נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקדון על מכלי משקה, תשס"א-2001

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – פיקדון על מכלי משקה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

חובות סימון

סעיף 2

2

Go

חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים

סעיף 3

2

Go

מועדים ודרכים לדיווח לפי סעיף 10

סעיף 4

2

Go

העברה לקרן של הפרשי סכומי פיקדון

סעיף 5

2

Go

דיווח של תאגיד המיחזור

סעיף 6

2

Go

רישום ועיון

סעיף 6א

2

Go

שינוי יעדי איסוף

סעיף 6ב

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

תוספת ראשונה

3

Go

תוספת שניה


תקנות הפיקדון על מכלי משקה, תשס"א-2001*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א), 22(א) ו-23(א)(3), (5) ו-(ב) לחוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה –

           "מכל משקה מלא" – כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק;

תק' תשס"ג-2002

           "רבעון" – תקופה של 3 חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.

מיום 23.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 318

הוספת הגדרת "רבעון"

חובות סימון

2.    הסימון שיוטבע או יודפס לפי סעיף 3 לחוק, על מכלי משקה החייבים בפיקדון, או על תווית שעליהם, יהיה כמפורט להלן:

(1)  המילים "חייב בפיקדון" יופיעו בגודל שיכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-2 סנטימטרים רבועים;

(2)  סכום הפיקדון יופיע באותיות ובספרות שגודלן יכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-0.5 סנטימטרים רבועים;

(3)  נוסף על כך יהיה על מכלים כאמור סימון בשיטת ברקוד שיוטבע בו מידע לזיהוי מדינת הייצור, החברה המייצרת, סוג המכל וספרת ביקורת;

(4)  על גבי מכלי משקה העשויים חומר פלסטי או מתכת, יוטבע או יודפס, באופן הנראה לעין ובגודל שלא יפחת מ-1 סנטימטר רבוע, סימון כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה לצד כל חומר שפורט בטור א'.

חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים

3.    (א)  יצרן, יבואן, או בית עסק ימחזר את מכלי המשקה הריקים שהגיעו לידיו, באופן שכמות מכלי המשקה הממוחזרים לא תפחת מ-90%.

           (ב)  יצרן, יבואן או בית עסק כאמור בתקנת משנה (א) ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, על מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזר לפי טופס 1 שבתוספת השניה.

           (ג)   לגבי בית עסק, חובת מיחזור כאמור בתקנת משנה (א) לא תחול על מכלי משקה ריקים שהגיעו לידיו ושהוא החזיר ליצרן או יבואן המקיים חובת מיחזור כאמור.

מועדים ודרכים לדיווח לפי סעיף 10(א)

4.       (א)  דיווח של יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור כאמור בסעיף 10(א) לחוק, יוגש, במקום במועדים כאמור בו, כמפורט כלהלן:

תק' תשס"ג-2002

(1)   דיווח רבעוני, שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום הרבעון שלגביו הוגש;

תק' תשס"ג-2002

(2)   דיווח שנתי שיוגש עד יום 1 במרס – לגבי השנה הקודמת.

           (ב)  דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לפי טופס 2 שבתוספת השניה; דיווח כאמור בתקנת משנה (א)(2) יוגש כשהוא מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו לפי חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955.

מיום 23.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 318

(א) דיווח של יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור כאמור בסעיף 10(א) לחוק, יוגש, במקום במועדים כאמור בו, כמפורט כלהלן:

(1) דיווח חודשי שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום החודש שלגביו הוגש;

(1) דיווח רבעוני, שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום הרבעון שלגביו הוגש;

(2) דיווח שנתי שיוגש לא יאוחר מה-31 בחודש ינואר – לגבי השנה שקדמה לה.

(2) דיווח שנתי שיוגש עד יום 1 במרס – לגבי השנה הקודמת.

העברה לקרן של הפרשי סכומי פיקדון

5.    יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור יעביר לקרן, במועד העברת הדיווח כאמור בתקנה 4(א)(1), את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבה לפי סעיף 4(א) לחוק לבין סכומי הפיקדונות שהחזיר לפי סעיף 7 לחוק, בחודש שאליו מתייחס הדיווח.

דיווח של תאגיד המיחזור

6.    דיווח של תאגיד מיחזור לפי סעיף 10(א1) לחוק יוגש לפי טופס 3 שבתוספת השניה.

רישום ועיון תק' תשס"ג-2002

6א.     (א)  יצרן, יבואן או תאגיד מיחזור, לפי הענין, ינהל רישום מסודר של הענינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10(א) ו-(א1) לחוק ולפי תקנות 3(ב) ו-4.

           (ב)  רישום כאמור בתקנת משנה (א), יהיה פתוח לעיון הממונה בשעות העבודה המקובלות והוא יהיה רשאי לקבל העתק נכון ממנו.

מיום 23.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 318

הוספת סעיף 6א

שינוי יעדי איסוף תק' תשס"ג-2002

6ב.     על אף האמור בסעיף 8ב(א) לחוק, לענין יעדי איסוף של תאגיד מיחזור, יהיו יעדי האיסוף כלהלן:

(1)  50% לפחות – עד יום ט"ז בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002);

(2)  60% לפחות – עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);

תק' תשס"ה-2005

(3)  62% לפחות – עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);

תק' תשס"ו-2005

(4)  62% לפחות עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005);

תק' תשס"ז-2007

(4א)        65% לפחות – עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);

תק' תשס"ח-2008

(4ב)        66% לפחות – עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);

תק' תשס"ט-2008

(4ג) 66% לפחות – עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);

תק' תשס"ז-2007 תק' תשס"ח-2008 תק' תשס"ט-2008

(5)  85% לפחות – עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2009.

מיום 23.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 318

הוספת סעיף 6ב

מיום 23.2.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452

(3) 70% 62% לפחות – עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);

מיום 4.12.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6440 מיום 4.12.2005 עמ' 124

(4) 80% 62% לפחות עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005);

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 429

(4א) 65% לפחות עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);

(5) 85% לפחות – עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2006 2007.

מיום 30.12.2007

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 520

(4ב) 66% לפחות – עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007);

(5) 85% לפחות – עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2007 2008.

מיום 30.12.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6735 מיום 31.12.2008 עמ' 272

(4ג) 66% לפחות – עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008);

(5) 85% לפחות – עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2008 2009.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום כניסת החוק לתוקף.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(4))

תוספת שניה

טופס 1

(תקנה 3(ב))

דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, תשס"א-2001

דיווח על מחזור מיצרן, יבואן או בית עסק לחודשים (6)

שם היצרן/היבואן/בית העסק:

מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:

שם המפעל הממחזר:

* מחק את המיותר

                 מספר מכלי משקה               מספר מכלי משק החישוב אחוז מכלי המשקה

 חודש          ריקים שהוחזרו                   ריקים שהועברו למיחזור הריקים שהועברו למיחזור

                   

סך הכל

הצהרה

אני החתום מטה  מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

    

              תאריך                      שם החותם ותפקידו              חתימה וחותמת

תק' תשס"ג-2002

טופס 2

(תקנות 4(ב) ו-5)

דיווח רבעוני או שנתי לפי תקנות הפיקדון על מכלי המשקה, תשס"א-2001

דיווח יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור

שם היצרן/היבואן/ בית העסק:

מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:

שם המפעל הממחזר:

* מחק את המיותר

חישוב ההפרש

בין מספר מכליסך הכל הפרשים

             מספר מכלי                        מספר מכלימשקה שנמכרוסכומי פיקדונות

               משקה מלאים                           משקה ריקים לבין מספר שנגבו לבין

רבעון       שנמכרו ושבעדם                      שהוחזרו ושבעדםמכלי משקהסכומי פיקדונות

או שנה     יש לגבות פיקדון                       הוחזר פיקדון שהוחזרו שהוחזרו

הצהרה

אני החתום מטה מס' זהות  מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק  מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

    

              תאריך                      שם החותם ותפקידו              חתימה וחותמת

בדיווח שנתי, יאושרו החישובים בידי רואה חשבון.

טופס 3

(תקנה 6)

דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, תשס"א-2001

דיווח תאגיד מיחזור לחודשים (6)

שם התאגיד:

מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:

* מחק את המיותר

מספר מכליחישוב אחוז

שם היצרן                                     משקה מלאים מספר מכלימכלי המשקה

או היבואן,                                   מס' עוסק............ שנמכרו ושבעדם משקה ריקיםהריקים מסך

שם המנכ"ל                                  מורשה/ מס' ח"פ/  צריך היה  שבגינם הוחזרמכלי המשקה

 וכתובת                                    מס' רישיון עסק............. לגבות פיקדון  פיקדון המלאים

סך הכל

הצהרה

אני החתום מטה מס' זהות  מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק  מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים.

    

              תאריך                      שם החותם ותפקידו              חתימה וחותמת

י"ב בשבט תשס"א (5 בפברואר 2001)                                  דליה איציק

                                                                                                           השרה לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 505.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6215 מיום 23.12.2002 עמ' 318 – תק' תשס"ג-2002.

ק"ת תשס"ה מס' 6372 מיום 23.2.2005 עמ' 452 – תק' תשס"ה-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6440 מיום 4.12.2005 עמ' 124 – תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ז מס' 6549 מיום 1.1.2007 עמ' 429 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6648 מיום 17.2.2008 עמ' 519 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 30.12.2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6735 מיום 31.12.2008 עמ' 272 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 30.12.2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות