נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965

בריאות – שרותי רווחה – מעונות – רישוי ועובדים

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות – רישוי ועובדים

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי מעונות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מקום הגשת הבקשה

סעיף 2

2

Go

מועד להגשת הבקשה

סעיף 3

2

Go

מתן הודעה על החלטה בבקשה

סעיף 4

2

Go

מתן הודעה למפקח מחוז

סעיף 4א

2

Go

תקופת הרשיון

סעיף 5

2

Go

רשיון זמני למשפחה אומנת

סעיף 6

2

Go

שינויים

סעיף 7

2

Go

בקשה לעיון מחדש

סעיף 8

2

Go

ועדה

סעיף 9

3

Go

פעולות הועדה

סעיף 10

3

Go

החלטה סופית

סעיף 11

3

Go

הוראת מעבר

סעיף 12

3

Go

השם

סעיף 13

3

Go

תוספת ראשונה

3

Go

תוספת שניה

3

Go

תוספת שלישית


תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

          "רשיון" - רשיון לניהול מעון הניתן לפי סעיף 2 לחוק;

          "מנהל מעון" - מי שהמעון נמצא בבעלותו, לרבות חוכר ושוכר, וכן מי שמחזיק במעון על פי דין;

          "מעון רגיל" - מעון שתפוסתו 13 חוסים ומעלה;

          "מעון משפחתי" - מעון שתפוסתו היא מ-6 עד 12 חוסים;

          "משפחה אומנת" - מעון שתפוסתו היא מ-3 עד 4 חוסים בביתו של מנהל המעון;

          "מפקח" - מי שמונה על ידי שר הסעד להיות מפקח לענין החוק.

תק' תשכ"ח-1968

          "מוסד חינוך מוכר" - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, המשמש גם כמקום איכסון;

מיום 16.5.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2228 מיום 16.5.1968 עמ' 1526

הוספת הגדרת "מוסד חינוך מוכר"

תק' תשכ"ח-1968

          "מפקח המחוז" - מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות.

מיום 16.5.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2228 מיום 16.5.1968 עמ' 1526

הוספת הגדרת "מפקח המחוז"

מקום הגשת הבקשה תק' תשל"ח-1978

2.    בקשה לרשיון תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה למנהל לשכת הסעד המחוזית שבתחומה נמצא המעון. בקשה לרשיון למעון ללוקים בשכלם, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ"ז-1967, תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה אל המפקח הראשי על המעונות, השירות למפגר, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.

מיום 27.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3874 מיום 27.7.1978 עמ' 1816

2. בקשה לרשיון תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה למנהל לשכת הסעד המחוזית שבתחומה נמצא המעון. בקשה לרשיון למעון ללוקים בשכלם, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ"ז-1967, תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה אל המפקח הראשי על המעונות, השירות למפגר, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.

מועד להגשת הבקשה

3.    (א)  בקשה לרשיון למעון רגיל תוגש לא יאוחר מאשר ששה חדשים לפני פתיחתו של המעון; בקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר שלושה חדשים לפני תום תקפו.

          (ב)  בקשה לרשיון למעון משפחתי תוגש לא יאוחר מאשר חדשיים לפני פתיחתו של המעון ובקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני תום תקפו.

          (ג)   בקשה לרשיון למשפחה אומנת תוגש לא יאוחר מאשר חודש ימים לפני שהוחל בקבלת חוסים; בקשה לחידוש רשיון תוגש חודש ימים לפני תום תקפו.

          (ד)  במקרה דחוף של קבלת חוסים במשפחה אומנת תוגש בקשה לרשיון תוך 48 שעות לאחר קבלתם; הוגשה בקשה כאמור, יינתן למבקש רשיון זמני שתקפו לשבעה ימים מיום קבלת החוסים.

מתן הודעה על החלטה בבקשה

4.    (א)  על החלטה שניתנה על בקשה לרשיון למעון רגיל תישלח הודעה למנהל המעון תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה לרשיון; למנהל מעון משפחתי או משפחה אומנת תישלח ההודעה כאמור תוך חודש מיום קבלת הבקשה לרשיון.

          (ב)  ההודעה כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בטופס שבתוספת השניה; במקרה דחוף של קבלת חוסה למשפחה אומנת תינתן ההודעה תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.

מתן הודעה למפקח מחוז תק' תשכ"ח-1968

4א.     (א)  מנהל מוסד חינוך מוכר ימסור הודעה על ניהול המעון למפקח המחוז שבתחום סמכותו נמצא המוסד.

          (ב)  אישור על קבלת ההודעה יישלח תוך שלושה חדשים מיום קבלתה על ידי מפקח המחוז; דין האישור כרשיון.

          (ג)   רשאי מפקח המחוז, אם נוכח כי מעון אינו ממלא אחר תנאים שקבע, לא לתת אישור או לבטל אישור שניתן.

מיום 16.5.1968

תק' תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2228 מיום 16.5.1968 עמ' 1526

הוספת תקנה 4א

תקופת הרשיון

5.    רשיון ניהול יינתן בטופס שבתוספת השלישית.

רשיון זמני למשפחה אומנת

6.    חלו אחרי מתן הרשיון למעון שינויים בפרטים הכלולים בבקשה לרשיון, חייב מנהל המעון להודיע עליהם למנהל לשכת הסעד המחוזית שאליו הוגשה הבקשה לרשיון תוך חודש מיום השינוי.

שינויים תק' תשע"א-2011

7.    תקפו של הרשיון הוא לארבע שנים מיום נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד קצר יותר.

מיום 26.9.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7035 מיום 26.9.2011 עמ' 1418

7. תקפו של הרשיון הוא לשנתיים לארבע שנים מיום נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד קצר יותר.

בקשה לעיון מחדש

8.    הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנשלחה אליו לפי תקנה 4 רשאי לבקש, תוך שלושים יום מיום קבלתה, משר הסעד (להלן - השר) לדון מחדש בבקשתו.

ועדה

9.    (א)  השר רשאי למסור את בקשתו של מנהל מעון כאמור בתקנה 8 לחוות-דעתה של ועדה שתמונה על ידיו (להלן - הועדה).

          (ב)  הועדה תהיה בהרכב זה:

(1)   משפטן בשירות המדינה - יושב ראש;

(2)   מחנך - חבר;

(3)   מפקח - חבר;

(4)   רופא - חבר;

(5)   מהנדס - חבר.

פעולות הועדה

10.  (א)  הועדה תשמע את מנהל המעון או בא כוחו וכן כל אדם שאת דעתו תמצא לנכון לשמוע.

          (ב)  הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה, אם לא נקבע אחרת בתקנות.

          (ג)   חוות דעת הועדה תימסר לשר תוך שלושים יום מיום שהענין הופנה אליה.

החלטה סופית

11.  החלטת השר בבקשה לעיון מחדש תינתן תוך שלושים יום מיום שהוגשה, ואם הועברה הבקשה לועדה כאמור בתקנה 9, תוך שלושים יום מיום שנמסרה חוות דעתה של הועדה.

הוראת מעבר

12.  על אף האמור בתקנה 3 רשאי מנהלו של מעון רגיל שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות להגיש בקשה לרשיון תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום כאמור.

השם

13.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965".

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

(מעון משפחתי ומשפחה אומנת לילדים)

לכבוד

מנהל לשכת הסעד המחוזית

משרד הסעד

ירושלים/תל אביב/חיפה

תש

19

א.נ.,

          אני הח"מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:

1.          שם המעון:

             המען: העירהרחובהמס'מס' הטלפון

2.        צורת ההתארגנות והשם הרשום (אגדה עותמנית/חברה/אגודה שיתופית/הקדש/שותפות/בעלות פרטית)*

3.        דירה שכורה/דירה בבעלות פרטית*)

4.        תאריך הפתיחה (תאריך התחלת העבודה עם הילדים)

5.        שם המנהל ומענו (אם אינו גר במעון)

6.        השכלתו של המנהל: גבוהה/תיכונית/עממית/מקצועית*

7.        נסיון בניהול מעון: נא לציין המקום והתקופה

8.        מקום עבודתו או משלח ידו של המנהל

             תאריך הלידהשנת העליהדתמצב משפחתי

             מקצוע

9.        תפוסה מקסימלית של המעון המשפחתי/משפחה אומנת*

10.      תפוסה ביום הגשת הבקשה

11.      מספר הילדים וגילם

בנים (עד 5)(מ-6 עד 9)(מ-10 עד 14)

בנות (עד 5)(מ-6 עד 9)(מ-10 עד 14)

12.      סוג הילדים (רגילים/מפגרים) - (בציון מתח משוער של מ' מ'); מוגבלים/ (בציון סוג הגבלה: מופרעים/עזובים)*

13.      המוסדות המפקחים

14.      האחראי בדמי ההחזקה:

             לציון מספר הילדים

                                        שירותי סעד ממשלתיים

                                        שירותי סעד מוניציפליים

                                        עליית הנוער

                                        גופים ציבוריים (לפרט)

                                        משפחות

15.      מספר חדרי השינה וגדלם

16.      מספר הילדים בכל חדר שינה

17.      מקומות להכנת שיעורים מחוץ לחדרי שינה

18.      השירות הרפואי:

ביטוח רפואי (כן/לא) (היכן ובאילו תנאים)

(מספר הילדים המבוטחים)

הצהרה: הנני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם מלאים ונכונים.

שם המבקש:מס' תעודת זהות:חתימת המבקש

תאריך חותמת (אם יש)

לוטה:

א. רשימת העובדים לסוגיהם והכשרתם.

ב. רשימת בני המשפחה הגרים במעון, יחס קרבה, גיל, השכלה והתעסקות.

------------

*מחק את המיותר.

 

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

(מעון לזקנים ולבעלי מום גופני או לוקים בשכלם שאינם ילדים)

תאריך

לכבוד

מנהל לשכת הסעד המחוזית

משרד הסעד

ירושלים/תל אביב/חיפה

א.נ.,

             אני הח"מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:

1. שם המעון:

2. המען: העירהרחוב

מס'מס' הטלפון

3. צורת התארגנות והשם הרשום (אגודה עותמנית/חברה/אגודה שיתופית/הקדש/שותפות/בעלות פרטית*)

השם הרשום

4. המקורות הכספיים לניהול המעון

5. בעלות הרכוש (על שם מי רשומים המקרקעין ולמי שייך הרכוש האחר)

6. תאריך יסוד של המעון (ובמקרה של בקשה לחדוש רשיון)

7. שם המנהל ומענו (אם אינו גר במעון)

טלפון

8. השכלתו של המנהל גבוהה/תיכונית/עממית/מקצועית*

9. נסיון בניהול מעון

10. תפוסה מקסימלית של המעון (מספר החוסים)

11. התפוסה ביום הגשת הבקשה

12. מספר החוסים וגילם - גברים (14 עד 29)(מ-30 עד 44

                                        (מ-45 עד 65)(מ-66 עד 75)

                                        (מ-76 ומעלה)

נשים (מ-14 עד 29)(מ-30 עד 44)

(מ-45 עד 60)(מ-61 עד 75)

(מ-76 ומעלה)

13. סוג החוסים - משרתים את עצמם/תשושים/סעודים*

14. המוסדות המפקחים ושטחי פיקוח

15. תנאי קבלה (תשלום חד פעמי/תשלום חדשי או שניהם*) (פרט סכומים)

                               מספר החוסים

                                        שירותי סעד ממשלתיים 

                                        שירותי סעד מוניציפליים 

------------

*מחק את המיותר.

   

לוטה:

א. תשריט עם פירוט השימוש בחדשים בתוספת תכנית סניטרית.

ב. תקן העובדים לסוגיהם והכשרתם.

ג. מאזן אחרון מבוקר ומאושר (לגבי מעון חדש - הצעת התקציב הראשונה).

ד. אישור לשכת הבריאות בדבר התנאים התברואיים.

ה. אישור שירות הכבאות בדברי סידורי מניעת אש לכיבוי דליקות בתחילתן.

ו. מסמכי ההתאגדות - אם המעון הוא תאגיד או מסונף לתאגיד.

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965

(מעון רגיל לילדים)

תש

19

לכבוד

מנהל לשכת הסעד המחוזית

משרד הסעד

ירושלים/תל אביב/חיפה

א.נ.,

          אני הח"מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:

1. שם המעון:

לוטה:

א. תשריט עם פירוט השימוש בחדרים בתוספת תכנית סניטרית.

ב. תקן העובדים לסוגיהם והכשרתם.

ג. מאזן מבוקר ומאושר אחרון (לגבי מוסד חדש - הצעת התקציב הראשון).

ד. אישור לשכת הבריאות בדבר התנאים התברואיים.

ה. אישור שירות הכבאות בדבר סידורי מניעת אש וכיבוי דליקות בתחילתן.

ו. מסמכי ההתאגדות אם המעון הוא תאגיד או מסונף לתאגיד.

תוספת שניה

(תקנה 4)

הודעה בדבר החלטה על בקשה לרשיון לניהול מעון

אל: מנהל מעון

          בהתאם לתקנה 4 לתקנות פיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, אני מודיע לך –

          (1)  כי לאחר עיון בבקשתך מיוםהחלטתי לתת לך רשיון

          לניהול מעון לתקופה של שנתיים החל מיוםבכפוף לתנאים הבאים:

(א)  

(ב)  

(ג)   

(ד)  

נא להודיעני תוךחדשים מיום מסירת ההודעה הזו

לידיך על מילוי התנאים האמורים. עם קבלת הודעתך יישלח אליך הרשיון.

(2)  כי החלטתי לא לתת לך רשיון לניהול המעון מהטעמים הבאים:

                                                                                              שר הסעד

תוספת שלישית

(תקנה 5)

רשיון לניהול מעון

          בתוקף סמכותי, לפי חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, והתקנות שהותקנו על פיו, אני נותן רשיון ניהול למעון הנמצא ב

         

              העיר                          הכפר                         הרחוב

לתקופה שלהחל מיוםעד יוםבכפוף לתנאים

המנויים בהודעה למנהל המעון האמור מיום

                                                                                              שר הסעד

ט' באייר תשכ"ה (11 במאי 1965)                        זרח ורהפטיג

                                                                                             שר הדתות

                                                                                     ממלא מקום שר הסעד* פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1726 מיום 20.5.1965 עמ' 2036.

תוקנו ק"ת תשכ"ח מס' 2228 מיום 16.5.1968 עמ' 1526 – תק' תשכ"ח-1968.

ק"ת תשל"ח מס' 3874 מיום 27.7.1978 עמ' 1816 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשע"א מס' 7035 מיום 26.9.2011 עמ' 1418 – תק' תשע"א-2011; תחולתן על רישיונות שיינתנו מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות