ובוטניים מלפני שנת 1300 לספירה הכללית;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          "סוחר עתיקות" – מי שבידו רישיון תקף לסחור בעתיקות לפי חוק זה;

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

הוספת הגדרת "סוחר עתיקות"

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          "פריטים ארכיטקטוניים" – עתיקות שהן חלקי עמודים, כותרות של עמודים, מיתקנים חקלאיים, אבני ריחיים, אבנים מסותתות וחלקי פסיפס;

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

הוספת הגדרת "פריטים ארכיטקטוניים"

          "אתר עתיקות" – שטח המכיל עתיקות, שהמנהל הכריז עליו לפי סעיף 28(א);

(תיקון מס' 1)  תשמ"ט-1989

          "הרשות" – רשות העתיקות כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

הוספת הגדרת "הרשות"

          "מקרקעין" – לרבות כל חלק של ים, אגם או נהר או מים אחרים וקרקעיתם של אלה;

          "חפירה" – לרבות חיפוש עתיקות וחפירת נסיון;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          "אוסף" – מיצבר עתיקות של חמש עשרה עתיקות ומעלה, למעט עתיקות המוחזקות בידי סוחר עתיקות כמלאי מסחרי;

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

"אוסף" – מיצבר עתיקות של חמש עשרה עתיקות ומעלה, למעט עתיקות המוחזקות בידי סוחר עתיקות כמלאי מסחרי;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ט-1989

          "אספן" – מי שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

"אספן" – מי שאוסף שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן;

                    "מוזיאון" – כל תצוגה מתמדת של עתיקות הפתוחה לציבור וכל מוסד המשמר אוסף והמציגו לצורך מחקר, חינוך או עינוג;

(תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

                    "האגף" – (נמחקה);

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

מחיקת הגדרת "האגף"

הנוסח הקודם:

"האגף — אגף העתיקות והמוזיאונים שבמשרד החינוך והתרבות;

          "המועצה" – המועצה לארכיאולוגיה;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ט-1989

          "המנהל" – מנהל הרשות;

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל — מנהל האגף;

          "השר" – שר החינוך והתרבות.

פרק ב': בעלות המדינה בעתיקות

בעלות המדינה בעתיקות

2.    (א)  עתיקה שנתגלתה או שנמצאה בישראל לאחר תחילתו של חוק זה, יהיו היא והשטח שבו נמצאה או נתגלתה והדרוש לשמירתה לפי הגבולות שיקבע המנהל, לנכס המדינה.

          (ב)  הטוען שעתיקה נתגלתה או נמצאה לפני תחילתו של חוק זה, עליו הראיה.

הודעה על גילוי עתיקה

3.    המגלה או המוצא עתיקה שלא בחפירה על פי רשיון לפי חוק זה, יודיע על כך למנהל תוך 15 ימים מהיום שגילה או מצא את העתיקה.

דרישת מסירה

4.    המנהל רשאי לדרוש בכתב מאת מחזיק עתיקה כאמור בסעיף 2(א) שימסור לו את העתיקה, ורשאי הוא לתת פרס למוסר אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

דרישת השאלה

5.    המנהל רשאי לדרוש בכתב מכל מחזיק עתיקה שיתננה לו לשם בדיקה או לכל צורך אחר לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

הפסקת עבודה לאחר גילוי עתיקה

6.    (א)  עשה אדם עבודות במקרקעין, בין שלו ובין של זולתו, וגילה בהם עתיקה, יודיע על כך למנהל כאמור בסעיף 3 ויפסיק את העבודות עד תום 15 ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם קיבל תוך זמן זה רשות מאת המנהל להמשיך בעבודה.

          (ב)  תוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור רשאי המנהל להודיע בכתב לבעל הקרקע ולמחזיק בה על התנאים להמשך העבודה או להורות על הפסקתה לחלוטין.

פיצויים

7.    (א)  מי שנפגע מהודעת המנהל לפי סעיף 6(ב) זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו.

          (ב)  דרישה לפיצויים תוגש למנהל בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.

          (ג)   לא נתקבלה דרישת הנפגע, כולה או מקצתה, יכריע בדבר בית המשפט.

