נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), תשס"א-2001

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – עתיקות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אגרות לצורך מתן אישור הודעה תשע"ט 2019

Go

2

סעיף 3

השבת אגרה

Go

3

סעיף 4

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 5

פטור מטעמים מיוחדים

Go

3

סעיף 6

סייג לתחולה

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3

 


תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), תשס"א-2001*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המנהל ומועצת הרשות ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "גוף ציבורי" – רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א, לפקודת העיריות, ותאגיד שהוקם בדין;

          "חברה ממשלתית", "חברת בת ממשלתית" ו"רשות החברות הממשלתיות" – כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975;

תק' תש"ע-2010

          "חיתוך בדיקה" – בדיקה בדרך של חיתוך בשכבות הקרקע המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של ארכיאולוג כאמור, והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף והימצאות העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף 29 לחוק;

מיום 22.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878

החלפת הגדרת "חיתוך בדיקה"

הנוסח הקודם:

"חיתוך בדיקה" - חפירה או בדיקה המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של ארכיאולוג כאמור, והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף וטיב העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף 29 לחוק;

תק' תש"ע-2010

          "חפירת בדיקה" – חפירה המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של ארכיאולוג כאמור, והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף, סוג, עומק וטיב העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף 29 לחוק;

מיום 22.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878

הוספת הגדרת "חפירת בדיקה"

          "חפירת הצלה" – חפירה שביצועה נדרש בידי המנהל כתנאי למתן אישור לפי סעיף 29 לחוק;

תק' תשס"ב-2001

          "פיקוח" – פיקוח של המנהל, באמצעות ארכיאולוג או עובד אחר של הרשות, על עבודות באתר עתיקות.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

"פיקוח" – פיקוח על המנהל של המנהל, באמצעות ארכיאולוג או עובד אחר של הרשות, על עבודות באתר עתיקות.

אגרות לצורך מתן אישור הודעה תש"ף-2020

2.    הוגשה למנהל בקשה לאישור לפי סעיף 29 לחוק, והתנה המנהל את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:

                                                                                                                                           בשקלים חדשים

(1)      בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור    130

(2)      בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א)  בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום                                             470

(ב)  לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות                                      930

(3)      בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א)  לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו             930

(ב)  בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1)   שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו                                       1,330

(2)   שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל                     פטור

תק' תש"ע-2010

(3א)    בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע –

(א)  של גוף ציבורי או בעבורו                                                                 700

(ב)  של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו                                                    350

(4)      בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א)  לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1)   של גוף ציבורי או בעבורו                                                          1,070

(2)   של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו                                            530

(ב)  נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי העניין.

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6222 מיום 21.1.2003 עמ' 460

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 100 110

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 350 380

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 700 760

(3) בעד ביצוע חיתוך בדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 700 760

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,000 1,080

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 800 870

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 400 430

(ב) נתן המנהל הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור - מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי הענין.

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6463 מיום 20.2.2006 עמ' 492

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בשל הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 110

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 380

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 760 770

(3) בעד ביצוע חיתוך בדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 760 770

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,080 1,100

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו באישור המנהל פטור

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 870 880

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 430 440

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי הענין.

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6673 מיום 21.5.2008 עמ' 908

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 110

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 380 400

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 770 800

(3) בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 770 800

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,100 1,140

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 880 910

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 440 460

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2) לפי הענין.

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 644

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 110

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 400 420

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 800 840

(3) בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 800 840

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,140 1,190

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 910 950

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 460 480

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי העניין.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 986

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 110

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 420 440

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 840 870

(3) בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 840 870

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,190 1,240

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 950 990

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 480 500

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי העניין.

 

מיום 22.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878

הוספת פסקה 2(3א)

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8190 מיום 14.3.2019 עמ' 3023

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 110 130

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 440 470

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 870 930

(3) בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 870 930

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,240 1,330

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(3א) בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע –

(א) של גוף ציבורי או בעבורו 700

(ב) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 350

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 990 1,060

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 500 530

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי העניין.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8348 מיום 11.2.2020 עמ' 605

בשקלים חדשים

(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור 130

(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור –

(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 470

(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 930

(3) בעד ביצוע חיתוך הבדיקה –

(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום או חלק ממנו 930

(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני –

(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,330

(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור

(3א) בעד ביצוע חפירת בדיקה, לכל מטר רבוע –

(א) של גוף ציבורי או בעבורו 700

(ב) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 350

(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות –

(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות –

(1) של גוף ציבורי או בעבורו 1,060 1,070

(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 530

(ב) נתן המנהל את הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור – מחצית האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי העניין.

השבת אגרה

3.    החליט המנהל לאור תוצאות חיתוך הבדיקה או חפירות ההצלה שלא לתת אישור לביצוע פעולות במקרקעין, תשיב הרשות למבקש האישור את האגרות ששילם לפי תקנה 2.

הצמדה למדד תק' תש"ע-2010

4.    (א)  סכומי האגרות הנקובים בתקנה 2 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

          (ג)   המנהל יפרסם בהודעה ברשומות, את נוסח תקנה 2 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

          (ד)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ינואר 2000.

מיום 22.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878

(א) סכומי האגרות הנקובים בתקנה 2 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

פטור מטעמים מיוחדים

5.    (א)  מועצת רשות העתיקות תמנה ועדה מייעצת לענין פטור, של שלושה חברים, והם עובד הרשות, עובד המדינה ונציג ציבור (להלן – הועדה המייעצת); לענין בקשות של חברות ממשלתיות או חברות בת ממשלתיות או בעבורן, יהיה חבר הועדה עובד המדינה, מי שרשות החברות הממשלתיות הציעה כנציגה.

          (ב)  המנהל רשאי, לאחר שנועץ בועדה המייעצת, לתת מנימוקים שיירשמו, פטור מלא או חלקי מהאגרה הקבועה בתקנה 2(3) ו-(4), לפי הענין, אם קיימות לדעתו נסיבות המצדיקות זאת, ובכלל אלה היקף החפירות או נסיבותיו האישיות של מבקש האישור.

סייג לתחולה

6.    תקנות אלה לא יחולו על –

(1)  מקרקעין שהוכרזו לראשונה כאתר עתיקות לאחר תחילתן של תקנות אלה, ושביום הכרזתם לראשונה כאתר עתיקות היתה זכות הבעלות או החכירה בהם בידי מי שאינו גוף ציבורי;

תק' תשס"ב-2001

(2)  המדינה או מי שמכוח הסכם בינו ובין המדינה רכש זכויות במקרקעין או לגבי מקרקעין, ושולם בעד הפיקוח, בעד חיתוך בדיקה או בעד חפירות הצלה באותם מקרקעין, ביחס לפעולות שבעדן שולם; בפסקה זו, "המדינה" – לרבות מינהל מקרקעי ישראל, כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

מיום 25.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16

(2) המדינה או מי שמכוח הסכם בינו ובין המדינה שלפיו רכש זכויות במקרקעין או לגבי מקרקעין, שילם בעד ושולם בעד הפיקוח, בעד חיתוך בדיקה או בעד חפירות הצלה באותם מקרקעין, ביחס לפעולות שבעבורן שילם שבעדן שולם; בפסקה זו, "המדינה" - לרבות מינהל מקרקעי ישראל, כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

 

י"א בשבט תשס"א (24 בפברואר 2001)                                 אהוד ברק

                                                                                                               שר החינוך

 

 

גפני

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 484.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6126 מיום 25.9.2001 עמ' 16 – תק' תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6222 מיום 21.1.2003 עמ' 460 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6463 מיום 20.2.2006 עמ' 492 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6673 מיום 21.5.2008 עמ' 908 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 644 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 985 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"ט מס' 8190 מיום 14.3.2019 עמ' 3023 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8348 מיום 11.2.2020 עמ' 605 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות