נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968

 

 

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני – פטנטים

תוכן ענינים

 

חלק ראשון: כללי

Go

9

 

פרק א': סדרי נוהל כלליים

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 1א

סמכויות סגן הרשם והבוחנים

Go

9

סעיף 2

קבלת קהל ועיון במסמכים

Go

9

סעיף 3

טפסים

Go

10

סעיף 4

מועדים

Go

10

סעיף 5

הארכת מועדים

Go

10

סעיף 5א

בקשת ביניים

Go

10

 

פרק ב': אגרות

Go

11

סעיף 6

חובת תשלום אגרות

Go

11

סעיף 6א

הצמדה למדד

Go

11

סעיף 7

מי משלם את האגרה ומתי

Go

11

סעיף 8

תשלום אגרה

Go

11

סעיף 9

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

Go

11

סעיף 10

החזרת אגרה ששולמה בטעות

Go

11

 

חלק שני: סדרי רישום

Go

12

 

פרק א': מסמכים

Go

12

סעיף 10א

הגשת מסמכים

Go

12

סעיף 11

מסמכים המוגשים בנייר

Go

12

סעיף 11א

הגשת מסמכים באתר ההגשה

Go

12

סעיף 11ב

דרישת הזדהות

Go

13

סעיף 11ג

קליטת מסמכים

Go

13

סעיף 11ד

הגשה בעת תקלה

Go

14

סעיף 13

תצהירים

Go

14

סעיף 15

הגשת מסמכים בהליכים על ריב

Go

14

סעיף 16

מען למסירת מסמכים

Go

15

סעיף 17

הרשאה

Go

16

סעיף 18

החלפת מורשה

Go

16

 

פרק ב': הבקשה והפירוט

Go

16

סעיף 19

הבקשה

Go

16

סעיף 20

עריכת הפירוט

Go

16

סעיף 21

שרטוטים

Go

17

סעיף 22

הכנסת תיקונים בפירוט

Go

17

 

פרק ג': דרישת דין קדימה

Go

17

סעיף 23

בקשת דין קדימה

Go

17

סעיף 24

הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ

Go

17

סעיף 25

תרגום פירוט חוץ

Go

18

סעיף 26

שוויון בעיקר האמצאות

Go

18

סעיף 27

חלוקת בקשה לפטנט שנדרש בה דין קדימה

Go

18

סעיף 28

דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה

Go

18

 

פרק ד': הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה

Go

18

סעיף 29

אישור הגשה

Go

18

סעיף 30

בקשה שאינה תקינה

Go

18

סעיף 31

ליקויים בצורת הבקשה

Go

18

סעיף 32

פרסום דבר הגשת הבקשה

Go

19

סעיף 33

סיווג הבקשה

Go

19

 

חלק שלישי: קיבול הבקשה

Go

19

 

פרק א': בחינת הבקשה

Go

19

סעיף 34

סדר בחינת הבקשות

Go

19

סעיף 35

הקדמת בחינה

Go

19

סעיף 35א

דוח במתכונת של דוח חיפוש בין לאומי

Go

19

סעיף 36

דרישת אסמכתאות

Go

19

סעיף 37

דחיית בחינה בשל ליקויים

Go

20

סעיף 38

דחיית בחינה על ידי הרשם בשל קיום בקשה קודמת

Go

20

סעיף 39

דחיית בחינה על פי דרישת המבקש

Go

20

סעיף 40

הודעה על פרסום בקשה מוקדמת

Go

20

 

פרק ב': ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם

Go

20

סעיף 41

הודעה על ליקויים

Go

20

סעיף 42

תשובת המבקש על ההודעה

Go

21

סעיף 43

בחינת תיקונים

Go

21

סעיף 44

עיון בנימוקים

Go

21

סעיף 45

סירוב בשל אי מתן תשובה או דחיית תשובה

Go

21

סעיף 46

בקשה להשמיע טענות

Go

21

סעיף 47

דרישת סיכום טענות בכתב לפני קביעת מועד

Go

21

סעיף 48

קביעת מועד להשמעת טענות

Go

21

סעיף 49

הצעת תיקונים

Go

21

סעיף 49א

החלטת הרשם

Go

21

סעיף 50

תיקון לאחר השמעת טענות

Go

21

 

פרק ג': חלוקת בקשה

Go

22

סעיף 51

בקשה שהופרדה

Go

22

 

פרק ד': קיבול הבקשה ופרסומה

Go

22

סעיף 52

הודעה על קיבול

Go

22

סעיף 53

תשלום אגרת קיבול הבקשה

Go

22

 

פרק ה': החזרת מסמכים

Go

22

סעיף 55

השאלת מסמכים

Go

22

סעיף 56

החזרת מסמכים

Go

22

 

חלק רביעי: התנגדות למתן פטנט

Go

22

 

פרק א': הגשת כתבי טענות וראיות

Go

22

סעיף 57

הודעת התנגדות

Go

22

סעיף 58

כתב טענות וראיות מטעם המתנגד

Go

22

סעיף 59

כתב טענות וראיות מטעם המבקש

Go

22

סעיף 60

ראיות מטעם המתנגד

Go

22

סעיף 61

ראיות מטעם המבקש

Go

22

סעיף 62

ראיות בתשובה מטעם המתנגד

Go

22

סעיף 63

סיום הראיות

Go

23

סעיף 64

תרגום של מסמכים שבראיות

Go

23

 

פרק ב': בירור התנגדות בפני הרשם

Go

23

סעיף 65

קביעת מועד לשמיעת טענות הצדדים

Go

23

סעיף 67

אי התייצבות להשמעת טענות

Go

23

סעיף 68

סדר שמיעת טענות הצדדים

Go

23

סעיף 69

חקירת מצהירים

Go

23

סעיף 70

רישום פרוטוקול

Go

24

סעיף 71

תיקון הפרוטוקול

Go

24

סעיף 72

החלטת הרשם

Go

24

סעיף 73

מסירת ההחלטה לצדדים

Go

24

סעיף 74

אי מתן פטנט בשל חומר שנתגלה אגב התנגדות שבוטלה

Go

24

סעיף 75

הודעה על ערעור

Go

24

 

חלק חמישי: מתן הפטנט

Go

24

 

פרק א': תעודת הפטנט

Go

24

סעיף 76

תעודת פטנט

Go

24

סעיף 77

העתק תעודה

Go

24

 

פרק ב': דרישה לציון שם הממציא

Go

24

סעיף 78

דרישה לציון שם הממציא

Go

24

סעיף 79

היכן יצויין שם הממציא

Go

24

סעיף 80

הודעת הרשם

Go

25

סעיף 81

התנגדות לציון שם הממציא

Go

25

סעיף 82

סדרי הדין בהתנגדות לציון שם הממציא

Go

25

סעיף 83

הודעה על אי היזקקות לבקשה

Go

25

סעיף 84

הסבת ההליכים

Go

25

 

חלק ששי: תשלום אגרות חידוש

Go

25

 

פרק א': אגרת חידוש

Go

25

סעיף 85

אגרת חידוש

Go

25

סעיף 86

תזכורת לתשלום

Go

25

סעיף 87

תשלום האגרה

Go

25

סעיף 88

פקיעת הפטנט

Go

25

 

פרק ב': החזר תקפו של פטנט

Go

25

סעיף 89

בקשת החזר תוקף

Go

25

סעיף 90

סירוב הבקשה

Go

25

סעיף 91

קיבול בקשה להחזר תוקף

Go

25

סעיף 92

הודעת התנגדות להחזר תוקף

Go

26

סעיף 93

סדרי הדין בהתנגדות להחזרת תוקף

Go

26

סעיף 94

רישום בפנקס ומתן תעודה

Go

26

 

חלק שביעי: תיקון הפטנט

Go

26

 

פרק א': בקשת רשות לתקן פטנט

Go

26

סעיף 95

בקשת רשות

Go

26

סעיף 96

שמיעת טענות מבקש התיקון

Go

26

סעיף 97

פרסום התיקון

Go

26

סעיף 98

הודעת התנגדות

Go

26

סעיף 99

סדרי הדין בהתנגדות לרשות לתקן פירוט

Go

26

סעיף 100

הגשת פירוט חדש

Go

26

סעיף 101

תיקון פירוט לאחר קיבול

Go

27

סעיף 102

תיקון הפירוט בהליכי התנגדות

Go

27

 

חלק שמיני: ביטול פטנט

Go

27

 

פרק א': הליכי ביטול

Go

27

סעיף 103

בקשת ביטול

Go

27

סעיף 104

הודעה על הליכים

Go

27

סעיף 105

תשובת בעל הפטנט

Go

27

סעיף 106

ראיות בתשובה

Go

28

סעיף 107

סדרי הדין בבקשת ביטול

Go

28

סעיף 108

בקשה לתיקון אגב הליכי ביטול

Go

28

 

פרק ב': מתן תוקף לפטנט מוסף

Go

28

סעיף 109

בקשה למתן תוקף עצמאי לפטנט מוסף

Go

28

סעיף 110

איחור בתשלום אגרת חידוש

Go

28

סעיף 111

פטנטים מוספים שאינם מהווים שכלול או שינוי זה לעומת זה

Go

28

 

חלק תשיעי: רשיונות כפיה

Go

28

 

פרק א': הודעה בדבר ניצול אמצאה

Go

28

סעיף 112

בקשה לדרוש הודעה

Go

28

סעיף 113

דרישת ההודעה

Go

28

סעיף 114

הודעת בעל הפטנט

Go

28

סעיף 115

מסירת הודעה למבקש

Go

28

סעיף 116

סייג לחומר הראיות

Go

28

 

פרק ב': בקשה לרשיון כפיה

Go

29

סעיף 117

בקשת רשיון כפיה

Go

29

סעיף 118

פרסום הבקשה

Go

29

סעיף 119

הודעת הצטרפות

Go

29

סעיף 120

המשך הליכים

Go

29

 

פרק ג': עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון כפיה

Go

29

סעיף 121

בקשת עיון מחדש

Go

29

סעיף 122

תשובת בעל הרשיון

Go

29

סעיף 123

המשך ההליכים

Go

29

 

חלק עשירי: עורכי פטנטים

Go

30

 

פרק א': בחינות

Go

30

סעיף 124

מועדי בחינות

Go

30

סעיף 124א

מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע

Go

30

סעיף 125

קביעת בוחנים

Go

30

סעיף 126

בקשה להיבחן

Go

30

סעיף 127

אישור בחינה

Go

30

סעיף 128

חומר הבחינה בדינים

Go

30

סעיף 129

בחינה בשפות

Go

31

סעיף 130

עריכת פירוט

Go

31

סעיף 131

תוצאות הבחינה

Go

31

 

פרק ב': הפטורים מבחינות

Go

31

סעיף 132

פטור מבחינה בדיני חוץ

Go

31

סעיף 133

פטור מבחינה בשפה העברית

Go

31

סעיף 134

פטור מבחינה בשפה זרה

Go

31

סעיף 135

הוכחת ידיעות בדרך אחרת

Go

31

 

פרק ג': התמחות

Go

31

סעיף 136

התמחות

Go

31

סעיף 137

קיצור תקופת התמחות

Go

32

 

פרק ד': רישום בפנקס עורכי הפטנטים

Go

32

סעיף 138

בקשת הרישום

Go

32

סעיף 139

רישום

Go

32

סעיף 141

פנקס עורכי הפטנטים

Go

32

סעיף 142

אגרות שנתיות

Go

32

סעיף 144

רישום מחדש

Go

32

 

חלק אחד-עשר: הרשות והרשם

Go

32

 

פרק א': רישום בפנקס ותיקוני מסמכים

Go

32

סעיף 145

פנקס הפטנטים

Go

32

סעיף 146

רישום שינויים

Go

32

סעיף 147

רישום זכות קנין

Go

33

סעיף 148

קבלת נסחים ומסמכים

Go

33

סעיף 149

תיקון רשומות ומסמכים

Go

33

 

פרק א'1: פרסום באתר האינטרנט

Go

33

סעיף 149ב

שמירת המידע

Go

33

 

פרק ב': הרשם והבוחנים

Go

33

סעיף 150

השגה על פעולות של בוחן

Go

33

סעיף 151

החלטת הרשם בהשגה

Go

33

 

פרק ג': קבלת היתרים לענין פרק ו' לחוק

Go

33

סעיף 153

פניה

Go

33

 

חלק שנים-עשר: ועדות

Go

33

 

פרק א': ועדות ערר

Go

33

סעיף 154

הגדרות

Go

33

סעיף 155

הגשת הודעת ערר

Go

34

סעיף 156

פרטי הודעת הערר

Go

34

סעיף 157

המצאת ההודעה למשיב

Go

34

סעיף 158

תשובת המשיב

Go

34

סעיף 159

קביעת מועד לשמיעת הערר

Go

34

סעיף 160

התייצבות לחקירה שכנגד

Go

34

סעיף 161

שמיעת טענות הצדדים

Go

34

סעיף 162

דיון שלא בפני בעלי הדין

Go

34

סעיף 163

טענת פגם לנימוקים שבכתב

Go

34

סעיף 164

הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב

Go

34

סעיף 164א

בקשת ביניים בפני הוועדה

Go

35

סעיף 165

סמכויות יושב ראש הועדה

Go

35

סעיף 166

דחיית הבירור

Go

35

סעיף 167

החלטת הועדה

Go

35

סעיף 168

הוצאות הערר

Go

35

סעיף 169

מיזוג עררים

Go

35

סעיף 170

צירוף בעלי דין

Go

35

 

פרק ב': הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים

Go

35

סעיף 171

הגדרות

Go

35

סעיף 172

הגשת בקשה

Go

35

סעיף 173

נספחי הבקשה

Go

36

סעיף 174

תשובת המשיב

Go

36

סעיף 175

מסירת מסמכים

Go

36

סעיף 176

קביעת מועד לשמיעת הבקשה

Go

36

סעיף 177

התייצבות לחקירה שכנגד

Go

36

סעיף 178

שמיעת טענות הצדדים

Go

36

סעיף 179

טענות פגם

Go

36

סעיף 180

נימוקים שאין שומעים אותם

Go

36

סעיף 180א

בקשת ביניים בפני הוועדה

Go

36

סעיף 181

סמכויות יושב ראש הועדה

Go

36

סעיף 182

דחיית הבירור

Go

36

סעיף 183

החלטת הועדה

Go

36

סעיף 184

הוצאות הבקשה

Go

37

סעיף 185

אי התייצבות בשעת הבירור

Go

37

סעיף 186

מיזוג בקשות

Go

37

סעיף 187

צירוף בעלי דין

Go

37

 

חלק שלושה-עשר: סמכויות עזר

Go

37

סעיף 188

סמכות להתיר תיקונים

Go

37

סעיף 189

סיכום טענות בכתב

Go

37

סעיף 190

דרישת הסברים

Go

37

סעיף 190א

הגשת מקור

Go

37

 

חלק ארבעה-עשר: ערעורים

Go

37

סעיף 192

מועד וסדרי הדין בערעור

Go

37

סעיף 193

ראיות

Go

37

סעיף 194

העתק ההחלטה לרשם

Go

37

 

חלק חמישה עשר: אמצאות בשירות

Go

38

 

פרק א': סכסוך בקשר לאמצאה

Go

38

סעיף 195

הודעה בדבר פניה לרשם

Go

38

סעיף 196

תשובת הצד שכנגד

Go

38

סעיף 197

סיום ראיות

Go

38

סעיף 198

שמיעת טענות

Go

38

 

פרק ב': רישום אמצאות שירות

Go

38

סעיף 199

פנקס אמצאות שירות

Go

38

 

חלק ששה עשר: שונות

Go

38

סעיף 200

תחילה

Go

38

סעיף 201

רישום עורכי פטנטים שהיו סוכני פטנטים

Go

38

סעיף 202

רציפות פעולות

Go

38

סעיף 202א

רציפות הדיון

Go

39

סעיף 203

תיקון פגמים בצורת הבקשה והפירוט

Go

39

סעיף 204

הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ

Go

39

סעיף 205

השם

Go

39

 

תוספת ראשונה

Go

39

 

תוספת שנייה

Go

40

 

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012


תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968*

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, אני מתקין תקנות אלה:

חלק ראשון: כללי

פרק א': סדרי נוהל כלליים

הגדרות תק' תשע"ו-2015

1.       בתקנות אלה –

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 60

הוספת תקנה 1

          "אתר האינטרנט" – כמשמעותו בסעיף 166א לחוק;

          "אתר ההגשה" – אתר האינטרנט של הרשות שבאמצעותו מתבצעת ההגשה האלקטרונית לרשות;

          "גוף ביטחוני" – כל אחד מאלה:

(1)   משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

(2)   צבא הגנה לישראל;

(3)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

(4)   מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לרשם הפטנטים;

(5)   משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים;

          "הגשה בנייר" – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;

תק' תשפ"א-2021

          "הזדהות אלקטרונית" – הזדהות ברמת ודאות גבוהה, תוך שימוש באמצעי אלקטרוני שהוא אחד מאלה:

(1)   אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב-גורמים, ובו שני פרטי אימות לפחות; לעניין זה, "פרט אימות" – פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

(2)   אמצעי זיהוי אלקטרוני אישי אחר שאישר השר, שההזדהות באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות כאמור בפסקה (1); הודעה על אישור אמצעי זיהוי אלקטרוני כאמור תפורסם בידי השר ברשומות, ורשימת אמצעי הזיהוי האלקטרוניים תפורסם באתר האינטרנט של הרשות;

מיום 17.9.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9570 מיום 17.8.2021 עמ' 3980

הוספת הגדרת "הזדהות אלקטרונית"

          "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

          "חלק הבקשה" – כל אחד מאלה לפי המפורט בתקנה 20(א):

(1)   המבוא ותיאור האמצאה;

(2)   תביעות;

(3)   שרטוטים;

(4)   רצפים גנטיים;

          "טופס הגשה אלקטרונית" – טופס אלקטרוני המשמש להגשה אלקטרונית לרשות כפי שהוא מופיע במועד ההגשה באתר ההגשה;

          "פקודת הראיות" – פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

תק' תשפ"א-2021

          "תעודה אלקטרונית" – (נמחקה);

מיום 17.9.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9570 מיום 17.8.2021 עמ' 3980

מחיקת הגדרת "תעודה אלקטרונית"

הנוסח הקודם:

"תעודה אלקטרונית" – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

          "תצהיר" – אחד מאלה, ובלבד שמתקיים בו האמור בתקנה 13:

(1)   תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות;

(2)   תצהיר או הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה, שניתנו מחוץ לישראל, והם ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דין המקום שבו ניתנו.

סמכויות סגן הרשם והבוחנים תק' תשע"ו-2015

1א.     כל מקום בתקנות אלה שהוסמך הרשם לעשות דבר, אף סגנו והבוחנים במשמע, זולת אם הסמיך החוק לאותו ענין את הרשם בלבד.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 60

1. 1א. כל מקום בתקנות אלה שהוסמך הרשם לעשות דבר, אף סגנו והבוחנים במשמע, זולת אם הסמיך החוק לאותו ענין את הרשם בלבד.

קבלת קהל ועיון במסמכים תק' תשע"ו-2015

2.       משרדי הרשות יהיו פתוחים לציבור בימים א' עד ה' בשבוע בין השעות 8:30 ל-13:30, למעט ימי מנוחה, ימי שבתון, או ימים שהודיע עליהם הרשם באתר האינטרנט שלא תהיה בהם קבלת קהל, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש באותו זמן לעבודת הרשות; לעניין זה, "ימי מנוחה" – כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ו"ימי שבתון" – לפי חיקוק.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

2. שעות קבלת קהל בלשכה ברשות יהיו בימי חול שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות 08.30 ל-13.30, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש אותו זמן לעבודת הלשכה הרשות.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 61

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

קבלת קהל ועיון במסמכים

2. שעות קבלת קהל ברשות יהיו בימי חול שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות 08.30 ל-13.30, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי חוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש אותו זמן לעבודת הרשות.

טפסים

3.    (א)  נקבע בחוק או בתקנות שיש להגיש בקשה או הודעה בטופס, לא יוגשו הבקשה או ההודעה אלא בטופס שנקבע לאותו ענין בתוספת הראשונה.

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

          (ב)  לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים לרשות, ויצויין בהם שמו של מגיש המסמך ומענו למסירת מסמכים בישראל.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ב) לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים ללשכה לרשות, ויצויין בהם שמו של מגיש המסמך ומענו למסירת מסמכים בישראל.

מועדים תק' תשע"ו-2015

4.       חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הרשם או בעקבותיה, יחל ביום בו נמסרה ההודעה על פעולת הרשם לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה, ואם ההודעה הועברה בדואר אלקטרוני, כאמור בתקנה 16(ב) – יחל ביום שבו נשלחה הודעת הדואר האלקטרוני, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הרשם, כי ההודעה לא נמסרה.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 61

4. חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הרשם או בעקבותיה, יחל ביום בו נמסרה ההודעה על פעולת הרשם לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה, ואם ההודעה הועברה בדואר אלקטרוני, כאמור בתקנה 16(ב) – יחל ביום שבו נשלחה הודעת הדואר האלקטרוני, אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו של הרשם, כי ההודעה לא נמסרה.

הארכת מועדים תק' תשע"ו-2015

5.       (א)  בקשה להארכת מועד לפי סעיף 164 לחוק שתקנה 5א לא חלה עליה תוגש לרשם בכתב מנומק בצירוף האגרה שנקבעה.

תק' תשמ"ו-1986

          (ב)  (נמחקה).

          (ג)   הרשם יעיין בבקשה, ורשאי הוא לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הרשם יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בכתב מנומק.

          (ד)  דחה הרשם בקשה, רשאי המבקש, תוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הרשם, לבקש להשמיע את טענותיו בפניו.

תק' תשע"ו-2015

          (ה)  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2015

          (ו)   (בוטלה).

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

מחיקת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הוגשה בקשה להארכת מועד לעשיית דבר, לאחר שחלף אותו מועד, יצויין הדבר בצבע אדום על הבקשה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 61

5. (א) בקשה להארכת מועד לפי סעיף 164 לחוק שתקנה 5א לא חלה עליה תוגש לרשם בכתב מנומק בצירוף האגרה שנקבעה.

(ב) (נמחקה).

(ג) הרשם יעיין בבקשה, ורשאי הוא לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הרשם יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בכתב מנומק.

(ד) דחה הרשם בקשה, רשאי המבקש, תוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הרשם, לבקש להשמיע את טענותיו בפניו.

(ה) הוגשה הבקשה להארכת מועד בהליך על ריב ורצה בעל דינו של המבקש להתנגד לבקשה, יודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים מיום הבקשה.

(ו) מסר בעל דין הודעה לרשם כאמור בתקנת משנה (ה), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויחליט בדבר לאחר שמיעת הטענות; הרשם רשאי, אם ראה שמן הדין לעשות כן, לדרוש מהצדדים להגיש ראיות וטענות בכתב בטרם יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים.

בקשת ביניים תק' תשע"ו-2015

5א.     (א)  כל בקשת ביניים תוגש בכתב אלא אם כן יש הוראה מפורשת אחרת בתקנות אלה, או אם הורה הרשם אחרת לעניין בקשה מסוימת; בתקנות אלה, "בקשת ביניים" – בקשה בהליך על ריב או בהליך לפי חלק שנים עשר לתקנות אלה שאינה בקשה לסעד עיקרי ושאינה בקשה לתיקון פירוט שתקנה 102 חלק עליה.

          (ב)  בבקשת ביניים המבקש –

(1)   יציין את הפרטים האלה:

(א)   שמות הצדדים להליך ומענם, ואם הם מיוצגים – שם באי כוחם ומענם;

(ב)   מספר הפטנט או בקשת הפטנט, לפי העניין, נושא ההליך;

(ג)    כותרת הבקשה באופן המאפשר את זיהוי הסעד המבוקש בה;

(2)   יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות;

(3)   יצרף תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות הרשם.

          (ג)   הוגשה בקשת ביניים, ימציא המבקש עותק מהבקשה לצדדים הנוגעים בדבר.

          (ד)  המשיב רשאי להשיב לבקשת ביניים בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם; על התשובה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) והמשיב ימציא עותק מהתשובה לצדדים הנוגעים בדבר.

          (ה)  המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שהורה לו הרשם, ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנות משנה (ג) ו-(ד).

          (ו)   לא תוגש תשובה נוספת מטעם המבקש או המשיב אלא ברשות הרשם.

          (ז)   בקשת ביניים שהיא בקשה לשינוי מועד דיון, בקשה להארכת מועד או בקשה לתיקון פרוטוקול, תכלול את עמדת שאר הצדדים להליך בנוגע לבקשה כפי שנמסרה למבקש לפי בירור שערך טרם הגשת הבקשה; לא נכללה עמדת שאר הצדדים להליך, יצוינו הנימוקים לכך.

          (ח)  הרשם רשאי להחליט בבקשת הביניים על יסוד הבקשה בכתב והתשובות לפי תקנות משנה (ד) עד (ו) בלבד או, אם ראה צורך בכך, לאחר חקירת המצהירים על תצהיריהם.

          (ט)  נדחתה בקשת ביניים וצד להליך הגיש מחדש את אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 61

הוספת תקנה 5א

פרק ב': אגרות

חובת תשלום אגרות

6.    לא יזדקק הרשם לכל בקשה או הליך המפורטים בתוספת השניה ולא יבצע כל פעולה המפורטת באותה תוספת אלא אם שולמה בעדה האגרה הקבועה לה בתוספת האמורה; אולם אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה אין בהם כדי לבטל את הבקשה, את ההליך או את מעשה הרשם בדיעבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

הצמדה למדד תק' תשנ"ו-1996 תק' תשע"ב-2012

6א.     (א)  סכומי האגרות שבתוספת השניה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

          "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל –

(1)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

מיום 1.6.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5757 מיום 31.5.1996 עמ' 951

הוספת סעיף 6א

 

מיום 26.1.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7082 מיום 26.1.2012 עמ' 684

(א) סכומי האגרות שבתוספת השניה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

מי משלם את האגרה ומתי

7.    (א)  המגיש בקשה לרשם, המביא בפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה שחייבים בעדה אגרה ישלם את האגרה מיד עם הגשת הבקשה, הבאת ההליך או דרישת הפעולה, והכל - אם אין הוראה אחרת לאותו ענין.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  (נמחקה).

מיום 24.8.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5213 מיום 24.8.1989 עמ' 1282

(ב) נקבע בחוק או בתקנות כי יש לשלם אגרה בעד פרסום ענין והודיע הרשם כי הענין עומד לפרסום, תשולם האגרה תוך חודש שלושה חדשים מיום הודעת הרשם.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

מחיקת תקנת משנה 7(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) נקבע בחוק או בתקנות כי יש לשלם אגרה בעד פרסום ענין והודיע הרשם כי הענין עומד לפרסום, תשולם האגרה תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם.

תשלום אגרה תק' תשע"ו-2015

8.       (א)  האגרות לפי תקנות אלה ישולמו על ידי הפקדה בחשבון הרשות המיועד לכך בבנק הדואר או באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; אישור על ביצוע התשלום יוגש לרשם יחד עם הודעה בעניין שבעדו שולמה האגרה, ואולם בהגשה בהתאם לתקנה 11א לא יוגש אישור על ביצוע התשלום.

          (ב)  שילם אדם אגרה ליותר מעניין אחד, יפרט בהודעה לפי תקנת משנה (א) את העניינים שבעדם שולמה האגרה.

          (ג)   לעניין האגרות המנויות בתוספת השנייה, יראו את מועד קבלת ההודעה לפי תקנת משנה (א) ברשות יחד עם אישור על ביצוע התשלום, אם נדרש להגישו, כמועד ביצוע התשלום.

מיום 26.3.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 504

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

צורת התשלום

8. (א) כל אגרה תשולם יחד עם הודעה על יעודה ועל הענין שאליו היא מתייחסת.

(ב) שילם אדם אגרה ליותר מענין אחד בהמחאה או בשיק אחד, יצרף לתשלום, נוסף על הודעה לפי תקנת משנה (א), הודעה לפי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 62

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

תשלום אגרה

8. (א) אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

(ב) שילם אדם אגרה ליותר מענין אחד יצרף להעתק הקבלה, נוסף להודעה לפי תקנת משנה (א), הודעה לפי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה.

דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק

9.    אגרה והפרשי אגרה שלא שולמו דינם כדין חוב פסוק נגד החייב בתשלומם וייגבו על ידי משרד ההוצאה לפועל על סמך צו של שופט או רשם של בית משפט, שיינתן על פי הודעת הרשם על החוב; לא יינתן צו כאמור אלא לאחר שניתנה לחייב בתשלום, או לכל אדם אחר שהשופט או רשם בית המשפט ימצאו לנכון להזמינו, הזדמנות להשמיע דבריהם.

החזרת אגרה ששולמה בטעות תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

10.  אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה על ידי הרשם או בעד מתן תוקף לענין, תוחזר למי ששילם אותה אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה או שלא לתת תוקף לענין תוך חודש מיום התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של הרשם או סגנו כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד התקבל הבקשה ברשות עדיין לא עשה הרשם את הפעולה שבעדה שולמה האגרה או לא רשם את דבר מתן התוקף בפנקס.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

10. אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה על ידי הרשם או בעד מתן תוקף לענין, תוחזר למי ששילם אותה אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה או שלא לתת תוקף לענין תוך חודש מיום התשלום ואם הוכח להנחת דעתו של הרשם או סגנו כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד התקבל הבקשה בלשכה ברשות עדיין לא עשה הרשם את הפעולה שבעדה שולמה האגרה או לא רשם את דבר מתן התוקף בפנקס.

חלק שני: סדרי רישום

פרק א': מסמכים

הגשת מסמכים תק' תשע"ו-2015

10א.  (א)  בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים לרשות, יוגשו בנייר כאמור בתקנה 11 או באתר ההגשה כאמור בתקנות 11א עד 11ד, בכפוף לתקנת משנה (ב).

          (ב)[1] על אף האמור בתקנת משנה (א), אדם שהוא אחד מן המפורטים להלן, יגיש בקשות, הודעות ומסמכים באתר ההגשה בלבד:

(1)   מבקש שהוא תאגיד, למעט גוף ביטחוני;

(2)   בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, שההגשה מתבצעת במסגרת מקצועו או רישיונו, למעט אם הוא מייצג גוף ביטחוני לצורך אותה הגשה.

מיום 20.12.2015

תקנת משנה 10א(ב) מיום 21.4.2016

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 62

הוספת תקנה 10א

מסמכים המוגשים בנייר תק' תשע"ו-2015

11.    (א)  בקשה, הודעה או מסמך אחר, וכל עותק מהם המוגשים בנייר לרשות –

(1)   יודפסו בדיו או בצבעים כהים ובלתי ניתנים להימחות;

(2)   יהיו על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ);

(3)   יהיו בעלי שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גיליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גיליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גיליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;

(4)   יודפסו בצדו האחד של הגיליון בלבד;

(5)   ימוספרו, אם הם כוללים יותר מגיליון אחד;

(6)   יכללו ציון של מספר הפטנט או של מספר בקשת הפטנט שאליהם מתייחס המסמך בראש כל גיליון של המסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה לרשות, ובמרכז חלקו העליון של הגיליון הראשון של המסמך יצוין נושאו;

(7)   יהיו בנושא אחד בלבד;

(8)   יצוין בראש כל גיליון שלו אם הוא חליפו של מסמך שהוגש לפני כן.

          (ב)  לצד הגשת בקשה, הודעה או מסמך בנייר בהליך על ריב, בהליכים לפי תקנות 46 ו-150 ובהליך לפי פרק שנים עשר לתקנות אלה, יוגש עותק שלהם גם על גבי התקן לאחסון חומר מחשב, בהתאם להוראות תקנת משנה (ג).

          (ג)   בהגשת בקשה, הודעה ומסמך אחר, למעט בקשה לפטנט על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב הנעשית לצד הגשה בנייר לפי תקנות אלה –

(1)   יחולו הראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק, בשינויים המחויבים;

(2)   יראו כמועד הגשת ההודעה, הבקשה או המסמך כאמור את מועד הגשתם בנייר או מועד הגשתם על גבי ההתקן, המאוחר מביניהם;

(3)   על בקשה, הודעה או מסמך המוגשים בנייר לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(4).

          (ד)  המגיש בקשה, הודעה או מסמך בנייר רשאי להגישם באמצעות פקסימיליה; בהגשה כאמור לא יחולו תקנות משנה (א)(1) עד (4) ו-(ב).

          (ה)  בהגשה בנייר של מסמך שהוא שרטוט, תצהיר או מסמך רשמי שנתנה רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת חוץ לא תחול תקנת משנה (א).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) כל מסמך, וכל עותק או העתק ממנו המוגשים ללשכה לרשות, יהא –

(1) כתוב בדיו או בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;

(2) על גבי גליונות נייר לבן חזק שמידותיהם 29 עד 34 ס"מ על 20 עד 22 ס"מ;

(3) בעל שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;

(4) כתוב בשורות שהריווח ביניהן מספיק כדי לאפשר כתיבתם של תיקונים;

(5) כתוב בצדו האחד של הגליון בלבד.

(ב) היה למסמך יותר מגליון אחד, ימוספרו כל הגליונות ויחוברו יחדיו כראוי, אך באופן שניתן להפרידם ולחברם מחדש ללא כל קושי ומבלי שייגרם להם נזק.

(ג) בראש כל גליון של כל מסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה ללשכה לרשות, יצויין מספר הפטנט או בקשת הפטנט אליו מתייחס המסמך, ובמרכז חלקו העליון של הגליון הראשון של כל מסמך יצויין נושאו.

(ד) כל מסמך המוגש ללשכה לרשות ידון בנושא אחד בלבד.

(ה) היה המסמך המוגש תיקונו או חליפו של מסמך שהוגש לפני כן, יצויין הדבר בראש כל גליון.

(ו) כל מסמך המוגש ללשכה לרשות יהא חתום בסופו בידי מגישו או העושה אותו.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

החלפת פסקה 11(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) על גבי גליונות נייר לבן חזק שמידותיהם 29 עד 34 ס"מ על 20 עד 22 ס"מ;

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 63

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

צורת מסמכים

11. (א) כל מסמך, וכל עותק או העתק ממנו המוגשים לרשות, יהא –

(1) כתוב בדיו או בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות;

(2) על גבי גיליונות נייר לבן בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ);

(3) בעל שוליים של 5 ס"מ לפחות בראש כל גליון, של 3 עד 4 ס"מ לימינו של גליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס"מ לפחות בסוף כל שורה;

(4) כתוב בשורות שהריווח ביניהן מספיק כדי לאפשר כתיבתם של תיקונים;

(5) כתוב בצדו האחד של הגליון בלבד.

(ב) היה למסמך יותר מגליון אחד, ימוספרו כל הגליונות ויחוברו יחדיו כראוי, אך באופן שניתן להפרידם ולחברם מחדש ללא כל קושי ומבלי שייגרם להם נזק.

(ג) בראש כל גליון של כל מסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה לרשות, יצויין מספר הפטנט או בקשת הפטנט אליו מתייחס המסמך, ובמרכז חלקו העליון של הגליון הראשון של כל מסמך יצויין נושאו.

(ד) כל מסמך המוגש לרשות ידון בנושא אחד בלבד.

(ה) היה המסמך המוגש תיקונו או חליפו של מסמך שהוגש לפני כן, יצויין הדבר בראש כל גליון.

(ו) כל מסמך המוגש לרשות יהא חתום בסופו בידי מגישו או העושה אותו.

(ז) פריטים (2) עד (4) שבתקנת משנה (א) לא יחולו על מכתבי לוואי ועל מכתבים שיגרתיים אחרים.

(ח) תקנה זו לא תחול על מסמך שהוא שרטוט, תצהיר או מסמך רשמי שניתן על ידי רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת-חוץ.

הגשת מסמכים באתר ההגשה תק' תשע"ו-2015

11א.  (א)  בקשה לרישום פטנט המוגשת באתר ההגשה, תוגש לרשם באמצעות טופס הגשה אלקטרונית ויצורפו אליו קבצים הכוללים את חלקי הבקשה, לפי העניין.

          (ב)  בקשה, הודעה או מסמך אחר שיש או שמותר להגישם לרשם, ניתן להגישם באתר ההגשה.

          (ג)   על בקשות, הודעות ומסמכים אחרים המוגשים באתר ההגשה לפי תקנות אלה, יחולו הוראות הרשם לעניין הגשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, מכוח סמכותו לפי סעיף 11(א) לחוק, בשינויים המחויבים.

          (ד)  במסמך המוגש באתר ההגשה, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי המגיש לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן עניינים, אם קיים, לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים הנוגעים לעניין בגוף המסמך.

          (ה)  מסמך המוגש באתר ההגשה והמכיל מידע טקסטואלי יוכן באמצעות תוכנה המאפשרת ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך, כגון בתוכנה המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF (Portable Document Format) טקסטואלי; מסמך המכיל רק מידע שאינו טקסטואלי, ניתן להגישו גם בפורמט PDF שאינו טקסטואלי.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 64

הוספת תקנה 11א

דרישת הזדהות תק' תשע"ו-2015 תק' תשפ"א-2021

11ב.  (א)  המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנה 11א(ב), יזדהה באמצעות הזדהות אלקטרונית.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מגיש בקשה, הודעה או מסמך מן המנויים להלן:

(1)   הודעה לפי סעיף 6 לחוק;

(2)   מסמכים המוגשים לפי סעיף 18(ב)(3) לחוק בידי אדם שאינו המבקש;

(3)   בקשה לבחינה על אתר המוגשת לפי סעיף 19א(ג) לחוק בידי אדם שאינו המבקש;

(4)   הודעת התנגדות לצו הארכה או לתקופת תוקפו לפי סעיף 64ו לחוק;

(5)   בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו לפי סעיף 64יא לחוק;

(6)   התנגדות למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף 73(ג) לחוק;

(7)   בקשת תיקון המוגשת לפי סעיף 170(א) לחוק בידי אדם שאינו המבקש או בעל הפטנט;

(8)   התנגדות לבקשת תיקון לפי סעיף 170(ג) לחוק;

(9)   הודעת התנגדות לפי תקנה 57;

(10)  דרישה לציון שם הממציא לפי תקנה 78;

(11)  התנגדות לדרישה לציון שם הממציא לפי תקנה 81;

(12)  הודעת התנגדות להחזר תוקף לפי תקנה 92;

(13)  הודעת התנגדות לתיקון פירוט לפי תקנה 98;

(14)  בקשה לביטול פטנט לפי תקנה 103 המוגשת בידי אדם שאינו בעל הפטנט;

(15)  בקשה לרישיון כפייה לפי תקנה 117;

(16)  הודעת הצטרפות להליך בקשה לרישיון כפייה לפי תקנה 119;

(17)  בקשה להכרעת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי תקנה 172;

(18)  תשובה לפי תקנה 174 לבקשה להכרעת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים;

(19)  בקשת הצטרפות להליך לפי תקנה 187 המוגשת בידי אדם שאינו המבקש או המשיב בהליך;

(20)  בקשה להכרעת הרשם בשאלת אמצאת שירות לפי תקנה 195;

(21)  תשובה לפי תקנה 196 לבקשה להכרעת הרשם בשאלת אמצאת שירות;

(22)  בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים בהתאם להוראות פרק ט' לחוק או החלק העשירי לתקנות אלה, למעט תעודה מאת המאמן כאמור בתקנה 136(א1);

(23)  תשלומי אגרות שלא צורף להן מסמך נוסף.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 64

הוספת תקנה 11ב

 

מיום 17.9.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9570 מיום 17.8.2021 עמ' 3980

(א) המגיש כל בקשה, הודעה או מסמך אחר המוגשים כאמור בתקנה 11א(ב), יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית הזדהות אלקטרונית.

קליטת מסמכים תק' תשע"ו-2015

11ג.   (א)  בהגשת בקשה, הודעה או מסמך אחר באתר ההגשה, יראו אותם כמוגשים במועד שבו נקלטו באתר ההגשה בהתאם להודעה על קליטתם שתשלח הרשות לכתובת דואר אלקטרוני שמסר המגיש למטרה זו בעת ההגשה; נדחתה קליטתם של בקשה הודעה או מסמך כאמור, תשלח הרשות לכתובת הדואר האלקטרוני האמורה הודעה על דחייתם בציון סיבת הדחייה.

          (ב)  בהגשת מסמך באתר ההגשה, המסמך לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה לא תתאפשר הגשתו.

          (ג)   בקשה המוגשת באתר ההגשה, שלא צוין בה שם המבקש, שלא שולמה בעבורה אגרת הגשה או שלא צורף אליה חלק הבקשה שהוא תיאור האמצאה, לא תיקלט באתר ההגשה ולא תישלח לגביה הודעה כאמור בתקנת משנה 11ג(א), ואולם יוצג באתר ההגשה חיווי אוטומטי כי לא מולאו פרטים אלה.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 65

הוספת תקנה 11ג

הגשה בעת תקלה תק' תשע"ו-2015

11ד.  (א)  אם צפויה או יש תקלה באתר ההגשה, יפרסם הרשם הודעה באתר האינטרנט שיצוין בה מועד תחילת התקלה ומועד סיומה אם הוא ידוע לרשם. לא היה ידוע מועד סיום התקלה בזמן פרסום ההודעה כאמור או שהשתנה מועד תחילת התקלה או סיומה – יפרסם הרשם באתר האינטרנט הודעה נוספת ובה יצוין מועד סיום התקלה או המועד המעודכן, לפי העניין (להלן – הודעה נוספת).

          (ב)  פרסם הרשם הודעה כאמור, לרבות הודעה נוספת, יחולו הוראות אלה על מגיש בקשה, הודעה או מסמך (בתקנה זו – מסמך):

(1)   לגבי תקלה המסתיימת לפני המועד האחרון להגשת מסמך (להלן – המועד האחרון) – על אף האמור בתקנה 10א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 11, מיום תחילת התקלה לפי ההודעה עד שני ימי עסקים לאחר יום סיום התקלה בפועל או שני ימי עסקים לאחר יום פרסום הודעה או הודעה נוספת על סיום התקלה, המאוחר מביניהם;

(2)   לגבי תקלה המתקיימת במועד האחרון – על אף האמור בתקנה 10א(ב), רשאי המגיש להגיש את המסמך בהגשה בנייר כאמור בתקנה 11 או באתר ההגשה, עד 2 ימי עסקים לאחר המועד האחרון, ויראו את המסמך כאילו הוגש במועד האחרון והמגיש לא יחויב בעד ההגשה בתשלום אגרת הארכה כאמור בפרט 9 לתוספת השנייה.

          (ג)   אין בהודעה נוספת כדי לפגוע בתוקפה של הגשה שנעשתה לפי תקנת משנה (ב) על סמך הודעה קודמת.

          (ד)  לא מתאפשרת הגשת מסמך באתר ההגשה במועד האחרון, בין אם בשל כך שכשלה ההגשה באתר ההגשה ולא פרסמה הרשות הודעה על תקלה ובין אם בשל תקלה במחשבי המגיש המונעת את האפשרות של הגשה באתר ההגשה ואינה ניתנת לתיקון באותו היום, תחול על הגשת המסמך תקנת משנה (ב)(2), ובלבד שיצורף למסמך המוגש תצהיר המפרט את ניסיון ההגשה ואת הנסיבות שהובילו לאי-ההגשה במועד.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 66

הוספת תקנה 11ד

תק' תשע"ו-2015

12.    (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

12. הוגש מסמך הכתוב, כולו או מקצתו, בכתב יד ואינו מכתב לוואי או מכתב שגרתי, תצורף לו האגרה שנקבעה להדפסתו על ידי הלשכה הרשות.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 67

ביטול תקנה 12

הנוסח הקודם:

מסמכים בכתב יד

12. הוגש מסמך הכתוב, כולו או מקצתו, בכתב יד ואינו מכתב לוואי או מכתב שגרתי, תצורף לו האגרה שנקבעה להדפסתו על ידי הרשות.

תצהירים תק' תשע"ו-2015

13.    (א)  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.

תק' תשע"ו-2015

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) תצהיר המוגש ללשכה לרשות ייערך על פי הוראות פקודת העדות.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

(א) תצהיר המוגש לרשות ייערך על פי הוראות פקודת העדות פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 67

13. (א) תצהיר המוגש לרשות ייערך על פי הוראות פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

(ב) תצהיר או הצהרה בשבועה הנערכים במדינת חוץ, יהיו ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דיני אותה מדינה.

(ג) תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו.

(ד) עם כל תצהיר יוגש העתק ממנו.

תק' תשע"ו-2015

14.    (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

14. כל דבר שלפי החוק או התקנות יש חובה או רשות להגישו, להמציאו או למסרו ללשכה לרשות, מותר לשלחו בדואר.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 67

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

משלוח מסמכים

14. כל דבר שלפי החוק או התקנות יש חובה או רשות להגישו, להמציאו או למסרו לרשות, מותר לשלחו בדואר.

הגשת מסמכים בהליכים על ריב תק' תשע"ג-2012

15.    (א)  היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, עותק ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה.

תק' תשע"ו-2015

          (א1) צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי תקנה 16(ב), אם נמסרה; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בדואר אלקטרוני כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור.

תק' תשע"ו-2015

          (א2) צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו למספר הפקסימיליה שנמסר לפי תקנה 16(א), אם נמסר; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בפקסימיליה כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימיליה את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.

תק' תשע"ו-2015

          (א3) צד להליך על ריב, שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה, בפקסימיליה או במסירה ביד, ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (א1), בפקסימיליה כאמור בתקנת משנה (א2) או במסירה ביד.

תק' תשע"ו-2015

          (א4) עותק מסמך שנמסר לפי תקנות משנה (א1) או (א2), ביום ו', ביום מנוחה, ביום שבתון או לאחר השעה 17:00, יראו אותו כאילו נמסר ביום החול שלאחריו.

          (ב)  הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012 תק' תשע"ג-2012

          (ג)   מסר אדם מסמך לרשות והוא חייב למסור עותק ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שנמסר לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסר העותק לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו - לרבות מסירה בדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו; תקנת משנה זו לא תחול על הודעות התנגדות המוגשות לפי סעיפים 30, 61, 64ו, 73(ג) ו-170(ג) לחוק.

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

          (ד)  הגיש אדם לרשות מסמך שתקנת משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך לבעלי הדין, סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר לרשות, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ג) מסר אדם מסמך ללשכה לרשות והוא חייב למסור עתקים ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרם, יהא דין המסמך שנמסר ללשכה לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו העתקים לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו - לרבות מסירה לדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו.

(ד) הגיש אדם ללשכה לרשות מסמך שתקנת משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך לבעלי הדין, סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר ללשכה לרשות, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

(א) היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, שני עתקים עותק ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה.

(ב) הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.

(ג) מסר אדם מסמך לרשות והוא חייב למסור עתקים ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרם, יהא דין המסמך שנמסר לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו העתקים לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו - לרבות מסירה לדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו; תקנת משנה זו לא תחול על הודעות התנגדות המוגשות לפי סעיפים 30, 61, 64ו, 73(ג) ו-170(ג) לחוק.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 67

(א1) צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי תקנה 16(ב), אם נמסרה; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בדואר אלקטרוני כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה, ואולם אם אישר הצד האחר את קבלת המסמך בדואר אלקטרוני חוזר, אין הצד המגיש חייב להודיעו בטלפון כאמור.

(א2) צד להליך על ריב, המוסר עותק מסמך שהגיש לרשות, למעט המסמך הראשון בהליך, לצד אחר בהליך כאמור בתקנת משנה (א), רשאי לשלחו למספר הפקסימיליה שנמסר לפי תקנה 16(א), אם נמסר; שלח הצד המגיש את המסמך את עותק המסמך בפקסימיליה כאמור, יודיע לנמען בטלפון, בתוך 24 שעות משעת המשלוח, כי שלח לו בפקסימיליה את עותק המסמך וכי המסמך הוגש לרשם, ויערוך תרשומת על ההודעה הטלפונית, שתכלול את פרטי המסמך, זמן השיחה ושמו של האדם שלו נמסרה ההודעה.

(א3) צד להליך על ריב, שהגיש מסמך לרשות באמצעות אתר ההגשה, בפקסימיליה או במסירה ביד, ימסרו לצד אחר בהליך בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (א1), בפקסימיליה כאמור בתקנת משנה (א2) או במסירה ביד.

(א4) עותק מסמך שנמסר לפי תקנות משנה (א1) או (א2), ביום ו', ביום מנוחה, ביום שבתון או לאחר השעה 17:00, יראו אותו כאילו נמסר ביום החול שלאחריו.

(ב) הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לרשם אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור.

(ג) מסר אדם מסמך לרשות והוא חייב למסור עתקים עותק ממנו לבעל דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרם מסרו, יהא דין המסמך שנמסר לרשות כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו העתקים נמסר העותק לבעל דינו; לענין זה, מסירה לבעל דינו – לרבות מסירה לדואר מסירה בדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו; תקנת משנה זו לא תחול על הודעות התנגדות המוגשות לפי סעיפים 30, 61, 64ו, 73(ג) ו-170(ג) לחוק.

מען למסירת מסמכים תק' תשע"ו-2015

16.    (א)  המגיש מסמך לרבות והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשות באותו עניין, יודיע על מען בישראל למסירת מסמכים, הכולל את שם היישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה או מספר תיבת הדואר באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר.

          (ב)  נוסף על המען כאמור בתקנת משנה (א), מגיש המסמך רשאי למסור גם כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מסמכים מהרשות ומצד להליך על ריב לפי תקנה 15(א1), למעט תעודת רישום והעתק מאושר שלה; קבלת מסמכים בדואר אלקטרוני כאמור טעונה הסכמה מפורשת של המגיש, ואם ניתנה הסכמה מפורשת כאמור, תהיה ההסכמה תקפה לגבי כל המסמכים שיישלחו לאותו מגיש.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) תשלח הרשות העתק מאושר, בנייר, של פירוט הבקשה והשרטוטים שנלוו לו, אם ביקש מבקש הפטנט לקבלו בנייר.

          (ד)  מען כאמור בתקנת משנה (א), יראוהו כמען לעניין כל חובה או רשות למסור לנמען מסמכים לפי החוק או תקנות אלה, אך אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב), רשאים הרשות וצד להליך על ריב למסור לנמען מסמכים באמצעותה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה 15(א1), לפי העניין.

          (ה)  הודעה שנשלחה מהרשות בדואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב), יראוה כהודעה שנמסרה לנמען ביום ובשעת השליחה כפי שמופיעים בשעון פנימי שבמערכת המחשוב של הרשות המכוילת על פי כללים מקובלים, אלא אם כן הוכח אחרת.

          (ו)   נתן אדם הרשאה לפי תקנה 17, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתוקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו לרשות אחרת; הוראות תקנה זו יחולו גם על מען המורשה או מען אחר שנמסר, ורשאי המורשה להודיע על כתובת דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (ב) לגבי כל הבקשות לפטנט וההליכים שמבקשיהם מיוצגים בהם על ידו.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) כל אדם המגיש ללשכה לרשות בקשת פטנט, הודעת התנגדות, בקשה לביטול או כל בקשה אחרת על פי החוק או תקנות אלה, והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשם באותו ענין, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 67

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

מען למסירת מסמכים

16. (א) כל אדם המגיש לרשות בקשת פטנט, הודעת התנגדות, בקשה לביטול או כל בקשה אחרת על פי החוק או תקנות אלה, והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשם באותו ענין, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים.

(ב) מען כאמור בתקנת משנה (א) שמסר מבקש פטנט, בעל פטנט או בעל רשיון בו, יראוהו כמענם לענין כל חובה או רשות למסור להם מסמכים לפי החוק או התקנות.

(ג) נתן אדם הרשאה לפי תקנה 17, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו אחרת.

הרשאה תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

17.  (א)  כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי כוח בכתב שיימסר לרשות, להרשות עורך פטנטים או עורך דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה.

          (ב)  לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו ענין אלא אם הורשו יחדיו מספר מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם רשאי אדם להרשות יותר ממורשה אחד להופיע ולטעון בשמו בלבד.

          (ג)   הורשו מספר מורשים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן נתפרקה השותפות או חדלו המורשים לעבוד יחדיו, יראו, בהעדר הודעה אחרת מן המרשה או המורשים, כאילו הורשה המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים בטרם חדלו לעבוד יחדיו.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי כוח בכתב שיימסר ללשכה לרשות, להרשות עורך פטנטים או עורך דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה.

החלפת מורשה

18.  (א)  אדם המיוצג על ידי מורשה בהליך בפני הרשם, רשאי להחליף את מורשהו או לסלקו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לרשם; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הדיון בבקשה או עד גמר ההליך אשר לגביו הורשה המורשה, ובלא חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להסתלק מהטיפול בענין או בחלק ממנו אלא ברשות הרשם.

          (ב)  הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר בייפוי כוח שניתן למורשה אם עברו עשר שנים מיום שניתן.

          (ג)   הוראות תקנה זו יחולו גם בהליכים לפני כל אדם אחר לפי החוק או תקנות אלה, והסמכויות המסורות לרשם יהיו נתונות בידי אותו אדם, ובהליכים לפני מספר בני אדם - בידי היושב ראש.

פרק ב': הבקשה והפירוט

הבקשה תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012 תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

19.  (א)  בקשה לפטנט המוגשת בנייר, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש לרשות בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן – טופס הבקשה) ותכלול פירוט כאמור בתקנה 20, בעותק אחד, וכן אגרות ההגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3, לפי העניין, בתוספת השנייה; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

תק' תשמ"ו-1986

          (ב)  (נמחקה).

תק' תשע"ו-2015

          (ג)   בקשה לפטנט המוגשת באתר ההגשה כאמור בתקנה 11א(א), תכלול פירוט כאמור בתקנה 20, וכן אגרת הגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3 בתוספת השנייה, לפי העניין; הוגשה בקשה לפטנט באתר ההגשה, יראוה כהגשת עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

מחיקת תקנת משנה 19(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) רשאי מבקש לשלם, במקום אגרת ההגשה ואגרת הפרסום כאמור בתקנת משנה (א), את האגרה לפי פריט 1(ב) לתוספת השניה ואם שילם את האגרה האמורה לא יהא חייב בתשלום כל אגרה עד קיבול הבקשה, פרט לאגרה שהתחייב בה לפי פריט 3 לתוספת האמורה.

 

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) בקשה לפטנט, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש ללשכה לרשות בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן - טופס הבקשה) בשלושה עתקים, ויצורפו אליה הפירוט, לרבות שרטוטים לפי הצורך, בשני עתקים וכן אגרת ההגשה ואגרת הפרסום שנקבעה לענין סעיף 16 לחוק.

 

מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

(א) בקשה לפטנט, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש לרשות בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן – טופס הבקשה) בשלושה עתקים, ויצורפו אליה הפירוט, לרבות שרטוטים לפי הצורך, בשני עתקים וכן אגרת ההגשה ואגרת הפרסום שנקבעה לענין סעיף 16 לחוק ותכלול פירוט כאמור בתקנה 20, בעותק אחד, וכן אגרות ההגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3, לפי העניין, בתוספת השנייה; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 68

19. (א) בקשה לפטנט, לרבות בקשה לפטנט מוסף בקשה לפטנט המוגשת בנייר, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש לרשות בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן – טופס הבקשה) ותכלול פירוט כאמור בתקנה 20, בעותק אחד, וכן אגרות ההגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3, לפי העניין, בתוספת השנייה; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

(ב) (נמחקה).

(ג) בקשה לפטנט המוגשת באתר ההגשה כאמור בתקנה 11א(א), תכלול פירוט כאמור בתקנה 20, וכן אגרת הגשה כמפורט בפרטים 1 עד 3 בתוספת השנייה, לפי העניין; הוגשה בקשה לפטנט באתר ההגשה, יראוה כהגשת עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

עריכת הפירוט

20.  (א)  הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:

(1)   מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה, עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה;

תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ד-2013

(2)   תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים, הדגמות או רצפים גנטיים במידה הדרושה להבנתה; בחר המבקש להפנות להפקדת חומר ביולוגי במוסד הפקדה לפי סעיף 12(ב) לחוק, תיעשה ההפניה לפי תקנת משנה (א1);

(3)   תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.

תק' תשע"ד-2013

          (א1) הפניה לפי תקנת משנה (א)(2) תיעשה בדרך המפורטת להלן:

(1)   בעת הגשת הבקשה לפטנט יצוין בתיאור האמצאה מוסד ומספר ההפקדה והמועד שבו נעשתה ההפקדה; כמו כן יצורף אישור קבלת החומר הביולוגי שנתן מוסד ההפקדה לפי כללי אמנת בודפשט, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization) (בתקנה זו – אישור הקבלה);

(2)   במקרה של הפקדה חדשה, כמשמעותה בסעיף 4 לאמנת בודפשט, של חומר ביולוגי שכבר הופקד, יעדכן בעל הבקשה או הפטנט, לפי העניין, את הרשות במספר ההפקדה החדשה ויצרף את אישור הקבלה בתוך שלושה חודשים מיום שניתן; על תיקון הבקשה או הפטנט, לפי העניין, יחולו הוראות סעיפים 22, 29 ו-65 לחוק.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  (בוטלה).

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

(2) תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים או הדגמות שרטוטים, הדגמות או רצפים גנטיים במידה הדרושה להבנתה;

 

מיום 12.9.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7289 מיום 12.9.2013 עמ' 21

(א) הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם:

(1) מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה, עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה;

(2) תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים, הדגמות או רצפים גנטיים במידה הדרושה להבנתה; בחר המבקש להפנות להפקדת חומר ביולוגי במוסד הפקדה לפי סעיף 12(ב) לחוק, תיעשה ההפניה לפי תקנת משנה (א1);

(3) תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה.

(א1) הפניה לפי תקנת משנה (א)(2) תיעשה בדרך המפורטת להלן:

(1) בעת הגשת הבקשה לפטנט יצוין בתיאור האמצאה מוסד ומספר ההפקדה והמועד שבו נעשתה ההפקדה; כמו כן יצורף אישור קבלת החומר הביולוגי שנתן מוסד ההפקדה לפי כללי אמנת בודפשט, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO – World Intellectual Property Organization) (בתקנה זו – אישור הקבלה);

(2) במקרה של הפקדה חדשה, כמשמעותה בסעיף 4 לאמנת בודפשט, של חומר ביולוגי שכבר הופקד, יעדכן בעל הבקשה או הפטנט, לפי העניין, את הרשות במספר ההפקדה החדשה ויצרף את אישור הקבלה בתוך שלושה חודשים מיום שניתן; על תיקון הבקשה או הפטנט, לפי העניין, יחולו הוראות סעיפים 22, 29 ו-65 לחוק.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 68

ביטול תקנת משנה 20(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הגליון הראשון יהיה גליון שער אשר לא ימוספר, ובמרכזו יירשמו שם האמצאה בעברית ותרגומו של השם לאנגלית; צורת הגליונות הנוספים של הפירוט יהיו כצורה הקבועה למסמכים לפי תקנה 11.

שרטוטים תק' תשע"ו-2015

21.  (א)  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   הגליונות ימוספרו וכל גליון ישא בשוליו, את המספר הכללי של הגליונות עם מספרו של כל גליון.

תק' תשע"ו-2015

          (ד)  (בוטלה).

          (ה)  על השרטוטים יחולו כללי שרטוט אלה:

תק' תשע"ו-2015

(1)   כל החלקים יבוצעו בקווים בני קיימא;

(2)   החתכים יצויינו באמצעו קוקוו מלוכסן, שלא ימנע את הקריאה הברורה של ציוני הסימוכין ושל קווי ההנחיה;

תק' תשע"ו-2015

(3)   קנה מידתם יהיה בהתאם למידת הסיבוך שבציור;

(4)   הציורים יהיו נפרדים זה מזה בבירור, ערוכים על גבי מספר גליונות קטן ככל האפשר וממוספרים ברציפות בלי להביא בחשבון את מספר הגליונות;

(5)   כל פרט מפרטי הציור יצויין בכל מקום, במידה שהבנת הפירוט תובעת זאת, על ידי סימני סימוכין התואמים את אלה המשמשים בפירוט;

(6)   כל הספרות, האותיות וסימני הסימוכין המופיעים בשרטוט יהיו פשוטים וברורים, והאותיות והספרות יהיו בגובה של לפחות 0.32 ס"מ;

(7)   השרטוט לא יכלול כל ביאור זולת מקראות כגון "מים" "קיטור" "חתך לאורך
b-a", "פתוח", "סגור"; במקרים של שימוש בדיאגרמות מלבנים לתיאור מיתקני חשמל או בדיאגרמות זרימה לתהליכים ניתן לשלב ציונים מספיקים לשם ביאור המקראות והציונים ייערכו בשפה שבה נערך הפירוט.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

(א) שרטוטים יהיו על גבי נייר חלק, לבן, חזק לבן, ושאינו מבריק, אך מותר להגיש אחד מעתקי השרטוטים על גבי גליון או גליונות העשויים מחומר שקוף, גמיש, חזק ושאינו מבריק.

(ב) גליון השרטוטים יהיה באורך של 29 עד 34 ס"מ וברוחב של 21 ס"מ או ברוחב של 42 ס"מ; שטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 21 ס"מ לא יעלה על 25.7 ס"מ בארכו ו-17 ס"מ ברחבו ושטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 42 ס"מ לא יעלה על 25.7 ס"מ בארכו ו-34 ס"מ ברחבו.

(ב) גיליון השרטוטים יהיה בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ).

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 68

21. (א) שרטוטים יהיו על גבי נייר חלק, לבן, ושאינו מבריק, אך מותר להגיש אחד מעתקי השרטוטים על גבי גליון או גליונות העשויים מחומר שקוף, גמיש, חזק ושאינו מבריק.

(ב) גיליון השרטוטים יהיה בגודל A4 (רוחב – 21 ס"מ, גובה – 29.7 ס"מ).

(ג) הגליונות ימוספרו וכל גליון ישא בשוליו את שם המבקש, את המספר הכללי של הגליונות עם מספרו של כל גליון.

(ד) השרטוטים יוגשו באופן שלא יהא בהם קיפול או חתך העשויים לפגוע בשעתוק שנעשה באמצעות צילום.

(ה) על השרטוטים יחולו כללי שרטוט אלה:

(1) כל החלקים יבוצעו בקווים כהים (אם אפשר שחורים), בני קיימא, ללא ציורי דיות או צבעים, ועליהם להיות מתאימים לשעתוק בצילום או בדרך אחרת בלא כל שלבי ביניים על גבי אמות;

(1) כל החלקים יבוצעו בקווים בני קיימא;

(2) החתכים יצויינו באמצעו קוקוו מלוכסן, שלא ימנע את הקריאה הברורה של ציוני הסימוכין ושל קווי ההנחיה;

(3) קנה מידתם יהיה בהתאם למידת הסיבוך שבציור, כך שלכשיועתק השרטוט דרך צילום בהקטנה קווית של 2/3 ניתן יהיה להבחין בלא קושי בכל הפרטים;

(4) הציורים יהיו נפרדים זה מזה בבירור, ערוכים על גבי מספר גליונות קטן ככל האפשר וממוספרים ברציפות בלי להביא בחשבון את מספר הגליונות;

(5) כל פרט מפרטי הציור יצויין בכל מקום, במידה שהבנת הפירוט תובעת זאת, על ידי סימני סימוכין התואמים את אלה המשמשים בפירוט;

(6) כל הספרות, האותיות וסימני הסימוכין המופיעים בשרטוט יהיו פשוטים וברורים, והאותיות והספרות יהיו בגובה של לפחות 0.32 ס"מ;

(7) השרטוט לא יכלול כל ביאור זולת מקראות כגון "מים" "קיטור" "חתך לאורך b-a", "פתוח", "סגור"; במקרים של שימוש בדיאגרמות מלבנים לתיאור מיתקני חשמל או בדיאגרמות זרימה לתהליכים ניתן לשלב ציונים מספיקים לשם ביאור המקראות והציונים ייערכו בשפה שבה נערך הפירוט.

הכנסת תיקונים בפירוט תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

22.  (א)  רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בו, יגיש כאמור בתקנה 11, את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים; כמו כן יוגש לרשות עותק מלא של חלק הבקשה שבו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בתקנה 11(ג).

תק' תשע"ו-2015

          (א1) במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור.

תק' תשע"ו-2015

          (א2) נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), הרשם רשאי לדרוש מהמבקש להגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים, מסומנים באופן ברור, או עותק נקי מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק, יפרט המבקש את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם; היה התיקון המבוקש בתביעות הפטנט, יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיף 13 לחוק.

          (ג)   קבע הרשם, לפי סעיף 23 לחוק, תאריך לתיקונים שהוגשו, יצויין אותו תאריך בפירוט בשולי הקטע הכולל את התיקון.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

(א) רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בו, יגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים באופן שניתן יהיה להחליפם בדפי הפירוט שהוגשו קודם לכן; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה המתוקנת על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

(א) רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בו, יגיש כאמור בתקנה 11, את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים באופן שניתן יהיה להחליפם בדפי הפירוט שהוגשו קודם לכן; כמו כן יוגש לרשות עותק של הבקשה המתוקנת עותק מלא של חלק הבקשה שבו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק כאמור בתקנה 11(ג).

(א1) במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים, מסומנים באופן ברור.

(א2) נוסף על האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), הרשם רשאי לדרוש מהמבקש להגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים, מסומנים באופן ברור, או עותק נקי מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים.

(ב) בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים בבקשה או בפירוט, יצרף המבקש לתיקון הודעה שבה יפרט את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם, וכן יצרף את דפי הפירוט שנמסרו לו עם ההודעה על הליקויים.

(ב) בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק, יפרט המבקש את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם; היה התיקון המבוקש בתביעות הפטנט, יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיף 13 לחוק.

פרק ג': דרישת דין קדימה

בקשת דין קדימה תק' תשע"ו-2015

23.  (א)  דרישת דין קדימה, על פי סעיף 10 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012 תק' תשע"ו-2015

          (ב)  דרישת דין קדימה או דרישת דין קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר לרשות, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה או את טופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ב) דרישת דין קדימה או דרישת דין קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר ללשכה לרשות, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

23. (א) דרישת דין קדימה, על פי סעיף 10 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה או בטופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

(ב) דרישת דין קדימה או דרישת דין קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר לרשות, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה או את טופס ההגשה האלקטרונית, לפי העניין.

הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ

24.  (א)  על הדורש דין קדימה להגיש העתק מאושר של הפירוט כאמור בסעיף 10 (א) (3) לחוק, שהוגש עם בקשת החוץ שעליה נסמכת דרישת דין הקדימה, והשרטוטים שנלוו לו, תוך שנים עשר חודש לאחר הגשת הבקשה.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  הוגשה בקשה להקדמת הבחינה כאמור בסעיף 19א לחוק, לפני תום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יוגש העתק הפירוט כאמור יחד עם הבקשה האמורה.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

(ב) הוגשה בקשה להקדמת הבחינה כאמור בתקנה 25 בסעיף 19א לחוק, לפני תום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יוגש העתק הפירוט כאמור יחד עם הבקשה האמורה.

תרגום פירוט חוץ תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

25.  הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

25. הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

25. הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית, יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן.

שוויון בעיקר האמצאות

26.  (א)  המבקש חייב להראות, תוך שלושה חדשים מיום שנדרש לעשות כן על ידי הרשם, כי האמצאה המתוארת בבקשת החוץ והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל שוות בעיקרן.

          (ב)  היתה הדרישה לדין קדימה מבוססת על יותר מבקשת-חוץ אחת, כאמור בסעיף 10 (ב) לחוק, והרשם השתמש בסמכותו לפי תקנת משנה (א), יציין המבקש בשולי הקטעים המתאימים שבפירוט את תאריכי בקשות החוץ שאותם קטעים מתבססים עליהן.

חלוקת בקשה לפטנט שנדרש בה דין קדימה

27.  רצה מבקש לחלק בקשה שעליה נדרש דין קדימה, יחולו תקנות 24 ו-26 לגבי כל בקשה שהופרדה, אולם לא תהא חובה להגיש עם כל בקשה כזאת העתק פירוט כאמור בסעיף 10 (א) (3) לחוק אלא די לציין בכל בקשה שהופרדה את מספר הבקשה שחולקה ושבה הוגש העתק פירוט כאמור בתקנה 24 ולציין בפירוט בקשת החוץ שהוגש לענין אותה בקשה את הקטעים המתארים את החלק של האמצאה שעליו מבוקש הפטנט בבקשה שהופרדה.

דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה תק' תשע"ג-2012

28.  נדרש דין קדימה לאחר פרסום דבר הגשת הבקשה לפי סעיף 16 לחוק, ואושרה הבקשה לדין קדימה, יפורסם דבר הגשת הבקשה שנית.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

החלפת תקנה 28

הנוסח הקודם:

דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה

28. נדרש דין קדימה לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף 16 לחוק, תצורף לדרישה אגרת הפרסום שנקבעה לענין פרסום דבר הבקשה שנית.

פרק ד': הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה

אישור הגשה תק' (מס' 2) תשע"ב-2012 תק' תשע"ג-2012

29.  (א)  אישור הגשת בקשה יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה.

 

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

29. (א) אישור הגשת בקשה ייעשה על גבי אחד מעתקי טופס הבקשה שהוגשו ללשכה לרשות, ואותו עותק יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה.

(ב) הוגש טופס הבקשה בעותק אחד או בשני עתקים בלבד, יוכנו המסמכים החסרים בלשכה ברשות על חשבון המבקש.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 214

29. (א) אישור הגשת בקשה ייעשה על גבי אחד מעתקי טופס הבקשה שהוגשו לרשות, ואותו עותק יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה.

(ב) הוגש טופס הבקשה בעותק אחד או בשני עתקים בלבד, יוכנו המסמכים החסרים ברשות על חשבון המבקש.

בקשה שאינה תקינה תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

30.  (א)  הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 15 לחוק, תודיע הרשות למבקש על הפגמים ולא תתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 29.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הרשות; לא תיקן כאמור והוגשה הבקשה בנייר, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן תושמד; הוגשה הבקשה באתר ההגשה, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן רשאי הרשם למחוק את הבקשה.

          (ג)   תיקן המבקש את הפגמים שעליהם הודע לו לפי תקנת משנה (א), יאשר הרשם את ההגשה בדרך הקבועה בתקנה 29 ויקבע את תאריך הבקשה כאמור בסעיף 15 לחוק.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 15 לחוק, תודיע הלשכה הרשות למבקש על הפגמים ולא תתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 29.

(ב) המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הלשכה הרשות; לא תיקן כאמור, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה בלשכה ברשות שנה ולאחר מכן תושמד.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

(ב) המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הרשות; לא תיקן כאמור והוגשה הבקשה בנייר, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אך אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן תושמד; הוגשה הבקשה באתר ההגשה, תישמר הבקשה ברשות שנה ולאחר מכן רשאי הרשם למחוק את הבקשה.

ליקויים בצורת הבקשה

31.  (א)  הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה:

תק' תשע"ו-2015

(1)   הבקשה לא הוגשה בטופס בקשה או בטופס הגשה אלקטרוני, לפי העניין, או שלא מולאו כל פרטיה כנדרש;

(2)   לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט;

תק' תשע"ו-2015

(3)   (נמחקה);

(4)   הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה;

(5)   האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

(6)   הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה לרשות כאמור בתקנה 17(א);

תק' תשע"ג-2012

(7)   (נמחקה);

תק' תשע"ו-2015

(8)   לא הוגש העתק הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כאמור בסעיף 11 לחוק, מקום שהדבר נדרש לפי החוק או תקנות אלה;

תק' תשע"ו-2015

(9)   לא שולמה אגרה כנדרש לפי פרטים 2 ו-3 לתוספת השנייה;

תק' תשע"ו-2015

(10)  שולמה אגרה מופחתת לפי פרט 1 לתוספת השנייה והמבקש לא היה זכאי להפחתה כאמור;

תק' תשע"ו-2015

יודיע הרשם למבקש, בסמוך ככל האפשר לאחר המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 29, על הפגמים שנמצאו.

          (ב)  המבקש רשאי, תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם כאמור בתקנת משנה (א), לבקש לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) ויצרף לתיקון את האגרה שנקבעה.

          (ג)   לא תיקן המבקש פגמים שעליהם נמסרה לו הודעה כאמור, יהא דינו כדין מי שלא סילוק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(6) הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה ללשכה לרשות כאמור בתקנה 17(א);

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

(א) הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה:

(1) הבקשה לא הוגשה בטופס הבקשה או שלא מולאו כל תרפיו פרטיה כנדרש;

(2) לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט;

(3) הוגש עותק אחד בלבד של הפירוט או של השרטוטים.

(4) הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה;

(5) האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה;

(6) הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה לרשות כאמור בתקנה 17(א);

(7) לא צורפה אגרת הפרסום לפי סעיף 16 לחוק;

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 69

(א) הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה:

(1) הבקשה לא הוגשה בטופס הבקשה או שלא מולאו כל פרטיה כנדרש;

(1) הבקשה לא הוגשה בטופס בקשה או בטופס הגשה אלקטרוני, לפי העניין, או שלא מולאו כל פרטיה כנדרש;

(2) לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט;

(3) הוגש עותק אחד בלבד של הפירוט או של השרטוטים;

(4) הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה;

(5) האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה;

(6) הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה לרשות כאמור בתקנה 17(א);

(7) (נמחקה);

(8) לא הוגש העתק הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כאמור בסעיף 11 לחוק, מקום שהדבר נדרש לפי החוק או תקנות אלה;

(9) לא שולמה אגרה כנדרש לפי פרטים 2 ו-3 לתוספת השנייה;

(10) שולמה אגרה מופחתת לפי פרט 1 לתוספת השנייה והמבקש לא היה זכאי להפחתה כאמור;

יודיע הרשם למבקש, בעת בסמוך ככל האפשר לאחר המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 29, על הפגמים שנמצאו.

פרסום דבר הגשת הבקשה תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

32.  (א)  הרשם יפרסם באתר האינטרנט, כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשת אם –

 

תק' תשע"ג-2012

(1)   (נמחקה);

(2)   נמסרו כל הפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16 האמור;

(3)   שוכנע הרשם כי השם שניתן לאמצאה על ידי המבקש יש בו כדי לזהות את האמצאה;

(4)   נמסר תרגומו של השם, להנחת דעתו של הרשם, לשפה האנגלית.

          (ב)  לא כללו הבקשה והפירוט פרט מהפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16, יודיע הרשם על כך למבקש, והמבקש ימסור את הפרטים תוך שלושה חדשים ממתן ההודעה; דין הודעה כזו כדין הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

(א) הרשם יפרסם ברשומות באתר האינטרנט כאמור בתקנה 149א (להלן – אתר האינטרנט), כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשת אם –

(1) שולמה אגרת הפרסום;

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

(א) הרשם יפרסם באתר האינטרנט כאמור בתקנה 149א (להלן – אתר האינטרנט), כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשת אם –

סיווג הבקשה תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

33.  (א)  סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה ברשות היא תסווג לפי הסיווג הנהוג ברשות.

          (ב)  היה הרשם סבור כי הפירוט אינו ברור די הצורך לשם סיווג האמצאה שבו, רשאי הוא לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים לשם זיהוי האמצאה, והמבקש ימסור את הפרטים הנוספים תוך שלושה חדשים מיום הדרישה.

          (ג)   דין דרישה כאמור בתקנת משנה (ב) כדין הודעה שהבקשה אינה מתארת את האמצאה, בענין שבו נדרשו הפרטים הנוספים, באופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה בלשכה ברשות היא תסווג לפי הסיווג הנהוג בלשכה ברשות.

חלק שלישי: קיבול הבקשה

פרק א': בחינת הבקשה

סדר בחינת הבקשות תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

34.  (א)  הבקשות ייבחנו, בהתחשב בסיווג הנהוג ברשות, לפי סדר הגשתן.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) תיבחן בקשה שהופרדה יחד עם הבקשה שחולקה.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(א) הבקשות ייבחנו, בהתחשב בסיווג הנהוג בלשכה ברשות, לפי סדר הגשתן.

הקדמת בחינה תק' תשע"ג-2012

35.  (א)  בקשה להקדמת בחינה תוגש לפי סעיף 19א לחוק, ובצירוף האגרה הקבועה לכך, אם נקבעה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  (בוטלה).

תק' תשע"ג-2012

          (ג)   (בוטלה).

תק' תשע"ג-2012

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ב) ראה הרשם כי יש יסוד לבקשה, שהוגשה לפי תקנת משנה (א), תיערך הבחינה סמוך ככל האפשר למועד הגשתה, אך בהתחשב בסדרי העבודה בלשכה ברשות.

(ג) קובלה בקשה שנבחנה כאמור, יצויין דבר בחינתה בפרסום לפי סעיף 26 לחוק ובפנקס, וכן יצויינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר הבקשה מאותו סוג, על פי הסיווג הנהוג בלשכה ברשות, שנבחנה בתכוף לפני הבחינה המוקדמת לפי תקנה זו.

 

מיום 12.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

35. (א) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לבחינת הבקשה על-אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה.

(א) בקשה להקדמת בחינה תוגש לפי סעיף 19א לחוק, ובצירוף האגרה הקבועה לכך, אם נקבעה.

(ב) ראה הרשם כי יש יסוד לבקשה, שהוגשה לפי תקנת משנה (א), תיערך הבחינה סמוך ככל האפשר למועד הגשתה, אך בהתחשב בסדרי העבודה ברשות.

(ג) קובלה בקשה שנבחנה כאמור, יצויין דבר בחינתה בפרסום לפי סעיף 26 לחוק ובפנקס, וכן יצויינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר הבקשה מאותו סוג, על פי הסיווג הנהוג ברשות, שנבחנה בתכוף לפני הבחינה המוקדמת לפי תקנה זו.

(ד) אין בהוראת תקנה זו לגרוע מסמכות הרשם או בוחן לפי סעיף 19 לחוק.

דוח במתכונת של דוח חיפוש בין-לאומי תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

35א.  לבקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש בין-לאומי לפי סעיף 17(א2) לחוק תצורף האגרה הקבועה לכך.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

הוספת תקנה 35א

דרישת אסמכתאות תק' תשע"ג-2012

36.  על דרישה לפי סעיף 18(ב)(1) לחוק יחולו כללים אלה:

(1)  ארבעה חדשים בקירוב לפני המועד שבו תעמוד הבקשה לבחינה, ישלח הרשם הודעה למבקש ובה ידרוש ממנו את הפרטים הבאים:

(א)   הארצות שבהן נתבקשה הגנה על האמצאה נשוא הבקשה על ידי המבקש או מי שקדם לו בזכות בעלות;

(ב)   האסמכתאות שעליהן הסתמכה הרשות במדינה בה נבחנה הבקשה כאמור;

תק' תשע"ג-2012

(ג)    רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה;

תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

(2)  על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהוגשו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית – רשאי הרשם לדרוש את תרגומם לשפה רשמית או לאנגלית;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

(3)  הוזכרו בתשובת המבקש לפי פסקה (2) אסמכתאות שהן פירוטי פטנטים, מדגמים, מדגמי תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הרשות;

תק' תשע"ג-2012

(4)  לא השיב המבקש על הדרישה במועד הקבוע בפסקה (2), יהיה דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(3) הוזכרו בתשובת המבקש לפי פסקה (2) אסמכתאות שהן פירוטי פטנטים, מדגמים, מדגמי תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הלשכה הרשות.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

36. על דרישה לפי סעיף 18(א)(2) סעיף 18(ב)(1) לחוק יחולו כללים אלה:

(1) ארבעה חדשים בקירוב לפני המועד שבו תעמוד הבקשה לבחינה, ישלח הרשם הודעה למבקש ובה ידרוש ממנו את הפרטים הבאים:

(א) הארצות שבהן נתבקשה הגנה על האמצאה נשוא הבקשה על ידי המבקש או מי שקדם לו בזכות בעלות;

(ב) האסמכתאות שעליהן הסתמכה הרשות במדינה בה נבחנה הבקשה כאמור;

(ג) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה;

(2) על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהוגשו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית - יצרף להם המבקש את תרגומם בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית – רשאי הרשם לדרוש את תרגומם לשפה רשמית;

(3) הוזכרו בתשובת המבקש לפי פסקה (2) אסמכתאות שהן פירוטי פטנטים, מדגמים, מדגמי תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הרשות;

(4) לא השיב המבקש על הדרישה במועד הקבוע בפסקה (2), יהיה דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

(2) על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהוגשו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית או אנגלית – רשאי הרשם לדרוש את תרגומם לשפה רשמית או לאנגלית;

דחיית בחינה בשל ליקויים

37.  הרשם רשאי לדחות את ביצועו של חלק משלבי הבחינה למועד שבו יוגש פירוט מתוקן או כתוב או ערוך מחדש אם נוכח כי הליקויים שבפירוט אינם מאפשרים לו להשלים את הבחינה.

דחיית בחינה על ידי הרשם בשל קיום בקשה קודמת

38.  (א)  הורה הרשם כי בחינת בקשה מאוחרת תידחה עד לאחר פרסום בקשה קודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע על כך למבקש ויציין בהודעתו את מספר הבקשה הקודמת.

          (ב)  בעל הבקשה המאוחרת רשאי, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), לבקש כי על אף קיומה של הבקשה הקודמת תימשך בחינת בקשתו, והרשם ייעתר לבקשה אם ראה לנכון לעשות כן.

          (ג)   נעתר הרשם לבקשה כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע בעל הבקשה המאוחרת על קיבול בקשתו לבעל הבקשה הקודמת מיד עם קיבולה, וישלח העתק ההודעה לרשם.

דחיית בחינה על פי דרישת המבקש

39.  (א)  לא ראה הרשם להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע למבקש על הבקשה הקודמת ואת מספרה וכי בקשתו תעמוד לבחינה לפני פרסום הבקשה הקודמת.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  בעל הבקשה המאוחרת רשאי לדרוש, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), כי בקשתו תיבחן רק לאחר פרסום הבקשה הקודמת לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26 לחוק, לפי העניין.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

(ב) בעל הבקשה המאוחרת רשאי לדרוש, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), כי בקשתו תיבחן רק לאחר פרסום הבקשה הקודמת לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26 לחוק, לפי העניין.

הודעה על פרסום בקשה מוקדמת

40.  נדחתה בחינתה של בקשה מאוחרת כאמור בתקנות 38 ו-39, יודיע הרשם למבקש בבקשה המאוחרת על פרסום הבקשה הקודמת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומה.

פרק ב': ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם

הודעה על ליקויים

41.  הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק תהיה בכתב וייכללו בה:

(1)  הטעמים לאי כשירות האמצאה לפטנט – אם היתה העילה שאין האמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק;

(2)  הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין להעניק פטנט על האמצאה – אם היתה העילה שסעיף 7 לחוק חל עליה;

(3)  הפניה לדבר שיש בו כדי לבטל את החידוש שבאמצאה – אם היתה העילה שאין היא חדשה כאמור בסעיף 4 לחוק;

(4)  הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין באמצאה משום התקדמות אמצאתית, ודרך הלימוד על כך – אם היתה העילה שאין בה התקדמות אמצאתית כאמור בסעיף 5 לחוק;

(5)  הפניה אל פטנט קודם או בקשה קודמת – אם היתה העילה קיומם של פטנט או בקשה קודמת על אותה אמצאה, לפי סעיף 9 לחוק;

(6)  הפניה אל חלקי פירוט הפטנט שנכללו בו יותר מאמצאה אחת – אם היתה העילה שיש בפירוט יותר מאמצאה אחת בלבד כאמור בסעיף 8 לחוק או אם ראה הרשם להשתמש בסמכותו לפי סעיף 24 (ב) לחוק;

(7)  הודעה על תאריך שראה הרשם לקבוע לבקשה או לחלק ממנה לפי סעיף 23 לחוק – אם הוכנסו בה תיקונים שהם לדעת הרשם בעלי אופי מהותי;

תק' תשע"ו-2015

(8)  ציון הליקויים בצורתם או בתכנם של הבקשה או הפירוש – אם היתה העילה אי מילוי אחר ההוראות שבסימן א' לפרק ג' לחוק או שבתקנות אלה.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

(8) ציון הליקויים בצורתם או בתכנם של הבקשה או הפירוש – אם היתה העילה אי מילוי אחר ההוראות שבסימן א' לפרק ג' לחוק או שבתקנות אלה, ומותר לציין את הליקויים, כולם או מקצתם, בדרך של רישום הערות בעפרון בגוף הפירוט או בשולי דפיו.

תשובת המבקש על ההודעה תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ו-2015

42.  המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו בצירוף הנמקה כיצד התיקון שעשה מתקן את הליקוי, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

42. המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

42. המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו בצירוף הנמקה כיצד התיקון שעשה מתקן את הליקוי, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.

בחינת תיקונים

43.  (א)  תיקן המבקש ליקויים, כאמור בתקנה 42, יבחן הרשם את הבקשה והפירוט כפי שתוקנו, כאילו הוגשו כך מלכתחילה, וכן יבחן כל תיקון לענינים אלה:

(1)   האם יש בו כדי לסלק את הליקויים עליהם הודע למבקש כאמור בתקנה 41;

(2)   האם הוא ממלא אחר הוראות החוק והתקנות באשר לתכנו וצורתו;

(3)   האם הוא בעל אופי מהותי.

          (ב)  הרשם יודיע למבקש על הליקויים שמצא בפירוט המתוקן; דין הודעה כזו כדין הודעה לפי תקנה 41, והמבקש רשאי להשיב עליה כאמור בתקנה 42.

          (ג)   תקנה זו תחול גם על בחינת תיקונים שנעשו על ידי המבקש בין לפני מועד בחינת הבקשה כאמור בתקנה 34 ובין לאחר גמר בחינת הבקשה אך לפני קיבולה, ובלבד שלא ייבחן תיקון לבקשה לפני שהגיע המועד לבחינת הבקשה.

עיון בנימוקים

44.  טען המבקש, בנימוקים שמסר לפי תקנה 42, שאין עליו לתקן ליקויים, יעיין הרשם בנימוקים ואם ראה לדחותם יודיע על כך למבקש; דין הודעה כאמור כדין הודעה לפי תקנה 41.

סירוב בשל אי מתן תשובה או דחיית תשובה

45.  לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש.

בקשה להשמיע טענות תק' תשמ"ו-1986

46.  (א)  סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש תוך חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.

          (ב)  אין בהוראת תקנת משנה (א) ותקנות 44 ו-45 לגרוע מזכותו של מבקש להשיג בפני הרשם על החלטת בוחן, כאמור בסעיף 161 לחוק, לאחר כל הודעה שנמסרה לו לפי פרק זה.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

(א) סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש לדרוש תוך חודש מיום מתן ההודעה להשמיע את טענותיו בפני הרשם תוך חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה.

דרישת סיכום טענות בכתב לפני קביעת מועד

47.  (א)  הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע טענותיו בפניו כאמור בתקנות 42 או 46(א) להגיש בכתב את סיכום טענותיו תוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא - אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו ענין קודם לכן, או אם נראה לרשם כי יש בכך להביא תועלת בזמן השמעת הטענות בפניו.

          (ב)  לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה בהתאם לכך.

קביעת מועד להשמעת טענות

48.  הוגשה בקשה להשמיע טענות כאמור בתקנות 42 או 46 (א), והגיש המבקש את סיכום טענותיו כאמור בתקנה 47 או שלא ראה הרשם לדרוש סיכום כאמור, יקבע הרשם מועד לשמיעת טענות המבקש ויודיע על כך למבקש לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שקבע.

הצעת תיקונים תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

49.    רצה המבקש לתקן את פירוטו במועד שנקבע להשמעת טענותיו, יגיש את התיקונים המוצעים לרשות לא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד האמור.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

49. רצה המבקש לתקן את פירוטו במועד שנקבע להשמעת טענותיו, יגיש את התיקונים המוצעים ללשכה לרשות לא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד האמור.

החלטת הרשם תק' תשע"ו-2015

49א.  החלטת הרשם בטענות המבקש לפי תקנות 46 עד 48 תינתן בכתב מנומק ותימסר למבקש.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

הוספת תקנה 49א

תיקון לאחר השמעת טענות

50.  (א)  הרשה הרשם למבקש, לאחר ששמע את טענותיו, להכניס תיקונים בבקשה ובפירוט, רשאי המבקש לתקן את הבקשה והפירוט תוך חדשיים מיום מתן הרשות.

          (ב)  דין תיקונים כאמור בתקנת משנה (א) כדין תיקונים שהכניס מבקש בתשובה על הודעה שנמסרה לפי תקנה 41.

פרק ג': חלוקת בקשה

בקשה שהופרדה

51.  (א)  בקשה למתן פטנט שהופרדה מבקשה שהוגשה קודם לכן תוגש בדרך הקבועה לבקשת פטנט, אך לא יאוחר מארבעה חדשים מיום שהודיע המבקש על חלוקת הבקשה או מיום שהורה הרשם לחלקה.

          (ב)  דין הוראת הרשם כאמור בתקנת משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 41 והתקנות הדנות בענין זה יחולו.

פרק ד': קיבול הבקשה ופרסומה

הודעה על קיבול תק' תשע"ג-2012

52.  קובלה הבקשה, לפי סעיף 17 לחוק, יודיע הרשם על כך למבקש וידרוש בהודעה כי תשולם אגרת קיבול הבקשה.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

52. קובלה הבקשה, לפי סעיף 17 לחוק, יודיע הרשם על כך למבקש וידרוש בהודעה כי תשולם אגרת הפרסום לענין סעיף 26 לחוק אגרת קיבול הבקשה.

תשלום אגרת קיבול הבקשה תק' תשע"ג-2012

53.  לא שולמה אגרת קיבול הבקשה בתוך שלושה חודשים מיום הודעת הרשם לפי תקנה 52, ישלח הרשם למבקש הודעה נוספת, ואם לא שולמה אגרת קיבול הבקשה, בתוספת אגרה לארכה מהמועד שנועד לפרעונה עד למועד שבו שולמה האגרה למעשה, תוך חודש ימים מתאריך משלוח ההודעה הנוספת, יראו את המבקש כמי שזנח את בקשתו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

תשלום אגרת פרסום אגרת קיבול הבקשה

53. לא שולמה אגרת הפרסום במועד הקבוע בתקנה 7(ב) אגרת קיבול הבקשה בתוך שלושה חודשים מיום הודעת הרשם לפי תקנה 52, ישלח הרשם למבקש הודעה נוספת, ואם לא שולמה אגרת הפרסום אגרת קיבול הבקשה, בתוספת אגרה לארכה מהמועד שנועד לפרעונה עד למועד שבו שולמה האגרה למעשה, תוך חודש ימים מתאריך משלוח ההודעה הנוספת, יראו את המבקש כמי שזנח את בקשתו.

תק' תשע"ג-2012

54.  (בוטלה).

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

ביטול תקנה 54

הנוסח הקודם:

פטור מאגרת פרסום

54. שילם מבקש בעת שהגיש את בקשתו את האגרה לפי פריט 1 (ב) לתוספת השניה, לא יהא המבקש חייב בתשלום בעד פרסום בקשתו, והבקשה תפורסם מיד עם קיבולה.

פרק ה': החזרת מסמכים

השאלת מסמכים תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

55.  מבקש רשאי לבקש מהרשם כי מסמכים שהגיש לענין דרישת דין קדימה יישמרו אצלו והוא יעמידם לרשות הרשות וכל אדם אחר מיד לכשתתקבל דרישה לכך, והרשם ייעתר לבקשה אם הוכח להנחת דעתו כי יש בידי המבקש האפשרות לשמור כדבעי את המסמכים.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

55. מבקש רשאי לבקש מהרשם כי מסמכים שהגיש לענין דרישת דין קדימה יישמרו אצלו והוא יעמידם לרשות הלשכה הרשות וכל אדם אחר מיד לכשתתקבל דרישה לכך, והרשם ייעתר לבקשה אם הוכח להנחת דעתו כי יש בידי המבקש האפשרות לשמור כדבעי את המסמכים.

החזרת מסמכים

56.  סירב הרשם לבקשה או הוזנחה הבקשה על ידי המבקש לפני פרסומה לפי סעיף 26 לחוק, רשאי הרשם, אם חלפו ששה חדשים מיום הסירוב הסופי או ההזנחה, להחזיר למבקש את העתקי הפירוט ואת המסמכים שהוגשו לענין דרישת דין קדימה.

חלק רביעי: התנגדות למתן פטנט

פרק א': הגשת כתבי טענות וראיות

הודעת התנגדות

57.  הודעה על התנגדות למתן פטנט תימסר לרשם לפי סעיף 30 לחוק בצירוף האגרה שנקבעה.

כתב טענות וראיות מטעם המתנגד

58.  (א)  תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש.

          (ב)  המתנגד רשאי לצרף לכתב טענותיו את ראיותיו.

          (ג)   לא היה בדעת המתנגד להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב טענותיו.

כתב טענות וראיות מטעם המבקש

59.  (א)  תוך שלושה חדשים מיום שהוגש כתב הטענות מטעם המתנגד לפי תקנה 58 יגיש המבקש לרשם את כתב טענותיו שבתשובה.

          (ב)  צורפו ראיות לכתב הטענות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 58(ב) או הודיע המתנגד שלא יגיש ראיות, יגיש המבקש לרשם את ראיותיו יחד עם כתב טענותיו.

          (ג)   לא הגיש המבקש כתב טענות כאמור בתקנת משנה (א), או לא הגיש את ראיותיו עם כתב טענותיו אם עליו לעשות כן לפי תקנת משנה (ב), יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המתנגד והסכים למתן הסעד שהמתנגד ביקש.

ראיות מטעם המתנגד

60.  לא הגיש המתנגד ראיותיו כאמור בתקנה 58 (ב) ולא מסר הודעה לפי תקנה 58(ג), רשאי הוא להגיש לרשם את ראיותיו תוך שלושה חדשים מיום שהוגש לרשם כתב טענות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(א); לא עשה כן, יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המבקש, והרשם יחליט בהתאם לכך.

ראיות מטעם המבקש

61.  הוגשו ראיות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 60, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מיום הגשתן, להגיש לרשם את ראיותיו.

ראיות בתשובה מטעם המתנגד

62.  המתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו הראיות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(ב) או תקנה 61, להגיש לרשם ראיות בתשובה, המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.

סיום הראיות

63.  לא יוגשו ראיות נוספות מטעם המתנגד או המבקש אלא ברשותו של הרשם.

תרגום של מסמכים שבראיות תק' תשע"ו-2015

64.  היה מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית או באנגלית, יצורף אליו תרגומו, מאומת להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, זולת אם הורה הרשם אחרת.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

64. היה מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית או באנגלית, יצורף אליו תרגומו, מאומת להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית או לאנגלית, זולת אם הורה הרשם אחרת.

פרק ב': בירור התנגדות בפני הרשם

קביעת-מועד לשמיעת טענות הצדדים

65.  (א)  הוגשו כתבי הטענות והראיות, או אם לא הוגשו ראיות, חלפה התקופה המותרת להגשתן, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות חודש מראש, אם לא הסכימו הצדדים על מועד מוקדם יותר.

          (ב)  צד הרוצה להתייצב יודיע על כך לרשם בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע, ורשאי הרשם לסרב לשמוע טענותיו של צד שלא הודיע כאמור.

תק' תשע"ג-2012

66.  (בוטלה).

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ב) לא נמצא חומר כאמור בתקנת משנה (א) בספריית הלשכה הרשות, יומצא לרשם החומר או ספר שבו הוא כלול, ובלבד שאם היה זה חומר הכלול בספר ועומד בפני עצמו די להמציא העתק אותו חומר.

 

מיום 25.12.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

ביטול תקנה 66

הנוסח הקודם:

חומר שלא הוזכר קודם לכן

66. (א) בעת השמיעה רשאי צד מן הצדדים להסתמך על חומר שלא הוזכר קודם לכן בכתבי הטענות או בחומר הראיות, ובלבד שהודיע על כך לרשם לפחות עשרה ימים מראש וצירף להודעתו פרטים על אודות החומר האמור.

(ב) לא נמצא חומר כאמור בתקנת משנה (א) בספריית הרשות, יומצא לרשם החומר או ספר שבו הוא כלול, ובלבד שאם היה זה חומר הכלול בספר ועומד בפני עצמו די להמציא העתק אותו חומר.

אי התייצבות להשמעת טענות

67.  ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך:

תק' תשע"ג-2012

(1)  הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;

(2)  לא התייצב אחד מבעלי הדין ישמע הרשם את בעל הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל דין שלא התייצב זנח את ענינו, ידחה את בקשתו;

(3)  היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים, או שנמנע ממנו להופיע בפניו בשל נסיבות מיוחדות ידחה את הבירור למועד אחר.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

(1) לא הודיע איש מבעלי הדין שיתייצב ואכן לא התייצבו, הודיעו בעלי הדין שלא יתייצבו לדיון, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו;

סדר שמיעת טענות הצדדים

68.  (א)  לא הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, יפתח המתנגד בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המבקש את פרשתו.

          (ב)  הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, אך הביא טענות שכנגד, יפתח הוא בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המתנגד את פרשתו.

          (ג)   הרשם יתיר למי שפתח בהרצאת פרשתו להשיב בקצרה על טענות בעל דינו, ולא יעלה אותו בעל דין באותו שלב טענות חדשות אלא ברשות הרשם; העלה טענות כאמור, יתיר הרשם לבעל הדין שכנגד להשיב עליהן.

          (ד)  סיימו בעלי הדין את טענותיהם, רשאי הרשם להורות להם בצו לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שיקבע; צו כאמור יקבע את סדרי הטענות וכל יתר הדברים הטעונים לדעתו הסדר לרגל מתן הצו.

          (ה)  דינו של בעל דין שלא הגיש את סיכום טענותיו בהתאם לצו לפי תקנת משנה (ד) כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת.

חקירת מצהירים

69.  (א)  רצה בעל דין לחקור את המצהיר חקירה שכנגד, יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני המועד שנקבע להשמעת טענות הצדדים, ובהודעתו ידרוש את התייצבות המצהיר במועד האמור; היה המצהיר תושב חוץ, תוגש ההודעה לא יאוחר מחודש לפני המועד האמור.

          (ב)  בעל דין הטוען כי לא קיים טעם סביר להרשות חקירתו של מצהיר פלוני שנדרשה התייצבותו לפי תקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו העתק דרישתו של הצד שכנגד והרשם ישמע את טענותיו במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, אם לא קבע לכך הרשם מועד מוקדם יותר נוכח דחיפות הענין.

          (ג)   דחה הרשם את טענות בעל הדין שהושמעו לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב אותו מצהיר במועד הבירור, ידחה הרשם את המשך שמיעת טענות הצדדים זולת אם קיים נימוק סביר שלא לעשות כן.

          (ד)  התייצבו המצהירים, ייחקרו עדיו של מי שפתח בהרצאת פרשתו תחילה ולאחר מכן עדי הצד שכנגד, זולת אם ראה הרשם טעם סביר לנהוג אחרת.

          (ה)  אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה לפי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.

          (ו)   הרשם רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר פלוני לשם חקירה.

רישום פרוטוקול

70.  (א)  בכל הליך על ריב לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הרשם, ביד רושם שקבע הרשם, במכשירי הקלטה או באמצעים מיכניים אחרים.

          (ב)  כתבי הטענות וכל מסמך הנוגע להליך יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.

תיקון הפרוטוקול

71.  הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להשמיע דבריהם, לתקן כל רישום בפרוטוקול, בין לפני מתן ההחלטה ובין לאחריה.

החלטת הרשם

72.  (א)  בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם –

(1)   רשאי הרשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;

(2)   רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשרות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת.

          (ב)  החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של הענין, את ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, את השאלות שעמדו להכרעה ואת ההחלטה ונימוקיה.

          (ג)   החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה על ידיו.

מסירת ההחלטה לצדדים

73.  ההחלטה תימסר על ידי הרשם לצדדים, ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו נמסרה על ידיו.

אי מתן פטנט בשל חומר שנתגלה אגב התנגדות שבוטלה

74.  (א)  ראה הרשם מקום להשתמש לגבי בקשה פלונית בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב מנומק.

          (ב)  המבקש רשאי תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה כאמור להשיב עליה ולהראות טעם בכתב מנומק מדוע לא ישתמש הרשם בסמכותו; לא השיב המבקש - לא יינתן הפטנט.

          (ג)   השיב המבקש על הודעת הרשם, יתן לו הרשם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.

הודעה על ערעור

75.  הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט.

חלק חמישי: מתן הפטנט

פרק א': תעודת הפטנט

תעודת פטנט

76.  תעודת פטנט תהיה ערוכה בטופס מס' 3 שבתוספת הראשונה וחתומה ביד הרשם או בחותמתו ותימסר לאחר רישום מתן הפטנט בפנקס למי שרשום בו אותה שעה כבעל האמצאה.

העתק תעודה

77.  בעל פטנט רשאי לבקש בכתב העתק תעודת פטנט והוא יימסר לו לאחר שתשולם האגרה שנקבעה; בהעתק יצויין דבר היותו כזה.

פרק ב': דרישה לציון שם הממציא

דרישה לציון שם הממציא תק' תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012 תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

78.  דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש לרשות בכתב.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

78. דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש ללשכה בכתב חתום על ידי המבקש בצירוף האגרה שנקבעה.

 

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

78. דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש ללשכה לרשות בכתב חתום על ידי המבקש.

 

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 215

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

78. דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש לרשות בכתב חתום חתומה על ידי המבקש.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

78. דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש לרשות בכתב חתומה על ידי המבקש.

 

 

 

היכן יצויין שם הממציא תק' תשע"ו-2015

79.  שם הממציא יצויין בפנקס והוא יצויין גם בתעודת הפטנט אם הוגשה הדרישה עד תום חודש מיום פרסום הקיבול.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

79. שם הממציא יצויין בפנקס ובפירוט והוא יצויין גם בתעודת הפטנט אם הוגשה הדרישה עד תום חודש מיום פרסום הקיבול.

הודעת הרשם

80.  נדרש ציון שם הממציא וחייב הרשם במתן הודעה לבעל האמצאה או לבעל הפטנט או לכל אדם אחר כאמור בסעיף 40 לחוק, ימציא להם הרשם הודעה כאמור סמוך ככל האפשר לאחר שהוגשה לו הדרישה.

התנגדות לציון שם הממציא

81.  הרוצה להתנגד לדרישה שנמסרה לו הודעה עליה לפי תקנה 80 יודיע על כך לרשם תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.

סדרי הדין בהתנגדות לציון שם הממציא

82.  מסירת הודעה לפי תקנה 81, דינה כדין הגשת התנגדות, ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; לענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 81 כמתנגד ואת דורש ציון השם כמבקש, ומי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 80 ולא התנגד יצורף להליכים כמשיב, זולת אם ביקש להשתחרר מכך.

הודעה על אי היזקקות לבקשה

83.  ראה הרשם, בכל עת לאחר שהוגשו לו כתבי טענות כאמור בתקנה 82, כי ראוי לדון בדרישה לציון שם הממציא כבבקשה שעילתה כאמור בסעיפים 31 (3) או 73 לחוק, יודיע על כך לצדדים בכתב מנומק.

הסבת ההליכים

84.  מסר הרשם הודעה כאמור בתקנה 83, רשאי הדורש ציון שם הממציא לבקש, תוך חודש מיום ההודעה, כי יראו את בקשתו כהודעת התנגדות למתן פטנט או כבקשת ביטול, לפני הענין, וסדרי הדין שנקבעו לכך יחולו; לבקשה תצורף האגרה שנקבעה.

חלק ששי: תשלום אגרות חידוש

פרק א': אגרת חידוש

אגרת חידוש תק' תשע"ג-2012

85.  (א)  אגרות החידוש שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי שיהא פטנט בר תוקף הם יהיו בשיעורים הקבועים בתוספת השניה וישולמו במועדים הקבועים.

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ג-2012

          (ב)  מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 12(6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

(ב) מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 9(ט) 6(6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.

 

מיום 25.11.2012

תקנת משנה 85(ב) מיום 1.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

ת"ט תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7186 מיום 2.12.2012 עמ' 232

85. (א) אגרות החידוש שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי שיהא פטנט בר תוקף הם באישור ועדת הכספים של הכנסת יהיו בשיעורים הקבועים בתוספת השניה וישולמו במועדים הקבועים.

(ב) מי ששילם, במועד שבו הוא חייב לשלם את אגרת החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 6(6) 12(6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן.

תזכורת לתשלום

86.  הרשם ישלח הודעה לבעל הפטנט על כל מועד שבו עליו לשלם אגרת חידוש לא יאוחר משלושה חדשים לפני אותו מועד.

תשלום האגרה תק' תשע"ג-2012

87.  (א)  כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם משלושה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומה.

          (ב)  דבר התשלום של כל אגרת חידוש יירשם בפנקס ולבעל הפטנט יינתן אישור על כך.

          (ג)   מי שמשלם אגרת חידוש כאמור בסעיף 57 לחוק לאחר המועד שהוא היה חייב לשלמה בהתאם לתקנה 85 והתוספת השניה, ישלם, בנוסף לאגרת החידוש, בעד כל חודש שבו איחר בתשלום האגרה או כל חלק ממנו, את האגרה שנקבעה בתוספת האמורה בעד בקשת ארכה לתקופה של חודש.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(א) כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם מחודש לא מוקדם משלושה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומה.

פקיעת הפטנט

88.  לא שולמה אגרת חידוש עד תום הארכה האמורה בסעיף 57 לחוק, יירשם בפנקס כי תוקף הפטנט פקע.

פרק ב': החזר תקפו של פטנט

בקשת החזר תוקף

89.  בקשה לרשם להחזר תקפו של פטנט תהא בכתב ויפורטו בה העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו; היא תהא נתמכת בתצהיר ותצורף אליה האגרה שנקבעה.

סירוב הבקשה

90.  (א)  לא שוכנע הרשם כי יש לקבל את הבקשה להחזר תקפו של פטנט, יודיע על כך למבקש, ורשאי המבקש, תוך חודש ממתן ההודעה, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.

          (ב)  לא ביקש המבקש להשמיע טענותיו יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.

קיבול בקשה להחזר תוקף תק' תשע"ג-2012

91.  (א)  קיבל הרשם את הבקשה להחזר תקפו של פטנט - בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש - יודיע על כך למבקש, והמבקש ישלם תוך חודש ממתן ההודעה את כל אגרות החידוש שלא שולמו.

          (ב)  לא שילם המבקש כאמור בתקנת משנה (א) יראו אותו כאילו זנח את בקשתו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(א) קיבל הרשם את הבקשה להחזר תקפו של פטנט - בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש - יודיע על כך למבקש, והמבקש ישלם תוך חודש ממתן ההודעה את כל אגרות החידוש שלא שולמו וכן את אגרת הפרסום שנקבעה.

הודעת התנגדות להחזר תוקף

92.  רצה אדם להתנגד לבקשת החזר התוקף, יודיע על כך בכתב, יפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות ויצרף להודעה את האגרה שנקבעה.

סדרי הדין בהתנגדות להחזרת תוקף

93.  מסירת הודעה לפי תקנה 92, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 92 כמתנגד, ואת בעל הפטנט וכן כל בעל רשיון ייחודי בו - כמבקש.

רישום בפנקס ומתן תעודה

94.  ציווה הרשם להחזיר תקפו של פטנט, יירשם הדבר בפנקס ולבעל הפטנט תינתן תעודה על כך.

חלק שביעי: תיקון הפטנט

פרק א': בקשת רשות לתקן פטנט

בקשת רשות תק' תשע"ו-2015

95.  (א)  בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לרשם, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו וכן יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיפים 65 ו-66 לחוק.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  על בקשת רשות לתיקון פירוט פטנט יחולו הוראות תקנות 22(א) עד 22(א2), בשינויים המחויבים.

          (ג)   בעל הפטנט יצרף לבקשתו לתקן תצהיר כי אין הליך תלוי ועומד אותה שעה בשל הפרת הפטנט או ביטולו, ואם תלוי ועומד הליך כזה – רשות של בית המשפט לרשם לדון בבקשה.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

(א) בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לרשם, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו וכן יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיפים 65 ו-66 לחוק.

(ב) לבקשה יצורפו שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם נתבקש התיקון, והתיקון המבוקש מצויין בה, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; צורתם של העתקים תהיה כנדרש בחלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.

(ב) על בקשת רשות לתיקון פירוט פטנט יחולו הוראות תקנות 22(א) עד 22(א2), בשינויים המחויבים.

שמיעת טענות מבקש התיקון

96.  (א)  הרשם יבחן את התיקון המוצע ואם לא שוכנע כי יש להרשות את התיקון, או ראה שיש להתנות תנאים למתן הרשות, יודיע על כך למבקש.

          (ב)  תוך חדשיים מיום שנמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) רשאי המבקש לחזור ולתקן את הפירוט או לדרוש להשמיע טענותיו בפני הרשם; לא תיקן ולא דרש כאמור, יראו כאילו זנח את בקשתו או הסכים לתנאים שקבע הרשם, לפי הענין.

          (ג)   ביקש מבקש התיקון להשמיע את טענותיו, יגיש לרשם יחד עם הודעתו את סיכום טענותיו בכתב, והרשם יקבע מועד לשמיעת הטענות ויודיע על כך למבקש.

פרסום התיקון תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

97.  (א)  הרשה הרשם לתקן את הפירוט – בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש – יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ימסור המבקש לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, עותק אחד של דפי הפירוט שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת, כמו כן יוגש עותק של הפירוט המתוקן על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בתקנה 11(ג).

תק' תשע"ג-2012

          (א1) במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד, עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים שהורשו, מסומנים באופן ברור, וכן עותק מלא נוסף בלא סימונים.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  לא נמסרו העתקים או נמסרו עתקים שאינם תקינים לפי הנדרש בחלק השני לתקנות אלה, יראו כאילו זנח המבקש את בקשתו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

97. (א) הרשה הרשם לתקן את הפירוט - בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש - יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ישלם המבקש תוך חודש ימים ממתן ההודעה את אגרת הפרסום שנקבעה, וימסור לרשם ימסור המבקש לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת, כמו כן יוגש עותק של הפירוט המתוקן על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק.

(ב) לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או לא נמסרו העתקים או נמסרו עתקים שאינם תקינים לפי הנדרש בחלק השני לתקנות אלה, יראו כאילו זנח המבקש את בקשתו.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

(א) הרשה הרשם לתקן את הפירוט – בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש – יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ימסור המבקש לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, שני עתקים עותק אחד של דפי הפירוט שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת, כמו כן יוגש עותק של הפירוט המתוקן על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כאמור בסעיף 11 לחוק כאמור בתקנה 11(ג).

(א1) במקום הגשה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המבקש להגיש באתר ההגשה, כאמור בתקנות 11א עד 11ד, עותק מלא של חלק הבקשה שאליו הוכנסו התיקונים שהורשו, מסומנים באופן ברור, וכן עותק מלא נוסף בלא סימונים.

הודעת התנגדות

98.  רצה אדם להתנגד לתיקון, יודיע על כך לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות.

סדרי הדין בהתנגדות לרשות לתקן פירוט

99.  מסירת הודעה לפי תקנה 98, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעת התנגדות לפי תקנה 98 כמתנגד ואת בעל הפטנט וכן בעל רשיון ייחודי בו, כמבקש.

הגשת פירוט חדש תק' תשע"ו-2015

100. (א)  הרשם רשאי לדרוש ממי שהורשה לתקן פירוט לפי הוראות פרק זה שיגיש את פירוט הפטנט בהתאם להוראות תקנות משנה 22(א) עד 22(א2); על פירוט שיוגש כאמור למלא אחר דרישות החלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.

          (ב)  נדרש בעל הפטנט להגיש פירוט חדש כאמור בתקנת משנה (א), לא ירשום הרשם את דבר התיקון בפנקס כל עוד לא הוגש הפירוט.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 70

החלפת תקנת משנה 100(א)

הנוסח הקודם:

(א) הרשם רשאי לדרוש ממי שהורשה לתקן לפי הוראות פרק זה שיגיש את פירוט הפטנט בשני עתקים כשהתיקון שהורשה מצויין בהם, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; על פירוט שיוגש כאמור למלא אחר דרישות החלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו.

תיקון פירוט לאחר קיבול

101. הוראות פרק זה יחולו גם על בקשה לתקן פירוט של פטנט לאחר קיבול הבקשה אך לפני הענקת הפטנט, ואם הוגשה בקשה כאמור – יינתן הפטנט על האמצאה כפי שתוארה ונתבעה בפירוט המתוקן, אך לא לפני גמר ההליכים בקשר לתיקון.

תיקון הפירוט בהליכי התנגדות

102. (א)  הוגשה בקשה למתן רשות לתקן לאחר קיבול הבקשה אך לפני מתן הפטנט והוגשה לאחר מכן התנגדות למתן הפטנט, או שהוגשה בקשה כאמור בעוד הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים, ימסור המבקש את העתק בקשתו למתנגד תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעת ההתנגדות.

          (ב)  הסכים המתנגד לתיקון המבוקש, יעכב הרשם את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד שיתוקן הפירוט בדרך הקבועה בפרק זה.

          (ג)   המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט.

          (ד)  קיבל הרשם את הבקשה לתקן, יעכב את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד גמר הליכי התיקון ולפי תקנות 95 עד 97, ויראו את ההתנגדות כאילו הוגשה לגבי הפירוט כפי שתוקן.

          (ה)  הוגשה התנגדות למתן רשות לתקן בעוד הליכי התנגדות למתן הפטנט תלויים ועומדים, ידון הרשם בהתנגדויות כולן כאחת זולת אם ביקשו בעלי הדין כי ינהג בדרך אחרת והרשם נוכח כי סביר לעשות כן.

          (ו)   תקנה זו לא תחול אם הסכימו הצדדים כי הבקשה לתקן תידון לאחר ההחלטה בהתנגדות והרשם ראה כי לכאורה יש להתיר את התיקון, ואם הוסכם כך –

(1)   ידון הרשם בהתנגדות כאילו נתקבל התיקון;

תק' תשע"ג-2012

(2)   יפרסם הרשם באתר האינטרנט את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(2) יפרסם הרשם ברשומות באתר האינטרנט את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות.

חלק שמיני: ביטול פטנט

פרק א': הליכי ביטול

בקשת ביטול

103. (א)  בקשה לבטל פטנט תוגש לרשם בכתב ויפורטו בה העילות והעובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו, ויצורפו אליה ראיותיו.

          (ב)  בעת הגשת הבקשה ישלם מבקש הביטול אגרה בשיעור כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב.

הודעה על הליכים

104. (א)  הוגשה בקשה לביטול פטנט והיה תלוי ועומד אותה שעה בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או לביטולו והיה מבקש הביטול בעל דין באותו הליך, יודיע על כך בבקשתו לרשם לבטל את הפטנט, והוא רשאי לצרף את ראיותיו תוך חדשיים מיום ההודעה; לא היה מבקש הביטול צד בהליך יודיע על כך בעל הפטנט ויגיש את טענותיו בכתב רק לאחר שבית המשפט נתן רשות לרשם לדון בבקשה.

          (ב)  בהודעה על קיום ההליכים כאמור יציין מגיש ההודעה את הצדדים להליך בבית המשפט.

          (ג)   כל מי שהוא צד להליכים בבית המשפט ולא הצטרף למבקש הביטול של הפטנט, יראו אותו כמשיב לענין ההליכים בבקשת הביטול.

          (ד)  נמסרה הודעה על קיום הליכים כאמור על ידי מבקש הביטול, לא ימסור בעל הפטנט כתבי טענותיו אלא חדשיים מיום שמסר המבקש רשות מבית המשפט לרשם לדון בענין.

תשובת בעל הפטנט

105. (א)  בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לביטול הפטנט, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.

          (ב)  לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הודעה בטענות מבקש הביטול, זולת אם באותה עת תלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או ביטולו ובעל הפטנט הודיע על כך לרשם ובית המשפט לא נתן רשות לרשם לדון בבקשה.

ראיות בתשובה

106. הוגשו ראיות על ידי בעל הפטנט כאמור בתקנה 105, רשאי מבקש ביטול הפטנט להגיש, תוך חדשיים מיום שנמסרו הראיות לרשם, ראיות בתשובה המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי בעל הפטנט בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות.

סדרי הדין בבקשת ביטול

107. הגשת כתבי טענות וראיות לפי תקנות 103 עד 106, דינה כדין הגשת כתבי טענות וראיות בהליכי התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש הביטול כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.

בקשה לתיקון אגב הליכי ביטול

108. היתה בקשה לתקן פירוט של פטנט תלויה ועומדת בשעה שהוגשה בקשה לבטל את הפטנט, או שהוגשה בקשה לתקן את הפירוט של פטנט בשעה שבקשה לבטל את הפטנט תלויה ועומדת, יחולו סדרי הדין הקבועים בתקנה 102, בשינויים המחוייבים.

פרק ב': מתן תוקף לפטנט מוסף

בקשה למתן תוקף עצמאי לפטנט מוסף

109. ראה בעל פטנט שבוטל על פי הוראות סימן ד' לפרק ד' לחוק או סימן ב' לפרק ז' לחוק להשתמש בזכותו לפי סעיף 48 לחוק, יגיש בקשתו על כך לרשם לא יאוחר מחדשיים מיום שבוטל סופית הפטנט העיקרי.

איחור בתשלום אגרת חידוש

110. לא שילם בעל הפטנט את אגרות החידוש החלות לגבי הפטנט העיקרי, בתקופה שבה היה הוא רשאי להגיש בקשה לפי תקנה 109, רשאי הוא לשלם את אגרת החידוש לא יאוחר מתום התקופה האמורה.

פטנטים מוספים שאינם מהווים שכלול או שינוי זה לעומת זה

111. ראה הרשם כי יש להחיל את הוראות סעיף 48(ב) (2) לחוק לגבי שני פטנטים מוספים או יותר, שהפטנט העיקרי לגביהם בוטל, יודיע הרשם על כך לבעל הפטנטים והוא רשאי לבקש, תוך חודש ימים מתאריך ההודעה, להשמיע את טענותיו בפני הרשם, ולא תחול חובת תשלום אגרה על כל פטנט מוסף לחוד אלא לאחר שהוחלט סופית בענין.

חלק תשיעי: רשיונות כפיה

פרק א': הודעה בדבר ניצול אמצאה

בקשה לדרוש הודעה תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"ו-2015

112. (א)  בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בעותק אחד בטופס מס' 4 שבתוספת הראשונה.

          (ב)  בבקשה יפורטו ענינו של המבקש בבקשה ועובדות המצביעות על היותו לכאורה זכאי לקבלת רשיון כפיה.

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

(א) בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בשני עותקים בטופס מס' 3 שבתוספת השניה ותצורף אליו האגרה שנקבעה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(א) בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בשני עותקים בטופס מס' 3 שבתוספת השניה בעותק אחד בטופס מס' 4 שבתוספת הראשונה.

דרישת ההודעה

113. בדרישת הרשם למסור בהודעה על דבר ניצול האמצאה יידרש בעל הפטנט להשיב על אלה:

(1)  האם מנוצלת האמצאה בישראל בדרך ייצור או בדרך אחרת;

(2)  האם היקף הייצור עונה, לדעת בעל הפטנט, על דרישות הציבור בישראל;

(3)  מקור הייצור;

ויצורף אליה עותק הבקשה לדרישת ההודעה כאמור בתקנה 112.

הודעת בעל הפטנט

114. בעל הפטנט המוסר הודעה בתשובה על דרישה כאמור בתקנה 113 רשאי לצרף אליה מסמכים וחומר ראיות לתמיכתה.

מסירת הודעה למבקש

115. נתקבלה הודעת בעל הפטנט יודיע הרשם על כך למבקש, וכן יודיע לו את פרטי תכנה במידה שהם מתייחסים לשאלה האם קיים ניצול לרעה של המונופולין, ולא יודיע לו פרטים שהם, לדעת הרשם, בגדר סודות מסחריים.

סייג לחומר הראיות

116. בבואו לדון בבקשה למתן רשיון כפיה לא ישתמש הרשם כבחומר ראיה בכל חומר שהוגש לו לפי פרק זה זולת ההודעה שנמסרה לפי תקנה 115.

פרק ב': בקשה לרשיון כפיה

בקשת רשיון כפיה תק' תשע"ג-2012

117. (א)  בקשה לרשיון כפיה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה העילה למתן הרשיון, הגורמים שיש בהם להצדיק את הענקתו והעובדות המראות כי המבקש זכאי לקבלו; לבקשה יצורפו ראיות לביסוס הבקשה ועל יכלתו של המבקש לנצל את האמצאה והיקף הייצור האפשרי.

          (ב)  לענין מסירת עתקי הבקשה לפי תקנה 15 יראו כבעלי דין את בעל הפטנט וכל בעל רשיון הרשום בפנקס.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(א) בקשה לרשיון כפיה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ואגרת פרסום ויפורטו בה העילה למתן הרשיון, הגורמים שיש בהם להצדיק את הענקתו והעובדות המראות כי המבקש זכאי לקבלו; לבקשה יצורפו ראיות לביסוס הבקשה ועל יכלתו של המבקש לנצל את האמצאה והיקף הייצור האפשרי.

פרסום הבקשה תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

118. משפורסם דבר הגשת הבקשה באתר האינטרנט כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

118. משפורסם דבר הגשת הבקשה ברשומות באתר האינטרנט כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון, ובלבד שתשולם האגרה שנקבעה לכך.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

118. משפורסם דבר הגשת הבקשה באתר האינטרנט כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון, ובלבד שתשולם האגרה שנקבעה לכך.

הודעת הצטרפות תק' תשע"ג-2012

119. (א)  רצה אדם להצטרף להליך כמבקש או כמשיב (להלן – המצטרף), יגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הפרסום כאמור בתקנה 118, הודעה, ויפרט בה את ענינו ואת הסעד שהוא מבקש או שהוא תומך בבקשה לתתו; ביקש אדם להצטרף כמבקש, ישלם את האגרה שנקבעה לכך לפי סעיף 117 לחוק.

          (ב)  על מסירת הודעה לפי תקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנה 15.

          (ג)   הצדדים ימסרו לכל מצטרף, תוך חודש מיום שנמסר להם עותק ההודעה לפי תקנת משנה (א), את עתקי כל המסמכים שהוגשו לרשם על ידם עד לאותו יום, ומכאן ואילך יראו את המצטרף בבעל דין לכל דבר וענין.

          (ד)  מי שהגיש הודעת הצטרפות רשאי להגיש לרשם את ראיותיו תוך חדשיים מיום שהגיש את הודעתו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(א) רצה אדם להצטרף להליך כמבקש או כמשיב (להלן - המצטרף), יגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הפרסום כאמור בתקנה 118, הודעה, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בה את ענינו ואת הסעד שהוא מבקש או שהוא תומך בבקשה לתתו; ביקש אדם להצטרף כמבקש, ישלם את האגרה שנקבעה לכך לפי סעיף 117 לחוק.

המשך הליכים

120. (א)  בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לרשיון כפיה, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו.

          (ב)  לא הגיש בעל הפטנט כתב טענות במועד האמור בתקנת משנה (א), יראו כאילו הסכים למתן רשיון הכפיה.

          (ג)   על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש רשיון הכפיה כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש.

פרק ג': עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון כפיה

בקשת עיון מחדש

121. בקשה לעיון מחדש ברשיון כפיה שניתן תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה לבקשת רשיון כפיה, ובעל הפטנט יפרט בכתב טענותיו את העובדות עליהן הוא סומך את בקשתו ויצרף את הראיות לביסוסן.

תשובת בעל הרשיון

122. (א)  בעל הרשיון רשאי להגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו המסמכים כאמור בתקנה 121, את כתב טענותיו וראיותיו לביסוס התנגדותו לבקשה.

          (ב)  לא הגיש בעל הרשיון את המסמכים כאמור בתקנת משנה (א) יראו כאילו הסכים לוותר על הרשיון שניתן לו או לשנותו בהתאם לבקשת בעל הפטנט.

המשך ההליכים

123. (א)  בהליך לפי פרק זה לא יוגשו ראיות נוספות מטעם צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם.

          (ב)  הוגשו כתבי הטענות והראיות, או שהגיש בעל הרשיון כתב טענות בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 122(א), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע עליו לפחות חודש ימים מראש.

          (ג)   על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים או בעל הפטנט כמתנגד ואת בעל הרשיון כמבקש.

חלק עשירי: עורכי פטנטים

פרק א': בחינות

מועדי בחינות תק' תשע"ו-2015

124. (א)  בחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים ייערכו פעמיים בשנה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  הרשם יקבע את המועד המדוייק לעריכת הבחינות ויודיע באתר האינטרנט על כך לפחות חדשיים לפני התאריך שנקבע.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(ב) הרשם יקבע את המועד המדוייק לעריכת הבחינות ויודיע ברשומות באתר האינטרנט על כך לפחות חדשיים לפני התאריך שנקבע.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(א) בחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים ייערכו שלוש פעמים פעמיים בשנה.

מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע תק' תשע"ז-2016

124א. (א) חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים בקריאת פתע במועד שבו נקבעה בחינה בדינים, וכן בן זוג של חייל מילואים כאמור, יהיה זכאי למועד מיוחד לבחינה, בין אם ניגש למועד הבחינה הרגיל ובין אם לאו, בכפוף להוראות תקנה זו.

          (ב)  מועד מיוחד לפי תקנת משנה (א), ייקבע אם זכאים לכך חמישה נבחנים לפחות שנקראו לשירות מילואים בקריאת פתע.

          (ג)   ראה הרשם כי מתקיימים תנאי תקנת משנה (ב), יודיע הרשם, על אף האמור בתקנות 124 ו-126, על מועד הבחינה המיוחד לפי תקנה זו באתר האינטרנט, חודש לפחות לפני המועד שנקבע, והמבקש להיבחן במועד זה יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבועיים לפני אותו מועד.

          (ד)  נקבע מועד מיוחד לבחינה לפי תקנה זו, יבחנו בה אותם הבוחנים שנקבעו לפי תקנה 125 לבחינה במועד הרגיל; אם חל שינוי ברשימת הבוחנים, יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים החדשים לפי תקנה 125.

          (ה)  לעניין תקנה זו –

(1)   "בן זוג" – בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים לפחות;

(2)   "שירות מילואים בקריאת פתע" – אחד מאלה:

(א)   שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים) שמשכו 7 ימים או יותר בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;

(ב)   שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים שמשכו 7 ימים או יותר בהתראה קצרה מ-72 שעות בחודשיים שקדמו למועד הבחינה;

(ג)    שירות מילואים לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים או שירות מילואים בהתראה קצרה מ-72 שעות, שחל כולו או חלקו במועד הבחינה עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו.

          (ו)   הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו תובא לידיעת הנבחנים באתר האינטרנט.

מיום 29.11.2016

תק' תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7721 מיום 30.10.2016 עמ' 41

הוספת תקנה 124א

קביעת בוחנים

125. הודיע הרשם על מועד בחינה יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים שבחר מתוך הרשימה ואת המקצועות שבהם יבחנו ויודיע על כך לרשם.

בקשה להיבחן

126. (א)  המבקש להיבחן במועד פלוני יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחודש לפני אותו מועד, יציין בהודעתו את הנושאים שירצה להיבחן בהם ויצרף להודעתו את אגרת הבחינה.

תק' תשע"ו-2015

          (א1) בהודעה לפי תקנת משנה (א), ימסור המבקש להיבחן את מענו למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסר אותו לרשות קודם לכן; לחילופין רשאי המבקש להיבחן למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות, למעט תעודת עורך פטנטים.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  לענין הבחינה בשפות יודיע המבקש באיזו שפה בנוסף לשפה העברית הוא מבקש להיבחן.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(א1) בהודעה לפי תקנת משנה (א), ימסור המבקש להיבחן את מענו למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסר אותו לרשות קודם לכן; לחילופין רשאי המבקש להיבחן למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הוא מעוניין לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות, למעט תעודת עורך פטנטים.

(ב) לענין הבחינה בשפות יודיע המבקש באילו שתי שפות באיזו שפה בנוסף לשפה העברית הוא מבקש להיבחן.

אישור בחינה

127. הרשם יאשר קבלתה של ההודעה ויודיע לנבחן על מקום הבחינה.

חומר הבחינה בדינים

128. הבחינה תיערך בעל פה בנושאים הבאים:

(1)  דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל;

(2)  עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל;

(3)  עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות;

(4)  עיקרי הדינים הבין-לאומיים בשטח ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי;

(5)  דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם.

בחינה בשפות

129. הבחינה בשפות תהיה בכתב ותכלול –

תק' תשמ"א-1981 תק' תשע"ו-2015

(1)  כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן באחת מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;

תק' תשע"ו-2015

(2)  תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים באחת מן השפות האמורות בפסקה (1), לפי בחירת הנבחן;

תק' תשמ"א-1981 תק' תשע"ו-2015

(3)  תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לאחת מהשפות האמורות לפי בחירת הנבחן.

מיום 7.7.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4249 מיום 7.7.1981 עמ' 1180

(1) כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן באחת מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;

(1) כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן בשתיים מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;

(2) תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים בשתיים מן השפות האמורות בפסקה (1), לפי בחירת הנבחן;

(3) תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לאחת מהשפות האמורות, לפי בחירת הנבחן.

(3) תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לשתיים מהשפות האמורות לפי בחירת הנבחן.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(1) כתיבת תיאור טכני, בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן בשתיים באחת מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית, לפי בחירת הנבחן;

(2) תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים בשתיים באחת מן השפות האמורות בפסקה (1), לפי בחירת הנבחן;

(3) תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לשתיים לאחת מהשפות האמורות לפי בחירת הנבחן.

עריכת פירוט תק' תשע"ו-2015

130. הנבחן יידרש לערוך בשפה רשמית או באנגלית לפי בחירתו פירוט המתאר אמצאה עליה יתנו לו בכתב הסברים ופרטים, ועל הפירוט למלא אחר דרישות החוק והתקנות בקשר לתכנו ולצורתו.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

130. הנבחן יידרש לערוך בשפה רשמית או באנגלית לפי בחירתו פירוט המתאר אמצאה עליה יתנו לו בכתב הסברים ופרטים, ועל הפירוט למלא אחר דרישות החוק והתקנות בקשר לתכנו ולצורתו.

תוצאות הבחינה

131. (א)  מיד עם סיום הבחינה בעל פה יקבעו הבוחנים את מסקנותיהם ויגישו אותם לרשם.

          (ב)  הבחינות בכתב ייבדקו על ידי הבוחנים ותוצאות הבדיקה יימסרו לרשם.

          (ג)   הרשם יודיע לנבחן בכתב על תוצאות הבחינות.

תק' תשע"ו-2015

          (ד)  נכשל אדם בבחינה, בכולה או במקצתה, רשאי הוא לבקש להיבחן שנית בה או בחלק שבו נכשל.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(ד) נכשל אדם בבחינה, בכולה או במקצתה, רשאי הוא לבקש להיבחן שנית בה או בחלק שבו נכשל, כתום ששה חדשים לפחות מיום הבחינה.

פרק ב': הפטורים מבחינות

פטור מבחינה בדיני חוץ

132. יהיה פטור מחובת בחינה בנושאים הנוגעים לדיני חוץ מי שמוצאו מחוץ לארץ ושהיה מורשה לעסוק בעריכת פטנטים לפי דיני ארץ מוצאו, אם לפי דיניה נחוץ היה להראות ידיעה באותם דינים לצורך קבלת אותה הרשאה.

פטור מבחינה בשפה העברית

133. יהיה פטור מחובת בחינה בשפה העברית מי שסים חוק לימודיו בארץ בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מי שלמד בחוץ לארץ בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו, בחלק ניכר, עברית.

פטור מבחינה בשפה זרה

134. יהיה פטור מחובת בחינה באחת מן השפות הזרות מי שסיים חוק לימודיו בבית ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אם לימודיו נערכו שם באותה שפה זרה, או מי שלמד אותה שפה זרה בהיקף נרחב בלימודים סדירים בבית ספר או במוסד להשכלה גבוהה, וניתנה לו תעודה על כך.

הוכחת ידיעות בדרך אחרת

135. רצה אדם להוכיח כי יש לו הידיעות הדרושות, כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, בחלקן או במלואן, כיוון שרכש אותן במוסד להשכלה גבוהה או במוסד אחר בלימודים סדירים וניתנה לו תעודה על כך, רשאי להגיש בקשה לשר המשפטים[2] ויצרף לה את המסמכים התומכים בבקשתו.

פרק ג': התמחות

התמחות תק' תשע"ו-2015

136.  (א)  מאמן יודיע לרשות על מתמחה עם תחילת התמחותו, ולא יאוחר מחודש לאחר מכן; ההודעה תפרט את מענם של המאמן ושל המתמחה למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסרו אותם לרשות קודם לכן; לחלופין רשאים המאמן או המתמחה למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הם מעוניינים לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות הנוגעים לאותה התמחות, למעט תעודת עורך פטנטים.

תק' תשע"ו-2015

          (א1) להוכחת התמחות תשמש תעודה מאת המאמן ובה יפורטו סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה בשבוע, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו – אם היתה כזו; הרשם רשאי לדרוש מהמתמחה להראות חמש דוגמאות משטחים שונים של עבודה של עורך פטנטים, שביצע בתקופת ההתמחות תחת השגחת מאמנו ולפי הוראותיו.

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012 תק' תשע"ו-2015

          (ב)  הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שהתמחה ברשות הפטנטים.

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שהתמחה בלשכת ברשות פטנטים.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

136. (א) מאמן יודיע לרשות על מתמחה עם תחילת התמחותו, ולא יאוחר מחודש לאחר מכן; ההודעה תפרט את מענם של המאמן ושל המתמחה למסירת מסמכים והודעות כאמור בתקנה 16(א), אם לא מסרו אותם לרשות קודם לכן; לחלופין רשאים המאמן או המתמחה למסור כתובת דואר אלקטרוני, אם הם מעוניינים לקבל בדרך זו מהרשות מסמכים והודעות הנוגעים לאותה התמחות, למעט תעודת עורך פטנטים.

(א) (א1) להוכחת התמחות תשמש תעודה מאת המאמן ובה יפורטו סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה בשבוע, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו – אם היתה כזו; הרשם רשאי לדרוש מהמתמחה להראות חמש דוגמאות משטחים שונים של עבודה של עורך פטנטים, שביצע בתקופת ההתמחות תחת השגחת מאמנו ולפי הוראותיו.

(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שהתמחה ברשות פטנטים ברשות הפטנטים.

 

קיצור תקופת התמחות

137. תקופת ההתמחות תקוצר בשלושה חדשים לכל שנה שבה עבד המבקש בחוץ לארץ במשרד עורך פטנטים או במחלקת פטנטים של מפעל תעשייתי, ובלבד שהתקופה המקוצרת הכוללת לא תעלה על שמונה עשר חודש.

פרק ד': רישום בפנקס עורכי הפטנטים

בקשת הרישום

138. המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים יגיש בקשתו לרשם ויצרף לה את המסמכים המעידים שנתקיימו בו כל התנאים האמורים בסעיף 142 לחוק.

רישום תק' תשע"ג-2012

139. ראה הרשם כי התקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא, ירשום את שמו בפנקס, ודבר הרישום יפורסם באתר האינטרנט.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

החלפת תקנה 139

הנוסח הקודם:

הודעה על כשירות לרישום

139. מצא הרשם כי נתקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא, יודיע על כך למבקש.

תק' תשע"ג-2012

140. (נמחקה).

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

מחיקת תקנה 140

הנוסח הקודם:

אגרת פרסום

140. מבקש שנמסרה לו הודעה לפני תקנה 139 ישלם את אגרת הפרסום שנקבעה ומששילם אותה יירשם שמו בפנקס ודבר הרישום יפורסם ברשומות.

פנקס עורכי הפטנטים תק' תשע"ג-2012

141. הרשם ינהל באתר האינטרנט פנקס שיירשמו בו שמותיהם של כל עורכי הפטנטים הרשומים בישראל, מעניהם, תאריכי רישומם ופרטים על חידוש הרישום או מחיקתו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

141. הרשם ינהל באתר האינטרנט פנקס שיירשמו בו שמותיהם של כל עורכי הפטנטים הרשומים בישראל, מעניהם, תאריכי רישומם ופרטים על חידוש הרישום או מחיקתו.

אגרות שנתיות

142. (א)  עורך פטנטים הרשום בפנקס ישלם, לפני האחד בינואר שבכל שנה את האגרה השנתית שנקבעה.

תק' תשע"ג-2012

          (ב)  בעד פיגור בתשלום האגרה תשולם תוספת בשיעור של 5% לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה חמש שנים, יימחק שמו מן הפנקס.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(ב) בעד פיגור בתשלום האגרה תשולם תוספת בשיעור של שליש האגרה השנתית לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה שנה אחת, יימחק שמו מן הפנקס 5% לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך פטנטים שלא שילם את האגרה חמש שנים, יימחק שמו מן הפנקס.

תק' תשע"ג-2012

143. (בוטלה).

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

ביטול תקנה 143

הנוסח הקודם:

פרסום רשימת עורכי הפטנטים

143. (א) חודש לאחר המועד לתשלום האגרה השנתית יפרסם הרשם ברשומות את שמותיהם של עורכי הפטנטים ששילמו את האגרה במועדה.

(ב) עורך פטנטים ששילם את האגרה באיחור, יפורסם שמו לאחר שישלם את אגרת הפרסום שנקבעה.

רישום מחדש

144. מי שנמחק שמו מן הפנקס לפי תקנה 142 יוכל לבקש להירשם מחדש לאחר שימלא את כל התנאים הדרושים לכך, ובלבד שלא יחוייב להיבחן מחדש כאמור בסעיף 143 לחוק.

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

חלק אחד-עשר: הרשות והרשם

מיום 1.6.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7121 מיום 17.5.2012 עמ' 1166

חלק אחד-עשר: הלשכה הרשות והרשם

פרק א': רישום בפנקס ותיקוני מסמכים

פנקס הפטנטים

145. אלה הפרטים שיירשמו בפנקס הפטנטים לענין כל פטנט:

(1)  השם, המען, ומען למסירת מסמכים בישראל של בעל הפטנט או בעל כל זכות בפטנט;

תק' תשע"ג-2012

(2)  שם האמצאה, תאריך הבקשה, ואם נדרש דין קדימה – מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שנתנה לה הרשות שאליה הוגשה, תאריך פרסום קיבול הבקשה לפי סעיף 26 לחוק, תאריך מתן הפטנט, תאריך מתן צו הארכה לפי החוק, דבר הגשת התנגדות למתן צו הארכה, דבר הגשת בקשה לשינוי תקופת תוקף צו הארכה או לביטולו;

תק' תשע"ג-2012

(3)  אגרות חידוש ששולמו, תיקונים בפירוט הפטנט, פקיעת תוקף, פקיעת תוקף צו הארכה, החזר תוקף, דבר הגשת בקשה לביטול הפטנט וביטול הפטנט;

(4)  מתן זכות קנין מלאה או חלקית בפטנט או שיעבודה, ושמו ומענו של מי שהזכות ניתנה לו ותאריך הנתינה; לענין פסקה זו, מתן זכות קנין - הענקתה, העברתה או תסיבתה של כל זכות בפטנט או מתן רשיון בו, בין ייחודי ובין לא ייחודי;

(5)  כל פרט אחר שנתבקש הרשם לרשמו, אם לדעתו יש לציבור ענין בפרסומו.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 216

(2) שם האמצאה, תאריך הבקשה, תאריך מתן הפטנט, ואם נדרש דין-קדימה - מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה;

(2) שם האמצאה, תאריך הבקשה, ואם נדרש דין קדימה – מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן זיהוי אחר שנתנה לה הרשות שאליה הוגשה, תאריך פרסום קיבול הבקשה לפי סעיף 26 לחוק, תאריך מתן הפטנט, תאריך מתן צו הארכה לפי החוק, דבר הגשת התנגדות למתן צו הארכה, דבר הגשת בקשה לשינוי תקופת תוקף צו הארכה או לביטולו;

(3) אגרות חידוש ששולמו, תיקונים בפירוט הפטנט, פקיעת תוקף, פקיעת תוקף צו הארכה, החזר תוקף, דבר הגשת בקשה לביטול הפטנט וביטול הפטנט;

רישום שינויים תק' תשע"ג-2012

146. (א)  בקשה לרשום שינויי פרטים כאמור בתקנה 145(1) תוגש לרשם ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה וכן האגרה שנקבעה, ורשאי הרשם לדרוש פרטים או ראיות נוספים להנחת דעתו כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש; הוגשה בקשה כאמור לתיקון טעות סופר, לא תיגבה אגרה בעדה.

          (ב)  הוגשה הבקשה על ידי מי שאינו הבעל הרשום או בעל רשיון ייחודי ושלא מטעמם או בהסכמתם, ימציא להם המבקש עותק מבקשתו ומן המסמכים שצורפו אליה.

          (ג)   לא הודיע מי שנמסר לו עותק מהבקשה לפי תקנת משנה (ב) על התנגדותו לרישום תוך חודש מיום שנמסרו לו המסמכים כאמור בתקנת משנה (ב) ונוכח הרשם כי אותם מסמכים אכן נמסרו לו, יראו כאילו הסכים לבקשה.

          (ד)  הודיע הבעל הרשום על התנגדותו לתיקון המבוקש יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

(א) בקשה לרשום שינויי פרטים כאמור בתקנה 145(1) תוגש לרשם ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה וכן האגרה שנקבעה, ורשאי הרשם לדרוש פרטים או ראיות נוספים להנחת דעתו כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש; הוגשה בקשה כאמור לתיקון טעות סופר, לא תיגבה אגרה בעדה.

רישום זכות קנין תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

147. (א)  בקשה לרישום קבלת זכות קנין תוגש לרשם בעותק אחד בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה.

          (ב)  הרשם ירשום את העברת הזכות אם נוכח כי אכן המסמכים תקינים והזכות הועברה.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

(א) בקשה לרישום קבלת זכות קנין תוגש לרשם בשני עתקים בעותק אחד בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה, ותהא חתומה ביד מקבל ההעברה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(א) בקשה לרישום קבלת זכות קנין תוגש לרשם בעותק אחד בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה, ותהא חתומה ביד מקבל ההעברה.

קבלת נסחים ומסמכים

148. בקשה לקבלת נסח מאושר מהפנקס תוגש בכתב ותצורף אליה האגרה שנקבעה.

תיקון רשומות ומסמכים תק' תשע"ג-2012

149. (א)  בקשה לתיקון כל רשומה או מסמך שאין לגביה הוראה במקום אחר בחוק או בתקנות אלה, תוגש לרשם בעותק אחד בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה התיקון המבוקש ונימוקי הבקשה; נוכח הרשם כי ראוי להתיר את התיקון, יפעל לפי הוראות תקנה זו.

תק' תשע"ו-2015

          (ב)  ראה הרשם כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש כי התיר או ביצע את התיקון.

          (ג)   היה הרשם סבור כי מבקש פטנט, בעל פטנט, בעל רשיון או בעל רשיון כפיה, או כל בעל זכות אחרת בפטנט, עלול להיפגע מהתיקון ימסור להם הרשם הודעה על התיקון המבוקש.

          (ד)  תוך חודש מיום שנמסרה לאדם הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא להגיש התנגדות לתיקון ויפרט בכתב טענותיו את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ויצרף אליו את ראיותיו.

          (ה)  הוגשה התנגדות כאמור, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

(א) בקשה לתיקון כל רשומה או מסמך שאין לגביה הוראה במקום אחר בחוק או בתקנות אלה, תוגש לרשם בשני עתקים בעותק אחד בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה התיקון המבוקש ונימוקי הבקשה; נוכח הרשם כי ראוי להתיר את התיקון, יפעל לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

(ב) ראה הרשם כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש, על גבי אחד מעתקי הבקשה, כי התיר או ביצע את התיקון.

תק' תשע"ג-2012

פרק א'1: פרסום באתר האינטרנט

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

הוספת פרק א'1

תק' תשע"ו-2015

149א. (בוטלה).

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

הוספת תקנה 149א

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

ביטול תקנה 149א

הנוסח הקודם:

פרסום באתר האינטרנט

149א. נקבעה חובה בחוק או על פיו לפרסם מידע באתר האינטרנט, יפורסם המידע באתר האינטרנט האמור בסעיף 166א לחוק.

שמירת המידע תק' תשע"ג-2012 תק' תשע"ו-2015

149ב. מידע שפורסם באתר האינטרנט לפי חובה בחוק או על פיו יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד שנוסף על האמור בסעיף 166א לחוק –

(1)  המערכת מגובה באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי נשמר בנפרד מהמערכת;

(2)  ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת קובץ המכיל את המידע שפורסם בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ערב הפרסום, תיחשב כאמצעי סביר להגנה מפני שינויים.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

הוספת תקנה 149ב

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

149ב. מידע שפורסם כאמור בתקנה 149א באתר האינטרנט לפי חובה בחוק או על פיו יישמר במערכת ממוכנת שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד המשפטים, ובלבד שנוסף על האמור בסעיף 166א לחוק –

פרק ב': הרשם והבוחנים

השגה על פעולות של בוחן תק' תשע"ו-2015

150. המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לענין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם בתוך חודש מיום שניתנה לו הודעה על פעולת הבוחן ויפרט בה את הפעולה של הבוחן מושא ההשגה; על ההשגה יחולו תקנות 47 ו-48 בשינויים המחויבים.

מיום 25.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 25.11.2012 עמ' 217

150. המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לענין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם בשני עתקים ויפרט בה את הפעולה של הבוחן נשוא ההשגה; הרשם רשאי להורות למבקש להגיש סיכום טענותיו בכתב לגבי אותו ענין, אם ראה כי הדבר דרוש לשם יעילות הדיון בהשגה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 71

החלפת תקנה 150

הנוסח הקודם:

השגה על פעולות של בוחן

150. המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לענין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם ויפרט בה את הפעולה של הבוחן נשוא ההשגה; הרשם רשאי להורות למבקש להגיש סיכום טענותיו בכתב לגבי אותו ענין, אם ראה כי הדבר דרוש לשם יעילות הדיון בהשגה.

החלטת הרשם בהשגה תק' תשע"ו-2015

151.  החלטת הרשם בהשגה לפי תקנה 150 תינתן בכתב מנומק ותימסר למבקש.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 72

החלפת תקנה 151

הנוסח הקודם:

תשובת הרשם על השגה

151. הרשם ישיב על ההשגה בכתב מנומק.

תק' תשע"ו-2015

152.  (בוטלה).

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 72

ביטול תקנה 152

הנוסח הקודם:

בקשה להשמיע טענות

152. המשיג שנמסרה לו תשובה לפי תקנה 151 רשאי, תוך חודש מיום שנמסרה לו התשובה כאמור, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם; ביקש כך, יועיד לו הרשם מועד לשמיעת טענותיו ויודיע לו על כך לפחות עשרה ימים מראש, וזולת אם המשיג הסכים למועד קצר יותר.

פרק ג': קבלת היתרים לענין פרק ו' לחוק

פניה

153. בקשה להיתר לפי סעיפים 98(1) או 103 לחוק תוגש לרשם והוא יעבירם לתעודתם.

חלק שנים-עשר: ועדות

פרק א': ועדות ערר

הגדרות

154. בפרק זה –

          "ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיפים 96 או 101 לחוק;

          "צו" - צו לפי סעיפים 94 או 99 לחוק;

          "השר" - שר הבטחון או השר שקבעה הממשלה לפי סעיף 112 לחוק, לפי הענין.

הגשת הודעת ערר תק' תק' תשע"ו-2015

155.  (א)  ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 10א, ערר יוגש לפי תקנה 11 בלבד ובארבעה עותקים; על הגשת הודעת ערר ותשובה לערר לא תחול תקנה 11(ד).

מיום 1.4.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 710

155. ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם בארבעה עתקים בצירוף האגרה הקבועה.

 

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 72

החלפת תקנה 155

הנוסח הקודם:

הגשת הודעת ערר

155. ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם בארבעה עתקים.

פרטי הודעת הערר

156. (א)  הודעת הערר תפרט –

(1)   את שמו ומענו של העורר וכן מען למסירת מסמכים;

(2)   את המספר והתאריך של הבקשה למתן הפטנט, נושא הצו ואת שם האמצאה;

(3)   את התאריך שבו נדחה ערר קודם - אם היה, ומספר התיק;

(4)   את נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה נפרדת ובקיצור.

          (ב)  הודעת הערר תהא חתומה ביד המבקש.

          (ג)   להודעת הערר יצורפו מסמכים אלה, בארבעה עתקים כל אחד:

(1)   תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר;

(2)   העתק הצו שעליו הוא עורר.

          (ד)  השר שנתן את הצו יצויין בהודעת הערר כמשיב.

המצאת ההודעה למשיב

157. הרשם ימציא עותק של הודעת הערר למשיב וליושב ראש הועדה.

תשובת המשיב

158. (א)  המשיב רשאי להגיש לרשם בארבעה עתקים, תוך חודש מהיום שבו הומצא לו עותק הודעת הערר כאמור, תשובה מנומקת הנתמכת בתצהיר.

          (ב)  הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימציא הרשם לעורר עתקים מהתשובה והתצהיר.

קביעת מועד לשמיעת הערר

159. יושב ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערר, מועד לשמיעת ערר, וימסור לעורר ולמשיב הודעה מוקדמת של חמישה עשר יום לפחות בדבר המועד שקבע כאמור.

התייצבות לחקירה שכנגד

160. (א)  בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר.

          (ב)  בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הערר, את המצהיר שנדרש לחקירה שכנגד כאמור.

          (ג)   לא הביא בעל דין את המצהיר לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב), או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק.

שמיעת טענות הצדדים

161. (א)  הועדה תשמע תחילה את טענות העורר, ולאחר מכן את טענות המשיב.

          (ב)  הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב ככל שהדבר ייראה לה.

דיון שלא בפני בעלי הדין

162. הוזמנו בעלי דין כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 166, יחולו הוראות אלה:

(1)   התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב;

(2)   לא התייצב העורר, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר.

טענת פגם לנימוקים שבכתב

163. (א)  בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הודעת הערר, אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.

          (ב)  נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות לעורר לתקן את הפגם בתנאים שתקבע.

הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב

164.  בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרוש לשם עשיית הצדק.

בקשת ביניים בפני הוועדה תק' תשע"ו-2015

164א. על בקשת ביניים בפני הוועדה יחולו הוראות תקנה 5א, ואולם סמכויות הרשם לפי תקנה 5א(א) עד (ב) ו-(ד) עד (ו) יהיו נתונות ליושב ראש הוועדה, והסמכות לפי תקנה 5א(ח) תהיה נתונה לוועדה, בכפוף לאמור בתקנה 165.

מיום 20.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7562 מיום 21.10.2015 עמ' 72

הוספת תקנה 164א

סמכויות יושב ראש הועדה

165. יושב ראש הועדה רשאי –

(1)  להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה;

(2)  להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה.

דחיית הבירור

166. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, ומשהחלה בשמיעתו – לדחות את המשך הדיון בו אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם עשיית צדק.

החלטת הועדה

167. (א)  הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות.

          (ב)  החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה.

          (ג)   העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור למערער את נימוקי ההחלטה בכתב.

הוצאות הערר

168. הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הערר ולקבוע על מי יוטלו.

מיזוג עררים

169. הועדה רשאית למזג עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם –

(1)   העררים הוגשו על צו אחד או בנוגע לאותה בקשה למתן פטנט; או

(2)   כרוכות בהם בעיות חוק זהות או דומות או בעיות עובדה זהות או דומות.

צירוף בעלי דין

170. הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון בערר שלפניה, לצרף כעורר או כמשיב כל אדם הנראה לה מעונין בערר.

פרק ב': הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים

הגדרות

171. בפרק זה –

          "הועדה" – הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שנתמנתה לפי סעיף 109 לחוק;

תק' תשע"ו-2015

          &