ויתור על זכויות המדינה (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

8.    המנהל באישור השר רשאי לוותר בכתב על בעלות המדינה בעתיקה, ומשעשה כן תחדל העתיקה להיות נכס המדינה.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

8. המנהל באישור השר רשאי לוותר בכתב על בעלות המדינה בעתיקה, ומשעשה כן תחדל העתיקה להיות נכס המדינה.

פרק ג': חפירות

רשיון חפירה

9.    (א)  לא יחפור אדם במקרקעין לגילוי עתיקות, ולא יחפש עתיקות בכל דרך אחרת, לרבות השימוש במכשיר לגילוי מתכות, ולא ילקט עתיקות, אלא אם קיבל רשיון לכך מאת המנהל (להלן – רשיון חפירה) ובהתאם לתנאי הרשיון.

          (ב)  בבואו להכריע בבקשה לרשיון חפירה ייוועץ המנהל במועצה ויתן את דעתו, בראש שיקוליו, ליכולת המדעית והכספית של המבקש.

          (ג)   ברשיון חפירה יוגדר השטח שבו מותר לחפור.

          (ד)  אין במתן רשיון חפירה בלבד כדי להעניק לבעליו זכות כניסה למקרקעין שברשות הזולת.

זכות כניסה

10.  (א)  לא ייכנס אדם למקרקעין שניתן עליהם רשיון חפירה אלא אם הוא מחזיק בהם או שהורשה לכך מטעם המחזיק, ובכפוף להסכמת בעל הרשיון.

          (ב)  בעת ביצוע החפירה לא יצלם אדם, זולת המנהל או מי שהמנהל הסמיך לכך, לא יצייר, לא ירשום ולא יעתיק בצורה אחרת את החפירה או את העתיקות שנתגלו בה, אלא ברשות בעל הרשיון.

אמצעי בטיחות

11.  (א)  בעל רשיון חפירה ינקוט הן בזמן ביצוע החפירה והן לאחר מכן, עד תום התקופה שתותנה ברשיון, בכל האמצעים הדרושים –

(1)   להבטיח את שלום העובדים והמבקרים במקום החפירה ואת גידור המקום;

(2)   לשמור על מקום החפירה ועל העתיקות שנתגלו בה ולהבטיח את שימורם;

(3)   למנוע כל נזק או מטרד לנכסים הסמוכים.

          (ב)  לא מילא בעל הרשיון אחרי הוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל, בלי לפגוע באמור בסעיף 13, ולאחר שהתרה בכתב בבעל הרשיון, לנקוט במקומו באמצעים הדרושים ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

פרטים ופרסומים הנוגעים לחפירה

12.  (א)  במועדים שקבע לכך המנהל, ולפחות אחת בשנה מיום התחלת החפירה, ימסור בעל רשיון החפירה למנהל בכתב –

(1)   דין וחשבון מפורט ככל האפשר על החפירה, לרבות תרשימים, תכניות ותצלומים של העבודות שנעשו;

(2)   פרטים בדבר העתיקות שנתגלו בחפירה, לרבות תצלומים וציורים.

          (ב)  לבעל רשיון שמורה זכות יחודית לפרסום בדבר החפירות עשר שנים מסיום החפירה; פרסום אסור לפי סעיף קטן זה יהא עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

          (ג)   תוך חמש שנים מיום סיום החפירה יוציא בעל הרשיון לאור פרסום מדעי מתאים בדבר החפירה, ממצאיה ותוצאותיה, וימסור שני עתקים ממנו למנהל; כן ימסור למנהל שני עתקים מכל פרסום אחר שיוציא לאור בדבר החפירה, ממצאיה ותוצאותיה.

ביטול רשיון חפירה ומניעתו

13.  הפר בעל רשיון חפירה הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו או תנאי מתנאי הרשיון, רשאי המנהל לבטל את הרשיון, להתלותו או להתנותו בקיום תנאים נוספים; ואם הפר הוראת סעיף 12(ג) רשאי המנהל שלא לתת לו עוד רשיון חפירה עד שיקיים את ההוראה האמורה.

ויתור על פי הסכם (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

14.  המנהל רשאי, באישור השר ולאחר התייעצות במועצה, לבוא לידי הסכם עם בעל רשיון חפירה בדבר ויתור על זכויות המדינה בעתיקות המתגלות בחפירה ובדבר חלוקת העתיקות בין המדינה ובין בעל הרשיון.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

14. המנהל רשאי, לאחר התייעצות באישור השר ולאחר התייעצות במועצה, לבוא לידי הסכם עם בעל רשיון חפירה בדבר ויתור על זכויות המדינה בעתיקות המתגלות בחפירה ובדבר חלוקת העתיקות בין המדינה ובין בעל הרשיון.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

פרק ד': המסחר בעתיקות, הוצאתן מישראל והכנסתן מהאזור

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

פרק ד': המסחר בעתיקות והוצאתן מישראל בעתיקות, הוצאתן מישראל והכנסתן מהאזור

רשיון (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

15.  לא יסחר אדם בעתיקות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת השר ולפי תנאי הרשיון שייקבעו בתקנות. השר רשאי להסמיך את המנהל או עובד אחר של הרשות לענין סעיף זה.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח 1926)

15. לא יסחר אדם בעתיקות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת המנהל השר ולפי תנאי הרשיון שייקבעו בתקנות. השר רשאי להסמיך את המנהל או עובד אחר של הרשות לענין סעיף זה.

מקום עיסוקו של סוחר

16.  (א)  ברשיון למסחר בעתיקות יצויין מקום העסק; תקפו של הרשיון יהיה למקום זה בלבד ויוצג שם במקום בולט.

          (ב)  לא יציג אדם רשיון שפקע תקפו.

חובת רישום מצאי

17.  סוחר עתיקות ינהל רשימת מצאי בדרך שנקבעה בתקנות.

ביטול רשיון (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

18.  (א)  השר או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 15, רשאי לבטל רשיון למסחר בעתיקות לצמיתות או להתלות תקפו לתקופה שקבע, אם בעל הרשיון הורשע בעבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו.

          (ב)  סוחר שרשיונו בוטל או הותלה יהא דינו כדין אספן.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

(א) המנהל השר או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 15, רשאי לבטל רשיון למסחר בעתיקות לצמיתות או להתלות תקפו לתקופה שקבע, אם בעל הרשיון הורשע בעבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו.

עתיקה בעלת ערך לאומי

19.  (א)  המנהל רשאי להודיע בכתב לבעל עתיקה או למחזיק בה כי לעתיקה יש ערך לאומי.

          (ב)  תוך שלושה חדשים מיום ההודעה לפי סעיף קטן (א) רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה תימכר למדינה.

          (ג)   (1)   רצה אדם למכור עתיקה בעלת ערך לאומי או להעבירה בדרך אחרת, יודיע על כך מראש למנהל.

(2)   תוך שלושה חדשים מיום קבלת ההודעה כאמור בפסקה (1) רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה תימכר למדינה; לא דרש המנהל כאמור, רשאי בעל העתיקה למכור אותה או להעבירה בדרך אחרת לאחר שהוא או המחזיק בה מסר למנהל בכתב את שמו ומענו של הקונה או של הנעבר.

          (ד)  היתה העתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות, רשאי המנהל לדרוש כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) רק לגבי המערכת בשלמותה.

          (ה)  לא הגיעו המנהל ובעל העתיקה או המחזיק בה לידי הסכם בדבר התמורה, יכריע בדבר בית המשפט.

חזקת ידיעה

20.  סוחר עתיקות המציע למכירה חפץ כעתיקה, לא תישמע טענתו שלא ידע שהחפץ אינו עתיקה.

הגבלות על רכישת עתיקות (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

20א.  סוחר עתיקות לא ירכוש עתיקה אלא מאחד מאלה:

(1)  סוחר עתיקות;

(2)  אדם שבידו אישור של המנהל לפי הוראות סעיף 25, אלא אם כן אותו אדם אינו חייב בהודעה לפי הוראות חוק זה.

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

הוספת סעיף 20א

סייג להעתק עתיקה ולעתיקה מורכבת

21.  (א)  לא ימכור אדם העתק של עתיקה או חיקוי שלה ולא יציגו למכירה בלא שסימן עליו, בדרך שנקבעה בתקנות, כי המוצג אינו עתיקה אמינה.

          (ב)  לא ימכור אדם עתיקה המורכבת מחלקים שונים של עתיקות שונות – עם השלמות או תוספות או בלעדיהן – בלא שסימן זאת בדרך שנקבעה בתקנות.

הגבלות להוצאת עתיקה מישראל

22.  (א)  לא יוציא אדם מישראל עתיקה בעלת ערך לאומי אלא באישור השר בכתב.

          (ב)  לא יוציא אדם מישראל כל עתיקה אחרת, אלא באישור המנהל בכתב.

הכנסת עתיקה מהאזור (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

22א.  (א)  לא יכניס אדם לישראל עתיקה מהאזור אלא אם כן קיבל לכך אישור מאת המנהל ובהתאם לתנאי האישור; אישור יכול שיהיה אישי או כללי ובלבד שאישור כללי יפורסם ברשומות.

          (ב)  בסעיף זה, "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה.

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח 3139)

הוספת סעיף 22א

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

פרק ה': אספני עתיקות והעברת עתיקות

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

פרק ה': אספני  עתיקות והעברת עתיקות

הודעה למנהל (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

23.    (א)  נעשה אדם לאספן לפי הוראות חוק זה, ימסור על כך הודעה למנהל, בתוך 21 ימים מיום שנעשה לאספן; השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ב)  אספן ימסור למנהל, לפי דרישתו, פרטים, שייקבעו בתקנות בהתייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בנוגע לעתיקות שבידו וירשה למנהל או למי שהוא הסמיך לכך בכתב לצלם את העתיקות ולעשות מהן תרשימים, יציקה, דפוס או העתקה אחרת.

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

23. (א) נעשה אדם לאספן לפי הוראות חוק זה, ימסור על כך הודעה למנהל, בתוך 21 ימים מיום שנעשה לאספן; השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.

(ב) אספן ימסור למנהל, לפי דרישתו, פרטים, שייקבעו בתקנות בהתייעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בנוגע לעתיקות שבידו וירשה למנהל או למי שהוא הסמיך לכך בכתב לצלם את העתיקות ולעשות מהן תרשימים, יציקה, דפוס או העתקה אחרת.

עתיקה בעלת חשיבות מדעית מיוחדת

24.  (א)  המנהל או מי שהוא הסמיך לכך רשאי להודיע בכתב לאספן, כי עתיקה שבידי האספן היא בעלת חשיבות מדעית מיוחדת (להלן – עתיקה מיוחדת).

          (ב)  המנהל או מי שהוא הסמיך לכך ינהל רישום של עתיקות מיוחדות ושל הפרטים, התצלומים והתרשימים שנתקבלו או נעשו לפי סעיף 23 והם יהיו פתוחים לעיון הציבור כפי שיקבע.

העברת עתיקות (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

25.  (א)  רצה אספן או אדם שאינו סוחר עתיקות למכור עתיקה או להעבירה בדרך אחרת ימסור הודעה על כך מראש למנהל; השר יקבע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ב)  המנהל ייתן למודיע אישור על מתן ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 15 ימים מיום מסירתה, אלא אם כן הודיע המנהל לאותו אדם בתוך התקופה האמורה כי הוא דורש שהעתיקה תימכר למדינה עקב היותה עתיקה מיוחדת; היתה העתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות, רשאי המנהל לדרוש כאמור רק לגבי המערכת בשלמותה.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ג)   לא הגיעו המנהל ובעל העתיקה המיוחדת לידי הסכם בדבר התמורה, יכריע בדבר בית המשפט.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ד)  השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים של בני אדם, של עתיקות או של מכירה או העברה של עתיקות, אשר יהיו פטורים מהוראות סעיף קטן (א).

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

העברת עתיקה מיוחדת עתיקות

25. (א) רצה אספן למכור עתיקה מיוחדת או להעבירה בדרך אחרת, יודיע על כך מראש למנהל.

(א) רצה אספן או אדם שאינו סוחר עתיקות למכור עתיקה או להעבירה בדרך אחרת ימסור הודעה על כך מראש למנהל; השר יקבע את פרטי ההודעה ודרכי הגשתה.

(ב) תוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה תימכר למדינה המנהל ייתן למודיע אישור על מתן ההודעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 15 ימים מיום מסירתה, אלא אם כן הודיע המנהל לאותו אדם בתוך התקופה האמורה כי הוא דורש שהעתיקה תימכר למדינה עקב היותה עתיקה מיוחדת; היתה העתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות, רשאי המנהל לדרוש כאמור רק לגבי המערכת בשלמותה.

(ג) לא הגיעו המנהל והאספן לא הגיעו המנהל ובעל העתיקה המיוחדת לידי הסכם בדבר התמורה, יכריע בדבר בית המשפט.

(ד) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים של בני אדם, של עתיקות או של מכירה או העברה של עתיקות, אשר יהיו פטורים מהוראות סעיף קטן (א).

הסדרת מכירת פריטים ארכיטקטוניים (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

25א.  לא ימכור אדם פריטים ארכיטקטוניים אלא באישור המנהל; המנהל ייתן את החלטתו בענין זה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה למכירה; השר יקבע את פרטי הבקשה ואת דרכי הגשתה.

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

הוספת סעיף 25א

פרק ו': מוזיאונים

הוצאת עתיקה מרשות מוזיאון

26.  (א)  רצה בעל מוזיאון או מנהלו למכור או להעביר בדרך אחרת עתיקה שבמוזיאון או באוספי המוזיאון, או לחסל אוסף מאוספי המוזיאון, יודיע על כך מראש למנהל.

          (ב)  תוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה רשאי המנהל לדרוש כי העתיקה או האוסף יימכרו או יועברו למדינה, הכל לפי הענין.

          (ג)   לא הגיעו המנהל ובעל המוזיאון או מנהלו לידי הסכם בדבר התמורה שתשולם בעד העתיקה או האוסף, יכריע בדבר בית-המשפט.

הודעה למנהל

27.  על בעל מוזיאון ומנהלו יחולו הוראות סעיף 23 לגבי העתיקות שבמוזיאון ובאוספיו.

פרק ז': אתרי עתיקות

אתר עתיקות

28.  (א)  המנהל רשאי להכריז כי מקום פלוני הוא אתר עתיקות; ההכרזה תפורסם ברשומות.

          (ב)  הכריז המנהל כאמור, תירשם על כך הערה בפנקסי המקרקעין ותימסר הודעה על כך לבעל המקום ולמחזיק בו, אם זהותם או מענם ידועים, ולועדה המחוזית לתכנון ולבניה.

איסור פעולות באתר עתיקות

29.  (א)  באתר עתיקות לא יעשה אדם ולא ירשה לעשות אחד מאלה אלא באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו:

(1)   בניה, סלילה, הקמת מיתקן, חציבה, כרייה, קידוח, הצפה במים, סיקול, חרישה, נטיעה או קבורה;

(2)   הנחת עפר, דומן, פסולת או אשפה, לרבות הנחתם בנכס הגובל באתר;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

(3)   שינוי, תיקון או תוספת בעתיקה הנמצאת באתר;

(4)   פירוק עתיקה או כל דבר הנחזה כעתיקה או הסרת חלק ממנה או העתקתה ממקומה;

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

(4) פירוק עתיקה או כל דבר הנחזה כעתיקה או הסרת חלק ממנה או העתקתה ממקומה;

(5)   כתיבה, חריתה או צביעה;

(6)   הקמת בנינים או קירות בנכס הגובל באתר;

(7)   כל פעולה אחרת שקבע המנהל לגבי אתר עתיקות פלוני.

          (ב)  הודעה בדבר קביעת פעולה לפי פסקה (7) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

          (ג)   לענין אתר עתיקות המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית, לא יתן המנהל אישור לחפירה או לאחת הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) אלא באישור ועדת שרים המורכבת מהשר כיושב-ראש, שר הדתות ושר המשפטים[1].

שמירת חוק

30.  אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בצורך בהיתר כנדרש בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

החזרה למצב הקודם

31.  אדם שעשה ללא אישור או בניגוד לתנאיו פעולה מן הפעולות המפורטות בסעיף 29 חייב לנקוט פעולה לפי הוראות המנהל לשם החזרת אתר העתיקות או העתיקות הנמצאות בו למצבם הקודם; אולם רשאי המנהל, לאחר שנתן לאדם הודעה בכתב, לנקוט במקומו בכל האמצעים הדרושים כדי להחזיר את האתר או את העתיקות למצבם הקודם ולגבות ממנו את ההוצאות שהוציא לכך.

פרק ח': הפקעות

הסמכה להפקיע

32.  (א)  השר רשאי להפקיע –

(1)   אתר עתיקות שהפקעתו דרושה, לדעתו, לצרכי שימור או מחקר;

(2)   כל קרקע שהפקעתה דרושה, לדעתו, כדי לאפשר בה חפירה.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על אתר עתיקות המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית והוא קנינו של מוסד דתי; אולם רשאית ועדת שרים המורכבת מהשר, שר הדתות[2], שר המשפטים ושר החוץ, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להחילו בסייגים או ללא סייגים.

דרך ההפקעה (תיקון מס' 4) תש"ע-2010

33.  ההפקעה תהיה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, ולענין זה יהיו לשר כל הסמכויות והתפקידים של שר האוצר לפי הפקודה האמורה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח 237)

33. ההפקעה תהיה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, ולענין זה יהיו לשר כל הסמכויות והתפקידים של הממשלה של שר האוצר לפי הפקודה האמורה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

פרק ט': המועצה לארכיאולוגיה וועדת ערר

המועצה לארכיאולוגיה

34.  (א)  השר ימנה מועצה לארכיאולוגיה ויקבע בתקנות את הרכבה, תקופת כהונתה וסדרי הדיון והעבודה שלה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

          (ב)  המועצה תייעץ לשר, למנהל ולמועצת הרשות ולמנהל בעניני ארכיאולוגיה ועתיקות, שיובאו לפניה על ידיהם ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

(ב) המועצה תייעץ לשר, למנהל ולמועצת הרשות ולמנהל בעניני ארכיאולוגיה ועתיקות, שיובאו לפניה על ידיהם ותמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה.

          (ג)   המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה לועדות מבין חבריה.

ועדת ערר

35.  ליד המועצה תוקם ועדת ערר של שלושה, מהם שניים שתמנה המועצה שלא מתוך חבריה ושופט, או מי שכשיר להיות שופט, שימנה שר המשפטים להיות יושב ראש הועדה.

סמכויות ועדת הערר (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

36.  (א)  הרואה עצמו נפגע מההחלטות המפורטות להלן, רשאי לערור עליהן לפני ועדת הערר, בלי שהגשת הערר תבטל את תקפה של ההחלטה; ואלה הן:

(1)   קביעת גבולות השטח כאמור בסעיף 2(א);

(2)   דרישה חוזרת למסירת עתיקה לפי סעיף 5;

(3)   סירוב לתת רשיון חפירה, ביטולו, התלייתו או התנייתו;

(4)   סירוב לתת רשיון למסחר בעתיקות, ביטולו או התלייתו;

(5)   סירוב לתת היתר לפי סעיף 22(ב);

(6)   הודעה שעתיקה פלונית היא בעלת ערך לאומי;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

(7)   הודעה לאספן או לאדם אחר כי עתיקה שבידיו היא עתיקה מיוחדת;

(8)   הודעה בדבר היותה או אי היותה של עתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

(8א) סירוב לתת אישור לפי סעיף 25א;

(9)   סירוב לתת אישור לפי סעיף 29.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ט-1989

          (ב)  ועדת ערר רשאית לקבל ערר, לדחותו או להחליט כל החלטה אחרת.

          (ג)   לועדת ערר יהיו כל הסמכויות המוקנות לועדת חקירה כמשמעותה בחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטות המנהל מההחלטות המפורטות להלן, רשאי לערור עליהן לפני ועדת הערר, בלי שהגשת הערר תבטל את תקפה של ההחלטה; ואלה הן:

(ב) בערר רשאית ועדת ערר להחליט כל החלטה שהמנהל מוסמך לה לפי חוק זה.

(ב) ועדת ערר רשאית לקבל ערר, לדחותו או להחליט כל החלטה אחרת.

 

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 206 (ה"ח 3139)

(7) הודעה לאספן או לאדם אחר כי עתיקה שבידיו היא עתיקה מיוחדת;

(8) הודעה בדבר היותה או אי היותה של עתיקה חלק בלתי נפרד ממערכת עתיקות;

(8א) סירוב לתת אישור לפי סעיף 25א;

ערעור (תיקון מס' 2)  תש"ס-2000

36א.  החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח 2821)

הוספת סעיף 36א

 

פרק י': עבירות ועונשין

עבירות ועונשין (תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

37.  (א)  הפוגע בעתיקה או באתר עתיקות או המשחית פניהם בכל צורה שהיא, דינו – מאסר חמש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ב)  העובר על הוראה מהוראות סעיפים 6, 9(א) או 29, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ג)   העובר על הוראה מהוראות סעיפים 3, 15, 19(ג)(1), 20א, 21, 22א או 25א דינו – מאסר שנתיים או קנס.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ד)  העובר על הוראה מהוראות סעיף 11(א), דינו – מאסר שנה או קנס.

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2002

          (ה)  העובר על כל הוראה אחרת מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס.

מיום 29.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 207 (ה"ח 3139)

37. (א) הפוגע בזדון בעתיקה או באתר עתיקות, או משחית פניהם בזדון בכל צורה שהיא, או עובר על הוראה מהוראות סעיף 9(א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס 150,000 לירות.

(ב) העובר על הוראה מהוראות סעיף 6, דינו – מאסר שנתיים או קנס 150,000 לירות.

(ג) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 3, 15, 19(ב), 21 או 29, דינו – מאסר שנתיים או קנס 100,000 לירות.

(א) הפוגע בעתיקה או באתר עתיקות או המשחית פניהם בכל צורה שהיא, דינו – מאסר חמש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ב) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 6, 9(א) או 29, דינו – מאסר שלוש שנים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ג) העובר על הוראה מהוראות סעיפים 3, 15, 19(ג)(1), 20א, 21, 22א או 25א דינו – מאסר שנתיים או קנס.

(ד) העובר על הוראה מהוראות סעיף 11(א), דינו – מאסר שנה או קנס 30,000 לירות.

(ה) העובר על כל הוראה אחרת מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 30,000 לירות.

חזקה

38.  הנמצא באתר עתיקות כשברשותו של הנמצא או בסביבתו הקרובה מצויים כלי חפירה ויש להניח כי זה מקרוב נעשתה בהם עבודת חפירה באתר, או שברשותו או בסביבתו הקרובה מצוי מכשיר לגילוי מתכות, חזקה שהתכוון לגלות עתיקות, אם לא הוכיח שלא היתה לו כוונה כאמור.

פרק י"א: שונות

תעודת המנהל ראיה לכאורה

39.  תעודת המנהל שמקרקעין פלונים מכילים עתיקות, או שנכס פלוני הוא עתיקה, תהיה ראיה לכאורה על כך.

סמכויות כניסה  ובדיקה

40.  המנהל או מי שהמנהל הסמיך לכך בכתב, רשאי להיכנם בכל עת סבירה לכל מקרקעין כדי לבדוק אם קויימו שם הוראות חוק זה או התקנות לפיו או תנאי כל תעודה שניתנה לפי חוק זה, או לבדוק כל עתיקה שנתגלתה או נמצאה בהם ולעשות ממנה רישום, תצלום, יציקה, דפוס או העתקה אחרת.

אצילת סמכויות

41.  המנהל רשאי, בהודעה ברשומות, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכויותיו כאמור בסעיפים 8, 13 ו-14 ובכפוף לכל תקנה לענין זה[3].

מקומות מוסדרים (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

42.  (א)  בסעיף זה, "מקום מוסדר" –

(1)   מקרקעין שבהחזקת הרשות;

(2)   אתר עתיקות.

          (ב)  שוטר או מי שהמנהל הרשהו לכך בכתב רשאי להרחיק ממקום מוסדר כל אדם העובר שם על הוראות חוק זה או התקנות לפיו.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ט-1989

          (ג)   השר לפי הצעת הרשות רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי הביקור במקומות מוסדרים והתנהגות המבקרים בהם, קביעת דמי כניסה אליהם, הגנתם והגנת העתיקות, האבזרים והרהיטים שבהם.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

42. (א) בסעיף זה, "מקום מוסדר" –

(1) מקרקעין שבהחזקת האגף הרשות;

(2) אתר עתיקות.

(ב) שוטר או מי שהמנהל הרשהו לכך בכתב רשאי להרחיק ממקום מוסדר כל אדם העובר שם על הוראות חוק זה או התקנות לפיו.

(ג) השר לפי הצעת הרשות רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי הביקור במקומות מוסדרים והתנהגות המבקרים בהם, קביעת דמי כניסה אליהם, הגנתם והגנת העתיקות, האבזרים והרהיטים שבהם.

תחולת החוק בשטח צבאי

43.  (א)  בשטח צבאי יחולו הוראות אלה:

(1)   לא ייכנס אליו אדם לצרכי חוק זה אלא באישור מראש של מי ששר הבטחון הסמיכו לכך;

(2)   לא תיעשה בו פעולה מטעם המנהל אלא בהסכמת שר הבטחון;

(3)   לא יטופל בעתיקה מטעם גוף צבאי אלא באישור המנהל.

          (ב)  "שטח צבאי", לענין סעיף זה – מקרקעין שבידי צבא-הגנה לישראל או בידי שלוחה אחרת של מערכת הבטחון, שאישר אותה שר הבטחון, לרבות שטח המשמש לאימונים צבאיים.

אי-תחולה (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

44.  השר רשאי, בהתייעצות במנהל, במועצת הרשות ובמועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע בצו כי הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו לא יחולו על עתיקות, מוזיאונים, חפירות ואתרי עתיקות המוגדרים בצו.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

44. השר רשאי, בהתייעצות במועצה במנהל, במועצת הרשות ובמועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע בצו כי הוראה מהוראות חוק זה או התקנות לפיו לא יחולו על עתיקות, מוזיאונים, חפירות ואתרי עתיקות המוגדרים בצו.

שמירת תוקף

45.  חוק זה בא להוסיף על חיובים שהוטלו וסמכויות שהוענקו בחיקוקים אחרים ולא לגרוע מהם.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

46.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לאחר התייעצות במנהל ובמועצת הרשות להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות גביית אגרות בעד רשיונות, אישורים, היתרים או שירותים הניתנים לפי חוק זה.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין סדרי דין להליכים לפי חוק זה בועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 35.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי לאחר התייעצות במנהל ובמועצת הרשות להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות גביית אגרות בעד רשיונות, אישורים, היתרים או שירותים הניתנים לפי חוק זה.

תשלומים לרשות (תיקון מס' 1) תשמ"ט-1989

46א.  אגרות ותשלומים אחרים, למעט קנסות, הנגבים לפי חוק זה ישולמו לקופת הרשות.

מיום 3.8.1989

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 94 (ה"ח 1926)

הוספת סעיף 46א

 

תחולה על המדינה

47.  (א)  לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

          (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מן האמור בסעיף 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952.

ביטול

48.  בטלות –

(1)   פקודת העתיקות;

(2)   פקודת העתיקות (חצרים), 1935.

הוראות מעבר

49.  (א)  רשיון שניתן לפי פקודת העתיקות ושהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו ניתן לפי חוק זה.

          (ב)  הרשימות של המצבות והאתרים ההיסטוריים שפורסמו לפי פקודת העתיקות ושהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, רואים אותן כאילו פורסמו לפי סעיף 28 לחוק זה.

פרסום

50.  חוק זה יפורסם ברשומות תוך חמישה-עשר יום מיום קבלתו בכנסת.

 

 

      אפרים קציר                 מנחם בגין                  זבולון המר

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                שר החינוך והתרבות

 

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ח מס' 885 מיום 10.2.1978 עמ' 76 (ה"ח תשל"ו מס' 1250 עמ' 314).

תוקן ס"ח תשמ"ט מס' 1283 מיום 3.8.1989 עמ' 93 (ה"ח תשמ"ט מס' 1926 עמ' 67) – תיקון מס' 1 בסעיף 33 לחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989.

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2) – תיקון מס' 2 בסעיף 25 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000; תחילתו ביום 11.12.2000 ור' סעיף 31 לענין הוראות מעבר.

31. הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה במנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו.

ס"ח תשס"ג מס' 1883 מיום 29.12.2002 עמ' 205 (ה"ח תשס"ב מס' 3139 עמ' 682) – תיקון מס' 3; תחילתו 6 חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 12 לענין הוראת מעבר.

12. מי שביום תחילתו של חוק זה הוא אספן לפי הוראות סעיף 1 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ימסור הודעה על היותו אספן לפי הוראות סעיף 23(א) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה במקום תקופת 21 הימים הנקובה באותו סעיף.

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 237 עמ' 414) – תיקון מס' 4 בסעיף 25 לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), תש"ע-2010.

[1] הסמכויות הועברו לשר התרבות והספורט: י"פ תשפ"ב מס' 9877 מיום 14.9.2021 עמ' 108.

[2] סמכויות שר הדתות הועברו לשר התיירות: י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. סמכויות שר התיירות הועברו לשר לשירותי דת: י"פ תשע"ג מס' 6609 מיום 17.6.2013 עמ' 5336.

[3] ר' י"פ תשפ"א מס' 9420 מיום 10.2.2021 עמ' 3566.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות