נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

 

 

בריאות – שרותי רווחה – מעונות

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

רשיון ניהול

Go

2

סעיף 3

מעונות שניהולם פטור מרשיון

Go

3

סעיף 4

מעון מעורב

Go

3

סעיף 5

בקשה לרשיון

Go

3

סעיף 6

ביטול רשיון וסגירת מעון

Go

3

סעיף 6א

ערר

Go

3

סעיף 7

פיקוח

Go

3

סעיף 7א

פיקוח במעון יום לפעוטות

Go

4

סעיף 8

הודעה על החזקת ילד

Go

4

סעיף 9

עונשין

Go

4

סעיף 9א

צו שיפוטי לביטול רשיון ולסגירת מעון

Go

4

סעיף 9ב

ביצוע

Go

4

סעיף 9ג

שמירת סמכות

Go

4

סעיף 9ד

סייג לתחולה

Go

4

סעיף 10

הוראות מעבר

Go

4

סעיף 12

ביצוע ותקנות

Go

4

 


חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "השר" – שר העבודה והרווחה[1];

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת הגדרת "השר"

          "ילד" – מי שלא מלאו לו 14 שנה;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

          "זקן" – מי שהגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

מיום 1.4.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 בעמ' 51 (ה"ח 64)

החלפת הגדרת "זקן"

הנוסח הקודם:

"זקן" – גבר שמלאו לו 65 שנה ואשה שמלאו לה 60 שנה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "טיפול" – טיפול סוציאלי או פסיכוסוציאלי;

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת הגדרת "טיפול"

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "מוסד רפואי" – כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת הגדרת "מוסד רפואי"

          "מקום מגורים" – מקום שבו אדם ישן דרך קבע;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "מקום איכסון" – (נמחק);

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

מחיקת  הגדרת "מקום איכסון"

הנוסח הקודם:

"מקום איכסון" – מקום שבו אדם מקבל ארוחות או טיפול סוציאלי;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "מעון" – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום שהיה לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, והכל כשהם מחוץ למשפחתם, או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג-1993, המשמש או שנועד לשמש לטיפול (להלן – חוסים);

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

החלפת הגדרת "מעון"

הנוסח הקודם:

"מעון" –  מקום המשמש או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום איכסון לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כשהם מחוץ למשפחתם (לכולם ייקרא להלן "חוסים");

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "מקום שהיה" – אחד מאלה:

(1)   מקום בו מקבל חוסה טיפול;

(2)   מקום בו שוהה ילד לצורך השגחה, טיפול או קבלת ארוחות, למעט מוסד רפואי;

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת הגדרת "מקום שהיה"

          "משפחה" – לרבות קיבוץ או קבוצה לגבי חוסים שהם חברי אותו קיבוץ או אותה קבוצה, או שהם בני משפחתם של חברים כאמור ומקום מגוריהם הרגיל הוא באותו הקיבוץ או באותה הקבוצה, או שהם מוצמדים למשפחת חברים כאמור;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          "סם" – סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת הגדרת "סם"

(תיקון מס' 4) תשע"א-2010

          "פקיד סעד" – (נמחקה).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

מחיקת הגדרת "פקיד סעד"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" – כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958.

רשיון ניהול (תיקון מס' 2) תשנ"ג-1993

2.    (א)  לא יהיה אדם בעלים של מעון ולא ינהל אדם (להלן – המנהל) מעון שיש בו יותר משני חוסים אלא אם קיבל רשיון על כך מהשר[2] ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 6) תשע"ח-2018

          (ב)  לא יתן השר רשיון אלא אם כן נוכח שהמעון ממלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות, ולעניין מעון המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים או לשהייה של ילדים שמלאו להם שלוש שנים שהוצאו מביתם והועברו אליו על פי החלטה של הורה, אפוטרופוס או מי שהוסמך לכך על פי כל דין – המעון ממלא גם אחר הוראות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

2. (א) לא יהיה אדם בעלים של מעון ולא ינהל אדם (להלן המנהל) מעון שיש בו יותר משני חוסים אלא אם קיבל רשיון על כך משר הסעד מהשר ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון.

(ב) לא יתן שר הסעד השר רשיון אלא אם כן נוכח שהמעון ממלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות.

 

מיום 25.1.2019

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח 745)

(ב) לא יתן השר רשיון אלא אם כן נוכח שהמעון ממלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות, ולעניין מעון המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים או לשהייה של ילדים שמלאו להם שלוש שנים שהוצאו מביתם והועברו אליו על פי החלטה של הורה, אפוטרופוס או מי שהוסמך לכך על פי כל דין – המעון ממלא גם אחר הוראות חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2018.

מעונות שניהולם פטור מרשיון

3.    (א)  ניהולם של מעונות אלה פטור מרשיון:

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

(1)   מעון שהוא מוסד רפואי;

(2)   בית מלון, פנסיון או בית מרגוע.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ב)  השר רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים על ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים שהוכרו לצורך זה על ידי הממשלה, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ג)   המנהל של מעון, הפטור מרשיון לפי סעיף זה, יודיע על פתיחתו ועל שינוי שייעשה בו לשר.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

3. (א) ניהולם של מעונות אלה פטור מרשיון:

(1) מעון שהוא בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

(1) מעון שהוא מוסד רפואי;

(2) בית מלון, פנסיון או בית מרגוע.

(ב) שר הסעד השר רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים על ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים שהוכרו לצורך זה על ידי הממשלה, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ג) המנהל של מעון, הפטור מרשיון לפי סעיף זה, יודיע על פתיחתו ועל שינוי שייעשה בו לשר.

מעון מעורב

4.    היה מעון משמש מקום מגורים לחוסים ולשאינם חוסים, לא יחולו תנאי הרשיון והוראות תקנות שיותקנו לפי חוק זה, אלא לגבי החוסים בלבד.

בקשה לרשיון (תיקון מס' 2) תשנ"ג-1993

5.    (א)  בקשה לרשיון תוגש לשר ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים והחמריים של המעון, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ב)  השר[3] רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד מתן רשיון או חידושו.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

5. (א) בקשה לרשיון תוגש לשר הסעד לשר ותכלול פרטים שייקבעו בתקנות, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים והחמריים של המעון, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד מתן רשיון או חידושו.

ביטול רשיון וסגירת מעון (תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

6.    (א)  נוכח השר[4] כי במעון לא נתקיימו התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון, רשאי הוא לדרוש ממנהל המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה שתיקבע על ידיו לפי הענין; לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה תקופה, רשאי השר לבטל את הרשיון, ואם מצא כי הדבר דרוש לטובת החוסים, להורות על סגירת המעון; נכח השר כי מעון פועל ללא רשיון, רשאי הוא להורות על סגירתו.

          (ב)  הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), ייסגר מיד המעון בפני קבלת חוסים חדשים, והחוסים הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למעון אחר, הכל כפי שיורה השר; כן רשאי השר להורות כי החוסים ימשיכו לשהות במעון עד שיווצרו תנאים מתאימים להעברתם.

          (ג)   הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), יהא רשאי להטיל את ביצוע האמור בסעיף קטן (ב) על רשות שיקבע או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי ביצוע.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

ביטול רשיון

6. נוכח שר הסעד כי מעון חדל למלא אחר התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון רשאי הוא לדרוש ממנהל המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה סבירה שתיקבע על ידיו לפי הענין. לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה תקופה רשאי שר הסעד לבטל את הרשיון.

ערר (תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

6א.     הורה השר כאמור בסעיף 6, רשאי המנהל, תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום שבו נמסרה לו ההוראה, לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

הוספת סעיף 6א

פיקוח (תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

7.    (א)  השר[5] ימנה מפקחים לענין חוק זה, אשר יהיו רשאים להיכנס לכל מעון שחובת רשיון חלה על ניהולו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ב)  סבר מפקח שיש לאדם ידיעות או מסמכים הנוגעים לחוסה, או לניהולו או להחזקתו של מעון, רשאי הוא לחקרו ולדרוש ממנו להציג או למסור כל מסמך הנוגע לחוסה, לרבות תיקו האישי או הרפואי, או הנוגע לניהולו או להחזקתו של המעון, ולתפוס מסמך כאמור.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

          (ג)   על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח תוך ששים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לשם נקיטת הליכים פליליים.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

7. (א) שר הסעד השר ימנה מפקחים לענין חוק זה, אשר יהיו רשאים להיכנס לכל מעון שחובת רשיון חלה על ניהולו.

(ב) היה למפקח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על חוק זה או על תקנה שהותקנה על פיו, או שלא קויים תנאי מתנאי רשיון, רשאי הוא לחקור כל אדם ולדרוש הצגת כל מסמך.

(ב) סבר מפקח שיש לאדם ידיעות או מסמכים הנוגעים לחוסה, או לניהולו או להחזקתו של מעון, רשאי הוא לחקרו ולדרוש ממנו להציג או למסור כל מסמך הנוגע לחוסה, לרבות תיקו האישי או הרפואי, או הנוגע לניהולו או להחזקתו של המעון, ולתפוס מסמך כאמור.

(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח תוך ששים ימים מיום תפיסתו אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לשם נקיטת הליכים פליליים.

פיקוח במעון יום לפעוטות (תיקון מס' 7) תשע"ט-2018

7א.     (א)  מפקח שמונה לפי סעיף 7(א) רשאי להיכנס למעון יום לפעוטות ששוהים בו גם פעוטות בסיכון או פעוטות עם מוגבלות, לשם ביצוע בדיקה לבחינת עמידתו של בעל רישיון ההפעלה בתנאים לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות הנוגעים לחינוך וטיפול בפעוטות בסיכון או בפעוטות עם מוגבלות השוהים בו.

          (ב)  מצא מפקח כי בעל רישיון הפעלה לא מקיים תנאי מהתנאים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לממונה.

          (ג)   בסעיף זה –

          "חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות" – חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018;

          "חינוך וטיפול", "הממונה", "מעון יום לפעוטות", "פעוט בסיכון" ו"רישיון הפעלה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 33 (ה"ח 1250)

הוספת סעיף 7א

סייגים להעסקה במעון (תיקון מס' 8) תשע"ט-2019

7א[6].  מפקח שקיבל מידע מהמרשם הפלילי לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים או חוסים אחרים במעונות שבפיקוחו, רשאי להורות כי לא יועסק במעון אדם הבא במגע ישיר ומתמשך עם השוהים במעון, אם מצא כי מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)  הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כעובד במעון;

(2)  הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה (1);

(3)  מתנהלת לגביו חקירה בעבירה כאמור בפסקה (1)."

 

מיום 16.1.2022

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 318 (ה"ח 1071)

תיקון מס' 8 (תיקון)

ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח 1384)

הוספת סעיף 7א

הודעה על החזקת ילד (תיקון מס' 4) תשע"א-2010

8.    (א)  המחזיק בביתו ילד והוא אינו הורו, הורה הורו, אחיו, אחותו, דודו, דודתו, או אפוטרופסו, יודיע לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 –

(1)   על תאריך קבלת הילד לביתו ועל שינוי מענו של המחזיק בו – תוך 7 ימים מיום קרות המאורע;

(2)   על הפסקת החזקתו של הילד, העלמו או מותו – תוך 48 שעות מקרות המאורע.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על מי שקיבל ילד שאינו בעל מום גופני או לוקה בשכלו, להחזקה למשך זמן שאינו עולה על שלושה חדשים.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

(א) המחזיק בביתו ילד והוא אינו הורו, הורה הורו, אחיו, אחותו, דודו, דודתו, או אפוטרופסו, יודיע לפקיד סעד לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960

עונשין

9.    העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה שהותקנה לפיו או המפריע למפקח במילוי תפקידו, דינו – מאסר ששה חדשים.

צו שיפוטי לביטול רשיון ולסגירת מעון (תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

9א.     (א)  הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף 9, רשאי בית המשפט על פי בקשת התובע לצוות על סגירת המעון, עד לסיום ההליכים המשפטיים, אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מעון.

          (ב)  בית המשפט הדן בערר לפי סעיף 6א או בעבירה לפי סעיף 9 רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת המעון.

מיום 23.12.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ז מס' 835 מיום 23.12.1976 בעמ' 26 (ה"ח 1254)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

החלפת סעיף 9א

הנוסח הקודם:

9א (א) הוכח לבית משפט שלום, במשפט המתנהל לפניו על עבירה לפי סעיף 9 או על פי בקשת שר הסעד או מי שהוא הסמיך לכך, שאין מתקיים במעון תנאי מהתנאים שנקבעו בחוק זה או בתקנות או ברשיון על פיו, רשאי הוא, בין אגב הרשעה בעבירה כאמור ובנוסף לכל עונש שיטיל ובין בדרך היענות לבקשה כאמור, לצוות על סגירת המעון לצמיתות או לתקופה שיקבע, בתנאים שיקבע, לרבות דאגה לחוסים.

(ב) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף 9, או הוגשה בקשה מטעם שר הסעד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית משפט השלום, על פי בקשה נוספת מאת התובע או בא כוח השר, לפי הענין, לצוות על סגירת המעון עד לסיום ההליכים המשפטיים, בתנאים שיקבע, לרבות דאגה לחוסים.

ביצוע (תיקון מס' 1)  תשל"ז-1976

9ב.     (א)  בית המשפט רשאי להטיל בצו את ביצוע סגירת המעון על רשות שיקבע או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע.

         (ב)   הוטלה סגירת המעון על מנהל המעון והוא לא ביצע את הצו שהוטל עליו, דינו – מאסר ששה חדשים ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת הצו.

         (ג) על אף האמור בכל חוק יהיו עבירות לפי סעיף זה עוונות לכל דבר.

מיום 23.12.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ז מס' 835 מיום 23.12.1976 בעמ' 26 (ה"ח 1254)

הוספת סעיף 9ב

שמירת סמכות (תיקון מס' 1) תשל"ז-1976

9ג.     שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית-המשפט לפי פקודת בזיון בית-המשפט, אך לא ישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית-המשפט.

מיום 23.12.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ז מס' 835 מיום 23.12.1976 בעמ' 26 (ה"ח 1254)

הוספת סעיף 9ג

סייג לתחולה (תיקון מס' 5) תשע"ו-2016

9ד.     הוראות חוק זה לא יחולו על משפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016.

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 610 (ה"ח 586)

הוספת סעיף 9ד

הוראות מעבר

10.  (א)  מעון שהיה קיים ביום תחילתו של חוק זה רואים כאילו ניתן רשיון לניהולו לששה חדשים מאותו יום.

          (ב)  המחזיק ילד בביתו ביום תחילתו של חוק זה, ימלא אחר חובת ההודעה לפי סעיף 8 תוך 30 ימים מאותו יום.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

11.  (בוטל).

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. שר הסעד רשאי, בהודעה ברשומות, לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה למעט הסמכות להתקין תקנות.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2) תשנ"ג-1993

12.  (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר –

(1)   תקופת רשיונות ותנאיהם;

(2)   תנאי המגורים במעונות;

(3)   תנאי החזקת חוסים;

(4)   אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות;

(5)   תקן עובדי מעונות והכשרתם;

(6)   תנאי כשירותם של מנהלי מעונות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

(7)   דרכי הפיקוח על מעונות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

(8)   אגרה בעד מתן רשיון או חידושו;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993

(9)   כל ענין המפורט בפסקאות (2) עד (7), לגבי מעונות הפטורים מרשיון.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 4) תשע"א-2010

          (ב)  לא יתקין השר תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, אלא בהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

מיום 15.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 בעמ' 129 (ה"ח 2130)

12. (א) שר הסעד השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר

(1) תקופת רשיונות ותנאיהם;

(2) תנאי המגורים במעונות;

(3) תנאי החזקת חוסים;

(4) אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות;

(5) תקן עובדי מעונות והכשרתם;

(6) תנאי כשירותם של מנהלי מעונות;

(7) דרכי הפיקוח על מעונות, בין שחובת רשיון חלה על ניהולם ובין שניהולם פטור מכך;

(8) אגרה בעד מתן רשיון או חידושו;

(9) כל ענין המפורט בפסקאות (2) עד (7), לגבי מעונות הפטורים מרשיון.

(ב) לא יתקין שר הסעד השר תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, אלא בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח 507)

(ב) לא יתקין השר תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, אלא בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

 

 

 

                                                           לוי אשכול                        יוסף בורג

                                                                         ראש הממשלה                              שר הסעד

                שניאור זלמן שזר

                          נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 48 (ה"ח תשכ"ד מס' 603 עמ' 106).

תוקן ס"ח תשל"ד מס' 835 מיום23.12.1976 עמ' 26 (ה"ח תשל"ו מס' 1254 עמ' 353) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ג מס' 1426 מיום 15.7.1993 עמ' 129 (ה"ח תשנ"ב מס' 2130 עמ' 332) – תיקון מס' 2 בסעיף 16 לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג-1993; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 51 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201) – תיקון מס' 3 בסעיף 19 לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.4.2004.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 77 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 4 בסעיף 8 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 610 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38) – תיקון מס' 5 בסעיף 73 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ח מס' 2738 מיום 25.7.2018 עמ' 853 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 745 עמ' 46) – תיקון מס' 6 בסעיף 9 לחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, תשע"ח-2018; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 33 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1250 עמ' 1236) – תיקון מס' 7 בסעיף 67 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2019.

ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 318 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1071 עמ' 1282) – תיקון מס' 8 בסעיף 49 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 16.1.2022. תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1384 עמ' 176) – תיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ט-2019.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1313.

[2] סמכותו הואצלה למנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה: י"פ תשס"ט מס' 5870 מיום 25.11.2008 עמ' 438.

[3] סמכותו הואצלה למנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה: י"פ תשס"ט מס' 5870 מיום 25.11.2008 עמ' 438.

[4] סמכותו הואצלה למנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה: י"פ תשס"ט מס' 5870 מיום 25.11.2008 עמ' 438.

[5] סמכותו הואצלה למנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה: י"פ תשס"ט מס' 5870 מיום 25.11.2008 עמ' 438.

[6] הכפילות במספור במקור.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות